Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎYET 11 MAYIS 1979 BEŞ Ecevit Yunanlılar sayesinde bazı gerçekleri açıklama olanağı buldu STRASBOURG Başbakan Büient Ecevit dün sabah yerel •aatle 10.30 sıraiarında «Avrupa Saroy!»na geldiğinde, Yunanlı okiris ve Pasok Milletvekilı Meüna Mercun'nin hazırladığı 20 kaaar gösterici bir süredır bınanın korşısında, caddenin 6te yanmda yerlerinl almışlardı. Kız!ı erkekli Yunan öğrenci grubunun elınde, Türfcçe, İngilizce ve Fransızca yazılı pankartlar vardı. Şöyle diyordu panknrtlar: «Avrupa uyan, Kıbns işga! altındo», «Kıbrıs'ta insan haklarma saygı», «Avrupa Konseyine hâlâ inanıyoruz», «1979, Avrupa Konseynin 30., Kıbrıs'ın ısgalinın 5, yMa'önümü». «Kfbns'tan yabanoı askeri kuvvetler çekilsm», «Kıbns, K'bnslılanndır», «Kıbrıs'ın Turkıye torafından ıstiiosr 200 b;n göcmen». Son iki slogan pankartlarda Turkçe olarak yer aimıştı. Fransız makamları. yeterli güvenlik önlemierini almışlardı we Yunanlı oğrencılerın gösterisı, Türk Başbakanının Avrupa KonBeyınde merak'a beklenen konuşmGSinın cğırlık noktasını saptırKvaya yönelık Yunan manevrasına hemen hıcbir şey ekleyemedi.. Başbakan Ecevit. Avrupa Konseyi binası önünde Asamble Başkanı De Coster, Bakanlar Komıtesı Başkanı Holanda Dışişteri Bakanı Van Der Kiacuv, Konseyın proîoko! Işieri Genel Müdürü İzzet Seaes ve öteki gorevlıler tarafmdan karşılanaı. Aikıştar arasında hole gıren Ecevit, Gene! Kjrul sconuna ge:rr.ezder> önce bır süre konuklar ıcin ayrılcn özei odaüa dinlendi. Ecevıfi, bino hoiünae korşıloyanlar arosında Türk işçileri de vo'dı. Saat 11'e gelırken, odet olduğu uzere Bckaniar Komttesi >jye tert, çalışmaıanna ara vererek Türk Başbakcnının yapacağı konuşmoyı dmlemeK uzere salona gırdiler. Saat tam 11'de de Ecevit Genel Kurula geldi Boşkan De Coster, Başookana konsey aatno hoşgeldınız derken yaptığı konuşmada, kuzey gune/ di 'a'ogu çerçevesinde Türk.ye'nin önemıne dikkat cekti, sBatıiı iıU.9îerle ilişküerınm gelisnesnde Türkiye'ye yardm ödevi ile yükümHi otduklannı» beiırttı Sonra da. Başbakan Ecevit'i kürsüye davet etti. Ecevit, konuşması boyunca ve özellıkle ';onuşmadan scnra öyelerın yazıh ve soz'ü soruarını yanıtiarken, alabildiğine rahat cörünüyordu S zan haboner, bu rohatlığın buyuk öicüde önceki gece, Almanva Şansolyesi Schmıdt'in Türkiye'ye yardım konusunda gorevlendırdiğı temsılcısi Dr. Kıep'le yaptığı görüşmeden kaynaklandığı anlaşıhyordu Turkce metnl 14 daktılo sayfası tuton konuşmada, Yunantı pariamenterlerın Batı Türkıye ilışkılerır.in gsieseğini, Türk Yunan ve Kıbrıs sorunlarından soyutianamavccağını kabul ettırmeye yönelık manevralanna karsın. batılı ülkelern parlamenterleri kuş: kusuz altını cızd k!erı bır cok parograf bu!dular. Ecevıt'e voneltüen sorularda ıse, Yunanlı pariamenterlerın ptcnlı airişımleri dışında batılı parlarrıenterien Avruoa denen kıtanın Türkıye gıbı ölkelerın somut sorunlannı anlayaö'lmekten : oldukca uzak olduklcr.nı kanıtlıyordu Bu sorular geneılİKİe « n3an hakları». «Demckrası anlayışı» gıbı ;ki genel başlık altıncîa toplar.abılecek türdendiier ve Türktyenın geçeklen gözönune olındıkta alobildiğine soyut kaçıyorlardı. Boşbakan, bu, soruıarı yanıtlarken son zamanlarda iskarKİtnav ülkelennden kaynaklartan b r sözüm ona «Süryani sorunu» hakkmda uzun açıklamalor yapmak zorundo kaldı. Türkıye'de 45 bin kadar Suriye kokenli Hıristiycn yurttaşın 72 kılise vs ötekl dınsel kuruluşlGn lie özgurce yaşadıklarını ve bugüne değ'rı boyle bır sorunun vcri.ğının dahi Türkiye'de işıtılmedığini anlatTaya calıştı. Ecevit, Avrupa'daki issız'ığe bağlı olarak yabcncılara karşı get'rılen zorunlu sınırlamalor yiı zünden bazi kisılerin vaşadıklan ul^elerde si/asal baskı gördükle; rıni one surerek. baiıiı u ks.er tarcfından kabul görrneye calışab. 'eceklerin: beürttı. B:r başka soru uzenne TKP organı «Ürun» der gısının yasa dışı bır portının tuzüğünu yayıniadığı ictn kapatıldığını belirten Ecevit, Türkiye'de Komün.st Pctî3İ yasa dışı o'uşbnu «hiçbir bicımde doğrula'Tiuya ca!ışxad'ğ:ni ve ca.ışmavacağın,» esasen bugun ulkedek! bazı partüerin bu sıfatı kulianmamck1 İQ b«raber Komünıst Partısi olarak n'te'sndır gcek erini ve "Partisın'n yeterli çoğunlukla iktıdara gelrnesı halmde Türk dsrrckrasis nin bu boşiuğunu gidereceklerini» açıklodı.. Batılı üike'erın parlamenterlerınden gelen başka scruara verdiği yanıtlarda ise Ecevit İran'daki ABD üs'ennin Türkiye'ye nakli ve Federal Almanva'ya bazı araştırma ve denemeler icin Türkiye toprakların: ku!lanma hakkı verıleceğı yolundoki soylentılenn keslnlikle dışı olduğunu beürttı. gercek len bınierce Rum esıri ile ilgılı iddiaları karşısında Turan şunlon soylemek zorundo koldı: «On'an tutsck ettık, tar'ada caııştınyorLZ »e ürettlk»erl 6ufldoyiarı ekmeK yacıp yıyoruz » Pasok'a boğlı Yunanlı parlâmenterler, daha scnra, bır de blldıri yayınladılar basın burosuna ge'ıp. B J bndır'de, Kıbrıs sorununun ancak BM karoriar> uvgulandığı zarrcn cözulebı'.eceğı, Ecev't m sorunu cczmek ıcın hıcbir ss» yaprr.adığı ve Kıbrıs'ta ınsan hakiorının surekiı ıh'âl eaiidıği öne sürüluyor, buna rağmen Turk Başbckanının AvrupG Konseyinı zıyoretımn kendılerinı fena ha'ae uzduğu acıklanıyordu Ecevıf n A.rupa Kcrseyne geî.sı Sirasında cesıtlı Avrupa ulkeiennde orgutlenmış Turk komunıstîerı de, kendısıne bır acık •rektup ılettıîer B J rrektüpîa. soruniar bu kuruİLS arın göruşlen ac^sından değer'endırıldıkten sonra îEn gunel .stek'er> olarak 1 MoyıS'ın Emekçı Bayramı olarak tanmması, Sikıyonetımın derhal ka'dırılması. Turk yurttasiara aynı olcude eşıt uygulamo yopılrrası. MHP ve yan kuru.uşiarı kapatılaıak Turkeş ve suc ortaklonn'n tutuklanTiaları, yabancı ulkedeki vurttaşlara dc oy hakkı achıl olmak uzere sorunlcrının cözulmesi veralıvordti Başbakana /oneltılen soruların asıl büyuk bötumü Yunantı parlâmenterlerden geliyordu. Bunlar ve koroya katılan Fransız Perıdler durmadan Kıbns'ı, Türk askerterinin adadon ne zaman çekıleceğıni sordular Yazılı sorulntın yanıtlanmasından sonra sözlü sorularo r recildiğnde, asamblede yıne Yunanlılar sahnedeydi. Bu kez, Tu k Başbokaaının yanıtiarı ile yetinmedtklerini belirtırken, eski sorularını aaha aeğışık tumcelerle yıne'ıvorlar, ayrıca bir de kendı gcrusiennı açıkıanak bchanesıyle Ecevıt'i vanıtlamak ıstıyorlardı Ascmb'e baskanı. bu girışimleri onledı ve Yunanlı pariamenter'srı «Başbokanı yanıtiarr.ak. ya da söylev vermek hakkma sohıp oimadıklar.nı, yalnızca eklenecek sorulan varsa kısaca bunlart d'!e getırmekle yukümlu o'dukiarını» anımsatmak zorunda kaidı. Başbakan Ecevit ıse, Yunanlı Pariâmenterıerm soru'ar.ndan yarar'anorak baiının coğu kez gormezaen gelme eâilimınde olduğu boz> noktaicrı acık'ama olanağı buldu Kıbns'ıo ılgi'ı olcrak... Ancak. Ecevıt ın açıklamaların.n, hicbir biçimde Yunanlı oorlâme^terien doyurmcsına olanak yoktu elbette. Başbakan gör 'üşme tarramia !ip saloidan ayrııd '<tan sonra oa Yunanlı ba.'an Parlârrenterler, Tur'< meslekaaşlorıyla tartışnıayı sürdü'duler. Bavan Heming'in barış harekatı sırasi"da adadan Türkiye'ye gö'uru Divinya dün gece Hilton Oteli'nde İstanbul sosyetesi ile tanıştı ve çok beğenildi Yalçın PEKŞEN «Vaktf» adlı TV dizisınin başoyuncusu Lynette Dovıes dün akşcm Hıiton Otelınde İstanbul sosyetesiyie tanıştı ve cok İstanbul Vali Vefcilı Halit Tokulıugıl ve bazı unıversıte profesörlerinın ae katıldığı ta nışma kokteylınae ccğrıl:!arı kapıda kar^ıla/an bayar DaVıes yoklaşık 500 kış.Pi.n elmı sıkîı VÖ aynı sayıda teşekkıir etti. Dızı filmindekı Prınz rolüy ie u kemizde îanınan İngılız oyuncusu, koKteyle pembe şifondan askıiı tuvalet ve pelsrınli bır gece gıys'sı ile geimıştı Sacıarını arkaya doğru toplamış, eline gumuş rengi bır kücük canta aimıştı. Lynette Davıes'.n gece gıysısinin şıfondan oluşu honımlarımız ta rafından oldukca yad:rgand' ve bu tur gıvs iern «Mutloka ıpekten oıması» gerektiğı belirtıld'. Fakat oyuncanun kendısi oldukca beğenilmışti. • Gazetecıler yonyano poz LYNETTE DAVİES'IN GECE GİYSİSİNİN ŞİFONDAN OLUŞU p YADIRGANDI. «MUTLAKA İPEKTEN OLMASI» GEREKTİĞİ vemeye ca.ışırken. bır arc bo gulma noktasına geıdi Divınıa. BELİRTİLDİ Uzun boyu il» hava almaya calışırken yanındakıier ken• D'VİNYA «COK TATLI» BULUNDU AMA YİNE DE ELEŞIİRİLE dısıne yurume1/! önerd^ier. Ba CEK YÖNLERİ VARDt. ĞRNEĞİN DİŞLERİ BİRAZ BOZUKTU VE yan Dovıss bu kez de farelı GALİSA BURNU BİRKAC MİLİM CARP1KTI koyün kovalcısına donmuştü. Tum salon arkosırKia ve öniın r • GAZETECİLERE POZ VERİRKEN BİR AN BOĞULMA TEHLİKESİ de yurüvo du. GEÇİRDİ. YÜRÜMESİNİ ÖNERDİLER. B'J KEZ FARELİ KÖYUN SORULAR KAVALC!S!NA DCNDÜ. TÜM SALONDAKİLER ÖNÜNDE VE ARKASSNDA YÜRÜYORDU. Gazetecilerın, «istanbul'u nasıl buldunuz?» ve «Turk erBayan Davies, bir ara ortaGüzeliıği dışında Dlvinio, se kekleri hakkmda neier aüsunu dan . kayboldu. Sure uzay;nco v,m i davranışiQr1yla da ilgi çek yorsunuz''» gıbi ılgınç soruıaafamalor başladı. Odast v© di tı. Bu arada elini sıkarak ken rına oayan Davies'in ne yoğer yerler arandı, fakat Dıvı dını tanıtanların her birine n.tlar verdığı o kalabalıkto pek nia ortada yokîu. Sonunda da «Aha» veya «Oh Yes» gibi ilgı duyuI'Tiuyordu ama yıne de bu r kikalar boyunca ayckta duran belirtlle''' gösterişı sempati «oru!a ın ılkmi «Cok beğenp oyuncunun cok sı.Kistığı ve tu too'adı ve «Cok tatl » Duıundınn Yıne qe'Tiek isterim», ıkn va'ele gittıği or.laşıldı. Böydu. cısın' de «Türk erkeklen cok lece herkes meraktan kurtulyokışıkh Bır Turk sevgiiım olSİVİLCELERİ dc rr.osını »sterd'm» dive vamtiaAncak vıne de eleştirıiecek ciığ:ia kufiu duvL'lmuyordu. yanları vandı Divınia'nın ÖrCEVRESİ SARILDI Bi3 arada ben de yanyona durneğin, dişierı bıraz bozuktu. D;vırra. donuşunde «Vakıf» mannıza Karşın avazifn cıktığt Bazı ha.vmtar da bu r nunu,i bir d.z.s'nde gıyd:ğ: gıysilerinden kadar «B: dakıka bayan Dakac milimetre duşuk olduğubırını gıynıştı Öncelerı cekinvıes» dive bağırarak unlü oyun nu i'eri sürüyorladı Ayrıca ogep duran cağrılılar zamanla cunun tum dikkatin: uzer:mde yuncunun vüzünae bsüren ikl bu duyguyu üzerlennden atîopladım ve •'"gözgöze» bir fo üc s vılcs toplantıda epev tort'lar ve yavoş yavaş oyuncutoğraf cektırmeyi başardım. tışıldı. nun cevresi sorıidı. Tiim Madenîç Genel Baskanı : CHP olaâanüstü haller yasası için ilk deste£i MHP'den alacak İstanbul Haber Servisi Tüm MaaenIs Serdıkası Ge nel Başkan, Uğur Conkocak dün yaptığı açıklomada. o!ağanustu haller yasa 'asar.sı hakkmda basında cıkan haber p lerın k rri''sr ne Franco donemındeki Ispanya'yı hatıriattıg!m ıle'i SUTTIÜŞ ve «CHP böyle bır vasa ıcın ılk destegı her halde MKP'den aloca*t,r. Ama Turk'ye sahıosız aeğ.iaır Bu durunnda ;şci sınıfını. kovlulerı, emef'Ci halkı ve tüm demokrat r la ı karsılarında bulocaklardır. İste o zaman ologanustü durum ortaya cıkocaktır voksa crnac bu mudur'?» demıstT Cankoçak acıklamasırdc. ba s.ndan oğrendtkleri kadanvla, tasarıda grev. lckavt ve bovkotların, ağır ekonomık bunaiım'arın cıağanustu hallerden saviıacağını belırtmış ve soyie derpışıîr«Olağonüstü durumlarda tıükumete tanınan vetkıler akıllara aurguniuk verecek nıtel'kte Örneğ 1660 vaşınüakı butun vurttaşlar, kendııerıne yuklenen yukumluljklerı yapmak zorundalar Ayrıca butun yurttaşlar n menkul ve gayrı menkul'erlnel e! konulabılecek. Bu yasa îosarısı hakkırda basındaki haoerler bize Fronco döneTİndekı İsoanyo'yı hotırîattı. Grevcı ışcıv cs<ere almak, anayasa! hakkını kuı'anma/a ka'kon Koylüienn tooraklcrmo eı kovmok gıbı » Batıoaki demokratık hakların türrunu vadederek ıkt.daıa geien Ecevıt'ın bugun ;ç,nde bulunduğu durumun gercektei t^azm olduğunu da bel'rten Cankoçak daha sonra ozetls şoyle demıştir. îCriPnın ve liderınln gercek yuzunun Franco ozentısı olduğuna ınanmak ıstemıyoruz. Ama Türkiye'de Fronco''uga ozenen kim olursa olsun, bu Ecevıt dahi olsa, Işci sınıtını kayo glbı karşıstndo bulocak ve sonu Franco'dan beter olacaktırj 11 MUZAFFER ARABUL YEN! C'KAN 'Topîumsal Eylem,, kıtabiyie obur yapttlarını 14 ma/ıs 1S79 pazartesı gunü soal 1519 arosı Nışantaşı AKADEMİ Kıtabevı'nde imzait.•accktır. (Cumhuriyet 3G58) kücük ılaıüsoc... ÖKayıp • TASKlZAK Tersanesı Komutanlığından al mış olduğum kımlık kartımı kaybettım. Ali TARTAL • Hacettepe Unıversitesınden aldığım şebekemi kaybettim. Gecersizdir. Buient YAMAN • E. U. Tıp Fakulteslnden aldığım şebekemı yitırdım. Gecersızdır. Ali DİKER • ADMMA YO çıkış beıgemı kaybettım. Geçe^sizdır. Mehmet YİĞİTARSLAN • PASOMU okul kımüğımı kaybetîım. Hukümsuzdur Rasim ÖZTEKİN • İ.T.Ü inşaat Fakültesı 172.146 şebeke ve pasornu kaybettim Gece rsızdir. Hayrettın KELLECIOĞLU • Dışişleri Bokanlığı Kimliğımj kaybettım. Ge cersizdir. Osmon AYGÜN • İETT kartımı kaybettım. Hükümsüzdür, Nevzat KARA3ULUT • Şişli özel idare 9.11. 1971 tarihli 017004/16604 nolu vergi makbuzum kaybolmuştur. Hükümsuzdür. Erol ATAY • İ D.M.M.A.'den aldığım pasomu ve İ E.T.T. kcrtımı yitirdim. GecerBizdir. Nevzat GÜVEN kefimesi 7,5 lira > telefon • 289703 28 6629 kücük ilanlar... kücük üaruar... kücük üanlar PARÇAKUMAŞ ETEKLİK 100 ŞİLE8EZİ 4 m. 160 İPEKLİ EMP. 2 İ 0 m 275 SETAPUR (HALlS IPEK) Emp. Çeşitteri 1 m. 250 TL KONFEKSİYON. TOPTANCI VE 8UTİKLER KREP JORJET 4MAL VE SATIŞiNABAŞLADiĞllvHZI DUYURURUZ YH.IN EN BÜYÜK VE TEK GEZİSİ 3.ncü Kez Rusya Kuzey Batı Avrupa Hareket: 7 Ağustos (32 gün) MAKİNA ve GEMİ MÜHENDİSLERLNE DÜYURU Mak,ne Müherdısleri Odası Istanbui Şubesı ve Gerr.' Muhend.slerl Odası uyeierımn ingilizce gereksinmeleri icın İstanbul GökDİI Dershanelerinde İngilizce kurslorı düzenıenmıştir. Kurslar Salı • Perşembe, akşam, yo da Cumartesı gundüz yapılocaktır. Kunt Mürocoat Yertni. Mckıne Mühendislerı Odası ist. Sub. Ankara Işhonı No: 99/4 İstlklat cad. Beyoğlu Tet: 44 58 60 49 85 02 Gemi Muhendislen Odaei, Mecl>8ı Mebusan cod. 115/117 Fındıklı • Tel: 43 63 50 Moda Burnunda Sotılık 220 m2 Lebiderya Lüks Daire Tel Daimo sizi düsunen annenizin ozda olsa gönlunü alınn... ZIYA PASAJI 2 6 9 JO OSMANBEY İST.IÖdemeli gönderüJrj Ö511 98 36 10 42 Lüks A\rupa Gezisi Hareket: 26 Ağustos (2i gun) Ekonomik Avrupa Turu Horeket: 2 Ağustos (20 gun) » Ankara (M«rkez): 17 32 23 • 18 4510 » istanbul (Şube): 46e9 20 i Izmir (Abdullah Turizm): 12 22 26 13 32 22 H Telefon 0 Kücükçekmece'de 50 tılık tefefon 79 38 79 • Sefaköy'de satıl* telefon 79 38 79 • CennetmahaHesi'nde sarılık t e ipfo" 79 38 79 İLANLARINIZI KIRALIK DAIRE Ûst Bostoncıda, 2 oda 1 salon, uc tarafı acık manzaralı daire. Mur: 37 94 05 Lî TUR REKLAM Aıansına yazdrabılTS'niz. Ankara (Merkez) 17 33 23 1S45 10 istanbul (Buro) : 4c SS 20 Itanlorımzı günun her saatinde Can Reklâmo telefonla yazdırabilırsinız.. 79 38 79. Kongre İlânı Kooperatifımizin 1978 yılı oiağan genel kurul toplantısı aşağıda beürtilen tarih yer ve saatte y:r,s aşağıdakj gündem dahilinde yapılacoktır. Genel kurul topiontısına kotılamadığınız takdlrde arva sozleşmemiz gereğince kooperatifimiz orîaklarından vekil tayin edebilirsiniz. Arzu eden ortaklanmız mezkur yılo ait bilançolan kooperatif merkezinde tetkık edebiür. Saygılanmızla. S.S. Seheryail Yapı Kooperatffi Yönetim Kurutu Toplantmtn: Tarihi: 27 mayıs 1979 pazar Saatı: 14.00 Yeri: Lâlezar gozinosu, Taksim. Gümuşsuyu, Askerocağı Sokak 13/1 İstanbul Gündem: 1. Başkanlık Divam seçimı 2 Yönetim kurulu ve denetçıler kurulu raporlarının okunarok onaylanması. 3. Yenj yönetim kurulu 3 asil. 3 yedek) ve denetim kurulu (2 asil, 2 yedek) seçıITTİ, • KÂRLI ışe acele ortak aranıyor... 79 36 79 Genel Kurul toplantısı Derneğimizın oîağcn gene! kurul topiantısı 10.5.1979 Perşembe gunü çoğunluk sağlanamadığından yapılamamıştır 17 Mayıs 1979 Perşembe günü saat 1 1 . de İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kîiniğinde (Çapa) çoğunluk aranmaksızm yapılacak top lantıya bütün üyelerimizin teşrıfleri rica otunur. Türkiye Akıl Sağlıği Derneği Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1 Yoklama vo açılış, 2 Yönetim ve Denetleme öurulları rapoflarının okunması, 3 Raporların müzakeresi. 4 Seçimler, 5 Dilekler ve kapanış. • SERAMİK fınnlan 45 96 81 Satılık cfışci unıtl YOSHİDA marka BURSA: 16766 DÜYÜRÛ TÖBDER İstanbul Şubesınin 6. oiağan kongre sı 6 mayıs 1979 pazar günü çoğunluk sağlanamadığından 20 mayıs 1979 pazar gunü soat 9 2 4 arası çoğuoluk aranmadan Yeni Tepe Başı Gaziosunda yapılacağı üyeierımıze saygı ile duyurulur. 9.5.1979 Zhra AKGÜN TÖBDER istanbul Şubesi Başkanı Gündem: 1. Saygı duruşu 2. Açış konuşması 3. Kongre divanının secımi 4. Yönetim kurulu raporunun okunması. 5 Yönetim kurulu raporu İle ilgili konuşmalar 6 Yönetim kurulunun aklanması clml 8 Dilelker ve kapanış 7 Şube organlarınm seAksany'd* ' ! UNİVER5İTEYE HRZIRLPMPDO satılık SfZE EN YAKIN REKLÂM AJANSÎNI ARAYINIZ i GAZETEMİZE VERECEGİNİZ İLÂNLAR IÇİN \ Bahçelievler Atass umt T5 01 90 Encore R=:<!Sm Ema Retiiro Kaie rîcaıet KadıKov ReKiftm Mura; Aîansı Omîiı R^kiâm Seren Reklam Yosuri Rekla» Feza RekıSm FUıa Res ârn Taa BekJam ' 1 Y4Y!NLW?I • Fındıkzade Kücuk [ Hamada borc dolayısıyla 116 m2 çok kelepır 1 1 2 daire durumda 6. kat | cok acele satılıktır , 22 25 65 1 1 • Aceıe satıhk tavuk ' ciftlığı Kandilli Rasatna , nesi bitişiğinde 79 38 79 1 1 ' Cağaloğlu A:an> Tl B&^ttirk A;BI» Ciçek Reiü&z» Erkin AJar^ Gazecedlei Reüâro Orsiltcsel fteti&o Göfcnan Rekliro Râid&ın A;ans liaagı Atam Oda A! an? tbo Rüfcl&ıc MotU Rekl&ZB Omur Reu&aı 38 56 37 2S55 6t 26 54 00 22 81 8U 27 48 09 23 26 75 2B75T7 22 31 SS S7 50 11 26 22 89 28 55 10 22 93 34 32 94 95 33 13 ıtı .Î6 S: V! •n 12 «1 36 44 TJ İ6 2H 41 KarabaS fteklâtD •« T: 47 1 ! t • 1 1 ONinanbey Cenjt Rekjfira er Reü&'D SilJU S e i l & m 46322S 46 59 er< 47 35 Sî 54 A> 45 54 02 17 »6U9 53 36 54 0< 36 Pl 2fı 36 41 47 31 60 54 37 35 93 37 68 0*1 36 40 30 37 Sb39 Pendik Ei Rekiâm Sefaköy ?9Î1 4» J Karaköy Aaı RetlaiD »p Resllnı \tort Etekl&n) Er ReUaro Karajtö? Relu&m TODiap! Rekl&ro Te2 Alanj TeSnJs ReRıfltn TacraK «,ıans 46 49 43 «3 49 13 45 43 52 29 17 Vı 07 t ; U6«9 60 94 30 40 97 98 36 "5 Sırkecı AraDui Reil&as SeJ Retiam [lancılü Dorojt Aıans Tezer ReiıâTO • BİTMEK üzere Çavuşdere cad. No. 11ö'de f satı'ık dalre Üsküdar. J Tel. 33 17 49 1 Çemberlitaş Ak RekiiiD 37 tl 38 22 T. »1 58 13 88 39 05 18 24 76 13 ] ] 1 • ] ! 1 1 • Eminönü Msü& AJam Ofı» fieKîâm Tam aekl&ıs « 8 1 76 28 66 80 33 73 6S » 0 9 13 Sultaııahmet ti i' 4i | ] 1 ' ] • HAFTANIN her gunü çeşıtli zaman ve sürelerdekı otuzun ustündekı farklı duzeydekı kurslara smavla ve sınavsız surekl; kursıver aiınmakıadır • YAZ kursları 2 temmuz günt, başlayacckt.r. Bu kurslaro 15 hazırana kadar kayıt olanloro % 20 indırım vapılacaktır. • DİLPEN Yabancı Dıı Kursları Ortabahce Caddesi 11, Beşıktaş 61 31 58 Şisli Repiu: Reıüarrs Sıli açâiâro Kuzev S^Klaın 46 40 46 47 25 S! Ci 11 34 Tl 00 3= 1 Eyup titro» B^El&m Kasımpaşa Blltoc Seltlîır Kongre istanbul Sigorta'ı !şcıler Yapı Kooperatıfi'nm 28 mayıs 1979 pazartesı günü saat 16'da Bahçelıevler Basın Sitesl A Bioktaki lokalde toplanacaktır. Üyelerin teşriflerl rıca olunur. Yönetim Kurulu Gündem: 1. Açılış ve saygi duruşu. 2. Kongre drvanı s«cıml, 3. Hesap raporununokun ması, 4 Murakıplann ibrası, 5. Kapanış. ÜMİVERSİTE HAZIRLIK SÜPER KURSLARIMIZ 2O MAYISTA YAYINLARIMIZ. Turr Gene! Yeıenek Tun Modern Mjtereilık Tum Rfııv ıKlas'kl Tum Kımy» (Klasskl 4! 5 Ko t\ trr Yat'jn:. Okuıiarj ^Azırtjlc Genel Dagıtım İST Sertıaı Fıl Ank^rj Gul İjmir Dittç TLM KITAPÇIIARDA VARD1R ÖOIMELİ İSTCMI AOKSİ ARITA5 ÜERiANEs! I Tei 21 n :3 • ?8 :< 35 • 7» 1Q 3> n u ii \ 700 1L S TL •sn T L 100 TL 150 TL arayan 1 ; t Elmadağ Pornı Henlâro «SS0 7? (5 30 14 16 «s a K. Cekmece Kartal Si^haıie Zeren 6İ 32 59 53 20 29 38 64 91 ttcarei 4S *4 » ] Şah Ajans'a Tel: 23 39 58 • ARAZİ ve emlâklannı | zi satmak ıcın bize bir tele'onunuz kâfidir. • 46 84 67 Harbiye Onar SeiMnD Herts fieklâs «0 72 62 4.5 33 96 ! Fatih Fnl» fietıan) a» 0 0 Basın ReidâED SeTo ftei.âro OtcUı ReiJâiD Taksim Aics GraÜiî Merıcea Retftm Ne* P^ o c ü ksî> an Oz?t ReicJârr Sergip ReKie.ır T 'rsav Rek.&zD 4.^ îf 51' 44 M S0 44 a; 0" 44 6£ 0: 45 59 SS 45 05 75 J § : , 1 J 4. D;leV ve temennller. OEleman 1 Lâleli Oenge Reslas) Î8 27 T8 | J G. 0 . Paşa Tooıpoı SekUUB r»4ÎH »69 a ÇOCUKLARIMIZI TRAFİK KAZALARINDAN KORUYALIM ŞİŞLİ REKLÂM AJANSI ! ELEMANLAR ARIYOR 1 46 84 67 1 Bayan sekreter ornnıyor. J j 79 38 79 1 Kadıköy A£hn RekJ&iD Aybü» Reklta Bato Helüânî Biigm Beklim Bttro v SSU6 85 S7 ^3 16 36 92 49 J« » 8 7 S8SJTC Levent AJan* tnciiî ^ÇTOQ M 54.0b Usküdar Ozer AekLarc Ajana Mecıdıyeköy Aituff Reaiâır; Cettnbas Rekl&ro ««40 86 30 31 t?4i a QS4« R35Sİ > ! { Zeytinbumu Ucar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog