Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Ord. Prof. H.V. Velidedeoğlu ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ailenin Çilesi Boşanma Yalnız hukukçuları değıl tum yurttaşları Hgllendıren yapıt EDERI 25 Llra ISTEME ADRESİ TürKocağı Cad 39 . 41 Ccgaloglu ISTANBUL Cumhuriyet 56. Yıl; Sayı: 19687 Kurucusu: YUNUS NADİ 500 Kuruş 18 Mayıs 1979 Cuma unıversıteye hazırlıkta İZMIR SON DEVRE 21 MAYIS BeklemeHere ve Son Sınıflara DERSANELERI J|N Jbeye borut han ka 2ld2"ot>'0 4Ec72 Türk Iş Genel Başkanı ibrahim Denizcier, Genel Yönetim Kurulunun ilk toplantısında blr konuşma yaptı «Işverenler aşırı kâr hırsından vazgeçmeli» ANKARA fCumhurlyet Bürosu) Turk Iş ın yenı secılen yonetım kurulu dun ılk toplantısını yapmıştır Genel Başkan Ibrahım Denizcier acış konuşmasında. tSıyası partılerımız ulke sorunlarına ortak teşhıs koyamamakta sorunların artmasına bılerek ya da bılmeyerek sebep olmaktadırlar Bu acık gercek karşısında sıyası partılerımızın asgarı muştereklerde bırleşmelerı gerektığını hatırlatmakta yarar gorüyorum» demıştır. Turkıye'nin halen ağır bır bunalım ddneminden geçtığin! enflasyonıst baskılor, başıboş fıyat hareketlerının bu bunalımın başlıca kaynağını oiuşturduğunu. ağırlaşan hayat şartlarının daha cok dar ve sabıt gelırlı yurttaşlarımızr ezdığını ve ı$sızlığın gıderek arttığını bellrten Denizeier, bu koşullarda devlete guvencın pekıştırılmesı gerektığınt vurguiamış. ışverenlerı de suclayarak şoyle demıştır tlşverenlerın aşırı kâr hırslarından vazgecmenelen. mıl(Arkası Sa 11 Sü 4 de) CHP Genel Yönetim Kurulu: f "îşadamlarını J AP kışkırttı,, | TİSK: "İlanla | görüş bildirmek f demokratik § bir davranıştır,, | Işadamlarının 12 mayıs tari hmde yayırladıkları bıldırı ıle TUSIAD ın gazetelere verdıgı ılân konusundakı tartışmalar dun de surmuş. cok sayıda orgut ve kışı gorüşlen nı açıklamıstır Turk ye Işveren Sendıkaları Konfederasyonu Genel Başkcn Vekıh RefiK Baydur «Yurt dışmdan alınacak her turlu yardımı ve ülkenin bu darbo ğazdan bır an evvel cıkab Ime sını bız herkesten cok arzularız» demıştır CHP Genel Yonet m Kurulu nun dun yayınlanan bıldırısn de AP ağır bır btçımde suçla norak ışadamlarının AP tara fından kışkırtıldığı belırtılmıştır rjııııi'uııi'mııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiH'i i9MAY1S'm 60 yıiında Cenclik sorunîarı tjnnma sorunu ' dgrenını ve » Gcnçlık harckcıınır «ı\jsal boMitl; I 4t = " Gençlığın bunalınutoplum bunalımı tT™ :^^&^ £5=: 2 ~ T«nh»el v5=SJ= gelışım ~ Cumhuriyet Gençlik Eki KIRDAKI, KENTTEKI UNIVERŞITEDEKI GENÇLIĞIMIZ BUGÜN HANGI SORUNLARI YAŞIYOR? GENÇLJK HAREKETÎ BUGÜNKÜ BOYUTLARINA NASIL ULAŞT1? S ANKARA'DA KAHVE BASARAK SOL GÖRÜSLÜ 7 KİSİYİ ÖLDÜREN3SAĞ GÖRÜSLÜNÜN KIMLİĞİ BELİRLENDI I I Haberi 6. sayfada Manısa'da ulkucu ıki öğrencı, bir gruptan acılan ateş sorucu öldürulmuştur. Olaydnn sonra kentte olay cıkartan ulkuculer, emeklı bır ogretmenle bır komıser ve bır ogrencıyı yoralamışlardır Adana'nın Kadırlı ılces nde MHP'lı bır doktor evıne gırerken oldurülmüştür Istanbul da oncekı gece ikısı öğrenc! uç kışının oldurulmestnden sonro bır ayakkabı tamırcısı ıle bır şoför kimlikferl belırlenemeyen kışılerce oldurulmuştur Istanbul'da CHP II Genel Meclısı uyesı Nurettın Aslan da ışyennde açılon ateş sonucu ağır yaralanmıştır Kılıs'te sol gorüşlü bir avukatı olduren ulkucu terzı yakalanarak tutuklanmıştır. Olayın bir süre önce öldürülen ikı iılkücüye karşı mısılleme olduğu sanılıyor. Iki kışı de ağır bıçımde yaralandı. Ankara Ellık'te öncekı gece TIP üyesı Mehmat ÇMık'tn kahvehanesınm basılarak coğunluğu CHP'lı olan 7 kışının katledılmesı 2 kışının de vara lonması oıayını duzenleyen sağ goruşlü uç mılıtanın kımlıklerının belırlerdığı acıklanmıştır Bunlardan bırının yorede «Kolomboı adıyla bılınen Selahattın Gozlukaya oldugu one surulmuştur Uc saldırganın olayĞa kullandığı otomobıl dun Guh'eren'de terkedılmış olarak buluomuştur Polıs vetkılılerı. bu soldtrı olavının, gecen solı gecesl ikl üfkücünün öldürulmesı olayına karşı bır mısılleme olduğunu belırtmışlerdır Olay buyük tepkı uyandırmış, Ankara nın ceşıtn semtlerınde protesto gosterılen yapılmıştır Aynntılı haber 7. sayfada fstanhul'da 2, Manisa'da 2, Kadirli de I kişi öldürüldü Ecevit: «Sıkıyönetim sona erdiğinde Sıkıyönetim Mahkemelerinin göreve devam etmesi için yasa hazırianıyor İ İ İ ! Aynntılı Haber 7. Sayfada ANKARA, (Cumhunyrt Burosu) Sıkıyönetim Eşgudum toplantı sı dun Genelkurmov Başkanlı ğında Başbokan Bulent Ecevıt'ın başKanlığında yapılmıştır Başbakan Ecevıt. üç saat suren toplantıdan çıkarken bır qazetecının scrusu uzerıne «beilı durumlarda sıkıvonetıme gerek kalmoksızın bazı vet kılerın arttırılması Icm bır ya sa tasansının hazırlandığını» FılllinillMllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllUlllllllllllllllllllllllir açıklamıstır (Arkası Sa 11 Sü Vde) CUMHURİYET'İN 4 SAYFALIK ÖZEL VE PARASIZ EKİNİ YARIN DAÛITICIN1ZDAN İSTEYİNİZ 1 | 1 | CHP'de sol kanat tüzük değişikliğini desteklemeyi kararlastırdı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) CHP ıcınde «sol kanat» oluş turdugu bıldırılen 47 parlamenter onumuzdekı hafta yapılacak Buyuk Kurultayda bagımsız hareket edılmesını ve Partı Mec'ısı kurulmasına ılışkın gun dem değısıklıgı onerısının des teklennesını kararlastırrnstır Genel Başkan Buıent Ecevıt ve Genel Yönetim Kurulunun oncekı gun Partı Meclısı kurulması ıle ılgılı onerıye karşı çıK malan uzer ne soz konusu 47 parlamenter aynı gece Mıllet Meclısınde yaklaşık beş saat suren ozel bır top antı yapmış lardır Topiantıya katılan parlamenterlerın sozcusu olduk'arını bıldıren Istanbul Mılıetvekıiı Metın Tuzun ve Zonguldak Mılletvekıh Kemal Aradol dun toplantıda al.nan kararları acıklamıslar ve «soı kanadın kurultay da bağımsız ye ılkelere gore ha reket etmesı karorlaştırılmıştır Ne Alı Topuz ne Denız Baykal (Arkası Sa 11. Su. 4 de) Demirel: Ecevit'in benimle ilgili sataşmasına kuşak sarkıtma denir, kabadayılık işidir bu Erbil TUŞALP TATVAN AP Genel Başkanı Suleyman Demirel. Dogu gezısının ıkıncı günunde boluculuk oiajına degınmış, «Maceracılarla va tandaşı ^yı ayırmak lazım. Anayasanın 3 maddesırun yorumuna gerek yok Turkıye nın başkentının neresı oldugrunu her gun tartjşacai degılız» demıştır (Arkası Sa 11 S j 7 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Dost ve Düşiiıan... TSİP, TİP'E IS3İRLİĞİ VE EYLEM ÇAĞRISINDA BULUNDU ISTANBUL HABER SERVISİ Turkıye Sosyalıst Işc Partısı Genel Baskcnı Ahmet Kacrıaz, Turkıye Işc Partısıne «ış ve eylem bırlıg » cagrısındo bulunduklannı açıklamıstır Kacmaz alınan kararı dün TIP e ulaştırdıklarını bıldırmış ve demıştır kı «Bırbırler ne yakın olan ıki sıyası partırın bırleşmesı ıdeoîojık tarziarında daha yapıcı(Arkası Sa 11 Su 8 de) Bakırköy Akşam Ticaret Lisesi'nin iki Müdür Yardımcısı arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı İSTANBUL HABER SERVİSİ Bakırköy Akşam Ticaret Lısesı Mudur Yardımcılarından Ibrahım Alagoz. dığer Mudur Yaruımcısı Kemal Koç tarafından bıçakıanarak oldurulmuştur. Olaym sıyası yonu olmadığı, cı nayetın kız oğrencılerle ılgılı bır tartışmadan kaynaklandığı bıldırılmektedır Yetkılılerden alınan bılgıye gore, Akşam f>caret Lısesı nın ıki Mudur Yardımcısı dun soat 19 sıralarında Mudur Odasında tartışmaya başlamışlardır Bu sırada Kemal Koc bıçagım çe kerek mesleKtaşı İbrahim Alagoz u agır bıcımde yaralamıştır Alogoz Cerrahpasa Tıp Fa kultesı ne kaldırıhrken yolda ol muştur (Arkası Sa 11 Su 8 de) Akaryakıt sorunu yalnız lurkıyeye ozgu de gıl dun/anın pek cok zengın ulkesı Du arada ATienka da bu sıkıntıyı ceKmekte Ulkedekı pek cok benzın ıstasyonu <epenklerınl kapa tırken acık olonlarm onOnde ae kuyrukloı uzayıp gıdıyor Bu arada satış yopan ıstasyoniar otomobı! başına verdıklerı benzın mıktarını da kısıtlamş durumda her otomobıle 10 dolarlık benzınden fazlas n> pompalamıyorlar (Fotogrct GAMMA / ABC) Akaryakıt darlığını tümüyle gidermek şimdilik olanak dışı donemde Turkıye dekl akaryaANKARA (Cumnurıyet Burosu) kıt darlığına şaşmamak gerek Petrol ufısı Genel Muduru yıiında Mustafa Ozyurek ABD nın b 8 t gını bıldırmış, 1978 akaryakıt sıkıntısı cektıgı b r varılı 14 do'ar olan ham petrolun dunya pıyasasındo varılının 32 doıara kadar vjkse'dıgını aciKİanıstır (Arkası Sa 11 Su 1 de) DenktasKipriyanu toplantısında toplumlararası görüsmelerin başlayıp başlamayacağı beSirlenecek LEFKOŞE Ikıncı Denktaş Kıprıyanu «m nı aoruk» toplantısı bugun 11'de Lefkoşe Havaalanı yakınındakı BM karorgâhında yapılacaktır BM Genel Sekreterı VValdneım ın gozetımınde bır araya ge ecek olan ıki lıder. saat 16 da ıkıncı bır goruşmede daha bulunacaklardır |Arkası Sa 11 Sü 7 de) ^ u haberi okuyunca çoğıınuz şaşıracaksımz D Hukumetımız Kontenjan Senatöru Metın To•• kerı, Amerıka Bırleşık Devletlerıne «I>ı Nı jet Elçısı» olarak gondermış1 Toker Amerıka da hukumetın ıcınde bulundugu dovız darbogazını ve sıyasal guçlakterı anlatarak ılgüılenn vardımmı ıstemış Inşallah başarmıştırl Toker. uzun sureden ben, Ecevtt hukumet'run yıkılmssı. >enne «Genış tabanlı bır hukumet «urulması ıçın çabalayıp durmaktadır Hukumeu kendibinı yıkmak ıçın gece gunduz ugraşan Metın Toker ı Amerıka ya gonderırken «Kapalı kapıları Metın Toker açar» dıye mı düşunujor bılemem artık Bu kapılar Toker ın onunde açılır mı. açılmaz mı. onu da bılemem. Ya neyı bıhnm ? Amenkan yetk'lılennın bu ıyı nıyet gosterısıne kahkahalarla guldugunu Kımse kuşkuya duşmesın Amenkah dostlarımız bızlen bızden ıyı tanırlar Metın Toker m ne japtıgını ne yazdıg'nı kımlerle neler konuştugunu bız'erden ıyı bıhrler Şovle duşunmezler mı' Bu hükumet gahba çok saf kendısını vıkmak ıstejen'erı buraya yollayıp vardım ıstıyor Metın Toker Amerıka ya gıtm.ş gelmış bunun da bır onemı yok Bu konuya şu nedenle gırdım Hükumet dostunu düşmanını ayırt edemıyor Ayırt edememek ne demek, kendısme hançer rekenlere (Arkası Sa 11. Su 1 de) Cinayet sanığı işadamını 1 milyon lira kefaletle tahliye eden hakim, görevden alındı ISTANBUL HABER SERVİSİ Aktor Oidsr Somer ın boşondığı eşı Saıme Tendu Doşerı oldurmek*en sanık ışadamı Coşkun Imrahor'u 1 mılyon lıra kefaletle tahliye eden Istanbul 1 Aslıye Ceza Mahkemesı Yargıcı Orhan Akyal(Arkası Sa 11 Sü. 5 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Etlik, Başkentın «duyarlı> yorelerınden bırıdır Ulkucu komandoların «egemenlık alo nı» ıcınde yer aldığından soz edılır Salı gecesı «ulkucü» ol dukları belırtılen ıki oğrencl Et lık'dekı evlerınde ders calışırlcrken dışardan acılan yaylım ateşı sonucu öldurülürler Ertesı gunü duvarlarda tıntı Etlik Katliamı... kamımız namlunun ucunda Ulkucu Genchk Derneğı» yazı ları dıkkatı ceker clntıkam» du yurularının gorulmesınden bır qun sonra perşembe gecesı Etlik de csol» goruşiulerın devam ettıklerı b r kahvehcnenin onunde bır orabo durur lcınden cıkan yüzu maskel kışi\er, kahvedekılerl once yere yatırırlar, sonra do hedef gözetmeksızın otomatık sılahlarını ateşlerler Etl k kotlıamı tam yedı kışının oiumuyle sonuclanır. Sımdl sormak gerekır Guvenlık vetkılılerı olaydan sonra bır cmısılleme»den soz et , (Arkası Sa 11 Sü 6 da) Japonya Türkiye'ye ekonomik yardımda bulunacak (DIŞ HABERLER SERVİSİ Dışışlerı Bakanı Gunduz Okcun un Joponya da yaptıgı temaslardan Japonya Dışışlerı Bakanlığı sozcusu tarafından yapılan acıklamada Japonya • nın Turkıye ye ekonomik yardım yapacagı bıldırılmıştır (Arkası Sa. 11, Su. 6 de) ••+ DIS HABERLER SERVİSİ Iran Dışışlerı Bakanı Dr İbrahim Yazdı Iran ın bağlantısız lar hareketme katılacagını ve buyuk olasılıkla Havana'da bu yıl yapılacak olan Bağlontısızlar Doruk toplantısma katıla cağinı açıklamıstır Bu arada devrık Iran Şahı Rıza Pehlevı' n n Bahama'da kaldıgı 70 odalı otelı satın aldığı bıldınlmekte dır Otelın sah bı olan «Resor tu Internctıonal» fırması Şah'ı tems I eden bazı Iş adamlan ıle uzun suren pazarlıklardan sonra 5 milyon aoiar uzerınden (Arkası Sa 11, Sü 2'de) İran Şahı, Bahama'da kaldıgı oteli satın aldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog