Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

S E K İ Z CUMHURÎYET 11 MAYIS 1979 50 YIL ÖNCE sıyası vakayıı goz den geçıren yazısında Muharren Feyz Bey bu mevzuu şovle ele olmokto ve düşünce'erını şu cümlelerle kaydetmekted r «Tahdıd teslıhat komıtesınde daıma cıkmazo gırıo kalan evveiki toptontıiarmdo bu defa bambaşka müzakere>er olmuştur Gerek tahdidi teslıhat korms/onunda gerek bevnplr ıe' dığer nevetierden ve bahusus cenryetı akyamın teskıl eyiecığ' nustckıi ve tolı hevet'erde cok d.kkate değe r t>.r fıaf daımo fekerrur edıyor Cenevre'den gelen son teıgraf şoyiedır (HaKikl tchdıdı feslıhatı teırın edecek oian teklıf. Almanya, Turkıye. Rusva ve Çın devletlennın rnuhalıf re/ıne rağmen reddolunmuştu') Hgnen hemen fter guo aynr muhaiefeî grjbuno Üfok bır 'arkla tesadüf edlyoruz Yainız bazen TürUye'nın yerıne Çın. yohut Çın'n yerıne Türkıye kaım oluyor Bu halın garıp cıhetı Almanya'nın daımo Sork devîetlerınclen müreKkeD bulunan zumre arasında bulunmasıdır Almanyo on ssneden beri tam bır Gorp devleti değıl belkl Garp ıie Sark arasında buluPuvor 8 2ce bu halın >s 11.5.1929 Fransa'yı Cannes Şenliğinde temsil edecek filmler beJli oldu Mehmet BASUTCU (Parts) Bu yı! 1024 mayıs tanhlerı arasında 32 kez duzenleneeeK olan Cannes Fılm Şenlığıne Franso adına katılacak üc fılm bellı oldu Andre Techıne'ırn <Bronte Kızkardeşler»! («Les Soews Bröntes), Jacques Doı'ıon dan cAhlgKsız KodTu («Lo Drolesseı) ve Alain Corneau nun yapıtı «Kara Serı» («Serıe Nore»), Francıs Ford Coppola'nın «Apocalypse> adlı ese r ı n n .<;e ABD'yı temsil edecek eserier arasınaa oiduğu gelen haberterde Gecen haftalarda istanbul'da öır onceKi fllnnı «Tehdıt») ızleme olanağmt ÜL. duğurru? Corneau, «Franso Ancnım Ortaklık? (Froı ce S A ) ve «Poi.s Pıton» (Pciıce Python adlı eserler,yle de dıkkaıı ceknış bır Fransız yo neımenı Polısıye ko.iuları Amerıkan tThnl er» ını andıran saglam ve gostenşiı b r d ıle an la'ması, kolcyca ve zev,,le ızienebı'" dirrlet ortavo çıkarıyor Bu ke^ A'a n Co r reau, J I T Thampson un vazaığı b r po'ısıye roma r dar esınlenm ş Amenko do gecen bu karanlık hı kâ/eyı Parıs ın kenor maha'leie'inde ar'atarak oncekı eser.enne oronlo ters dıyebüecsğımız bır vontem uvgu'uyor Kavnak A'ıont'k oteSrnden, anlatım ıse Frans'z «Kara Ser'», genellıkle ıkıncı sınıf şıddet ve sefcs fılırlennm ccrptır.'dıgı torsek'z voş ndan kucukier göreınez* yasağfnı aa al s nce îaşıyor. Gercekten rahatsı? edıcı bır ese r Konu ge'eceğı kara"' 1 '' vaşam şortlarından kj'twi mak ıs'even Dir <:sers3rı>nın. onüne cıko" t rsa'ı şeytanı bır p anla gerçekleştırerek '5 .•aşmdakı yegentn fuhuşa ıten ıhtıvar b " kadi"in paralorına kanması olarak Dzetmnsüıt r Hıkâ.enın Kahramant bazan tatlı mscncıi c r «serser1», bazan da delılığe kodar uzancb.ieoek davran'S'crı/la katıksız bır canı olarak karsımıza cıkıvo* Parasız puısuz, ^aya'ım r ayına otutamamış ıserse'i» tokımın1 cok yon u o!arak, gercek ve gercekustii konşırnı, oır bıcımde gözle önune sermesl, fllmın en onemlı özgunlugu Corneau nun anıatmı rahot ve renkll. Dıyaloğlara venlen onem, uzun ve buyuk planlara sıkca rastlanması, ruhbhimsel yanı guçıü bir yakloşım. ayrıca dıkkatı ceken ozellıkîer, Oyuncular lyi yonetılmış. özellıkle fflmln buyuk bır Kismını sırtında taşıyan Patnck Dewaereın yorumu cok guclu. <Karo Serı> Fransız sınemasının başanh tutku d o i j tepkıler uvond'racak olan llgınc bır Crunu Ancok kanımızca buyuk odule yakmiascbılecek güçiuluk ve bütünlükte değıl. Tahdidi teslihat hakkmda yeî< varaır Cunku Alman mı' etımn yeni nes> bu şeMde terb've oluyc MuStafcıi sıyasetr umumt/esı üzer n d e bunun cok büvük tesln olacaktır.» • Haber aldığımızo gore sehrımızde bu? fıyatt carsambo gününden itıbaren 3 kurustan sat' l maya ba^'cnacaktır. • Bebek'ten Hisar'a kada r tramvov hatfnın uzotı'ması Beledıve tcraf'ndan kora'lost'nlmıştır • Ycpiığımız tahkıkato göre ba! * ftyatlan yüKselrn.stır Me^ela barbunvaim okkosı 330360 arasındadır Bunun 540'a kadar c'ktıaı do görülmüştur Kefal 220 kuruS Me 260 kuruş araSinda satılmaktadi' Sebze erden pct'ıcanın tcnes 15 kurustur Yeş1' fasuiye 100 kobok 160 engınar tc'es 40 kwwstw • Gecen hafta lımonımızc B O ton ecnebl buğrio/' O evvelkl gun de 2000 ton Romapyo buğdayı gelmıstr İlg'lıier bu buğdoyia'ın ekfivatı özennde tesıri söv'emektedırler Tahdidt teslıhat: Sılahlorın kis'tlanması. Mevzu Konu Bevnelm.iel Mılletlera.as. Talı İMncl derecede Teklıf: önerl Şark Doğu Garp Batı NesılKuşak Müsnkbei s vaîet^oiprcâe H onuk sıyasa Sinema kültürünün uzanamadığı bir Refah şehri,, ve Anadolu kenîlerinin acıklı durumu AtiUâ DORSAY Zaman zaman bu sayfada okuvucu mektuplarına ver verdığlmı okuyucularım onımsarlar Bu mektup!ardarı bem en cok etkılıyenierı, Anadolunun irak kentlerınden gelen bızım bu sütunlarda sozunu ettığımz fılmlerden, olay'ardan CKITI lordan, ıS'rrlerden b r seyrcıde gunumuz sanatı usture no sıl bır bıigı oluşab'lecekti' sonata nasıl bır yaklaşım getırılebı'ecekîır' Ama benım cok konuşmama gsrek yok. rnektup bu konudo gerekll herşeyı sövljyor Onun ıçın, sözü Zonguldaklı oku'uTi Lütfı Kucükertunc'a btrc^cyım şımdı... «Cumhunveı gazetesınde cıkan sinema yazılarınızı sekız. dokuz yı!d r muntazaman ve sure<'ı okuyo'um Smerna/ı cok sevdığım ıcın, ceşıth gaZ6ta erden ve kıtopıardan sınetva eieştır.te nı okuduğum ıCın b ı r az s nems kuııuru sa h bı oldum riangı fılmın ıyı hangı fılmın kotu o'duğunu Vazııarımzdan oğrend ğ m ıcın b.lıpclı ola'ak yonetmenıne Bakack fılm se/redı^omm Ben Ankara Hukuk Fakultesı mezunu yırmıbeş yaşındo bı r aylık genc bır avukatım Haien bır ortaokuıaa vekıl oğ retnenhk yaporak cep harclığımı kazanıyoruTi Şu anda ış s z m 8u satırların yazarı yılda bır kere bır 'kı gunluğune ış1 oldugunda Ankara'yo gıde bnen. yılın ucyLjzaltmış gununu Zonguldak'to yaşıyan b'r kı ¥ oıcrak ZonguidaK tok' kuitur sanct faa lyetlerın^en bah setmek ıstedığı lcın bu nnekt^cu s'ze yazıyor Zonguldak şefın eğıt'm <n kaniorı Dakirn»ndai COK qert $ canaklı b r ıldır Şehırde 1S75 yılındo kurulmuş De^iel Muhsndıslık Mımarlık Akaderr sı •le Bartın ılcesınde 'su anda Kapai1 oisc b.le* Eg t m Erstıtusu vardır Ayrıca ZorguldoK na?1 sızın Turkı^e'n'n feo da' vaDidan kurtulması 'Cırt oneraığımz scnayıleşme yönünden ve kışı başına duşen gelır yonunden cok gelışmış b'r ıt merkez'dır Somut b ı r örnpk ve' rsem daha ıy: anlaşılır E rıştem gs;en marj aynöa top lu sozıssTie fark'orı ve 'kra mıye meas c'arak eî'rre euı b:n gectı dedı Bu para Kışı başma ocaKtakı ışcıye dağıtiımıştır. Refan şehrı Zonguldak, KÜItürsanat faalıyet'erı olarak o kadar k sır k1. coıden de kotu cehennem kadar kotu bır şeNr olaak nı'9'eyeb' i tr m Us!el k Zonguldak şehr.m'Zde ZorguldaK SıNEMATEK'; adıv \a 'adı <jar kenaıs olma/an tabela derneğı/ıe) s>rema kültür faahyetı gosteren bır derne< old'jğu halde Zonguldak'öo bu kadar cok para oımasına rağmen sinema sonatı yok denecek kadar kcduk ka!nııs bır durumdadır Dun aksaTi 3 nsna fı • T sır.'n e es: rııer1 .•azı m ş dosyarn kanşt.n'ke r > 19781979 s nsmo mevs.m.nm son 2''T3 /cklasırken istar.ij'ı snsTc T ııcfa çoster.ld ğ t"al de bu n;«tuDj vazd ğım ta r fe Mioar Zongııldak'ta /ızyor>2 gorrnemış fı'mienn lıstesı a=ioğ /a c'^arı'rnış'ır Bu film3' n ad'an sıze b'idırmerrdek1 ga/e, dsqı> spnemar k ' Imlen. ~ar sanc* fıim!e r ın. doh' gö çiTarertei do'nvı vazıvorum As^Ş'da1'' *nm od'anrr sınemc kriL'nu ckarmayo ca) san Ku •ı r Bat 3 i ığm dak' sınprnj j uveienne 'thaf ed' 12 4 1979 ta"'iıne kador Z C O J dak'ta vızvona gırmemış f ı i r er lıctss dır 3abaın ve Ustar, öze! B>r Gor Dersj Uzala Kocien Aravan AiaT Elveda Sevğ ı m Bogsı Mc o i Gecelenn Adu'm Lerelı Gjr.eş, A'eşle Oynay'an Aann TJT> 8 r Vasam Ka fes, Gunduz Guzelı. l o m m , YCz Yuze Beyaz Gemı G j ı vç Te^Us, M«"lıoba izın. Ctrta*y»t Gecesl, En Buyak Patron. "Ölfliek jfeayonifn, Kaüı*. 9qle tor. Dcğma* Isternıyorum. Aşk Hıkâ/esı, Yalnız Kalpler 'Cay kovsk>\ Öiduren Hırs llk Defa. Perce ve D ş. Guneş ne Zaman DoğacGK, Otopsı. Buz dan Goğjsler, Cakıl Taşı, Cam dokı Kadın Sakındı Oranın Scfak'arı Kartal Kondu Ya Ben Yo Sen Bgunja AdaTtı Ssn 8e* va Dığerler . 200 Yıl Sonro Mav. Isık Sacunlor, SUTI Kırlı Eller Vukorıda acflarım yazdığm f |rn'er gelme clasılığı cok az va da Zongu.daK ta oynarno rn:ş f.imisrdır "Konal» «Fıro tın Cm.erı» «Siru» «Gjnsr ı Batakıık» Zonguldağa gelir ge mez mı. belı değıl Morco Fejren'nm «C'iâın c a n çeLısa» ıs ml fılm. 1973 sezonunda istanbul'da gosren dı Zorguldak'ta es^i bır ^.OD yesı 1976 vıl'ndo tek bır pur o/nadı "Gece Bekcsıî" b ' bu Cuk g u i L ğ ' j n e vız/on bbiob1' d> şu ancia Zoigj.r'ağ p s''e 1 na'onnric 8 gjpaur ET V F^anco Ne r o iVaz/e Uğru n ? v Ferr;, Tavf'irun «Yade'e^ Yu ce Ucanoğlu'nun «Sevgılı Kardeş» odlı sesk fılmı şenırdeki dört sıieTiada aynıyan dort fılmın adlarıdır.» Don Kışot (BOIOFIITO Mo BEYAZPERDENİN ŞEYİRCİ ÜZERİNDEKİ EGEMENLIĞİ Engin AYÇA tNE^MASAL anlatımın en buyuk buluşu jakın pıan \e montaidır denıiebıiır. O zamana kadar ijenel goruntulen yansıtan ve oırbınnı ızleyen fo:ograflara da>anaa bır aniatım bıçımıne sahip olan sinemada, ses ve rengın gırmesınden çok daha onemlı bir gelişmedir yakın planın ve montajin kuUamimaya başIamasL Yakın pianın seyırcıler âzennde yaptıgı şaş^rtıcı etkı ^nUşı.dıgi ve bunun bü^nçl] bir şekılde kuJlanıldı^ı &nda devreye m^r.Iaj da g;rmış oluyordu. Boylece anıat'mda ntm ve venı boyutlar ka2anan sinema bunu geıiştırerek buganiere Kadar geımıştir. S ÇNÖBEIÇİ ECZANBİR ) BAKIRKÖY Şevkl (istanbu! Cad 6'8), Saadet fAtoköy, i Kısım Çarşısı. 2'A2 , Murat (Yeşılköy, isıasvon Cad 31), Cıhan (Kanarya. Bırl.k Cad 7), Lokmon Hekım (B Ev'er, Izzettın Calışlar Cad 60'B), ilkyuva (Gungören İlkyuva Cau 22) Unal (Werter, Kmal.tepe Sok 50) hayat ıvem Bosno Koyu Mahmutbey Yoiu 5j. Sdltcnmjral (Sefckoy. Safra Cod 139), Tepeustu (K Çekmece, Sefa Cad 41), Tekın (Esenler, Inönü Ccd 14'Fj BFŞIKTAŞ Sakarya (Ihlamurdere, Mumcu Bakkaı Sok 20), Etıler Altuğ (Etıler, N'ısbetıye Cad 40/3) Avfo' (Ortakov. Vuvakkıt Sok 54/A). Boğaz çı (Bebek Rumelıhıson Cad 220'A) BEYKO2 Sağlık ^Paşabahce, Bevkoz Erguvcn Cod 11), BEYOĞLU: Yeşılcam (Torlaboşı Cod 167^ Bergı (jlkyardım Hastanesı Arka Sok 7/1). Fındıklı (Fındıklı Mebı.san Yokuşu, 55) EMINÖNÜ Mehmet Cemol (Ankara Cad 195/1). Demlr (Cemberlıtaş. Pıyerlot: Cad 72/781), Gençtürk (Lolelı. Gençtürk Cad. 17/3) EYUP Islambey (islamDey Cad 10/2), Dostlor (Bayrarrpcşo, 27 Mayıs Cad 60/A), Ümit (Raml. Mobmudıye Cad 26). Alıbeykoy (Alıbeyköy. Ataturk Cad. 51 G O PAŞA Derya (Küçukkoy Yolu. 93), Gülec (KüCukkoy 500 Evler Eskı Edırne Asfaltı. 158 ) PATIH Fatıh (Macar Kardeçler Cad 47) Gülen (Malta, Akdenız Cad 51), Capa (Capa, Mıllet CacJ. 256), Akın lAksarav Meydanı Pazar Yanı. 281), Esekapı Petek lEsekapı, Kızılelma Cod 115/29C), Şıfo (Bolat, Ayan Cad 82/841 KADiKOY Emel |Mcda Cad. 180'1). Rıfat Muhtcn(Soğu*!ucesnne Cad 8), Incı (Acıbadem, Pomak Sok. 926/At Neşem (Konak, Bağdat Ccd. 152'D), Cağian (Goztepe, Besevle^. Kayışdağı Cad. 128/2), Yeşıtbchar fGozteoe Yeşılbohar Sok 33/5) Fuıya (Erenkoy. Cobanyıldz' Sok 59'1), Co$kun (Şosk/noakkol. Boğdat Cad 360 2) KASIMPAŞA Bahrıye (Hastane Yokuşu, 12), Hilo! 'Bahrıye Cad. 51/55), Ceşme fFatıh Sıltan Cad 26/2) KARAKOY: Kuledıbı (Medrese Sok 3/2» ŞISLI Iş'k (Kasat Sok. 32), Meltem (Kurtuluş Caa 151), Dılek (Teşvıkıye Cad 95/A), Kuştepe (Kuştepa Sonuurak. 90), Ortaboyır Merkez (Gulîepe. Toiolpaso Cad 1 06' Cel kîepe (CelıHepe. G O Pcso Cad 29), Kocolp (Esenteoe, Yıldı? Ccd 19> SARIYER Alaaddır /Orîaceşme Cad 27}, Bizım 1 A^ral (Torabya Cam ı Sıtes . 1) USKUDAR Baölarbas' (Bağlarbaşı Cad 405! Paşokapıs' (Tunusbağ Cad 3), Ozden (Ze>nep Kâmıl Hostanesf Cac\ 49) MerKez (Çe^gelkoy. Uzumozu Sok 11), V ne /UTiranıye Fat h f/ehmet Cad 1) Atila Manizade Yugoslavya'ya gidiyor Istcnbul Devlet Opera ve Balesl sanatC larından bas Aîtıla Manlzatje aldığı cağrı LZerıne G Verdı'nın Don Carlos (Kral Phı !OD) ve G Rossını nın Sevıl Berberı [Don 3as lıo) odlı operalannda oynamak üjare Ma yıs sonunda Yugoslavya nın başkentı Be'g r at'a gıdecektır Melek Çelıktaş >^1 ; Fransa'dan döndü Istanbul Devlet Opera ve Baıesl scnatcı'orındon soprano Meıek Cehktaş Fransız rad yosundan cldığı cağrı/a uyorak Parıs e gıtmış CCPII yayın o'arak verıien radyo konserırde G Puccını'nın H Taborro operasında1;. Gıorge!to pcrtısını başcrıy o yo'iırrıaTiştır Konsen $ef Gıaniutg< Gelrrett' yonstnrstır TED Ankara Koleji tiyatro kolu 3 ayrı oyunu başarı ile sergllıyor ANKARA, (Cumhunyet Bu'osu) TED Ankara Koiejı Lıse kısmı Tiyatro Kolu Tanzımattan bu yana IOO yıllık sure ıçınde gerçsaleştırlen 3 ayn bagımsız oyunu başarı ıle sergilemek tedır $:nası'mn Şair Evienmesı» HüseyiD Suat'ın «Hu'!e» Turgut Ozakn3an':n «Kanavıçe» adlı yapıtlarmı sergıl^yen tiyatro kolunun oyunlan Ozdemir N'utku ta rafından derlenmıştır Yöcetmen Leyla Ozuye ıse oyunlann ara metınlerırLi ha zırlamıştır. Çahşmalannı Ankara Ko lejı Edebıyat Oğretmenlennden Rukzan Gunaysu'nun başkanLfında surdjren lise tiyatro koıu şu ofrenciierden oluşmaktadır Hulya Altan Sadık Arıkan, Demz Armdn ÜmJt Akyol. Pelın Babavığıt Su mer Baltacı. Nı) Bılık Ha kan Bolel Izel C?bı Ib a h^m Dem.r Ze>nep Dogaıı can Boran Ekınc: Zevnep Em.j havanoglu. îşdar Gck r seven Muge Gungo Sami Rudag Haşnet A Kasam oglu, N'ıgar Kocataş .m Gokhan Koraltaa A.yhan f Kuzu A et Kurumoğlu Re ha Ozer Çıier Satırogıu. Zeynep Tan. Melıke Toklu cu, Kenan Tufek, Ergvn Tuccar. Ayşegrjl Unver» S.ntma. gosteriJenn yapıiı* bıçımı nedenıjle ve ondan kaynakianarak seyırcıiîn buyuiemekte Kibk.vralc >ıikalamaiita, ıçına almakta ve sevketmeKtedlr Seyircı Karanlık ve sesbiz salonda yaşadıgı çevreden koparak, sinemanın goruntu ve ses ierle yeniden yarattıgı bir dun/aya gırmekte ve gosıen boyunca orada yaşamakıadır. bmemaya, bır İJimse bunu bıierek ve ısteyezek gıxmektea<r Bd>a/. perde gosıen bcyunca sevııcıler uzennde egTiendır Bu bıçınıde bır ılıŞKi go? munds turulaIMK s.nemada çeşıîlı aruatım biçımlen denenmış. eşlth kuraniiar geiıştmlm:şLır Montaı \e yakın plan kapıtaiıst dunja smemacıiannın elmde salt hıkayeyı daha boyutlu avnntılı. akıcı anlaunaıc kışilenn psiaoJoıilermi yansıtmak, bır atmobfer. heyecan u.yand^'an bır gerıhm yaratmak ıçın kullarulırken. 1917 aevrınıınden sonra sosyalıst bır top.um oluştuiTna çabasındakı Sovyetler BırligmJekı s.nemacılar elınde seyırcıde yenı b;r dunya goraşu bakışı oluşturacak şekılde kavaunıar. düşunceler üretmek ıçın kullanılma.va çajşılnîiştır Bunun içm seyırcmın zıhnınıuyanık tutacak. gösterı boyunca ven.en kavramları ve duşanıelen aiacak şekııde montaı kuıara ve yonteTilen gehştirmeye çaba gostenlmıştır Bugım dunyanın dört bir yan.nda toplumım degiştirilmesi ıcın venlen rmıcadeleler ıçınde sinema da etkm bir biçımde kuJlanılmaktadır Bu mucadele ıçinae sinema kendıne yeni yollar yenı bıçimler arayışı da ıçmdedır. Bu yapıiırken beyaz perdenın seyırci üzenndekı egemenliğı bır yandan tanhseJ deaeyler yeni bastan değerlendirılmekte dığer yandan degişik ulkeierdeki deneylsr rzjenmekte. tartışılmakta, duşunulmektedir Butun bunlar olurken bir dığer jandan da sinema yenı gelişen od.ovızıüel anlaumlar karşısında Aendl dunımunu tartismakta. gozden geçırmektedır Mevcut ; erl^şm'ış sınemasal dıJ \e ^e^irci ilıçkıler.nı "sru ve degışık bir mesaı »çın kullar.an sln»msc lann yanmda toplumsaJ deçışım mucadelesıne koşuı olarak sınemayı dil oiarak seyircı ilışk:,lerı oîarak defıstirmeye yönelık arayışlar da surms f edır Sinemasal anlatım. yakın planın kullan'lmac ı rrontajın ış'evı gosten yen ve b çımi seyırcilele kuruîan egemen tab; ıhşkısı ele alınmayı. ustur.de dusunj'mey değiştınlmeyı beklemektedır Tija.ro se> .rcıs.r'n sahıp o.abıldığı basimsızliEra ve ö?su '.jge s.nema ••syircisı de kevu^rrnk, ka\usturuln'ak zcrurd^dır Bu yonde Octavıc Getmo a .ıe Fem r.do SoUnas 'n «La Hora de los Hornos» tz'.rr en/ıe g.'ıştıklerı seyırciyj gosîer anında etr.'T o'nian n oîesmde gösten ^anıanının egemenj kııva dsneme'en Tecdor Angelcpulos un montaıs/ ve yakın plansız. seyircıyı u'led kien ka>şı=nda ozg^r bıraıfmavı amaçîavan çabaJan Je?n Nîar.e Stıauoun VP şcnç Alman îinemac a i ' T a vöne'ış'srı AEDdeü Jcımi s:nerpar •ann denen eIen, devnmcj rtuHtan sıneman n arayijıan ızlen mesL degerlendinlmesı gereken gınşımıerdır (BULMACA SOLDAN ı Hzıkte ıkî ütreşımın bırbınru yok etmes: i Uzlaşmaya varab:lrcek ıçın hak. ıstek va da savlann bır boluır'inden Karsı taraf yard na >a^geçmek Esö djlde ^eıgıye ve aşka deggın yazılmıs mekrup 3 Et oburiaraan surü halınde yaşayan ^jçuk bır yaban ha>vaaı tsteksız gıbı goıünme 4 Dogadan e'de edılen yararl; sey Bir çesıt ye!kf>nlı cekne 5 Ucunda alev çıkararak vanar Dir tnadde ba unan degnek Bır hayvan 6 Gumüş parlakJıgında demır sertlıgınde kolay ışıemr kolayca tel durumuna getınhr bır eiement 7 OyuK ya da çukur bır şeyın en alt bolumu Kaval biçımınde yanık seslı, karnıştan bir üfieme çRİgısı 8 Aynı oranlarla birleşmış aynı elempntlerden oluşan fakat molekullennde atom gruplaşmalan değışik oldufu tçin birbırinden farkJj ozeilıkier gosteren cısımier 9 Eski dıîde LDianın bir sozunun diğer bîr suzuyle çelışmesi çeüşki. YUKARIDAN AŞAGIY A : 1 Bazı kimyasal maddeienn ya aa ışık, ısı. elektnk gıbı guçienn etkisıyle procoplazmanın yanaşma ya da uzlagma oıçımınde Oıaıı yer degıst.ırmesı. • Bır gramlık bır kütleye uyguianınca onun bızıru sanıyede bir santımetre artıran guç oınm] 2 Yonetınade gevşek. becenksız olan kımse 3 Gülünç bır biçımde gıyınıp susienen kadın. Kötu dikış oedenıyle ttumaşta oluşan büzü'me va da kıvnm. 4 Bır şeye dogru dıye bakaa doğru diye ben'mseyen Koyun sesı S Bır mantarla bir suyosunu nun ortak yaşamıyîa ortaya çıkan bitküenn gene) adı. 6 Havvan baEşl olmayan. 123456789 KUÇÜMEN HASLET SOYOZ Lütfi Akad. «Sürü» fiSminin Balkan Şenlîğinden çekilmesi üstüne açıklama yaptı Yonetmen Luttl Akad, «Sür ru» fılmının Guney Fılm îa afından Balkan Fum Şenlığ.ndsn ceK'lmes oıayı ustuae ga zetemze b^r acıklamo gonderrr.ıştır. Sayın Akad'ın açıklama sını ısteğı astune yayımlıyoruz. «fH. Bclkan FAm Şenl ğı ccılışında dağıtılan bır bıldırının altında ısmımın de yazılı oldur ğ j n j go düm Elıme cok geç gecen bu bıldırımn savunduğu 1 ana ıİKeıer meslek hayatım bo yunca savundum AncaK, gunun şarilan gerekce gösienlerek sAğıt» f.imının TRT'de gos t3rıden kaldırıimasını p r oiesto etmek amacı ıle. Turkıye'yi temsıi edecek »S'JRU» fılmınm Şenfıkten cekilmeslne h.ç bir suretle katı.madığımı ve btld1rının ıcerığınden hoberdor oimadığımı. altına ısmımın ızrvm alınmadan yazıimış olmasmı kınadıgımı Dıldırırım. Bır hakkın savunnasını yoparken Turkıye'yi, dığer ulkeler arasında gercek değerı ıle temSıl edılmpkfon »nteım ı,,rr».~^ EskJ Mısır tanrılanndan. 7 Bır sozcuk bır davranış ya da olgudan anlaşılan şey • Genışlık. 8 Gazete ya da dergide bır yazı f uru 9 Artırma ıJe satış. Bır mevsim. DUNKU BULMACANTN ÇOZUMU SOLDAN SAGA• 1 K.oliokyum 2 Ur Aba. Nı 3 Lumbago 4 An lyot. 5 Dara 6 Çanak. Ek 7 Isı. • nS. 8 Kıkırdak. 9 La. Torik YUKARÎDAN AŞAGIY A 1 Kulakçık 2 Orun Asıl 3 rukA. 4 Labada 5 Oba. Akort 6 Kagır. Do. 7 Oya. Nar 8 Un. Eski 9 Mistik. , \ GARTH MARTIN STORM / Ç DEN6ESIK';' 3O7ABıUR/AZ PtVIZ ÖLEBIUSD K. 0EUMiS\f£Z S,Z..TT:5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog