Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Modern Fgitim Fen Beakas. 777617507 56. Yıl; Sayı: 19684 Cumhuriyet Knracnsn: YÜNUS NADÎ 500 Knruş yaptığı açıklama aynen şöyledir. tSon günlerde basında çıkan bazı haberler ve yorumlar üzerine aşağıdaki aoıklamanın yapılmasına gerek gorulmuştür. SALTın (Stratejik Sılâhların Sınırlandırılması Görüşmeteri] ikınci aşamosı ile ügili olarak Amenka Bırleşik Devletlerinin Türkiye'ye bir başvuruda bulunduğuna illşkln haberler doğ rudur. Bılindiğl glbl insanlığın gotoceği ve dünya borışı bakımmdan büyük bir önem taşıyan stratejık silâhlorın yani uzun menzilli nükleer silâhların sınırlandırılmasını amaclayan göruşmeler önemli bir aşamaya ulaşmış bulunmaktadır. Bu konuda varılan ve bu tür nükleer silahlann sayıso! otduğu kadar nitelik yönünden de sınırlandırılmasını öngören ve gerek Amerfka Birleşik Devletlerl gerek Sovyetler Birliği açısından yaşamsal bir önem taşıdığı anlaşılon bu anloşma imza saf hasındadır. Amerika Birleşik Devletlerl denetlemeyi etkln ve güvenlllr (Arkası Sa. 11 Sü. 5 de) ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ord. Prof. H.V. Velidedeoğlu Ailenin Çilesi Boşanma Yalnız hukukçuları değıl tüm yurttaşiarı llgllendlren yapıt. EDERİ: 25 Lira ISTEME ADRESI: Türkocağı Cod. 39 . 41 Cağaloğlu ISTANBUL 15 Mayıs 1979 Salı ABD'nin U 2 uçakları için istediği uçuş izninin verilmesinin Sovyetlerin tutumuna bağlı olduğu açıklandı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) ABD'nin U2 uçoklarının Tür kry» 6emalarında uçmosı İçin Turk hükümetınden Izln teted*ğl dün Dışişlerl Bakanlığı tarafmdan resmen açıklanmıştır. Acıklamada bu ucakların Türklye'ds üslenmeyeceği belirtilınlştlr. Bu konuda yetkili kurullorda görüşülüp bir karara vanlmazdan önce Sovyetler Birliği'nin alacağı tavrın bekleneceği Dışışlennin oçıklamasında belli edilmiştir. ABD'nin isteği konusunda karara varılmadan önce fTürkiye'nin komşuları ils ilişkilerini karşılıklı güvene dayandırmoya özen göstermesınin doğal olduğuna» da Dışişlerının açıklama sında değınilmıştir. Dışişleri Bakanlığının dun Batı'nın yardım koşulu : Türkiye'nin Sovyetlerle Araplara karşı tutumunu açıklaması ANKARA (ANKA) Türkiye'ye yapılacak yardımın bütünüyle sıyasal bir nitelik kazandığı ve mevcut ılışkılerın bu çerçevede kılıtlendığı gözlenmektedir. Yardım karşılığında batılı ülkelerin Türkıye'nm tgelirli» sıyasal ısteklerde bulunduğu, ancak bu ısteklerın yanıt lanmasında Turkıye'nın batılılarca fpazarlık sınırlorı aşıldı» biciminde değerlendirılerek bir toyalama politıkasu izledlğl öne sürülmektedir. Türktye'ye yapılacak yardımın sıyasal koşullan, Birleşik Amerika, Federal Almanya. Fransa ve ingiltere Devlet Hü(Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) TÜSÎAD Savcılık DÎSK adına yapılan acıklamada «Bu ilân sermayenin yeni bir saldınsıdır ve açık faşizme davet çıkarmaktır» denildi. Göriiş belirlenmesi için Türktş îcra Kurulu toplantıya çağrıldı. Denizciet parlamenterlerle görüştü. CUMHURİYET HABER MERKEZİ Istanbul'da özel ve tıcarj taşıtlara karne ile benzln dağıtılması kararlaştırılmıştır. Kamu kunıluşlarına alt toşıtlarla. toplu ulaşım taşıtları basın mensuplarının taşıtları, Türkiye'deki yabancılara alt mavi plakalı taşıtlar ve yabancı plakalı taşıtlann bu uy gulamcnın dışında tutulacağı bildirılmıştır. Valılık ile Petrol Oflsl arosında bir süredir sürdürülen goriışmeler sonuüaı.mış ve özel taşıtlara salı, perşembe ve cumartesi günleri 20'şer Htreden haftada toplam 60*şar lıtre benzin verllmesl tcararloştırılmıştır. Alınan karar ger»ğinca tlcarl taşıtlar da pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 5O'şer lıtreden haftada toplam 200 llrto benzin alı mı yapablleceklerdir. Uygulamanın başlaması İle ta çıt 8ahiplerine yılhk fiş adı ol tında kupon dağıtılacaktır. Ben ün almak Isteyen taşıt sahipleri. akaryakıt istasyonlarınc bu flşl verdlkten sonra gerekflnlmlerlnl karşılayabilecekler(Arkası Sa 11. Su. 6 da) • Özel taşıtlara salv perşembe, cumartesi günleri 20'şer litre, ticari taşıtlara diğer günler 50'şer litre benzin verilecek. Uygulamanın başlama tarihi bugün açıklanacak. Istanbul'da özel ve ticari taşıtlara benzin karne ile dağıtılacak H Kamu kuruluşları ile toplu ulaşım taşıtları, mavi ve yabancı plakalı taşıtlar, basın taşıtları uygulamanın dışında tutulacak. bildirisini inceliyor İSTANBUI. HABER 8ERVİSİ Istanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre TUSİAD'm llânına ilişkin bir inceleme başlatılmıştır. Basın Savcısı Ahmet Güner konuya ilişkin geniş bir açıklama yapmamış, «Bütün derneklerin yayımladığı blldiriler gibi bunlar da incelenmektedir» demiştir. İstanbul Cumhurtyet Savcılığından alınan bllgiye göre Işadamlarının bildirisi lcin Başbakan Bülent Ecevıfln henüz bir başvurusu da olmamıştır. önceki gun, Bursa'da Iş cevrelerinl sert bir dille eleştlren Ecevit, bildirl icln Savcılığa başvuracağını söylemiş ve «Bu deylet, işodamlarının muhtırası ile hükümet kurmaz. bu memlekette ancak hafkin dedlğl olur TÖBDER Siyaset yaparsa suç. PolDer siyaset yaparsa suc. sanayiciler siyaset yaparsa suc değil» demiştir Öte yandan Sıkıyönetlm Ba8in va Halkla İlişkiler Şubesl Başkanlığından alınan bilg'ye göre söz konusu ilân ve bildlriler icln Sıkıyönetlm Savcılığr (Arkası Sa. 11. Sü. 2'de) KORUTÜRK: "UYGARCA TARTIŞABİLEN KUŞAKLAR YETIŞTIRMEKTE HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR,, ANKARA (Cumhuriyet Burosu) 1. Ulusal Gençlik Sorunlan Sempozyumu dün Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'ndâ başlamıştır. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, sempozyjm nedeniyle gön derdıği mesajda. cBirbirinin gorüşüne saygılı, uygarca tartışabılen kuşaklar yetiştirmefcte hepımıze büyük görev ve sorumluluklar düşüyor» demiştir. Cumhurbaşkanı Fahrl Korutürk, rnesaiında, şunları söylemiştir: «Düşünce ayrılıklarının yonında bırbırlerınin göruşlerıne saygılı uygarca tartışabilen, barışc, yürekleri vatan ve Insan sevgısiyle dolu kuşaklar yetıştırmekte hepimize büyük gorev ve sorumluluklar düşmek tedır. Sempozyum süreslnce değer II konuşmocıiar tarafından ortaya konulacak görüş ve önerılerin Atatürk devrim ve ilkele riyle cumhuriyetımizin güvencesı sevgil! gençlerimizin sorunlarına yararlı katkılar sağlamasını diler, toplantılara katılan sayın bllım adamlarına, uzmanlara ve konuklara saygılar sunarım.» Genclık ve Spor Bakanı Yüksel Cakmur, sempozyumu açış konuşmasında, ıGenclerln bunalımlara neden olan sorunlarını cağdaş yaklaşımla ortadan kaldırarak, esenlık ortamı gerçekleştirilecektir» demiştir. Gençlik hareketlerinin 1968 yılında önce Avrupa ülkelerinin üniversitelerinde başladığını oradan Türkiye'ye sıçradığını anlatan Gençlik Bakanı. tHer çeşit haksızlığa, sosyal adalettlzllğ* ve dflzenln bozukluguna karşı okduklannı savlayarak yota cıkon gençlerin önceleıi birbirlerlnı en sert biçimde eleştırmeye yönelmelerinden he men sonra Ideolojik forklılaşmalar sonucu profesyonel kışkırtıcıların da etkilemeleriyle en acımasız bicimde aralarında vuruşmalar boşlamış. kan dökülmesl sonucu, gencliğin yürüyüşü kanlı yürüyus olmuştur» demlştir. Cakmur. 1968 yılında Olked* (Arkası Sa. 11, Sü. 3'te) AET Dışişleri Bakanları, Türkiye'ye yapılacak yardımın en kısa süre içerisinde sonuçlanmasını istediler PARİS, (a a) Hafta sonunda Guney Batı Fransa'daki bir Şotoda bir araya gelen Avrupa Ekonomik Topluiuğu Dışişleri Bakanları. Türkiye'ye yapılacak acıl ekonomik yardımın mCımkün olan en kısa süre Içinde sonuclandırılmasını ıstemişlerdır. Bakanlar bu arada iktisadi Işbırlığı ve Kalkınma Örgütüne de (OECD) bir çağrıda buiunarak, Türkıye'ye yapılacak yardımın mıktarı üzerinde kesm bir rakama varılması (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) Gençlik Sorunları Sempozyumun da konuşan Çakmur da «Sorunlar çağdaş yaklaşunla ortadan kal dınlacak» dedi. Demirel: Gazetelere ilan verilir hâle gelinirse bunun cenaze ilanından ne farkı var AP LİDERl, tDERNEKLERİN SİYASET VAPMASI YASAKTIR AMA MAOEM Kİ IŞADAMLARI KONUŞMUŞ, SUÇ DEĞİC Kİ, ADAM DİLİNİ Mi YUTSUN» DEDİ. İSTANBUL HABER SERVİ8İ AP Genel Başkanı Süleyman Demirel dün İstanbul AP >ll Merkezi'nde düzenlediğl ba6in toplantısında hukümete cat mış ve bu hükümetın yaptıklarının pişkinlik, utonmazlık. arhayadan yoksunluk olduğunu söylemiştir. Demirel ayrıca ıerken seçirme ilişkin bir soruyo da tTüm ülkeyi dolaşmamız bitince AP'nin söyleyeceği soz olacaktır. Kurullarımız IstişareBini yapacak ve söyleyeceğinl söyieyecektir. Bu soylenecek tlr. Bu söylenecek şeyierin icın de çare de vardır.» demiştir. Demirel konuşmasında bu hükümetin 16 ay zarfında kendisi dahil hiç birşeyi ciddi say madığını ve yalanla dolanla vakit gecırdlğıni de ileri sürmüş (Arkası Sa. 11, Sü. 3'te) Hikmet Çetin: "Çok güç ve herkesin sorumluluğunu bilmesi gereken bir ortamdan geçiyoruz,, Başbokan Yardımcısı ve Dev let Bakanı Hikmet Çetin TUSİAD duyurusunu eleştirmiş ve işverenlerin bu cıkışının olumsuz etkl yarattığını söylemiştir. İstanbul Üniversitesi iktlsat Fakültesi Mezunlar Cemiyetl tarafından Sheraton Otelı'nde düzenlenen bir toplantıya katılan Cetın, TÜSİAD'ın bildirisi kor.usunda sorulan bir soruya şu yanıtı vermıştın. fAslmda çok güc ve herke(Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) Yargıç Velioğlu'nun eşi de hastanede öldü İstanbuTda 57 okul müdürü, saldırılara karşı ciddi önlem alınmasını istedi İSTANBUL KABER SERVİSİ 57 lıse ve ortookulun mudürü dün Milli Eğitim Müdürlu ğünde yoptıkları ortak toplan tıdan sonra yaptıkları acıklamada, Kuştepe Lısesi Müdurü Doğan Erdoğan'ın katledilmesıyle ilgili olarak, «Anayasa ve demokrası düşmanı karanlık guçler.n paralı katillerl güpegunduz kapıyı caiıp eve girerek yatağında uyuyan lıse müdürünu. omuzladığı kamu görevinden dolayı kahpece kat ledeb'lıyorsa, bu tur olayların tekrarlanmaması içın kamu hiçbir ciddi önlem almıyorsa, (Arkası Sa. 11 Sü. 5 de) CUMHURİYET HABER MERKEZİ 'Istanbul'da liseli bir kız, Ordu'nun Fatsa ilçeslnde bir öğretmen, Samsun'da bir öğrenci öldürülmüştür. Merter'deki catışmada öldürülen Tamer Tabak, Canakkale'de toprağa verilmiştir. Denızli'de MHP Mıtinginden sonra cıkan olaylarla ilgili olarak 28 kişi tutuklanmıştır. Nızip'in MHP ılçe başkanını öldurdJğü ilerı sürülen bir kişi gızlendiği evde yakalanmıştır. ANKARA Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesı Başkanı Halıt Velioğlu'nun 7 mayıs gecesı evinde üç kişi tarcfından ol dürülmesi sırasmda ağır yaralanan eşi Nunye Velioğlu da dün ölmuştür. Bıri bavan uc kişi tarafından Camlıbel semtindeki evde eşi öldürülen kendisi de ağır ya ralanan Nuriye Velloâlu gec«n cuma günü uçakla Ankara'ya götürülmüş ve Gülhane Ask« ri Tıp Akademisine kaldırılmış tı. Kamından ve kolundan yaralanan Velioğlu, dün sabah kurtanlamayarak ö'muştür. Ha lıt Velioğlu'nun eşi Nunye Velioğlu'nun cenazesı dün Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilmiştıt. ÇANAKKALE Irtanbui Merter'deki bir eve polis tarafından yapılan baskın sonucu çıkan catışmada vurularak öldürülen Beledıye Başkanı Reşat Tabak'ın oğlu Tamer Tabak, dün Canakkale'de iki bine yakın topluluk tarofından topra(Arkası Sa. 11, Sü. Vde) NATO «Avrupa Grubu» toplantısı, Savunma Bakanı Neşet Akmandor'un başkanlığında başladı BRÜKSEL, ia.a.) Fransa ve İzlanda dışındaki Avrupa ülkelerinin katıldığı NATO «Avrupa Grubu» ilkbahar top lantısı dün sabah Turkıye Savunma Bakanı Neşet Akmandor başkanlığında calışmalan na başlamıştır. Silah üretıminde Işblrliğlnl konu alan toplantıya katılan Türkiye, Beloika, Danlmarka, (Arkası Sa. 11, Sü. 6 da) Samsun'da sağ görüşlü bir öğrenci, Fatsa'da sağ görüşlü bir öğretmen, Ankara'da bir lise öğrencisi Mecidiyeköy'de liseli bir kız silahlı saldırı ' sonucu öldürüldü. BAŞBAKAN, İŞ ÇEVRELERİNİN TUTUMU KONUSUNDA, «KENDİMİ YEDİRMEYECEĞIM» DEDİ (Mustafa Ekmekçi'nin Ecevit'in gezisindeki izlenimleri 7. sayfamızda) OLAYLARIN ARDINDAKİ GÖZLEM UĞUR MUMCU Ceza ve ödül Dışişleri Bakanı Ökçün, yarın Japonya'ya gidecek ANKARA, (ANKA) Dışişleri Bakanı Gündüz ökçun'ün yarın Japonya Dışişleri Bakanı Sunao Sonoda'mn çağrılısı olarak Japonya'yı ziyaret edeceğl »• çıklanmıştır. Dışişleri Bakanlığından bu konuda yapılao açıklama Çöyledir: «Dışişleri Bakanı Gunduz ökçün ve eşi. Japonya Dışişleri Bakanı Sunao Sonoda'nın çağrılısı olarak. 16(Arkası Sa. 11 Sü. 5 de) Boran ve arkadaşlarının duruşmasi 19 mayıs, DİSK yöneticilerininki 20 mayista başlayacak • DİSK'E BAĞLI DERİ İŞ BAŞKANI VE OLEYİS GENEL SEKRETERİ SERBEST BIRAKILDI. İstanbul Haber Servist îstanbul Sıkıyönetlm Komutanlığı Askeri Mahkemesince tutuklanan TİP Genel Başkanı Behice Boran ve 330 TÎP'linin duruşraalanna 19 mayıs cumartesi. DİSK Genel Başkanı Abdullah Bag türk ve 7 sendikacınınkine Ise 21 mayıs pazartesi günü (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) GERÇİ YENÎ BÎR CEPHE Mİ ?.. zer çlzgilerl iceren önceki günkü bildirisinde, «önyargılardan arınmış, yapıcı, olumlu ve gerçekçl bir zlhniyetin ülke yönetlrnlne hokim olmasıını istemış tlr. Bıldiride bununla da yetinllmemiş ve «başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere töm ilgilıier» uyarılarak göreve davet edilmiştir. İş cevrelerinln ağırlıklı blclm de temsıl «»dildiği her Ikl kuruluş da, özetle, Ecevit hükümetinin giderek «devletçiliğet kaydığı, bunalımların temellnde bu fzihnlyet>ln yattığı savındadırlar. Hükümetin ekonomi polltlko•ında bugüne dek görulen uygu lamalar ammsandığında, bu Id dialara haklılık kazandırabllccek ne gibl gerekçeler bulunablleceği gerçekten merak konusu olabilmektedir. Anayasamıza göre zaten komuya ait olan madenlerin Işletilmesinln yenlden devlet6 verilmesinl ya da altın ticaretınde devlet denetiminl artıncı bir uygulamaya geçilmesinl, her halde, tpozar ekonomisinden blr uzaklaş» maı dlye nltelemek olanaksızdır. Bunlardan blrlnclsl, sanaylcllerln özellikle son yıllarda sürek II yakındıkları ener|l darboğazına blr cözüm getirebllmek amacıyla atılmış olon blf adımdır. Ceyrek yüzyıldır petrole da yalı enerji politlkolarının Türk ••• (Arkası Sa. 11. Su. 6 da) • î Ikemizin yurt dışında gereğl gibl tanıtılmadığını soyI I ler, dururuz. Bir küçücük fırsat çıktı mı, bunu kullanmaya calışır. tAh Batılılar bızi tanımıyor» diye yakınırız. Bir hofrf Batı müzlğl sanatcımız, aöz gellşl, Paıis'de bir buyük gazmoda şarkı 6âylese, «Sanat elcimiz Paris'l fethettı» gibl yazılar döşenıp, böbürleniriz. öyle değll mi? Prof. Mümtaz Soysal, gecen hofta icmde. Parls'te düzenlenen bir törenle. «UNESCO İnsan Hakları Eğitim Ödülünüı aldı. Bu törenin, dünya kamuoyunda lyice hırpalandığımız günlere rastlamış olması, bizler İcln kolav kolay elegeçmeyeceK bir fırsat sayılmaz mıydı? (Arkası Sa. 11. Su. 7 0» • 8 cevrelerinde Ecevit hüI kümetina donük yenl bir I cephenin açıldığı dikkatl çekmektedir. Türk Sanaylci ve İşadamları Derneğı TÜSİAÖ, gazetelere verdiğı tam sayfa İlan bildırılerle, Ecevit yönetlminin ekonomi politıkasını tpa zar ekonomisınden gıtgide uzak laşan bir anlayış»ın ürünü olarak nitelemektedır. «Demokrasl nln temel gücünün hür teşebbüst olduğu ve caşırı müdahalecl, güven sarsıcı zlhnlyettln Içinde bulunduğu bunalımlı dö nemln gerçek nedenl olduğu yl ne TÜSİAD bildirisinde öne sü rülmektedir Türkiye Sanayl Odalan ve sanayl kesiml ağırlık lı Tlcaret ve Sanayl Odalan Blrlncl Genel Kurulu da ben tstanbul Defterdarı: «Kuyumcuların nasıl defter tutacağı açıklandı, bir direniş nedenî olamaz» İSTANBUL, (a.a) Kuyum cular Derneği 2. Başkanı Şenf Narmanlı, kuyumcuları nasıl belgelendıreceklerini bilme dikleri için 11 mayıs cuma gü nünden beri altın alım satımı yapmadıklarını öne sürmüştür. istanbul Defterdan Nail Çelenoğlu ise, «Kuyumcuların nasıl defter tutacakları açıklanmıştır ve bir direniş nedenl olamaz» demiştir. Kuyumcular Derneğl 2. Boş kanı Şerif Narmanlı, Maliye Ba kanlığının 10 nısan 1979 tarlhll tebliği İle getirılen altın alım(Arkası Sa. 11, Su. Vde>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog