Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

MESLEK DEĞİŞİKLİĞİNDEN Meydan Larousse 13.950, Tl Orfjinol amba'ajında ekJ Ile bırlikte tamamt 13 cılt, ocemeıi Isteklerde 100, T L l k posta pulu mektuba eklenmelıdır. Istanbul ıçınde odrese ücretsız teslım YÖN KİTAPÇILIK Po/racık sokck llgen ap 32/12 N santaşı / ISTANBUL, 46 87 44 umhuriyet 56. Yıl; Sayı: 19699 Kurucusu: YUNUS NADİ 500 Kuruş 30 Mayıs 1979 Çarşamba »stanbul ilörgütü yayını C1KIYÖR i i t Ecevit ve bağımsızlar ' Işgüzar'la ilgili gensoruya Hayır,, soruşturmaya EvetM demeyi kararlaştırdı DCn saot 17 sıraiarında, Mec liste kavga çıkıp, AP'lı Başkanvekı ı bırleşıme ara verınce Baş bakan Bulent Ecevit Bakanlar sırasındakı yerınden kalkmış onu bakanlar sırasında oturan bczı Bağımsız Bakanlar Izle(Arkası Sa 11, Sü 4 de) Yardım gerçekleşirse Türkiye'ye fiilen taze para girmeyecek. Borç veren ülkeler, dıs alımlarımızın karşılığını kendi bankalarından karşılayacaklar. | ı T mm^ JJ " 5 | u ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk Iş ın eskı Genel Başkonl Hall! T u n c u n aQ ver ' | ı I LTİ.l' | J3âSlCâTlT " . | 1 ı | ı ! ı î JjcirOSlCrC ğı Uluslararası Hür Işcı Sendıkaları Konfederasyonu ıle IMF aidı nnTT^7' X Ll. J L T J.Ç 1 113.tlârCl3. 9 ."1 1 ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turk Hava Yolları ıç hat seferlerıne yuzde 33 ıle 107, Sutır ry • X 3.T1S ; 1 C? gorusnıelerınaeıı • » .1 . . . . i » i ta Wash'ngton'ta yapılan görüşmelerde, IMF Başkanı Jaca ues d e Larosıere'tn Türkıye' ye yardım konusunun ele alınacagı Parıs topiantısından odıği bıldlrılmiştır. Türk İş lcra Kurulu, VVas yetkllılerı arasında gecen haf ** J yilZQC Q 3 1 f i 7 OO1 U 4 Sümerbank ın zamları dün • den ıtıbaren THY'nın zanları | ıse 1 hazırandan ıtıbaren geı yuzde 58 ıle 89 merbank da yunlu kumaşlarına J zam yaprrış' | j ı Siim^rViîinlr OU1I1C1 DclIllV viinlii cerl1 olacaktır \ U.J.11U. »Jmiu *>"*>* bekiedıgmi soyie î U.IHU.LJU hlngton'dakı gâruşmelerle tlgi (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) lrnTniclatTİO t7iir»rİ£» KUllld.Şld.I.Llcl V U A U C f r\ r\ r\ 1U A . UH 7 Q "7Î1TY1 V Î 1 T Y M Ü £ı<XLLL j a j ^ U J . THY'nın ıç hat kargo ücretlen de artırılmıştır Yatnızca dışsatıma yönehk kargo ucretler.rde ıse ındırım yapılmıştır. THY v etk,lı!ennden alınan bıln e 'Y 9°re ellerınde 1 hazıran (ArKOî. Sa 11 Su 7 de) • j ı ] ] ı j ı Paris'te anlaşma olursa yardım haziranda başlıyor PARİS Guadeloupe doruğundan buyana Turkıye ye «ıve dı yardım» konusunda yurutulen caiışmalar son aşamasına gelmıştır. 17 Batılı ülkenın, ka rarlaştırdıkları yardım mıktorını acıklayacakları bugunku tyükümlenme» toplantısına kaMmak üzon dOn Paris'e gelen Malıye Bakanı Zıya Müezzınoğlu cYannkı toplantıda (bugunkü) karar alındığı takdlrde, Turkıye'ye yardımın hazıran ayı ıclnde basiciyacağını sö»leye bılırım» demıştır. Bılindıği aıbl 750 mllvon do ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) BoğiTisız Bakanlar dun saat 17 sıralarında Başbakan Bü lent Ecevıt'ın ccğrısı üzerlne Başbakanlıkta Ecevıt'ın odasında bır toplantı yoprrıışlar ve Hılmı Işgözar hakkında venlen gensoru ve soruşturma önerge larını değerlendırmışlerdır. Başbakan ve Bağımsız Bokanlar. «gensoruların polıtık omaçla verıldığı, ve hükumetı düşürme amacı guttuğü»nü saptayarak bunlora karşı çıkılmasını, ancak Işguzar hakkında soruşturma açılmasına yardımcı olmayı kararlaştırmışlardır. Yalçın DOĞAN bUdiriyor lar dolayında gercekleşmesl bekienen yardımın koşulu yıne tlMF ıle anlaşmaktan» geçmektedır Bu nedenle Paris'te yarın da IMF ile Türkıye arasındaki gorüşmelerln son aşarnac gercekleştırllecektır Turkıye nın ıcınde bıdunduğu ekonomlk bunahmın başlıca 8onuciarından bıri ola'ak ortava çıkan döviz darboğazmı aşmak Içln 5 cyd.r sürdurulen calışmaların somut urünunü DU gun vermesi bekienmektedır. Hatırlanacağı gıbı 4 Batılı lıderın Guodeloup'ta Turkıye'ye yardım yapılmasma iiışkin aldıkları karardan sonra çeşıtll Demirel: "Güvenlik müessesesi olan Ordu korku müessesesi haline getirilemez,, • AP GENEL İDARE KURULU ÖNÜMUZDEKI GUNLERDE YAPACAĞI TOPLANTISINDA ERKEN SECiMI GORUŞECEK. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu} AP Genel Idare Kurulu, ıkl gün ıcınde toplanarak, erken secım konusunu karora bağlayacaktır. Bu arada AP Kodm Kollan Genel Merkezınce duzenlenen 1 Eğıtım Semınerınde konuşon Genel Boşkon Demırel tDemokrası bır okumuşluk mesetesi değıl, bır hayot tarzıdır. Okumuş, okumamış, herkesin kendısme yetecek aklı vardır. Cenabı Allah herkesi mekteple yaratmamıştır. Turk (Arkosı Sa. 11, Su. 1 de) Akaryakıt sıkıntısı nedeniyie Şehir Hattarı Işletmesı'nın komur le çalışan gemılerıne daha çok gorev duştu. Işletmenin elındeId 17 kömuriü geml özellıkle Boğaz hattında onemli bır boşluğu dolduruyor. (Fotograf. Ender ERKEK) Ithali gerçekleşen 525 bin ton ham petrolle akaryakıt sıkıntısı hafıfleyecek ANKARA, (CumhurİYet Bürosu) İtbal edlen 525 bın ton ham petrolun hazıran ayının ılk haftasına kadar Alıağa ve IPRAŞ rafınerılerıne boşoltılacağı ve akaryaKit sıkıntısının buyuk olcöde gıderıleceğı belırttlmekted r. Türkıye Irak ham petrol boru hottındon 28 mayıs3 hazıran tarıhlerı arasında gelecek 445 bın 869 ton hampetrolun cGaziantep», «Amıral Fahrı Ergın», »Rauf Beyı, ve «Payas» tankerlenyle rafınerılere taşınacağı öğrenılnrştır (Arkası Sa 11, Su. 2 de) ülkeler ve uluslararosı tcuruluşıar katında gınşımde buiunulmuştur. Cesılli başkentlerde NATO'nun AET'nın OECD nın ve IMF'nın yetKilılerı ve değışık hükümet sorumluıarı ıle goruşülmuş verılecek uorcun eşgüdumü Batı Almanya Başbokanı Schmıdf'i ozel temsılcısı Dr Kıep tarafından sağlcnmıştır İKİ NOLU CAUŞMA GRUBU Ekonomık Işbırl gı ve Ka'kınma O'gutu «OECD» katında 1961 yılırda (Turk yenın kalkın ma cabalarıno yardımda dış ozel ve kamu foılamı aktarTiak amccıyla) 0 r yaroım kon sorsıyomu kuru'nus'ur Te<nık deyıml ıle «Ikı nolu çalışma grubu» adını alan bu kuruıuşa daha sonralorı yenı bır bıcım verılmış ve Turkıyeye vapı acak «lved> yardım» bu cerçeve ıcınde gel ştınlm ştır Ikı nolu calışma grübu OECD uve ulkelerden Turkıye ve Yuncınıslarto yardımı ön gormüş, (Arkası Sa 11 S0 7 de) Askeri personeün maaş derecelerini yükseitecek yasa I mart'tan geçerli olacak ANKARA. (ANKA) Askeıl personel'n dereceıerınl kamu psrsonelıne paralel ola r ak bır derece yükseitecek olan Yasa Değışıklığı Tasaribinın Devlet Personel Daıresınde «göruş verılmek uzere bekledığı» bıldırilmıştır. Konu ıle ılgılı olarak bır demec veren Mıllı Savunma Ba kanı Neşet Akmandor «askeri personelın derecelerının bır de rece yukseltılmesı ıle ılgılı Yasa değışıklığı mechsten ne zaman cıkarsa çıksın kamu per sonelıne paralel olarak 1 marf tan ıtıbcren gecerlı olacaktır» (Arkası Sa. 11. Su 6 da) İstanbul'a günde 700 ton benzin verilirken özel otoların günlük tüketimi 924 ton ISTANBUL'DA TOPLAM OTOMOBİLLERIN % 90'INI OZEL. % 7,8'INI TICARI OTOMOBILLER OLUŞTURUYOR AKSARAYDA LITRESI 8 90 KURUŞ OLAN MOTORINI 28 LIRADAN SATAN BIR BAYI SUCUSTU YAKALANDI. • KAHRAMANMARAS, HATAY. İÇEL VE NIĞDE'DE AKARYAKIT KARNEYE BAĞLANDI ADANA'DA BAYILER KAMU DENETIMI ALTINA SOKULDU. (Haberi 7. sayfada) Ortaköy'de bir genç evinin kapısını çalan kişilerce kurşunlanarak öldürüldü • SEYDlŞEHlRDE GÖZALTlNA ALINANLARDAN 41 KlŞi TUTUKLANDI, 87 KIŞININ SORGJSU SURUYOR. DOĞAN OZ'UN OLDURÜLMES! SANIKLARINDAN UL KUCU HUSEYtN KOCABAŞ TUTUKLANDI. Emlak Bankası'nın konut kredileri artırıldı ANKARA (Cumhurıyet Bürosu) Imar ve Iskân Bakanı Ah met Karaaslan dün bır basın toplantısı duzenleyerek, Turkıye Emlak Kredi Bankastnca venlen konut kredılerının yuzde 100 arttınldığını açıklamıştır. Yenı kredılerın 1 hazırandan ıtıbaren yürürülüğe gıreceğınl bıldıren Karaaslan, kooperatıflere venlen kredılerın 100 bın Iıradan 200 bın lıraya cıkarıidığını, «Yapı Tasarrufu» adıyla venlen konut krsdılerının de dılımlere ayrıldığını, en kuçuk dılımın 200 en buyük dılımın de 600 bın lıra olarak belırlendığınl bıldirmıştır Karoaslan ın açıklamasına go re konut kredısı adıyla verı'en kredı 50'den 100 b re çiKarılmış tır Bu kredının vadesı 10 yıl, faız oranı yuzde 12, aylık taksıt tutarı 1660 lıradır 50 bın lıralık bma ınşaa kredileri de 100 bın hraya yukseltılmıştır Bu kredın n ıse vadesı 5 y l faız oranı yuzde 20, aylık taksıt tutarı 3099 lıradır Hazır bma kre dılerı da 35 bın Iıradan 50 bın lıraya çıkarı'mıştır Vadesı 3 yıl olan bu kredının faız oranı yuz ds 20 yıllık taksıt tutarı 25 bın 614 lıradır Bugüne kaaar her bır ortak ıçın 100 bın lıra olan kooperatıf kredileri de 200 bın lıraya yjkseitılTiıştır Konutu olmayan ve kullanım alanı 100 rretrekareyı (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de) \ıt MAY'S • GÖZLEM UĞUR MUMCU Sovyet Yüksek Şurası Başkanı: «Yabancı şirketler çıkarlarına ters düştüğü için bulmuyorlar, oysa Türkiye'de petrol var» Cumhuriyet Haber Merkezl Savcı Ycrdımcısı Dogan Öz'ün oldurulmesı oiayıyla llgıll o'arck Balıkesır'de eıe geçıriien ulkucu Huseym Kocabaş, gonderıldığı Ankora Sıkıyonetım Mahkemesmce tutuklanarak Marrak Askerı Cezaevıne konu mustur Ulkucu Kocabaş ıfadeslnde Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ün oiriurülmesı olcyına karıştığı yolundakı savları kabul et(Arkası Sa 11, Sü. 4 de) MHP ilc NPD &&İ0 ZİKİR İLE .FİKİR Yandaşları için silâhlı soygun yapan ülkücülerden birinin 100, diğerinin 40 yıl hapsi istendî (Haberi 7. sayfada) f... Türkıye'de partimız lcin suregelen söz konusu olumlu gelışmelenn Batı Avrupa'da çalışan ve oğrenlm goren soydaşlarımıza ıntıkal ettırılmesı, MHP A'manya Yurütme Kurulu Başkanlığının Kemten. Berlın, Hannover, Köln, Münıh ve Stuttgard otonom seksıyonlarındaki faalıyetlerinın hızlandınlması gerekmektedır. Adı geçen kent ve yörelerde, orgutlenme calışmalarına agırlık verılerek, ongörülen sonuçlar elde edılebıimesı içın NPD ıle partimız arasında kurulan ışDirlığınden, onların tecrübe ve yontemlerınden Genel Merkezce gonderılen talımatlara Istınaden yararlanılmolıdır » Bu sözler, «Uluslararası Af Orgütünnun Almanya orgütü tarafından yayınlanan «Turkısche Rechtsektremistens adlı belgesel yopıtın 56 soyfasındon alınmıştır ve bu önerlyi kapsayan mektup MHP Genel Başkanı Türkeş'ın ımzosını taşımaktadır Mektup 28 71977 tarihinde eMHP Almanya Yürutme Kuruiu Başkanhğısna ya(Arkası Sa 11. Sü. 1 del Samsun Tekel Deposunun yakildığını ortaya koyan kanıtlar bulundu SAMSUN, (Cumhuriyet) Gecen salı gunu ıçerısmdeki 300 bın balya tutun ıle bırlikte yanan yatak tutun bakım ve ışleme bınasındaKi yangının kasten çıkarıldığı yolunda kanıtlar bulunduğu açıklanmış tır Samsun Cumhuriyet Savcısı Özer Gurbüz, yangının çıktığı (Arkası Sa. 11, Su. 3 de) ÎZMİR Sovyet Sosyalıst Cjmhurıyetler Bırlıgı Yuksek Şurası Bırlık Mec ıs Başkanı Aleksı Pavıov c Sıt.kov, yaDancı petrol şırketlerımn cıkarla rına ters duştLğu 'cın ulkemız ds petrol bulmad kiarını soyle mış «Oysa kı Turkıve'de pe" rol var» demıştır Cumhurıvet Senatosu BaşKnı Sırrı Atac/ın ^onuğu cO(Arkası Sa 11 S'j 7 ie) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Paris Toplantısı saptanacak ve resmî taahhüt bıcımınde açıklanacaktır. Ne var kı, kredılerın ışlertık kazcn maya başlayabılmesi icm Pa ns't&Ki Turk ve IMF heyetlen arasında bır anlaşmaya varılması gereklıdır Bunun bırınci aşamasında IMF heyeti. Ecevıt hukümetınln önümüzdeM donemde izleyeceğı ekonomık polıtıkaları ıceren ve adına «Nıyet mektubu» denılen belgeye «Evet» dıyecektır Daha sonro aa bu belge Washmgton da ••• (Arkası Sa. 11, Sü 3 del K opıtalıst dünyanın en önd8 gelen 17 uikesı temsılc'lerı. Turkıye'ye yapacakları «ekonomık yardımı» belırlemek üzere bugün Porıs'te bır oraya gelıyorlar. Türk tarafının beklentısi şudur Bu toplantıdo ülkelere gore kredı mıktarları Organ nakli ve Hakimler Yasasj değişikliği Senato'da kabu! edilerek kesinleşti ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Organ ve Goku alınması, sak lanmas/ aşıiannası ve nanli hakkmdckı yaso onensı Senato aa dun Mec s ten geldığı bıcımde kabul edilerek kesmleşmıştır Resrıı Gazete'de yaymlandık (Arkası Sa 11, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog