Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CUMUURÎYKT 11 MAY1S I97t YEDt DİSKYönetim Kurulu koşulları değerlendirmek için sürekli toplantı durumunda olacak » İSTANBUL BAROSU BAŞKAN1 AVUKAT ORHAN APAYDIN, DISK GENEL BAŞKANI BAŞTURK VE 7 ARKADAŞIN1N SERBEST BIRAKILMASI İÇİN BİR ÜST MAHKEMEYE ITİRAZDA BULUNDU MAHKEME İTİRA2A İLIŞKIN KARARJNI BUGUN AÇIKLAYACAK Cumhuriyei Haber Merkezl DtSK Genel Başkonvekllı Muk6U Zırtıloğlu, dun yoptığı yazılı acıklamada, 8 mayıs 1979 tarihırtde toplonan DISK Yönetnn Kurulu'nun bundan sureklı top lontı halınde olacağını bıldirmış ve «DISK yönetım kurulu. lcmde bulunduğumuz koşulları değerlendırerek, ışçı sınıfının devrımcl srnıf ve kıtle sendikal örgütü olarak DISK'ın üstüne düşen gorevlerı yopmok ıçın, bu koşulların gereğı. surekll toplontı halınde olacaktır» demıştır Zırtıloğlu. şu göruşlect belırtmıştir ıDlSK ın Işcl sınıfının uluslararosı blrlık mücadele ve dayanışma gücü olan 1 moyıs'ı Istanbul'da kutlamak kjin bayramın mücadelecı geleneğıne uygun olorak gosterdıfll korarlılık engellenmek istendı Bosto DISK Genel Başkonı Yürütıne Kurulu üyelerl ve bazı sendika yönetlcilen olmak üzera, Cok sayıda DISK uyesl ıle ilericı demokrot ve sosyalıst gozoltına alındı Ancak, vorolan demokrot hak brın korunmosı ve genleletltırıesı mücodelesl hıcbır önlemle engellenemez DISK'ın faşızitıe emperyolızme, sömürü ve baskıya korşı mucodelesi, ke•ıntısız olarak devam edecektlrı APAYDIN İTİRAZDA BULUNDU istanbul Sıkıyonetim Mohkemesınce tutuklanon DISK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve 7 arkadaşınm serbest bırakılmcsı içln Istonbul Barosu Başkonı Avukot Ortıan Apaydın dun ıtırazda bulunmuştur 1 Ordu Askerı Mahkemesl Başkonı Yargıc Kfdemll Albay Metın Turan. dosyanın tncelen diğinl. ve mahkemenln bugün kararrnı acrklaYOcagını bıldırmiştır. Oc Myfadan ibaret dılekçe Ile itırazda bulunan DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve yedı arkadaşınm avukatı İstanbul Baro Başkanı Orhan Apaydın «Çoğulcu derrokratık duzenlerde DISK gibı ışcı sınıfının buyuk ve etkin kuruluşlannın lideri durumundo olan klşılenn yaptıkları yasal mücadele ve eörevler nedenı ile suclama ve kovuşturmaya uğramolannda tutuklama bıçimınde işlemlere kesınlıkle başvurulmaz» dernışttr Avukat Apaydın, itıraz dılefcçesınde Itirazı gerektıren hususlorı belırterek şoyle demıştır 1 Mayıs Işcı Bayramı törenlennı düzenlemek DİSK tüzüğünün yânetıcllerine verdıği blr görevdir Bu görevln yerıne getlrllmeslnde slyasal iktldartann yörtetlcl kadrolarmın klŞ'sel anlayışlan Ile cellşkıye duşmek başka şey devlet ve hükümet nufuzunu ktrmanın icerdığı obıektıf anlayış başko şeydır Slyosal Iktidar kadrolarmın temsil ettlğl anloyışın devlet ve hükömet kavramı Ile özdesleştlrılmesl demokratık devlet anlayışı He boğdaşmaz » İstanbul Sıkry6rtetlm Mahkemesi itıraz uzerlne dosyayı 1 Ordu Askeri Mahkemesine göndermıştir Itlroz konusunda bugün blr açıklama yapılacağı bıldırılmıştır BORAN VE DİÖERLERİ Hoktannda 1 Mayıs gönü sokağa cıkma yasağına karşın Merter'de korson mltırtg düzenlemekten TH* Başkartt Behlce Boron vs 330 arkadaşı hakkmda açılan davanm duruşrmnına Topkapı'da bulunan Atatürk Ögrencl Yurdu sl nema ve konferans solonunda önümuzdekı gönlerde başlanocakttr İstanbul Sıkıyönetım Komutanlığı Boran ve 330 arkadaşıykı bırllkte korsan mltıng yapmaktan 751 krçtyı tutuklamış bulunmaktadır Bu samklar beş gnjp hallnde yar gılanacaklardır. SIKIYÖNETİM'DEKI SİLAH KAÇAKÇILIĞI SANIKLARINI ESKİ SIKIYÖNETİM MAHKEMESİ ÜYELERİ SAVUNUYOR Doğan KATIRCIOÖLU İstanbul Sıkıyönetım Komutanlıgının açtığı silah kaçokcılığı davasında tutukladığı sanıklan, »12 Mort donsmiının şımdı avukatlık yapan eskı yargıc ve savcılarının savunduju öğrenılmlştır Istonbul Sıkıyönetlm Komutanlığı Asked Mahkemesınce, tSılah kacakcılığı, 6136 ve 1567 sayıiı yasalara muhalefet> suçlarından Haydarpaşo Gümruk Mudürü All Galıp Kayıron, Osmcn imanoğJu (Inan). inşaatcı Nızamettin Aylemız, inşaatcı ve gemıci Mehmet Cantaş, Pırelll başbayıl Mustafa Mırza, odabaşı Mehmet özer, otelcl Hacı Mirza ve İnşaatcı Ahmet Tombul tutuklanarak cezaevıne konulmuşlordır. Savunma kurutunda yer aion 1. Ordu Mahkemesl eskl Askerl Savcısı Emekll Al bay Sırn Akbay 3 numaralı Sıkıyönetlm esk> Yargıcı Emekll Albay Coşkun Dündar ve eskl Sovcı Emekll Bınbaşi Taylon Erımer Ile Avukat Orhan Akkavo Avukat Kadır Bakoğlu ve Avu kat Saml Gercel bu tutuklamayo 1 Ordu Askerl Mahkemesındö Itıra* etmışlerdır An cak 1 Ordu Asker) Savcılığı bu Itlrazların mahkemeden reddını sanıkların tutukluğunun devamım ıstemıştır Başkan Yargıc Kıdemli Albay Metın Taran Uye Pıyade On Yüzbaşı llyas Kırdık ve Üye Yargıc Asteğmen Mukadder Yakupoğlu'rtdan kurulu 1 Ordu Askerl Mahkemesi. avukatlann ıtırazını yerınde görerek sonıklorı serbost bırakmıştır 1. Ordu Askeri Mahkemesi kararını şöyle acıklamıştır: «Dosya munderecaotmo ve mevcut delillere nazaran bilcümle sonıkların müsbet suçu ıka ettıklerl hakkında tutuklanmalarım gerektırecek derecede veteıil güclü kanıt ve belırtı bulunmadığı anlaşılmokla vakı ıtıraziarın kabulu ile haklarHidaM tutuklama müzekkerelertnin gerl oiınmasına ve tohlıyelerlne mahkeme heyetınden Atğm Mukadder Yakupoğlu'nun sanıklordon All Galıp Kayıran ve Mehmet Cantas hakkındokı karşı ovuykJ ve oy cokluğu İle karar venldı» Sanıklardan Haydarpoşo Gümruk Müdürü All Galıp Kayıran Ile inşaat v« gemi ışletmecısı Mehmet Cantaş'ın serbest bırakılmasına karşı cıkan Yargıc. bu kararını tutanağa şöyle yazdırtmıştır «Dosya münderecaatıno göre •anıktordan All Galip Kayıran ve Mehmet Cantaş hakkında tutuklanmalarını gerektırecek kuvvetlı belırtlle» bulunduğundan, bu kışıler hakkındakı tutuklu luk hallmn devam etmesl gerekt'Oi kanaatl Ile çoğunluğun kararına karşıyım Mukadd«r Yokupofllu Hakim Atğm.» Samklar hakkındakı Boruşturma İstanbul Sıkıyönetım Askerı Savcılığınca sürdürülmektedir Nıtekım kacakcılık olayı ile ilgıli olarak hafto ıcmde Sıkıyönetım Mahkemesınce yenı tutuklamalar ycpılmıştır llgılıler, soruşturma hakkında şımdılık bır açıklama yapmonın erken olduflunu soylemektedırler Soruşturma sona erınce, samklar hakkında Sıkıyönetım Askeri Mahkemesinde kamu davası oçılocağ) ögrenılmıştir. DANIŞTAY BAŞKANI: "YURDUMUZDA ÎÇ VE DIŞ DÜŞMANLAR ÇEŞÎTLÎ MASKELER ALTINDA TOPLANMIŞ TIR,, DEDİ ANKARA. (Cumhurly«t Bürosu) Damştay'ın 111'ıncı kuruluş yılı dun Ankara'da torenlert* kuttanmıştır. Sobah saat 06 45de Anıtkobtr'de, Danıştay Başkan ve üye lerı saygı duruşunda bulunmuş lar. daha sonro Devlet Konser salonunda duzenlenen torendm konuşmalar yapılmıştır. Törende, Danıştay Başkanı Prof. ismail Hokkı Ulgen ile Turkiye Barotor Bırlıği Genel Başkanı Avukot Faruk Erem konuşmu»tur. «Oanıştay Gunu» toplantısına, Cumhurbaşkanı Fahrı Koru turk. Senato Başkanı MecilB Başkanı, Anayasa Mahkemesl Başkanı, Yargıtay Başkanı Yar gıtay Başsavcısı Sayıştay Baş kanı, Askerı Yargıtay Başkanı Askerl Yuksek Ida '•Aib^eme sl Başkanı eskl Anayasa Mahkemesi Boşkanları'ndon Kânl Vrano Bakanlar Yefl Yönetım Bakonı Dlyanet Işlerı Başkanı, AP'li eskı Bakanlar'dan Ali Şevki Erek de katılmışlardır Başbakan Bülent Ecevıt de, Danıştay Günü'ne bır mesal göndermıştir Danıştay Boşkanı Prof lsmaII Hakkı Ulgen, törende yaptığı , r Danıştay'ın lll'inci kuruluş yıldönümü kutlandı. Prof. Ülgen, idari reformun kaçınılmaz olduğıınu belirtti. konuşmodo. Türk gençhgıne coğrıda bulunmuş. «Yurdumuzun üzerınde karo bulutlor top lanmıştır iyi tanıyınız bu Karo bulutlann ne vapmak istedıklerını, onların sızı ne yolda kullanmak istedıklerıni anlayınız artık> demıştır Türkıye Borolar Bırliğı Başkanı Prof Faruk Erem de «Dev let Avukatlıâı Kurumu»nun oluşturulmasını istemlştir. DANIŞTAY BAŞKANI7IIN KONUŞMASI Prof Ûlgen, «Dunyanın uzoy caflıno erıştlöl bır dönemde maalesef devletlmizln ve toplumumuzun İCıne ıtıldığı ve cum hurryet ilkelerlyle coğımızın gerçeklerıyle bağdaşmayan sıya sal, sosyal "e ekonomlk kargasayo ve kardeş kavgasına soyird kalmak, adalet muesse selerlnin »aygınlıgına ve hatta can vorlıklarıno karşı yapılan saldırılara goz yummak Atatuk un bızlere emanet ettığl cumhurıyetı korumak gorevın den kacmak olur» demıştır. CEZA MAHKÛM1YETİ KARARLARI Ülgen konuşmasını özetle çöyle sürdürmüştür «Danıştay yargı kararlarının geclktlrilmeden ve gereği gibl yerlne getirılmesınden moğdur ve şıkoyetcl olan vatondaşlarımın, bu konuda gıttıkce bılinc lenmelerl dolayısiyle. Danıştay yargı karorlarını Infaz etmeyen yetkılıler hakkında özellıkle ad Irye mahkemelennde actıkları kışısel sorumluluğo dayanan tazmlnat davalon ve oyrıca ceza kovuşturması yönünden sav cıtoro başvuruiarı üzerlne hukuk ve ceza mahkemelerince verılen tazmın ve ceza mahku " Barolar Birliği Başkanı Prof. Erem de, «Devlet Avukatlık Kunımu»nun oluşturulması gerektiğini söyledi mıyetl karorlarını sık 8ık bosın da haber olarak görmekte ve ızlemekteyiz Donıştay karorlarını yerıne getırmeyen yetkıli kı şılerın tazmınat paralarını ken dı mal vorlıklorındon odemek zorunda kalmaları ve ayrıca ağır cezaı sorumlulukları nedenıyle bu yol yanl adiı mahkemelerdekı kovuşturma volu cok etkln bır rol ifa etmektedlr». MADEN YASASI VE YÜRÜTMEYİ DURDURMA HAKKI Danıştay Başkanı yCrOtmeyl durdurmanın Anayasal blr hak olduğunu da blldirmls, soyle devam etmıştlr«Bugunkü sıyosol Iktidar zamanında cıkarılan bir kanun 1961 Anayasası'nın kabulünden yaklaşık 18 yıl sonra ve llk kez olarak maalesef olumsuz bir meyvesini verdı ve 1978 yılı 14 ekımınde yürurluğe gıren (172 sayıiı» Devletce Işletilecek Madenler Hakkındo Kanunu'nun 16 maddeslnin son fıkra sma «Yurutmeyl durdurmo kararı venlemen hukmü kondu Tıpkı Anayası ndon öncekl donemlerde idareyi guclöğe soktuğu sanı'on bazı hailer içın tDanıştay'a başvurulamaz», «Danıstay'a aava acılamaz» şeklınde yasalara konulan ve sonrodon Anoyaso Mahkemesı'nce ıptal edılen hukümler gı bı Damştay'ın kendl varlık ve görevlermı ılgılendıren alana gı ren bır huküm olması nedenlyle Danıştay Genel Kurulu nun verdıği yetkıye dayanarak Anayasa nın hukuk devletı ılkesıne aykırı gördDğümOz bu hükmün Iptali lcın Anayasa mahkemesine iptal davası acmış bulunu VEFATLAR IÇIN Acı cunlerlnlzi oovtason İSLÂM CENAZE İŞLERİ Bir tetetonlo emrtnlTdedlr Gazete. ilân ve umum muameleler, doktor ropor. defin ruhsotı. hotim duası. devir duoları, hetva, seker lelerf vopılır. Hostosıyetle ve tltlztfkle deruhte eder. yoruz ı tNıhayet her konuşmamdo Ozerınde ısrarla durduğurr hef dönemde butün sıya6ilerımızın uygun gördüklerını de belırtme lerıne rağmen 15 yılı aşKin bif sureden berl yasalaştıramadığımız. tdarl yargı alanında bır reform yasası nıtelığınde olan ve halen Ikınci kez Büyük Mıllet Meclisı'nde bulunan cBölge İdare Mahkrme'eri Kanunu Ta sarısunın daha fazla gecıktıril meden kanunlaştınlmasını dıliyorum» Türkıye Barolar Bırllğl Başkanı Prof Faruk Erem de konuşmasında her yıl artarak co ğalan ıdare davaların cözümünun Idarı davaların cözüme boğ lanab Imesl 'nsan üstü emeğl gerektırecek hale yaklaştığını bellrterek, ıDevlet Avukatlığı Kurumu»nun oluşturulmasını ıs temış, ozetle şoy'e dem ştır fAvukatlar memur statüsürv de ayrı bir sınıf oluşturmuşlarsa da bu farklılık onların uslend klerı meslekl hızmetlerın nıtelığıne uygun b i r düzeyde sağlanamamıştır Hem kurumlaşmada hem de malı ve meslekı hak ve yukümluiüklerın saptanmasında devlet ovukotlığı kovramının gereğı örqütsel yasalarla bır an evvel düzenlenmelıdır* İSLAM CENAZE İSLERİ TEL: 47 20 06 40 63 86 NOT BOtun muometetor *•• 'otmeye a!t olmok üzere yurt Cl vurl dısı vurt dışındon /urda cenaze nakll yooıltr Gunün her soatırtde emri(Türket 3966) SSK Genel Müdürü : Kurum inşaatlarında yolsuzluk yapılmadı ANKARA (Cumhurıyet Bürosu) rlnc şoyle demiştır. SSK Genel Müdürü Hıkmet E«Bosıno ıntıkal eden ye Mıl rinc dün bır açıklama yaparak, let Meclısi Başkonlığına verıTurhan Feyzıoğlu ve bazı AP' len gensoru onerges.nde ılerı H mllletvekıllerl tarafından Mec surulen hususların vuzuha ka lise gensoru önergesiyle getı vuşması ıcm durum, Genel Mü rrten Hilml Işgüzar hakkındakı durluk müfettışlerınden oluşbozı Iddlalorı yonıtlomıştır. turulan bır komısyon torafından tetkık ve tahkık edılmekTöm Ihalelerln onoyının Ku tedır Tanzım ed len raporlara rum Yonetlm Kurulunun orta çore ışlem yapılacak ve durum yından gectiğlnl belırten E ayrıca basına acıklanacaktır» UYSAL'IN ACiKLAMASI CHP Grup BaşkanvekıJi Hayrettın Uysol, muhalefet partılerının savlarını tasıyan gensoru onerges nden kacmadıklarını yıneleyerek «bız gensoru ıle ılgılı tavrımızı daha saptamadık Ancak sıyası amaca yöne lık gensoru onergelenndekı tav rımızla soruşturma onergelenn dekı tavrımız değışık olabıhr» dem ştır. İLAN İSTANBUL TRAFİK ŞUBE MUDÜRLUĞO BİNASI YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞI OLAĞAN GENEL TOPLANTISINA DAVETIYEDİR 30 MAYIS 1979 carşamba flünü »aot 1100 6* Dernek Merkezımızde yapılacak genel toplantıda hazır bulunmanızı rıco ederız O gun nısap olmodığı tokdlrde ıkıncl toplantı ayrıca davetnameye gerek kaimaksızın 6 HAZiRAN 1979 günü aynı yerde ve aynı saatte katılon uye sayısına bakılmaksızın mezkur toplantı muteber oddolunacaktır IDARE HEYETİ GÜNDEM1 Saygı durusu 2 Yenı ıdare heyetı seclml 3 Derneğın foalıyet raporu, hesap duaımu ve murakıp raporlarının okunması ve denetlenmesı. ORKO Göztepe şubesi hizmete girdi Ordu Yardım'aşma Kurumu'nun dordüncü Ordu Pazan şubesı dur» Oftztepe'de törenle hizmete acılmıştır Ordu Yardımlaşma Kurumu yetkılıleri. 1978 yılında 19 ma ğaza ıle faaliyet gosteren Ordu Pazarlarının yıllık cırosunun 902 mılyon lıra o'duğunu ve blr öncekl yıla göre yuzde 76'lık bır ortış sağlandığını bellrterek 1979 yı ı clrosunun bır mılyar lirayı oşmasmn bek lendlğini bildırmişlerdır. GÜNÜN KİTAPLARISORUN YAYINLARI 8UNAR MARKSİST LENJMİST PARTİMİN ee DB ALTIN A KADIR YAYINLARI ADA tAYINLARI ANKA YAYI" LARI ANADOLU CAY'ULARI ANT YAYINLAHI ALTIN KOPRU V A Y I N ^ A R I ARKADAŞ K TAP^ARI ATLAS KITABEvl YAı'ıNLARI AYDCGDU YAYINLARI BAŞKENT YAYINLARI BELGE YA\ NLARI BE$in ORUÇ YAYINLA1»! BİLGI YAYINLAR1 ÖtLlM YAYINLARI BILIM \E SOSYALİZM YAYIVLARI BIRSEN YAYINLARI B1RİKIM YAYINLARt BUYLK OERSANE YAYINLARI CIM YA HNLARI CUMhüRIYET GAZETESI YAYINLAPI ÇAGDAS YAYINLARI ÇA\ Y^YINLARl DAMLA YAYINLARJ CE YAY.NEVI CER GEHEL DAÖ1TIM YETENEK Gcncl • " Testtcrii TEMEL EĞİTİM BERSLERI F Engels Enstıtusü nün hazırladığı, Marksızmi kendl kendlne ve topluca oğreten bu kıtap beş büyük ana boşlık altında toplanan, 1 yontem ve sıstenotığı ıle yenı blr eğıtım programı oluşturuyor. 1) 2) 3) 4) 5) Alman Işcı Sınıfı Tarıhl Marksıst Feisefe DıyalektlK Materyoltera Tarıhsel Materyalızm Ekonomi Polıtlk Bılımsel Soeyalızm Sosyolızm / Komünlzm • Ek: Sosyaltem Dağmmını yaptığımız yayınlar feO YAYINLARt EMEKÇI YAYINLAPI EMEK IS YAYINLAPI EM N CEGEF» YAYINLARI E.PIN ^ A^IINLARI FIL Y A V I N L A R I G E ^ C E K YAYINLARI C C Ç T KITA35VI YAYINLARI GCZLEM YAY NLARI GOKCEN DERSANE5I YAYINLARI GU^4E1• F!IVG!LIK .AYINLARI GU'JCEL YAY NLAR GUVE'J YAY1NEVI H A f i O ^ A YAYINLARI H A t D A R C J f / E N YAYINLARI If/BAT /AY N^ARI İ N K I L A P \ E A K A YAYINLARI ISTANSUL UNIVEftSITE KITABEVİ YAYINLARI KANAAI YAYINLARI KAVRAM YAYINLARI KORAL YAYINLARI KOSUK YAYINLARI KOZA YAYINLARI "CCz'CLUK YA^INLARI KOYUN ÇOCUGU YAYINLARI KOZ YAYINLAPI KURTU US '.AYINLARl YURTTA DAÖITIMI MURAT DERSANESİ YAYINLARI ODA YAYINLARI OK YAYINLARI OKAR Y A ^ L A R I ONUR ıAYIN^ARI ORCA YA\ N^APl ORTAM YAn\ ARI ONCU KITAB^U YAYINLARI OE E YfinNL O^ER E OZGU Y A Y I M / ° I RAFET ZA r'LER YAYINEVI PEVZI KITABEVI REDHCJSE V AYINEVİ SANOER YAY NLARJ SAK VAYINLAPI SEÇf'E KITAPLAR SERHA' DAQiT,M T'AYINLAFO EER AY N^ARI SEN K^AR < SOL Y/'MNLAR SOSYAL KL«,SIKLER SUREÇ YAılNLARl SOPJ'J t AH 4L \HI TO 3 LUM YAY1NLARI TURM/E VAZIL/^RI YAY.NLARI TÜRKIYE GIDA IŞ YAY NLARI TURHAN KıTABEVı YA||NLARJ ULKE YAYINLAOI ULKEM YAYINLARI UNIVE°S,7E YAWNLARI U C M N Ar"l\LARI VAR YAYINLARI SOSYAL Y M Y I N L A R Genlşletılmiş 3.BASKISI ÇIKTI. • 19771978 Ü.S.S. G Yet»neksınovındo soruıon sofulann bu <oğu bu krtapton fıkmiftır • 1974757677v«78 US.S.Yetonek soru vs cevcpiorı. Tu.nYeteneU konulonnı KerenÇözumlu ornekle» u»4Coı soruluk 25 test uygular.osı. 500 SAYFA 150.TL. OAĞITIM. SER^AT YAYlNtVİFİL YAYINEVİGEDA E RSENYAYINEVUSAY DÂGlTiM ÖOEMELİ İSTEME ADRESh P.K.1O Yenıkoy/iST.Tel 621471 Oünyanın Çehre«ml Değıştirdt Bu/uk boy 3 hamur kağıt 525 soyfa, lake ve gofre kapok, ıplık d kış p'astık ve bez cıltlı 20 cizeige 60 resım, 32 sayfo çıft renklı ofsei grafik ve şemalor, 10 şıır. vb. Plastık cılt 200 lıra Bez cılt 250 lira VARDİYA YAYINLARI YANKI YAYINLARl YAR YAYINLARI YASA YAYINHRI YcD'TEPE YAYINLARI YENI ANKARA VAYINLARI YENI BUYÜK DAĞITM 'lAYINtAR YEK'GUN YACINLARI YUKSEL Y/<Yr,EVl YJCEL r YONTEM A 2 YAYINLARI . ve çeşitli yayınlar... Türkiye dağıtunı ve ödemslı tsteme AdreSI: P.K.. 23 > SORUN YAYINLARI Aksoray / tstonbul DAĞITilVü^I YAPTIĞIMIZ DERGİLER TOPLUM BILIM ULKE YURT VE ÛÜNYA OERS KITAPLARf A $. CEPINL'K /AYINLAR» C LEK YAN NLARI E YAvfJLARI ELIF ı \ INLARI ELHAN VAYINLARI DOtT IAIINLARI NM.INLARI 1 Mayıs'iar nlçln olaydıı? Oktay Akbal MERKEZ DERSANE3I YAYINLARI META YAYINLARI h<^ DAN LAROUS3E YAYINLARI MILLIYET YAYINLARI çözüm öü anahtarh /TÜM ' GEMEL GEÇMİŞ YILLARIN SORULÂRI ILE İKİ1 MAYIS 1 Mayıs 1977 kınmının kökenlna ışık tutan 336 sayfalık b«lges«t Bi»lıt« Ul«pçıl«ti."70 Tt, . ~ " 10 Urifık pull» litamctdraıl: P K. S21 Ittınbul Yuzann 194658 arasında yayınlanan ilk beş kitabındaki 58 öyküsu blr arada. RyaU 60 lirs Tekin Y»yınlan tstanbul BiIİnmeyen yönleriyle ÖNCE EKMEKLER BOZULDU DEMS KİTAPLARI VE YARDIMCİ OKUL Kİ7APLASHS ** fST«N8Ul CE U\ isteme adresi. Nu'ıosmani'.e Cad Noc 28 Cağa'cj u< ISTAN6UL Tel 26 37 34 G E N E L OAÖITIM OHT: * IZMIR GE 0A OENEL DAGIT'M ORT. Birmcf Bsyler StkeK No 45 ' Konak/lzmır Tel 14 80 32 > ANKARA GE DA CcNEL DAGITIM ORT. Nec^l bty Cad <<o 56 Yenışehır/ANKARA Tel 29 32 60
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog