Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Modern ^Egitim Fen Dersanea MODERN FİZİK MODERN MATEMATİK (Probfcmler) MOOERN MATEMAIİK tSTEMEADRES ÇnaganCad. Besiktas/kanbul Te!:617S 07612777 umhuriyet 56. Yd; Sayı: 19698 Kurueusu: YÜNUS NADİ 500 Kuruş 29 Mayıs 1979 Salı istgnbul jl örgütü yayını CIKIYOR i TIP İstanbuPda benzin dağıtımında Tekçift plaka,, uygulaması 4 haziranda başlıyor Plaka sayısı tek olan araçlara pazartesi, çarşamba, cuma, çift olanlara ise salı, perşembe, ve cumartesi günleri 10'ar litre benzin verilecek. Pazar günleri benzinciler kapalı olacak. İSTANBUL HABER SERVİSİ İstanbul'da benzın dağıtımında en gec 4 hazıran pazartesi gününden itıbaren tekçıft pia ka uygulamasına gidilmesi kararlaştırılmıştır. Vilayette dün bu konuda Vaü Vekili Halit Tokutlugıl'in başkanlıâında Emnivet Müdüru. Tür kiye'Petrol Ürünler' İşverenleri Sendikası İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası yetkllileriyle kaymakamların katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Toplantıdan sonra Istanbu!'da benzin dağıtımındo tek cift plaka uygulamasına gecilmesi kararlaştırılmıştır. Vali Vekili Halit Tokullugil. yaptığı açıklamada, plaka sayısı tek olan ö(Arkosı Sa. 11. Su. 4 de) SSCB Meclis Başkanı Pavloviç Sitikov: Türkiye'nin U2 uçuşlarma izin vermemesini olumlu karşılarız İZMİR, (a. a.) Cumhurlyet Senatosu Başkanı Atalay'ın konuğu olarak Türkiye'de bulunan. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yüksek Şurası Birlik Meclis Başkanı Aleksei Pavloviç Sitikov, cTürkiye'nin U 2 (Arkası Sa. 11. Sü. 8 de) 1.9 MlLYARLIK BATI YARDIMININ ELEALINACAĞI PARİS TOPLANTISI YARIN BAŞLIYOR. TÜRKİYE IMF GÖRÜŞMELERİNİN 31 MAYISTA BAŞLAMASI BEKLENİYOR.TARAF YETKİLİLERİNİN BUGÜN «DURUM DEĞERLENDİRMESİ» YAPMASI OLASILIĞI VAR. SAĞLANACAK YARDIMIN SEKRETERLİK HİZMETLERİ OECD KONSORSİYUMU TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK. Suudi Arabistan kredisi 300 milyon dolara yükseldi ANKARA (ANKA) Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye açacağı kredi konusundo bir Maliye Bakanlığı heyetinin Suudi Arabistan'da yaptığı göruşmeler so nucunda daha önce 50 milyon dolar olarak saptanan kredinir. 300 milyon dolara çıkartılmosı kararlaştırılmıştır. 1979 yılı başlanndo Suudi Arabistan Ile Türkiye arasında başlatılan kredi görüşmeıerl, geçtiğimiz ay Suudi Arabisian Maliye Bakanı Muhammed Abalkhail'in Türkiye ziyareti sırasında iki ülke arasında Imzalanan çerçeve anlaşmcsı kaoso mına alınmıştı. Türk yetkililerl Suudi Arabistan Bakanı ile yapılan görüşmelerde kred'nın 250 milyon dolardan 300 milyon dolara çıkartılmasını istemı$ler. ancak bu konu kredının proielere dağılımı konusunda yapılacak görüşmelere bırakıimıst'. Mayıs ayı icerisinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Maliye Bakanlığı heveti, Türk tarafının kredınin genışletılmesi yönündeki isteğini yinele miş ve taraflarca kredinin 300 milyon dolara cıkartılması ka(Arkosı Sa. 11. Su 8 dei IMF onay verdikçe Batı yardım yapacak PARİS (ANKA) Batılı ulkeler ve Uluslararası Finaasman kuruluşları tarafından Tür , kiye'ye sağlanması beklenen 1,9 milyar dolarlık yardım konusundaki görüşmelere Parıs'•de boşlanmcktadır. Yarın toplanacak Konferans'da, OECD üyesi Batılı ülkelerce, taze para. kredilı ithalat ve borc ertelemesi biciminde toplam 1 milyar 150 milyon dolor dolayında bir yardımın taahhüt edilmesi beklenmektedir. Türkiye'nin. Uluslararası Para Fonu ile yeni bir cStandBy» düzenlemesi uygulanması icm anlaşmaya vormosından sonro işlerlık kazanarak bu yardımın sekreterlik hizmetlerinl OECD bünyesindeki Türkiye konsors'yomu yürütecektir Türkiye Ile Uluslararası Para Fonu arasmdaki görüşmelere, 31 mayıs perşembe günü Paris'de başlanması beklenmektedir. Bu arada. Türkiye ve Uluslararası Para Fonu yetkililerinin bugün biraraya gelerek «durum değerlendirmesi» yapmaları olasılığı bulunmaktadır. 30 mayıs Paris Konferansında, Türkiye'ye yapılacak yardıma katkıda bulunmayı kabul eden OECD ülkelerl, katkılarının türferini ve tutarlarını acıklayacaklardır. Bu yardımın kullanımı, Türkiye'nin Para Fonu ile onlaşma sağlonmasmdan sonra, Türkiye Konsorsiyomu tarafından yönlendirilecektir. Gözlemciler. yardımın kullanımının Para Fonu'nun kredi dilimlerlyle llişkilendirilmesl yoluna gidileceğini belırtmektedirler. Böylece, Tü'.iye taze poraya, uçer aylık aralıkiaria ve Para Fonu'ndan onay a!ciı'<ca kücük bölümler halinde kavuşabitecektir. Bilindiğı gıbi. >abancı bankalar taralından Türkiye'ye sağlanacak 400 450 milyon dolar dolaymdakı taze (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Islam Konferansında Kıbrıs Türk toplumu desteklendi (DİŞ HABERLER SERVİSİ) Londrada 27 islâm ülkesınden gelen 100'den fazla delegenin katılmasıyla toplanan Uluslararası İslâm Konferonsı dört gün sürdürdüğü calışmalarını tamamlamış ve aralarında Kıbrts Türk Federe Devletinin desteklenmesi ve Batı Trakya'da yaşayan Türklere yapılon boskılorı kınayan 24 karar tasarıSım kabul etmıştir. Konferans, ayrıcc başto Bırleşik Araerıka Olmok üzere Batılı ülkelerın Kıbrıs Turk topiumunu Rumtarin baskıstndon kurtarmak araa cıyla Kıbrıso mudahalede bulunan Türkiyeye uyguladıkları yaptırımları da kınamış ve tüm İslâm ülkeierinın Türkiye'ye lcinde bulunduğu porasal guclükleri yenmesı ıçın maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmasını istemıştır. Anodolu A'onsının bildirdiğine göre, Londrartan Lefkoşeyo uiasan (Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) Ecevit: "Eyüpoğlu istifa etmedi, Istanbul'da dinleniyor,, ANKARA (Cumhuriyst Bürosu) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu"nun hükümettekı görevinden istifa edıp etmediği konusundaki bir soruyu Başbakan Ecevit, «Böyle bir şey vok» diye yanıtlamıştır. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Ecevit, CHP Genel Yönetim Kurulunun dün sabah yaptığı ilk toplantıya girerken, «Eyüboğlu'nun hükümetteki gö revinden istifa ettiği. ancak sizın bu istifayı kabul etmediğinlze ilişkin haberler var, ne diyorsunuz?» şeklindekt soruya (Arkası Sa. 11. Su. 2 de) SEKA KAGIT VEREMEDİĞİ İÇİN DERS KİTAPLARI ARALIK AY1NDAN ÖNCE YETİŞEMEYECEK Şükran KETENCİ SEKA'nın kâğıt verememesl yüzünden bu yıl da ders kitaplarının basımmın geciktiği ve en iyimser bir yorumla, özellıkle orta dereceli okullann ders kitaplarının aralık sonuna kadar tamamlanamıyacağı bildirilmektedir. Coğunlukla orta dereceli okulların ders kitaplarmı basan özel yayınevleri, Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl geciktne olmaması için ders kitaplarmı za manında saptadığını, ancak tahsis yapıldığı bildirilmesine karşın, iki ay önce verilmesi gereken ders kitabı kâğıdının bugüne kadar henüz hiç verilmediğinj ve ders kitabı basımına daha başlanamadığını be lirtmlşlerdir. Gecen yıldan da daha gecikmeli bir durumun ortoya çıktığını söyleyen ya(Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) CHP Genel Sekreteri ve yardımcıları değişmedi Ecevit. «öncelikletoplumsal örgütlenmeye önem verilmelidir.» Üstündağ, «Hiç kimseye kırgınlığımız yok» dediler. Sayman üyeliğe İlhan Biber getirildi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP'nin 24. Büyük Kur:ltoyındo secilen yeni Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısını dün sabah Başbakan ve CHP Başkanı Bülent Ecevit'in başkanlınında yapmıştır. Görev bölümü yapılan Genel Yönetim Kurulu toplantısında Genel Sekreter ve Yardımcılıklan değişmemiştir. Genel Sekreterlığe yenıden Mustafa Üstjndağ, Genel Sekreter Yardımcılıklarına Prof. Uğur Alacakaptan, Coşkun Karagözoğlu, Orhan Birgit ve Erol Tuncer, sayman üyeliğine ise İlhan Biber getirilmişlerdir. Ecevit, görev dağılımından sonra vaptığı konuşmada. «Önceliklo toplumsal örgütlenmeye öncelık verilmesi gerekir» demiştir. Genel Sekreter Üstündağ. «Gecmiştekı eksiklikleri tekrarlamayacaklarını» bildirmiştir. Bu arado, Genel Yönetim Kurulu toplantısı sürerken İzmır Milletvekili Süieyman Genc ile İstanbul Milletvekili (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) Yunanistan AET'nin 10'uncu üyesı oldu ATİNA Yunanistan dun Atına'aa imzaianan anlaşma ile AET'nin 10. uyesı olmuştur. Yunanıstan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam uvelığinı scğlayan anlaşmanın ımza törenine Fransa Devlet Başkanı, Topluluk Dışış'.eri Bokanları Konsey Dönemı Başkanı sıfatıyla Fransa Dışışleri Bakanı ve Topluıuk üyesi öteki ülkelerin Hükümet Baskanları ya da Dışışleri Bakanları katılmışlardır. Avrupa Konseyi Başkanı Roy Jenkins de ımza töreninde hazır bulun muşlur. (Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) • Seyd/jeh/r'de MİSK'li işçiler terör yarattı GÖZLEM UĞUR MUMCU 1 Müezzinoğlu: Hesap Uzmanlarının inceledikleri işletmelerde beyan edilen vergi matrahı ile gerçek matrah arasında yüzde 90 fark saptandı • ASLAN BAŞER KAFAOĞLU DA 200 MİLYAR LİRAYA YAKIN VERGİ KACIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÛ. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanı Zıya Müez zinoğlu, Maliye Hesap Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen «Türkiye'de vergı denetimi ve etkinliğı» konulu tartışmalı toplantıda yaptığı konuşmada, hesap uzmanlarının inceledikleri İşletmelerde beyan edilen vergi matrahı ıle gerçek matrah arasında yüzde 90 fark sap tandığını söylemiştir. Müezzinoğlu. Meclis'te bulunan vergi yasa tasarılarının mut laka cıkması gerektiğini, Türkiye'nin koşullarınının bunu zorunlu hale getirdiğini bildirmış tır. Bakan, yasanın geürler ve vergi dağılımı dengesizliğini de gidereceğıni, ekonominin bazı startejik sektörlerine yön vereceğini belirtmiştir. Müezzinoğlu, (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) İki Hesap ... Cumhurlyet Haber Merkezi KONYA Seydişehir'de dün meydana gelen olaylarda 23 kişi yaralanmış, DİSK. temsilciiik binası, Halkevi, TÖB DER, CHP binası ile sol görüsiü olarak tanınan kışilerin işyerlerı ve konutları tahrip edilmıştir. Seydişehir Kavmakamı Sıtkı Aslan'dan alınan bilgiye göre MİSK'e bağlı Türk Metal İş Sendikası üyesi işçilerle, DİSK e bağlı Maden İş Sendikası üyesi bir grup işci arasında dün öğle üzeri catışma cıkmıştır. Kaymakam Aslan bu çatışmanın kısa sürdüğünü ve grup ların şehir merkezınden ayrıldıklarını söylemiştir. Ancak daha sonra Seydişehir Alımınyum Fabnkası vardıya cıkışında gruplar arasında yenıden çatışma başlomıştır. Silah. aemır cubuk ve sopaların kullanıidığı bu catışma ıice ıcme ae ycyılarak devam etmiştır. Bu arada sağcı çruplar DİSK temsilciliğk, Halkevi binası. (Arkası Sa. 11, Sü. 6 da) ADANA'DA BİR ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLDÜ. BEHİCE BORAN VE 330 TİP'Lİ 25'ŞER GÜN HAPSE MAHKUM OLDU. Demirel: «Türkiye, bu beylerin müstemlekesi değildir» CANKIRI (Cumhuriyet) AP Genel Başkanı Süieyman Demireı dün Tosya, Korgı ve Çonkırı'da yaptığı konuşmalarda tMillet inim inim Inlerken Türkiye'nin idaresini elierine gecirenlerin milletin gözüne baka baka, adeta onunla alay ettiklerini» ilen surmüş, «Milletin (Arkası Sa 11. Sü. 5 de) Dışışleri: Yunanisfan'in AET üyeliğinin çıkarabileceği sorunlar için önlem alınmalı ANKARA, (Cumhuriyet BürosuJ Dışışleri Bakanlığı sozcüsü, AET ıle Yunanistcn arasında dün imzaîanan kalılma anlaşması ıle ilgili olarak. «Türkive ile Yunonistan arasmdaki ikili sorunların Yunanıstan'ın tam Cyeliğinden sonra yeni boyutlar kazanmas' olasılığına karşı dokuzların şimdiden gerekli ön lemleri almalarının önemine ve bu konuda Ortaklık Konseyi içinde yapılan calışmalann sonuçlandırılması gereğıne» dikkati çekmiştir. (Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) •fcemirel icin fhesap adamı» derler. Doğrudur Bunl l t a r ı n atlece hesapları kuvvetiıdir Uius.aı yeğen " t ' a h y a Demirel bite mahkemeye ne zaman teslim olacağını, yurt dışına ne zaman kacacağını, çok ryi hesaplor. Hacı Ali desen, O'nun hesabı hepsinden iyidir. Yani bu konuda ailece başarıhlar Demirel. şu anda iki hesabın toplama çıkartma cetveli üzerindedir. Birıncl hesap, hukümetin ne zaman düşürüleceği. Ikinci hesap. bugünlerde yeniden calışması beklenen kendisi ve iki bakanı ıle llgill Soruşturma Hazırlık Komisyonu'nun kararını önlemek.. Hükümetın düşürülmesi konusunaa Türkeş daha acelecidir. Demirel, hükümetin düşmesi içın. onümüzdeki sonbaharda yapılacak Senato ucte bir yenileme seçimlerini beklemektedir. AP kurmaylorı. bu secımde CHP'nin oy kaybına uğrayacağını bekiıyorlar. Bu zamana kadar, dış kredilerde de göreM bir rohatlama olacak büyük olasılıkla darboğazın bir bölümü atlatılacaktı.. Sanınm Türkeş böyle düşünmüyor. O. daha başkc zorlamalar peşindedir. Türkeş, hükümetin hemen düşürülmesini istiyor. Hükümet duşer ve yerine kurulacak hükümet güvenoyu alamazsa, Anayasanın 108'inci maddesi gereğınce erken secim kararı alınması olasılığı belirir. Devlet Bakanı Enver Akova'nın MHP've gireceği. Başbakan Ecevit'in bundan sonro istifa edecec* söylenüleri bugünlerde iyiden iyiye yayılıyor. İşin ilgi cekicl ya(Arkası Sa. 11. Su. 1 de) Odalar Birliği Başkanı Yazar: Ecevit'e yapılan gösteriyi benimsemiyoruz İstanbul Haber Servlsl Türkiye Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları Birliği Başkaniığına secüen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yazar, gazetemize yaptığı acıklomada Odalar Bıriiğı Genel Kurulunda Başbakan Bulent Ecevit'in telgrafının protesto edilmesine ilişkin olarak «bu toplumsal heyecanın getırdiği. tarafımızdan benımsenmeyecek bir davranıştır.» demiştrr. Kıso odı Odalar Birliği olan va 5590 sayılı yasaya göre kurulu tüm sanayi, ticaret odalarıyla borsalann üst kuruluşunun başkaniığına getirilen Meh met Yazar çok güç bir dönem(Arkası Sa. 11, Su. 8 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Yunanistan, AET ve Türkiye göstermiştl. Ne var kl, görüşmelerın olumlu sonuclanmasından sonra Atina birden tutum değiştirmiş, belirli bir cKalılık» ikili ilişkilerde belirgınleşmiştı. Nitekim Başbakan Ecevit, Karamanlis yonetıminin bu konudakl tavır değişıkliğini bir konuşmasında şöyle dile getirmiştir: «Ortak Pazara tam üyelikleri kesinleşinceye kadar. Turklye ile aralarındakl somnları cözmek istermiş glbl, bu yönde caba gösterirmiş gibl görünen, davranan Yunanistan, bu husus kesinleştikten sonra, yanl Ortak Pazar köprüsü geçildikten sonra blrdenbire tutumunu, davranışını değiştirmiş. Türkiyeye karşı katı bir tutum ve davranış Içine girmiştir. Batılı müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bundan bazı sonuçlar çıkarabileceklerlni umarım.» Türkiye, Yunanistanın AETye tam üye olarpk katılmasma «İlke» olarak karşı olmadığını bir çok kez acıklamıştır. Ancak, geneı olarak bu üyelikten duyduğu kaygıları da topluluğa ve ayrı ayrı üye ulkelere bildirdiği bilinmektedir. Ankaranın bu koygılarını şu noktalarda özetlemek olasıdır: 1) Atina, iki ülke arasmdaki Iklll sorunları AET ile Türkiye orasında bir sorunlar demeti haline getirmekten kaçınmalı ürkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ıle llişkilerındeki düğiim cozülmekten cok uzak bir noktada iken komşumuz Yunanistan. topluluğa onuncu üye olarak katılıyor. Aiına'da dun ımzalanan anlaşma. topluluğun 9'lar yerine artık dO'lar» diye anılmasını sağlayacaktır, Yunanistan'ın AET'ye tam üyeliği Türkiye acısmdan ne anlama gelmektedir? Bu soruya bir karşılık getlrmezden önce bir noktaya dikkat cekmek gerekıyor. Karamanlis vönetimi, Yunonlstanın AET'ye tam üyeliğini öngören müzakereler sürerken Türkiyeye dönük belirgin bir «Yumuşoma» havası yaratmaya özen T Yaklaşık iki aydır uygulanan zamlar dün resmen yürürlüğe girdi Cumhuriyet Haber Merkezi Otomotiv sanayıi ürünleriyle dayanıklı tüketim mallarına yak laşık iki ay önce yapılan ve günümüze değin uygulanan ortalama yüzde 25 oranındaki zamlar dünkü Resmi Gazete'de yayınianmış ve resmen yürürlüğe girmiştir. Ekonomik önlem pakett lcin(Arkası Sa. 11, Su. 1 de) ••• (Arkası Sa. 11. Su. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog