Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

A ı .I CUMHURÎYET 11 MAYH If7» Yasal v» iîltotıoır.* TÖRK BANKA İŞLETMECİLİĞİ Sorunlar Ûnenler Faik Y. BAŞBUĞ Maiıye B&kanltftı •ankater YcrtMnft 8rt* Msnfcıkt Kamuya ait alandan kömür çıkarıldığı saptandı MANİSA (Murat ÇORLU blldlrlyor) Somo Itcesınde kurulu Effe MotiencMık A.Ş.'nm, devletHi komur atonlarından yasa dıçı olarak komur çikardtğt soptonmıştır. Vati Mustafo Vörukoğtu, Cumhurıyet Savcılığıno başvurup, şırket sohıbı Nadır Hokkı önen hakkındo soruşturmo actlorak sagiodıfiı haksız kazancın geri olınroosını ıstemıştır. Enerıı ve TabH Kaynakkır Bakanfığı Montso Vaiılığıne bır yazı gdndererek. Ege Mcdencılık A Ş. torafmdon devlet kömür yata>klcnndan çıkartılan 814 bfn 206 ton köfnür korşılığı 244 miryon 261 b)n 800 lıronın, derhal tahsill içln gerekll glnşırnlerde tsulunulmasını istemıştır Bunun üzerine harekete gecen Val\ Mustafo Yörukoğlu, Cumhurlyet Savctlığına konuyo lllşkın olarak başvurulmuştur Vali Yörükoğlu'nun başvurusu şdyledin «Enerp ve Tobıi Koynaklar Bakanlığının Soma ve yoresmdeki madenlerl d°vletle$tırmesınden önce Ege Madencı'ık A Ş 'nın, devletın komur alanlarında yasa dışı komör çıkardığı ıhmıze ıhbar edılmlştır Yapılan ıncelemelerden sonro, olay, yennde tesbıt edılmış, konumuzun dışında olduğu içın Enerıı ve Tabı Kaynaklor Bakanlığından blr heyet ıstenmıştır Enerıi ve Tabil Kaynak'ar Bakanlığına baglı maden muhertd/slermden İhsan Kofadar, Adnan Gokcımen, Mesut Toramon, Haşım Baytekın, Zekı Komber, A Kadır Okutan'dan o)uşan heyet Ege Madencılık A Ş 'a aıt 648 sıcılı ve 234 sayılı moden könuru ışletme sahasında bır aya yakın yoptıkları ıncelemeier sonucundo bır tutanak'a konuyu Enerıı ve Kaynoklar Bakanlığına ıSetmışlerdır Adı gecen munendısierın tutmuş o'duHarı tutanakla, Enez köyü ıle ilkckulurt'n doğusunu bırieştıren hattın orasmda kalan devlet kömür yotaklarına, yer altında kazrlarak ınıldığı, 1975 yılında 479 bın 991 tcn, 1976 yılında da 334 bın, 215 lon yasa dışı olorok komur cıkarılarak dış pıyasada pazarlandıöı, 1975 ve 76 yıllan arasında topîam olarak 814 216 ton kömür çıkarıidıflı ve karşılığı o'on 244 mılyon 261.800 TL. haksız kazanc sağlandıg. bellrtilmıştır Ege Madencılık A Ş sahlbının yasa dışı elde etmiş olduğu kömürlerın parosının, Modencılik Kanununun 119 maddesi gereğlnce geri olınması ve Nadir Hakkı önen nokknıdo soruçturma açılması konusunda gereken ışlemın yopılmasını rica ederım > SUm>raeıhğı ve bır bötun olarak Fmsns Kesunfm sortmlanvîa vı oneı"'!ertfle 'Bcele>«n 6 5^n aşidn gözJem denetım ve arastırıl» r«n urunu bır yaprt Uygalsrtcılu ıçln b*> ük pratık de^er tafıy assk nlteUcte . lj*«m« U M I Piy»u 250 TL. EİIT'VI YAYINLARI EİL MSEL KtTAPLAR YAIIVEVj An^ara C»d İ2 ? ü ij[ İSTANBUL T.l Î7 U « (Cumhurıyet 3959) SÜMERBANK Anneieri de Düşündü Anneler günü nedeniyîe en güzel hediyeyi Sümerbank hazırladı. «Canım anneme» tabaklan baak sabş mağazalannda. Sümer ÖĞRENCILERİN TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRELERİ DEVAMSIZLIK SAYILMAYACAK ANKARA, <Cumhurryet Burosu) Oğrencılerın tutukluiukta gecen surelerı dövamsızlıktan sayılmayacaktır Mıllı Eğıt m Bakanı Nâcdet Ugur'un dun cok ıvedı koşuluyla valılıklere gonderdıği ge nelgede haklarında adlı kovuşturma yapılan ve bır sure tutuklu koldıktan sonra serbest bırokılon öğrencılerin okulo devamsızlık durumlarının de§erlendırılmeslrtde oku'lar arasında deglşik lşl»miere g'dıidıği ve bazı tereddutlerin doğduğu bellrtılmlş vo konuya şu $ekMde acıklık getırilmiştir. «Herhangı bir suçtan tutuk landıkton sonra delıl yetersız lıgınden ya da beraat etmeler nden dolayı tutuklulukları sona eren, yahut tahlıys edılmekle bırlıkle mahkemeleri de vam etmekte bulunon öjjrenaler İçın tutuklulukta geç«n surenın devamsızlıktan scyılmarnası, bu gıbı oğrencılerın en az bır kanaat notu olmış olmaları kaydı ı!e sınıf gecme durumlarının tek kanaat notu ıle saptanması ve bu oğrencılerın o oğretım yıh ıcın okuma hokkını kullanmış sayılma sı gerekmektedır» Vaiılıklere gönderılen geneH gede kefalete rapten tahlıye ışlemme tabı tutulan ögrenciler bu uygulamanın dışında tutulmuşlardır. TMO'DE 1200 İŞÇİYİ KAPSAYAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI ANKARA, (a a ) TezBuro Iş Sendıkası ıle Toprak Mah sullerı Ofısl Genel Müdürluğü arosında bır suredir yurütulmekte olan 5 dönem toplu iç sozleşmesı goruşmelerı anlaşmayla sonuçlanmıştır TezBuro Iş ıle Toprak Mah sullerı Ofısı Genel Mudurluğü arasında ımzalanan 5 dönem toplu ış sözleşmesıne gore, bl r.ncı yıl ucret zommı 100 ıla 121 lira kodemelı olarak, ıkıncı yıl, 100 ıla 121 lıra ongorulmüştur Işcilere 6 ıla 18 lıra a rasında liyakat zammı, her hız met yılı lcln 4 lira kıdem zam mı, 45 gunluk kıdem tazmınatı ıle yılda üç maaş tutarında ık ramıye ver lecektır. Ayrıca 1200 lıra yemek parası yıldo bır kere net 3600 II ra net g yım parası 100 ifo 300 lıra arasında oğrenım yardımı, her ay net 500 hra aile yar dımı, her ay net 750 llra yakıt yardımı n'e 15 lıra vasıta yar dımı da imzalonon toplu Iş s6z leşmesı ile işcilere tır. Sümerbank Tüıkiye'nin Tek Haber Dergisi Saît Faik odulunu Ferid Edgü kazandı İstanbul Haber S«rvlsl Dcruşşafaka Cemıyetı taraftndan her yıl düzenlenen «Sa't Faik Hıkâye Yarışması» sonuç lanmış ve Fend Edgü'nürt. «Bır Gemıde» adlı yapıtı bırıncl seçllmlştir. Prof Vahlt Turhan, Prof Tah 8ir» Yucel. Ozan Behçet Necatigıl. yazar Oktay Akbal. yazar Rauf Mutluay ve ozan yazar Hılmı Yavuz'dan oluşan |ürı, ya rışmaya kotılan eserler orasında Ferıd Edgu'nun «Bır Gemlde» adlı eserını bırmcılık odülune layık buimu» ardır Yarın saat 14'te Oarüşafaka Cemıyetı nın Şışlı S.tc Sı.ijma6ı ustundekı merkezlnde duzenlenecek törenle, bırmcılık ödulu Ferıd Edgü'ye verılecektir. YANKI 425 SAYIStYLA SATIŞA ÇIKT1 ALDINIZ MP YANK) sızı b»r hoftanm olaylorından hoberdar edıyor. Işte bu sayıdakı ılgınç yazılardan b*r kısmı: • Kopokto 1 Mayıs OISK ve Ordu .. Baçturk neden yaptı? • DISK Genol Başkanı Abduliah Başturk kımdir? • Hıimı işguzar suıistımal ithamlorma YANKI'da cevap verdı. • Şevket Kozan fddıa ediyor tCHP'den Islıfalar olacok» • Atılio ilhan TV tpolor soat» progromı ıcırt kerdısini savundu. • Kadın, toplum ve psıkoloıl bölümlerınde evlllığın coşıtlı anlarıylo ılgıtı üç ılgınç yazı var. • Arkeolo|ıde tAfrodıt Heykeiı vor mı'» • Seks bolümünda Türklye'd* bugüne kadar konuşulmayon konutar tortışılıyor. YANKI'da her hafta 50'den fazla ilgınç yazı .. Mutlaka blr YANKI olınız. YANKI hölâ 500 kuruş... Harem Dairesi'nde bulunan sedef taht onarılıyor Topkapı Sarayı Harem Daıresının kapalı tolumlerınden bırınde parcalanrnış olarak bulunan ve sarayın atolyesn de onarıma olınan tarıhî «Sedef Tahtsın onanmı sürmeKtedır Tarıhi değerı çok yukssk olduğu bıldırılen «Sedef Taht»ın yanında, çeşıtlı devrelere aıt mobılyaların da onarımının surdurulduğü ve bu eserlerın tumünu oluşturacaK bır seksıyonda sergllsneceklen bıldırılmıçtır Foıoğrafta, «Sedef Taht»ın Topkapı Sarayı atölyesınde onarım çalışmaları gorulmektedır. (Fotoğraf Anadolu Aıansı) Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanı "Değerli yapıtlar korunarntyor,, dedi İSTANBUL, (a a) Eskl Eserler ve Anıtlar Yuksek Kurulu Başkanı Orhan AJsaç, Kapalıcarşı'nın her an blr yangın tehlıkesi ıle kar?ı karfıya bulunduğunu, 1954 yılında meydana gelen yongında, carşının tumunun yanmasına neden olan hataların gıderılemedığını söylemıştır. Kapalıçarşı'nın uzennın kapalı cHmasından başka blr dzellığı kalmadığını one süren Orhan Alsaç, tKapalıçarşı kışıye calışıyor, kışi Kapoiıçarşıyo çolışmıyor» demıştlr Kapalıcarşı'da 1954 yılında meydana gelen yangının nedenlerinin başında, dışorıya taşmış vıtrınıerın, bır bırıne gırmlş lezgahlarm o«ldığınl bellrten Eskı Eserler ve Anıtlar Yuk sek Kurulu Başkanı Orhan Alsac. blr etektrık kontağ nda butün carşının yanıp kUI olabıleceğıni betfrrmışttr Eskı Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruıu'nun görevınln tarihi eserlerı saptamak, korunmaları ıcın korar alarok, bunu Kultur Bakaniığt ile beiedıyelere bıldırmek olduğunu ışaret eden Orhan Alsaç. beledıyeler bu konularda gucunu gösterememektedır» demıştır Bırcok tarıhi eserin tanınmayacak hale geldığlnl, ürerlerin» bırçok ılavelerın yapiıdığını, ozel müikıyette olan bu tarıhi yopılann çoğunun koybolmak üzere olduğunu. bır yangın teh lıkesıne karşı korunmasız bulunduğunu bellrten Orhan Alsaç. «Kamulaşhrmonm da soruna bır cözüm getırme^»eoeğıne> dıkkatı çekerek sozierını şöyle surdürmuştür: ıBu kültur meselesidir Bu kışılere tarıhi eserlerin (aydalarını anlatmak gerekmektedır Bu tarıhi yapılar böyle korunabılır. Kamulaştırmak çok parayı gerektırmektedır Ayrıca bunları muhafaza edecek personel de masrafı artıracaktır » Eskı Eserler ve Anıtlar Yukaek Kurulu Başkanı Orhan Alsaç, Kültür Bakanlığı ıle beledıyelerln tarıhi eserlere sahip cıkmasını, bu konuda gerekli yosalann çıkarılmasını ve önlemlerln alınmasını istemıştir. Külfur Bakanı Ahmet Taner Kışlalı. konu ıle ılgılı olarak ken disıne yöneltılen bır soru uzerıne konu ıle yokındon ılgı endıklerını belırterek, «Ozel mulkıyette bulunan ta'irı oserlerın korunması amacıyla daha öncekı hukumetler zamcnında çıkartılmayan (aynı ne nakdı yardım yonetmenlığıı cıkanlmıştır. Bunun uygulanması ıcın de 30 mılyon lıralık blr fon oluşturulmuştur» demıştlr. Beîediyeler Birliği gecekondu ve hisseli tapu sorunlarım görüştü Istdnbul Hober Servisl Istonbul Beledıyeler Bırlığı dun Beledıye Sorayındo toplanmış. ve «gecekondu ve hıs seli tapu sorunlaru» goruşulftıüştür, Toplantıda bır konuşma yapan Istanbui Beledıye Başkanı Aytekın Kotıl, kamu kuruluşları arasındakı kopuklukton yakırtarak, «Tüm ortak sorunların halli İçın teknık bır komısyonun oluşturulmasını» ıstemış ve şoyle dem ştır «Konuyu derinlemeslne Ince lemelıyız. Komısyon bu ıncelemeyı yaparken burokrasıyı as garıye ındıren bır bıçımde ge liştirmelidlr.» Açık Teşekkür KÖrduğüm olmuş alle sorunumuzu «bılımsel Insoncıl bır yaklaşımla» Pslkanaliz tedavisiyle cozen, ok> nında buyük otorıta Psikanalıst Doktor DUYURU Gozeiemue oıt 1976 moöei MuroJ124 oto n« 1975 modei Ford mınıbus kapalı zart teklıf alma suretı ıle satıiacaktırIlgıienenlerln teklU mektuplarını en gec 18 mayıs 1979 cuma (jGınü ^ ^ 18 30'o kadar CUMHURIYET goetesı Idare Mudurlügune vermelen duyurulur. Kemal Keskinel «ve bıze» bu umut yolunu gösteren Gureba Hgt Dahllıye polıkllnlk şefl modern ve değerli Dr MUAMMER CENGIL'e kalbi teşekkürterimızı sunanz MUAZZEZ, FİKRET DÖNME2 (Cumhurlyet 3964) GÜNÜN KİTAPLARI iviüZAFFER ARABUL TC7LUMSAL EYLEM «DUZ YAZILAR» Huscr ı/zettın Dmamodan, Sadrettın Celâl'aen <Lıya Gak Alpten. M All Aynıden ek yazılar Valter. Hugo, Azu Nesm'den çevırılerle bırlıkte V Bolşakov Gelismiş kapitalıst toplumlarda I OR'm KATMANLARIN BAŞKALDIRISI 2Wsayfa 55 lira KONUK YAYINLARI POSTA KUTUSU 749 İSTANBUL cem yayıneviM yeni kitabını sunar, « GENEL YETEMg? TEMELDAÖTIM Çıktı 40 TL. Esm Vayınevl PK 382 Karaköy fstanbut HMAYEI ETFAİ. SOK ORHANBEY IŞHANI NO6KAT1 DA1 CASALOâLU IST. I34 COZUMLU JOI CEVAPLI 43S SORU Goe Dag tım TUR DA M?r>eks» Sok 16 .. K z.tav ANKARA yerBî kitabs ç <tn 1979 sınavına yonelik cesalavöın'sn rl 272262 SEKER HASTALIĞI Üocent DrNİHAT BOSTANCI «avelt 2. baskı $eker hastatarm v» h»kıml«n SglendMr. BARIŞ DERNEĞİ ozel komısynrm ÇİNSALDIRISIYE VÎETNAM GERÇEĞt 88Sayfa 30 Lira KONUK YAYINLARI POSTA KUTUSU 7*9 İSTANBUL oldugu anlatan yazan TEMELDAĞmivf BUTUN KITAPCILARDA BULUNUR ÖDEMELİ İSTEME: PK. 57 Fal.h l*t»nbul Gensl dsğrtım : Batej H1MAYE I FTFAL SOK ORHANBEY IŞHAN» NO 6 KAT 1 DA.1 CAfiAUDĞLU İST samiye yalbnm aydın aydemir 7 Eşki ' ^ N . f Türkiyelsçi ' *," /•' Ürerine Anılar Ender Kamil Boyac» SECME KİTAPLAR Edebıval Kılaptan • TÜRf TEBhATINDASBKS. . . . . . . . V» TU • ClvSk SÖZLER KTI, • ÇİN !*' ,<PON l?l (EHOT ^ ŞIIR A^TOlOrtSI) M. TL. • Y\TAK AKK*D\5LARI (EROTÎK MtZAH HIKOELER! \NTOLOJlSlt 30TU • ÜL.MZ •M)\LZ \\KKVM> » TL. RUTjCrARİSTANr N DAN ÇIKAN DERSLER 96sayfa20lıra , > TEMELDAG(TIM HtMAYE I ETFA4. SOK KONUK ORHAMBEV I$HAM YAYINLARI NO b KAT 1 DA l POSTA KUTUSU 749 IblANBUl CAĞALOÖCU IST 1920 1923 Bu yapıtta, ünlü ozaıunuz Nâzım Hikmet'in doğumundan 1951 yüına kadar yaşam öyküsü, özgeçmişi sergilenmektedir. Yapıün içinde Nâzım'a ve yakın ili$kisi olduğu kişilere dair hiç bir yerde yayımlanmamış pek çok belge vardır. Bu yapıtla, ülkemizin emekçileri ve namuslu insanîan için savaşan, bilimsel toplumculuğa kendini adayan ozanımıza saygı borcumuzu ödemeye çalıştık(366 sayfa, 75 lira) Dr VPHVH KflniOLIIT Pâıkolojı Kıtaplan • BESİMI.I CI<S£L TEDA.I MTk • \L'CIDLMUIUN GUU t Ş A R E T L E K t . . . . . 50 TL. S^ksrlojı Kıtaplan • ADl> 7 1S SEK» • ELLİ.'VDEV SONR". SEK.3. • K1SIRLIK SflRt \{J\E TEDAVl ÖtLEME MrrODL.\RI 3A1AT1 (bMİıyr») M W 30 M 7» TL. TL. TL. TL. TL. Kıtaplar • YtZl Nt İÜN ANLAM1 • BLBÇLA1IMIA CÖRE AjK V* EVLİLft FALI S0 TL. J» TL. A ç ı k l a m a Kitaplanmıza bugune kadar hiçbir etıketU zaın yapı'marnıştır. Okurlarunızırı ve kıupevlerinin etj. ketlı fiyatla kılap satın almunalannı vc sipanşienn' başdağıtımcımu TEMEL DAGITIVI ın merkezıne ya da 10 ildekı şubelerıne bıldirmelerını dılerız. KONLKYAYINLABI ÇAGDAŞ YAYINLARI Ord. Prof. H.V. Veiidedeoğlu ÇAĞDAŞ YAYINLAIU Oktay Akbal Opr. Üroloğ Dr. SÜREYYA ATAMAL AİLEN1N ÇİLESI BOŞANMA Voinız hukukculan değıi törr yurttofları ılgılend ren /apıl Ederi 25 Lıra İSTEME ADRESİ Turkocaflı Cod 39 41 Cağaloğtu İSTANBUL TEMMUZ SERÇESl DENEMELER OYKÜCUKLER Ederl 30 Lıro İSTEME ADRESİ Tutocaîı Ccd 39 41 lu İSTANBUL LİTOLİZ Bobrek, ıdrar yolları taşlarının ılâcla erltllmesl v'e urolo.ıds son gel'$me!ar Ederı 100 lıra İ8tem« adresl Sıraselvıler 69/2 TakSım Istanba/ ÖDE/.ıELt İSTEME ADRESİ SEÇME KİTAPLAR • P K. 713 • İSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog