Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSITEYE HAZIRLAMADA Yontız yetenek smrfları 2O Mayısta \fetenek ağırlıklı Fen stnrflon 21 Mayısta ORDU cad.288/3 Aksaraylst İTEL: 22 22 23 28 75 35 22 88 25 Cumhuriyet 55. Yü; Sayı: 19672 Kurucusu: YUNUS NADİ 500 Kuruş 3 Mayıs 1979 Perşembe ^HAZIRLAMADA 7 21 MAY1STAKİ M1ZLI KURSLARIMIZDA SONŞANSI OERSAHES.IV PAŞAKAPISIÜSKÜDAR TEL:332624 Broşiir isteyiniz Uluslararası bankalarla, borçların ertelenmesi ve taze para için anlaşmaya varıldı Türkıye'nin 3 milyar dolar borçlu olduğu 220 bankanın temsilcileriyle varılan anlaşmanın imzalanması içın IMF ile görüşmelerin sonuclanması beklenıyor. IMF ile görüsmelerde ilk ızlenımlerın «olumlu» olduğu bildiriliyor. (Haberi 7. Sayfada) lran Islâm Devrim Mahkemelerinin Başkanı Ayetullah Tahran'da öldürüldü (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Iran'da Istom Devrim Vahkemelerı'nın Başkam olduğu bıldırılen Ayetullah Murtaza Mutaherı Tahran da bır dostunun evınden cıkarken acılan oteşle vurularak oldurulmuştur Ayetullah Mutaherı. acılan yaylım ateşl sonucunda ağır yaralon rnış ve kaldınldıgı hastanede ölnnüştur Iran'da Islam devrımının başanya uiaşmasından fcru yana öldurulen ılk Ayetullah olmaktadır. (Arkası Sa 11, Sü 2 de) Istanbul ve Ankara'daki olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 1.339 kişinin sorguları Sıkıyönetim savcılıkları tarafından sürdürülüyor. Elazığ'da TÖBDER üyesi bir öğretmen kurşunlanarak öldürüldü Cumhuriyet Haber Merkez! ELAZIG, Şahln Hayn Ilk okulu oğretmenı TOBDER uvesı Murat A<ın dun sabah okulun onunde tabancayla vurularak olduru muştür Jandar rra Komutanlığının karşısında meydana gelen olayda, kımlığ1 belırsız b r kışi öğretmen,n başına ıki el kurşun sıkarak kac mış, tum comalara rağmen bulunamamıştır. Öldürulen Murat Akın'ın Tun ceh'lı olduğu ve Pertek 'lceSınde toprağa verıleceğı bıld • rılmıştır • Elâzığ Sıkıyönetim Kornutanlığı Askerı Mahkemes! dun Halıl Akkaya adlı sağ eğılımlı b r sanığı odam oldurmeye tam teşebbus sucundan 13 yıl 4 (Arkası Sa 11, Su 4 de) • SAĞ GÖRÜŞLÜ BIR GRUBUN SALDIRISIYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPAN GULNAR SAVCISI BIR AGACA ASILI OLARAK BULUNDU ISTANBUL'DA İŞSIZ BIR GENC TARTISTIĞI SILAHLl 2 KIŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ i • Bazı 1 Mayıs törenten için soruşturma açıldı Cumhuriyet Haber Merkezl Istanbul ve Ankara da 1 Mayıs gostenlerıyle ılgılı olarak gozalt na alınan 1339 kışının sorguları Sıkıyonetım Savcılarınca surdurulmektedır Bu ara da bozı kentlerde yapılan yuruyüş ve mıtıngler sıras nda bölücu pankart taşıdıkları ve slogan attıkları ve mıtıngler sonrası olav ckarttıklan ge rekcesıyle Savcılık soruşturması acıldıgı bıldırılmıştır Istanbul da sokoga cıkma ya sağı dun sabah 05 de sona ermış gunluk yaşam normale g r mıştır Sıkıyönetim KomutonI gı bırlıklerı ta af ndan sokaga cıkma yasagıno uymadıkla rı ıcm gozcltıno alınanlardan 300 kaaar kışı serbest bıra'< Imıştır Halen gozaltında bulunan 644 kışının Askerı Savcılarca ıfadelennın alınması sur mektedır Istanbul Sıkıyönetim Komu tonı Orgeneral Necdel Urug b r bıld rı yayımayarak Iston bul luların yascga uynasını tYuce ulusumuzun kendı dev (Arkası Sa 11 Su 4 de) İSTANBUL BİRİNCİ İŞ MAHKEMESİ, YARGITAY'IN DURUM SAPTAMASINI BOZAN KARARINA UYMADI Mahkeme kararında, onbınleri aşan ışçilerin, yar gıç tarafından dinlenmesinin, sü re ve olanaklar açısından güven verici bir sonuç getiremeyeceği be lirtildi Istanbu! Blrlncl Iş Mahkemesl, yetkıli sendıkanın saptanmasında Işçınln oyuna başvurulması yolunda oldığı kararı bozan Yargıtay 9 Hukuk Daıre•ının karanna karşı, dırenms kararı olmıştir. Işçınirt oyuna başvurularak yetkıli 6endıkanın ancak yargıc tarafındon saptanabıleceğı yolundakl Yargıtay 9 Hukuk Daıresl görüşune karşı dırenen 1. tş Mahkemesl, hem yargıcın yetkısizliği. hem Şükran KETENCÎ de maddl olanokları aci3indan bu garuşu eleştırmış, yetkıli sendıkanın cdurum tesbıtıı yorv teml ile saptanmasını savunmuştur Istanbul 1 iş Mahkemeslnin dırenme kararı ile, yetkıli Eendıkanın saptanması konusu bir kez daha Yargıtay Genel Kuruluna gıtmiştlr. Yargıtay Genel Kurulu bu konuda henuz bır içtıhadı b rleştırme kararı vermedığı ve de 9 Hukuk Daıresı. Calışma Bakanlığının «durum tespıtı» yontemı ile ılgılı uygulamalarını bozmaya devam ettığınden, yetkıli sendıkanın saptanması sorunu ile ılgılı hukuk tartışmaları tüm canlılığını korumaktadır. Yetkill sendikanın üye fışlerl fis saptanamaması halınde. ya da uye fışlerın n sağlıkl lıgı konusunda şupheye duşulms sınde ışcımn ovuna başvurularak. hangı belgelerın kend Eine aıt olduğunun soru'ması anlamında Cahşma Bokanlığının getırdığı «durum saptaması» uygulaması açıklık kazanamamıştır A'adan 14 aylık bır sure gecnesı, bılım adamları (Arkası Sa. 11, Su. 1 de) BAŞBAKAN ECEVİT 10 MAYIS'TA STRASBOURG'DA AVRUPA KONSEYi PARLAMENTERLER KURULU'NDA KONUŞACAK ANKARA (a a ) Başbakan Buent Ecevıt 10 mayıs perşembe gunu Strasbourg'da Av rupa Konseyı Parlamenterler Kurulu nda bır konuşma yapacaktır Başbakan Ecevıt, bu amacla muhtemelen 9 mayıs carşamba gunu Strasbourg a çıdecektır Bılındığı gıbi 21 uyesı bulunan Avrupa Konseyı Parlamen ter.er Kurulu nun 711 mayıs tarıhlerı arasmda Strasbourg' da yapacagı toplantı doiayısıy a, Kuruı Başkanlığı Başba kan Ecevıt ı konuşma yapmaK uzere dâvet etTiıştır. Başbakan Ecevıt, özgurlükcu aemokrası ile ınsan hakları amac ve ılkelerını korumayı ve gelıştırmeyı. aynı zamanda uye ulkelerın ekonomık, sosyal. külturel ılerlemelennı gelış tırmeyı ve aralarındakı ışbırlığını kolaylaştırmayı amaçlayan Avrupa Konseyı'nın parlâmenter kurulu'nda konuşan ılk (Arkası Sa. 11, Su 3 de) TBMM Soruşturma Hazırhk Komisyoniarı görev süresi 30 gün uzatıldı • FEYZIOĞLo NUN HUKUMETI DUŞU^MEK AMAC'YLA YOLSUZLLUKLARLA ILG Ll B R GENSORU HAZIRLADIGI BİLDİRİLİYOR Haberleri 6. sayfada Falçatayia cinayet işiemekten sanık ülkücü, duruşmada bildiri okumak isteyince salondan çıkarıldı Istanbul Haber Servısı 22 kasım 1977 gunu Ga'atasa ray Mınnarlık ve ML,heidıs'ık Yuksek Okulunda sol goruşlu ogrencı Fevzı Az.rcı yı oldurn ek ıdd asıyla tutuklu olarak yargılanan ulkucu sanık Ahmet Malkan Sık^yoneîım N/ahkemes nde dun başlayan bu ci nayet davasının duruşmasında cezaevınde kaleme aldıkları «ulkucu sıyasıler.n du/urusu> başlıklı bıldırıyı duruşmayı ızleyen gazetecılere okumaya kal kışmışt r Sanık Ahmet Malkan duruşmaaan once el yazı sı ile kaleme alınan bu bıldırının bırer suretını davet ettıgı Hurrıyet ve Tercuman gazetesı muhabırlerıne de vermıştır Ulkucu sanık Sıkıyönetim Mahkemesı Başkanı Albay Le vent Akyuz un ısrarına rağmen, basın toplantısı yapıyor (Arkası Sa 11, Su. 3 de) Istanbul da öğrencıler boykot yaptı, balonlar uçuruldu (Cumhuriyet Huber Verkezi) I s t c b u l da oncekı gunku so kaga CIKTO yasagını protesto enen bazı oğrencıler dsrslere gırrremış erdır Sosyalıst partıler ve meslek kurulusıan Istanbui cakı sokaga cıkma yosagını TIP ve TSıP Gerel 8as<anian ile ba zı partnılerın gözaltına alınmasını kınamışiardır Istanbul da sokoğo cıkma yasagını protesto omacıylo dün bazı okuüarda bazı ogrercıler dersle r e qırmemışlerdır Dersiare gır Imeyen okulların ITIA SI yasal B nmler Fakultesı Ekonomı Işietme YuKsek Tekmk Öğretmen Kadıkoy Mu^endıs lık Capa Tıp Faku'tesı ile bazı lıseler o'dugu bıldırılmıstır. BALONLAR UÇURULDU Oncekı CLH ve dun 'stan(Arkosı Sa 11 Su 7 de) 1 Muhsın Ertuğrul un bayraga sarılı tabutu Yeş ı koy ha^ca anındaki cenaze arabasına taşınıyor. (Fotograf. Alı ALAKUŞ) CHP Büyük Kurultayı 24 mayısta Ankara'da toplanıyor CUMHURİYET HABER MERKEZI CHPnın Buyuk Kurultay ve II kongrelerımn tarıhlerı saptanmıştır CHP Genel Merkezı'nden yapılan acıklamaya gore Kurultay 24 mayısto ıl kongrelerı ıse Ankara da 4 ma yısta Istanbul da 5 6 mayısta. Izmır'de de 6 mayıs tarıhın de yapılacaktır CHP nın 67 ılde yapılacak olan ıl kongreierının tarıhlerı soy le acıklanmıştır 4 mayıs Ankara Antalya, Gl resun Gumushane 5 mayıs Adıvaman. Afyon Ağ (Arkası Sa 11 Su 6 da) Muhsin Ertuğrul toprağa verildi Tıyatro dünyasının buyuk ustası Muhsin Ertuğrul dün Levent Camıındekı torenden sonra Zıncırlıkuyu mezarlıgında toprağa verılmıştır. Ertuğrul'un toren ve çıcek ıstemedığl cenazeslne dostiarı, öğ rencıleri, sevenlerl gelmıştır. Sabahleyın Izmırden kaikar» ılk ucakla tabutu Istanbul'a ge tırılmıştır Alandan cenaze arabasıyla doğrudan Levenet Camlıne ge tırılen Muhsin Ertuğrul a vasıyetı geregınce toren yapılmamıştır. Istanbul Beledıye Başkanı (Arkası Sa 11 Su 3 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Devlet •• Ofkesi... VVALDHEIM'İN YARDIMCISI, DENKTAŞ VE ATAKOL İLE GÖRÜŞTÜ LEFKOŞE, (a a.) Denk taş Kıpnyanu Zırve toplantılarının hazırhk calışma lan ıçın Lefkoşe > e gelereK once Kıpnyanu üe goruşen fcM Genel Sekretennın Ozel Sıyası Işler Yardımcısı Pe rez De Cuellar, dun 10 00 da KTFD bölgesme gelerek Devlet Başkanı Rauf Denk taşla gorüşmuştur. Denktaş bu göruşmeden sonra gazetecılenn çeş^tlı sorulannı yanıtlarken, Kıbrıs'takı Turk bırlıklennm çekılmesırun nlhaı bır anlaşmaya bağh oldugunu söy (Arkası Sa. 11, Su 1 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Bir Yıl Geçti Ama... başlanacağı konusunda bazı baKanların kuşkulu gazetecılerle ıddıaya gırebılecek kadar kendılcınasn emm olduklannı o gunlere tanık olanlar anım sayacaklardır Ne var kı bu beklentıler gercekleşmedı Aradan tam bır yıl geçtı ve bugun yıne aynı noktaya gelmış durumdayız. Para Fonu ile başkenttekı gorüşmeler kapalı kapılar ardında, tam bır gızlılık ıcınde surmektedır Basına olası sızmalara karşı Malıye Bakanı Zıya Müezzınoğlu'nun hemen her türlü önlemi aldığı ve sayın bakanın sert uyarılarına hem Türk hem de IMF tarafından tıtızlıkle uyulduğu dıkkatı cekmektedır Geçen yıl bu zamanlarda yayılan lymserlıklerın sonradan nasıl duş kırıklığına donuştugunu cok lyı bılenler açısından bu yola başvurulmasını dogal karşılamak gerekır Ne var kı gecen yıldan bu yana köprülenn altından cok sular akmıştır. Değışen Ortadoğu dengeleri ve Ecevıt hükumetının sıyasal planda hâlâ seceneksızlığını surdurebılmesı batılı odaklann Turkıye'ye bakış acısını belırlı olçülerde etkılemiştir 6 DIŞIŞLERI BÂKÂNI PROF. ÖKÇÜN İSPANYA'YA GİTTİ (Haberi 7. Sayfada) ecen yıl bugunlerde en stcak tartışmalar «Taze para» uzerınde odaklaşmıştı Hükumetten kaynaklanan lyımser açıklamo ve öngoruler bıbırını ızlıyordu Dovız darboğazında Türkıye'nin nıhayet soluk alabılecek bır aşamaya geldığı Izlenımı, üstelık ıcîenlıkle ınanılarak kamuoyun da yaratılmıştı. 1978 martının sonlarında IMF ile VVashıngton da varılan uzlaşma, nısan ayında kesınlık kazanmış ve baş kent dış kredı akışının beklent sı lcme gırmiştı Türkıye'ya donuk kredı musluklarının en gec mayıs sonunda acılmaya ABD, Türkiye'ye 111 milyon dolarlık Fantom parçası ve cephanesî satacak VVASHINGTON Amerıka Bırleşık Devletlerının Turkıyeye F4 |et Fantom savaş ucaklarının ceşıtlı yedek parcalarından ve cephanesınden oluşan 111 milyon dolar tutann da askerı malzeme satmaya hazırlandığı acıklanmıştır Amerıka Savunma Bakanlığının Kongre ye sunduğu mesaıda. Turkıyeye uygulanan sılah ombargosu yuzunden ıhtıyacların bırıktığı belırtılmış, «Ambargo yuzunden Turkıye Bırleş k Amerıko ile geleneksel leşmış bağların değerınden (Arkası Sa 11. Su. 8 de) ••* (Arkası Sa. 11, Su 3 de) Eskıler «Öfke baldan tatlıdır» derler Insanlar gıbı. devletler de ofkelı gunler yaşarlar Devlet of<esmın en sert bıcımı, «devlef tercru» ile yaşanır Devlet teroru, taş.zmın «oksııen cadır s gıbıdır Faşıst dev et ancak bu cadırdo nefes alabılır Boylece yaşamını uzatmaya calışır. Devlet, b rtakım kışılere duydugu ofkeyı ceza vasasını yuzune yelpaze yaparak dındırmeye calışır Suclor ıcln cezaiar b cıl r, bu ceza ar bu otke seiı ıc nde kendı boyutlarını aşar hukuk hukuk olmaktan cı<ar bu ofkenın ruzgarı ile <endı ozune ve amacına yabancılaşır Aradan zaman geçer Zaman ofkeyl dındırmıstır Aynı dovalar, aynı yargıclarca bır kez daha mcelense, emınım kı baska başka sonuclara ulaşılır Cunku artık hukuk uzer ndekı ofke bulutları dagılmış hukuk venıden kenaı kabuguno cek Imıştır 27 Mayıs Ihtılal nden sonra kurulan Yuksek Adalet Dıvanınca Demokrat Partı yonetıcılerı ve mı^etvekılleri ağır cezalara carpırıldılar Bu cezoları veren yargıclordan bırı aradan on yıl gectıkten sonra «Bız DP nın devamıyz» dıyen APye kavdını yaptırıverdı O gjnlerın ' (Arkası Sa 11, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog