Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

O N İ K t CUMHUFJYET 11 MAYIS 1979 Kırsal Üniversiteler öğretim üyesi ararken kentîerde yeni üniversiteler kuruluyor Olkemızin geri kalmış yörelerinde yer alan ıKırsal Unıversıteler'ın» sorunları ile büyük kentlerımızde artarak kurulmaya çalışılan cYenı Unıversıte \te Fakulteler» ara' sında bir ilgı var mıdır? Ömeğın, Ankara ve Istanbul da 6 yenı ünıversıtenın kurulmakta oldugunu ve bu arada bu 3 kentimızde 3 yeni Tıp Fakültesı nın kuruidugunu basından Izlemekteyız Oyso Anadolu nun ceşıtlı kentierıne yayılmış olan cKırsal Üniversiteler ın» sorunları üzerınde cgözden ırak olan gönülden de ırak olur» duşuncesıyle durulmamaktadır Gercekte, taşra kentlerine aşama aşoma yayılmış olan tKırsal Üniversiteler». tBır müdür bır mühür» llkesı ıle acılmış tgerekondu üniversiteler» nıtelığınl taşımakta ve ülke acısından büyük kaynak yıtırımıne neden olmaktadır Ayrıca bu ünıversıtelenn bolge halkına, cevreye ve ülkeye yapacağı katkılar da geclkmekte ve savsaklanmaktadır tBu Kırsal Clnıversıteler ın» hemen tumünün YEREL ÖZERK KURULLARI yoktur Örneğln, 241 1974 gün ve 1788 sayılı yasa ıle kurulmuş olan Sıvas Cumhurıyet Unıversıtesı'nın ara dan gecen bunca yıla karşın görev başın da olan 2 öğretim üyesı bulunmaktadır Bu durum dığer kırsal ünıvers telerde de ben zer koşullardo olup bunların da yerel ozerk kurulları oluşturacak sayıuo oğretım üyelerı bulunmamaktadır Bu ünıversıtelerın bulundukları kentte ogrencılerı vo dersanelerı de yoktur l$te ooylece dünyado ancak bızde görülebıleeek bır yontemle yavaş. yavaş kurulmayo calışılan bu gostermelık kurumlorın »Kurucu Unıversıteler'ın» güdümünde sürgıt kalması kuşku ıle karşılanmalı ve konu kamuovunca tartışılmalıdır Yıllardır kuruluş yerlerınde oğretım Oyesı oğrencsı olm.yan bu üniversiteler devlete kaca rralolrraktadır 7 Bu ünıversıtelerın oncelıkle oğretım ıves ve dolayısıyle vonetım sorunu cozumlenmeiıdır Vonetım sorunu kurucu unıversıten n «gudumünden» kurtulma sorunudur Bu sorun çözumlenmedıkce daha cok vıllar tKırsal Unıversıteler ın» ıcınde bulundjğu «bıtkısel yoşamıns devam edeceğı ızlen mı alınmaktadır Kırsal ünıversıtelerde Fakülte Yonetım Kurulu Fakulte Kurulu Unıve'sıte Yonetım Kurulu Unıversıte Senatosu Dekan Dekon Yardmcısı Rektor ve Rektor Yardımcısı gıbı gorevlen ust enmıs olan ve buvık kentlerdekı yerles k ünıversıtelerde oturan ve gorev yerın belkı de yasamı boyunca gormeyen bırçok öğretim üvesı vardır Buvuk ve verleşık unıversıtelenmızde bırcok bılım dallannda oğretım uvesı sıskınlığı ve fazlalığırın varlığı da herkesce bılınmektedır Bu öğretim üyelerının tKırsal Unıversıteler»de cıddi olarak qorev almalarının yo'lan aranmalıdır Ancak gorüvoruz kı eskıden unlversıteler ve fakulteler tgecekondu» vontemiyle kurulurken şımdi venı venı ünlversıte ler buyuk kentlerımızdp «gunduzkondu» y ö i temıyle kurulmakta ve oğretım üyesı fazlalığı oralara aktarılmaktadır Böylece cKırsal Unıversıteler» Içın kullanılması gerekll oîan kaynak yıne oynt bolgelerde kalmaktadır Bu durumda gerıve kalan tek secenek kırsal unıversıte'erın kendı oğretım üvelerini kendılerının yetıştırmelen zorunluluğu olmaktadır. EĞJTİM İ ÖĞRETİM Sükran KETENCÎ DEVLETİN KORUMAYA ALDIĞI ÇOCUKLAR ÎÇİN UZMANLAŞMIŞ TEK SORUMLU ÖNERİLİYOR SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞÎ HAZIRLADIĞI RAPORDA, «ÇOCUKLARIN BAKIMI VE Sosyal Hızmet Uzmanlan Derneğt konnıması gereken çocuklanıı sorunları ve çozum önenlen ıle ılgılı bır rapor hazırlamıştır Sosyal hızmet uzmanı dernek ujelerının katkılan ıle hazırlanan raporda korunmaya muhtaç çocuklarm ne durumda olduklannın daha yetennce bıl nemedıgı vurgulandıktan sonra aksayan yonlerle ılgılı onerıler getınlmektedır Devletın koruma gorevını üzerine aldıgı ancak uzun yıllardır buyuk bır sorumsuzlukla korumayı unuttugu nerde ıse, «Devlet korumasa daha ıyı olacak» durumuna duşuldugu devlet ıç n utanç tablosu olan, sorunla ılgılenmek ısteyen sorumlular varsa, yararh clacagı sanısı ıle raporda yer alan sorunların kısa bır ozetıru sunuyoruz Illerde kurulan Koruma Bırlıklen hızmetl önemn olçude aksatmaktadır Bırhklerde görevlı kışılenn genellıkle sosyal hızmet anlayışından uzak bulunuşu ve Bırhklenn kanÇIK yapısı konuju çıkmaza sokmuştur Bır uzmanlık kuruluşu olmayan Bırlıklenn bakanlıklardan gelen paraları ıstedıklen gıbı kullanma yetkısı eldekı olanakların da verimli kullanılmasını ensellemektedır Hızmetın merkezı tek sorumlusu yoktur. Temei sorumlu Koruma Btrlıgı gozukmektedır Saghk Mıllı Egıtım. Adalet Bakanhklan, Beledıyelerın Ozel Idarelenn sorumluluklan ıçıçedır En çok uzmanlaşmış tek bınnun bu hızmetlen yurutmesmde yarar vardır Çocuk koruma alanmda hızmet veren p>ersoneL sayısal ve nıtelık acısından çok yetersızdır Yerel üışkıler ıçmde alınan go"evlılenn mesleksel duzeyı f artışma konusudur Ogretmenler de özel bır egıtımden geçmedıklen ıçın çocuklara yaklaşmakta guçluk çekmektedırler Yardımcı personel acısından durun daha da kotudur Çocuk bakım koruma ve yetıştınne yöntemlen sağlıklı degıldır Kurum bakımı ağırlık kazanmaktadır Oysa küçuk yaştakı çocuklarda anne >oksul!ugu ruhsal sorun yaratmakta, ılen yaştakı çoruklarda ıse ters cınsel ıhşkılerden başlayıp ,jç ışlemeye dek uzanan sorunlar görulmektedır Çocukların bakımı ve korunmalan Içın harcanan paranın >arar sagladığı tartışmaLdır Harcanan mılyonlarca para çoğu kez fızıksel yatırımlara ya da personel harcamalarına gıtmektedır Yasa geregı her yıl toplanması gereken Çocuk Koruma Genel Danışma Kurulu yıllardır toplanamamaktadır Halkın gonullu katılımı gerektığı ölçüde yönlendırılememekte degerlendınlememektedır. Kısa sürelı önlemler olarak Koruma BırhkJen engehnı aşmanın yollan aranmalıdır. Saglık Bakanhgı, ya da Mıllı Egıtım Bakanlıgı yonetım sorumluluguna sahıp çıkmahdırlar Sosyal hızmet uzmanlan ıçın hızmet içi egıtım gelıştırılırken. uzman yetıştıren okullar îuzmet verecek bıçımde yenıden düzenlenmelıdır Sosyal hızmet uzmanlarmın özlük haklan ıle ılgılı sorunlar çozumlenmelıdır. Yurürluktekı bakım yontemı duzenlenırken, aılelere verılme gelıştırılmelıdır Uzun süreli önerılerın başında ıse, yasanın aksayan yönlennın yenıden duzenlenmesi gelmektedır Yasalar aşama aşama gerçekleştınlmelı bu arada çocuk mahkemelen de açılmalıdır Çocuklann korunmasına yonelık sosyal hızmetlen tek elde toplayan merkezı bır örgut kur kurulmalıdır. KORUNMALARI» IÇIN HARCANAN PARANIN YARAR SAĞLADIĞI TARTIŞMALIDIR DENILİYOR. Eğitim ve kalkınma | DEVLETÎN KORUMA GÖREVINÎ ÜZERINE ALDIĞI COCUKLARI UNUTTUĞU, NEREDE ISE «DEVLET KORUMASA DAHA İYI OLACAK» DURUMUNA DÜŞÜLDÜĞÜ BELIRTILIYOR. [DÜNYADA EKONOMİ VE TİCARET ABD'NİN TEKNOLOJİ ÜRETİMİ VE TİCARETÎNDE ÖNDERLİĞÎ KİMİ ÜLKELERIN TEKNOLOJİ TİCARETI (MİIyon Dolar) SÜRÜYOR eni acıklanan 197576 verılerl, ABD'nln teknolo|l üretımı ve dışsatımı alanlarındakl onderllğıni surdurdüğunu tgelışmekte olan» ulkelrln Ise dışsatım gelırlerının kucumsenemeyecek bır bölümünü teknoloıl dışalımına harcamak zo runda kaldıklarını görtermektedır. Teknoloji (tknowhow» aptent v s ) tıcaretınde boşı ceken ABD'nln bu tıcaretten sağladığı fazla 1976'da 4 mılyar dolara yaklaşırken Federal Almanya ve Joponya gıbl ilerl teknolo|iye sahıp ülkelerın 50O'er mılyon dolar dolayında açık vermelerl dıkkatı cekmektedır. Ote yandan dünya teknoloıi ticaretının yalnızca % 1O'u cgelışnnekte olan» ulkelerle yapılmakta ve bu ülkelenn teknoloıık acıdan en İlerl sayılanlarının bıle teknoloıl pıyasasına ancak olıcı olarak glrebıldıkleri görulmektedır. (Bak Tabio) Q S m a n ULAGAY ] Y KİMI ÜLKELERIN Gıder (Alım) 468 821 530 806 712 620 272 167 101 TEKNOLOJİ TİCARETI (Mılyon dolar) Gelır (Satım) Net Fark 4 366 991 610 C04 161 175 3 898 170 80 502 551 445 872 167 101 Ülkeler.. Urünler.. Kuruluşlar.. • ABD Gerçek GSMH'dakı yıllık artış oranı 1979un ılk ceyreğınde % 0 7 olarak gercekleşmıştır GSMH artış hızındaki yavaşlamanın genleneksel olarak enflösyonu frenleyıcl bır etkl yaptığını belırten ABD Ticaret Bakanı Bayan Juanıta Kreps haberı memnunlukla hof> şıladığını söylem ştır 1979 un Ilk üc ayında yıllık enfiasyon oranı % 8 7 olarak belırlenmış ve ABD yetkılılerlnl telaşlandırmıştı • IRLANDA Çokuluşlu petrol şlrketlerının ülke duzeyındeki petrol dağıtımını aksattıklarını ve endusrırıyl güc durumda bıraktıklarını ilerl süren Irlanda hükümetl, petrol dağıtımını devlet ellyle gercekleştırme yolunda gırışımlere başlamıştır • PAKİSTAN • Askeri yönetlm Olke halkının temel gıda maddelerınden olan buğdayın satış fıyatını % 40 oranında artırmıştır Bütcedekl sübvansyonları büyük olcüde azaltacağı bıldırılen bu örtlemle Pakıstan hukumetının, ağır dış borcların ertelenmesl konusunda duraksamalı davranan alacaklılarına bır ödün verdıği sanılmaktadır. • ITALYA • IMF, İtalya Ile llgıll olarak yayınladığı son raporda klâsık önerılerıni yınelemiş ülkenın sağlıklı bır eko nomıye kavuşması ıcın gercek ücretlenn dondurulmasına ya da verımlılık artışlarına bağlanmasını, vergılerın ve kamu hızmetlerl fıyatlarının artırılmaEinı, kamu harcamalarının sınırlandırılmasını ve iflâs halındekl verımsız şırketlere sağlanan devlet yardımlarının durdurulmasını Istem ştır 9 mılyon ışcıyl kapsayan toplu sozleşme göruşmelerının surdüğü b r donemde ıktıdarı devralacak yeni Italyan hukumetının işcılerın Isteklerıyle İMF'nın onerılerınl nasıl bağdaştırabllece ğıni kestırmek kolay değıldir. • MISIR: İMF l!e gecen yıl yapmış olduğu 730 mılyon dolarlık anlaşmanın ıkıncı ve ucüncü dılımlerını alamayan Mısır'ın IMF yetkılılerıyle henüz anlaşmaya varamadığı anlaşılmaktadır. Mısır, IMF'ye vadettıgı bütce tavanlarını önemll olcüde aşmış ve bu nedenle üç yıllık anlaşmanın uygulanması IMF'ce durdurulmuştu. • KAUCUK • Bır uluslararası kaucuk anlaşması sağlamak amacıyla 49 ulkenın katılmasıyla sürdurulen görüşmeler bır ılke onlaşmasıyla sonuclanmıştır Buna göre 550 000 tonluk bir tampon stok oluşturulması ve % 15 iık fıyat oynamaları halınde pıyasaya müdahale edılmesl kararlaştırılmıştır • COMECON SSCB'nln COME CON la ılgılı Başbakan Yardımcısı Konstantın Katushev topluluğa uye ülke ekonomıleri arasında eşgüdüm sağlayacak bır tbuyük plân» üzerınde çalışmalar yapıldığını acıklamıştır • ECLA Bırleşmış Mılletleıdekl Lâtın Amerıka Ekonomık Komısyonu (ECLA) 18 ci dönem toplantısında endüst rıleşmış ülkelenn korumacılık eğılımleri eleştırılmış dunya para s Etemınde köklu reformlara gıdılmesı ıstenmıştır • IBM Bılgısayar devl IBM'nln 1979 ılk uc aylık cırosu ıse gecen yılın aynı dönemıne oranla % 20 dolayında bır artış go&tererek 5 29 crvlyar dolara erşmıştır Şırketın karı ıse 589 m/lyon dolardan yalnızco % 13 lük bir artışla 667 mılyon dolara yukselmıştır • CENERAL ELECTRIC 1978'ın uc ayında 4 44 mılyar dolar olan şırket clrosu 1979'un aynı donemınde 5 08 milyar dolara, kâr Ise 248 mılyon dolardan 303 mılyon dolara yükselmıştlr. ABD (1976) Fransa (1974) Ingıltere (1975) F Almanya (1976) Japonya (1975) isvec (1976) Brezllya (1976) Meksıka (1971) Anantın (1974) .. KAYNAK: The Economıst. 21 nlsan 1979. Teknolo|l üretlml temelde araştırmagelıştırme (ArGe) harcamalarına dayanmakta ve ABD bu alanda da OECD toplamının yaklaşık % 50sınl sağlamaktadır 197576 verılerıne gore GSYIH'nın % 2 3'ünü ArGe harcamolarına ayıran ABD'nl % 2 1 ıle F.Almanya ve Ingıltere % 1 8 ıle Fransa ve % 1 7 ıle Japonya ızlemektedır Bu beş ülke OECD ülkelerının toplamı Ar Ge harcamalarının % 87'sınl karşılarken geri kalan % 13 iclnde önemll pay alan ülkeler sırasıyla Italya Hollanda. Isvec. Kanada Belcıko ve Isvıcre'dır Avust ralya. Luksemburg. Türkıye ve Yunanıstan iso bu alandakl harcamaları belırlenemeyen OECD ülkelerıdır. OECD ülkelerinın foplam Ar Ge harcamalarırtda 1967 75 donem nde gorulen artış 195967 donemındekı artışın gensınde kalırken özel kesımın bu harcamalardakı payının gıderek arttığı gorülmüştür Söz konusu donemde ozel kesımın fınan8e ettığl Ar Ge harcamaları % 30 dolayında artmış ve cokuluslu şırketlerın bu artışta onemlı pay sahibl oldukları gozlenmıştır ArGe harcamalarında en büyük payı % 28 ıle elektrıkelektronık endüstnsi almış, onu % 19 ıle kımya (özellfkle llac alt sektörü) ve % 17 Ile havacılıkuzav endustrısl ızlemıştır 195967 donemınde bırınci sırada bulunan havacı'ık uzay endustrısının ücüncü sıraya düşmesındekı başlıca etken ıse ABD Hukumetının savunma ve uzay harcamalarını kısıtlaması olmuştur» Petrol fiyatlan ve ticaret fazlasının gerilemesi, Japon Yeni'nin düşmesine yol açtı Japonya'nın martta sona eren 1978 mali yılı dış ödemeler dengesı carı hesap fazlası 12 mılyar dolar (1977 malı yılındo 14 mılyar) olarak gerçekleşm ştır Ancak asıl onemlı olan 1978 mall yılının ılk yarısındo 9 4 mılyar dolar olarak gerçekleşen fazlanın ücunü ceyrekte 2 1 mılyara ve 1979'un ılk üç ayında 339 mılyona düşmesıdır Bu sonuçta hükümetın uyguladığı dışsatım kontrolleri kadar petrol fıyatlarının ve genel olarak dışalımlorın artması da onemlı rol oynamıştır Öte yandan uzun vadelı sermaye hareketlerl 1978 de de sürmüş ve Japonya nın sermaye hesabındakl acığı 16 mılyar dolara erışmıştır Tum bu etkenler Japon Yenı'nın deger yıtırmesıne ve Japonya mer kez bankasının bu etkenler Japonya merkez bankasının 1975'den geri ılk kez reeskont hadlerml yukseltmesıne yol açmıştır. ÜNİYERSİTE SINAVLAR! VE SÖMÜRÜ Üniversıte Gırış Sınavları yaklaştık'co, sınav» larla ılgılı somuru boyutları da gelışmektedır. Yuksek oğrenım kapasıtesının sabıt kalmasına karşın, yuks&k ogrenıme gırış ıcm başvuran öğrencı sayısında her yıl geometrık sayılarla artış olması. bu işın tıcaretıni yapanlan yeni buluşlara yonlendırmektedır Ozel dersanelerın akıl almaz reklam ve öğrencı kapma yontemlenne bır yenısı. «semıner dü zenleme» eklenmıştır Unıversıte Gırıs Sınavı Merkezlnın hazıriadığı gırış kartına benzetılen bır kart, nasıl oluyor80, bu yıl sınava gırmek ıcın baş vurmuş bütün adayların evlerıne ulaşmıştır Oğrencıler bu kart takı reklamın etk sınde kalırlarsa bır haftalık 89 mıner olduğu bel rtılen bır toplantı ve sonucundakı değerlendırme ıcm 2700 lıra ödeyeceklerdır. Bu reklam n etkısınde kalmamaları da pek olası değıl Çünkü gırıs sıravlarında ağırlık fen puanının yuzde 42 sm saq ayan genel yetenek testlert ko nusunda og'enc lerm ayd nlatılacağı semınerın bu konuda düzenledığı bslırtılmektedır Semıner sonunda bir de test sınavı duzenlenmıştır Oğrencı başına 2700 li'adan buluş sahıbının kazanc» nı varın sız dusunun Bu vılkı sınavlara 400 bıne yakın oğrencının katılacagmı hatırlatmakta da yo rar var sanırız. Beşinci UNCTAD Konferansı Manila'da başladı Beşıncı Bırleşmış Mılletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, UNCTAD V Fılıpınler ın başkentı Manıla da çalışmalarına baş'amıştır. 150'yi aşkın ülkeden 5 bıne yakın delegenın katıldığı konferansın üc hafta sürecek altkomıte, komıte ve Genel Kurul calışmalarında, 3 Dünya ülkelerının dunya ekonomı ve tıcaretındekı yerlerı, sorunları ve dığer ülke gruplarıyla llışkılerı ele alınacaktır B M Ticaret ve Kalkınma Konferansı ilk kez 1964 yılındo Cenevreda toplanmış ve bu toplantıda c77 ler Grubu»nu oluşturan 3. Dünya ülkelerl. uluslararası düzeyde yenı bır ekonomı ve kalkınma polıtıkasının gereklılığml vurgulayan bıldırılerınl yayınlamışlardı UNCTADII 1968 de Yenı Delhı'de toplanmış ve ozellıkle 3 Dunya ülkelerının gelışmış ülkelere yonelık mamul ve yanmamul mal dışsatımlarına uygulanacak ayrıcalıkları gundeme getırmışti 1972 de Şılı'de toplanan UNCTADIII de, ticaret ve kalkınmaya ılışkın ana sorunların yanısıra, dünya para sıstemının yenıden duzenlenmesi ve gelışmış ülkelerın 3 Dunya ya kaynak aktarmalarının sağlanması ıstenmıştı 1976 da Kenya'nın başkentl Naırobı'de toplanan UNCTAD IV'un başlıca konusu ise 3 Dünya nın, dunya temel madde pıyasalarının bır cbırleşık programı» cercevesınde Istıkrara kavuşturulması amacıyla ılerı sürduğü tortak fon» tasarısıydı Uluslararası düzeyae kurulması ongorülen bu fonun en az 19 temel maddede tampon stokları fınanse ederek fıyat dalgaianmalarını denetlemesı ısteniyordu Ayrıca 3 Dunya ya kaynak ve teknolo|i transferının geçerlı ılkelere bağlanması önerılıyor, ancak başta ABD olmak üzere gelışmış ülkrler bu onerı'erın coğuna yanasmıyor, 3 Dünya'nın ıc dayanışmasını bozmak icın bölücu gırışımlere ağırlık verıyonardı UNCTAD V çalışmatanna bıraz farklı bır ortamda boşlamaktadır Gerek 3 Dünya ülkelerı gerekse gelışmış ülkeler ılerleme kovdetmek ıcın kımı yerde odün vermenın zorunlu oldugunu daha lyl kavramış gorünmekte; ılk öngorulen bıcım ve kapsamın haylı gerisınde kalmakla bırlıkte bır «ortak fon» oluşturulması uluslararası bır kurallar koduna bağlanması da ılke olarak benımsenmış bulunmaktadır Buna karşılık gelışmış ülkelerın ozellıkle mamul mal pıyasalarında uyguladıkları koruması onlemlerl yaygınlaştırmaları ve tTokyo Round» sonucunda ortaya çıkan beigenın bu soruna doyurucu bır cözüm getırmemesı ve 3. Dünya ülkelerının dış borclan 250 mılyor dolar gıbl dev boyutlara tırmarurken bu ülkelere kaynak transferi konusunda hic bır koklü cozüme yönelınmemış olması gorusmelerının bu noktalarda yoğunlaşacağı ızlenımını vermektedır UNCTAD sekretaryası ozellıkle bu sonuncu konu üzennde onemle durmakta ve 3 Dunya ülkelerının dış borç sorunlarını diğer ekonomık sorunlarıyla bütunlük Icınde ele alacak yeni bir cborc komısyonu» kurulmasını önermektedır. OGRETMENLER VE CAN GÜVENLİĞİ Kanşıklıklann. henüz kesınllkle cözumlenemediğı bugunku Hukumet donern nde, orgutlü anarşl ve faşızm ozellıkle ogretmen kesımını yok etmenın hırsı ve vahş lıgı ıcensınde bulunmaktadır. Karanlık durum şu Gelışen arınan bır ulusun dılıne aıt /enı turetılen sozcuklerı derslerınde kullanan oğretrnenler sokak aralarındo yobaz, tutucu bılgısi2 robot ılkel kafaiı ınsanların saldırısına uğrayarak dovultıektedırler Geceleym gec sacîlerde evlerıne baskın, saldırı, planlı bır Diçımde vapılmoktadır Oyle kl, boşka coresı buıunmnyan oqretmenler kendı guvenlıklerıni sağlamak ıcm sabaha kadar nöbet tutma önlemı alrraktadırlar Ovünüiecek hıc bır yanı bulunmayan bu dorumun sucu baska yetersızlıklerde aranmal dır Bırakınız bunları llerıcl. Atatürkcüluk cızgıs nden a/rılmayan öğretmenler sürgun edılerek gems bır huzursuzluğun Içerisınde bırakılmaktadırlar Can güvenlıgın n düsünme bılım ve calışma özgürlüğünün bulunmadığı bır toplumda sadece eşkıyalar dolasırsa top'tmun asıl beyınlerf körelecektır Nıtekım ulusun cekeceal bu büyük zararları değerlendırecek yetkılıler kurumlar ve devlet mekanızması vardır zaman gecırılmeden koklü önlemler yaygınlaştırılmal dır Sabahattln ALTINTAŞ Güney Kore «mucizesi» bir dönüm noktasında mı? «Ekonomlk mucfzeı edeblyatının sık anılan örneklennden bırınl oluşturan Güney Kore'nın yakın gelecekte cıddı sorunlarla karşılaşması olası gorünmek tedır Busıness Week dergısının haberıne gore ülkede enflâsyon gıderek tırmanmakta ve yıllardır düşuk ücretlerle ekonomık gelışmeye katkıda bulunan ışçiler artık özverıden cok daha lyl yaşam koşullarını duşunmektedırler Ülke hızla zengınleşırken bırcok malların talebl de hızla artmakta ve yer yer mal yetersızhkleri görulmektedır Öte yandan kıtielerın daha tyl eğıtım. konut ve dığer hızmet ta leplerı de gıderek artmakta ve bütçeye onemli yukler getırmektedır. Bılmdığl gıbl Güney Kore, dışsatıma yonellk endustrıleşme yântemınl 1970'lerde en bü yük başarıyla uygulayan üfke olarak dıkkatlerı çekmış ve daha 1974 de 4 mılyar dolar dolayında olan dışsatım potansı/elıni 1978 de 12 7 mılyar dolara ulaştırmıştı Aynı donemde ülkenın GSMH'SJ da 17 mılyar do lardan 46 mılyar dolara yukselmış, ceşıtlı endüstrı alanlarındakl atılımı şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştı. Ancak tum bunlar otorlter askeri bır yonetım altında ve Kuzey Kore ıle rekabet koşulla rında ozverıye razı olan halkın katkısıyla gercekleştınlebılmıştır Zengınlıklenn g derek arttı ğı ve zengınleşmenın en yuce değer halıne geldığı bır toplum da bu surecın nasıl sürdurüle ceği Güney Kore deneyınl yakından izleyenler ıcm merak ko nusudur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog