Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

x şte TatilKitabımz 0 I!kokul4 5 s nı'lar cın basarıve yontemde enustun kıtaptır • TuM OKULLARIN GıRlŞSlNAVlARINI KAZANDIRIR # Her kıtapçıda buljrur EderiSOTU iTEVE ADRESl . SERHATDAGITIM MILLIYET DAÖITIM Sjn.oım«n!v« Cad 3 1 Cığalo^lu ^•ftıla^ u GTANBIll. ^l.rb>jı TEL 26 4» 90 'EL »6B00 A TAHSİ\ YAVAŞ 56. Yü; Sayı: 19692 Cumhuriyet I Modern Fgitim Kurucusu: YUNUS NADİ 500 Kuruş 23 Mayıs 1979 Çarşamba VANCE : "TÜRKÎYE İLE İMZALAYACAĞIMIZ SAVUNMA ANLAŞMASINDAN ÜMUTLUYUM,, LONDRA U'kesı lle İng Itere arasındokı u'uslararası konuları goruşmeK uzere Londra da bu unon ABD Dışış'en Bakanı Cyrus Vance ı!e Ingıltere Dışı; erı Bakanı Lord Carrmgton arasındakı goruşme lerde, SALT 2 anlaşmasının ışı ğı altında Turkıye'dekı cüsler» In durumu ve geleoeğı konusu n u i da e'e almd'ğ'ı b !d nlmiş t:r ABD Dışış!erı Bakanı Vance, b r soru uzenrte, «TurKi/e' dekı haber a!ma, dınleme tesıs lerının CLrumunu da belır eye ceK oian Savunmo Işbırlıgı An lcşmus na ılışkın Turkıye le ABD arasnda surdürblen goruşme erden ve hazırlıkla r dan umutlu o'duğunu» söy.emıştır. Ahmet TAN bildiriv or Kıbrıs sojnuic da değınen Vcrce Denktaş ıle K prıyanu a'asında yacilan goruşTelerde varııan, toplumlararcsı gcrus me enn yenıden başlamost kararıni memnunluk'a karşıladığı nı da sözlenne eklenvşflr B J orada V.'asrıng'o" dan geen h,e\ettekı bır ABD yeîkıiısı ıse, «Turkıyedekı t.s enn calışmaiarına o nrak tunıyan geçıcı statuiun soia erecegı e kim avına dek Turk /« ıe sa vunma ı$b rlığ aian rdakı an laşmanın Imza apccag nı urruyonjz» denıştır Aynı vetkılı aniaşmanın gec kmesı, ya da başka gücluk'er cılrncsı ha 'inde üslerin cal şmota''nn dw duruıacag na olası ık ve r nedı gını ds belırtmış t3ır NATO uyesı oİGn ve Batı ttılakı ıçın dsk ysrı beılı olan Turkıye'n n NATO da kaidıgı surece boy le bır davranışta bulunması bek lenemezs demıştr SALT2 cn aşmasına Sovyet ler Bırlığının U/up uymadığınnı (Arkası Sa 11. S j B de) Kipriyanu: "Ekonomik ambargo konusunda tutumumuzu değiştirmeyiz,, • BM GENEL SEKRETERI TÜRK VE RUM TARAFLARINDAN DENKTAŞ KİPRİYANU ANLAŞMASININ ŞERHINDEN KAÇIN MALARiNI ISTEDI. LEFKOŞE, (Cumhuriyet) BM Genel Sekreterı VValdheım, Kıbrıs takı ozel temsılcısı Reınaldo Galındo Pohl aracılıgıyla Turk ve Rum tarafına başvurarok, Denktaş ıle Kipriyanu arasında varılan «10 maddelık anloşma metnınm şerhınden kaCinmalarını» ıstemıştır Pohl, Lefkoşe nın Rum ve Turk kesiTİerınde Rolandıs ve Denktaş'ia ayrı ayrı goruşürken, VValdheiTi'ın bu dıleğını de ılet mı$, görüşmecleria danışman ların hızla saptanmasını ıstemıştır. Toplumlararası göruşmelerın başla'ılmasıyla ilgılı anlaşmadan ve ıkı toplum önderınsn Kıb rıs sorununa bakış ve yaklaşımları arasında buyuk bır aniayış ayrılıgının bulunduğunun (Arkası Sa 11, Sü 8 de) CHP GENEL BAŞKANININ GÖRÜŞÜNÜ GENEL YONETİM KURULU ÜYELERİNÎN ÇOĞUNUN DESTEKLEDÎĞÎ BILDIRILDI. | GENEL BAŞKAN VE BAŞBAKAN ECEVİT DENÎZ BAYKAL ÎLE DÜN YENI Bffi GORUŞME DAHA YAPTI BAYKAL BÜGÜN BİR AÇIKLAMA YAPACAK Ecevit, tüzük kurultayı önerisini kabul etmedi Askerî Savcı Hakım Yuzbaşı Turgut Gozen de ıstemın ya r nde olduğunu acıklarken, şu göruşlen bıldırmıştir«Konu ıle ılgılı olarak onoe(Arkası Sa 11, Sü 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt partı lçı cnuhalefet lıderlennın, tüzuk değışlklığınin gundeme alınmasını ve daha sonra ozel bır Kurultay duzenlemesıne ılışkın önerılerını red detmıştır Ecevıt bu goruşunu dun gece top'anan CHP Genel Yonetım Kurj.u toplantısında da ccıklamış uyelere fBen dusöyled'm FaVal bir de Sızın goruşunuzu almak istıyorum ne dersınız''» dıye sormuştur Genel Ycnetlm Ku'ulunda uyetenn cogunluğu Genel Başl"an Ecevıt'ın goruşunde olduklarını so,lemışlerdır Genel Yo netım Kurulu'nun d j n k u toplan tısmın son toplantı o duğu bılj r Im ştır Ecevıt'ın dun görüştuğü partı ıç! muhalefet lıderlerımn sTj zuk değışıklığının gundeme ata lım ıkı uc ay sonrada tuzuk Ku rultay'ını top'avalım bıcımındek> önenle r nı eBunu doğm gcrmem Önumuzüe seçım var» gerekcesıyle reddettığı oğrenılmıştır ECEVİT'IN TEMASLARI CHP Gsrel Baskanı Ecevıt. An Topuz ve Denız Bcy la a rı a t n b'rer gorLşrre yap mıştır Go'Lşme'e'de partı mes lıs nın kuruİTiasnı ongoren tuzuk deçjışıklıklen ele al.nrnış tır Ecavıt oncekı gun saat 17 00 de All Topuz'lo Başbakani k konutunda 1,5 sact suren b r goruşme ycpmıştır Yıne oncekı gur>de A!ı Topuz ıle Baykal bır ara/a q n lmışlerdır Dun oğlevın da ,.ne Topuz ve Baykaı yonlo İSTANBUL HABER SERVİSI Istanbui Sıkıyonetım Mahken csı, JurK Ceza Yasası'nın 142 madaesın n Anayasa'ya aykırı ıgı volLndakı ıstemı cıddı bularok 142 maadenın ıptaıı ıcn Aıayasa ManKemesı ne baş"urmustur Gunce Yayınları SaNbı Abdjrrahman Kılıc aieyhıne, Len n'ın iErrperyaııst Savaş Uzerıne» adh kıtabmı cevırerek yo yınıayıp Tu'K Ceza Yasası'nın 142 naddesıne aykırı davranc gı gerekçes vle Istanbul 4 Ag r Ceza Muhkemesınde açılan davada rrahkeme gorevsızlık kararı vermışt'r Gorevsczlık karannda'ı sonra dos/o Istanbuı Sıkıyonei m Mahı<emesi'rıe i et Imıştır Istanbul Sıkıyonetım Mahkemesı'nde aun /apılan duruşmado sanık avukatları Turgat Kazan ıle Turgan Arınır, Abdurrahman Kıııc hoıckmaa L\giilannnak ıstenen TCY" nın 142 maddesmın Ana^asa' ya ay<ırılığı ddlasında b >tjimuşlard r Askerı Savcı Hâk m Yuzbaşı Turgut Gözen Kazan ve A'inır m ıstenınr yennda olduöunu bıldırmıştır Istanbul Sıkıyönetim Mahkemesi "I42,,için Anayasa Mahkemesıne başvurdu • 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ NIN GÖREVS'ZL'K KARARI UZERINE. SIKIYÖNETIME AKTAR.LAN DAVADA. MAHKEME, SAVCININ DA KATILDIĞl ANAYASAYA AY KIRILIK IDDİASIH: OYBİRLIĞİ ILE CIDDİ BULD'J rında c?v kce ve geic o'mok uzere bir toplcrn T l"c yapmış lardır Bu toplon^ıdan borro sa at 13 30'da Denız Bay*al Başbakanlık konutunda Başbakcn Ecev t ıle bır goruşme yapnnıştır Yanm saat suren bır göL,şmeden sonra Baykal. herhan gı bir açıklama yapmc.'acağını bu sabah saat 09 OO'da bır a<~ '< (A'kası Sa 11, Su. 4 de) DIŞSATIM KOLAYLUCİAR1NU<ÖTÜYE KULLANACAK FİRMALARA YENI YAPTIRIMLAR UYGULANACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 197980 donemmde uygulanacak olan dışsatımı düzenleme kararı dün Tıcaret Bakonı Teoman Köprüluler taraf ndan bir basın toplantısıyla açıklanmıştır Acıklanan kararın bazı mad delenne tkamu keslmının zara rına yol acacsğı» gere^cesı/le DPT Karşı cıkmıs ve durumu bır yazı ne Başbakanhğa bıldirmışt" D'şsatmı düzenieme kararı (e&'«ı deyiTiy e Ib'acat reı r ı ı nedenlyle b'r basın 'op'antısı duz3n'e r en Köprululer. 1973 yılırdo dışsatımların yuzde 30 do ay nda arttığını dvşsatım n karşııama o'anının yuzOe 5C ya ynk^ştığını belırtmiş, ve 1978 de dıst.caret ocığının bır c cekı yıla gore yuzda 43 oran nda azaima gosterrlığıni bıldırrr.ştır. Koprüluler. yenl dışsctımı duzenieme kaar\nda getırilen ı'ke'er şoy'a acıktamıştır• Dışsatım işlenlerının yurut'jlmesınije kamu ve mes'ek kuruluşlarna duşen gorevlere ı.ışkın bır 'ıkeye yer verılmış, dışsatımı arttınnada koloylık ve hız sağlayacak önlsmlern bu kuruluşlarca alırması onçorulmüştur. • Dışsatım gereklerlne olaşmada kamu kuruluşları Ü9 Tarın Satış Kooperatıflerl Bır lıklerı yonetıcılerının başarı'a(ArKası Sa 11. Su. 3 de) Senato çoğunluk lideri Byrd: "Türk Hükümetinin Kıbrıs'a ilişkin yapicı tutumu övgüye lâyıktır,, VVASHINGTON Amerıkan Senatosu cogunluk lıderl Robert Byrd (Demokrat). Turk hükümetinin Kıbrıs konusundaki «yapıcı tutumunun» ovgüye loyık olduğunu soylemıştır Kıbrıs Federe Turk Devletl Başkanı Rauf Denktaş Me Rum Toplumu Lıderı Kıprıyaiu arasında hafta sonunda Lefkoşe'de yopılan aniaşma uzenne Senato Genel Kurulunda bır konuşma yopan Senator Byrd, Turkıye nın, Kıbrıs sorununun banşcı bır çozume baglanması lcm lyı nıyetle hareket ettığının kanıtlanmış olduğunu belırtmış tl' Kadın Kolları Kurultayını Genel Merkezciler kazandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Kaaın Kolla mm 9 Genel Kurul'ayı dun yopılmış ve Genel Merkez ekıbı CHP ıçı muhalefet guruplarının bıneşerek ha r eket etmelerıne karşın Kurultay'ı kazanmıştır Kadn Kol lorı Genel Başkanlığına 219 oy la yenıden Guler Gürpınar seçılmıştır Kurultay'da Kadın Kolları Boş kanı Guler Gürpmar'ın konuşmasından sonra kürsüye gelen Bülent Ecevıt, ağırlığını Gurpınar'dan y a i a koyduğunu bellı etmış ve 1 5 yıldır gorev başın da olan bu ekıbın kadın kollarının ana kademenın aracı olmaktan kurtulma ve tootuna acılma yolunda önemlı bır başa rı gosterd'ğını soylemıştır ECEVİT'IN KONUŞMASI Genel Başkan ve Başbakan Bülent Ecevıt Kurultay da yaptığı konuşmada Gençiık ve Ka dm Kollannın ana kaaeTie cs kışm&lerınoe aracı olmaktan kurtarılması gerektığnl belırte rek «Kadın ve Genclm Kollannın sıyaset olüşturmada ve par tı ıci denetımdekı etKinlığı arttınlmalıs demiştır Ecevı», Ataturk Türkıye'sınln kadınerkek eşıtllğının gercekleştırılmesı yolunda büyük adımlar atttğını, Atatürk devrlmlenyle Batı'dan alınon yasa ve kura ların Türkıye'nın doğosına uygun bır bıclmde kavnastıriıGrak b r uiusal sentez ortava cıkanldığını ıfade etmış. bu vıl kı 19 Mayıs kutlamalarnın bazı cövrelerde eleştır Id'ğml anımsatarak. şunları Eöylemıştır «Gençlik ve Spor Bakanı 19 Mayıs gös'erılerl ıçın başka ütkenln tekniğınden yararlonmak Istedıği ıcm bazı cevreler kendısıns karsı yoğun bır kampanya oluşturd 1 lor Ama bu yılm 19 Mayıs'ı bugüne değ'n olan bcvramlcrın en ulusalıydı» GERIYE DÖNUS KAYGILARI YERSİZ Başbakan Ecevıt konuşmasınJa Türkıye'nın ıc nde bulun(Arkası Sa 11, Sü. 6 da) Gaziosmanpaşa' da bir kahve tarandı, bir ogrencı oldu ıkı kışı agır yaralandı İstanbul'da Gaz'ostıanpaşa Kuctikkoy yolu uzerınae bu'unan bır kıraathanenm sılahla taranması sonunda Plevne Lısesı oğrencısı sol gorüşlü Ersan Demırel ölmüş IKI kışı de agır >aralanmıştır. Gazıantep'de scl görüş u bakkal Battal Turkaslan, sağ göruşlü ıkı 5ğ Demirel: AP üikenin içinde olduğu durumdan kurtuiması için ne yapmak gerektiğini milletin önüne koyacak KUTAHYA, (Cumhurlvet) AP Gene Başkanı Sueymon Demıre dun Emet, S nav, Demırcı ve Gordes te partısının ccık hava toplantılarında konuşmus, gezı otobusunde gazetecıler n «erken seçim»e ılışkın sorusu uzenne «Mıllet, bu hükümet gıtsm, erken secım ycpılsın dıye meydanlarda haykırıyor. Yani bu hjkumet benım hukun e t m değıldır. u keyı benim istedığım kışıler ıdare e'sın, dıyor» demiştır Demırel, «Hükümetın ölduğüne» ılışkın sozlerını hatırlatan bır gazetecıve «Yapamaycntar (Arkası Sa 11, Su. 4 ds) renc'nln satd ns na uğravarafc olmüştur rtdcna da i j " bKı ogrencl ıkı k şı oldunjırrLŞtür Ankara du A'uaağ Savcısı Nusret Çcek. po''Sler ta'a'ırdan tartcKlaidıgım ve evının arcndığını bıldirmıştır. Urfarın Suruç ılcesınde, kaçakçı arla landcrmalar arasınaa sınırda ne/acna gelen ailâhlı çat ŞTıaJa b r usteğmen ile dört lanaarrra ağjr yaralanmıştır SENATÖR'ÜN «NOT DEFTERI» Senator Byrd Kıbns'taki olumlu gelışmelerın Maraş ken (Arkası Sa 11. Su 4 de) Samsun'da Tekei binası yandı zarar 1 milyar liraya yakın SAMSUN (Cumhuriyet) Tekel''n, Balkanlardakı en büVLl^ yaprak tütün ve bakırr.evınm zemın katında daha orce ıslenmış tutun ortıklarının duT sabah 07 sıralarında henuz be lırie^emeyen bır nedenle ateş a'masıyla başlayan yangın 7 bın metrekarelık 5 kctlı bına t!*> ıcındekı mcVına ve 200 bır» balva'ya yakın kalıteh tütun bır enkaz yığmı halıne gelTiıştır. Ilgılı cevre e r , Tekel'ın Bursa yan gınırüan sonra bu yangının da sabotaı olabıieceğı kanısında b rleşmış'erdır 70 bın balvası ikl gân sonra Yugoslavya'ya ıhrac edılecek yapaı< t j t u n l e r n değerının 100 r ı yon lırayı cstığı b.na ve makınala r a bır'ıkîs zararın bır mılyarı bulabıleceğ b Idırılmıştır. Samsun, Unye, Terme, Carşamba. Bafra, Tekekoyu ve sa nayı luruluşlarının ıtfaıye e^ıplerı, askerı bırıık'erın ve Tekel işcıierın n muc'aha'elerıne rağmen söndürme ve kurtarma caIışmaları sonucsuz kalnış koca bına yanmaya terkedılm ştır A na bına yanındakı idare bınosı da dün akşam saatlermde alevlerden etk lenerek yanmaya baş lamıştır Saat 10 30'a dog u zemın ka t rcian ık ncı ko^a s'crayan yangı buidan so^^a oaha gelışmış ve tum bınayı o\r enkaz duriirra qetırn şt r Gorqj tanık.arın ca ışletT.e cerısnde yangın ta (Arkası Sa 11 Su 1 de) r GÖZLEM UĞUR MUMCU Kurultay. Ayrıııtılı Haber 5. Sajfada ann topianacak olan CHP Kurultcryının gündemlnde oyle anlaşılıyor kı. Tüzuk değışiKlıgı tartışmaların agırlık noktas nı oluşturacok... Partı bugünkü Tüzukte yer aldıgı gıbı «Geneı Yonetım Kurulu» ıle mı, yoksa eskı Tuzuktekı gıbı, tPartı Meclıs'»nce mı yönetılsın' Kcnu bu 1 Partı ıcı muhalefet Kurultaya bu gündem ıle geliyor. Bu gunaem n partı yonetımı lie muhalefet gruplan arasında yogun tartışmalara yolaçnnası beklenıycr Oysa, 'stenen Tuzuk degısıklıqı Kurultaydan bir kac oy once. ya da sonra toplanabılecpk bır tTüzuk Kurultayı»nda gercekieş'ırıiebılırdl Bu konunun Kurultaya getırılmesı ıster ıstemez topiumsa1 ve sıyasal konuların tartışılmasını Ikınci oalann ıtecektır Tuzuk degışıklığı onerıleri ıle oluşturtJacak gergınlık ortamının tyapay muhalefet» odakiannın ortoya cıkrrasıno ve gereksız yere ılgı tcplamasma yolaçması kacmılmazdır. Y MENTOLLÜ «MELTEM» SİGARASI BUGÜN PİYASAYA ÇIKIYOR İSTANBUL KA3ER SERVÎSl Gjm'uk ve TeKeJ Bakanı Tuncay K/atarccı dun Teke! Genol Mjdürluğunda djzenled gı b > sın topiantısmda yen. urettı' erı mentoliu Meıtem slgaras nın bjgun pıyasaya suruleceğını ve Kahve yokluğunun gıderunesı ıcır> gorüşnrelenn sürdürüldüğunu acıklamıştır «MELTEM» Gumruk ve Tekel Eakanı Mataracı. Camhca sıgarasına olan talebın azalmasındcn sonro mentol'ü sigara ü r etımının durdurulrruş cldugunu, cncak mo(Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) SAMSUN İTFAİYESİNE 5 İLÇENIN ASKERI BIRLIKLERI VE FABRIKALARIN ITFAIYE LERINİN YARDIMINA RAĞMEN YANGIN SONDURULE MED1. YAPIDAKI 200 BIN BALYA TUTUNUN YUZDE 10'U KURTARILDI 100'E YA KIN KIŞI YARALANDI. (Arkası Sa. 11 Sü 1 de) Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası TÜSİAD'ın bildirisine karşı çıktı CUMHURİYET HABER MERKEZI Türkıye Tıcaret Odaları, Sana/i Cdaları ve Tıcaret Borsaları Bırlığ Başkanı Sezaı Dıblan, TUSIAD'n bıldırısıne karşı çıkanları e eştnrken, Trabzon Sanayi ve Tıcaret Cdası da. TUSIAD ın bıiaırısıne korşı cıkmıştır Dıblan, dun Arkara da auzenleaığı bosın toplartıcında TUSIAD ın dıle getırdığı sorun ve kuşkuların ncsıl cozumleneceğının tartış Irrasının gerektiğini belırterek, şunlan soylemıştır «Özel sektörün calışma ve söz hürHyet'P'n olmadığı soaırların aoıklıkla dıle get.rllmedığı bır ülkede, hür demokratık parlamente" reıımden toz edılenez Hür teşebbüsün suclanması kotu göstenlmesl i'e değ.ı, devlet ve vatandaşın, kamu \e özel sekto(Arkası Sa 11, Su 4 de) Teksif Başkanı: «Ülkenin ağır bunalımda olması, siyasi partil&rin yanlış politikaları yüzündendir» ANKARA, (ANKA> Türkİş e b2ğn Teksıî Seidıkasının d j n baş'aycn Genel KuruİJnu bır konusma ile açan Gsnet Başkan Se/ket Yılmaz, ütkenın Içınde bulunduğu ağır bunahmın nedenlennl sıyasal partilerin tutununda aramak ge r ektığını belırfnlstir Şev<et Yılmaz konuşmasında sıddet olaylan ve ekonomık buna 'irınm ışçı ("creketmi büyuk olcude etk lediğ ni kaydederek, «Sadece ışkolumuzda son ıkı yılda kapanan ışyerle (Arkası Sa 11, Sü. 3 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog