Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. Aksit Göktürk OKUMA UĞRAŞI EDERI: 35 LIKA İSTEME ADRESI Türkocağı Cad 33 . 41 Ccqaloqlu İSTANBUL 56. Yıl; Sayı: 19689 umhuriyet ı DERSANE KISADEVRE 1420 MAYIS Cogaloğiulsrcobut Tel 22 2<ı 60 Kurucusu: YUNUS NADI 500 Kuruş 20 Mayıs 1979 Pazar CHP'de Kurultaya 4 gün kala, Parti Meclisi önerisi Ecevit ile 3 muhalefet grubunu karşı karşıya getırdi TU^UK DEG ŞIKLIĞI ÖNERISıNıN GJNDEMc ALlNMASI REDDEDILIRSE BAVKAL GRUSJNUN KURULTAY DAKI IKTIDAR SAVAŞIMINİ SIRAKACAĞI LISTE CIKARMAYACAGI VE HIC B R LI3TEYE OMUZ VERMEYECEGI BEURTILIYOR Kiep, VVashington'da IMF Başkan Yardımcısı ve ABD'li yetkililerle temaslarının olumlu geçtiğini bildirdi • HAUL TUNC VE ULUSLARARASI HUR IŞCI SENDlKALARıNDAN B!R HEYET TURK'Yt ICıN AHACILKTA BULU\MAK ICIN IMF YETKİLILE RIYLE GÖRUŞECEK. 19 Mayıs görkemli bir biçimde kutlandı • GIRESUN DA VAL! NIN EĞÎT M ENSTIT13UNU KAPAN.ASINI KINANAN ÖCRENCILER GGSTE9 YAPMIYARAK SEHtR STADINOA OTURMA BOYKOTU OUZENi EDILER E" AZIG DA DA ULKUCULER GECIT TO RENI YAPAN DEVRIVCı OĞRENCILERE YUH CEKTILE" CUMHURIYET HHBER MERKEZI 19 Vayıs Gencı k ve Spar Bayram' dun t j r r yü r tta ve K brio Tü'k Feae e Devietı nde goıkemiı toren pf e kutlanrrışt r BaşKentîe Anıt Kab r ve Staayurrdckı torenıee AP, MSP ve MHP derlerınm katılmaaıklorı gorulmustur Cumhurba&kanı Faftr< KOTJturk 19 Mavıs Gerclık ve Spor Bayranı dolavıs vlo vavnıodığı mesaıda. Turk gençltğın Dr b rıne kırdırTia hoyalı ıçında olanların genclenn vatan sev gısı, M.sak ı Mılf ile cızı'm ş (Arkası Sa 11 Su 4aej ÖNERININ GUNDEME ALINIP ALİNMAMASI KONUSUNDA ILK GÛN YAPILACAK OYLAMANIN SONUCUNUN KURULTAYIN SONUCUNA ILIŞKIN ONEMLI B!R GOSTERGE OLACAĞI SAVUNULUYOR • ECEVİT TUZUK DEĞISIKLIĞ1 GIRİŞIMIN! «SIYASAL» NITELIKTE BIR C!KıŞ OLARAK NITELIYOR ANCAK ıBU KONUDA FAZLA KONUŞMAK ISTEMEDIGINI» BELIRTIYOR. Yazısı 6. sayfada VVASHİNGTON, (Cumhurlvel1) Pedera! Almanya Boşbakanı ad'na Washırgton da IMF Başkan Yardımcısı ı'e goruşen Kıep 30 mayısta Parıs'te yapı'acak toplantınm erte enmesının soz konusu olmadıgını soylemışîır VVashıngtonda IMF yoneticılerı dışında cok sayıda ABD Hukumet yetkıhsı senator ve temsılcı ile goruşmeler yapan Kıep goruşmelere yalnızca Parıs te yapılacak topıantı sonuna değın ara verıldıgını bıldırmıştır Klep goruşmede bulunduğu hukumet yetkılıler. arasında Başkan Carterın Ulusal Guvenlık Danışmanı ile Dış şle n Bakan Yordımcılonndan ıkısının de bulunduğunu bıldırmtş temas arındc olum lu sonuçlar aldıgını ve bunları Turkıyenın VVashıngton Büyukeçısıne anlattıg^nı söylem ştır Malıye Bakanı Zıya Muezzınoğtu nu telefonla arayarak bılgı veren Kıep pa (Arkası Sa 11 Sü 3'ds) Toplumlararası görüşmeler haziranda Kıbrıs'ta başlıyor KIBRIS ZİRVESİNDE MARAS VE MAKARİOS'LA VARILAN DÖRT TEMEL İLKENİN YORUMU KONUSUNDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR GİDERİLEMEDİ. LEFKOŞE (Cumhunyet) Kıbrıs Turk Feoeıe Devletı Başkanı Rouf Derutaş iıe Rum yoretımı Başkanı Sc ros K p rıyanu arasındak goruşmelere dun saboh 9 da devam edılmış ve ıkı lıder saat 13 40 a kadar aralıksız suren ücuncj goruş melerınde esaslı ve onemlı ko nularda anlaşmaya varamamak tzzet Rıza YALIN la bırlıkte toplumlararası goruşmelerın 15 haz ran'da yenıden başlaması konusunda go ruş bırlığıne ulaşmışlardır Toplumlararası görüşmeler n Lefkoşe de başlatıimasımn kararlaştırıldığı açık'anmıştır Toolumararası goruşmeler DenKtaş la Ma<arıos arasında 12 şubat 1977 ae varılan ılke anlaşması ve Kıbrıs sorununa ıhşkın Bi'leşmış Mılletler kararlan çerçevesınde başlayacaktır Ancak görüşmelerde B rleşmış Mılletler kcrarlarıno ka şı (Arkası Sa 11 Su 7 de) Savcı öz'ü öldürmekten sanık ülkücü Hüseyin Kocabaş Bahkesir'de yakaiandı ANKARA, (a a ) Ankara Cumhur yet Savcı Yardımcısı Dogan Oz ü oldurmekten sanık olarak aranan sağ goruslu Huseyın Kocabas ve çeşıî ı şıddet eylemlenne kat Idıgı one surulen yedı arkadaşı öncekı Husey n Kocabaş yakaland ktan sora ılk sorgusunaan Savcı Doğan Oz u u'kucu og rencılıenn kaldığı Sıte Yurdunu kapattıgı ıc n oldurduklennı (A'kası Sa 11 Su 3 de) Behice Boran ve 330 TlP'li serbest bırakıldı SANIKLARI ISTANBUL BA ROSU BASKANI ORHAI^ APAYDIN VE 170 AVUKAT SAVUNUYOk BORAN SOR GUSUNDA 1 MAYIS KUT LAMA TORENLERIN.N EN GELLENMESINI PROTESTO ICIN SOKAGA Ç1KTIĞINI BILDIRD! Mer'er de 1 Mayıs guaj so kaga çıkmoktan istanbul Sıkı yoretım MahkeTiesınce tutukla nan TIP Gerel Başkanı Behı ce Boran ve 330 arkadaşının yorgı crnabina dun başiarı mıs ve sanıklar ılk duruşma ları sonunda serbe&l bırokıl mışlardır Toplantı ve Goster Yuruyaşlen Yasasına aykın r davranmaktan haklannda b ı yıla kadar hapıs ıstem yle da va acılan 3ehıce Boran ve 330 TIP lıyı Istanbul Barosu Baş kanı Orhan Apaydın ve 170 avuxat savunmaktadır TIP Genel Başkanı Behice Boran, sorgusunda 1 Mayıs kutlama torenlennm engellenmesını protesto ıçın sokağa c ktığını soylemıştir Ataturk Ogreicı Sıtesı Smema Salo nunda yapılan duruşma bu g j n saat 15'e bırakılmıştır İstanbul Stkıyönetim Komutanhğı, "DISKin Sesi,, dergisinin basımını öniedi TIP Gerel Baskan Beh ce BorGn acılcn aajaöa 'ade verırken IstanDJl S kı,onetiTi Komutcnlıoı Aske'i Savcılıgınca (Fotograf Erdogan KOSEOGLU) Cumhurlyet Haber Merkezl 1 Ordu ve Istarbul Sıkıyo n et m Komutan'ıgı Dunyo Gazetesı nde basıma hazırlanan «DlSK'ın Sesı» dergisinin nlmlenne e! koymuştur Oergntn, ^asıma gıtmeden oncek a^anasım o usturan fılmlerın Sıkı/onet m Komutanlıgmco 'nceleneceğı ve ınceleme suresf çınde «CHSK ın Sesı» dergısının basılmayacagı bıldırılmış tır Dunya gazetesı super veb ofset tesıslerı dun saat 11 sıra'arında cok say da ınzıbat tarafından cevrıİTiıştır Sıkıyonet'm gorevlıle'i gazete b nasına gırereK «DISK ın Sesı dergısı nın Dunva gazetesinde hazır (Arkası Sa 11, Su 1 de) Demirel: "19 Mayıs, devlet devletliğini bilmediği zaman milletin kaderini eüne alması demektir,, VAN (Erbıl TUŞALP bıldırıyor) AP Genel Başkanı Demıre! üc gun suren Doga gezısın n genel bır degerlendırmesını yaparak «Buyuk ılgı gorduk butun kaza halklanna t3şekKur etmeyı borc bılı/orum» denrştır DeTiırel dun Van da duzenle dıgı basın toplantısında 19 Mayıs ın anlamını belırtm ş ve «Devlef devletlığını ıfa etmed gı zamon milletin kendı kaderını elıne alması demektır 19 .Vavıs» dıye konuşmuştur Imar Iskân Bakanlığındaki grevlerin ertelenmesi, Bakaniar Kurulu'nda imzaya acıldı ANKARA (ANKA) Turk Iş e bagh Tez Buro îş ıie Agaç Iş Sendıkalarının Imar ve Iskan Ba'ianhg ışierlerınde bır suredır devam eden grevierının erte'en'nesı ıç n çahşmalar yapıldıgı ö?renı!mıştır Surdürulmekte olan ık' grevın de ertelenmesi Konu (Arkası Sa 11. Su 5 de) Tarsus'ta TÖBDER'li bir bayan öğretmen öldürüldü Istanbul'da sol gorüşlu bır mınıbüs şoforü aracmdan ındnılıp kuışunlandı. Antalya Cezaevınde çıkan olayda 7 solcu mahkum varalandı. CUMHURIYET HABER MERKEZI TARSUS Ozelbahsış" koyünae TOB DER uyesı bır bayan ogretmen kclrrakta olaugu loımanın penceresınden ocı lan yaylım ateşı sonucu tek kur r şunla öldu ulmuştur Bayan Öğ retmsn Cemıle Aoıkgoz e 7 el oteş edıldıgı. ancak bır tek kur şunun başına rastladığı soptanmıştır TOBDER Tarsus Şubesı. olayı ınsanlık dışı olarak nıtelemış, bu tur soldırılarla devrımcılerın, demokratların. llerıcı öğretmenlerın susturulamayacağmı kaydetmıştır Cemıle Açıkgoz toproğa verılmek uzere Dıyarbakır'a gonderılmıştır • Evlerın ve ışyerlerının ka(Arkası Sa 11, Su 6 da) Haberi 5. sayfada Güneydoğu'daki mayınlı sahalar temizleniyor ANKARA, (ANKA) Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Orhan Eyuboğlu. Guneydogu' dakı mayınlı alanların terpız lenmesı ıom yapılan calışmala rın sonuç aşamasına ulaştıgını. bu amaçta seçılen pılot bölgede mayınlı scrala'in tem z'en mesıne başlanacağ nı acı<la mıştır Eyuboğlu d j n yaptığı açık lomada «Pı ot bolge olarak se cılen kes m maymlardan ter^ızlenaıgınde bu böıgedekı cok venmlı a.azıden o bolgeae yasayan vatandaşlarımız yararla nacak ve çok daha ıvı ekonomık olaiakiara kavuşacaklardır» demıştır Boşbakan Yardımcısı Eyüboğlu, mcyınlı arazılerın femızlenmss. çalışmaları hakkında şu bılgıyı vermıştır sBırçok vatandaşlarımızın olamune ve b r coklannm da sakat kalmalcına neden olan. yurdumuzun Guneydogusundakı mayınlı alanların mayınla(Arkası Sa 11, Sü 7 de) GÜNEY EKSPRESİ YÜK TRENİNE ÇARPTI, ANKARAİSTANBUL DEMİRYOLU 10 SAAT ULAŞIMA KAPANDI BİLECIK, (a o) İstanbul • dan Ankara vonune gıtmekte olan Guney Ekspresı Bılec k ın Pelıtozu ıstasyonu yakınlannaa, aynı yone gıden bır marşandıze carpmışt r Guney Ekspresı ıie marşapdızın bazı vagonlarının ray dışına cıktıgı ancak devrılmedıgı bıldırılen kazada olen /a da yaralanan olmamıştır (Arkası Sa 11 Su 7 de) GÖZLEM ı arcrıya UĞUR MUMCU Türkiye'de her dört kişiden üçü parazitii 12M1R (a a ) Türkiye'de her dort kışıden uçunun parazıth oldugu bıldırılmış, hastaiıg n ozelhkle çocuiilarda buyuk bır tehlıke olduguna ı^aret edıle^ek safhksız bır nesı) yetışmemesi içın acıl önlem alınması ıstenmış'ır Turkıye Parazı^olo)] Dernegı Başkanı ve Ege Unıversıtesı Tıp Fakultesı Parazı tolojı Kursusu Başkanı Prof Dr Şevket \ aşaroglu ulke mızde gıderek jaygınlaşan parazıt hastaıigının yok edilraesıne yardıma olunrnası amacıyla ıl1 kez Ulusal Parazıtolou Kongresı aü zenlendıgıru bıldırmıştır. Müdalıale,. THA'NIN KURUCUSU VE GENEL MÜDÜRÜ KAYABAL ÖLDÜ ISTANBUL (a a ) Turk basınına 41 yıldan ben emek ve ren THA kurucusu ve Genel Mudüru gazetecı Kadrl Kayabal, dun saat 20 30 da geçırdığı kalp krızı sonucu olmuştür Kalp yet mezlığınden öturü hayata 58 ya şında gozlerını yuman Kadrı Ka yabal evlı ve 2 çocuk babası Idı. {Arkası Sa 11, Sü Vde) AP Genel Başkanı Demıre' Başbakan Ecevit'ın Kohramanmaraş olayian İİB ılgılı davonm başıayacagı gunu acıklamasına cok kızmış. dıyor kı Bunıar hur yargıya mudahals etmışierdır Bır davanm ne zaman başlayacağı bır devlet gızı değıldır Savcı ıddıaname He davo acar mahkerre auruşma gununu belırler Davanın şu ya da bu tanhte bcşiamasının davanın ozuyle bır ı'gısı yoktur Kahramanmaraş sokaklannda kan akarken Demirel «Bana mıüıyetcıler suc ışledl dedırtemezsınız» dıyordu, şımdı de başlayacak dava uzerınde kuşku bulutları dolaştırmak ıcm fyargıyo müdahaie edılmıştır» gıbı ıpe sapa gelmez sovlarda bulunuyor Yargıya nasıl tmüdahale» edılir, ben slze anlaiayımSıkıyönetım llân edılmış. davalar başlamıştır Mahkeme, önune gelen bır davada elde edılen kanıtıarı, (Arkası Sa. 11, Sü. Vde) THY, Ortadoğu seferlerine baslarken Israil seferlerini kaldırdı ANKARA (Cıımhuriyet Burosu) Turk Hava Yo ları dunden itıbaren haftada 6 sefer olmak üzere Ortadoğu seferlerıne başlamıştır. Edınılen bılgıye göre, Türkıye nın yem Ortadogu polıtıkası doğrultusunda uygun olarak, şımdıye değın Isroıl ın başkenti Tel Avıv e yapılan Turk Hava Yollan seferlerı kaldırılmıç, yenne 3 Arap ulkesıne ucak se (Arkası Sa 11, Su 1 de) TÜRK LİBERALİZîSn
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog