Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Modern'Egitim P Dersanesi 'SAY1N1ARI (Pmblemler) MODERN MATEMATİK İSTEMEADRESİ Çırağar Cad Besircav Sstanbul Td6176Cro)27 77 MODERN FtZlK MODERN MATEMATİK Cumhuriyef 56. Yıl; Sayı: 19697 Kurucusu: YUNUS NADİ 500 Kuruş 28 Mayıs 1979 Pazartesi CİDE AP Genel Başkanı Suieyman Demirel, 27 Mavıs Hurrıyet ve Anayasa Bayramı gununde dun 27 mayısın bay ram olarak kutlanmaması yolundokı gorüşunu yınelemış, bu konuyıa Anayasanın başlan gıc boluiıunun degıştırılmesı ve Tabıı Senatorluğun kaldırıl ması ıoın gırışımlerde bulunacaklannı soylemıştır Demirel, lneboiu dan Cıde'ye gelışı sırasında partı otobusunde gazetecılerle konuşur ken, «27 Mayıs Bayramı, Sılah tı Kuvvetlerı sıyasetın ıçınde muhafaza ıçın CHP tarafından lcod edılmıştır 27 Mayıs ne ncm altında olursa oisun kut lanmamalıdır. Sılâhlı Kuvvetle rı sıyasetın ıçınde muhafaza etmenın Turkıye'de Sılâhlı Kuvvetler ıçın bır faydası yok tur» demıştır. Demirel konuşmasını şoyle surdurmuştur «Mılletm b r kısmının ızdırap duyduğu olaylara dığer bır kıs mı neşe duyuyormuş ve bay ram yapılıyormuş gıbı bır davranış ılânıhaye sürdurülmemelıdır. Devlet bu bayramı usulen yapıyor Bızım şu anda bvı konuyla ılgılı kanunu parlamentodan gecırecek yeterlı ço ğunluğumuz yok. Bız evvela bunun kamuoyu mucadelesıni yapıyonız. Turkıye bugun bır Anayasa bartalırnı ıcındedır 10 yıl ıcın de 55 maddesı değışır ve değı şıklık ıhtıyacı tartışmatarı devam ederse böyle Anayasanın neyı kutlanır. Kavram olarak Anayasa kutlanacak ıse. 1924 Ancyasası kutlanmalıdır. Tur(Arkası 6 Sayfada) istaabpl il örgütü yay ını C1KIYOR ; Demirel: "27 Mayıs Bayramı Orduyu siyasette tutmak için CHP tarafından icad edildi,, Amerikan kaynakları, resmi olarak henüz doğrulanmayan haberlerinde, U2 uçaklarımn Türkiye üzerinden uçmasına Sovyetlerin razı olduğunu bildiriyorlar. BATI "ACIL YARDIM,, IN KULLANILMASI KONUSUNDA DANlŞMA KOŞULU KOYUYOR Türkiye'ye yapılacak yardıma katkıda bulunacak OECD ye üye 17 ülke temsilcisi çarşamba günü toplanarak katkı miktarlarını açıklayacaklar. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıyeye vapılocak «acıl ekonomık» yardıma katkıda bulu nacak Ekonomık Işbırlığı ve Kaıkınma Örgutu ne (OECD) u ye 17 ulke temsilcılerı, carşamba gunü Parıs'te yapacakları toplantıda, katkı miktarlarını açıklayacak ve taahhüt edeceklerdır Paris toplantısında Türkıye'yı, Mclıye Bakanı Zıya Muezzınoğlu, Musteşorı Vural Gucsavaş, Hazıne Genel Muduru Aysel Oymen ve otekı uzmanlardan oluşan b.r heyet tenrısıl edecektır Heyetın bugun veya yarın Parıs'e g.decegı bıldırılmıştır Taahhüt edılen yardım. Uluslararası Para Fonu (IMF) ıle Türkiye arasında perşembe gunü yıne Parıs te başlaması bek lenen .yenı dor.em goruşmelerde anlaşma\a vanldıktan sonra verılmeye başlanacaktır Bılındığı gıbı, OECD yo uye 17 ulke beş ayı aşan bır süredır temaslarını sürdurmuş ve cTürkıyeye aedı yardım» konusunda anlaşmıştı 17 ulke de, tek tek Turkıyeye ayrı ayrı mık (Arkası 6 Sayfada) Moskova'nın U2 uçuşlanna gözyumacağı bildiriliyor Dış Haberier Serv'sl «fnternatıonal Herald Trıbuna» gazetesınm haberıne gore. Amerikan televızyonu, Turkıye den Amerikan UZ^uçaklarının ucu şunu Sovyetler Bırhğının kabul etmeye hazır olduğunu bıldırmıştır Gazete TV'nın bu haberlnı doğrulama olanağını bulamadıklarını belırtmıştlr. Gozete oyrıco. Moskova ıle VVashıngton arasında U2 ucaklan konusundo yapılan gö ruşmelere ılışkın haberlerın basına sızmasının Amerıka'lı yetkılılerı kaygılandırdığını be lırtmektedır. Bılındığı gıbl, Iran'dakt Amerikan d nleme üs'erının kapatılmasından sonra, Sovyetler'ın SALT2 anlaşmasına uyup uymadıklarının denetlenmesı ooısından Turkıye dekı ÜEler ve U2 ucakları büyuk onem kazanmıştır. întematlona! Herald Trıburve gazetesı Türkıye'den yapılacak U2 uçuşiarının Sovyetlen gözetlemek bakımından uydulardan daha etkın olacağını, bu nedenle Carter yonetımının U2 ucuş larına cok önem verdığını be lırtmektedır Gazeteye gore U2 ucaklannın gercekleştırecegı denstım Türkıye'deki Ame nkan uslerınden yapılacak gozetlemeden do daha etkili olacaktır. «International Herald Trıbune», daha sonra Ecevıt'ın U2 ucoklarının ucuşunu Sovyeıler'ın onayına baglamasına değınerek Turk ABD ilışkılerının yıllar ıo<nde değıştığıne dıkkatl cekmektedır Gazete şoyle demektedır «Ankara nın U2 ucaklannın ucuşunu Sovyetler'ın rızasına baglaması zamanın nasıl değıştığınl göstermektedır 1950 lerde NATO muttefıkı Türkiye nın keşıt ucuşlorı ıcın Sovyetler Bırlığı nın onayını şart koşması duşunulemezdı. Ote yandan ABD nın de bu tur ucuşlar ıcın Sovyetler B rlığı ıle göruşmelerde buiunması duşunulemezdı » SALT2 konusunda Senatonun dırenmesıyle karşı aşan (Arkası Sa 11, Su 3 de) 27 MAYIS TORENLERLE KUTLANDI Anıtkabir'deki törene AP, MSPveMHP yöneticüerinin katılmayışı dikkatleri çekti. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu 27 Mayıs Ozgurluk, Anayasa Bayramı 'dun törenlerle kutlanmıştır Ankara'da ılk toren Anıtkabırde yapılmış, Cumhurbaşka nı Fchrı Koruturk Ata'nın ve Devrım Şehıtlerının kabırlerıne celenk koymuş savqı duruşundo bulunulmustur Koru turk, Anıtkajpır ozel defterıne şunları yazmıştır , tUlu Onder Atatürk, Özgurluk ve bağımsızlığını her şeyın ustünde tutan vuce ulusuna vurduna bırlık ve beraberiığıne yönelecek tüm teh lıkelere karşı bugun her zamankınden bılınçl' ve duyarlı olarak devrımler.nın ızındedır. 27 Mayıs Hurrıyet ve Anayasa Bayramının yeni bır yıldönümunde bu duygularla senl mın net ve rarımetle bır kere daha anıyor, huzurunda saygı ıle egılıyoruz » Anıtkabır'dekı torende, AP, MSP ve MHPden temsılcının bulunmayışı goze çarpmıştır.. AP'NİN CİFTE CELENKLERİ AP nın temsıicı çöndermemesıne karşıiık hem Anıtkabır'e hem de Cemal Gursel ve De/rım Şehıtlenne ıkı celenk gonderd ö,ı görülmüştür TOREN Anıtkabir'deki törenden son ra Genelkurmayda ve Anayasa Mohkemesınde törenler yapılmış Genelkurmaydakı torende Gene'kurmay başkonı Orgeneral Kenan Evren kutla(Arkası Sa 11. Su. 6 da) KURULTAY BİLDİRISINDE, HÜKÜMETİN CHP ÖRGÜTÜNDEN GELEN ÖNERİLERE ÖNEM VERMESİ İSTENDİ 27 Mayıs Hurr yet ve Anayasa Bayramı nedenıy'e İstanbul Un versıtesl bahcesınde de to r en duzenlendl ANKARA (Cumhuriyet Burosu) CHP 24 Olagan Kurultay bıldırısı dun kamuoyuna acıkıanmıstır Kurultay bıldırısı'nde «CHP nın Genel Merkez organlarıyla hukumete daha cok destek olması, hükumetın de CHP örgütünun onerı ve ısteklerıne daha cok onem vermesı bunalımlardan kurtulmanın koşuludur» denılmıştır Bıldınde CHP'nın 11 bağımsız mılletvekılı ıle bırlıkte hukümet sorumluluğu üstlendığı'nde «ülkenın ekonomık ve dış odemeler alanında ıflas eşı ğıne suruklendığl. sosyal ve sıyasal alaniarda da b'r bunalım noktasında oldugu» ıfade edılmFş, cbugünkü bıınolımm baş sorumıusu olan Cepne hükumetlerı ortaklarınm mu halefette ıken sorumlulugun asgorı duzeydekı bılıncıne gel melerı beklenırken gorulremıs bır sorumsuzluk örneğı gosterdıklerı» bplırtılniıştır YAŞAM KOŞULLARI Bıldınde ayrıca. Kurultay'ın «partı yonetıcl organlarından ve hukumetten tüm calışanların yaşam koşullarının temelden lyıleştırılmesıni sağlayıcı nıtelıktekı tunrı onlemler'n bugune değın alınanlarına düzen değışıklığı doğrultusunda yenılerınm eklenmesın » ıstedığı ıfade edı erek, özetle şu goruşlere ver verılmıstır: «Kurultayımız can guvan'ığını sağlayabılmek ve tırmandırılan terorun kaynaklarını ku rutabılmek ıcın, kolluk guclerının daha yeterlı olanaklarla ve gecıcı sureler ıçın daha etkın yetkılerle dorat Imcsı qerektığ ne ınanmaktadır (Arkası 6 Sayfada) HOROZKÖY'DEMEYDANKAVGASI: I ÖLÜ VAR, BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI CUMHURİYET HABER MERKEZI Mamsa'ya baglı Horozkoy Beledıye Başkanının da kanştığı meydan kavgasında bır kışı ölmuş, dordü ae ağır olmak üzere yedı kışı yaralanmıştyr Olay oncekı gece Horozkoy kasabasında. Beledıye meyda n rda meydana gelmıştır. Kavgada taraflar sopa, bıcak ve sandalyelerle bırbırlenne kıyası/a g rm şlerdır Beledıyeye ışçı alınması konusunda çıktığı b Idırılen kavgoda M j ş i u Ethem Güçlü bıçaklanarak oldurulmuştur Olayda yaralanan ve dordunun durLmu agır olduğu ıfade edılen yedı kışı, Manısa Dev.et Hastanesınde tedavı altına alınmıştır II Jandcrma Alay Komutanı, nın verdıgı bılgıye gore. olayQa polıtık bır yon bulunmaktcdır Olaylarla ılgılı olarak gozalt n a alınan Horozkoy Beiedıye Başkanı Sahh Cat, Manısa'da dun ılk sorgusundan sonra tutuklanTiış, agır yaralan.p tedavı a tına a'ınan Kamıi Ağlıgıl ıle oglu Mehmet ve Şaban Ağlıgıl hakkındo da gıyabı tutuklama (Arkası 6 Sayfada) GÖZLEM UĞUR MUMCU Kabadayıbk... 24. Kurultay'da kürsü sol kanadın, liste Ecevit'in oldu Füsun ÖZBİLGEN ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP nın 24 Buyuk Kurultayı bıraz kavgadoguş, bıraz tartışma ve Ecevıt ın çıkar dığı «Tek ıste» ıle sonuçlandı Kurultay ın bırıncı gununde «tuzuk değışıklığı» tartışması ı e başlayan partı ıcı ıktıdar • muhclefet cek şmesı, ıkıncı gun «lıste kulısı» ıle geçtı Uçun cu gun ıse heyecansız kapondı Uç günluk Kurultay calışması ıçınde partının ıktıdar ve muhalefet kanadında 'zlenen gehşmeler blr gerçeğ. vurguladı Iktıdar grubunun CHP nin ge leceğıne ılışkın olaraı< sergıleaıgı fazlaca bır g o r j ş ve fık r yoktu Geneı BaşKan Ecevıt bu konuda «Sabır ve serınkanlılıklo agır • ağır top umsal gelışme ıçınde kok salınmasını onenyordu Partıni" geiecegını. kayaların arasında kuçucuk fıdanların tutunmosı ve ıcn ıçın ısleyerek kayayı parcalaması ıle gelışecek bır ağaca benzetıvordu MUHALEFET CEPHESI Ecevıt'ın soyleoıgı fıdanların yeşermesı ıçın ne yapılması ge rektığını ıse muhale'et grupları ıçınde yukselen b>r kanat dıle (Arkası 6 Sayfada) BAKANLIK, MERTER'DEKİ HAL BINASI PROJESİNI ONAYLAMADI OLAYLARIN ARPINDAKİ İstanbul Haber Servısı Istanbul'da Merter"dekı 500 bın metre korelık bır alana İstanbul Hâl'ını taşımayı planıayan Istarbul Beıedryesı yetkılılerı, dort yıllık calışmaları nın Imjr ve Iskön Bakan ıgının bu a ana mşaat ıznı vermerresı ıle boşa çıktığmı oğ r enmışlerdır İstanbul Beledıye Saşkanı Aytek n Kotıl csorumsuz kısılsrın, sorumsuzca attıklan ımzalar İstanbul kentını cırkınleştırmek tedır » demıştır.. BU GIDİŞLE TAŞINAMAYACAK Bu karar İstanbul un trafık kesmekeşınî (Arkası Sa 11, Su 1 de) GERÇEK Tek Liste'li Kurultay tüzük değlşıklığine verüen 600 oy luk gelışme, Genel Başkan ve CHP'nın yenl yonetımı tarafından özenle değerlendırılmeIıdır Halk Partıli 600 delegenın oyu, yalnızca tüzuk değışlklığine yonelık bır eğılımın sımgesı değıldır Ya da bu oyları, partı ıçınde şu ya do bu grubun veya kanadın tümuyle tekelınde gormek de bır yanılgıyı vurgulayacaktır Bu bokımdan belırgınleşen partl Icı hoşnutsuzluğa sadece cHızıpseiı bır bakış acısıyla yaklaşmak Genel Başkan ve yenl parti yönetımını yakın gelecekte CCK zor durumlarla karşı karşıya bırakabılecektır Partı ıçınde oluşan ve Genel Başkana donük boyutları do ıcermeye başlayan muhalefet, ulkenın ıcınden gectıği bunalımlı ortamın doğal bır uzantısıdır CHP bır buçuk yıidır hukümettedır Ancak. muhalefet yıllarında soyledıklenyle uvumlu bır gorünum henüz ortaya çıkmış değıldır. Portı tabanı bunun CHP düzeyı haylı 'artışmalı bır kurultayı gende bıraktı Partı ıcı muhalefet kendı arasında uzlaşamayıp gerıledı ve Ecevit'ın başlangıçtan beri, Türkıye'nın ıcnden gectığı bunalımlı donemı gerekce gostererek ıstedığı «Tek lıstelı kurultays aşılmış oldu Bülent Ecevıt, 1347 delegenın 1218 oyuyla yenıden Genel Başkan seçılırken 89 oy «Boş» cıktı, 40 cy da «Geçersız» sayıldı Gerek Ecevıt e cıkan «Boş* oylar, gerekse Partı Meclısının yenıden kurulmasını ongoren Sükan: Töhmet altındaki bütün devlet ve siyaset adamları gerçeklerin ortaya çıkması için görevlerini yapmalıdir ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) DP Genel Başkan Vekıh ve Basbakan Yardımcısı Faruk Sukan. Turkeye'dekı sıyası mucadele ve part lerarası kavgaların devlet ve reıımı talırıp edecek boyutlara ulaşmasından endışe ettıkler.nı soylemıştır. Sukan, «Bu meTileketın çocuk ları olarak devlet gem sını batırmamak tarıhı gorev ve sorum luluğu ıle karşı karşıyayız» demıştw. Sukan, DP Trabzon ı! kongre (Arkası 6 Sayfada) AP Genel Başkanı Demirel. «27 Mayıs bayramı kaldırıimalıdırs dıvor, ve şunları eklıyor 27 Mayıs ın neden bcyram oıduğunu, daha doğrusu 27 Mayıs bayramı ıle neym kutlandığını bılmıyorum . Demirel, bu ülkede on yılı aşkın sure Başbakanlık yapmıştır Bu on yıl ıçınde her y.l, t27 Mayıs Anayasa ve Hurrıyet Bayramı» kutlanmıştır, Demıre1, Başbakan olarck bu bayramların hepsınde de bulunmuştur. Basbakan olarak 27 Mayıs Anayasa ve Hurrıyet Bayramı nedenıyle Cunhurbaşkanını Anayasa Mahkemesı Başkanı ve 6e Geielkurmay Başkanını kutlamış; kut lamalan kabuı e'rrıstır Şımdı dıyor kı 27 Mayıs Bayramı ıle neyın kutlandığını bılmlyorum Oysa 27 Mayıs devrımının ne olup, oJmadığı, Anayasanın başlangıc bolümunde şoyle tanımlanmaktadır: Tarıhı bo,unca bağımsız yaşamış hak ve hurri(Arkası 6 Sayfada) Yunanistan bugün imzalanacak törenle AET'nin 10. üyesi oluyor (OIŞ HABERLER SERVİSİ) Yunanistan bugun Atına da yapılacak ımzo torenıyle AET ye tam üye olacaktır Yunanistan Başbakanı Konstantın Karaman lıs'ın en bu\uk eneılerınden bırının gerçekleşmesı olarak nıtelenen katılmanın sağianmasıyla topluluga u/e ulkelerın sayısı 10 a çıkacaktır Ingıltere, Irlanda Belçıka, Luksemburg. Federal Almanya. Fransa. Italya ve Danımarka nın oluşturdugu AET'ye Yunanistan ın da gırmesı dolayısıyla, ABD Başkanı Jımmy Carter Karamaniıse bır kutlama mesa|i> gondererek «Uyeıığınız demokrasınızın gucunu ve ekonomınızın canlılıgını kanıflamaktad ı n demıştır Carter bugun imzalanacak anlaşmanın Yı> (Arkası Sa. 11, Su 4 de' • *• (Arkası 6 Sayfaria) ODALAR BİRLİGİ YÖNETİM KURULU BASKANLIĞINA ASO BAŞKANI YAZAR SEÇİLDİ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turkıye Tıcaret. Sanayl Odaları ve Borsalan Bırlığı nın Iki gunden berı devam eden ge nel kurulu dun sonuçlanmış. başkanlığa Ankara Sanayı Oda sı Başkanı Mehmet Yazar se çılmıştır Ceşıtlı üJke sorunları Ile Ti caret ve Sarayi sorunlarının e le alındığı genel kurul'da yone tım kurulu^na da şunlar secılm slerdır: Aydın Doğan (İstanbul Tıca (Arkası Sa 11, Sü. 8 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog