Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Ord. Prof. H.V. Velidedeoğlu ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ailenin Çilesi Boşanma Yalnız hukukçuları değıl tüm yurttaşları llgilendıren yapıt. EDERI: 25 üra. İSTEME ADRESİ Turkocağı Cad 39 . 41 Ccealoglu ISTANBUL umhuriyet 56. Yıl; Sayı: 19680 Kurucusu: YUNUS NADÎ 500 Kuruş 11 Mayıs 1979 Cuma USS\cHAZIRLAMADA SON ŞANS! 21 Mayıs'taki hızlı kurslarımızda C B Y E M ÜERSANESI PAŞAKAPIŞİÜSKÜDAR' TEL 332624 Brosür isteyiniz AVRUPA KONSEYİNDE KONUŞAN BAŞBAKAN ECEVİT, «GUADELOUPE'TAN BU YANA DÖRT AY GEÇTİİVEDİ YARDIM HENÜZ ORTADA YOK» DEDİ. Strasbourg Notları | Yunanlı Parlamenterlerın sorulan Ecevit'e batılılann bilmediği bazı gerçekleri açıklama olanağı yarattı ff Batılı dostlar yardım değil yarar peşinde Yazısı 5. Sayfada Strasbourg'da dun bir grup Yunanlı öğrenci Turkıye oleyhıne gosterı yaptı „ IMF ile sürdürülen görüşmelerde belirli konularda tıkanıklıklar ortaya çıktı IMF AVRUPA MASASI ŞEFI WHİTT0M, MALİYE BAKANI MÜEZZINOĞLU ILE GÖRÜŞTÜ. Yalçm DOĞAN Iİ STRASBOURG Başbo kan Bülent Ecevıt. Avrupo Konseyi Danışma Meclısınde dün yaptığı konuşmada, cTürkıye'de demokrasının yaşadığını ve gelecekte da yaşayacağını» belırtmış ve cTurk toplumu artık bu yolda geri dönülebılecek noktayı oşmıştır. Ve Turk halkının boşko türlü bır reııme katlanmasi söz konusu değıldır» demıştır. Tnrhan ILGAZ bildiriyor «Cumhuriyet tanhlnln en oğır ekonomık bunalımından gecmekte olan Türkıye'de bır çıkış yolu bulunmosının zorunlu olduğuna değınen Başbakan Ecevıt, konusmasında yabancı sermaye konusuna da değınerek şöyle konuşmuştun fOzellıkle bazı bölge ülkelerinln sağladığı pazar olanakları açısından Turkıye yabancı sermaye yatırımlarına elverışlı bır ülkedır Ekonomık ve teKnoloıık gelışmemıze. dış ödemeler dengemıze veya bolgesel Işbirlığıne katkıda bulunması koşuluyla bu tür yatırımları önyargısız olarak özendırmeye hazınz» demfştlr. Türklye'nın ekonomlk bunalımdan kurtulabilmek lcın «Bir nefes alma donemıne, bır itlci guce gereksınmesı» olduğuna da işaret eden Ecevıt, Bctılı ülkelerın bu konudakı tutumlarından yakınarak şoyle demıştır «Şmdrye kadar, blrkac Istlsnasıyla, Batılı dostlarımız ve (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) BAŞBAKAN, «TÜRKlYE'NlN BATI İLE OLAN İLİŞKİLERİ BATILILARIN YAPACAKLARI EKONOMİK DESTEKTEN KAÇINILMAZ OLARAK ETKİLENECEKTİR» DEDİ. ANKARA (Cumhurl/et Bürosu) Turkıye ıle Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında yurjtulmekte oian goruşmelerde son gunlerde <Bazı tıkanıklıkların ortaya cıktığı» bıldınlırken ysnı anlaşma ıcın kımı yet kılıler cOrtada» deyımını kul CHP Çorum Milletvekili Ethem Eken, parlamento üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi CORUM. (Cumhurıyet) CHP Çorum Milletvekili Etem, Mec lıs Başkanı Cahıt Karakaş, CHP Genel Başkonı Ecevıt ve Genel Sekreter Mustafa Ustundaga Iskılıp ılçesınden gonderdığı telgrafla mılletvekılhgmden ıstıfa ettığını bıldırmışt r Partısınden ayrılmamakla bırlıkte mılletvekıllığınden ıst fa ettığını belırten Etem Eken, ıstıfasına partılı bazı bakanların, Bakanlıklara bağlı kuruluşları partı İCI hızıp cekışmelerıne âlet etmelennı gerekce olarak gostermıştır. CHP Genel Sekreterl Mustafa Ustundağ, telefonla Etem Eken I arayarak yazılı ıstıfa dılekcesl vermesinl şımdılık durdurmuştur CHP Corum il kongresl bu pazar gunu yapılacaktır. Eken' in kongre anfesınde yenılgıye uğrayacağmı anladığı ve bu nedenle ofkeye kapılarak partı (Arkası Sa 11. Sü. 6 da) Anayasa Mahkemesi'nde Enerji Bakam, Maden Yasasını savundu Baykal konuya ilişkin açıklamasında, «Bu yasanın ortadan kalkmasının sakıncalannı anlattım» dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesı, dün, uçbucuk saat suren toplantıda. Enerıı ve Tabıi Kaynaklar Bakanı Denız Baykal'ın, madenlerın devlet elıyle ışletılmesıne ılışkin yasa ıle ılgıli csözlü acıklaması»nı dınlemıştlr. Saat 10'da başlayan toplantıya Baykal. Maden Yasası'nın ılk hazırlık colışmalarını yapan Doç Dr Hıkvnet Sami Türk ve Hukuk Danışmanı Bırgu! Kıpoz'le Katılmış tır. Toplantıdan sonra Baykal şu açıklamayı yapmıştır tKonuyu tüm yönlenyle Anayasa Mahkemesl ele almıştır Bız de bu yasaya nıçın gerek olduğunu bu yasanın ortadan kalkmasının yaratabıleceğı sorunlan, sakıncaları hukukı ve ekonomık açıdan anlattık Anayasa Mahkemesi konuya el koymuştur. Tam bır guvenle Ana(Arkası Sa 11, Sü 4 de) Humeyni: "Iran için en büyük tehlike Amerikan emperyalizmi,, | Başbakan Mehdı Bazergan her bölge için azami bzerklik tanınması konusunu Devrim Konseyi'nin incelediğini bildirdi. (Dış Haberler Servısı) Iran DevrLmtmn 11den Ayetullah Humeyni, Kum kentınde yaptıgı acüdamada, Iran ıçm «En büyuk tehhkenm Amenkan emperyalizmi» olduğunu söylemıştir Humeyni. Fransız Le Monde gazetesimn sorularmı >anıtlarken Ayetullah Mutahen ıle General Garam'nın ölumlennde Amenkan ajanlarrnm rol oynadıgını. Mutahen ıle Garanı'nın öldurulmesinın sorumluluğunu üstlenen Forghan adh gızlı örgutün ardmda Amenkahlann bulunduğunu öne sürmüştur Humeym. aşırı dıncı olarak tanıtılan bu örgütun ele geçinlen üyelennın Islâm dıni konusunda hlç bır bılgiye sahıp olmadığının anlaşüdığuu sözlenne eklemlştır. {Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) lanmakta, klmi yetkılıler de tAnlaşma olmamasının surprız» olacagını belırtmskted rler öncekı akşam Ankara'ya gelen IM C Avrupa Masası Şefı VVhıttom ın IMF Heyetı ıle goruşmelerde belıren bazı anlaşmazlıkların cozumune katkıda bulunacağı da kayaedılmektedır ikl haftayı aşkın suredır Ankara da Malıye Bakanlıgı yet kılılerıyle IMF arasında surdurulen goruşmelerın «Cekışmelı» gectığı oğrenılmıştır Tartış malar ıkı ana noktada toplanmaktadır Bunlardon bın. cEkonomıyı güclendırme programı(Arkası Sa 11 Su. 6 da) Batur: " Ütopik özgürlükçü anlayıştan vazgeçilmeli, Emniyet sert önlem alabilmeli,, ANKARA (ANKA) 12 Mcrt Muhtırasının ımzacılormdan, Hava Kuvvetleri eskı Komutanı emekli Orgeneral ve Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanınca secılmış CHP'II uyesl Muhsın Batur, Türklye'nın Iç polıtıka ortammı değerlendirırken, «Parlamento dışında bır Anayasa değışıklık taslağmın hazırlanarak Meclıslere sunulmasını» ve Sıkıyönetımin gorev ve yetkılerının, «Savaş halı ve (Arkası Sa 11, Su. 5 de) DÖRT İLDEKİ OLAYLARDA 8 KİŞt ÖLDÜ Gaziantep'te bir kilim atölyesinin taranması sonucu 3 kişi ile bir Eğitim Enstitüsü öğrencisi de açılan yaylım ateşle hayatım kaybetti. Hatay'da 2, Adana ve Eskişehir'de ise birer kişi vurularak öldürüldü. Cumhuriyet Haber Merkezl Yurdun çeşıtli yerlerınde şıddet otayları dün de sürmüş, Gazıantep de 4, Hatay'da 2. Adana ve Eskışehir'de 1'er olmak üzere 8 klşl öldürülmüştür. Yurt muhablrlerimlz ve alans ların gectiklerl haberlere göre dört kentımizdeki olaylar şöyledır: GAZİANTEP Cakmak Cad desı, Bostancı Sokaktaki sol goruşlü Ismaıl Pehlıvan'a aıt kııım atolyesıne gece saat 01 sıralarmda gelen kımlıği belırlenemeyen kışıler, atölyede çalışanların üzerıne yaylım oteşi acmışlardır. Sılahlı saldırı sonucu atolye sahıbı Ismaıl Pehlıvan, Nun Pehlıvan ve All Aykurt oiay yerınde olmüş, Vakkaş Kara, Mehmet Kırmızı ve Ahmet Bıcakcı ağır bıçımae varalanarak Gazıantep Dev let Hastanesıne kaldırılmıştır. Emnıyet Müduru Adnan Sevımlı olayın bır sure önce sağ goruslü Yusuf Ekıncı nın oldürulmesıne mısılleme olabıleceğını bıldırm ş. 4 kışı gozaltına alınmıştır (Arkası Sa 11 Sü 5 de) Sağı, Solu.. CHP ANKARA İL KONGRESİNİN İPTALİ İŞTEMİ REDDEDİLDİ ANKARA (ANKA) CHP An kora !i Kongresının ıptal edılmesıne ılışkın yapılan ıki başvuru Genel Yonetım Kurulunca reddedılmıştır Ankara II Kcngresının genel merkezcıler tarafından ka zanılmasından sonra, ıkı ayrı muhalıf grup Genel Yönetım Kuruluna başvurmuş, Dıvan Başkanlığının 19 maddeye oykırı oluşturuldugu one sürulmüş ve kongrenın ıptalı ıstenmıştı CHP Genel Yonetım Kurulu başvuru üzerıne toplanmış ve ıtırozlorı gorüşmuştur. Genel Yönetım Kurulu ıtırazları oy çokluğu ıle reddetmıştır. Kuyumcular İstanbuTda dün altın satmadı Cumhunyet Haber Merkezi Ekonomıyı guclendırme prog ramının bır parcası olarak her turlu altın alım satımınm bel gelendırılmesı zorunluluğunu getıren 10 nısan 1979 tarıhh Bakanlar Kurulu kararnamesının dunden ıtıbaren yurürluğe gırmesı üzerıne Kapalıçarşı'da 4000 kadar işyerı dun altın alım • satımını durdurmuştur. Bu arada, Bakanlar Kuru lu kararnamesınden sonra altın fıyatlarında önemlı duşuşler gozlenırken, sarraflar va kuyumcular kararnamenın iptalı tçın Danıştoy'a başvurmaya karar vermışlerdır. Malıye Bakanlığınm «yetkl belgesı» alma ve alım satım ışlemlerının tümünü deftere kaydetme zorunluğu lcın verdığı süre dün sona ermış, kuyumcu ve sarrafların ışlemleri tamamlayamadıkları gerekcesıyle talep ettıkleri 15 gunlük sure verılmemıştır Bu nun üzerıne ışlemlerl tamom lamak ve cezo sorumluluğu altına gırmemek lcın esnaf dün sabahtan ıtıbaren alım sotımı durdurmuştur. Kapalıçarşı'da dün bir kon(Arkası Sa. 11. Sü 3 de) N ersin Birınd Ağır Cezo Mahkemes! Başkanı Haitt Velioğlu'nun evıne yapılan baskın sonunda vurularak oldurulmesl gıderek canavarlığa donüşen kanlı Bafdırıların alçakoa örneklerınden bırldır. Ülkemızde kanla beslenen clnayet şebekeleri, ne ya zık kı, ellerını kollarını sallaya sallaya dolaşmaktadırlor. Bu kanlı cetelenn ığrenç maşaları mahkemeler önüne getınlmış; ancak bu cetelerl yonetenler, bugüne dek gün ışığına cıkarılomamışlardır. Terör, bugünün olayı değıldır. Terör, yıllardır ulkemlzde kol gezmekte ve bırtakım sıyasal güçlerce desteklenmektedır. Terorıst icin, «Sağcıdır, solcudur» ayırımı yapılmaz Kanlı terorıstlerden bır kısmı «bunlar bızdendır, bunlar mıllıyetcı cocuklardır» dlye sırtları sıvazlanmış, yalnızca sol göruntülü terorlstler suc cemberlert icıne almmışlardır. ölen ve öldürenlerin kimllklerlnden çok, başvurulan yöntemlerın olcaklığı ve Iğrencllğl ürerınde durulması gerekırken, değer yargılarımızı, ölen ve öldurenın slyasal yapısına gore oluşturursak, terorızme kolkanat gerıyoruz demektır, Terorlzmin ülkucüsö de devrlmclsl de aynı suç zin(Arkası Sa 11, Sü. 7 de) Denizcier'i ziyaret eden Demirel; «TÜRKİŞ milliyetçi bir kuruluş» dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel Başkanı Suleyman Demirel djn bır heyetle Turk Iş'ın yenı Genel Başkanı Ibrahım Denizcier'i ziyaret ederek kutlamıştır AP Genel Başkanı, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, «Türk • Iş'ın hurrlyetlen kötüye kullanmayan, ışçı haklarını arayan mıllıyetcı bır kuruluş olduğunu» soylemış, «Türk İş Turkı/e'dekı reıımın muesse sesıdır. Turklş partı'erüstü sıyasetı bugune kadar başarı ıle (Arkası Sa. 11, Su. 4 de) Bir polisin tasıtında 68 tane piyade tüfeği mermisi bulundu ANKARA, (a a ) Narkotik Şube Mudurlugu nde gorevlı po lıs memuru Seyfettın Özcan'ın kullandıgı otomobılde 68 adet ve 10 çeşıt piyade tufeği mermısl ayrıca ıkı tane tabanca kılıfı bulunmuştur. Narkotik Şube'de görevll po lıs Seyfettın Ozcan, babasına aıt otomobıl Ile Bahçelıevler semtınde şüphe üzerıne gece bekcısı tarafından durdurularak aranmak ıstenmıştır. Polıs (Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) TOPRAKSI7. DEVLET: FKÖ Gencay GÜRSOY Haluk GERGER Yücel SAYMAN Coşkun ÖZDEMİR Üstündağ: Hükümeti yolsuzlukla suçlayan Demirel yeğeni Yahya'yı unuttu ANKARA (ANKA) CHP Ge nel Sekreterı Mustafa Ustündağ Ecevıt hukumetını yolsuzluklarla suçlayan AP Genel Başkanı Suleyman Demırel'in, mobılya yolsuzluğu nedenıyle yurt dışına kacan yeğeni Yahya Kemal Demirel ı unuttuğunu sovlemıştır Ustundağ, «Demirel hükümetler dönemlnın yanlış yönetımlerının bır sonucu olan bugunkü dertlerlmizden. sıkıntı çekmeden kurtulocağımızı düşünmek kendimızi aldatmak olur» demıştır (Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) TEŞEKKÜR Cumhurlyet'ln basın yaşamında sl nedenlyle gerek gazetemize telgraf göndererek, telefon ederek bızlerl kutlayan tum dostlarımıza larımıza ve değerlı okurlarımtza lenmızı sunarız, 56 yılına glrm«gelerek, gerek çıcek yollayarak meslek arkadaşIçten teşekkurf= S = = = ^ LÜBNAN'DAKİ GÖZLEMLERİNİ YAZDILAR Yarın: Cumhuriyet'te Kapalıcarşıda çalışmayıp dukkanlarının onünde tavla oynayan kuyumculaf. DİVİNYA, HİLTON'DA SOSYETE ILE TANIŞTI VE ÇOK BEĞENİLDl E B £ (Yazısı 5. sayfada) §« ııııııııııııımıımıııııııııımıımıııııııııııııııııııııııııiiiııııııııııc CUMHURİYET |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog