Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

EĞİTİM \e ÖĞRETİM MERKEZİ SON DEVRE (15 MayısSınav GUnU) ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA GENEL YETENEK özel Smıfı İNGİLİZCE ÖĞRENİMİ A>»jravbanbul Tel 21 » 55 56. Yıl; Sayı: 19683 Cumhuriy Kurucnsu: YUNUS NADÎ 500 Kuruş MESLEK DEĞİŞİKLİĞİNDEN Meydan Laruosse 13 950, Tl Orijlnal ambalaıınca ekı ıle bırlıkte tamamı 13 cılt, odemel! ısteklerde 100, T L I k posta pulu mektuba eklenmelıdır. Istanbui ıçinde adrese ücretsız teslım YÖN KITAPÇILIK Poyracık sokak llgen ap 32/12 Nışantaşı / ISTANBUL 46 87 44 14 Mayıs 1979 Pazartesi IMF, Türk Lirasının uzun dönemde dalgalanmaya bırakılmasını istiyor Yalçın DOĞAN ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Turkıye ıle Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında belıren tıkanıklığın Türkıye'nm kur polıtıkasından kaynoklandığı bıldınlırken, konunun bugun yapıl mosı beklenen Ecevıt Whıttom goruşmesınde ele alınaca ğı belırtılmektedır One suruldüğüne gore, kısa dönemde katlı kur polıtıkasından yana olan IMF uzun dönemde Turk lırasının dalgalan maya brrakılmasmı onermektedtr Ankara'ya gelen bilgilere gö re, Batı dunyasımn onemlı met kezlen şu anda gozlerını Turkıye • IMF goruşmelerıne dıkmışlerdır VVashıngton, Bonn Parıs Brüksel ve Londra da gö rüşmeler gunu gunune ızlenmek te ve Ankara da bulunan IMF heyetı tüm bu merkezlere bılg vermektedır GorOşmelerdeki tı kanıklığın gıderılmesı amacıy la Ankara'ya gelen IMF Avrupa Masası Şefl Whittom'ın Başba kan Bülent Ecevit'le yapacağı gorüşme salt Türkıye IMF ılış kılerl oçısından değıl, tumüyle Türkıye Batı dünyası ııışkılerı, acısından önem kazanan bır CArkası Sa. 11, Sü. Vde) Sanayî Odaları Meclis Üyeleri: Gerçekçi bir zihniyetin yönetime hakim olması için ilgilileri göreve davet ediyoruz Istonbul Haber ServM Tür kıye'dekı Sanayl Odaları ve Sanayl kesımi ağırlıklı Tıcaret ve Sanayl Odalan Meclis üyelerl bırıncl Genel Kurulu dün calışmalarını tamamıamış ve bır bıldırı yayınlayarak «Ön yargılar dan arınmış, yapıcı, olumlu ve gerçekçi bır zihniyetin, ülke yonetımıne hakım olmo(Arfcası 7. sayfada) I Başbakan Gönen ve Orhaneli'de temel atma töreninde yaptığı konuşmada, «Yeterli yardım, yeterli kredi eşiğine gelmişken sırtımızdan bıçaklanıyoruz, içimizden bıçaklanıyoruz» dedi. Gezi İzlenimleri Ecevit'in umut olma niteliği sürüyor BURSA Başbgkan Ecevıt yılın Hk gezisine çıkorken oldukça neşesizdi Oysa, bır baraı. bir termık santral ve bir de sanayı sıtesı temelı ata coktı. Acaba, daho sonra ken disınln de söz edeceğı, mazot, tüpgaz kuyruklarından mı c&kıniyordu. Bandırma Havoalanından sonra yollara düşüp kendıslne çiçsk atan, kurban kesenleri gördükçe ve hele Gönen alanı nı tümüyto dolduran kalabalık davet ederken, hasatsız yazdan söz edılirken, «Umudumuz Ecevıt», «Halkçı Ecevıt» dıye la karşılaşınca Ecevit'in ne bağıran halk, Ecevit'in şu söz lerıni dınlıyordu: şesi yerıne geldı ve nesesını kaçıran olayı açıkladı. Konu, «Mazot kuyruğunda, tüpgaz TUSIAD'ın dünku gazetelerde kuyruğunda bekleyen halkımı yer alan ilanı ve bazı ışadam zın hakkı vardır. Ama onlar larının demeclerıydl Zor gün bu duruma gelışl blldıklerı H lerin ıçınden halkın karşısına çln yakmmıyorlar. Yakırran çıkan Ecevıt, belkı de bekleme kım? Türklye'yı bu duruma gedfğl bır anlayışla karşılandı tırenler» Muhalefet çevrelefl ev kadınVe Gönen alanındokl panlannı tencerelert ile yürüyüşe (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Ecevit, iş çevresini sert bir dille eleştirdi TÖSİAD'IN İLANINA, TİCARET VE SANAYİ ODALARI MECÜSİ'NİN BİLDİRİSİNE KARŞI ÇIKAN BAŞBAKAN, «BU DEVLET İŞADAMLARININ MUHTIRASI İLE HUKUMET KURMAZ. BU MEMLEKETTE ANCAK HALKIN DEDİĞİ OLUR. TÖBDER SİYASET YAPARSA SUÇ, POLDER SİYASET YAPARSA SUÇ, SANAYİCİLER SİYASET YAPARSA SUÇ DEĞIL» DEDİ. ECEVİT, BİLDİRl İÇİN SAVCILIĞA BAŞVURACAĞINI SÖYLEDİ. Deniz SOM BURSA Başbakan Bülent Ecevit, dün Gönen ve Orhaneh'de temel atma törenlennde yaptığı konuşmada, TUSIADın ılânını, Sanayı Odalan ve Sanayı ke sımı ağırlıklı Tıcaret ve Sanayı Odalan Mechsmın 1 Genel Kurulu sonunda yayınlanan bıldınsml sert bir dılle eleştırmış Yeterlj yar Mustafa EKMEKÇt dım, kredı sağlama eşığıne gelmişken sırtımızdan bıçaklanıyoruz Içımızden bıçaklamyoruz Kendı kendımızı yabancılara haksız olarak ıurnal ediyoruz. Bu devlet ışadamlannın muhtırasıyla hukumet kurmaz, hükümet IMF diktatör Somoza'nın yönettiği Nikaragua'ya 65 milyon dolar borç veriyor D1Ş HABERLER SERVISİ Uluslararası Para Fonu nun (IMF> dıktator Somoza nın ulkesı Nıkaragua ya 65 milyon dolarlı. kredı verecegı bıldırıl mıştır «Internatıoial Herald Trıbune» gazetesının haberıne gore. bazı Kongre uyelerı, Somoza yonetımının antıdemokratık nıtelıgınden oîurü Nıkaragua /a kredı verılmesıne ABD nın karşı çıkmasını ıstemışler, ancak Carter yonetımı bu yolda b r gırışımde bulunmayı red detmıştır ABD geçen yıl kasım ayında IMF'nın Nıkaragua'ya borc ver mesın engelleTiışt! Gozlemcılere gore Carter, IMF'yı polıtıkaya bulaştırdığı suçlomasın dan çekındığınden, bu kez böy le bır engellemeye gınşmeyl kabul etmemıştır Bılındığı gıbı Nıkaragua'yı 43 yıldır yöneten Somoza aılesıne karşı geçen yıl ulkede kan'ı (Arkası Sa 11, Sü 6 da) CHP tüzüğünün değişıklıği için önerge 332 ımza ile Bırgıt'e verildi ANKARA (Cumhurıyet Bürosu) CHP tuzuğunun değıştlrılmesıne ılışkın onerge dun soat 17 OO'de 332 ımza ıle Genel Sfkre'er Yardımcısı Orhan Bırgıt'e verlrrıştır Kuru'tayın geçıcı gündem rrtaddes nıtelığmı kazanan tuzük değişıklıği onergesmdekı 332 mza arasında 76 Tiılletvekıll 20 senatörle bırlıkte, Merkez Denetçısı Hasım Benlı ıle Dısıplın Kurulu Üyesı Hüseyın Keçelı'nin bulunduğu saptanmıştır CHP tüzüğünün 31 32 33 ve 34'ncü maddelerın'n değışt'rıtmesı ve bunlara uygun olarak dığer maddelerdekı değısıkl âın yapılmasına ılıskın onergedekı ımzalar arasında Amasya Mılleîvekılı Erol Cevıkce Anka(Arkası 7 sayfada) dusürmez. Bu memlekette ancak halkın dedığı olur, halkı sömurenlenn degıl» de mıştır Ecevıt, ışadamlarmın bu bıldırısı ıçın Savcılıga başvuracagmı da sovlemıştır ILGrNÇ BIR KAMPANYA Başbakan Ecevıt, Gonen'dekı konuşmasımn başmda, ış çevrelennın hükumete karşı gınştıklen kampanyanın «ılgınç» olduğunu belırtmış, «hukumet son günlerdo kendısıne karşı bır kampan >a açan bazı ış çevrelennın de benımser gorunduklen duşunceler dogrultusunda vurganu vergı kaçakçılıgını havadan kazancı onleyıci onlemler aimaya başlamıştır» aemıştır Bazı ış çevrelennın aşın devletçılık olarak mteledıklen uygulamalann Batıh ka pıtalıst ülkelerde de uygulanan onlemler olduğunu ha tırlatan Ecevıt, şunları söylemıştır •Aşın devletçllık dedıkleri davranışlanmız acaba nelerdır' Acaba zaten devlet mulkıyetmde olan madenlenn devlet ehyle ışletılmesl mı' Eger bu yola gıtrnesey(Arkası 7 sayfada) ŞAH ARTIK HEDEF TAHTASI OLDU.. Kısa bir sure önceye kadar, gorkemli bır saltanatın sımgesı olan devrık Iran Şahı Rıza Pehlevı, artık Tahran sokakiarında amator nışancılara hedef tahtalığı edıyor Yıllarca ülkesını soyarak, akıl almaz bır servet edınmesıne karşın, bugjn pek cok ülkenın topraklarına kabullenmedığı Şah, huzursuzluk ıçinde kendıne yenı bır vatan arıyor Bu arada Iran'dakı Devnm Mahkemelerı Rıza Pehlevı ve eşı Farah'ı ıdama mahkum ettıler Ancak bu kararın şımdılık uygulanması olanağı elbette yok Ne var kı Tahran'dakl ara sokaklarda pek cok genc nışancı havalı tüfeklerıyle, Şahı tam alnının ortasından gunde bır kaç yuz kez vuruyorlar Bu kansız ey'em, Iranlı gençlerın bugunlerde en buyuk eğıencelerınden bırl (İran'la ilgili diğer haberlerimiz 3. sayfadadır) Köprülüler: Libya ordusuna mobilya satmak istiyoruz,. ANKARA. (Cumhunyet Bürosu) Ticaret Bakanı Teoman Köprululer Türkıye de bulunan Lıbya Tıcaret Hevetı Başkan ve üyelenyle gonışmeler yaptıktan sonra yaptıgı açıklamada, «Lıbya Ordusunun mobılya gereksınımını buzdolabı dahıL bütun sanayi ürünlen gereksınınunı Lıbya ya bız satmak ıstıyoruz» demıştır Türkıye'de bulunan Lıbya Tıcaret Heyetı dun IstanbuT da incelemeler yapmıştır. Libya Tıcaret Heyetı. bugün Bursa'ya gıdecek, yarın da Izmır'e geçecektir Heyet Türkıye'ye tam yetkıyle gelmış bulunmaktadır. Yann da Ankara ya Nıjer(Arkası 7. sayfada) İşgüzar: "Meclisler biran Önce topianarak hakkımda soruşturma başlatılsın,, ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Sosyal Guvenlık Bakanı Hılml İşgüzar mecl.slerın bır an önce topianarak hakkında soruşturmaya başlanmasını ıstemış, «Şahsımı hedef alarak hukumetı yıpratmak amacıyla ortaya atılan asılsız ıddıaların ıftıra olduğunun anlaşılabilmesı ıçın Meclis tahkıkatının bır an önce açılmasını ıstıyorum» demıştır. İşgüzar, dün yaptığı açıklamada, CGP Genel Başkanı Turhon Feyzıoğlu nun, SSK eskl Genel Mudurunün gorevden alınmasını durdurmak ıçın Cum hurbaşkanlıgına, başvurduğunu belırterek ozetle şoyle demıştın «Bır zamanlar solculuğun bayraktarlığını yapan, sonra da CHP eskı Genel Başkanı merhum ismet Paşa içın de her türlü ıtham ve ıftıralarda bulunan Bay Feyzıoglu değıl mıdır? (Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU KUŞTEPE LİSESİ MÜDÜRÜ VE MHP ŞİŞLİ ÎLÇE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ Bu da Suçtıır.. Cumhurıyet Haber Merfeezi Istanbul da TOB DER'lı bır hse mudurü, MHP Şışlı Ilçe Başkanı \e bır genç, Adana da da bır ılkokul ögretmenı 'le bır ılk okul mudurunun kızı oldarulmuştur Izmırde de emeklı PTT muduru olu ola rak tren raylan uzennde bulunmuştur. ISTANBUL Mıllı Hareket Fartısı Şışlı Uçe Ba§kanı \usuf Bahrı Genç e\ .nden ışyerıne saat 9 15'de gıdsrken tumlıklen saptanamajan kışılenn sa'd nsına ugramış ve açılars >aylım ateşı sonucu oldurüîmuştur Bu olaidan kukbeş da^ıka sonra Kuşrepe Lısesı Mudaru Doaan Erdoğan evım basan iiJah'ı ıki kışı tarafından ^uruımuş tur Olay sırasmda müdürün kızkardeşlennden Gülşen Erdogan da başından (Arkası 7 sayfada) • GULTEPE'DE DE CHP'Ü BIR YURTTAŞ EVINDE KUR ŞUNLANARAK ÖLDURULDU. • ADANA'DA SAĞ EĞILIMLI BİR İLKOKUL MUDURU EVININ ONUNDE YAYLIM ATEŞLE OLDURULDU. SOL EĞILIMLI BIR OĞRETMENIN EVI TARANDI, OGRETMEN YARALANDI, KIZI ÖLDU. • IZMIR'DE 2 SOL GRUP ARASINDAKI ÇATIŞMADA 5 K!ŞI YARALANDI, 47 KİŞİ GOZALTINA AUNDI. Tarım asgari ücret komisyonu yarın toplanıyor ANKARA, (.a a) Tarım Asgarı Ucret Tesbıt Komisyonu. Çalışma Bakanı Bahır Ersoy'un çağrısı uzerıne, yarın saat 11'de toplanacaktır Çalışma Genel Muduru Başkanlığında toplanacak komısyona. DIE Ekonomık Istatıstıkler Daıresı Başkanı, Tıcaret Bakanlığı Konıonktür ve Yayın Daıresı Başkanı, Turk Iş, Tür kıye Işveren Sendıkaları Konfederasyonu temsılcılerı Ile, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman Ba;anlığı. Koyişlerı ve Kooperatıfler Bakaniığı ve Odalar Bırlığı temsılcılerı (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) g* eza Yargüaması Hukuku'nda tutuklama. «GeP çıcı bır onlem» olarak nıtelemr Suçun «DevW let ve hukümet nüfurunu kıran» n'tehkte görulmesı «Ağır cezalık» olması j a da «Kaçma şuphesı» gıbı koşullarda sanık tutuklanabınr Hukukçular tutuklamanın bır Ceza» degü, bır Onlem» oldugu konusunda bırleşırler. Ceza, ancak ve ancak mahkemeler ehyle verillr. Venlen bır ceza, Yargıtay aşamasından geçmesinden sonra kesınleşır. Bu genel kurallan şu nedenle anımsatıyoruz: tstanbul Sıkıyönetım Asken Mahkemesı, 1 Mayısın Taksım Alanı'nda kutlanmasmda dırenen DISK yönetıcılen ıle 1 Mayıs gunu sıkıyönetım yasaklarına karşı yürüyüşe geçen TIP Genel Başkanı ve bu yuruyüşe katdan bırçok kışıyı tutuklamıştır. Tutuklama geçıa bır önlemdır Samklar tutuklanmışlar ve haklannda soruşturma açılmıştır Bundan sonra söz, mahkemenındır Mahkemenin bu yetkısıne kımse kanşamaz ve kımse de bu aşamada yorum yapamaz. Ancak, 1 Mayıs günü yürüyüş© geçen TÎP Genel Başkanı ve bazı partılilenn güvenhk kuvvet(Arkası 7 sayfada) MHP Denizli mitinginden sonra çıkan olayiarda 6 kişi yaraiandı, 12 kişi gözaltında • SARAYKÖY'DE MHP MİTİNGINE GIDEN 3 OTOBÜS ISE TAŞLANDI, 6 KİŞİ YARALANDI, 27 KİŞİ TUTUKLANDI DENİZLİ (Cumhurtyet) MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'ın, partısının Denızlı'de duzenledığı acık hava toplantısmdan sonra MHP'lılerle sol bır grup arasında çıkon sılahlı çatışmada 3'ü ağır ol(Arkası 7. sayfada) DEMİREL: «BİRÇOK TÜRK ANNESİNİN AĞLAMAKTAN GÖZ PINARLARI KURUDU» DOĞAN ERDOĞAN Istanbul Haber Servlsl AP Istanbul II Kadınlar Kolu" nun duzenledığı toplantıda konusan Suleyman Demırel, «bın lerce gencımızın kanı dökulmüştür Bırçok TurK anasmın ağlamaktan gözlerıri'n pınarları kurumuştur» demıştır.. Anneler Gunü nedenıyle Bsşıktaş AP Ilçe merkezınde toplantı düzenleyen AP'II kadınlara Suleyman Demırel, «Hayat pahalılığı, Türk kadınının aıle sındeki yerı» konulu bır konuşma yapmıştır Demırel «Mutfa* ve kaynayan tencere. ev kadınının derdıne dert katmıştır. Yüzlerden gulümseme kaybolmuştur.t dıye başladığı konuş (Arkası 7. sayfada) DİSK: DEMOKRATİK HAKLAR AĞIR SALDIRI KARŞISINDA İSTANBUL HABER SERVİSİ DİSK Yürütme Kurulu üyesı Mustafa Aktolgalı, TEKGESIŞ Sendıkası Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Turkıye ışçl sınıfının ve emekCi hatkının ekonomık ve demokratık haklarının ağır bır saldırı karşısırda olduğunu belırtmış, bu koşuilardo ışçı sınıfının bırlık ve dayanışma Içinde olması gerektığını soylemıştır Aktulgalı, emperyallzme ve faşızme, sömürü ve baskıya karşı venlen mücadelelerın yeni boyutlara ulaştığı, kapıtalizmden sosyalızme geçışın hızlandığı bır dünyada yaşadığımızı kaydettığı konuşmasında, emperyalızmln buna(Arkası 7 sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog