Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

U.S.SV*HAZIRLAMADA SONŞANS! 21 Mayıs'taki hızlı kurslarımızda ® T E T m ) DERSANESl PASAKAPtSjÜSKÜDAFt : tEL; 332624 Brosiirtşteyinîz umhuriyet 56. Yıl; Sayı: 19681 Kurucusu: YUNUS NADİ 500 Kuruş 12 Mayıs 1979 Cumartesi Istanbul Merter'de dün sabaha karşı bır dairede arama yapmak için operasyona girişen güvenlik kuvvetleriyle ctkan catışmada, silahlı eylemcl Ömer Çimekan ölmuş, Tamer Tobak iıe Rıza Kalayci va bir başkomıser yaralanmıştır. Yaralılardan Tomer Tabak'ın durumunun çok ağır olduğu bildirilmiştir. Ölen ve yaralanan eylemcılerin, 15 milyon liralık Cerrahpaşa soygununu gsrcekleştiren kişiler olduğu belir tilmiştir. Ataköy'de görevlenne gıttnok üzere servis aracı bekleyen bir grup Amerikalıya. bir otomobilden otomatik sliah lorla ateş acılmış, bir Amerikalı onbaşı ölmüş, bir Amerikalı asker de yaralanmıştır. ABD Dışişlerl Bakanlığının olayı sert bir. dill» kırtadığı bildirilmiştir. Gaziantep'de dün gece t*r Işçı kahvede otururVen kimlığı belirlenemeyen bir klşl tarafından tabancayla vurularak öldurülmüştür. Gaziantep'te önceki gün sınıf orkadaşını öldüren Eğitim Enstitüsü öğrencisi ulkücünün kimliği belirlenmiştir. Ankara'da bir lise öğrencisi, bir kahvede yere yatırılarak başından kurşunlanarak öldürulmüş, Manısa'da da bir öğretmen bir ülkücü tarafından ağır şekilds yaralanmıştır. FELSEFENİN TEMELLERİJ DİYALEKTİR MADDECTLÎK fiuyuK boy 2 3 7 S a y f o 6 0 lıro MARKSO LENBvd KONUK YAYINLARI POSTA KUTUSU749 İSTANBUL ' TEMEL OAĞfTIM HWAVÇ I FTFAL SOK ORHANBEY IŞHANI NO6KAT1 OA1 Bakırköy'de arama yapan poîis ekibine ateş açanlardan biri öldürüldü; 3 yaralı var ATAKÖY'DE ARAÇ BEKLEYEN AMERİKALI ASKERLER YAYLIM ATEŞİNE TUTULDU, BİR ONBAŞI ÖLDÜ. GAZİANTEP VE ANKARA'DA MEYDANA GELEN SİLÂHLI SALDIRILAR SONUCU DA 2 YURTTAŞ CAN VERDİ Ecevit, «Fazla umutlu olmak istemiyorum ama, Kiep canla başla çalışıyor» dedi. Başbakan, Türkfye'ye hareketinden önce «Mayıs ayı sonunda bir tablonun ortaya çıkacağını» söyledi. SALT anlaşmasım denetlemek için ABD Türkiye'deki üslerden yararlanmak istiyor VVASHİNGTON, (a a) ABD Dışişieri Bakan Yardımcısı Warren Christopher'in Ankaraya yapmış olduğu zıyaretin sonuciarı VVashington'da Dışişleri Bakanlığı sözcüsu tarafından acıklanmıştır. Sözcü, Thomas Reston temaslann, Türkiyo ile ABD arasındakl Ikili askeri müzakerelere yenl bir fatılım» verdiğinl belirtmiştir. Carter yönetiminin. Sovyetlerın SALT anlaşmasına uyup uymadığını denetlemek Türkıya'deki ortak askeri tesislerden yararlanmak istediğini hatırlotan sözcü, Başkan Carter*ın bu konuda Türkiye ile Amerika arasında bir anlaşmaya varılabileceğlni umduğunu ifade etmiştir. Sözcü, Amerika'nın, Iran'dakl askeri tesislerden yararianma hakkını kaybetmesinden sonra, Türkiye'deki tesislerin daha da böyük önem kazandığına işaret etmiş. ancak Christopher'in Türkiye'de yaplığı temaslarda sadece üsler konusu üzerinde durulmadığınt koydetmiştir. Reston'un ocıklamaları araeında, Türkiye'nin Amerika'nın ulkesindeki askeri tesislerden yarorianması karşılığında bu ulkeden daha tazla askeri ve (Arkası Sa. 11. Su. 1 de) Yardımın bir bölümü için İMF garantisi istenmeyecek STRASBOURG Başbakan Bülent Ecevit, Avrupa Konseyl Asamblesinin cağrılısı olarak geldiği Strosbourg'da son temaslarını tamamlayarafc dün Türkiye'ye dönmüştür. Başbakan. önceki gece Kon sey Bakanlar Komitesinin önümuzdekl alti aylık dönem başkanlığını yürütecek olan Norveç Dışişlerl Bakanı Fredilund İle onuruna verllen . yemekte görüşmüş. dün sabah da horeketinden önce Alsaca bölgesınde calışon Türk Işcilerinl temsilen gelen heyeti kabul etmiştir. Öte yandan Ecevlt'in Strasbourg'a geldiği günün akşamı görüştüğü Alman Şansölyesi Schmidt'in özel temsilcisl Dr. Kiep'ten umut vericl haberler Tarhan ILGAZ aldığı, sızan haberlerden anlaşılmaktadır. Başbakan. dün yine hareketinden önce Türk gazetecıleri ile yaptığı konuşma sırasında. konuyla ilgili olarak cok ihtiyatlı bir dil kullanmışsa da. Kiep'in «cok ümitli» görüldüğunu. «mayıs so Haberler 6. Sayfada nunda bir tablonun ortava çıkacağını» söylemiştir. Başbakanın verdiğı bılglye göre, Schmidt'in Türkiye'ye OECD cercevesinde yopı'ıccak yardımı düzenlemekle görevlendirdıği temsilci bu hafta sonunda Japonya'ya, daha sonra da ABD'ye gıdecektir. Ecevit, «Ke sin sonuc ortaya çıkmadon fazla umutlu olmak İstemiyo rum. Ama Kiep, canla başla çalışıyor» domiştir. Edındiğimız bslgllere göre. Kiep, Başbakana «Türkiye'ye yapılacak yardımın bir bölümünün IMF garantisi olmaksızm verilmesi konusunda güvence vermişttr. SÜRYANİLER Başbakan Ecevit'm Avrupa Konseyi (Arkası Sa. 11, Su. 3 de) Asamblesi onCıade Sovyetler'deki konuşması nedeniyle 24 yıl hapsi istenen Işıklar beraat etti İSTANBUL HABER SERVİSİ DİSK Genel Sekreterl Fehrol Işıklar, So^/yetler Bırliğı'nde yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı aleyhine acılan ceza davasında beraat etmiştir. Fehmi Işıklar. 1 nisan 1977 günü Sovyet Sendikalarının 16. (Arkası Sa. 11. Sü. 8 de) İMF'NİN KARŞI ÇIKMASI ÜZERİNE MALİYE DIŞSATIMDA VERGİ İADESİNİ GECİKTİRİYOR Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (İMF) arasında sürdurulen görüşmelerin cheyetler haünde» yapılmasına son üc dört gündur ara verilmlş İMF Avrupa Masası Şefl VVhittom"ın Başbakan Bülent Ecevifle pazartesl gOnü görüşmesl prog ramlanmıştır. İMF görüşmelerlnde bellren ANKARA, (Cumhuriyst Bürosu) tıkanıklığın giderilmesl omacıyla Ankara'ya gelen Whittom'ın Başbakan Bülent Ecevtf le yapacağı görüşmeye önem verılmektedır. ozellikle kur polıtikasına ılişkin konuların Ecevlt'te yapılacak görüşmede *te olınması beklenmektedır. VVhittom Ankora'da bulunan İMF he yetl İle şimdiye dek yürütülen tum göruşmslere ilışkin bilgi al mış, tıkanıklığın ortaya cıktığı noktalar üzerinde cözüm yoNarı bulmak amacında olduğunu Ma liye Bakanlığı yetkililerine ilet mıştir. Ecevifle yapılacak görüşmelere dek, teknik duzevde kl hazırlıklann bitirilmesıne özen gösteren tarofiar konunun tsiyasa» yönunüm ağır basması nedeniyle göruşmelere ora verilmesinin cyerınde> ola cağına karor vermişlerdir. VERGİ İADESİ VE KARARNAME Ankara'da bir başka gellşme vergi lade oranlarıyla ilgilıdir. Dışsatımı artırmak amacryla Ticaret Bakanlığı vergi tade oranlarını yüzde 5 ile yuzde 15 arasında artıran bir karar al mış ve Incelemesl Icln Maliye Bakanlığı'na göndermiştır. İMF'nin vergi iadesine karşı Cikması üzerine Maliye Bakanı 2lya Muezzinoğlu'nun konuyu Incelemekte «acele davranmadığı» ve konuyu beklettiğl öğre nilmiştir. Vergi lade oranlanmn kararnome holıne gettrilme 3l durumunda Muezzinoğlu'(Arkası Sa. 11, Su. 8 de) SCHMİDT: tVEDİ YARDIMIN GERÇEKLEŞMESÎ İÇÎN TÜRKİYE İMF ÎLE ANLAŞMALIDIR LONDRA Federal Almonya Başbakanı Helmut Schmldt Ivedi ekonomik yardımın gercekleşmesi İC'n Türkiye'nm İMF ile anlaşmasınm gereğine işaret etmiştir. Federal Almanya Başbakanı Londra'da yenl İnglltere Başbakanı Margaret Thatcher ile duzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'ye ekonomik yardımın önemini vurgulamış, bununla bırlikte Türkiye'ye yapılacak yardımın İMF ile anloşması koşulunu dile ge tlrmıştir. Batı Alman Başbakanı Schmidt Turkiye'ye yapılacak yar dım paketi üzerinde 28 29 haziran tarihleri arasmda Tokyo'da yapılacak zirveden önce görüş birliğine varılabileceğınl söylemiştir. Bu görüşmelerin sonucunun ne zaman aiınacağı konusunda Batı Alman Başbakanı Schmıdt'e israria soru so (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Baştürk, ve 7 sendikacmın tutuklanmalarına yapılan itiraz reddedildi • DİSK Yürütme görevlnl usJenen İlerici Deri tş Sendıkası Genel Başkanı Kenan Budak'la, Oleyis Genel Sekreteri Nusret Aydın da tutuklandılar. 9 Ankara'da 148 üniversite öğretim üye ve yardımcısı ile TİP'in kcmpanyasına katılcm 17 bin 382 kişi 1 Mayıs tutuklularımn bırakılmasını istediler. CHP'DE "PARTI MECLISI..NI TÜZÜK YENIDEN DEĞİŞİKLİĞÎNÎN KURULTAY OLUŞTURMAYI GÜNDEMİNE ALINABİLMESt İÇİN 360 ÜYENÎN ÖNGÖREN TÜZÜK ÜZÜ İMZASI GEREKİYOR. DEĞİŞİKLİĞİ GENEL YÖNETİM KURULU'NUN İMZAYA AÇILDI DEĞİŞÎKLİK İÇİN BİR BAŞKA KURULTAY TOPLANMASI EĞİLİMİNDE OLDUĞU BİLDİRİLÎYOR. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP'de, özeltikle parti icl muhqlefet kanadından bir grup, tuzuk değişiklıği yapılarak «Par ti Meclıs>»nin yeniden tüzüğe konmasını istemektedirler. Bu konuda dünden başlayaTak im za toplandığı, yeterll imzanın toplanması icin calışıldığı bolirtılmektedır. 24 mayısta toplanacak Kurultayo beşte bir im za ile başvurulduğu takdirde. dündemde değişiklik yapılarak tuzük değişiklıği maddesınin gundeme alınması olasılığı bulunmaktadır. tim Kurulunun tüzük değişikli(Arkası Sa 11, Sü. 2 de) Şmdıki CHP Genel Yöne AVRUPA BORSALARINDA DOLARIN 55 LİRADAN 50 ÜRAYA DÜŞTÜĞÜ BİLDİRİLİYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) İşci dövızlerine uygulanan 47 liralık primln önceki günden başlayarak 42 lira üzerinden ödenmesi karşısında, Avrupa borsalarında dolcr 55 lıradan 50 lıraya duşmüştür. Merkez Bankası'na gelen bil gilere göre. uzun süredir Avrupa piyasolarındo 55 liradon işlem gören dolor, son kur po litlkasındaki gelişmeler kurşısında değer yıtirmeye başlamıştır. İşci dövizlerine 47 liralık prlm verilmesi ışcilerin son gunlerde büyük miktarlarda dö viz göndermelerine yol acmıştır. Prim uygulamas'ndan yararlanmak amacıyla posta ha(Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) Haberleri 6 Sayfada Tarım işçileri en az ücret saptama komisyonu 15 mayısta toplanacak ANKARA, (a.a.) Çalışma Bakanı Bahir Ersoy, tarım işCilerının ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesı iCin tarım asgari ücret tesb.t komisyonunu toplantıya çağırmıştir. Komisvon ılk toplantısını 15 mayıs gunü yopacaktır.. Toplantıya. Calışma Genel Mudürü Başkanlığı'nda, İşçl Sağlığı Genel Müdüru. Devlet Istatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Daıresi Başkanı. Ticaret Bakanlığı Konjüktür ve Yayın Dairesi Başkanı, Turkİş ve TİSK (Türkıye İşveren Sendikalan Konfederasyonu), temsilcılenne ek olarak GıdaTarım ve Hayvancıiık Bakanlı ğı, Ûrman Bakanlığı, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Ticaret Odalan Birliği ve Tarım ve Orman ışkoiunda en cok uyesı Dulunan ışcı sendıka larından temsnciler katılacak tır. Halen Tanşiş kolunda 16 vaşından ouyükıer ıcın 90 liro 16 yaşından kucukler ıcın de 57.50 lıra günluk ücret uygulan maktadır Şubat 1978'de yurürlüğe gıren bu ücretlerin sü resinin dolmasına henüz dokuz av bulunduğu bildırilmiştir. ECEVİT YARIN GÖNEN.ORHANELİ VE BURSA'DA ÜÇ TEMEL ATACAK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bülent Ecevit, yar rın Gönen ba ajı ve suları tessleriyle Orhanel' Termik Santralıntn ve Bursa Kucük Sanayi tesislerinin temelini atacaktır. Ecevit'ın atacaâı temellerle ılg.ü o'arak CHP Genel Sekreteri Muslafo Ustundoğ. Marmara bölgesine gitmiştır. Törenlere yöre illerden de CHP"Iİler katılacaklardır. (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Hilmi Işgüzar, «İftiracılar namuslu hükümetlerle idare olunmaya artık kendilerini alıştırmalıdtrlar» dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar yolsuzluk savlarına ilişkin yaptığı acıklamada <Gec miş iktidarlarda hırsızlıkları sabit olmuş kişilerin kendilerinden hesap sorulacağından korktuklan İçin iftira camuru atma yarışına girişmişlerdin demiştir. işgüzar gensoru ve soruşturma önergelerinde savlarla fUzaktan yakından llişkisi ol(Arkası Sa. 11. Su. 1 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Sistem Sorunu... SSK yolsuzluğuna adı karıştırılan müteahhit, AP liderinin Samsun gezisinin giderlerini ödediğini açıkladı Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmı İşgüzar hakkında SSK'nın Sinop. Boyabat ve Eşrefpaşa hastane inşaatlarmda yapılan yolsuztuklorta verilen gensoru önergesinde adı geçen müteahhit Ali Yıldız, «Önergeye adımı karıştıranlar namuslu kişilerse iddialorını ispat etmek duru(Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) OLAYLABIN Denge ve Ölçü B aşbakan Bülent Ecevit, Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde başanlı bir konuşma yaptı. Parlamenterlerce kendisine yöneltilen sorulan yanıtladı. Ajansların verdikleri bilgilere baküırsa Strasbourg'da Türkiye Başbahanma yöneltilen sorulann sayısı rekor duzeye varmıştır. Bunlann çoğu doğrudan doğruyo Yunanlüa.rın veya Atina' nın etkisi altında kalmış bulunan parlamenterlerin so rularıdır. Ama topluluğun sol kanadını oluşturan üyelerin üstune gittikleri bazı konuları unutmamak gerekir. Ozetle sorulann bir bölutnü Kıbrıs sorunu, bir baş ka bölümü de 1 Mayıs ne deniyle Türkiye'de patlak veren olaylar üstune yoğunlaşmıştır Bu da Batı dünyasınm bir aynası sayılan Avrupa Konseyindeki eğilimleri yan sıtır. Türkiye bir yanıyla Uçüncü Dunya'ya ve İslam Konferansına dönüktür, bir vanıyJa da Batı dunyasında veani almaktadır. Ülkemız, bu ikilemin sentezini ger;ekçi yöntemlerle yapabildi•h zaman. ayaklarını sağlamca yere basacaktır. E••• (Arkası Sa 11. Sü. 7 de) Sovyetler, Kipriyanu'nun Moskova'ya yapacağı ziyareti erteledi LEFKOŞE (aa.1 Leikoşe'den resmen açıklandığına gore, Kıbns Rum Yönetımi Baş kanı Spiros Kipriyanu'nun bu ay ıcınde Sovyetler Birliğine yapması gereken resmi ziyaret ertelenmiştir. Bu konuda dün yayımlanan resml bildirh (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) SSK fonlannın özel bankalara yatırılması, böylece mllyonlarca liranın özel bankalar eliyle kullandırılmaları, ülkemizdeki bankacılık sisteminln kimler yararına calıştığını en açık bicimde ortaya koymaktadır. CGP Genel Başkanı Feyzioğlu, haklı olarak, bu konuyu dile getirmekte ve Sosyal Güvenlik Bakanını bir de bu açıdan eleştirmektedlr. Konu. kimin haklı, kimin haksız olduğundan cok bir cslsterm sorunudur. SSK fonları konusu, basında bu arada köşemlzde eleştiri konusu olmuş, ancak. o zamanların Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzloğlu'ndan destek gelmemiştl. Bu konudaki en tutarlı cabayı, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Faruk Sükan gösterdi. Dr Sükan, Sosyal Güvenlik fonlannın kullanılış bicimiyle ilgili söylentiler üzerinde soruşturnia oçılması icin emirler (Arkası 6. tayfada) Topraksız Devlet: FKÖ Gencay GÜRSOY Haluk GERGEB Yücel SAYMAN Coşkun ÖZDEMİRin AP'NİN AÇIKLAMASI Müteahhit Ali Yıldız'ın, Demirel'ln gezisı İle ilgili sözlerine dün AP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Mılletvekili Hüseyin Özalp cevap vermiştir. özalp «Olayın bir tertlp olduğunu» lleri sürerek «13 14 lArkası Sa. 11, Sü. 6 da) LÜBNAN GEZl İZLENİMLERİ Bugün 4. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog