Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. Akşit Göktürk OKUMA UĞRAŞI EDERİ: 35 LİRA ISTEME ADRESI: Türkocoğı Cad 39 . 41 Ccîaloğlu tSTANSlA Cumhuriyet 56. Yıl;Sayı: 19691 Kurucusu: YUNUS NADİ 500 Kuruş 22 Mayıs 1979 Salı hıngton'u teoırgın eîmektedır > denılTiektedır. Dergıde daho sonra Türkıye' nın U2'lerın ucusuna izın verme karşılığında. milyarlarco do larlık ask8ri ve ekonomık yardım ıstedığı de ıleri surülerek: «ABD. hâiâ beş yıl süreiı bir savunmo aplaşmasından umutludur Ancok Turklenn is(Arkası Sa. 11. Sü 3'de) ıVtoHern Fgitim Fen Besktas.kanbd 612777617607 U2*fer için Sovyetlere veto hakkı tanınması ABD'yi tedirgin ediyor Dış Hoberler Servıst Türkıye'rvn Amerıka Bırleşık Devletieri ne U2 ler korusurdakı yanıtını ancak Sovyetler Bırltği'nın onayı olındıktan son ra ıleteceğım acıklamasının VVashıngton Ankara ıiişkılenn de venı bır gerçınlık yarattığı lleri sürülmektedır. tThe Economıst» dergismde yeralan bir yczıda: «yokın gunlere kadar, SALT2'nın k.lıt noktasını oluşturan U2 ucaklarınm Türkıye uzerınden uçarak Sovyetler Bırlığinı denetlemesı konusuna olutnlu bır yaklasım içınde bulunan Baş bakan Bülent Ecevıt. partisının mılıtan soi kanadından gelen baskılar karşısında. Moskova'ya bir veto hakkı tanımak zorunda kalmıştır. Bu da Was Dr. Kiep, çalışmalarınm sonuçlarma ilişkin raporunda, sağlanan kaynağın Türkiye'nin askeri ve siyasi konulardaki «katı» tutumunu değiştirmesi karşılığı kullandırılacağı görüşünde. Batı, yardıma karşı «yumuşama» istiyor BONN (ANKA) Türklye'ye sağianacak ekonomık yaraım konusunda Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmıdt adıva temasior yapmakla gorsvlandirilen VValter Leısler Kıep'in, bugun Schmıdt'e bır rapor sunacağı bıldırılmektedır. Kıep in, Beiçika, Ingıltere, Japonya ve Bırleşık Amerıka'yı kapsayan son gezısindeki ızlenımierini iceren bu ruporda, Türklye'ye yardım ıcın önemlı tutar da bır kaynqğin biraraya getırılme olasılığının doğduğunu, ancak bu kaynağın kullonılır hale donuştürülmesi icın Turkıye'nın «sıyasal» ve «askeri» kcnulardakı «katı» tutumunun yumuiaması gerektığinın uzenn d6 durduğu kaydedılmektedır. Öte yandan, 30 mayıs tarıhınde Paris'te toplanacak olan «Taahhüt (Pledge) Konferansı» na kadar, ekonornık konulardakı goruşmelere ara verılırken sıyosı ve askeri alaniarda ki ıkıll temasların yoğunlaşacağı vurguianmaktadır KİEPİN SON GEZISİ VValter Kep. ceşıtl' hükumet yetkılılerının yanısıra, AET. Uluslararası Para Fonu. Dunya Bankası ve Tıcari Bankaların temsılclerıyle ycptığı goruşneler konusu^da, «temcslanm olumlu gecn'Stır Bu araaa, lyı haberierın geitıesı surmektedır» demıştır Yaptığı teTiosların sonuciarının Parıs'tekı Kon ferans'ta aç.klığa kavusacağını kaydeden Kıep, «Turkıye'ye sağlaiacak yardıma katkı(Arkası Sa 11, Sü. 6 da) Baştürk ve 7 DISK yönetıcisi Sıkıyönetım Mahkemesı tarafından serbest bırakıldı İSTANBUL HABER SERVİSİ DİSK Gene! Baskanı Abduılah Başturk, Genel Sekreter Fehmı Işıklor, Gerel Baskanvektilerı Kemal Nebıoğlu, Rıza Guven, Yurutr me Kurjlu uyesı Tunce Kocamanoğlu, Yurutme Kurulu gorevlıierı Rıcvan Budak Ozcan Keskec ve Demırhcn Tuncc, hk duruşmc'oının yopııdığı 1 Ordu Sıkıyonetırn Kcnutünhğı Askeri Mohkemesı tarafından serbest bırakıimışlaraır. (Arkası Sa 11, Su. 4de) Kurultay Başkanlığına Kocaeli Belediye eski başkanı Erol Köse aday gösteriliyor ANKARA. (Cumhuriyet Büro1 su) 24 mayıs gunu Ankara da tcplanacaK CHP Kurultay Başkamığına Izm't eskı Belediye Bcçkanı Erol Kcse nın aüay gösterıieceğı oğrenılmıştır Erol Köse nın. Alı Topuz, Denız Baykal ve «sol konat» tarafından destekieneceğı bıldırılmektedır. Erol Köse önoekı gün CHP Genel Semeterı Mustcfa Ustünaağ ıle goruştukten sonro Genel Baskor' Ecevıt ıle de kısa bır göruşme vapmışt.r Sızcn r haberlere pore. E ol Kose Gene> Merkez tarafından da aesteKienecektır Erol Kose, bılındiğı gıbi, Kocaelı Mı'le'vek'll Turan Guneş. pc't nın esKı Genel Sekre'eri Orhan Eyupoğlu ve Geneı Sekre'er Varaımcısı Alı Topjz ıle sert tartışmalora gınsmış 8eledıve Baskanlığı ıcın yaoıian (ArKası Sa 11. Sü 7 de) Arap Yatırım Bankası: «Wells Fargo kredisi yürürlükte ise kredi ' veremeyiz» ANKARA, (Cumhuriyet Büroau) BeHı tarımsal mallorın rehın edılmesı karşılığındo kredi alınmasını öngören Wells Fargo anlaşması Malıye Bakan lığı ıle Tıcaret Bakanlığı arasında cıka.ı tartışmanın sürmeS ne yol açrsen TARlS aracılığıyla alınması soz konusu olan 50 rrılyon dolarlık kredının koşuıu o'arak Arap Yatınm Ban kası «Wells Fargo anlaşmcsı(Arkosı Sa. 11. Su. 1de) Ökçün : "Türkiye, (srail ile iliskilerî kesmeyi kesınlıkle düşünmüyor,, a Savcı Doğan Öz'ü öldürmekten sanık ülkücü : "Saklanırken bize her ay 5 bin lira geliyordu,, I Adana'da MHP Mer kez Ilçe Sekreteri Şenol Demiroğlu, dün sabah belirsiz bir kişi tarafından öldürüîdiL Ankara Cumhurıyet Savcı Yardımcılarından Dcğan Öz'u bldurmekten sanık ulkucu Hüse yın Kpcabaş saklandıkları sure ıcmoe ktndılerıne her ay beş bın llra aonderıldlğmı soytemış «Amacımız MHP'yı ıhtılal ıle ıkt'ıdara getırmekti» demışîır a.a nın haberıne gore Kocabas polıste alınan ıfadesınde. «Doğan Öz'u davamızo ters dustuğü iC'n oldurduk» biçımınde konuş muştur UiKucu Huseyın Kocabaş dun Ankara'va gonderılmış tır Bu arada operasyon sırcsında Kocabaş'la bırlıkte yckalanan 7 ülkücüden b.ri kcrakoldan blrı de Emniyet Sarayının ikincı katından atlayarak kacmış ve ıkı polis memuru bu nedenle acığa alınmıştır. Adana'da MHP Merkez llce Sekreteri Şenol Dsmiroğk) dun sabah belirsiz bır kışı tarafından c.durulmuştür Cankırı CHP Genclik Kolu Başkanı sağ cılarm saldırısı sonunda bıcc'Kla a§tr varaıanmıstır CHP KURULTAYI ILE ILGİLİ YAZI VE HABERLERIMİZ 6. SAYFAMIZDAD'R TÜRKİYENORVEÇ KREDİ VE YARDIM GÖRÜŞMELERİ DÜN ÂNKARA'DA BAŞLADI ANKARA (a.a.) • Molye Bakanı Zıya Muezzınoğlu başkanlığındakı Turk Heyetı 1I9 Malıye Bakanı Per Kleppe'nın başkanlık ettığı Norveç Heyetl orasındakı kredi ve yardım gorüşmelerı dün Malıye Bakanlığı toplantı salonu'nda başlamıştır. Malıve Bakanı Zıya Muezzınoğlu, toplantıyı acarken yaptığı kısa konuşmada öncekı yıl boşlarında Türkıye ıle Norvec arasında gercekleştırılen eko nomık ışbirlığı anlaşması uygulaması ile bu konuaa kurulan (Arkası Sa 11. Su 3 ds) KUVEYT, (a.a) Kuveyti resmen zıyaret etmekte olan Dışışleri Bakanı Gündüz Ökcün, «El Kabe» gazetesine yap tığı açıklamado, Turkıye'nın Is raılle İlışkılerıni kesmeyi kesınlıkle duşünmediğını belirtmıstır. Assocıated Press ajansının haberıne gore, Kuveyt hukumetının Turkıye'den Israıi'ıe ılışkılennı kesmesıni Istemesı uzerıne. Gunduz Okcun yukcrı dakı acıklamayı vapmıştır Okçun, «El Rey Ul Am» adlı bır boşka Kuveyt gazetesınde. Arap ülkelerıyle tekniK ve malı ışbırlığının kuvvetlenmesl açısından Turkıye'vi Israılıe ılışkılerını kesmeve cnğıran bir yazının yayımlanmosı uzerine, ulkesının tüm Bct'lı Avrupa ul kelen ıle olducju gıbı Israıl dahıl tum ü'kelerle ılışknerinı sur dürmeyı amacladığını biidırmıştır Okcun, bununla birlıkta Gr tadoğu'dc gercekci ve hakoa (Arkası Sa 11. Sü. 4'de) Haberi 5. sayfada Danıştay'dan geçen yeni sansür tüzüğüne Kültür Bakanlığı karşı çıktı Danıştay Genel Kurulu'ndan geçen fılımierın va fılım senaryolarının denetlenmesıne ıiışkın yenı sansur tuzuğune Kultur Ba kan'ığı Karşı çıkmıştır Oğrenıldığıne gore Bckaniar Kurulu'nun onayından sonra Resmı Gazete'ds yay,nlanarak yururluğe gırmesı beklenen tuzuk konusunda Kultur Bckonlığı İcşlerı Bakanlığına bır yazı yol layarak eskı tjzugun yururlukte ka'masmn daha yerınde olacağını bıiuirmıslır. Kulttjr Bakam'nın imzalamaITGSI durumunda yem tuzu^ yu ruriuğe gıremevecektır Demirel : "17 ay, etkin, yânsız, aşama, olanak, oiasılık g«bı uvdurmaca sözlerle geçti,, KUTAHYA. (a a) AP Genel 3aşkanı Suleyinan Derrırel, purtısının Kutahva nın Tavşanlı Oomanıç ılçelerı ne Bursa'nın Harmancık ve Buyukorhan kasabalarında duzenledığı acık hava topıantılanndo bırer konuşma \jpmıştır «Hukumetın, hukumet etme yetkısını. mılletten aeğıl hıleden aldığı ve mıilettn hukumetı clmadığı» ıddıo.annı yıneleyen Demirel. «Kokunde mıllet ıradesı bulunmayan bu hukumetın, mıllete bır borcu yoktur Onun ıcmdır kı. mılletın ınım ınım ıniemesınden hıcbır ders, ıbret almamakta, kendıs nı (sapasağlam, mıllet co^Arkası Sa 11. Su 7 de) TÜRKİYE'DE HER 100KİŞİDEN ÜÇÜNDE GİZLİ ŞEKER BULUNDUĞU AÇIKLANDI Cerrahpaşa Tıp Fakültes'nde dun başlayan «1979 Dıabet Gunlerı» pcnelmde konuşnn Turk Dıabet Cenıyetı Başkanı Prof Dr Nazıf Bağrıacık, Türkıye'de her yuz kışıden ücunde gızıi şeker hastalığınm bulunduğunu soylemışîır Turk Dıabet Cemıyetı'nin uüzenîedığı 18 Dıabet Kongresl Istanbu! Unıversıtesı Cerrahpaşa Tıp Fakültesı, I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesı, Gülhana Askeri Tıp Akademısı va Türk Bılımsal ve Teknık Araştırmo Kurumu (TUBiTAK) temsılcılennın katılması ıia Cerrahpaşa Tıp Fakultesınde başlamıştır «1979 Dıabet Günıan» adı altında sürecek toplantının acış konuşması, Sağlık Bakanı Mete Tan adına Bakanlık Musteşar Yardımcısı torafından yapılmıştır. Daho sonra Seminer Başka(Arkası Sa. 11. Sü. 5'de) Işguzar ve Mataracı acıNstan sonra fabriKayı gezıyor. SSK istanbul Îİaç Fabrikası törenle hizmete girdi Fabrikayı açan Sosyal Güvenlik Bakanı Işgüzar: «SSK'nuıı ilâç fabrikası kurma çahsaıalarından ÎIÎÇ kimse rahatsız olmamahdır.» İSTANBUL HABER SERVİSİ Sos>,al Sıgortolar Kurumu Istanbul llac Fabnkası dun Sosvai Guvenlık Bakanı Hılmı Isguzar tarafından ccıiarak hizmete sokulmuştur. İşguzar fabrikayı cçıs konuşmasırao kurumun ılcc fabrıkası kurma gırışımıerınden h'c kımsenm rahats'z olmGmaSı gerekt.ğ nı oelırtmış hızmetlere taarruzo.i ve COIIŞTIOIOrın oolıtıka konusu yopılmasının, kanu onunde gerceklerın yansımasıno engeı olamayacağını soyıeyerek «SSK nın ılcc harcarr.aıarı 1978 yılındo " mılyar lıraya uıaşmışt'r Iş(Arkasi Sa 11 Su Vdel Malîye çalısanlarının kurdukları derneklerin uygutamaları en büyük mülki amirin iznine bağlandı İSTANBUL HABER SERVİSİ Malıye Bakanlığının bır genelgesı ıle Malıye Bakanlığı calışanlorını kurduklorı derneklerin her tür faalıyetl, bildırı yaymlanması, afış asılması da dahpl en buyük mulkı amirin ıznıne bağlanmıştır. 15 mayıs tarıhinı taşıyan, Bakan Zıya Muezzınoğlu ımzaiı 827/1 21950 sayılı geneigede, bu koruda özetle şöyls denllmektedır«Mclıye Bakanlığı personeli tarafındon kurulmuş olan der(Arkası Sa 11, Su. 5'ds} t'Ayrıntıh Haber 7. sayfada. GÖZLEM UĞUR MUMCU Ankara: «Kıbrıs'ta görüşmeler sürecinin yeniden vericidir» açılması memnunluk Sendika Oyunları.. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) KTFD Bcşkan, Rauf DeriKtaş ile Kıbns Rum yonetımı ıiden Spıros Kıprıyanu arasında hafta sonunda yacnlan doruk toplantısı konusunda Turk hukumetının goruşu dun resmen açıklanmıştır Acıklamada. «Top lumlarorcsı goruşmelerın yenıden başlatılmosının memnunlukla karşıiandığıs bıldınlmıştır. (Arkası Sa. 11. Su 2'de) Kadri Kayabalın cenazesi dün kaldırıldı Türk Haberier Aiansı'nın Kurucusu ve Genel Mudüru Kadri Kayabalın cenazesi dun toprağa verılmışt.r. Gecen cumartesı günü gecirdlğı kalp knzı sonucu olen Kayabal'ın cenczesı Gazetecıler Cemıyetınde düzenlenen toren1 den sonra S'S' Camıı'ne getırılmıştır. Burada vapılan torene Devlet Bakanı ve Başbakan Yardırrcısı Orhan Eyuboğlu, Turizm ve Tanıtma Bakanı Aiev Coşkun, Kuzev Denız Saha Ko(Arkası Sa. 11. Sü 3de) İKİ DAİREYE GİREN SİLÂHLl 3 KİŞİ EVDEKİLERİ BAĞLAYIP 500 BİN LİRALIKPARAVE MÜCEVHER ÇALDI Haberi 5. sayfada Kapados Üçgeni Yalçın PEKŞEN 4. SAYFADA KURLXTAY BAŞLIYORî amuoyunda ışverenıerın paralı duyuru'arıyla ılgıii tartışmalar surerken, ışyerlennae, ıkı buyuk ışcı kuruluşu, DiSK ıle Turklş arosmdakı savaş do canlılığını koruyor Kuruldjgu gunden bu yano ışcı kuruluşlarıylo sağlmlı ılışkıler kuroma/an hukumet, ustelık ayrıca toplu sozleşmelerde Turkiş Ö bağiı senöıkalardan yana ağırliK koyma yoiunaakı eğılımmı ae bır turlu terkedemıyor Son günlerde, Makına Kımya Kurumu ışyerlerınde ımzalanacok toplu sozleşmede hangı sendıkanm yetkili sayılacagi konusunda tortışmalar syrup, duruyor Bu ışyerlennde kend lertn1 yetK.lı goren üc sendika var Turklş'e bağlı Turk . Metaı Senaıkcsı. BağımS'z Yenı Metallş Senaıt<ası ve J'.SK'e bağlı lurkıye Madenlş Sendıkası.. Bır .şyerınde ışcier adına toplu sozleçme yapmaya yetkıl sendika o ışyerındekı ışcılerın cogunluğunu temSJI eden sendı^adır Topıu sozieşme ımzcıamak ısteyen sendika Bolge Caiısma Müdünüğündsn. toplu sozıeşme inzalanacak ışkoiundak' oteki sendıkalorın ad ve adreslennı aldıktan sonra. ye'el basında. toplu sozleşne yapacaklarına ılışkın bır ouyuru /avmlatır Toplu so?leşme vapılacok ışyerındekı yetkılı sendika bu duyuru tarıhınde coğunluğu sağlOTiış olon send'kodır Toplu sozlesmeıerde hep qorulmuştür Top!u Sözleşme yaklaştıkco sendıkaiararası tıçci transferlerıı (Arkası Sa 11 Sü. Vde) M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog