Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

unıversıteye hazırtıkta İZMIR ILTEK Beklemelılere ve Son Sınıfkıra SON DEVRE.21 MAYIS DERSANELERİ Cumhuriyet 56. Yıl; Sayı: 19690 Kurucusu: YUNUS NADt 500 Kuruş 21 Mayıs 1979 Pazartesi Modern "Eğitim Fen Dersanea YAY1NIARI MODERN FE1K MODERN MATCMATtK (Frooıemler) MODERN MATEMATHC ISTEMEADRESJ CıraganCad Teı 5! 76 07612 Topuz ve Baykal saflarında son durum • BIR SUREDIR GERİDE KALMAYA ÖZEN GÖSTEREN BAYKAL. ŞiMDIUK tlSIM DINLENDIRDIĞINI» SÖYLUYOR. • GENEL MERKFZDEN YAKINAN AU TOPUZ GENEL SEKRETERLIK KONUSUNU cORGUTUN B1LECEĞ1 )$» OLARAK NITELIYOR Ecevit: «CHP'nin ırlığını korumak için Kurultay'da özen göstereceğim» ANKARA (Cumhurtyst Burosu) CHP Genel Başkanı ve Başbakan Bu'ent Ecevit, CHP'nın bırlığını ve tutorlığını korumak ıcın Kurultay'da gereklı ozenı goslsreceğını belırterek. tCHP'nın bırt.k ıcinde olması ve buno kamuoyunu ınandırması gerekir» denvştır CHP'nın yıllardır ılk kez ıktıdarda olarak Kurulto^'o gıttığını soyleyen Ecevit, verdığı demecte, ozetle şunıan soylemıştlr: Moskova'nm U2'lerin Türkiye üzerinde uçuşu konusundaki ABD isteaıine karşı çıktığı ılerı sııruldu • CARTER SALT II ANLAŞMA SININ SENATO TARAFINDAN ONAYLANMAMASİ HA LINDE AVRUPALI MUTEFFIKLERİNIN NATO YA KAR Şl YENI BIR SECENEK ARAMAYA BASLAYACAKLARINI SOYLEDI. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Sovyetler Bırlıgı'nın SALT2 an laşmasının denetınının sağlanmas1 cmacıyla U2 casus ucaklarının Turkıye hava sotıa sı uzennde uçuşu konusunda kı ABD ıstemıne korşı çıktığı l 'en surulmektedır Ankara'da yayımlanan haftolık tYcnkı» dergısınde bu ko (Arkası Sa 11, Su. 6 da) KTFD Başkanı: «Maraş konusunda bir anlaşma sağlanırsa, öteki sorunların çözümü beklenmeden Rumlar bölgeye dönebilir. Ancak bunlar iyi niyetli davranışa bağlıdır» Kıbrıs Zirvesi'nin sonucunu ABD ve Rumlar olumlu karşıladı LEFKOŞE, KTFD Başkanı Rauf DenKtaş ıle Spıros Kıprıyanu arasında gerçeMeştınler doruk topiantısında varılan an laşma Kıbrıs Rum toplumu tarafından olumlu karşılanmışttr ABD Dışışleri Bakanlığı da öncekı gün dorukta olınan ka rarlan memnunlukla karşıladığı nı bıldirmıştır Bırleşmiş Miüetler Genel Sek İzzet Rıza YALIN reten Kurt Waldheım'ın kotkısıyla gercekleştırılen doruk toplontısı ve toplantıda kabul edılen 10 maddelık anlaşma tum Turkçe ve Rumca gazetelerın dunku sayılarında monşetten verllmıştır Lefkoşe'de yayınlanan Rumca gazeteler tKıpriyanu'nun başarısından> söz ederlerken, Agon gazetesı, Kıbns sorununun oncekı günden ıtıbaren cıkmazdan kur tulduğunu ve uzun suren tehlı keli bır durgunlukton sonra sureklı bır dıyalog donemıne gırıldiğını yazmıştır Kıbrıs Rum yonetımı lıdert Spıros Kıprıyanu, Turk tara(Arkası Sa 11, Sü 4'de) Denktaş: Maraş için kuşkulanılmamalı LEFKOŞE, (Cumhuriyet Burosu) Kıbrıs TurK Federe Devletı Başkanı Rauf Denktaş 15 haz'randa başlayacak top tumlararası goruşmeler sırasın da Maraş konusundo oncelıkle bır arılaşma sağlondığı takd rde otekı konuların cözumlenrre si beklenmeden Rumlarm bolgeye safha scfha donebıleceklerını belırtmıştır. (Yazısı 6. Sayfada) (Arkası Sa 11, Su 5de) statjsu konusunda bır anlaşma gerektıgın» soyleyerek «Tum bunlar goruşmelerın iyi nıyetle başlanasına bağlıdır Goruşme lerın iyi nıyetle başlamosı ıse Rjmların ardci'goyu kaldırnr>as,ra ve v ne ıvı nıyetle uluslararası sc!aın/ı durdurmas • bağlıdır» demıst r Denktaş cMa raş gıtti gıdıyor dıve kuşku'an Denktaş. «Ancak Maraş'ın mok gereksizdjr» demıştir. KTFD Başkanı dun sabah başkanhk ıkametgâhında Turk gazetecılerle yaptıgı sohbet top lantısında Kıprıyanu ıle vardıgı 10 maddelık gundem aniaşması ıle ılgılı olarak açıklamalardo bulunmuştur Moraş konusuna ağırltk \ıeri len sohbet toplantıs nda Denktaş cMaraş deyınce neyı koste dlyorsunuz'» şekllndekl blr so ruya şu yamtı vermıştır fMaraş'ın ızahı btz"n oncelen verdığımız belged9 mevcut tur Kopalı bolgede bellrlı b>r yarın Rumlara açılması meselesıdır Bugün bu bolgeye yerleşmış olan halkımızın ve Magosa ı!e Magosa lıtıanının emnıyetını koruyabılecek bır cızgı mev (Arkası Sa 11. Su 4 de) Sirkeci'de bomba patladı, 8kişi yaralandı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Ankara Savcı Yardımcısı Doğan Oz'u bır yıl önce mart ayında oldurduğu savıyla arananlardan ulkurü Huseyın Koçabaş'ın Balıkestr'de saklandığı evde yakalanması uzerıns. Ankara Sıkıyonetım Mahkemesınds suren davanın yenı boyutlara ulaşacağı soylenmektedır Bahkesır'de yakalanan Hüseyın Kocabaş ın Ankara'ya getırılecegı bıldırılmıştır NASIL ELE GEÇIRİLDİ? Balıkesır'de guvenlık gorevlılen Ankara'da cınayet ışledı ğı ıcm 16 yıi ağır hapıs ceza sına çcrptırılan ancak sahte Deıgeyle cezaevınüen kacan Ec dal Karakum adındakı hükümluyü bır evde yokalamışlar ve ıfadesmı almışlardır Erdal Ka'akum un ıfadesı ahnırken Huseyın Kocabaş'ın nerede saklandıgı da ortaya cıkmıs ora(Arkası Sa 11 Su 3 de) • 500 KADAR ÖĞRENCİNİN PiKNIK. ICIN CINARCIK VE BUYUKADA'YA GITME* U ZERE ISKELEDE TOPLANDIKLARI SRADA MEYDAIMA GELEN PATLAMADA 5 ARAC DA HASAR GORDU • ADANA CHZAEVfNDE SAĞCl TUTUKLULAR GARD'YANLARLA CATIŞTI, 5 Kl$l YARALANDi Doğan öz'ün katil zanlısı Ankara'ya yollamyor Dun sabah saat 08 45 sulannda patla>an cın da hasar görmesmo neden oldu. bomba, 8 kışmın yaralammsına beş ara(Fotograf Erdogan Köseoglu) ISTANBUL HABER SERVİSİ 500'e yakın oğrencı pıkıık yapmak uzere Cmarc:* ve Buyukada'va gıtmek amacıyla Sırkecı Arabalı Vapur ıske'esınde top landıkları sırada patlayan bır bomba bırı agır sekız kışının yaralanmasına beş aracın hasar gormesıne neden olrnuştu' Yara'ılor Cerrahpaşa ve Capo Tıp Fakultelen hastanes ne kaldırılarak tedavı altına alınmış larJ.r Bılmd gı gıbı geçen yıl da Sırkecı dekı patlamada bır kışi olmuştu Sol egılımlı oldukları bıld r>len oğrencıler dcha onceden (Arkası Sa 11, Su 7 de) KAMU KURULUŞLARININ BİR BÖLÜMÜNÜN PİYASA KURALLARI IÇINDE ÇALIŞMASI ÖNERİLIYOR İşletmeler Bakanlığınca hazırlanan bır raporda kamu *uruİLŞIarınaan, dunyadakı kapıta lıst devlet ışletmeierı bıçımıne donuşturuleb lecek nıtelıkte olanlar saptanmış, pıyasa kuraüa rına gore calışmalan ve bu yonde orgutlenmeler duşünulen kuruluşlar ıcın yenı bır orgü'lenme modeıi getırılmışt r Rcporda kamu nıtelığı ağır basan ve ılgılı oldugu trakanlı ğın polıt kasından uzak kalrramesı gereken 18 kamu kuruluşun dışında 100'u aşkm kuruluşun tümuyle serbest pıyasa koşullarına gore calışma la'ı önenlmektedır Ayrıntılı Haber 5. sayfada Türkeş'in, MHP'nin dış ilişkileri ile ilgili yayın yapan dergiye karşı açtığı dava reddedildi ANKARA, (ANKA) MHP Geneı Başkanı Alpaslan Türkes n sağcı Alnan orgutlerıyİ8 MHP nın ılışkısını yayınıayan Turkıye Işcı Partıslnın yarı resmi haftalık yayın organı «Yüruyuş» dergısı sorumluları hak kında cctığı 250 bın lıralık taz mınat davası Ankara Dorduncu Aslıye Hukuk Mahkemesınce reddedilmıştir. Mahkeme ka r arında dergıde Alman basınında cıkan yazılardan yararlanarak davacmın eleştırıldıgı belırt lerek şoyie denılmıştır. «Kış.lık haklar.nın sınırları da kamu yaran yonunden aşı labılır yanı kamu yaran ı'e kı şı yaran catıştığından kamu vararı ustun tutulur ( .) Bo sının kamıiYa aydınlatmacakı (Arkası Sa 11, Su 1'de) AP Temsilciler Meclisi haziranın ilk haftasında erken seçimi görüsecek ANKARA (ANKA) A ° Temsıicıler Meclısının erken seçım konusunu goruşmek üze re hozran oyının ılk haftasında toplanacoğı belırtılmektedır AP Grup Başkanvekılı *Esat Kıratlıoğlu bu konudakı gorüşlerını acıklarken «Temsılcıler Meclısınde erken secım kararı alınabıleceğ.nu so>le mıst r (Arkası Sa 11, Su 5 de) Nükleer santralla ilgili kredi görüşmeleri bugün başlıyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Mersın Akkuyu do kurulması ongorulen Turkıye'nın Ik njkleer santralına ılışkın kredı goruşierı bugun Ankara'da baş layacoktır Santral'ın ıhaleye cıkarılmasından sonra ut oyn ' rma yapım ıçın gırışımde bu unmuş. bunlcu ıcmde Isvec ASE A ATOM fırmosının cner len yörınde go'ulerek fırmayla ı'ışkıkurulmuştur Ancak bu sırada Maiıye Bakanlığı kredı koşul arının «yen den mcelenmesı» ge rektıgını savunarak, Enerjı ve Tabıı Kaynakiar Bakanlığın n Ihaleyı yınelemesını ıstemıştır 1 Enerp ve Tabı Kaynakiar Bakanlığının actıgı ıkıncı ıhaleyl Isvec fırması yenıden kazanınca, fırma kredı koşullarmn go ruşulmesı amacıylo Ankara'ya cağ rılmıştır Turkıye'de ılk nCkleer santralın kuru masını ustlenen Is(Arkası Sa 11, Sa 6 da) GÖZLEM UĞUR MUMCU Kilit Açılacak ... Geçmişteki baskıya evet dıyen Demırel Doğu'da ıtıbar görmedi Demırerın 1979 Senato secmlerı oncesmde bolgedekı feodal beyierı Dır ara~ ya getırmek ıçın yaptıgı 4 gunluk Bıtlıs ve Van gez sı amacıno pek ulaşamadı Bolgede MC hukumetlerı donemınde yapılan baskıiann etkıiennın uzun sure sılınemeveceğ soylenıvor Wall Street Journal'e göre ekonomık bunalımm sorumlusu Demirel ABD ış çevrelerının gorüşlerını yansıtmoKla tanınan vVall Street Journal Gczetesınde bır yorumda Tu^ıye dekı ekonomık bunalımm sorumlusu olaraK Demırel gostenlmekte ıKt dara oeiırse 0 keyı cokuntuye surukleyecek polıtıka/a aonmesınden cekın Idığı be'ırtılm6<tedır Boran ve 330 TİP'linin duruşmasında tanık subaylar, polisierin sanıkları tartakladığını söylediler İSTAN8UL HABER SERVİSİ Merter tie 1 mayıs gunu ızınsız yııruyuş yapmaktan sanık TIP Genel Başkanı Behıce Boran ıle 330 TIP uyesının yargılanmasma dun Sıkıyöne'ım Mahkerresınde devam edılmıştır Topkapı'dakı Atatürk Öğrencl Sıtesınde dun 15 30"da baş{Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) • urkıye BCyGk IVı'let Mecllsi üyelerl, kendılerine Ano1 yasaca verılmış ve kullanış bıcımı ıptuzuklene du• zenlenT.ş yetkılennı kullanırlarken bırbırlerıyıe eşıt haklara sahıp'ıner Meclıslere başkan seçerken, Yasa cıkarırken bır uyenın bır başka uyeye gore kısıtlı naklara sahıp olması duşunülemez. Bu konu meclısıerın cBaşkanlık Dıvanı» seoımlennde hangı uyelerın d'vana hangı oranlaraa katılmaları nedenıyle ^ukuksal tartışma konusu olmuş ve bu dıvoilcra, s yasai oartı üyelerinın dışındakl uyelerı, bar gırsızlar, mıllı bı iık grubu ve kontenıan grubu almascn Cumhün,et Senatosu ıçtüzüğünun bellı maddelerı Anayasa Voh^emes rce ıptâ' edılmıştır. Anayosa Mahkemesı, 1973 yılında 1973/43 esas, (Arkası Sa 11. Su Tde) Türkiye'ye gelen Norveç Maliye Bakanı 30 miiyon kronluk bir yardımı beraberinde getirdiğini söyledi ISTANBUL HABER SERVİSİ Norvec Ma'ıye Bakanı Per Klepps Turkıye Norvec Karma Ekonomık Komısyonu toplantısına kat'lrrak ve pro,e karşılığında vermek üzere uun akşam Is'anbul a gelmıstır Kon^k Bakan «Norveç'ın Turk kıye'ye yaptıgı nrıalı yardıma ek olan 30 mılyon Kronluk b r bölumu beraberınde getırdığını» soylemıştır Malıya Bakcnı Muezzınogıu'nun çoğrılısı o'arak Turkıye ve gelen Norvec Maliye Bakan ıle ıkılı ekonomık iıskılerın getırılmeS! Ozennde durutacal'tır Norvec 6 geçen ay bır zıvaret yapan Muezzınoğlu, Oslo'da özeilıkle proıe karşılığı kredı verılmesı olanaklarını araştırmış ve Nor\ec'ıji Turkıyeye bu alanda yardım yapnası ka rarlaştırılmıştı Bugun Ankara'da başlaya cak goruşrreie'de Kaıma Eko namık Komısyon calışma'an (Aynntıh haber 5. (Ayrıntılı haber 5. sayfada) Kıbrıs: Ihtiyatlı Iyimserlik BM Genel Sekretet Wald heım ın boşkanlıgında Letkoşe'de ıkı g j n suren Denktaş 1 Kıprı/anu doruğunun gene olarak olumlu sonuclandıgını kaydetmek olasıdır Toplumlararası goruşrıelere hazıran or tasından iıbaren baslanmasınc karar verılmesı doruk toplantısının en anlamiı sonucudur rılmeksızın» surdürülmesınde tarafların goruşbırlığı belırtmelerı ve bunu ortak be'geye ge cırmelerı doruğun belkı de en olumlu yanını vurgulamaktadır On maddeden oluşan belge kâğıt üstunde tarafların gö ruşlennı öengeleylcı nıtelıkler ıcermektedır Denktaş Moka rıos dor t l ü ılkesını bagüne dek nun ortak bslgede geclrılmesı nı onaylamıştır Buna karşılık Denktaş da. toplumlararası go ruşmelerde BM kararlarının da esas ahnmasını kabullenmıştır Ancak KTFD Başkanı. daha sonro yaptığt açıklamada. «BM korarlarıyla ılgılı olarak Turk tarafının rezervien vardır ve gecerlıdır» demek zorunluğunu 89 avukat Selimiye'deki koşulların düzeltilmesini istedi (îstanbul Haber Servisi) Turkıye Işçı Partısı Ge nel Başkanı Behıce Boran ve arkadaşlarının yargılan 1 Mavıs davasına katı Ortaokul ve liseler bugün tatile nirivor ANKARA (ANKA) Ortaoğretım Kurumlarındo bu akşam öğretım sona erecek ve oğrencller tatile başlayacaklordir Bu oğretım kurumlarında oğ retmenler 11 temmuz'da tat le başlayacaklardır 1979 1980 oğretım yılı tse 1 ekım pozartesı gunu başiayacaktır Mıllı Eğıttm Bakan'ığı'ndan lllsrın Valılıktenne gonderılen genelgeye gore ortaokul ve lıselerı kapsayan orta oğretım kurumlarınm tum sınıflarınaa 19781979 öğretım yılı bu akşam sono erecektır Yıne bu akşom öğretmenler öğrencıle Dışişleri Bakanı Ökçün, Tokyc'dan Kuveyt'e gitti KUVEYT Joponya'ya yoptığı kı gunluk zı>aretten sonra dun Kuve/t e gelen Dışışleri Bananı Prof Gunduz Okcun, Kuvevt Em rı Seyh Cabır El Ahmet ve Dıs şıerı Bokanı Şeyh Sabah E! A'imet le ayrı ayrı gcruşmuşîur Bu goruşmeler sı rusında Turkıye ıle Kuveyt a aSındakı ıkılı ılışkılerın yanı sıra her ıkı ü'kenın ortck çıkarlannı ılgılend ren konular ıncelenmıştır Dışışler Bakanı $eyh Sabah r Eı Ahnet Tj kıye ı e ulkesı a a smdakl mevcut ışbırlığı olanaklarının daha da genışlstılmesı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog