Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

istanbül il öngütü yayını CIKIYOR , .TİP 56. Yıl; Sayı: 19695 Cumhuriyet Kurucustt: YUNUS NADİ 500 Kuruş Modern Fgitim Fipn 26 Mayıs 1979 Cumartesi EesJkaş/îstanbul 612777617507 Baykal Grubu ile "sol kanat,, Topuz'la işbirliği konusunda kararsız HasanCEMAL ANKARA, (Cumhurivet Burosu) Parti Meclısi'nin yeniden kurulmasını öngören tüzük değişiklıği, muhalefet gruplarını toparlayıcı bir zemin oluşturmuştu. Baykal Grubu ile cSol 1 Kanat», tedirginlik duymckla birlikte, bu konuda Topuz'la bır işbiriiğine yönelmekte sakınca görmemişlerdi. Bir zamanlar parti içinde en büyuk boy hedefi haline getlrdikleri Topuz'un geçmişte yaptıklarını paylaşma dıklarını, eğilim ve çizgislni benimsemediklerinl vur(Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) CHP'de parti içi muhalefet grupları ortak bir liste çıkartmak için çaba harcıyor ECEVİT DE CEŞİTU TEMASLARLA KURULTAY'IN ORTAK ONAYINI TOPLAYABİLECEK BİR LİSTE OLUŞTURMA HAZIRLIKLARINDA. PROF. AKSOY, GENEL BAŞ KANIN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÖNERİSİNI KABUL ETMEDİ. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu). Tüzik değişikliği onerisini Kurultay'dan geçiremeyen parti içi muhalefet konatlarının Ganel Yönetım Kurulu secimlerine ortak Dir liste ile katılmaya hazırlandıkları izlenmektedir. Bır grup Muhalif İl Başkanı öncekı gece Kocaeli NAİIIetvekili Turan Güneş'in yazıhanesinde toplanmışlar ve bir «eğitim sapiuması» yapmışlardır. 01'e kadar suren toplantıda, mu halefet grupiarının ortak bir liste çıkarması eğilimi önerisi ortaya atılmış, ancak kesin bir karar alınamamıştır. Bu arada Suleyman Genc ve 50 kadar delege, önceki akşam Mecliste grup salonunda toplanarak bir durum değerlendırmesı y*ap mışlardır. Öğrenıldığine gore burada Baykcl ve Topuz'cuiarla ortak bir liste hazırlanması ile hiçbir liste çıkarmama görüşleri tartışılmıştır. Bazı mılletvekilleri de her ne şekılde olursa olsun yönetime ortak olunması savını ortaya atmışlardır. Sonunda, kendilerine ya(Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) Kurultay'ın 2. günü hizipçi delegelerin kavgası ile açıldı Grupların slogan yarışmasıyla gerginleşen hava küfürleşme ve kavgalara neden oldu. Gençlik Kolları eski başkanı Alçın kavgayı ayırırken tribünden salona düştü. Ecevit olay üzerine «Çıkın kavganızı dışarda yapın» dedi. CHP 24. Kurultay'ının 2. günü parti içi muhalefete boğlı delegeler ile genel merkezciler arasmda çıkan yeni bir kavga ile başlamış, Genel Başkon Ecevit, iki kez kürsuye gelerek olayları yatıştırmaya çalışmıştır. Güvenlik kuvvetlerinin işe karışması ile kavga önlenebilmişse de gerginlık tüm çalışmalar boyunca sürmüş, söz alan konuşmacıların hepsi yandaşlanndan aikış, muhalifierinden protesto toplamışlardır. Dünkü cotışmalar sırasında Genel Sekreter Üstündağ Genel Yönetim Kurulu faaliyet raporunu okumuş, rapora karşı oy yazısı koyan Eryıldız'ın suçlamalan üzerlne yeniden söz aldığında Ankara milletvekllıni Kurul'da konuşulanlorı bır sağcı gazeteye iletmekle suclamıştır. Bu arada 24. Kurultay'da, herzaman birlikte davranan Gü neş Birgıt ikilisinin kopuşlarına tanık olunmuş, iki eski politikacı konuşmalarında birbirlerinı karşılıklı yermişlerdır. Sol kanat milletvekillerinden Mstin Tüzün ise Ecevıt'ın Başbakan olarak tutumunu eleştirmiştir. Petkim'in 8 milyarlık. dış alım yetkısini özel sektöre devreden kararname hazırlandı ANKARA, (Cumhuıtyet Bürosu) Plastik, deterjan dayanıklı tüketım malları sanayıi, otomotıv sana/ıı, lostik gıbi önemli sanayi dallcrında «hcmmadde ya da ora molı» olarck kullanılan 60'a yakın PETKİM urunu dışaiımının bır kamu kuruluşu olan PETKİM'den aiınarak özsl kesime devri içın Sanayi Bokanlığı'nda bir kararname hazırlanmıştır. (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) (Aynntıh haber 7. sayfada) NOTLAR.... MUSTAFA REŞİT PAŞA'NIN KADROŞU NASILDI Kl?. I • • GAZİANTEP'DE BİR EVİN GARDOROBUNDAN GİRİLEN GİZLİ DEPODA COK SAYIDA SİLAH VE ESRAR BULUNDU ADANA Adana, Kahraman maraş, Gaziantep ve Adıyamon İlleri Sıkıyonetim Komutcnıığı, Basın ve Halkia İlişkiler Şubesınden yapılan acıklamada, «Gaziantep'de 24 mayıs günü bir ihbar uzerine guventik ktıvvetlerince bır evın aranması sı rasında odalarda bulunan gardroplar icinden geçen ve gizli yollarla ulaşılan bir TIR kamyonu büyüklüğundekı bodrumda» 880 adet siiah. mermi. kacak eşya ve uyuşturucu madde buiunduğu bildırılmıştır. Acıklamada ele geçen sılah ve maizemeler şöyıedir: 867 adet .9 mm'lık toplu tabanca. 5 adet şarjorlü tabanca, 8 adet uzun namlulu tufek, 586 tabanco harbisi, 288 adet 9 mnVlık tabanca mermısi. 100 a (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Mustafa EKMEKÇt Kurultoy'da dun. bugünkü se Cimlerle ılgılı kulısler yoğunluktaydı. Eski arkadaşların birıbirlerinı yemeleri de. Turan Güneş, eski «komiser»i Orhan Bır git'i yedi. Bır zamanlar, nasıl da ikı lyi dosttular. Yahut oyle sanılırlardı. Demek, köprülelerin altından çoktaaan sular akıp gitmiştı. Söylentilere göre, etle tımok gibi, pek birbırlerine yapışık bi linen Turan Guneş'le Orhan Bır git, 1978 başlarında Ecevit hükümeti kurarken ayrılmışlardı. Kopukluk o zamandan başlamış, bınbirlerine «terss düşmeye başlamışlardı. Guneş, eski arkadaşından koparken, bazıları da b<jzı yerlerden kopmuşlar dı. Ömeğin, Ali Topuz ile Orhan Eyüboğlu, o zaman daha cok bir araya gelmişlerdi. Orhon Eyüboğlu'nun. önceki gün All Topuz'la birlikte oy kullanması bu nedenle. olayların geçmişini bilenleri şaşırtmadı. Orhan Eyüpoğlu da, Ali Topuz da, Genel Yönetım'den uzaklaş tırılıp, Bakan yapılınca. daha yakın olmayı yeğ tutmuş olmalıydılar. Kendısi başanlı başarısız ama, Orhan Eyüboğlu, Ecevifi cok mu cok severdi. Böyle, 1978 başlarında örgütün başından ko (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) | İSTANBUL'DA CEVİZLİ TEKEL FABRİKASINDA ÇALIŞAN BİR KAPICT ÎLE NİZİP'TE SİYASİ TARTIŞMA NEDENİYLE BİR YURTTAŞ ÖLDÜRÜLDÜ. ANTALYA TEKEL DEPOSUNU SOYANLAR YAKALANDI Merter'de ortaya çıkarılan hücrenin bazı MHP yöneticilerinin öldürülmesinden sorumiu olduğu öne sürülüyor İSTANBÜL HABER SERVİSİ Merter opercsyonu ile ilgılı olarak yürütülen soruşturmoda, toplanan delillorin titizlikle değerlendirildıği ve bugüne kadar oioyla ılişkısi oldugu belirlenen 12 kjşının gozaltıno alındığı bildirilmiştir. Merter baskınmdan sonra araştırmalarını sürdüren polis, yasadışı MLSPB'nin «Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliğı) İstanbul'dakl şimdıye kadar bilınen en büvük hücresinl ortaya cıkormıştır. Bazı MHP'lilerle 12 Mart döneminın tanınmış bazı kişilerini öldüren, 6'sı bonka bazı soygunlar yapan ve Merter'dekl çatışmada ölen Ömer Cımekan İle Tamer Tabak tarafından yonetilen hucrenin giriştıği eylemlerin deMller ve la(Arkası Sa. 11, Sü 5 de) Ihracat Genel Müdürü : "Dışsatım rejimini özel sektörle birlikte hazırlsdık,, İSTANBÜL HABER SERVİSİ istanbül Ihracotçı Bırlıklerı ile istanbül Tıcaret Odasının ortakiaşa düzenledıkleri toD lantıda konuşan Tıcaret Bakanlığı ihracat Genel Müdurlu Ertuğrul Önen. tYeni dışsatım re jimınin plân, program ve tedbir ler poketindeki hedefler dıkkate alınarok, ozel sektomn de en genış ka!kısıyla hazırlandığını» belirtmiş. tRejimde özel sek torün tüm ıstemleri karşılanmıştır.» demıştir. İTO Meci s sc'Onunda yapılan (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de; ANAYASA MAHKEMESİNİN SON KARARINDAN SONRA 12 MART HÜKÜMLÜLERİNİN BAZILARI TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI HNKARA, (Cumhuriyet Burosu) 1803 Sayılı Af Yasasının WA maddesinın Anayasa Mah(emesince iptalinden sonra, ce:aları Af Yasası ne 24 yıla ındiilmiş olanların tahliyelenne >aşlanmıştır. Bu konudaki Ana'asa Mahkemesl kararının tesmi Gazetede önceki gün ya 'inlanmasından sonra Nığde ^ğır Ceza Mohkemesi, Niğda Capaiı Cezoevınde bulunan 12 vlart hükümlulerının doc.yalarını ncelemeye başlamıştır. Tahli'elerın gece yarısından sonra >aşladığı bıldırılmektedir. Cezaları Af Yasası ile 24 yıla :evrilmış olup da tah'iye edisnler ya da tahliye edilmeleri peklenen sanıkların adları şöy sdir: Kadir Kaymaz, Mustafa Yalııner, Metın Gungonnüş, Hacı (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Lider ve Cevresi ... ODALAR BİRÜOİ KONGRESl BUGÜN YAPIUYOR, DIBLAN'IN ÜYELİĞİNE İTİRAZ EDİLDİ ANKARA Türkiye Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Bırlıği olağan Genel Kurulu bugün saat 10'da Ankara'da toplanacakîır. Yarın yapılacak Yönetim Ku rulu üyelerı seçimlerınden sonra belırlenecek Yonetım Kurulu üyeierı kendi araiamda Yonetim Kurul Başka'nını sececekierdır. Yönetim Kurulu uyelıklerı icin aday o'an Yönetim (Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) Demirel, hükümetin 17 aydaülkeyi «harabeye» çevirdiğini öne sürdü ANKARA, (Cumhuriyit Bürosu) AP Genel Başkanı Süleyman Demirel dun çıktığı 4 günlük yeni gezisınde Kastamonu, İlgaz, Taşköprü ve Arac'da konuşmuş, hükümeti vs Başbakan Bülent Ecevifi ağır bir dılle suçlayarak, cMiliet kan ağlıyor. 17 aydır memleket idaresini elinde tutan bu hukümetın varlığından bahsolunamaz» demıştir. (Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) CHP'DE IÇ MUHALEFET... BAŞTÜRK: DİSK ZOR GÜNLERE HAZIR OLACAKTIR istanbül Haber Servisl 1 Mayıs'ı değerlendırmek üzere onceki gun toplanan DİSK Genel Yönetim Kurulu, çalışmalarını tamamlamıştır. DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, Yönetim Kurulu adına bır acıklama yaparak, 1 Mayıs'da DİSK'ın karariı dovrandığmı bılGirmış ve «iç ve dış mıhrakların ozleminı çektlği şekilde davrandığımıza doir yakıştırma ve tüm ajçlamalan red ediyoruz» demıştir. (Arkası Sa. 11. Sü. 8 de) 1 ^ art! liderleri için değişmer eieştlrilerden blıi, cevreD lerdir. Liderle açık tartışmaya girmeyı goze alama• yanlar; «kendisine bir sözümüz yok ama cevresi yok mu» diye söylenip dururlar. Oysa lider ve çevresı bır bütünun parçasını oluştururlar. CHP Kurultayını izlerken yine bu «çevre» eleştirilerirıe rastlanıyor: Cevresi değişmeli... deniyor. Bunları söyleyenler de aynı Ecevıt'in eski çevrelerindeki halkalardır. Bir zamanlar, «Efendim bu cevresi yok mu» diye eleştirilenler, şimdi «Ah efendim Ecevit'in cevresi» diye yakmıp, duruyorlar. «Çevre» ne demektir? Çevre, Kurultay secimleriyle belirlenir. Genel sekreter, yardımcıtarı, genel yönetim kurulu uyeleri, CHP tabanını temsil eden deiegelerce seçilir. (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) SOVYETLER'İN U2İERİ ONAYLAYACAĞI SANILMIYOR «VA3HİNGTON (a.a.) Was hıngton'da gorevlı bir Sovyet dıplomatı, hükümetınin, Amenkan (U2) casus ucakların.n Türkiye üzerınden ucmasını ka bul edeceğ ni sanmadığını söylemıştır. Adının açıklanmasını isterr.c yen Sovyet dıplomatı, Amenka'nın Sovyeiler Bırlığınin SALT Anlasmasına uyup uymadığmı aenetlemek ıçın caska olanak(Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) Î7 Mayıs'ın I9'uncu yıldönümü fann kutlanıyor 27 Mayıs Hurriyet ve Anayaa Bayramı'nın 19. yıldönümü arın tüm yurtta kutlanaccktır. Bugün 12'den itıbaren başlaacak bayram nedenıyle tum esmi kuruluslar ve bınalar bay cklarla donatılacok, alan ve addeler ışıklandırılacaktır. İstanbul'da yarın saat 10'da larbıye Orduevı'nde kutlama öreni yapılacak, Taksim, Harbi e, istanbül Unıversitesi bahçe indeki Atatürk anıtiarı ile Tu an Emeksız dıkıtine celenkler oyulacaktır. Beykoz, Kadıköy e Üsküdar'da da torenler düenlenecektir. OLAYLARIN AİRDTNDAKİ 6ERÇEK Benzin Kuyruğu Cinayeti... sorunu cözüm bekleyen ivedllığıni korumaktadır. Konu batı dünyasınaa sıcak tartışmalara kaynaklık ederken, Türkiye'de hâlâ tüketımi kısmaya dönük önlemler koğıt üstünden yaşama gecırilebilmış değildır. Örneğin, en azından kentlerde akaryakıtın karneye bağlanması bile hâlâ gündemdekı yerini korumaktadır. Akaryakıt kuyruklarında bir süredir bunalan yurttaşların tepkllerini onlamak kolaydır. Ancak bu tepkilere değişik boyutlar kazandırmak isteyenlerin varlığı Van'ın Gürpınar ilçesinde ortaya çıkmış gibldir. Benzin kuyruğunda bekleyenlere yaylım ateşi açılmış, bir yurttaş ölmüştür. Cözüm bekleyen sorunlar coğalıp, karmaşık nitelık kazandıkça, bunlardan siyasal iktidaro dönük so*••• (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) A karyakıt stoklarının ne durumda olduğunu kimse dile getirme cesaretini kendinde bulamıyor. Ortadoğu'da ham petrol fiyatları füze hızıyla tırmanırken Türkiye, nereden ve nasıl dışalım yapabileceğini şaşırmış durumdadır. Prim sıstemiyle sağlanan işci dövizlerini ham petrol dışolımı bir anda yutmaktadır. Benzin darlığı büyük kenileri yeniden kıskacına almaya başlamıştır. Mazot "Küçük Güzeldir,, Yazan: E. F. Shumacher Çeviren ve Özetleyen: Osman Deniztekin Bugün 4. sayfamızda KİPRİYANU: «KISA SÜREDE ÇÖZÜM İSTEYEN HERKES TÜRKLERE BASK! YAPMALI» LEFKOŞE, (a.a.AFP) Kıbrıs Rum Yönetımi Başkanı Spıros Kipriyanu. 15 haziranda baş layacak oian Toplumlararası görüşmelerde konunun özüna inilmesıni istemış, tuzun sü recek verimsiz görüşmeler yapmaktan» kaçınılmasını onermıştir. Görüşmelerin başarısının Türk Hükümetınin tutumuna bağiı olduğunu öne süren Rum lideri, cşimdi konunun özüniı cözümleyecek siyasal kararlar alınmasını gerektiren bir aşamaya ulaşmış bulunuyoruz.. Bu kararlar da ancak Ankara hükümeti tarafından ahnabllir» şeklinde konuşmustur. An (Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) İSRAİL EL ARİŞ KENTİNİ MISIR'A TERKETTİ a İSRAİL'İN 1967 YILINDA ELE GEÇİRDİĞİ KENTTEKİ ESKİ ASKERİ KARARGAHTA DUN SABAH DÜZENLENEN BIR TÖRENLE. İSRAİL BAYRAĞl İNDİRİLDİ (Haberi 3. sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog