Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYBJLAKI Prof. Aksit Göktürk OKUMA UĞRAŞI EDERİ: 35 LİRA İSTEME ADRESİ: Turkocağı Cad 39 . 41 Ccğaloğlu ISTANBUL Cumhuriyet 56. Yıl; Sayı: 19688 Kurucusu: YUNTJS NADİ 500 Kuruş 19 Mayıs 1979 Cunıartesi | WALDHEÎMTN GÖZETIMINDEKI DÜNKU TOPLANTI 8 SAAT SÜRDÜ. WALDHEIM, TARAFLARIN «ELLERINDEN GELEN HER ÇABAYI HARCAYACAĞI» KONUSUNDA GÜVENCE VERDİKLERÎNÎ SÖYLEDİ. \ Mndern Fgitim Fen 6127 77 6 . ,p t' 1 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayrammı bugün kutluyoruz BAYRAMN BEDEN EĞITİMÎ, SPOR VE KULTÜR ŞÖLENI OLARAK KUTLANMASI NEDENIYLE ANKARA'DA ÇEŞITLI GÖSTERILER DÜZENLENDL ANKARA (Cumhuriyot Burosu) 19 Mayıs Gencltk va Spor Bayramı bugun yurdumuzda dış temsılcılıklerımızds ve KTFD nde kutlanacoktır Gençlık ve Spor Bayramınm bu yıl ılk kez Beden Eğıtımı, Spor ve Kultür Şenliğı olarak kutlanması nedenıyle dün oğieden ıtıbaren cadde ve a'anlar resmı ve ozel bınalar floma ve boyraklarla suslenmıştır Kutlama törenlerınırj llkl dün 12 00'de Atatürk Anıt(Arkası Sa 11 Sü. 5 de) ^inıııııııiFinııııınııııııııııuııııııııiMiıııııııııuıııııiKiıııııııiiimııiü Ecevit: " U 2 gibi konularda partilerarası görüş farkları aşılır,, ANKARA, (Cumhuriyet BOroSu) Başbakan Bulent Ecevit dün CuTihurbaşkanı ıle yaptığı haftalık o'ağan goruşrneden cıktık tan sonra yaptığı acıklamada IMF SALT 2 ve dığer konular üzerınde durmuştur Yaklaşık 50 dakıka suren gö rüşmeden sonra Ecevıt, IMF gö ruşrrelennın olumlu g'ttıği gorüşünu yınelemış cDış kaynak olımının derhal scğlanmasının, 1979 ekonomık ve mali polıtıkasından beklenen sonucların do ğabılmesı ıçın bır on koşul olduğu goruşüne varıldı» bıçımın de konuşmuştur. Başbakan Ecevit İMF göruşmelerı konusunda şu açıklamayı yapmıştın «IMF ıle tekn k duzeyde yapı lan göruşmelerde oderr.eler den gesı fıyat artışları komu malıyesı ve para kredı polıtiKaları acısından 1979 yılının ne gıbı bır ıstıhdam duzeyıne erışebılmesı ıçın gereklı koşul ve polıtıkaların nıtelıklennde genış olçüde gorüş bırlığıne vorıldi E(Arkası Sa 11. Sü 3 de) Yükstk i9MAY1S'm Cec^lık sorunları I ^ ^~~V • \r \ Gençlık hareketırvn «na^al bomt! YV^ •*«= •* y Gençlığin bunalımıtoplura bunaJımı . ; V Denktaş Kipriyanu Zirvesi dün başladı LEFKOŞE, (Cumhuriyet) KTFD Boşkanı Rauf Denktaş ile Rum Yönetııru lıderi Splros Kipriyanu dün Bırleşnış Mıllet ler Genel Sekreterı Dr Kurt VValdheım ın gozetımınde ıkıncl kez bır araya gelmışlerdır BM Barış Gucü karargahında yapılon ve 8 saat suren ıkılı göruşmeden sonra bugun bir gorüşmenın daha yapılması ^H ^ tzzet Rıza YALIN gerekslnlml doğmuştur Denktaş • Kipriyanu arasındaki bugunkj toplantı saat 9'da yapılacaktır Kıbrıs Turk ve Rum toplumu önderlerı Lefkoşe'de uiuslararosı havaalanındakı BM karargahında toplumlararası gorüşmelenn başlatılmasına ÎÎIşkın b rı uçbuçuk soat oteki dort saat yırrrı dakıka suren ıkı goruşme yapmış'ardır Bu göruşmeler Waldheım'ın Denk taş ı'e Kipriyanu onuruna verdığı ogle yemeğınde de sjrmuştur 60. Yılda Halka Güvenmek IMF İLE KESİN ANLAŞMAYI, İZLENECEK "KUR POLİTİKASI,, BELIRLEYECEK ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Uluslararası Para Fonu (IMF) Hcyetı ıle ıkı haftolık gorüşmelerın sonucu ceşıtlı yorumlara yol acarken, IMF ı'e nlhal an'aşmayı (Nıyet MektubuStand By) Türklye'nin izleyeceği kur politlkası belirleyecektır. Ankara'da yapıian ortak actklamnda yer aian «gsnel bfr anlaşma» deyıml halen tartışılırken. IMF Washıngton'da resml bır ocıklama yaparak «Türkıye ıle yenıden bır araya gelineceğını» bıldırmıştır. 30 mayıs'ta Parıs'te yapılacok olan OECD toplantısına uye ülkelerın tümu katılacak ve bu arada IMF temsılcılerı de bulunacaktır Onbeş üye ülko ıle bırlıkte OECD ve IMF yetkilılennın katılacağı toplantıda NATO yetkllllerı d» bulunacaktır Toplantı TDrk ye'ye yardımla llgılj olarak yurütülen çalışmalarla ılgı'i tum uluslararası kuruluş. ulke ve kışılerın bulunocağı bır toplontı olacak ve toe ırlsylcı kararlora varacaktır » Bu top'an'ı sonunda Türklyeye yapılocak tıvedl ekonomık yordım» mtktarının ulkelere gore resmen saptanrrası sozkonusudur 30 mayıs toplant'Sina Malıye Bakanı Zıya Muezzınoğlu başkanlığında bır heyetın gldeceğl b ldlrllirken, heyetîe Malıye Bananlıgı Musteşan Vu ra' Gucsavaş ın, Hazıne Genel Muduru Avset Oymen ın ve Merkez Bonkas'ndan bır uzmamn bulunacagı be'ırtilrrektedır İMF nın onbeş gun ATkara'da yurüt'üğü goruşnelerın so nucunda anlaşmazlığın glderılemedığı tek bır nokta kaldığı oğrenılmıştır Bunun da Tur lArkası Sa 11 Su 8 de) Uluslararası LeUoşe Hava olanı yakınındak BM Borış Gu cu karargâhı toplantı salonun da Denktaş ıle Kıprıvanu arasında yap ıan ıkıncı Doruk top lantısının bır ncı goruşmesı sa bah saat 1105 de başlamış 3 5 saat surerek 14 35 de sonuclan mıştır Goruşmeden once foto muhabırlenyle kameramanlara fotograf ve fılm çekme ıznı ve rılmış, ancak Kıbrıs a yabancı ulkelerdert gelen buyuk bır ga zetecı toplulugu gorüşmenın ya pıldığı yere sokulmamıştır Goruşmeye ılkın Kipriyanu saat 10 25 te gelm.ş, onu 10 45 te Denktaş ın gelışı ızlemıştır Goruşmede Waldneım'ın sağına Kipriyanu, soluna ıse Denk taş oturmuştur Karşıiannda ıse BM Genel Sekreterının Ozel Sıyasal Işler Danışmanı Pe rsz de Cuellar ıle Kıbns takı ozel temsılcıs Reınaldo Gahn (Arkası So 11. Su 6 da> TanfaKİ gelışım ~=^ Cumhuriyet Gençlik Eki Cumhuriyet'ın 4 sayfaliK özel ve parasız ekıni bugün dağıtıcınızdan ısteyınız M ustafa Kemal'ın Uıusal Kur tuluş savaşımızı başlatmak ıçın Samsun'a ayak basmasındaT bu yana 60 yıl geçtı 19 Moyıs 1919 tarihlnde atılan bu adım, tüm dünyada emperyalızm ve somurgecılığın boyunduruğu altındakl mazlum uluslara kendı savaş'mlarında bır anlam lı örneğı ve güo kaynağını oluş turmuştur Mustafa Kemal Paşa'nın, halkın gucune guvenerek ottığı bu odım, aynı zamanda. tarıhe eUlusal Kurtuiuş SOvaşı» yontemını yazdıran olu şumun boşlangıcı sayılm.ştır. 19 Mayıs 1919, yıllardır Genc lik Bayramı olarak kutlanır Bu gun de kutlanacaktır O günden bu güne bır cızgı çekTiezden once, 19 Mayıs 1919'ann koşullcrını dıkkatle değ9risndır mek bu bayramın anlamını kavramak acısından buyuk önem taşır T U R K İ Ş : "BUNALIMLARDA İŞ ÇEVRELERÎNİN PAYI BÜYÜKTÜR Yol îş Federasyonu Genel Başkanı Halıt Mısırlıoğlu, Türk İş Ydnetim Kurulundan istifa etti. Mısırlıoğlu'nun aktıf sendıkacıhğı bırakacağı belırtıliyor. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turk İş ın oncekı gun toplonan Yonetım Kurulundan sonra dün yayınlanan bıldırde ış çevreleri ve TUS1AD bıldırılerı eleştırılmış, ülkenm ıçındekı bunalımda ışverenl<srın de büyuk poyı olduğu belırtıterek. tilan yoluyla sorumluluktan kurtulmak mumkun degıldır» denılmıştır En az gecm Indırıminın der hal çıkarılması ve bundan vergı kesılmemesı, kamii kesımınoe toplumsal aniaşmaya uyulması, ışçılerın devletten olan olacak arnın derhal cdenmesı, toplu ış sozleşmesı göruşmeler naen once yetkılı sendıkanın saptanTicsının hızlandırılması ve yan tutulmaması ıstenen Turk Iş Yonetım Kurulu bıldırsnde işverenlere ve TUSİAD a catılarak şoyle denilmektedır «Türk Iş Yonetım Kurulu, enflasvon, vergı adaletsızlığl, dış borçlar Işs.zlık ve dış yard mlar gıbl sorunlar konusun da da göruşmeler yapmış, bu sorunların hıc kuşkusuz scdece ışadamiannın ve serrraye cevrelerın n sorunu olmadıgsm belırtmek gereğını duymuştur Ulkemızı ve tum yurttaşıarırnızı çok yakından ılgılendıren ko(Arkası Sa 11 Su 4 de) HAİG, YUNANİSTAN'IN NATO*YA DÖNÜŞÜ İCİN ANKARA VE ATİNA'YA YENİ BİR ÖNERİ SUNACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) NATO Avrupa Muttefık Kuv vetlerı Başkomutanı Aleksander Hoıg, Yunanıstan'ın NATO' nun askerı kanadma donüşunun hızlandırılması konusunda goruş ayrılıktarını gıdermek ve taraflorı yakın bır zamartda bır oraya getırmeyı amaclayan yenı bır onerl demetını Turkıye ve Yunanıstan a sunacağını açıklamıştır. (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) 3 ninınımııııııiMiıuıııııııııııiiuınııiiiıııııııııııııııınııtııııııııııiiiıtr Mustafa Kemal Atatürk, söylevmın başlangıç bolümünde o günun koşullarmı yalın ve gercekçı bır anlatımia dıle getırmıştır Dünya savaşından yenl çıkan yurdumuz ışgal altmdadır Ordusu tutsak alınmıştır. Emperyalıst devletlerın bolüşıne planları gundemdedır, g derek uygulomaya geçılmışfr Yu nan ordusu 'zmıre çıkartılmış tır bıle Saltanat emperyalıst guçlerle ışbırlıgı ıcındedır Yu't severler tumuyle baskı altındadır Halkta yavgın bır urrutsuzluk havası egemendır Bö'gesel ozerklık eğılımlerı emperyclıst guçler n kışkırtrralarıyle korük lenmekted r Mandacılık.^egılım lerı guçienmekte ABD va oa İngıltere nın koltuğunun cıltına sığınmayı yeöleyenlenn s n yıs'n dakı artış dıkkatı cekmekted.r. Koşullar umutsuz gozukm°k tedır Yaygın karamsarlık ortamında 19 Mayıs 1919 günü, Anadolu toprağına avak basan Mustafo Kemal Paşa karanlıgı yırtacak çıkışını bır tek noktaya dayandırıyordu Haıkına, onun guojne güvenmek ve doyanmak Bu sarsılmaz güven Ile Atatürk un taktıksel dehası bır lesınce aşı'maz gozuken engeller bır b>r ortadan kalkmış ve Uıusal Kurîulus savaşı dün yanın tüTi maz um ulusıarına esın ve gtc ka^nağı olacak bı çımde yengıyle sonuçlanmıştı. **• 60 yıl öncesınden bugune bir cızgı cektığımızde, genel görünum nedır? Yurdurruzu ıcerıde ve dışanda sarmalayan çemberler henuz kınlabılmış değıldır Emperyalızme karşı başardığı ulusal kurtuluş savaşıyla tüm mazlam uluslara değerlı bır ornek veren TurKiye, bugun hâlâ emperyalızmın kıskacındar kurtarılabılmış değıldır Kıskaçton kurtulmak ıçın savaşım veren tum demokratık güçlere saldınlar sürüp gıt İSTANBUL'DA BİR ÖĞRETMEN. ANTALYA'DA 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ CUMHURİYET HABER MERKEZI Antalya'da ıkı olayda ıkı kışı, Istanbul'da da TÖB DER uyesı bır ılkokul oğretrnenı acılon oteş sonucu oidurulmüştür İSTANBUL Küçükköv Cemal Gürsel llkokulu oğretmeni TOB DER üyesı Mustofa Gok(Arkası Sa. 11. Sü Vda) DEMİREL: «İKTİDARLARIN KANSIZ EL DEĞİŞTİRMESİ DÖNEMİNİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ» VAN AP Genel Boşkanı Suleyman Demırel Van'ın Özalp, Ça*ak ve Gurpınar ilçe lerını 'çeren Doğu gezısının üçüncü gunjnde tTurkıye'de 'ktıdarların kansız ve kavgasız el değıştırmesı donemını yaşatmaya çaiişıyoruz» demıştır. Demırel, gezı otobüsunde ga zetacılerle yaptığı söyleşıde Kohramanmaraş davolannın başlangıç tarılrnın Başbakan Bulent Ecevit tarafından acıklanmasını «Yargının tesır altına alınmasıt olarak nıtelendır mış, ozetle şöyle konuşmuştur (Arkası Sa 11. Su. 4 de) ANKARA, (ANKA) Petrol aromalarında Turk Sovyet teknık ışbırlığını gsrçekleştırmek ıçın Turk ^e' ye gelen SSCB Jeolo,ı Bakonı Kozlovskı «Turr ye de petrol vardır» derr.ş bu konuda bızzat kend sının üe sınav nıtelığmde çok çe ttn ve yorucu çalışmalara g nşecegını bıldırm ştır. Kozlovskı bır çeşıt teknık gavençe nıtelığmde aorulefı bu sozlerı oncekı gece kendısı onuruna bır ve mek veren ve yaptığı konuşmada petrol aromala rında Turk Sovyet teknık ışbıriığme hukumetın önem verdığını ve «kamuoyunda da önemlı bekie/ış le r oıaugunuı beiırten Baş bakan Yardımcısı Hıkmet Cetın e cevaben soylemış tır Kendısı de üniu bi F leoloıı bılgını olan ve Sıblrya tabn gazı ıle Nı,erya ve Hındıstan petrollerını DU larak gelıştırılmesını saglayan kışı olarak gosterılen (Arkası Sa. 11. Su 7 de) • SOVYETLERLE IŞBIRLIGINE TPAO GENEL MDDLRUNUN KARSI ÇIKT.GI ONE SURULUYOR Sovyet Jeo!oji Bakan; Türkiye'de petroi araştırması için bizzat çaba harcayacak GÖZLEM UĞUR MUMCU ABD Amo sayın Ecevit önümde eğiİTiezseniz. ben de sırtınıza çıkıp, ote tarafta ne olup bıttıgını goremem k'1 .. Kuşaktan KuşaSa... Sıkıyönetim Mahkemesinde savcı, 141 5'inci maddenin Anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü • 1 MAYIS'TA SOKAĞA CIKMA YASAĞINA UYMAYAN 88 KISI DAHA CEZALARINI TAMAMLAYIP TAHLIYE EDlLDt SINAV Atatürk'un kurmuş clduğu CHP, şu günlerde toplanacak olan Kurulıayında sanırım kı, tanhmın en büyuk sınavmı verecektır Çunkü bu partı gereh kendı ıç yapısında gerek ulke ve dünya çapındahı dış sorunlarda hıç bır donemde bu denh genış ve çapraşıa guçluklerle karşı karşıya kalmamıştır. • Dış dünya iMFsıyle OECD ve AETsıyle, fatzım CHP'nın ıktuiar partısı olarak, uyguladığı dış polıiıkadan ve ekonomıh önlemlerdsn memnun degıld'r Hele dostumuz (!) ABD hıç mı hıç memnun görünmüvo' Zaten yukarıdakı kwuluşların hepsı Türkıye'ye kariı ızleyeceklen ekonomıh polıtıkayı ABD'den aldıklan ışaretlere göre saptamaktadırlar. ABD ıse CHP ıktıdarını kendı ıstehlert yörüngesınde donen uslu bır uydu olarak görmemekte. Türkıye'de, kendısıne emır feulu olacak çokuluslu bır sıyasal kuruluşun ış başına gelmesını ıstemektedır Bugünkü ıktidarın ıziemeye çalıştığı ulusçuluk ve göre Hıfn Veldet VELmEDEOĞLU clı bagımsızlıh polıtınası ABD yonetıcılenni çok tedırgm edıyor Turkıye nın ekonomıh darbogazda kuşatumış olarak tutulması bun~ daidır Şu sırada, kımbıhr ne gıbı hesaolarla ABD'mn yeşıl »fife yaktıgı. IMF'nın son tutumundan anlaşıhyor. • Aynca, yme dışanda Yunanlılar. Kibns Rumları ve Ermemler, Türkı\eyı çoheıtmek ıçm heı turlü yol ve araçtan yararlanarak. durmadan çalışmakta, bıze karşı korkunç bır propaganda sürdürmektedırler Bazı Islam üU kelerı de. henüz nereye varacagı beüı olmayan kanşikhklar ıçındedır • Kendı yurdumuza gehnce Anarşmm arkası bır türlü ahnamamıştır Boluculuk çahşmalan hızla sürdurülmektedır Eskı MC oartılerı CHP ıktıdarına karşı en sert bır muhalefet yolu üzenndedırler ülkenm şurasmda burasında, vatanın çıharlanyla hıç bağdaşmayan tnşkırtmalarını surdürüyorlar. (Arkası Sa. 11, Su 6 da) CHP GENEL YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA RAPORUNA BAZI ÜYELER MUHALİF KALDI • CHP KADIN KOLU\RININ 22 MAYISTA YAPILACAK KURULTAY INDA ISTANBUL MILLETVEKILI SEVIL KORUM'UN DA BAŞKAN ADA Yl OUVCAĞI ACIKLANDI GENEL YÖNETIM KURULU NUN KARŞI ÇIKTIĞI TUZUK DEĞIŞIKLIGI ÖNERISİNI BAYKAL GRUBU DESTEKLIYOR. Haberi 5. sayfada CUMHURİYET (Arkosı Sa 11. Sü. 3'te) İstanbul'da benzînin karne ile dağıtılmasına ilişkin karar ertelendi Haberi 6. Sayfada • g^enclığın ışlevlen ve rıtellkleri böylesı bovrcm günie• • rınde parlak sozcuklerle on nsar r Oysa gençl k so" runu ozunde «yetışkınler sorunu» sayııır Çunku, genel k toplumun bır kesım.dır Vo taptumun bu kes.mınaekı çapraş k sorunlar, çoğu kez gençler n kend lennce değıl, o gençlerın yetıştığı toplumda «/etışkıne» dedığımız yoretıcıler elıvıe yaratılmıs adır Sozgelışı Atatu'k un oljmunde rgenç» olanfar bugun altmış yoşına rrerdıven dayarıış ve bu ynşı da cşmış kışılerdır Onlor bugonku genclıge ns bırckt lar? Atatürk un aençlığe emaret ettıâı Cumhuriyet ı «çagdaş uygarlık duzeyıne» doğru gelıştınp dıpd'ıi ayCKta tutobıld ler m ı ' Örnen n Atatu r k un donemınde bası a mdık «bağımsız» br Turkıve o gunden bugune avuçıcı f adar ulkelere el açacak IMF uzmanları onunde ei ogusturacak koşullaro surukieimışse bunda dnün genclerı bugunün yetıŞTiış'ennın ruç suçları, gunahları ı/e sorumluluKlorı yok mudur' Efendım bızım zamanımızda. Sızın zamanınızda, «ortulü faşızm» egemen oldu ağ(Arkası Sa 11. Sü 1 de) Haberler 7. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog