Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

z DÖRTLER DERSAHESİ KISADEVRE 1420 MAYIS Caga'oğlulstanbul Tel 22 24 6 0 Cumhuriyet 56. Yıl; Sayı: 19682 Knrucusu: YUNUS NADİ 500 Kuruş 13 Mayıs 1979 Pazar ANKARA, (Cumhuriyet Burosıü CHP de partı ıçı muhalefet grupları, «Parü Meciısı»nın yenıden kurulmasını öngören tuzuk degışıklıgı önensıyle Kurultay oncesınde ılk kez somut ışbırlıgıne yonelmışlerdır. Bay kal Grubundan Ankara Mületvekıh Onder Savın hazırladıgı tuzuk degışıklıgı onensı daha sonra Alı Topuz Grubuna uiaştırılmıştır Degışıkhk önensı üzennde belırh ortaklaşa çahş malar yapıldıktan sonra taraflar ıl başkanlan ve orgutlerle ozellıkle 9 mayıstan lUbaren temaslara geçılmıştır Imzaya açılan tüzük değışıklıgı önensının bugun 310 ımza ıle CHP Genel Baş kanlıgına sunulması beklenmektedır Bu tanhe yebştırılmesı hahnde konu, Çurultayın geçıcı gündem mad desı nıtehgııu kazanacaktır. Kurultayın bınncı gunü yapılacak oylama ıse tuzük degışıklıgı onensuıın gundem maddesı olarak goruşulüp goruşulemeyeiegıni belırleyecektır Hazırlanan tüzük değışıklıgı önensının gınşınde şoyle denılmektedır «CHP Genel Başkanhgına Ankara. 24 mayıs 1979 gunu toplanacak olan CHP Kurultayında CHP Tüzugunun 31 32 33 ve 34'üncü madde lennın Partı Meclısı kurulmasıyla ılgıh olarak degış(Arkası Sa. 11. Sü. Vde) USS^HAZIRLAMADA SON ŞANSl 21 Mayıs'taki hızlı kurslarımızda ( B l E l m l DERSANESI PAŞAKAPISIÜSKÜDAR ^TEL 332624; Broşür isteyiniz CHP'de muhalefet grupları, tüzük değişikli^i konusunda ışbırhgı yapıyor ÖRGÜTTE ÎMZAYA AÇILAN VE PARTî MECLÎSININ YENİDEN KURULMASINI ISTEYEN TÜZÜK DEĞİŞÎKLİĞİ ÖNERISİNİN BUGÜN GENEL BAŞKANLIĞA VERÎLMESİ BEKLENİYOR. ÎMF ile Ankara'da süren görüşmelerde ortaya çıkan "Tıkanıklığı,, gidermek amacıyla iç ve dış çabalar yoğunlaştı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Turkıye ıle Uluslorarasi Para Fonu (IMF) arasında belıren »Tıkanıklığm» gıder Imesı ama cıyla Ankara ya gelen IMF Avrupa masası şefi VVhıttom'un Turkıye'ye OECD cercevesınde cıvedı yardım» çalışmalarını yu rüten Dr. Klep ıle sürekli olarak telefonla görüştuğü ve sür (Arfcası Sa. 11. Sü. 7 de) VVashington Post gazetesine göre, Ankara üslerin kullammı konusurida artırılmış ekonomik ve askeri yardım istiyor. ÇOK YÖNLÜ DIŞ POLİTİKA... ABD Iran üslerinin nakli için sabırsızlanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) ABD de yaymlanan VVashıngton Post gazetesı tTürkıye, Amenkan uslennın kullanımı ıCin daha fazla yardım ıstıyor.» başlığını taşıyan bır haber yoru munda «Sovyetler Bırlığınl denetım altında tutan dınleme ıstasyonlarının Iran tarafından kapatılmasından sonra Turkl ye'deki üslerin son derece önem kazandığını» yazmıştır.. Gazeteye gore, «Carter yönetıml. Sovyetler Biriıği ıle öumuzdekı ay Imzalanması beklenen SALT 2 anlaşmasımn Gldatıcı olabılmesinı önlemek ıcın Iran'dakı üslerin yerıne. ıkı tanesı ozel gözleme aracları ıle donatılmış dınleme te sıslerınl Turkıye'ys aktarabılmek icın sabırsızlonmaktadır» VVashlngton Post'un haber yo rumunda ABD Dışışlerı Bakan Vekıll Warren Crırlstopherın hafta lcnde Ankara da yaptığı goruşme'ere değınılmış, «Turkıye'nın, Sovyet fu7e istasyonlarının çalışmalarını ve de neylerı denetleyen Amerıkan uslennın kullanımı ile ılgıh an töşmanın uzatılması ıcln. ABD den arttırılmıs ekonomik ve askeri yardım istedlğı» kaydedılmıştır YENİ ANLAŞMA IMZALANMAZSA Başbakan Bulent Ecevıt Ile VVarren Chrıstopher arasındakl görüşmelerde ekım ayında bıtecek olan üslerle ılgılı anlaşmaya ılışkın goruş ayrılıkla rının gıderılmed'ğı de belırtllen haber yorumda şoyle denıl mıştır cAmerıkalı yetkılıler. halen mevcut bulunan gorüş aynhklarına ragmen yenı bır anlaşmanın yapılacağı konusunda olumlu ızlenımde olduklarını belırttıler Ecevıt, Chrıstopher ile yaptığı goruşmenın cteknık» zorluklan g dermeye yardımcı olabıleceğını soyledı. VVashıngton'daki Dışişlen Ba kanlığı yetkılılerı de Chrıstopher'ın esasen Türkıyo'ye yaptığı zıyaretten beraberınde üsler anlaşması oiduğu halde don mesının beklenmed'ğini b*Mirmışlerdır Eklm avına kadar yenı b r anlaşmanın ımzalanmaması halinde belırlenen II mıt süresınden vazgecıleceğı görüşunü savunuyor Amerıkalı yetkilıler Bır ABD yetkılısi de «Türklenn üslen yenıden ka patmak istedıklerınl sanmıyo rum > dedl PIRINÇLIK VE SİNOP «Pentagon, 111 mılyon dolar I k askeri malzeme satışının Kongre tarafından kabul edıİTie (Arkası Sa 11 Su 5 de) Ozel sektörün çıkardığı tahvillerde yıllık faiz yüzde 25'i geçmeyecek ANKARA, (o.a.) Türklve Cumhuriyet Merkez Bankası. özel sektore mensup kuruluşlar tarafından ıhrac edılen tahvıllere yıllık yüzde 25 oranında fa Iz verılmesıne koror vermıştır T. C. Merkez Bankası'nın teblığıne göre, özel sektor tarafından ihrac edılecek olan tahvillerin faızler» hıcbır şekılde Yüzde 25 oronını gecemeyecek ve faızler yıllık olarak tahakkuk ettırılerek vadesınde blr defada ödenecektır Teblığde. 11 mayıs 1979 tarlhınden ıtıbaren daha önce ihrac edılen tahvıllere de yuzde 25 oranında falz verılmesı kararlaştırılmıştır Tahvıllerın faizierl satış süresının bıtımını takıbeden gun(Arkosı Sa 11. Su 7 de) Sabancı: "Bu kararlarla düzlüğe çıkamayız,, | İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Ibrahim Bodur, «Ekonomik bunalımua nedenini, yanlış ekonomik politika uygulamamızda aramak gerekir* İSTANBUL HABER SERVİSİ Turkıye dekı Sanayı Odaları ve sanayı kesımı ağırlıkiı Tıcaret ve Sanayı Odaları Mec lıs uyelerı bınncı Genel Kurul toplantısında konuşan Adana Sanayı Odası Baskanı Sakıp Sabancı, «Bu derece zıkzaklı kararlarla ekonomımızı duzluğe cıkarmak mumkun değıldır» demıştır istanbul Sanayl Oda Meclisi ve toplantı başkanı Ibrahım Bodur, konuşmasında Türkıye'nın içlnde bulunduğu bunalımın nedenleri üzerınde durmuş. Turkıye Işveren Sendıka ları Konfederasyonu Başkanı Halıt Narın sosyalıst bir programa lıberal Batının kredı vermeyeceğıni savunmuştur SABANCI'NIN KONUŞMASI Adana Sanayı Odası Başkanı. toplantıda yaptığı konuşma da, hukümetın son ekonomik kararlarını eleştırmış maden işletmelennin devletleştırılmesl nın yararlı o(madığını, «KITle rin ayıbını örtme» amacı taşıdığını belırterek şoyle konuş muştur«Bu metod, halkm dıliyle koyunu yokedıp, kecıyo Abdurrah man celebı dedırtmedır» Sanayı Odaları Bırlığı Başkanı bu arada Tam Gün Yasasına değınmış, bu uygulama ıle devlete 20 mılyar lıra tutarında yeni masraf kapısı açıldığına dıkkati cekmıştır Sabancı, Tür kıye'nın ıcınde bulunduğu ekonomik sorunların devletçılık an layışı Ile cözümlenmeye co!rşıldığını vurgulamış ve konuşmasını şöyle surdurmüştur«Hükümet bu meselelerın devietçılıkto cözumlenebıleceği düşuncesınde hâlâ ısrar etmek tedır Bu anlaşılmaz ısrar mılletimlze pahalıya malolmaktadır Maden ışletmelerı bir kalemde devletleştirıldl Neye ya r a d ı ' Hıc bır şeye. Komurle işleyen fabnkalarımız durdu » Türkıye'nin Icınde bulunduğu slyasal sorunlara da değınen Sakıp Sabancı, ekonomik sorunların yanısıra, anarşık ey lemlenn arttığını, calışma borışının bozuiduğunu, sıyasal tdnsıyonun şıddetlendığını, öğ rencilerın, oğretmenlerın, slyosal partılerin ve polısın bolunduğünü ancak bütön bunlara karşın etkın önlemler alma yerıne lâf ürettldlğıni ve gere<sız sıstem ve yontem tartışmaları ıle vakıt yıtınldığıni vurgulamış tır. (Arkası Sa. 11. Sü. 2*de) ! müzikali bu kez de Cannes Fılm şenlığinde Ikı hafta sürecek olan Cannes Fılm Şenlığı, «Guguk Kuşuı fılmı ıle Oscar almış olan, Çek asıllı Amerıkalt yonetmen Mılos Forman'ın yönetîığı «Haır» (Sac) muzıkalı ıle acıldı. Her yıl oiduğu gıW Cannes sokakları pıajlar, oteller. gaznolar dunyanın dort yonmdan gelen. sınema ovuncusu oimayı amaclayan genc kızlarla dolup taşıyor. 1960 lardan Broadway da aynanan «Halr» muzıkall Vıetnam savaşını protesto eden uzun saclı Hıppıe'lerı sıcak ve şakacı bır üslupla qnlatmakta. Haır şenlıkte yarışma fılmı olarak değıl saoece acılış gecesı dolayısıyla gosterıldı. Fotografta yonetmen Forman, muzıkalın oyuncuları Beverly D Angelo, Annıe Golden ve Cheryl Barnes'la görüluyor. MERTER OPERASYONUNDA ! ürfa'da VURULAN Sağ eğilimli bır öğretmen, TAMER TABAK DA Mardin'de bir ortaokul ÖLDÜ, 8 KİŞİ öğrencisi öldürüldü. DAHA ! Muş'ta bir otomobilde GÖZALTINA ALINDI yapılan İSTANBUL HABER SERVİSİ İstanbul Emnıyet Müdürlüğü ekıplen Merter BağKur evlennde başlattıkları operasyonu dun de surdurmuşler ve kınlıkıer' acıklanmayan 8 kışıyı gozaıtına almışlardır. Ekıpler. THKP C MLSPB örgutunun hucreev olarak kullandığı dört yera de baskın yapmışlar ve cok sayıda bomba ele gec rmış lerdır Emnıyet Müdurluğu yetkılılerı soz konusu operasyonlarla ılgılı genış bır acıklama yapmanın şımdılık sakıncalı ol duğunu söylemısler ve onemlı ipuciarı bulunduğunu belırtmek le yetınmışlerdır Oncekı sabaha karşı Merter'de başlatılan operasyonda koma halinde yakalanan ve tlvan» takma adıy \a anılan Canakkale Beledıye Başkanının oğlu Tamer Tabak da dün hastanede ölmuştür. BağKur evleri 10 numaralı do(Arkası Sa. 11, Sü 4 de) üssu Ecevit, İstanbul'da Sıkıyönetim Komutanı, Vali Vekili ve Emnıyet Müdürü ile görüstü Başbokan Bulent Ecev t dün saat 16 30'da Vılayet Kcnağma gelerek yetkılılerle bır sure goruşmuş ve bılgı almıştır. Başbakan Ecevıt ın 1 Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet Urug, İstanbul Vall Vekılı Halıt Tokullugıl, Beledıye Başkanı Aytekın Kot I ve Emnıyet Muduru Hayrı Kozakcıoğlu ıle ayrı a/rı yaptığı go'rusmeler saat 17 15 e kadar surmuştur Ecevıt ın yetkılılerden kentın sorunları konusunda bılgı aldığı oğrenılmışt r. (a a ) YÜKSEK PLANLAMA KURULU ATAS'IN DEVİR ALINMASINI KABUL ETTİ ANKARA, (ANKA) Yüksek Planlama Kurulu ATAŞ'ın devır alınmasını kabul etmıştır. Bu konudakı kararname Bakanlar Kurulunda ımzaya aCilmıştır Kararncmeyi başta Deniz Baykal olmak üzere 5 bakanın imzaladığı öğrenılmıştır. Kararname Bakanlar Kurulu üyelerının tamamının ımzasından cıktıktan sonra Resmı Gazetede yayınlanacak ve yururluğ' gırecektır (Arkası Sa 11, Sü 7 de) aramada özel bölmelere yerleştirilmiş 18 bin otomatik tüfek mermisi ele geçirilidi GÖZLEM UĞUR MUMCU Üsler ve Dış Yardım... DEMİREL: «DEVLETİN BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYİZ» İstanbul Haber Servlsl AP istanbul II Genclık Kolu Kongresınde konuşan Demırel, «Bır avuc maceracının devletı bölmesıne izın vermeyeceğız» demıştır Tepebaşında blr gazinodo toplanan Genclık Kolu Kongresı calışmalara gecmeden onre şarkıcı Yıldırım Gurses, genc tere «Fetıh Morşunı soyletmış tır Bu aroda ozel olarak getı rılen mehter takımı haması tur külerı söylemıştır Üc saat bu nedenle kongre gec toplanmış ve Demırel de konusmasmi deleqelerden son(Arkası S a 11. Su. Vde) MHP'nin düzeniediği bayrağa saygı mitinginde bazı MHP'lilerin üzerinde çifte tabanca bulundu K. EREĞÜ, (Cumhuriyet) MHP Ereğlı ılce baskanlığmca düzenlenen «Bayrağa Saygı» mıtıngı, alınan guvenlık onlem lerı sonucu olaysız gecmiş, an cak mıtınge katılan bazı MHP' lılerın üzerınde cıft tabanca ele gecırılmıştır. Saat 12 sıralannda Devrim Bulvanndan yürüyuşe gecen MHP'iıler daha sonra mıtıng alanına gelmışlerdır Coğunluğunu başka ıl ve ilcelerden getırılen grupların oluşturduğu mıtingde, demokratik kuruluşun mensuplarmca toplu ola rok kahrolsun faşıstler sloganlan atılmışsa da herhangı bır olayın cıkmasına fırsat verıl(Arkası Sa. 11, Sü. 1'de) OLAYLARIN ARDINDAKİ Altın Lobisi ltın tlcaretinde devlet denetımını öngoren Malıye Bakanhğı kararının IIgınc tepkılere kaynaklık ettığı dıkkati cekıyor İstanbul Kapa lıcarşı'da kuyumcu ve sarraf lar «posıf dırenişe» gecerek altın ve altından zıynet eşyası satımını durdurmuşlardır Gerekce olarak da «kontrollere A hazıriandığımız icin kepenk ın dırdıkı demışlerdır Kımi hukukculor. kararın ıptalı ıcın Danıştay'a başvuru hazırlıkla rını surdururken bozı kimseler venı uygulamayı neredeyse *fa şıstlıkleı suclayabılecek kadar ıleri gıdebılmışlerdır Hükümetı düşurmekten söz acabılecek. hatta Mclıve Bakanını ustu kapalı biclmde tehdlt edebllecek kadar olcuyu kacırma cüretıne kendınde bulabılenlere, başkentın politika kulıslerınde 'astlanır olmuştur. Belkl de Turklye'de Ilk kez «altın lobısonın varlığının sergılenmesıne yol acan Molıye (Arkası Sa. 11. Su. 3'te) menkan basuu, Dışişlen Bakan Yardımcısı A Chnstopher ıle Başbakan Ecevıt arasındakı gö» rüşmelerm TurkAmenkan ılışkılenndekı uyuşmazlıkıarı gıderemedıgını yazıyor. Amenkan basınma göre uyuşmazlık konusu Türkı>e'dekı Amenkan uslenyle ılgıh bır antlaşma karşıhğı sagîanacak ekonomik yardım ıle ılgıhdır Yapılan yorumlar, Carter yonetımmın, Sov>etler ile ABC arasında ımzalanması beklenen (Stratejık sılahlann sınırlandınlması) SALT2 antlaşmasmdan once, îranda kapatılan üsler yenne Turkıye'de. özel gözleme araçları ıle donatılan ıkı asken üssun açılması ıçın sabırsızlandığı yolundadır. Amerıkan basını, Iran'dakı Amenkan üslennın kapatılmasından sonra, Türkıye'dekı üslenn Stratejık önemının» arttığını. bu üslenn arasında ozellıkle «Pınnçlık Ussü»nun Sovyet füzelennı ızledığı ılen sürulmekte. aynca «Smop Uss\ı»nun «Stratejık önemi» üzennde durulmaktadır Unlü «Washıngton Post» gazetesının yorumlan gerçeğı yansıtıj orsa. Turkıye. yurt topraklan üzenndekı üsler karşıhğı ABD'den ekonomik yardım ıstemektedır .. (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) İstanbul Televizyonunun «Divinya» ile ilgili oîarak hazırladığı program bugün yayınlanıyor CUMHURİYET HABER MERKEZI Carşamba gunu ulkemıze gelen ve buyuk ılgı top layan «Vakıf» adlı TV cızısın n başoyuncusu Lynette Davıes, bugun ulkes ne donecekt r TV dızı fılmındekı Dıvınya Prınz ro uyle ulkemızde tanınan Ingılız oyuncusu ıcm bır program hazırlanmıştır Cengız Baysal tarafından İstanbul Macka TV studyosunda cekılen program bugun saat 13 40' da «Pazar Studyosu,ıda> ekra na gelecektır Programa «Vakıf» adlı dızıde Dıvın/o Prınz: seslendıren tıyatro sanatcısı Meral Taygun da yer alacaktır Öte yandan Lynette Davles dun Boğaz'da motorla bır gezınt yapmıştır (Ayrıntılı TV programı 8'ıncı sayfamızdadır)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog