Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

USSVeHAZIRLAMADA SON ŞANS! 21 Mayıstaki hızlı kurslarımızda BlElffOTERSÂNESİ PAŞAKAPJStÜŞKÜDAR TEL": 332624. Brosür isfeyiniz umhuriyet 56. Yıl; Sayı: 19679 Kurucusu: YUNUS NADÎ 500 Kuruş 10 Mayıs 1979 Perşembe mDdern BASAR • Dersane • Reklâm Tröstü Değil U.S.S.'de Sonuç Tröst'üyüzj • 21 Mayısİmt.Günü • I $UHİSTANBUL Tıl. : 4 7 2«87 | İşgüzar hakkındaki soruşturma önergesine CHP'liler olumlu oy verecek Oğuz Aygün, AP Grubu'nun dünkü toplantısında, «Başbakan Ecevıt'e kimse hırsız diyemez» dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AP Grubunun dunkj toplantısında konuşan Ankara Mılletvekılı Oğuz Aygun, «Başoakon hırsız degıldır» demıştır CHP Grubunun Hılmı Işgüzar hakkındaki Meclıs soruşturma6i önergesine CHP'lılenn olum lu oy vereceklerl öğrenılırken, Mıllet Meclısi dün coğunluk olmadığı içın toplanamamıştır. CHP Grup Başkanveklll Hayrettin Uysal Meclıslenn toplanamaması üzerıne yaptıgı açık lamada gensorulardon kacmadıklarını soylemiştır. AYGUN'ÜN SÖ2LERİ AP Ankara Mılletvekin Oğuz Aygün dun partısinin grup top lantısında konuşurken, tarlh önunde herkesin bırbirlnl hır(Arkası Sa. 11, Su. 1 de} Mısır, lslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansından oybirliğiyle çıkarıldı B Ökçün ile Denktaş, tslam ülkelerini Kıbrıs konusunda Turk tarafını desteklemeye çağırdı. DIŞ HABERLER SERVISİ 10 lslam Olkeleri DışIşlerl Bakaniarı Konferansı, yaptığı gızlı oturumdan sonra Mısır"ın konferans uyelığınden oıkartılrrasına «oyblriığ yle» karar verıldığını açıklamıştır Dışişleri Bakanı Prof. Gündüz ÖkçCn ıle KTFD Başkanı Denktaş da konferans'a bırer konuşma yaparak Islâm ülkelerini Kıbns konusunda Türk tarafım desteklemeye oağırmışlardır. (Arfcosı Sa. 11, Sü. 5 de) Başbakanın izlemek zorunda litikayı bugünkü olduğu poanlatacağı konuşma sı merak ve biraz da endişe ile bekleniyor. Bu konuşmanın olası etkilerird hafifletebümek için Yunanhlaların çeşitli manevralar çevirdikleri bildiriliyor. Ecevit Strasbourg'da Kiep ile görüştü STRASBOURG Ba*l»kan Bulent Ecevıt, Avrup» Konseyı nde Turkıye nın batı pohtıkasını açıklayacağı konuşmasmı yapmak ıçın beklendıgı Strasbourg'a dün geimıştır Ecevit, Avrupa'nın «Başkentıne» gelışınden ıtıbaren temaslarına başlamış ve dun akşam, Alman Şansölyesi Schmıdt'm Türkı TurhanlLGAZ ye'ye yardım konusunda gö revlendırdığı Aşagı Sakson ya Eyaletı Malıye Bakanı Dr Walter Leısler Kiep ıle bır göruşme yapmıştır Saat 20 de kalmakta olduğu Hotel Sofıtel»dekı bır akşam yemeğı boyunca süren göruşmeye Turk Dışi?len vetkıhlen de katılmışlardır Ecevit Kiep İle buluşmadan once kendısını ızleyen Turk gazetecüerının «Kıep'ın gınşımlen oiamlu sonuç aşamasına geldı mı'» şeklın ENERJİ BAKANI BAYKAL BUGÜN ANAYASA MAHKEMESİNDE "MADEN YASASL.NI SAVUNACAK MADEN YASASI ANAYASA MAHKEMESÎNDE YENt YASA NELER GETİRDİ, NİÇİN ÎPTALİ İSTENİYOR? ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesinde bugün Enerıı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Denız Baykal, ıptalı ıstenen madenlerın Devlet elıyle ışletılmesıne ılışkin yasayı savunocak ve mahkene önünde «Sozlü açıklama» da buluna caktır Anayasa Mahkemesı ya sası. dava incelemesi surerken, cSözlü açıklama» yapı!abılmesıne olonak sağlomaktadır. Anayasa Mahkemesinde yapacoğı cSözlü oçıklamo» sırosında Bakanla bırlıkte Anayasa Profesoru Mumtaz Soysal, Doc Dr. Hıkmet Samı Türk ve Bakanlık Hukuk Danışmanı Ocal Benıgton da bulunacaktır Bo kanm sözlü açıklaması bu saban saat 10 00 da bcşlıyacaKtır Madenlerin devlet ellyle Işlotıtmesıne ilışkın yasa meclıslerden çıktıktan sonra AP ile Danışîay çeşitli cçılordan yasanın ıptall ıçın Anayasa Mahkemesıne bGşvurmuşlar, Mah(Arkası Sa. 11. Su 3 de) Cezayir ile Ticaret anlaşması imzalandı, AET'nin yapacağı yardımın 650 milyon dolar olacağı bildiriliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye ıle Cezayir arasında daha once hazırlanan tıcaret anlaşması dun Imzalanmıştır Bu arada AET'nin Turkıye'ye yapacağı yardımın 650 milyon dolar olacağı bıldmlmek tedir Dışişleri Bokanı Okçun'un de kredı görüşmelerı için 13 mayıs'ta Japonya ya gıdeceğl açıklanmıştır. Türkiye ıle Cezayir arosımJakl ticaret anlaşmasını Ticaret Bakanları, Teoman Köprülüler ile Abdülganı Akbi Imzalamışlardır Ticaret Bakanı Köprülüler, Türk Cezayır halkları arasında yakınlaşma arzusu olduğunu soylemiştır Bakan, cBu durumda bız yonetıcnere düşen gö rev ılışkılerımızı ekonomık ve sıyasal alanda daha ust düzeylere çıkarmaktır» şeklınds konuşmuştur Turkiye ıle Cezayir arasında yenı bır tıcaret anlaşması Imzalanması, Koprülüler'ın gecen yıl bu üikeye yaptığı zıyaret sırasında kararlaştırıimıştı. LİBYA İLE GÖRUŞMELER Turkıye'dep çeşitli tarım ve (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Talçın DOGAN'ın incelemesi bugün 7. sayfada BURSA'DA 3 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ BURSA Çınar Akşam Llse 8l Sosyal Bılgıler öğretmenl Be klr Yücel'ın kullandığı özel otomobıl. öncekl gece okulun onünde otomatık tabancalarla taranmış, ülkücü olduğu bıldırı ten Yücel ölmüş otomobılde bulunan llsenın Mudur Yardımcı8i ömer Parıldar İle Türkce öğ retmenl Ibrahım Coskun da ya ralanmıştır. Tıp Fakültesl Hastanesi'nde tedavl altına alınan Omer Parıldar (31) ve Ibrahim Coşkun'un (26) sol görüşJü oldukları açıklanmıştır. Polts yet kılılerl. saldırganlann ülkücü oğretmen Yücel'l hedef seçtıklerınl oteki öğretmenlerın bır rastlantı sonucu otomobılde bulunduklarını söylem şlerdır Yücel'ın kullandığı 37 AS 668 plakalı özel otomobıl manevra yaptığı sırada meydana gelen Olaydakl saldırganlann üç kışı oldukları bıldırılmlştır. Yüzlerınl glzleyen saldırganlann üçü de aynı anda ateş açmıştır. Yücel' in (31) ikl yıl önce Bursa Eğıtım Enstitüsü'nü bitırdiğl, evll ve blr cocuk babası olduğu blldlrilmiştir. Olay yeıinde 33 adet bos mer mi kovanı bulunmuş, cevrede bazı operasyonlar düzenlenmlş tır. Polis ilgılılerl, aynı gece Eğl tim Enstitüsu'nun sol görüşiü öğrencılerıni taşıyan mınıbüsle nn Çınar Lisesı cıvanndo saldı rıya uğradığını bu saldırıdan ıki saat sonra da lisenın önün dekı olayın meydana geldığıni söylemışlerdrr. • Sanayl bolgeslnd© kurulu Bısaş ipllk Pabrlkasına olt r ışçıle e bugun odenecek 2 mıl yon 270 bin lırayı taşıyan Istanbul plakalı otomobıl, sılâhlı kışılerın saldırısına uğramış, aractaki koruma polısı Muammer Senver vurularak oldurulmuştur. 21 yıllık polıs memuru olan Muammer Senver'm saldırganlara sılâhıy (Arkası Sa. 11. Su. 7 de) deki •orulan uzerine «Bu konuda Turkıy e de de belırttigım gıbı kesm ve somut sonuçlar ortaya çıkmadan bırşey soylemek ıstemıj'Orum» demıştır Kiep ıse Türk basın mensuplarım görunce Başbakan Ecevıt'e «Turk gazetecılerıne hayranım nereye gıtsem be nı buluyorlar, onlardan kur tulmak mumlrun değü galıba» demıştır Ecevit. otelind* dün aynca Karasek ın seçılmesıyle gorev suresı sona eren Avrupa Konseyı eskı Genel Sekreten Ackermann'ı kabul etmış, bu arada Hollan da Dışışlen Bakanı Vander Klawn ıle goruşmuştur Başbakan. Kiep le görüsmesınden önce ıse saat 18 30da Avrupa Konseyl nez dmdeki Türk Buyukelçısi Semıh Günver'ın onuruna verdıgi reeepsiyonft katılmıştır BUGUNKU KONUŞMA Başbakan Ecevlt'in, Batı fle olan ılışkılennde gırdıgı darboğaz ve ekonomık güç lükler karşısındakı Turkıye'nın batılı muttefıklenne, ızlemek zorunda olduğu polltikayı anlatacağı bugunkü konuşmanm olası etkılennı elden geldığınce hafıfletebılmek ıçın Yunan delegasyonunun uzun süredır çeşıtlı manevralar çevırdıgi ve özellıkle Turk Başbakanı'nın ulkesınm pohtıkasını uluslararası bır forumda açık seçik ortaya koyacağı bır konuşma yapacak ol(Arkası Sa. 11. Su. 6 da) Boran ve 330 TİP'li için savcı 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istedi istanbul Hober Servısl 1 Mayıs gunü sokağa çıkma yosağına rağmen Merter'de so kağa çıkcrark korsan m.tıng yapmak ıddıasıyla tutuKlanan TIP Genel Başkanı Behıce Boran ve 330 sanık hakkında İstanbul Sıkıyonetım Askerı Savcılığı soruşturmayı dun tamamlayarak kamu davcsı açmıştır. İstanbul Sıkıyonetım Askert Savcılığı sanıkları, 171 sayılı Toplantı ve Gosterı Yuruyuşleri Yasasına aykırı davranıştan 8uçlamakta 6 aydan 1 yıla kadar hapısle cezalandırılmalarını Istemektedır Askerı Savcılık sanıklara ayrıca 500 er lıra para cezası verilmesinı Istemektedır Sıkıyone tlm Askerı Savcılığı'nın haklannda kamu davası açtığı TIP Genel Başkanı Behıce Boran ve 330 sanığın 29'u bayandır. Istarvbul Sıkıyonetım Askerı Savcılığı 30 nısan akşamı Uskü dar Çıçekcı'de Izınsız yuruyuş yaptıkları ıddıasıyla 139 sanık hakkında 171 sayılı toplantı ve gösterı yuruyuşlerı yasasına ay kırı davranıştan dava açmıştır 6 cydan 1 yıla kadar hapıs ve 500 er hra para cezası ıste nen 100'u tutuklu 139 sanıktan 21'i bayandır Tutuklu 100 sant ğın 18'ı bayandır Haklarında kamu davası açı lan ve olay günü polıs tarafın (Arkası Sa 11, Sü. 6 da) İNGİLTERE'NİN YENİ SAVUNMA BAKANI: TÜRKİYE'NİN BATI'DAN ÖNEMLİ YARDIM SAĞLAMASI GEREKİR» Ahmet TAN LONDRA, Ingıltere de Bayan Margaret Thatcher ın başkanlıgındakı Muhafazakâr hukLmetın ızleveceğı dış polıtıka Türkıye'yı de vakından ılgılendırıyor Thatcher hükümetı'nln Turkl ye ıle olan ılışkılerde nasıl bır eğılım ıçıne gıreceğını kestırmek lcm henüz somut bır belırtl yok Ancok dıplomatık yorumculor bu hukumetın, ıkınd barış harekâtını Izleyen gün(Arkası Sa 11, Sü 3 de) Athena DAPONTE PARİS Başbokan Bülent Ecevit, «Le Monde» gazeteslnin ozel muhabirıne verdığı bir demeçte. «Ekonomık ve sosyal problemlerımız terorızme uy gun bır saha yaratıyor» demış tır Terorızmin bugüne kadar Tür kıye'ye bınden fazla kurban verdırmesının sebeplerıne ilışkın bır soruya yanıt olarak Ecevıî, «Turkıye'nın bugüne dek onıkı yıldan ben sağ ve sol terorızmı yaşamakta» olduğunu soylemış ve MC hükümeti zamanında sağ teronzml açık bır şekıide desteklemış olduğunu eklemış, «Ekonomık ve sosyal sorunlarımız terorızme uygun bır ortam yaratıyor» demıştır. (Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) Le Monde'a demeç veren Ecevit: "Sorunlarımız terorizme uygun bir ortam yaratıyor,, dedi Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı toprağa verildi ANKARA Dıvın'ya (Lynette Davıes) uçaktan ındıkten sonra havaalanında gorülüyor. Hıfzırrahman Öymen toprağa verildi ANKARA, (Cumhurtyst Buro •u) CHP eskl mıllctveklllerinden eğitimcl Hıfzırrahman Ra şlt Öymen dün Ankara'da düzenlenen törenlerden sonra top rağa verllmıştlr Blr kalp krizı sonucu Iki gün önce Ankara'da ölen Hıfzırrahmon Raşıt Öy men İçin llk toren dün saat (Arkası Sa 11, Su 3 de) DİVİNYA İSTANBUL'A GELDİ tngiliz sanatçı Lynette Davies, çok sayıda gazeteci tarafından karşılandığım görünce, bu ilgi karşısında şaşırdığını söyledi. İstanbul Haber Servisl bu denll tamndığını bılmedığınl Televızyon'da geçtığımız hafta soylemiştır. sona eren cVakıf» dızısınde Vakıf dızısınde sık sık kullan Dıvınya Prınz rolunü oynayan İn dığı fotr şapkasıyla ucaktan Igılız oyuncusu Lynette Davıes nen Davıes Yeşılköy mısafır sadun İstanbul a geimıştır Bır 'onunda bır süre dınlenerek sodergının çağnlısı olarak İstan ruları yanıtlamıştır. bul da 5 gün kalacak olan LyTurkıye ve Turkler konusun nette Davıes Yeşılkoy'de uçak da fazla bır bılgısı olmadığını tan ınerken büyük ılgi top belırten Ingılız sanatcı Turkıye' lamıştır. Cok sayıda gazeteci ye cağırıldıktan sonra bır dostarafından karşılanan yıldız gös tundan tmerhaba» ve «şerefe» tenlen bu büyuk ılgı karşısın demeyı oğrendığını soylemiştır da şaşırdığını ve Türkıye'de (Arkası Sa 11. Sü. 6 do) Sıkıyonetım Mahkemesi kadrosu artırıldı İstanbul Haber Servisl İstanbul Sıkıyonetım Mahke mesi kadrosu artırılmıştır Bu nedenle Sıkıyonetım Mahkeme sınde subay uyelerın sayısı dör de çıkarılmış yargıçlarm sa(Arkası Sa. 11. Su 6 da) Mersin'dekl evınde sılahlı bır ealdırıya uğrayarak oldürülen Mersin 1 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halıt Velıoğlu dün Karşıyaka mezarltğında toprağa venlmıştır. Hallt Velıoğlu'nun cenazesl toprağa verılmeden önce dün saat 11'de Adalet Bakanlıgı onüne getırılerek burada bir toren düzenlenmıştlr. Torene Velıoğlu'nun allesl, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Faruk Bayülken Senato (Arkası Sa 11, Su. 2 de) (Cumhuriyet Bürosu) DEMİR ÇELİK AĞIR SANAYİİ VE KALKINMA Doç. Dr. Erdoğan TEKİN Bugün 4. sayfada ANKARA, (a.a) Cumhuriyet Senotosu Başkanı Sırn Atalay ve Mıllet Meclısi Başkanı Cahıt Karakaş, «Dunya Çocuk Yılı> neden yle dünyo ülkelerındekl Parlamento Başkan larına bırer mektup gondermış lerdır. Atalay ve Karakaş, ortak mektuplarında, küçük sucluların affı yolunda tum dünya par lamentolan Başkanları'nın girlşımierde bulunacaklarına inandıklarını kaydetrrnşlerdır. Atalay ve Karakaş'ın dünya Olkeleri Parlamento Başkanlarına gonderdıkleri mektup özetl« şoyledır «1979 Dünya Çocuk Yılı'mn Olkemlzde bir başka anlamı vardır. Yakın dünyo tarlhlnde mfllet lerin, ülkelenn özgürlük ve barıs ortammda karşılıklı dost llişkıler içınde bulunmast dü(Akası Sa 11, Sü 1 de) Atalay ve Karakaş tüm ülkelerden suçlu çocuklar için af istedi ler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog