Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHÜSÎYET 11 MAYB lfTt Sovyetlerle tüm ABD tLE SOVYETLER BÎRLÎĞÎ SALT2 sorunlarını görüşmeye KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDILAR hazır olduğunu bîldiren Çin Salt2'ye karşı çıktı PEKİN, (a a ) Pekin'dekl lyi haber olan dıplomatık bir kaynaktan oğrenıldıgına göre. Çın, Sovyetler Bırlığı'ne ıkı ulke orasındakı tum temel sorun ları goruşmeye hazır olduğunu bıldırmıştır. Aynı kaynaktan belırtıldığıne göre. Cın m bu onensı, 5 mayıs ya da buna yakın gun'er de, Cın Dışışlen Bakanlığmca Pekın'dekı Sovyet Buyukelcısi J S Sçerbakova ılelılmıştır Bu arada ANKA'nip haberme göre Yenı C n Haber Aıansı cSALT2 an'aşmasınm bırşey ifade etmedıgını ABD ıle Batılılann bu anlaşmaya guvenmelerırın hayalperestlık olacağın» ıfade etmıştır Haber de fSSCB'nın bır yardan havari edasıyla sunuşama \e bonştan sozederken bır yandan hıziı nukleer sîoklarını artıma ve modernleştırmeys çalıştıgı» aavunulmuştLr Öte yandan Sovyetler Birflğt Savunma Bakanı Mareşal Dmıtri Ustınov Cm'ı dun/a barışı ıcın cıddı bır tehdıt oluştur makla sjclom ştır Komunıst Partının yayın orgonı Pravda da bır yazı yazan Savunma Bakanı. «emperyolıst güclerm» özellıkie Ortadoğu da uluslararası dunımu tehlıkeye 6okmak tstedıkler ni öne sürmüştur. Savunma Bakanı, Çinlılerin dunya banşı içın cıddl bır tehtıke oluşturduğunu Batılı emperyalıst güclerm Pekın' In Sovyet oleyhtarı sıyasetlnı kenal amaçları ıçln kullandığını yazmıştır. DIŞ HABERLER SERV1Sİ Amerıka Bırleşık Devletlert iie Sovyetler Bırlığı arasında Strate|iK Sılâhların Sınırlandırılması Coruşmelen (SALT) cercevesınde yedı yıldan beri sCregelen zorlu pazarlık sona ermış ve ABD Dış slerı Bakanı Cyrus Vance, Başkan Carter adına ycptıgı açıklamada anlaşmaya vanldıgını belırtmıştır. Açıklamada, ABD ve SSCB teknısyenıenn n onurnüzdekl bırıkı hafta ıcınde Isvıcre'nın Cenevre kentınde yapacakıarı ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CYRUS VANCE'İN, fDAHA GUVENÜKLI BIR ABD VE DAHA GUVENÜKLİ BİR DUNYA» SOZLERIYLE AÇIKLADIĞ! ANLAŞMANiN HAZIRAN AYINDA CARTER BREJNEV DORb'ĞUNDA İMZALANACAĞ! BELIRTILIYOR. son teknık görüşmelwdnn sonra ve buyuk bır olasılıkla 1015 hazıran torıhlerı arasında ABD Başkanı Jımmy Carter )ie SSCB Devıet Başkanı Leonıd Breınev'ın bır doruk toplantısında anlaşmayı ımzalayacaklan da bellrtümektedtr Cyrus Vance, SSCB'nln Washıngton Büyükelçısı Anatoll Dobrmın f!e yaptığı son goruşmeden sonra anlaşamaya varıld.ğını ocıklarKen tBu anloşma daha güvenlıkh bır Amen DÜNYADA BUGÜN AÜ SİRMEN TEŞEKKÜR Ani ölümü ıle blzleri sonsuz elemlere katan onnemlz. herşeyırriz kıymetll varlık, eşlm, HURİYE YULUC'un 9 5 1979 çarşamba günu ycpıtan cenaze törenıne katılorak ccımızt paylaşan Cumhurtyet Gazetesı Aılesıne, Sayın Hava Ulaştırma Aibayı Ethem Gözeneye, Sayın Ord. Prof Hıfzı Veidet Velıdedeoğlu'no ve scygıdeğer eşıne, bızlere destek olan ve acımızı paylaşan tum akraba ve dostlarımıza şukranıarımızı sunarız. Defnedılmesinde hızmetlerı görulen ve merhumenln arzusunun yenne getlnlmeS'nde yardimiarını esirgemeyen Sayın Mezorlıklar MCclüru Ihsan Karaçom a ve tüm personeline teşekkür edera. EsJ Foslh YULUĞ Çocuklan ve damatfon OPEC, UNCTAD'da «Ortak fon»a katkısmı arttırmaya hazır olduğunu açıkladı DIŞ HABERLER SERVİSİ Fıllpinfer m başkentl Monila da cal'şmalarını surduren 5 UNCTAD toplantısında, Petrol Ihracatcsı Ulkeler Örgutü (OPEC) temsılcılerı: cOrgutümuz, kurulması ıstenen ortak fon konusunda, gelışmekta olan ülkelere yardımcı olmaya ve kendıne düsen yukumiuluk poyını artırmcya hazırdır» demışlerdır UNCTAD toplantı'arında tartışması suren sözkonusu ortak fonun 280 mtlyon dolar olmosı tstenmektedır. Öte yandan VVashıngton'da blr oçıklomo yapon Dönya Bankas: yetkılılerl de, bankanın gelışmekte olan ülkelere verdığı borcların tutarını artırmak ve borc alanını yaygınlaştırmak konusurda tosarımlar yaptığını beürtmışlerdır Banka yetkı'ılerı tBugune dek bir avuc gelışmekte olan ulke bundan yararlanmıştı Banka, şımdıden sonra daha genış ve dcha açık bır borçlandırmo polıîıkası duşunmektedırı demışlerdır. V E F A T Izmlr ResTm ve Heyfiel Golerlsl Müdüru Heykeftra* Canunız, herşeyımız, yüce insan î. TURGUT PÜRA'YI Ankarc'da kaybettlV Cenazesl 12 Tiayıs cumartesl günu öğle namazın muteakıp h t ı l r AlsancaK Camıınden kaldırılarak Söke Kranta mevkıındekı aile mezarlığnda toprağa verılec«ktlr. Dostlarına ve arkadaşlarına duyurulur. A İ L E S İ HACI M. EMtN ZORLUOĞLU ani ölümuvle A'lahın rahmetıne kavTişmuşfrur Cenazesı Batman da 11 mayıs 1979 cuma gunu namazın' mateakıp toprağa verılecelctır. Acımız sonsuzdur. AÎLESÎ T« YAKINLART fCumhunyet 3965) Kızımız Arzu Derın'ln kardeşi ka ve daha guvenlikll bir dürtya getırecektır» demıştır Ancak, anlaşmanın Carter fle Breınev tarafından Imzalan masından sonra bıle, ABD Senotosu tarafından onaylan'p onaylanmayacağı konusunda kesm bır şey soylenemem&ktedır Yasalara gore, Senatonun bu tur bır onlaşmayı ucteıkı coğunlukla onaylaması gerekmektedır ANLAŞMA METNI Anlaşmanın açıklanan bölümlerının en onemlısı, >kı tora fın da bırbırlerının anlaşmaya uyup uymadığını denetleyebılmelen ıçın, uzay uyduları aracılığıyla cekılecek fotoğraflara ızın vermesıdır Bu ozellık'e Washıngton da, Sovyetler ın an laşmaya uyacağı konusunda kuşkusu olan cevrelerı yatıştırıcı nıtehkte bır mcdde olarak yorumlanmaktadır Her ikı devıetın de sılâhlanma yarışlarının hızını düşurmekle bırlıkte gene de pek cok ranna gore «Dünyayı vok etmeye yetecek kadar sılâh bırakan SALT 2've göre her ıkl uıke de 1981 vtlı sonunda 2 250 ye ındırmek kosuluyla 2 400'er nukleer başlıklı fuzeye sahıp olabılecekierdır «özel nıtelikh» füzelerin sayılan konusunda da bazı kısıtlamalar uygulanacaktır Ikı devletın nukleer silöh stokları arasında bulunan, kıtalararası balıstık fuzeler (IC BMj denizaltı'ardan atılan ba'ıstik tuzede (SLBM) uçaklardan a'ılan cCruıse» füzelerl 'ALCM) gıbl sılâhların sayısı 1 350 şerı aşmayacaktır Cok başlıklı füzelerin (MIRV) sayılarıysa 820 şer okl rak saptanacaktır Şu sıraıarda ABD Nukleer başlıklı füze, savaş başlıklarını hedefe taşıyacak kıtala r ara sı balıstık fuze ve uzun menzıllı bombalama ucaklarının sa yısı bakımından Sovyetler Bırı ğı'ne üstunlük sağlamaktadır Buna karşılık Sovyetler BırliÖı de nukleer sılâh taşıyan denızaltıların sayısı bakımmdan ustun durumdadır Bir Onur Belgesi «Dunyanın mcbır yerınde ınscn seru^enmi bu denll temsıl eden bır toprak bulunamaz Savaş toprağı, ıstılâ toprağı. karşılaşma topragı ve bazen hatta k.yım toprağı Ama aynı zamanda da bırlıkte yaşama sentez ve âhenkli onlaşma toprağı Fakat ozeılıkle bu dıyalektık yazgınro otesınde lyonyalı fı'ozoflann cagmdan berl, Dlyoıen'den Selcuk cağı ozanı Mevlöna dan gece'ek, Cumhurıyetın kurucusu Kemal Ataturk'e kadar, yaşamlarmı kendı düşuncelerının somut orneğı haüne getlr meye çalışmış ınsanların toprağı Sert bır topraktır Anadolu Ne ıkı yuzluiugu ne degışkenlığı kabul eder Bızans Oısun, Osmaniı Imparaıorluğu olsun, ana hoşgorüsunun temel ılkelerıne ıhanet etmeye curet eden bır sıyasi orgutu cezalandırır» Bu sozlerı, 7 mayıs akşamı UNESCOnun PanstekJ blnasında, Turk Anayasa Hukuku P'ofesoru ve gazete yazan Mumtaz Soysal soyluyor UNESCO bu yıl yenı bır oduı koymuştu örgutün, omaç arına varabnnesını saglayacaK çabaların onde gelenlennden olan İnsan Hakları Eğıtımı dalındaydı ödül ve bu aıanda dunya ulkelerı ıçınde başan gosteren bır kışıye verılecektı Bu yıl odul Mumtaz Soysal a verıldl ve Mümtaz Hoco odulu kazanan >IK kışı olmak onuruna erıştı Hemen Defırtmek gerekır kı odu 'er de oduilendlıilenler arasında da şaşmaz bır etkı tepkı ıhş* sı vordır. Mumtaz Soysal, tıın olayları oıdugu gıbı odülu de soğuKkanlılığı ve alçakgonulluluguyıe Karşiıamış ve ödüllendırenlere bır îopra* bır meslek adına teşekkjr etm ş Burcda Soysal ın paylaş Irraması olanaKs z, çağdaş tarıh gorcşunu dıle getıren soz erıne venıaen donecek değıl z Ancak UNESCO «İnsan hakıarı Eğıtımı Ödüiu*nün ı k sahıbının bu yolaakı çalışmalannı, cabalannı bır kez daha aıımsatmok ısterız. Mumtaz Soysa1 Ana/asa'ya Gırış adiı >apıtıy'a gerek Turk Ana/asa Hukjku oğretımınde, gerekse bjnun dcğal sonacu olarak İnsan Haklarmın ogretmınae üıken zde yenı bır cag açmıstr Mjmiaz Soysal ın 12 Varttc vargılantnosına ıeden O.OT yapıtı Anayasa hukukunu uzmanlann cılgtnlern, yuce ama uzak katından ona hep 0 r ı kte sahıp ç kması gereKen, tum yurttaşların katına ınd rmıştır l,ı yetışmıŞ bır ortaokul oğrenc sı bıle o kıtapto cok şeyler bulur ve bıraz caba gosterınce, Anayasa Hukukunun temellerı ıle Tjrk Anayasasının ana çızg lerını ogrenebılır Bır Anayaea Hukuku kıtabını yurttaşlık bılgısı yapıtlarından çok daha acık cok aaha anlaşıiır bıcımde yazmak her halde «ınson harflorı eğıtımı» yolundo ozımsanma/ocak bır calışmadır Belkı de, 12 Mart faşızmı Mumtaz Soysal 1 bunun ıcm mahKemelerınae ve hapıshanelerınde surundurdü. Ve vıre 12 Mart yoneîımı, b>!meaen ısteme/erek, Mumtaz Hoca ya bu aianda ıkıncı aers olcnağ nı verdı. Unıversıte cevresını aşan tum yurttaşlcra ulaşan, zaman ile sın 'lanmız a şına taşarak UNESCO odulunde somutlaşan bu ders iie Mumtaz So/sal İnsan Hakları eğıtımh nl meslek seçrıış kınsenın îıpKi konuşmasinda orneklertnl verdığı Dıyojen Meviâna ve Mastafa Kemal gıbi yaşamını da mesleğl ve duşuncesının somut orneğl hafıne getırmesi gere/t ğ'nı vurgblamıştı Pıyade Albay Izzettın Aviar Başkan'ığırda Yargıc Alboy Suha Umurhan üye Bınbaşı Tahsın Özer den oluşan ve ünlu Bakı Tuğ un ıddıa rrnkamında bjlunduğu mahkemede Mümtaz Soysal pontık yargılamalardan örnekler getınyor ve şoyle dıyo r aj Bu gıbt Insanların sann sandalyelerine oturtulmaları yonet mlere onur kazondırmaz Soysal bır duşun emekcısnın yılma» savascılıfl 1 ve şaşmoz alcakgomrilutuğayle surdünjyordu sovunmasm. r Benl lâyık olmadığım t?ı sonda yeve oturtuyorsunuz Bugun pek Kolay gıbl gorunen b j sözlen, 12 Martta soyleyebıimek ıcın ne denli yı'maz bır inanç ile dırencın ve namusun gerekli olduğunu pek uzak o'mayan o (Arkası 11 savfada) (Cumhurivet 3970) YUNANİSTAN'DA 120 BİN MEMUR GREV YAPIYOR ATINA, ia.a.) Yunanıstan' da 120 000 kadar devle* memuru, maaşlarının artırılmasını sağlamak omacıyla dün süreslz bır grev başlatmışlardır Her aşarradokı öğretım üyele r ı de bu greve katılmoktadır Yunanıstan hükümetı «vasa dışı» dıye nıteledığı bu grevı sona erdrmek ıçın, adlı Tiakamlann duruma mudaha !e etmesını ıstemışt r Hukumet, ayrıca j kenın ekonomık du rumu dolayısıyla memuriara herhangı bir zam yapamayacoğını açıklamıştır. BAŞSAĞLIĞI Değerll heykeltros, izmir Devlet Reslm ve Heykel Muzesi Müdürü TURGUT PURA'YI yltirdık. Ailesının acısını poylaşır, tum sanatcılara bcşsağîığt dllertz. 6ALERİ EVREN ANKARA (Cumhuriyet 3976) AYŞE LAMİA ARMAN Ile İSMAIL HAKK ÖZKIVANC Evlend ler 3 Mayıs 1979 Kadık ÖZGÜR DEVRİM'in dünyaya geldıâıni. tum dost ve devrlmcllere rruıdeiertz. 8/5/1979 Nahlde ve Caîer USTA 792 . HEİDENHEİM BR2 (Cumhurıyet 3971) Hisse Senedi ve Tahvil İlanları • ARTIŞ DÜŞÜŞ Artan Düşen Sabıt TOPLAM 3 HİSSE 4 HISSE 43 HISSE 50 HISSE • • LASSA Sermayesl bir mılyar 200 mı.yon TL'dır MAKINA TAKIM Sermayesı 125 mılyon TL'dır. 1978 yılında 64 mılyon kâr sağladı % 100 temettü dağıtacak. NASAS Sermayesl 195 mıl yon TL'dır 1978 yılında 186,i mılyon kâr sağladı, % 30 temettu dagıtaca* OLMUK Sermcvesı 150 milyon TL'dır 1978 yılında 59,8 mıiyon kâr sağladı % 31 temettu dagıttı SUNTA Sermayesınl 80 mil yon TL'ya yukselttl. 1978 yılında 104 4 mılyon kâr sağ ladı, %78 temettü dağıtacak TAMSAN: Sermayeslnl 120 mılyon TL'ya yükseitti TEZSAN. Sermayesi 100 mı! yon TL'dır 1978 yılında 37 mılyon kâr sağladı. % 25 temettü dağıtacak. TURKIYE SIŞE CAM Sermayesl 200 mılyon TL'dır. 1978 yılında 248 mılyon kâr sağladı. % 35 temettu dağ.ttı YTONG Sermayesl 12 m!lyon TL'dır 1978 yılında 9 7 mılyon kâr sağladu % 35 temettu dağıtacak. ARANAN HISSE SENETLERI ALPA ASIL CELİK EGE BIRACILIK CIMSA CUKUROVA ELEKTRİK EGE ENDUSTRI EREGLI DEMIR CELİK KOC YATIRIM PAZARLAMA NUH CIMENTO TOZ METAL UNIROYAL BANKER SEMİH (SEMİH Y1LDIZ) • Hlsse senetlerlnlzl en yOksek borsa rayia uygulaya rak alıyorum Gercek ve tüzel klşllere oıt şırket ve devlet tahvıllerlnl faız oranı tefrık etmeden azaml pıyasa fryatı tatbık ederek mübaya edlyorum. MEBAN MENKUL DEÖERLIR BANKERLİKve FİNANSMANA^. • ANKARA ŞUBESİ Gazl Mustafa Kemal Bulvan ISTAŞ Han No 8/10 Tel.: 25 29 82 17 42 66 Cumhurıyet Bulvarı • İZMIR ŞUBESI 1378 Sokak No 4/4 Alsancak Tel: 14 71 45 14 01 54 MEBAN'IN SIZLERE SUNDUĞU HIZMETLER • Yatırım Danışmanlığı (UCRETSIZ) • Hısse senedi ve tahvil alım satımı • Hısse senedi ve tahvil kupon tahsılâtı (KOMISYONSUZ) • MEBAN YAYINLARI 1977 MEBAN SERMAYE PIYASA YILLIĞI TURKIYE'DE ILK DEFA YAYINLANAN YILLIĞIN FIYATI 250 TU • MEBAN SERMAYE PIYASASI BULTENİ Ayda bır yayınlanır Ayrıca haftada bır fıyat listes/ gânderi/ir. Fiyatı 1 0 T L Yıltık Abone 120 T L Yurt dışı abone 240 T L Abonman bedelleri, şlrketımıze veva YAPI KREDI BANKASI Galata Şubesl 5000/50'>e »atırn labılır • HISSE SENEDİ NEDİR? Fryatı 2 5 T L • TAHVİL NEDİR? Fiyatı: 25 T L • SATIŞA SUNULAN MENKUL KIYMETLER: • ASLAN CIMENTC Sermayesını 426,6 mılyon TL'ya yukselttl. • BAĞFAŞ Sermayesınl 400 mılyon TL'ya yükseitti. %25 temettü dağıtacak. 'aımekrgihmnde iki kgz mutlu olacagını • • • • • • Satın clmak Istedığlniz hls se senedi ve tartvillerl müessesemlzden uygun flyatiarlo temın edebıleceğınızden emln olabıllrsınız. 9 Danışmanız zevklmlrdlr. • • ARADIĞIMIZ HİSSE SENETLERİ • IMAR BANKASI • SINAI MALİ TEŞEBBÛSLER • SINAI MALİ TEŞEBBÛSLER MUVAKKAT MAKBU2 • YAPI VE KREDI BANKASI • CUKUROVA ELEKTRİK SATIUK HİSSELER BAĞFAŞ 65 000 BURSA CIMENTO 50 000 IZOCAM 100 000 KORUMA TARIM 104 000 RABAK 100 000 NASAŞ 40 000 BETONSAN 20.000 KORDSA 115.000 KARTONSAN 100.000 POLYLEN 139 000 SARKUYSAN 250.000 OTOSAN 100 000 METAŞ 200 000 ŞIŞE CAM 200 000 MENSUCAT SANT 150 000 AROMA 300.000 SUNTA 100 000 SIEMENS 150 000 İŞ BANKASI KURUCU 5 ADE7 İŞ BANKASI 150.000 BOLU CİMENTO 100.000 TEZSAN 175.000 çünkü; çoçuklarım hediyelerini HUZUR mamüllerinden seçmişler.. teknığm ve tecn.'be,ıjn u saglam Kahtelı ranf. YUKSEK VERIMU SAĞLAM MENKUL DEĞER YATIRIMLARI Meban portfoyunde bulunan yurdumuzun onde gelen ceşıtlı sına! ve tıcari kuruluşiarıno aıt tahvil ve hısse senetlen tasarruf sahıplerının ıstıfadesıne sunulmaktadır • Vadesız %21 yıllık kozanc • Bir yıl vadell %24 yıllık net kazanc • Ikl yıl vadell %30 yıllık net kazano MEBAN ORTALAMASI öncekl gün Bugün Değişlm Değişlm (TL) (TL) 2951 2940 11 <%)0,37 • CELİK HALAT Sermoyesl 108 mılyon TL'dır 1978 yılında 147 mılyon kâr sağlodı. % 40 temettu dağıtacak. • DÖKTAŞ Sermayesl mılyon TL'dır. 300 EGE GÖBRE: Semayeal 400 mılyon TL'dır. GÛBRE FABRİKALARI: Sermayesl 400 milyon TL'dır 1978 yıtında 63,6 milyon kâr sağladı. % 23,79 temettü doğıttı. KARTONSAN: Sermayeslnl 140 milyon TL'ya yukselttl 1978 yılında 148 milyon kâr sağlodı. % 50 temettu dafiıtt». RÛCHAN HAKLARI SON KULLANMA SURELERI BAĞFAŞ 18 5.1979 HEKTAŞ. 31 5.1979 İŞKUR : 1151979 TAMSAN185.1979 CUKUROVA ELEKTRİK ELEHTR1K FIRltvl o HUZUEf TERMO VANTİLATOR HARMAN BLANDER o 3 Fabr ka Imesko A S HALI SUPURGESl Belkahve Bornova İZMIR Buro GazıosmanpasaBui Yenıasır Is hanı No 208 Tel 142 528'37 704 ıZMIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog