Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Blll Rogers kamyonu doldurup camdan dışan uzandı. tNe oiuyor? > Şışman adam yanına yurüdü «Hıcbır şey,» deA Lard gülümsedı «Bır şeyı yok Ama senın durumun kotü > Cektığı tabancasım Rogers e çevırdı Bılı Rogers sılah zoruylo arabasını dar bir sokağa çekU, orada kamyonun lastıkleri parçalondı Ayakkabılarıyla çoraplarım da çıkarttılar cYjrumek ıçın şahane bir gün,» dedı Lard. fAllah hepınızın belasını versin» Lard tabancasını kaldırdı, cBano bak, yoksa bunu env mek mı ıstıyorsun? » Consoltdated avlusunda kamyonlar yüklenmlş, oğır aflır grevcılerın önünde durdukları kapıya doğru hareket edlyorlardı Grevcıler bağır yorlar, parmaklıkiarı yumrukluyorlardı. Ted Lettıeri sakin bir halde gülumseyerek seyretmekleydi onlaru F I S T deposunda ikıncl katta bir odada Abe Telefonda konuşuyordu Yanında Johnny vardı «Ne dıyor1? » dıye Johnny sabırsızlıkla sordu. «Kamyonları yuklüyorlarmış » tTamam 1 Yürü haydı1» Aşağı ındıler Yüz kışı kadar vardı aşağıda depoda Hep si ıcıne karton sık ştırılmış şapkalar gıymışlerdı, ellerınde hor tum parçaları vardı tHaydı' Yürüyun1» dıya bağırdı Johnny Adamlar sokağa boşoldılar Johnny ıle Abe'ın başlarında oldukları küçuk ordu Flots ın çuneşlı sokakiorıno dokulmüştü Sokağın öteki ucunda, orkalarında dort zırhlı kamyon olan bir dızı un formalı ve tufeklı nobetçı kapıdakı grev cılere dogru yurumeye başlodılar Aynı artda bir kamyon Consolıdated'ın kapısmo yanaştı, Içınden ellerınde beyzbol sopaları olan grev kırıcıiar atladılar Grevcıler gömleklennın ıçınden ıcı kurşun dolu las tık horiumlarıyla dığer silahlarmı cıkardılar Ted Lettıeri de sılahını cıkarttı Grev kırıcıiar grevcılerın sılahlı olduklarını görunce duraksadılar. tHaydı1» dıye bağırdı Ted Lettierf Grevciler kırıcılaro kar 91 saldırıya gectıler Korşı kaldınmdan kadınlar da ellerınde kücük kesekâğıtları olduğu halde koştular. Anna bir grevcıyle bir grev kırıcının kavgaya tutuşmuş olduklarını gordu Gidıp adamın yuzüne bıberı boşalttı Adam ocıylo haykırdı Unıformalı bekçıler, orkalarındak zırhlı komyon'arla bir 8af halmde yuruyorlardı Mıshka ıle arkadaşlorı kaldırımdan onlorı curuk yumurio yagmuruna tuttular Bekc/ler ko kuyu duyunca ırkılıp gerıledıler, safları bozuldu Grev kıncıları bir sokağa doğru kacmaya başladılar Tam o anda Johnny Abe ve adamları karşı taraftan uzerlerıne saldırdılar Zırhlı aracfar önlerındeki unıformalı bekçiierın yanlarına geç.p grevcılere doğru yol aldılar Tam o anda ufak tefek za rıf bir adam fırladı kaldınmdan Usta kasa hırsızı Louıs Toma sını yı Vınce Doyle ozel olarak Detroıften getırtmiştl Tomasınl zırhlı kamyonlardan bırıne bir dınamıt lokumu fırlattı Komyon havaya uctu lcmden cığlıklar gelıyordu Abe patlancyı oorunce yanan kamyona koştu Onıformolı bekc lerden bırı Tomosını ye ateş ettı Tomasını yere ytğıldı Abe sokağın ortasında ölmek üzere olan adamın başında duru Joe Esterhas Çeviren Mehmet Harmana Resimleyen Hikmet Andaç Grevciler grev kırıeılara yordu Sokaîın karşı tarafındakı bir bınanın damındaki Vlnce Doyle pat'amayı ve bekcin n cteş ettığını gorrruştu Yonındakl sılahlı adama dondu ıVur onu1» Adon bir ei ateş e'tı Tomaslnı'yl vuran bekçi yere dGştO. Dığerlerı korkuyla cevrelerıne baktılar tCevrelerıne oteş et» dedı Vince Doyle Keskın nişancı bir daha asıldı tetığe Kurşunlar ünlformalı bekçı'erın cevrelerlne yağaıkça adamlar şa ? kınlıkla Consolıdated termınalın n arkasına dogru kac yorlardı Kamyonlar da arkalarından kaçtılar Abe dama baktı Polıs arabaları gelmışlerdı Pol s er ınıp ellerındekı coplarıyta sokağın ortasında dovuşen adamlara doğru yuruduler Tam o anda polısler n arkasından lıızla gelen bir kamyon homurtusu duyu du Polı^ler ezılnemek ıcm kendılerını ıkı yana attılar. Kamyonu Tom Hıggıns suruyordu Kamyonun arkasından grevcıler ıki yanda kalrrış polıslerln arasına ctladılar. Polıslerden blrı tabanrasını cektı. «Ateş etmeyın''» dıye polıs yuzbaşısı bağırdt «Bırbırinizl vuracaksınız > Tabancaıarını kullanamayacaklarını onlayan polislerln coğu kacmava bcs'adılar Jugovlch poiısın bırıni Consolıdated In pormaklığına sıkıştırmıştı Kald rıp kaldırıp vuruyordu adamı duvora. «Kalk ulan> Kalk da dovüş'n dlye bağırıyordu. €TOMASINI ZIRHLI KAMYONLARDAN BIRINE BİR DINAMIT LOKUMU FIRLATTI» «KAMYON KORKUNC BİR PATLAMA İLE HAVAYA UÇTU İÇ1NDEN ACI ÇIÖLIKLAR GEUYORDU» Hıggins kamyonu parmaklığa carptırdı Consolıdated ın avlusundakı bekçıler bınanın ıcıne kacıstı'ar Hıggıns gerıleyıp gerıley p parmaklığa vuruyor, dığerleri de gıderek gevşeyen dem rien sokme/e calışıyorlardı Abe yanan zırhlı kamyona bakıyordu Yanında oldürülen ünlformalı bekcı vardı Higgıns vıtes değıştlrdıkçe kamyondan gelen gıcırtılan duyabılıyordu Orada saşkın hatta sersemlerrış bir halde dururken polısln bırı orkcsından çopunu savurdu, Abe yere yığıldı Johnny ona doğru koştu, elındekı hortum parCasıyla polısı devırdı Abe i kaldırdı. «Abe' Bir şeyın yok ya, Abe?» «Durdurmalıyız artık. Johnnyl Durdurmalıyız'» Boğulacak gibıydı Abe Avludaki bekcılerden bırı Hıggins ın kamyonuna ateş ettı ön camın yarısı parçalanmıştı Ted Lettıeri nışan aldı Bekcı devr Idı, Higglns'in komyonu sonunda parmoklığı porcolamıştı Kırk elll kışı acılan kedıkten Comsolıdated avlusuna gırd ler Grev kırıcıların kamyonlarının cam arını parcalıyorlar. kamyonlan ateşe verıyorlardı Sonra bınaya yonelip atıkları taşlarla camlarını Indlrmeye başladılar. Consolldated termlnal bmasının ücüncü katında W!nthrop Ta'bot oğlu ve Arthur St Claır ıle aşağıdakı sahneyı seyredıvordu Kam/onları vanıyordu Cam arı parçalanıyordu Yuzler ce kışl vardı avlusunda. «Gıdellm.» dedl Ptıflllp Totbot. «Pol se ne oldu? dıye sordu bobosı. Aşag da kamyonlardan bırl havaya uçtu. «Tann aşkına, babal» dıye yalvardı Phillıp Talbot S' Claır'le babastnı alıp aşağıya arka kapıya ındıler. Abe şaşkın şaşkın duruyordu avluda Kamyonlar yanıyordu Pencereler taşlanıyordu Bir grup kapıları zorluyordu. Hıg gıns ın kamyonu avluda dönup duruyordu. Johnny kamyonun tepesındeydi «Gen donuyoruzl Taşlan bırakın artık! Gerl dönüyoruzl Herkes evıne1» Adamların bır kısmı camları Indlrmeye devam ederlerken coğu donmuşlerdl bile. Johnny kamyonun tepeslnden A h ' ile gozgoze geldı «Haydl Abe'» Abe duraksadı sonra Johnny'nln yanına atlad». «Kazandıki» d/ye bağırdı Johnny «Yendık onları!» Abe /anan kamyonlan, parcalanmış parmaklığı, duman lara yerdekı kanlı cesetlere baktı. «Gercekten kazandık mı, Johnny?» Johnny onu duymuyordu büe «Dönuyoruz''> diye bağırdı avludaki adamlara. evine dönsun 1 Kazandık!» «Herkes Var) (Arkası TELEVİZYON TV'de sinema: Bitmeyen Yarıs (Junıor Bonner) / Yönetmen Sam Peckınpah / Oyuncular Steve Mc Queen Robert Preston, Ida Lupıno / Yapım yılı. 1974 1972 yılında Amenka nın Arızona eyaletl . 100 yılo yaklaşan bir gelenek halıne gel mış olan ünlu rodeo yarışlan yapıiıyor Yarışa katılanlar arasında baba oğul Bonner ler de var Ogui Bonner ulkeyı dolaşıp yarışlara katılan tanınmış b r rodeocu. Ama vahşı bir atın sırtında dakıkalo' boyu durmayo dayanan bu spor vaş ılenenesıni kaldırmoyan amansız acımas z Oır ugraştır Hastonede vatan baba Bonner de llerleyen yaşına karşm hâlâ cocuk kalm.ş avarelığme gem vuromamış Avustralya yo g tme duşlerı kuran bir ıhtıyarcıktır Oğuı Bonner guclukle kazandığı yarışton elıre gecen parayı son Dır armağanı o'arak babosmın Avustralyo bıle'ıne yatırır kLSkun annesıyle vedalasır ve yıne uzaklara bıimrne/er yenı seruvenle re ycns oro dogru volo cıkar Turkıye de bırkac me*sım önce tVahşı Surücu» ısnrıyle goster imlş olan «Bitmeyen Yanşj Amer kan sınemo ustası Sam Pec klrpah m en güzei fılmier nden bırı Bızde cVohş Belcle» «Kope<)er» «Col Şeytanı» t$eref Madaiyası» gıbi Mmlerle tanınan Peckınpah bu fılmde cağdaş dunyaya makıne leşrreye gecmışın aegerlerının yokolmasına katlanamıyan uyumsuz bırây rrltosunu en üst katına vükseltıyor Bu uvumsuzluktan doğan acımn buruk gıirınl verıvor. RADYO 05 00 Acılış program ve kısa haberler 05 05 Turku'er, şarkılar v« oyun havaları 06 C0 Kısa habsrler 06 02 Gunaydın 07 20 Koye Haberler Radyolarırrızda bugun ve rek'âmlar 07 3C HA3ERLER 07 40 Bclgesel yayın 09 02 Cocuk Saatı (1) 10 01 Arkası yarın 10 21 Oyun havaları 10 30 Hafta sonu (2) 12 55 Reklâmlar ve RadyoTV program naberlerl 1300 HABERLER § 1 RT 1 Bolgesel yayın ve reklâmlar Şarkılar Bölge Haberlerl Ankara Rodyosu cok sesli korosu Hak muzlği sanatçılarımız Tangolar 1330 15 40 16 00 16 05 16 20 1645 17 02 Dılek kutusu 17 50 Haflf muzık 18 00 Bolgesel yayın ve re'<lomlar 19 00 HABERLER 19 30 Bolgesel yayın 1955 Cevrennızde yarın 20 15 Cocuklarımız ve Bız 21 02 Türk Hafıf Muzığı 21 17 Şarkılar 2130 Dınleyıcı Isteklerl 22 30 Beraber ve solo şarkılar 23 00 HABERLER 2310 Cuma>teslden pazara 00 55 Gunun haberlerlnden ozetler 0100 Program ve kaponıs 01 05 05 00 Gece yarısı I Rl 3 07 00 07 02 08 00 99 00 09 03 1000 11 00 1200 12 03 12 06 13 00 13 45 14 30 1500 1600 1700 17 03 17 06 1800 19 00 20 00 21 00 22 00 22 03 22 06 23 00 24 00 0100 Acılış ve program Gune Başlarken Sabah kons9rl Turkce haberler Merhaba Muzık Studyosu Tur<çe hoberler Ingılızce haberler Sızın Için sectlklen mız Muzık köşesl Muzık bohçeslnden Klasık Turk müzıği korasu Gunun konseri Anıların muzıği Türkçe haberler Ingılızce haberler Cağdaş Türk sanai müziği Gencler (cln Plâk doiabından Djnden bugünden Gunümuzde caz Turkçe haberler Ingılızce hoberler Gecenın getırdıklerl Cumartesı konserl Gece ve muzlk prooram ve koponı» öğlsye doğru 08 00 Acılış ve program 06 02 Gun başlıyor 09 40 Dunden bugüne radyoculuğumuz 1030 T Yakarçelik M. Blrtandan sarkılaı 11 on Bıl m Kurgu ve muzik 1130 Nazmiye özgül'den 1145 1215 12 45 13 00 13 15 1330 Kücük Konser Kadınlar topluluflu Turkuler HABERLER Ceşıtll klâslk mOzBc Halk ozanları bölge sanatcıları 14 00 Öğretmenler odası 1 I 1 Rl 2 Dıiden Dlle 1620 17 00 17 30 18 45 19 00 19 45 Arkası yarın Şarkılar Yurttan sesler Turkuler HABERLER Beraber şarkılar 14 20 N Hilkat Culha'dan şarkılar 14 35 Türkuler 1500 1520 S M Akbulut • E Ersoylu'dan şarlc. 15 50 Türkuler geçıcN 20.15 Ankara Radyosu coksesll korosu 20 30 Haftanın ülkesl 2100 Muzık Soyleşılerl 21.30 Erkekler Faslı 22 00 Beraber ve solo türkuler 2330 HABERLER 23 35 Saz eserlerl ve saz so'oları 23 55 Progrom ve kapanış STEVE MC OUEEN 18.30 HABERLER 18.35 MARKO Cızg dızı fılmın 34 Bolümünde Marko * ıvablanka do annesını arumayo de ı m eder Kaldıkları otelııı patronu ve kukia tıyatrosu Marko'yo yordımc oluriar ama bulacaklarından umıtsudıner . Bir Gazetecinin Not Defteri cNıçın lclyorlar», bundan 8 10 yıl once /azar • gazetec Celaleıtın Çetın buyuk b r gun lu< gazetede bu roporta|i ger çekleş ırmışt r Yıllar oncesının unlu tı>atro sanatcısı Münlr Özkui unlu ozan Cahlt Irgat unlu ozan Ozdemır Asaf gul duru ustası Orhan Boran. konuşmuştur Yıllar sonra, gazeteci yazar Celâlettın Cetln, stanbul Televızyonu ekıplerl He bu unlu alko 1 kler bir meynanede topladı Ve neden ıctlklerını alkole olan duşkunluğün nedenını sordu Ve alkolun msan yaşamındakı yerınl yansıtmaya çalıştı. riYATROı FAT1H (25 53 80) tHitler Faşızmınden Hayatı Haklkıye Sahne!erı> P Tesı, Perşem be. Cuma. C Tesı 21 00, C Tesl. Pazor 15 30 Pazar 18 30 HARBIYE (40 77 20) «Ayak Bacak Fabrıkası» Car 21 00, Pazar 18 30 Dılefcce Cuma, C Tesı 21 00 Amerıkan Futbolu Perşembe 2100 KADIKÖY (36 31 21) Salon Mutfaktır Oh Car 15 30, Perşembe 19 00 «Sersem Kocanın Kurnaz Karısı» Cuma, C Tesl 19 00, C Tesl, Pazar 15 30 USKÜDAR (33 03 97) Atmas/onya Berberı Pazartesi. Salı 2100 «Patavatsız Honımefendl» Cuma C Tesl 21 00 C Tesl 15.30 «Besleme» Pazar 15 30 2100 ANYAMANYA KUMPANYA (KADIKÖY HAKAN SINEMASI 37 80 63) Tıpkısmın Aymsı Salı narıc her gece 2130 C Tesl Pozor 18 3a BAKIRKÖY HALKEVİ (71 59 49) Memleketımden Insan Manzaroları Cuma 18 30 C Tesı Pazar 15 3a DEVEKUŞU KABARE (44 46 75) Bız Bıze Benzeriz P Tesl. NEJAT UYGUR TIYATROSU Salı harıc her gece 21 00 Cor, (Kadıköy Sınemasında 37 a Tesı Pazar 18 00 44 00) Napolyon Her aksam 21 00 ISTANBUL AKADEMIK SASuna Tıyatrosu 33 06 18) NAT TOPLULUĞU (Usküdar TEVFİK GELENBE TİYATROSuc Corşamba 20 30 C SU (37 87 94) Aşk Dolabı Tesı 17 00 20 30 Pazar Car C Tesı Pazar 18 30 15 00 Pazortesl horıç her gece 21 30 GAZANFER ÖZCAN GÖNUL ULKU TIYATROSU (46 80 91) Karımla Evıenıyorum P Tesı harıç her gun 21 00 C Tesi. 15 00 18 15. 19.00 DOĞA BELGESELİ Bugun yayınlanacak BAŞLANGIC adlı bolumde Hayvanlar Alemınin başlangıcı nasıl oluşmuştur nefes alan ve harekeı eden canıılar korkuyu nasıl bılıyorlar nasıl umutlar oiuyor? Bu gıbı soruların cevaplorı bu hafatkı doga belgeselınde yer almakto 19.30 EMEKLİLER Prog am dızısmın 3 3olumunde Sosya S gortalar Korumu'ndan emekll olar ışcı'enn vaşam ve sorunlarına degınılecek r 20.Ü0 TSM TOPLU PROGRAM1 20.30 HABERLER 21 15 MINİK KONSER Cıuk un Melod snı fülütte Nurettln Guler Arp te Kansu Doğanson seslendtrecek 21.20 SAÎT FAIK Unlu n.kayecımız Saıt P01K Abosıyanık ın ılumunun 25 vıldonumunde sanatcı ve kışıiığını konu olan bir onmo Drogramı ızlenecek BEYOĞLU SİNEMAi Yüze AS (47 63 15) YQZ R F KONAK [48 26 06) Onca Yoksullluk Varken S. Sıgnoret R F. SARAY R. L (45 64 27) Emlly AKSARAY BULVAR (21 35 78) Kılıç Bey C. Arkın P Savaş İPEK (22 25 13) Rezll U Atasoy ŞAFAK (22 25 13) Lanetıler Dağı R. T. YILDIZ t21 11 37) 1 Sarı Emmanuelle 2 Dışı Soyguncular KADÎKÖY AS (36 00 50) 1 Aîle G0nahları 2 Olay Adamı ATLANTİK (55 43 70) Vahşl Melez R T. KENT (36 96 12) Cılgın Atlar R. T. SUREYYA (36 06 82) Kaplona Karşı R T. ÜSKUDAR (33 24 75) 1 Haydar A Akbos 2 Sokak Kızı M Mutlu 21.40 BİR GAZETECINİN NOT DEFTERİ 22.00 TV'DE YABANCI SİNEMA 23.30 HABERLER , Muzaffer Bırtan yönetımlnde Türk O o3rKH3r Sanot Muzıqı toplu programındo sevılen şarkılar ekrana gelecek Fotoğrafta Muzaffer Bırtan bir müzık programının yonetımınde goruluyof. DUNYA (49 01 66) Emmonu•Ile R F. EMEK (44 84 38) Yıldızlar Savaşı R I. FtTAS (49 01 66) Mofako F Nero R. I GAZt (47 96 65) Peter Proud Koc Kere Yasadı R. L İNCİ (40 45 95) AJdırma Gönul R. Kaymak SİTE (47 69 47) Dev Tonumu R. I. ŞAN (40 67 92) istasyon H Koçylfllt C Arkın YENIMELEK (44 42 89) Dokunmayın Dünyama A. Guven
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog