Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

• Sohlbl: Cumhurlyet Matboocıhk ve Gazeteeiıık TA.Ş. odıno: ... ... NADİR NADİ > Genel Vayın Muduru OKTAY KURTBÖKE Sorumlu Yazı İsleri Müdüru ORHAN ERİNC 1 CUMHURİYET A H L A K YASASINA ABONE OCRETUBİ AYLAR 1 3 8 12 YurtlCİ: 150 450 800 1.800 Yurtdıeı: 225 675 1350 2.700 Uçak postası IVe grupıanno göre ucak ücretl aynca alınır. UYMAVI TAAHHÜT EDER TAKVtM 11 MAYIS 1979 Imsok Guneş Öğls 3.43 5.46 13.10 iktndl Akşam Yatst 17.05 20.15 22.03 1 Basan vs Vayan: Cumhurlyet Matbaacılık ve Gcz*tacHik TA.Ş.. Cağaloğlu. Türkocağı Cad. No: 3941 Posta Kutusu: 246 İSTANBUL Telefon: 28 97 03 • BÛROLAR; Ankara, Atotürk Bu.varı Vener Apt Yenlşehlr, Tel.: 17 56 66 25 57 01 • İZMİR. Hallt Ziyo Bulvan No.: 65, Kat: 3. Tel.: 25 47 0913 12 30 • ADANA: Atatürk Coddesl. Ugurlu Posaiı. Tel.: 14550 19731 Boşiık ... «. ^ 2. ve 3. savfalor îsantımo . . . . ... ~ . ... Devam sayfası (scntımi) ^ . ... ... „. „. İ!ân sayfalan (santlmi) ... ... ... Istanbul baskısı (santımi) Ankara baskısı (santimı) ölum, Mevlıd, Teşekkür {5 santimi) ... „ Nlşan, Nıkâh. Evlenme, Doğum 1000 Llra 350 420 280 200 130 600 500 Batılı dostlar yardım değil fBoştarafı 1. sayfada) ertafclarımız, Türkiye'nın sıkıntıları karşısında üzuntülerlnl belırtmekle yetinen pasıf birer seyircl durumunda kalmışlardır. Bu yılbaşlarmda Guadeloupe'to toplanan bczı dostlarımız Türkiye'nın büyük miktarda ve çok Nedi yardıma gereksınmesi olduğunu acıkiamışlardır. Fakat oradan dört ayı aşkın sure gectiğl halde bu "ivedi" yardım henuz ortado görunmemektedir. Bununla birlikte son zamanlarda umut verlci bazı belirtller ortaya çikmıştır. Bunlgrın yakın zamanda sonuc aşamasırıa uiaşması beklenebüir.» BATI İLE İLİŞKİLER Botı'don Türkıye'ye gelecek ekonomık desteğin Batı ile otan tlişkileri ister Istemez etkitoyeceğıni belirten Ecevit. bu konuda oynen şunları söylemiştın «Türklye'nin ekonomik potanelyeU bu yönde bir dinamik Isttkrar olanağını sağlayabılecek kadar genıştir ve blr yandan böyle bir istikrar ve gelışme programını gercekleştirmeye ca lışırken, bir yandan da şu sıradaki ekonomik güclüklerinl aşmaya uğraşan Türkiye'n,n bu cabalarına. müttefiklerinden ve ortaklarındon gelecek desteğin ölçüsü Batı'yla ilişkiterimızın geleceğıni, ister Istemez ve kocınılmaz olarak etklleyecektir. «Kaçımlmaz olarak» derken. Türkıye'nin. bir siyasal tercih yüzunden ortaklarıyla bağlarını zoyıflatma gütmediğini, fakat ekonomik etkenlenn kendiliğinden bu bağları zayıflatabileceğl ni belırlemek ıstıyorum. Niteklm, son yıllarda karşıloşılan dövtz darlığının Batı'yla tlcaret olanaklarmı kısması sonucu oiorak. Turkiye'nin dış ticaret Hişkilerinin bileşimi şimdiden buyük ölcüde değişmeye ve Botılı ortaklarından uzaklaşma eğılimi göstermeye boşlamıstır» NASIL BİR HEVES Başbakan Ecevit. bazı Batılı muttefik ülkelerin Türklye'nlr» ekonomik güçlüklerinl oşmasına yardımcı olmok yerlne bu guclüklerden yararianma heveslne kapıldıklarına dikkatl cekmiştlr. Ecevit, bu konuda şunları söylemiştir: «Batflı müttefiklerlmizden bozıları, kuşkusuz hepsl değil bozıları. Türkıye'nin kritik ölcüTere varan ekonomik güclükleri aşmosına yardımcı olmaktan COk. bu guclüklerden yarorlanma hevesjne kapılmış gıbi görünmektedirler. Bu guclüklerden, Türkiye'ye bazı polıtikalar ve sınırloyıcı bazı gelişme strateıilerl kabul ettirmek için yararlanmaya uğraştıkları Izlenimini vermektedirler. Böyls bir eğılım icine glrilmesinın bir nedenl, beiki de baş nedenl, Türk ulusunun, gerek değişen dünya koşullarına gerek coğrafya ve tarih gereklerine daha uygun davranmak üzere, uluslararası ve Özelilkle bölgesel ilişkilerini yejiiden değerlendirmeye boşlaması karşısında bazı Batılı müttefıklerinvzde ve ortaklarıınızda uyanan kaygı olablllr.» YUMUŞAMA CAĞINDA Başbakan Ecevit, Türktye'nin konumunu cizerken Doğu Batr llişkilennde yumuşamo eurecine gecilmiş olmasını Türkiye'nin görmezlikten çelemeyeceğinl özellıkle vurgulamıs. «öyle konuşmuştur: tSovyetler Bırliği İle sınır komşusu olan ve Doğu Avrupo'nın 6osyolist ülkelerlyle coğrafl yakınlık icinde bulunan blr ülkedir Türkiye. üstelik yakın zamanlara kadar bu ülkelerden bazısıyla aynı devletçat»6i oltında yoşamış bir ülkedlr. Böyle koşullonmış bir üike, herhalda Doğu Batı ilişkilerlndeki giderek artan yakınlaşmavı ve soğuk savaştan UİU3lororosı yumuşama sürecıne flecilfnış olmasını görmezlikten geieırezdi. Bu değişiklikler korşısında llgisiz kalomazdı. Botılı muttefiklerimiz ve crtakları bu ulkelerle ilişkilerini norRiaSleştirır ve ekonomık Işblrlikıenni gellştirirken herhalde Türkiye'nin bu vönde onlardan Cok gerilerde kalmada devam etmesi de beklenemezdi.» HAKSI2LIK OLUR Doöu ile Batı arasındakl yumuşorna sürerken Türkıye'nin de bu surec lcmde adımlar otmasıno kuşku ile bakılmasının haksızlık olacağını söyleyen Ecevit. bu konuda, «Türkiye Botı'don uzakiasmak mı Istiyor?» şeklinde sorular sormanın da ylne bir başka haksızlı{jı oluşturacağını bitdirrnıştir. Ecovıt, bu konuda çu görü»leri belirtmıstın cO nedenle Turkiye'nin bu yönde adımlor atma niyetlnl ku*kuvlQ karşılomak haksızlıktır. Hele Batılı müttefiklsrınden ve ortaklarından coğunun yıllarciır o vönde cok ıleri adımlar Ottıktorı onımsanırso bu hak»ızlık doho da buyur. öte van<Jor> Turkive. nufusunun büvük COfiunluğu Müsluman o'on uo lalam ve Arap ulkBlerıyie arosında vakın tarihsel bağlar bulunan bir ülkedlr. Daho bu yuıyılın başlarına kadar Türkiye, islarn ve Arap ulkelennaen bircoâuyia aynı devletin üyesıydl. Ve o devtetın çatısı aitında, etnik oynrr. gözetılmekslzin eşit ortaklar olarak yaşamıçlardı. O nedenle, Türkiye Islam ve Arap ülkelerlyle bağlGrını yemden canlandırmak ve işb'rliötm genişletmek istiyor aıye "TCırkiye Batı.'dan uzakiasmak mı Istiyor?" yollu sorulor sormak da hoksızlıktır.» Böylesıne hakstr ve cağdıçı kuşkular ve kaygılor besieyip belirtmek yerıne, Batılı müttefıklerımiz ve orta'^larımız, özel bir [eopolıtik yeri ve tarihsel ml rasları bulunan Türkıye'nin, yu muşamaya. genel olarak DoğuBatı yakınlaşmasına. Kuzey Güney diyaloğuno ve Ortadoğu İle daha sağlıklı İHşkilere nasıl katkıda bulunabileceğinl düşünmeliydıler.j Ecevit, yumuşcma çağında Türkiye'den ncsıi bir işlev beklenmesl gerektiğıni de konutmasında şöyle acıklamıştır. «Hızla değişen bu dünyada ve bu yumuşama cağında, Turkiyenın demokratik Batı ulkeierıyle ortaklığmm niteliği. değerl ve sağlıyabileceğı olanaklar, Türkiyenin, elınde hala soğuk savaş dönemi sancağıyla ve üzerinde blrcoğu Kore savaşından ya da ikinct dünya savaşından kalmıs silchlarla tekbaşıno sınır bekciliğl yapmağa ne kadar istekli olduğuna bakılarak ölcülerpez Turklyeden böyie bir işlev beklemek, beklenen işievde de değişen kosullorla da celişlr. Böyle bir beklenti, Türkiyenin, gerek bölgede gerek uluslarara8i alanda, dünya barışına ve hakça ve sağlıklı bir dünya du zenl oluşmasına, bunların yanısıra da demokrasi ve özgüriük llkelerlnin ve değerlerln^n yaygınlaşmasına yapablleceği katkiları yeterince kavrıyamamok anlamına gelir.s İRAN VE TÜRKİYE Konuşmasının başlorında Ecevit, İrondaki gelışmelere de değinmiştir. iran İle Türkiye arasındakl çoğrafi yakınlık bazı gruplara Irandakine benzer girlşlmlere kalkışma yolunda bir esin kaynağı olablleceğine Işaret eden Ecevit, tboşarı elde etmeleti EÖZ Vonusu olmasa Wle. s\rf g.rişimde bulunmak la do huzufsuzkığu ve terorlzml r arttırabllirierdi. Bazı ilierimizde bir ihtiyat önleml olarok sıkıyönetlm llanını kacmılmaz kılan etkenlerden btrl de bı> oldu» demlştlr. Ecevit, konuşmasmda Türkiyeye ve Ortodoğu'ya dönük dış kışkırtmalardan özellikle yokınmış ve bu konuda şunlan söylemiştir: «Türkiye'de ulusai birliğin dayanağı Türk halkının geisneksel davranışlarında ve sosyat illşkMerinde etnik ayrımcılıflın yeri bulunmayışıdır. Tarıh boyunca Türkiye'de etnık veya dinsel sürtüşmeler ancak dışardan kışkırtmalar geldiğı zaman ortaya cıkmıştır. Son yıllarda, özellikte son aylarda, bu tür kışkırtmalar yine değlşik dış cevrelerden gelmektedır. Bu tür kışkırtmalar yalnız Turklye'ye değıl, bolgedekl bircok ülkelere yönelıktır. Bazen karsıt gücler, aynı etnik veya dinsel grupları kışkrtmak veya etkilerl oltına alabilmek icin birblrlerlyle yarış etmektedirler. Acıkca görülüyor ki. bundan amaclorı, bölgeyi ve bazı bölge ülkelerinl bölünmüş durumda tutarak veyo daha çok bölerek zayıflatmak ve kontrol altırta olmaktır. Dunyayo ojjırhğı olon blrçok dsvletler, slyasal gücler veva cıkar grupları. sürekli oîarak bölge ülkelerinin gerek lc Hişkilerino gerek dış ilişküerin© müdaholeye korkışmaktadırlcr. Bu durumda Ortadogu'nun, de mokrasi icin pek e'verişli bir ortam oluşturduğu söylenemez. BÖigenin strate|ik öneml ve petrol zenginliği bölge ülkelerl İcin bir nimet olduğu kadar da bir yüktür. Türkiye, iso zengin petrol kaynaklarınm sağlad'ğı ovanta|a ve desteâe sahip olmaksızın bu tür etkilere gögüs gererek ve korşı koymok zorun da kalan sayılı bölge ülkelerinden biridlr.» SORULAR Ecevit, 45 dakfka suren konuşması sonunda osarr.ble üye 6i parlâmenterlerden gelen soru ları do yonıtlomıştır. Yunanlı parlâmenterler, bu gelenekse! tartışmada, dıkkatleri, Başbaka nın esosen konuşmasmda de ğindiği Türk Yunan ilişkiterl ve özeMikle Kıbrıs konusu Q zerlnde toplamaya uğraşmışlar, Peridler odmdaki Fransız parlâmenter l»e bu alanda daha do llerıye giderek Ecevit'e yönelttlğl soruda, cBatının Tur kıye'ye Kıbrıs'ta tuttuğu asker lerln moerafı ıcln» para vermeyeceğini öne sürmuçtur. Ecevit. Peridler'i yanıtlarken, Turkiye'nln esasen çok büyük hl' or>1u besleTiek durumuyle karşı Warşıvo olduğunu cnımsatmış vs Kıbrıs'to bulunan Kuvvetlerln Turk ekonomısi açı sından herhangı bir fazla yük ge;ırmes:nin soz kcnusu oima dığını söyiemştır. Başbakan, dünkü oturumun vedeti olmaya cabalayan Yunanlı parlâmenter Melina Mercuri'nin Kıbrıs'la ügili sonjları na yonıt verlrken de, Türkiye nın adayı işgal gıbı bir niyeti olsaydı, bunu dana önce gerÇ9k!aştlrebileceğmı bildirmiştir. TEMASLAR Başbakan Ecevit, konseydekl konuşmasından sonra kaldığı otelde, Non/ec Dışişleri Bakanı Kunt Fraydenlundu ka bul etmiştlr. Görüşmede ulus lararası sorunlann bir değerlendirılmesl yapıldıktan sonra, IkMI ilişkilerin geliştırilmesi ko nusunda görüş alış verişınde bulunduğu öğrenılmiştir. Daha sonra yenıden konseye gelen Ecevit, görev süresl 19 eylülde sona erecek olan Konsey Sekreîerl Ack kermann'ı ziyaret etmiştlr. Bu zlyaret cırasındo Ackermann, Ecevit'e, Avrupa Konseylnın 30. y:ldönümü dolayısıyle demokrasiye yaptığı hizmetlerinden ve Avrupa Konseyıne gösterdiğl ilgiden ötürü blr madalya vermiştir. Başbakan Ecevit bugun yurda dönecektir. Ökçün, Konferansa katılan İslam ülkelerinin temsilcleri ile ikili görüşmeler yaptı FAS Islom Ulkelerı Dışıv lerı Bakonları 10. Konferonsıno kntılan Dışışien Bakanı Günduz Okçun, dun konfercns calışmalarına katılan islâm ulkelenmn temsilcileriyle ikili gö rüşmelerde bulunmuştur. Ökçün'un goruşmelerinde İslâm ülkeleri ticaret fuariar.ndan birincısin.n 1330 kasım tarlhleri arasında istanbul da açılması üzerinde gorüş bırliğme varılmıştır. Ayrıca İslâm ülkeleri arasında ticaretm arttırılmasını teşvık ede cek bir sempozyumun yıne istanbul'da duzenlenmesi planlonmıştır. Dışişleri Bakanı ayrıca İslâm Bankası Genel Müdurü ile de bir gorüşme yapmıştır. Bu görüşmede Turkiye ile islâm Bankası orasındakı ilişkilerin geliştinlmesı gereğı üzerinde durulmuştur. Dört ildeki olaylarda 'Baştarafı 1 sayfoda) Gozıontep'te oıümle sofiuclanon ıkıncı olay, dun saat 19 sıralarında Korştycka semtınde rreydana gelmıştır. t s ı tim Enstıtusu oğrencllerınden Abidın Atılgan. kimliklerı beiır siz kişilerce açılan aets sonucu ölmüş, ycnındoki agabey! işçi Hüseyin Atılgan ise ağır bicımde yaraıanmıştır. HATAY Reyhanlı ılçesınde slogan atan sol göriişlü grupla, müdahalede bulunon sağ gorüşlu grup arosındo çıkcn catışmada, yurt dışında caiışan ve olayla ılgisi olmayGn Alaattın Kavasoğlu ile yıne oiayla ılgisi bulunmayan ve ter zı dükkanında çolışan Bilal Karakoc aldıkları kurşun yorası sonucu olmüşlerdir. Cotış mada yine olayla ilgısi olmayan ıki kışi de yaralanarak Kırıkhan ve Antakyo'dakl hastonelerde tedavı altmo alınmışlardır. Reyhanlı Kaymakamı ıki kışinin gözaltına alındığım bil dırmiştlr. ADANA Şehit Duron tndhallesindekl bir taksi durağı önunde toplanan sağ görüşlü bir grupla, sol görüşlü bir grup arasında tartışma olmuş, daha sonro dağılan soğ göruşlulerden ismail Gocer ve Mustafa Baycakın üzerıne yaylım atesl aç'lmıştır. Olayda ağır yaralanan Göcer hastcneye kaldın'ır ken ölmüş, Baycak'ın yarasının ise hofıf olduğu bHdirılmiştır. Olayla ilgill olarak bir kışi yakalanmış. kacan iki kişinin de orandığı bildirilmıştir. • 27 nısanda ozel otomobıIryle Adana'dan Karalsalı llcesine giderken, Kuzgunköy yakınında pusuyo düşurülerek 61durülen CHP'II Cabbar Kuşçu'nun katillerl oldukları sanılon 6 kişl yakalanmıştır. CHP Karoisolı ilçe Başkanı Bekır Kuşçu'nun kardesi olan Cobbor Kuşcu'nun öldürülmesiyle ılgıH olarak yakalanan MHPII ve ülkücülerden ilçe Zlraat Mühen dısi Mustofa Taç, veteriner Ekrem Erkan Etem Solakoğlu, MİSK şofflrü Muzaffer Yanık, ile Hilml Copuroğlu ve Erdoğan Yildırım 6ikıyönetımce tutuklanmışlardır. BURSA Hamzabey Caddesınde onceki gün Eğitim Enstıtüsu oğrencısi Ayd'n Karrburoğlu'nun oldurülmesınden sanık olorak yakalanan İbrahım Tokgöz ve Dursun Erol ad lı kışıler, sol eğılımlı oğrenciyı «Komünıst olduğu icin» öldürduklenni itiraf etmışlerdlr. ESKİŞEHİR 27 Mayıs caddesındeki Büyük Otei'irt önunae kimlikleri belırlenemeyen kişılerın saldınsına uğrayan Tur şucular fırmasında işei olarak calışan Kasım Yucel, bıçaklano rak öldürütmüştör. Olayın görgü tanıklarının saptanmasma çalışılırken, bir yandan da Işcmln duvarlara yazı yazan bir gruptaki kişilerden bırıne benzediği Içın öldürüidüğü Iddta edilmlştir. ANKARA Emniyet yetkilile'i, Bahçelievler'de geçen y l 7 TİP'linin katledilmesi emrini ülkücü Ercument GedikllVıin verdiğinin saptondığını bildirmişierdlr. Gecen hafto bobası Albay Nurl Gedıkli tarafından Sıkıyönetime teslim edilen ve tutuklanan Gazetecllik ve Ha"*ta İlişkiler Yüksek Okulu öğrencisi Ercument Gedıkli'yl En nıyetm, sorgulama İçin Sıkrydnetimden Isteyeceğı beiırtılmış tir. Emniyet yetkılileri ayrıco, olayda kullanılan otornobilin MHP Gençlik Kollanna ait olduğunun belirlendiğini &6ylem.ş lerdir. Bilindlği gibi bu olayla ilgıli olarak 6 sanık tutuklu bulunmaktadır D'JRSJŞMALAR Elozığ Sıkıyönetlm Mahkemesi 17 araiık 197B günü sağ görüşlü Kâzım Artukalsan odlı öğrenciyl tobanco İle vuraraK öldürmekten yargılonan bırl öğ retmen Ikl klşlyl 10'ar yıl hapi3 cezasıno mahkum etmıştır. Mahkeme, Kemal Yüksek adlı llkokul öğretmeni He Faruk Yurtsever adlı öğrenciye oynco sılah »jiunaj.'maKîan 10' ar ay nop s ve 416 lira para ce zası da vermlştlr. Ankara S«ıyonetım Mankomesı, ruhsotsız tabanco taşımak ve süahlı tehdit suoiarından sanık Alı Erkan Dern'l b r yıl üç av hapiö cezasıno carptırmıştır • 13 şjbot 1979 günu ol'C! roiüne gıren bir polise 2 tobar.ca satarken yakalonan Sefer Subaşı, istanbul Sıkıyönet'm Mahkemesinde dün sona eren duruşması sonunda 1 yıl 3 ay hapse mahkum edilmiştir. GÖZLEM fBastarat. 1. Sayföda) cırinln, âynt ;honer zinclrlnln bırbinyie kalandır. •*••* tağlantılı ha! Savm rnfiyonert... I İMF (Boştarofı 1. Sayfodo) nın vetersıziığı» noktasmao du ğümlenmektedır. Öngörülen kur polıtikası İMF heyetınce yetersız bulunmakta ve «Pnm sıste mının ödemeler dengesıne ıste nılen düzeyde ^e nıteükte olum lu katkı yapması» İMF tarafından kuşkuyla karşılanmaktadır. İkınci ana çekışme noktası İse, ganel olarak kur poiitikasına ılışk^n bulunmaktadır. İMF Turkiye'nin izlemekte oiduğu kur pol'tıkasını tEksıkı bulmaktadır. CEŞİTLİ GÖRÛŞLER İMF ile Tjrkıye arasında ortaya ckan gorüş farklarına kar şın, ycpılabılecek bir anlaşmanın ıBır yıl surelı» olmasında taraflar arasında goruş bırliği Bağlonmıştır, Doha gorusmeier başlarr.adan once Turkıye yeni bir anlaşmaiın «Bir yıl surelı» olmasını ıstemiş, buna karşılık İMF onlaşmanın «Yeni baştan yapılması gerektığinı» savunarak, gscen yıl ımzalanan ıNivet mektubunu» geoersız saymak eğılımlnı belirtmlştır. Ancak, yürütülen göruşme lercle İMF Türkıye'nin bir yıllık cnlaşma savını benımsemıştır. Eğer anlaşma sağlcnırsa, süresı bir yıl olacaktır. Dolayısıylo Türkiye geçen yıl Imzalanan anlaşma gereğınce cekmiş olduğu birincı ve ikınci kredi dllimlerınin ardından, ücüncü krediyi cekecektır. Ûçüncu kre di dıllminin verilmesi ise. İMF nin «Yeşıl ışık» yoktığı onlomını taşımaktadır. Sure Ü7ennde göruşme sağlanması, ceşitli cevreierde yine de anlaşmanın tOrtoda» oldtığuna ıiışkın ızlenımlenn doğma sını engetlememektedır. Bir gorüşe gore, ekonomiyt güçlendırme programı ve kur politikası nedeniyle boliren «Tıkanıklık», anlaşma Imzalanmasın da guclüklere yol acobılecek boyutlar taşımaktadır. Bu göruşe karşı, başka görüş ıleri sürenler ise, anlaşma nın imzalanmamasmı «Sürprız» olorak nltelemekte ve anlaşmanın sağlanacağına cinançlannı» vurgulamaktadırlar. WHITTOM ANKARA'DA Ankara'da bir hafta kadar kalrr.csı beklenen İMF Avrupo Masası Şefının halen yurt dısında buiunan Başbakan Bulent Ecevlt'ın yurda dönmesinden sonra Ecevit'le de göruşeceğı bıldirılmektedır. Öncekl gün bu köşede değişfk blr «sevtve ve t»lup» sergiienciı Cumhurıyet okurları, boylece ışadamı Bay i.ıcak'ın bankalardan «limıt dışı» kred'ler oldığını köse döndüren gazeteslnın beş kuruş vergı vermedığım, aşevlerınde yeaığı «hoşaf» ile bugunku serveti arasındaki «dTyaiektiK» ıhşkıyı. «sah.bının seslnden» öğrenmış otdular. Kenciısine okurlarım odıno teşekkür ederim. 1 llıcok ortaği olduğu şirketlenn birçok kez denetımden geçt.ğin,. hıç bir karanlık işi olmadığmı ileri surmektedır. Bunu bıtemem.. Benim bildiğım, llıcak'ın ortoğı olduğu fTarımsan» şırketının depolarında bulunon kacak lastiklerle ilgill soruşturmalarm henüz yen) başlod:ğıdır.. 2 llıcak, tyüzde 9O'ı Avrupo dakı Işçilerimiztn ve sariece yu^ae aordu oenım olan Mer>ç Tekstıl» dıye tanımlodığı şırkete verılen «Llmıt dışı kredılerie» ilgill soruşturmaların varlığını kabul edıyor, ancok bonkolar konununun 38'ınci moddesı ile İlgıli uyguıamaları elestlriyor. Türk Ticoret Bonkası. Yapı ve Kredi Bonkası ve Anadolu Bankası'nın «Umit dışı kredllerın» bir kısmı llıcak'ın kuruluşunda 26 mllyonluk poy ile ortak olduğu MerıC Tekstll'e bir kısmı da ortaği olduğu ötekj sirketlere orneğın Tarımsan'o, Tercuman TerOto'ya, Mıstaş'a ve Aktaş'a açılmıştır. Toplam 364 milyonluk kredinin 79 mılyonu «Limlt dışn yam yasa dısıydı. llıcak sımdi. Meriç Tekstıl reklamıno sığınorok, «Bu kredıler Merıc Tekstıle gıttı» demek ıstiyor. Türk Ticaret Bankası ııe Yapı ve Kredi Bankası'nın içlnde Merıç Tekstıl'in de bulunduğu llıcoklı şırketlere actığı kredılenn topiamı 313 milyon lırodır. İçlnde Meriç Tekstil'in bulunmatiığı, otekl ll:caklı şlrketler. Tercuman Ter Oto, Tarımsan, Mıstaş ve Aktoş şırketlerlne Anadolu Bankasının actığı 51 nıîyonun limıt dışı 36 mılyonunu nasıl yorumlomalı? iyisi ml, bunun yonjmunu. Ihcaklar dolusu krediler veren Anadolu Bankası'nın eskl yonetim kurulu başkanı ve Tercümon Gazetesl Yazan Osmon Kibara, bırakalım daho «Kibarca» olmaz mı"» llıcak, 26 milyonluk «küçucük» ortak olduğu Merıç Tekstll'in butun dı «omuzlarına yuklendlğini» ileri kmıyor. Cok üzüldüm doğrusu. bu dokunmaz mı kendılerine ocoba? blr kuruluş poyı He sorumluiuğunun kensürerek acı ocı yokonuda bir yardımım flnayasa (Baştarafı 1. sayfada> yasa Mahkemesıne saygı duyguları içinde sonucu beklıyoruz. Buradaki açıklamalor tutanaklardan çıkanlıp yayınlanacaktır. Tüm uyelere dağıtılarak incelenebılmesı ıçın belırli bir sure verileceğlnl düşunuyorum.» TEP DAVASI Anayasa Mahkemesl oğleden sonraki oturumunda TEP* In kapatılmcsma ılışKin ısteml ele almış, bu fonuda TEP'ten Istenen belgeler henüz gelmedl ğınden konu başka güne ertelenmıştir. Danıştay 12. Dcıresi'nin de 1977 1978 bütçesinln Anayasa'ya aykırı olduğu ıddlasıyla yaptığı başvuru ıncelenerek başka güne erteleimiştır. 142. MADDENİN İPTALİ İSTENOİ İstanbul 2. Ağır Cezo Mahkemesı «TCK nun 142. madcie sınin Anayasaya aykırı olduğu» ıddıasına ılişkin başvurusundakı eksık işlemleri tamamloryarak. yenıden Anayasa Mah kemesı'ne boşvurmuş ve sözkonusu maddenin iptali ısteminde bulunmuştur. İstem önumuzdçkı jjünlerde Anayasa Mahkemesı Genel Kurulu'nda (Baştarafı 1. saytoda) öte yandan, Iran Kurdistan Demokrat Partisi, Ayetullah Humeyni'den ülkedeki etnik topluiuklann özerklikle ilgül isteklerini inctJİemesini ve bu konuda çaba göstermesinl istediklerini açLklamıştır. Parti Genel Sekreteri Abdurrahman Kasımlu. Kum kentinde bu isteklerl kapsayan bir mek tubu Humeyni'ye sunduklannı belirterek. «Humeynl isteklerimizi titizlikle inceleyeceğine söz verdl« demiştir. İran Başbakanj Mehdi Bazergan ise yaptığı bir radyo konuşmasmda tran'ın yenj devlet sistemlnde her bölge için azami özerklik tanınması gerektiğinl söylemiş ve Devrim Konseyi'nin bu konuyu incelemelc te olduğunu bildinniştir. Bu arada. tran'dakl ^ damlar ise dun de devam etmiş, Ahbar Bahaduri adında blr milletvekili «Şah .fejiçii ile işbirJiâi yaugıak.. ve yolsuzluk» gerekçesi ile 24 saat suren duruşmasından sonra kurjuna dizdlmiştir. Hnmefni Bir de «Bankalor konununun 38'inc( maddestyte R gili yeni uygulama böyle devam ederse, hicbir müe»sese ayakta kalmaz» mtş! Demek bu uygulama devam ederse, llıcak'lı müesseseler de ayakta kalomayacaktır, ne diyelım. Allah göstermesin, böyle bir durumda llıcok'a «öğren'm derecesine uygun» blr İş buluruz hep beraber; hlç meraklanmasm! Aç kalacak değil ya? 3 Tercümon Gazetesl'nln gecen vıflarda ve bu yıl yatırımlan nedenlyie beş kuruş blle vergi vermedlğlnl, bay llıcok, kendısl Itlraf etmektedir. «Amo» diyor, «6te(ti ştrketlerin bu yıl odeyeceğl vergl 100 mih/ondur» Aman efendım. üç bankadan bir eırpıdo 364 milyon kredl almışken, sayısını saptamakta güçlük cektiğimlz bunca şlrketiniz yüz milyon vergl vermiş, cok mu? Sırası gelmişken, llıcok'ın ortaklarından olduğu «Bir[ik Emlâk ve Inşaat A. Ş.» İle «TERSAN Sonayi ve Yotırım Geltştırme A. Ş.»'nın 1978 yılı İçlnde zarar gösterdığini de honi unutulmuştur diye kısaca anımsatıverelım. Hlç canım, «lof olsunt diye... 4 1973 yılındo yüzde 40 olon lastik dısahmındoM verg ; oranı, nedendir büinmez. bir kararname ile yüzde blre indırümiş ve bu bol kazançlı ticaret dalı. llıcak'ın Abaruhlu, Morenolu, Mitranıll azınlık ortaklarlo oluşturduğu «TARIMSAN» şırketine naslp olmuştur. Ttcaret Bakonlığı, aldığı bir karcrla, TARIMSAN'a bu bol kazonçlı tlcaret yolunu kapatıverdi. Bakanlık, bundan böyle lastik dışa'ım ızınlerini, bir devlet kuruluşu olan «PETLAS» şirketine verecek... İşte llıcak'ın kızgınlık nedenlerinden blrt budur. Kendislni anlayışla karşılıyorum. 5 Itıcak'ı slnlrlendlren olaylordan trfrf. ortaği olduğu MİSTAŞ şirketlnın, ünlü İTT şirketl uzantısı LMT şirketi ile yapacağı «telekomlnikasyon» yatırımını konu alan vayınlardır. Bu yatırıma MİSTAS şırketının ortak edillp, edilmeyeceği, Ulaştırma Bakanlığı, PTT ve Devlet Planlama Teşkılatı'nın ortak kararına bağlanmıştır. MİSTAŞ bu yat'nma glremezse Ihcak mllyonlarca llra kazonçtan olacaktır. Bu konudo belkl kulağına «kar suyu» kacmıştır, ne btieyım ben? Dönülecek bir «köşe» eksık otsun etendim, ne cıkar' Uzun sözün kısast: Ben boy llıcok'tan Dlr kuçuk rteado bulunuyorum: Bir gun, Tercuman Gazetesi'nln sutunlarını bana oçsm... Amacım, llıcak'ı okuyucularma tylce tanıtmakttr. Azınlık şirketlerlnl lastik dışalımlarmı, cok uluslu şırket'erle ilişkilerini, milliyetçılığinı, muhafazakârlığını, Tercuman okuyucusu bir de benim kalemlmden okusun. Cesoret bay ılıcak, cesaret; şırketlerirtızden başka kaybedeceğıniz neylniz vor. biroz cesoretl... DenizcİEr'i (Baştorafı 1 savfado'» uygulamıştır» demış, «Hükümetin ışyerlerini DİSK'leştırmek iated.ğın» öne surmuştur. DEMİREL İSTANBULDA AP Genel Başkanı Süleyman Demirel. dün gece Istanbul'a gclmıştır. Demirel'in yorın AP Genclık Kolları İstanbul II Kongresıne katılaccğı, pazcr günu iss istanbul AP Kodın Kolları Genışletılmiş İl Divant toplantısmda blr konuşma yapocağı bıldinimıştlr. Demırel'le birlikte bazı AP'lı parlâmenter ler de İstanbul'a gelmişlerdir. Üstündağ (Baştarafı 1. sayfodo) Ostündağ dün verd!ğl demeçte, Demirel'in sorumsuzluğun eşl görülmedık örneklerlni verdiğıni söylemiş: «Cllkemizln içinde bulunduğu sıkıntılardan, şlddet eylemlerinden bugünku hükümeti sorumlu tutan, hükümetl suistimallerl 6rtbas etmekle suclayan Sayın Demlrel'e sormak lsteriz: Yeğenlniz Yahya Demirel'in yolsuzluklarının acıklandığı gün lerde başbakanlığınız döneminde böyle bir şey yoktur, bunları soyleyenler ıddıalannı kanıtloyamazlarsa namus celladı ılan edeceğlm diyerek, yeğeninizın Hazıneden yaptığı hırsızlıkları örtbas etmeye coiışan siz değil mısiniz? Yeğeninizın yolsuzluklon bo ğımsız yargı organlannca karara boğlanınca onun adı Yahya benimki Süleyman diyerek işin içlnden sıyrılmaya calışan da siz değil misiniz?» demiştlr. Ankara'dan notlar (Boştaroiı Spor'da) Şımdi Bakan Çakmur'a yeni blr görev düşuyor. Eğer Çaplı'yı basının büyük bir kısmının iddıa ettığı gıbı, kendmi kurtarmak iç.n feda etmemlş. Kurultay öncesl kurban olarak onu seçmemışse, bil3in ki. COD lı'yı. Spor Toto bınasına göndermekle bu iş bitmez. Türk sporunun en lyi adamlarma hQz;rladığı bu ığrendırıot ortama kendisinln de sürulmesl Coplı kader arasındaki bir sorundur. Ama sporumuzun ka derte vakıt geçırecek zamam yoktur. Çaplı eğer gerçekien glttiyse. eylemleri ile beraber gitmelıydı, onun harcadığı, yerc ne konması gercekten cok zor kîsilere eskı düzenleri lade edılmelıdır Orhan Bngin beiki tekrar müsteşar olmayabılir. Önerilse reddedebılır. Ama verı, bokonın hemen yanıbaşıdır. Her konuda bir fikri alınacak kişl olobilir. Olmalıdır. Gerçek onlamda danışmanlık yapabilir. Talât Akgül, Beden Terbîye81 Genel Müdüriüğune klşllik kazandırmış, bu uğurda MC hu kümetine başkaldırmış, kendi otodığı federasyon başkanı yerine bakan Firuzan Tekil'l getirdiği İçin santye gecirmeden Istıfa etmlş bir genel mudurdur. Ne Caplı'ya, ne KılcıVa. ne Aymergen'e sormadan Vehb) Emre'yi gureşlmlzin başıno getirebilen bir Cakmur için böy le blr genel müdur tehllkell olabülr. O. tepeden Inme blr otama emrlnl «gık» demeden hozırlayıp sunan Aymergen'l yeğleyebilir. Amo AkgOI gibi blr damşmanın yanıbaşında bu lunmasındo büvuk yararlar vor dır. Ötekilerı teker teker sav monın yazıyı uzatmonın anlomı yok.. Cakmur. yıllanm bu üfkenln sporuna harcamaktan başka suclan olmovan bu klş'lere en azından ıtibar'crnı iade etmeri^kce. Capiının teşkılSttan t> zaklostınldığını sftylemenln Im kânı yoktur. CHP fBaştarafı 1. sayfado) sinden ıstıfa girışımıne geçtığı CHP cevrelerınçe soylenmekteoır. Etem Eken'in, Ûstündağ'a gonderdıği «Yildırım» ve tKişıye özei» telgrafı şoyledir: cBaKaniıklannı ve bağlı olon mernuriannı kongrelere âtet ederek kadro oluşturanların demokrasimıze ve mılli ıclareve saygılı olmadıklannı gordü ğum için partimden değil, milletvekülığınden jstifa etmek zorunda kaldım. İstifa dilekcem cyrıca ilgili makamlara gönderılecektir. Ali Topuz ile Denız Baykal'ın devleti siyasi cıkarlarına ölet ettiklerıni grupta da serdettim ve serdeden orkadaş lanmızın hisslyatlarına ve Turk demokrasisinin kişllerin Ihtiraslorının giderilmesine ma tuf tarıhe karşı sorumluluk duy gumu arzeder, mılletvekiiliğınden istifamın kabuiünü diler. bu anlayış icınde oianlara elveda diyerek başarı dilerim.» Ankara Büromuzun haberine göre, Eken'in telgrafında adı gecen Ali Topuz, «Sayın Eken'le şimdiye değın aramızda hıcbir tartışma olmamıştır. Hızmetle ilgıli ilişkiler de her defasında dostane olmuştur. Bana oyle geliyor ki, sayın Eken'ın sözleri ya doğru degildir. ya da cok düşünülmeden söylenmiş sözlerdır» demiş, «Çorum'da bulunon Bokanlık personeltnin, kongreiere karışıp kanşmadıkiarının araş tırılmaya başlandığını» blldırmıştır. Deniz Baykal da, Eken'in ıddialarını «yakışıksız ve so rumsuz bir iftıra» olarak nıtelendırmiş, «Ne orada, ne de Türkiye'nin blr başka iünde devlet sorumiuiuğumu ve yetkıleriml hıcbir zoman partl lcl tortışmaiara alet etmedlm. Böyle b'r Iddlanın yapılmış olmasındon derln üzüntü duyuyorum ve bu sözleri hlçblr mllletvekıii arkadoşıma yakış tıramıyorum» demiştir. Bir poîisin (Baştarafı 1. «oyfado> Seyfettln Özcan şaşkınlıklo kimliğlni otomobılde unutarak kacmıştır. Bekçı tarcdndan oto mobılde yapııan cramada. 10 eesit 68 adet pıyade tüfegi mermlsl, Ikl tane de boş tobonco kılıfı bulunmuştur. Polis me muru hakkındo savcılıkca kc~ vuşturmaya başlanmıştır. MESLEKDAŞLARINI DÖVDÜLER O!e yandan, Moltepe semtlnde bulunan Karadenız Pavyonunda aşırı derecede alkol alan üç polis, bir polis memurunu önce dövmüş, daho sonra da sılohını almışlordır. Norkotik Şube Müdürluflu'n<le görevll ikl polis memuru da bir gorsonu ince dövmüş daho sonra da ısırmışlardır, Batar CBaştarafı 1. sayfada) ihttmaliyie isyan haii» dışında sıvil yönetime devredilmesını ıstemıştir. BATUR'UN REÇETESİ Muhsin Batur, bugünkü kosullarda Türkiye'yl bunalımdan cıkartacak ekonomik, polıtik ve sosval önlemlen şu şekılde sıralamıştm «İscl ücretlerlne tavan getlriimelidlr. KİT'ler porti rekabetl dışında düzenlenmelidlr. Önem lı mallarda devlet cubvansıvonu kaldırılmalıdır. Utopik özgürtukcü anlayıştan vazgeçilmeli. emniyet kuvvetleri gerektiğlnde sert ve kesin önlem alobilmelidir. Devletl ve re|iml koruyucu yasal güvence ve önlemler olınmalıdır. Kişi hak ve özgürtuklerlnden toplum ve devlet odına nisbl ve ölçülü b't feragat soğlonmolıdır. D9v'3t ve lcro organı kuvvstlendtrıtmelldlr. Anayosa ve yasa osölşikliklerl yapıimalı, bans dö. neminde Sllanl> Kuvvstlere g6 rev vermek yerine. hukumete ve slvll yönetime yetkl verilme lidir. (Olağanüstü Hal Yasası). Dünyada bugün 3. sayfada) geçmişl onımsoyanlar cok lyt billrler. 12 Mart. tarıhlmizin kora sayfalarından b'ddir. Ve ne yaratıcı ve yurutücülerine, ne de ulusumuza onur kazandırmıştır. Her ulusun tarıhınde böyle kara gunier bulunur. Eğer o kara günlerde, ozgürlük ıçın Inançlorı ooğrultusunda. bilinçla namuslo dırenen kısüer olmaz ise sayfolor daha da karonr. Amo 12 Mortta olduğu gıbı. Soysoi ve oenzen kışılerln, bozen yaşamlanm ortaya koyarak, hatto yitırerek özgürlukleri ınsan hoklarını savunmaları, oır uusa o karonlık günler torıhinin kirli sayfalan ıcincie onur kazandıran davranışlardır. Uluslar tarıhlerlnde olınlanm aklatan bu eviâtlarmı sevgiyle, beğeniyle anarlar. Cok değıl birkoç yıl sonra, yine anılacok So/sal'ın adı. Ya Bakl Tuğ. O ne olacak dersmız? 12 Mart Mahkemelerinden geçen hukukçular, Insan haklannın yalnızca. okui kürsulerınde değıl. ozgüriüğün sovoşım alanlorında öğretildığin* kanıtlomışlardır Kuşkusuz, Soysal'ı fiazete yazariığına ıten neden de bu olmuştur. Hergürt somut olarak, hoşgörünun engln alanı Içınde, insan haklannı savunon Sovsol, ınsan haklon oğretisım soyutton scmuto ındlren kişllerin en önde geienlertnden biridlr Mümtaz Soysal'a verllen ödOl. Turkiye'nin tüm 6rgörlük savaşımcılan icin bir onur belges1. aynı zamando 12 Mort'ın ve bu topraklar üzerinde egemen olmayo calışan faşizmin suratına Indlrtlen blr şamardır. Kuyumcnlar (Baştorafı 1. soytodo> Irol yapan İstanbul Defterdon Nail Çelenoğlu da yeni kararnameyle getirtlen bozı zorunluklardan ortayo çıkocak sorunların ılglll makamlara Iietilmesi halinde, yeni önlemler almak üzere harekete gecileceğinl sövlemıştır. Kuyumcu ve sarraflar İse. alınan karara karşı olmadıklan nı, ancak yopılacak Işlemlerın neler olduğu konusundo b!r ocıklık getirılrnediğl ıcln sorumluluk oltına girmekten korktuklan Icln satışları Sinv dıltk durdurduklarmı bildirmiş lerdlr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog