Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

FAŞİZMİ EZECEĞÎZ f Dolores îbarruri KONUK YfiVINLARI POStft KUTUSU 749 ISTANBUL TEMELDAGfTIM HBVİAYEIFTTAL SOK ORHANBFV IŞHANI NO6KAT1DA.1 CAfiAUOĞUt IST Cumhuriy 55. Yıl; Sayı: 19670 Kurucusu: YUNUS NADÎ 500 Kunış 1 Mayıs 1979 Saü USS'jeHAZIRLAMADA 7 21 MAYIS'TAKİ HIZLI KURSLARIMI7DA SONŞANSİ •*• ıBIEjyfn) DERSANESI PASAKAPJSIÜSKÜDAR t JEL;3^2624 Broşür isteyiniz ":" i ? • DİSK Genel Başkanı 1 Mayıs mesajında hükümeti eleştirdi 1 Mayıs Bayramı nedenryle oeşıtlı kuruluşlor bıldınler yayınlamaş, bu arada eleştırıler yapılmıştır DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, mesaıında d Mayıs'lcrm kıtlesel bır bıçımde kutlanmasından korkanlar her yıl onumüza çeşıtlı engeller çıkaracaklardır. Işçı sınıfmın en temel haklarınaaan olan 1 Ma•yıs'iarın kutlanmasını onlemek ısteyeceklerdır» demıştır Istanbul Barosu Başkanı Ortıan Apcydın yosaklamanın 1 Mcyıs ın torıhsel anla mına ve ozune golge duşurmeyeceğını belırtmış, TGS Genel Baş<am Oktay Kurtboke de, 1 Mayıs ın amacına uygun olarak kutlanmGSindan yana olduklarını soylemıştır TIP Merkez Yönetım Kurulunun bıldırıs nde. "Bızı bağımsızlık demokrası, sosyolızm yolundan hıçbır güc döndurmeyecektır> denılmıştır. (Aynntık Haber 7. Sayfada) Ankara'da çoğunluğu lise çağında 500 genç gözaltına alındı ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Ankara Sıkıyonetim Komutanlığı, «Bazı kotu nıyetlı kışi ve orgutlerın çeşıtlı yonlerde eyleme gırışme yolunda hazırlık tcınde bulunduklarmm öğrenıldıgınl, son ıkı gun ıcınde bu tür eylem hazırlıklarına ıtılen çoğunluğu lıse cağındakı 500 kadar gencm gözaltına almdıgını» ccıklamışîır Ankara Sıkıyonetim Komutanlığının konuya ilışkln (18) numaralı bıldırısi şoyledır€i Komutanlığın 2, 3 ve 17 numoralı bildırılerıyle Ankara Sıkıyonetim bolgesınde bütün acıkhava toplantılon ve gosteri yürüyüşlerı yapılması, umumun gorebıleceğı yerlere sıyasi amaçlı. boîücü, halkın huzurunu bozucu, kışkırtıcı yazı ve slogan yazılması, afış ve pankart asılması yasaklanmış, bu arada devlet otonteslni temsıl eden Sı(Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) ÇIKMA YASAĞl KONMAKLA İSTANBUL'UN TÜMÜ 1 MAYIS ALANIOLDU» DİYE AÇIKLAMA YAPAN 2 DİSK YÜRÜTME GÖREVLİSI DE TUTUKLANDI 1 MAYIS, YASAKLANAN İLLER DIŞINDA BUGÜN KUTLANIYOR Cumhurıyet Haber Merkezl 1 Mayıs tşoı Bayramı bugün ycsaklanan ıller dışındo yapılacak torenlerle kutlanacoktır. 1. Ordu ve Istonbul Sı kıyönetım Komutanlıgının bıldirısı uyarınca Istanbul do dün saat 24 den ıtıbaren sokaga Cikma yasagı uygulanmaya başlanmıştır Istanbul'da so<a ğa çıkma yasağı yarın saat 05'e kadar surecektır Başbakan Yordımcısı Sukan, 1 Mayıs nedenıyle tüm yurtta her turlu guvenlık onlemının aiındığını soylemıştır. Istanbul'da dun gece olağan üstu önlemler alınmış, bu arada Taksıme gıden tum yollar ve cevresınde barıkatlar kurulmuş tur 1 Mayıs'ı kutlamak Içln 29 ıl ve bırçok ilçede çeşıtlı kuruluşlar mulkı amırlıklere başvurarak ızın almişlardır İcışlerl Bakanlığından olınan bılgıye gore. kutlama toreni yapılacak ıl ve ilçelerde özel burolar kurulmuş ve bu bürolar Emnlyet Genel M&dOriüğündskı bır üst büroya bağlanmışlardır. Her ıl bu büroyla ilış kl kuracak olay cıkması halınde alınacak guvenlık önlemlerl icın buradan talımat alacaklardır Guvenlık önlemlert Için târen yapılacak lllerde Valıler, İlçelerde Kaymakamlar tam yetkllı kılınmıştır Her II önlemlerl kendısı saptayacak, ayrıca askeri birlıkler, nerhangı bır olay çıkması hal rde Valılerin emr n de olay yerlerıne göndenlecektır. Emnıvet Genel Mudüriüğunde bugun ıcın tüm ızınler kaldırılmış. tüm yurtta genış önlemler alınmış. bazı kentlerde dun operasyonlar düzenlenerek bazı kışıler gözaltına alınmıştır. (Arkosı Sa 11. Su 7 de) SANAYÎ BAKANI ORHAN ALP YENt TEŞVİK YASASININ HAZIR OLDUĞUNU BÎLDÎRDİ MESS Genel Kurulunda konuşan Calısma Bakanı Bahır Ersoy da, «îşçi ısveren kurulusları arasmda anlayışlı bir dıyalogun sürdurulmesı gereklidir» dedi. Istonbu! Haber Servısl Madenı Eşya Işverenlerı Sendıkası (f/ESS) nın Istanbul da olağan 23 Genel Kurul taplantısında konuşan Sanayı ve Teknoloiı Bokanı Orhan Alp teşvık yasasının degıştırıleceğını acık lomıştır. Istanbul'da Sheraton Otelinde dun başlayan MESS 23 Genel Kurul toplantısındo ılk kor.uşmay Sanavı ve TeknolOıi Bakanı Orhan Alp yapmış cGırşımlere ve sanayıcıiere her turlu kola/'ığı sağloyacak olan yenı bır teşvık yasjsı bakcnlığınızco hazırlanmıstır Bu tasarıyı sızlere de sjnup ooruşlerınızı alacagız » dem şt r Alp STnayıcılen je sanay.cllere ozenenlen bütun olanaklan >le destekledıklennı belırtmıştır Calışma Bakanı Bahır Ersoy da (Bız ışyerlerınde barış Istıyoruz Işcı Isveren kuruluşları arasında anlayışlı bır diyalogun gelısmesl ve sürdurulmesı gereklidir» damış ve (Arkosı Sa 11, Su. 4 de) Mobilya Komis/onu süresinin uzatılması bekieniyor • TBMM BIRLESIK TOPLANTISINDA BAŞBAKAN VE BAZI BAKANLAR HAKKINDAKI MECLIS SORUŞTURMASI ISTEMLERl DE GORUÇULECEK. ANKARA, (a o ) TBMM yarın saat 15 00 de bırleşık olorak toplanacaktır TBMM bırleşık toplantısında, Başbakan ve bazı bakanlar hakkında meclıs soruşturması acılmasına ılışkın verılen onergeler okunacaktır. Top lantıda ayrıca, calışnna surelerı sona eren soruşturma hazırlık komlsyonlarına yenıden süre verılmesı konusu goruşulecek ve kurulan soruşturma hazırlık komısyonlanna uye se çımı yapılocakttr. TBMM bırleşık toplantısında, «memunyet mevkıı ve nufuzunu kotüye kullandıkları» iddıasıyla eskı başbakan Suleyman Demırel. Malıye eski (Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) İzmir'de bugün iki ayn alanda miting düzenleniyor H İZMIR (Cumhurıyet Ege Büwsu) 1 Mayıs kutlamala'ı İcİSİen B a k a n ı bugun İzmirde ikl ayrı yeıu» ~' «.. • • •,j taıtlanacoktK 1 Mavıs fcuttoma (jlineş, I z m i r de | a r , ne denıyle kent ıçınde ve « H i ç b İ T ÜZÜCÜ cevresınde sıkı guvenlık önOİayin m e y d a n a lemlerı alınmıştır. 1 ... İGD'nın başvurusu Ile Izın gelmemesi l ç m verılen Konak Alanı ile Cumç a l i ş i y o r u z » d e d l hurıyet Alanı arasındakı yüruyüş vs miting Turkıye Maden • İş. Bank Sen, Baysen, Enerff îHy^edernsyomj, TOm Hasiş, Moklna Muhendislen Odosı, Inşaat Muhendısierı Odası, TRT Der, Tus Der. Enerıi Der, Genel Der, Haber Der, Muzık • Der, IKD, IGD, llerıci Lıselıler Demeğı, İzmlr DDKD (Arkosı Sa. 11, Su. 1 de) Banka faizlerini arttıran kararname yürürlüğe girdi •• YllTt dişindaki İSCİlerin dÖVİZ ^ " , DOzaurup açacağl hesaDİara e k . ., . iaiz oaenmesine başlaniyor. ANKARA (ANKA) Yeni *° IZ kararnamesı bugun yurur'"^ e 9 ' r m ı s * ' ^ e n l ka^arncma bankalonn mevciuat ve kreaı j e r e U yg U ı a ya c a t ^ic;n faız oran lonnı yukselt rken y t d şın £ aKI ı s c ı e r m ' dovızlerın boz durarak Turk bankalarında actıracakları vadelı mevduat hesaplarına ek faız odenmesınl öngömekted r. Yürurluğe gıren fO!» korornome^ınoe, faız forkı ıod?'S nrun gsnel teşvık tablosu na gore ^gularacağı belırtılm çtır Bu arada, bankalann MerKez Ban'cası'na. yatırmar *orunda oldukları mevdırat munzam karsmklan, sanayı ürun(Arkası Sa 11, Su. 6 da) ÎSTANBUL, SAMSUN, GAZİANTEP V£ ADANA'DA TOPLAM 7 KlŞİ ÖLDÜRÜLDÜ Nıksar'da Erbakan'ın gezisi sırasında 1MHP' Iı ve MSP"lı gençler arasındaki çatışmada bır kışı oldü. I r Cumhuriyet Haber Merkezl ADANA Meydan mahalle8 nde bır bakkal dukkanında oturLrken kımlığı belırlenemeyen bır kışının actıgı iteş so TÜM KURULUŞLAR, ARSİVLERJNİ DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ'NE DEVREDİYOR ANKARA. (ANKA) Devlet Bakanı Lütfı Dogan Devlet Arşıv Yasası ı e Devlat Arşıvlerı Genel Müdurluğu kurulus ve gorevlerı hakkındakı yasa Tasarılarının Mıllet Meclısmde kabul edılmesı nedenıyle dun yap tığı acıklamada tum kuruluşlardakı arşıvlerın soz konusu Genel Mudurlüğe devredıleceğını bıldırmıştır. Lütfı Doğan, tüm kuruluşlarda standart bır evrak dosyaarşıv sıstemıne gıdıleceğını belırtmıştır. î İ | i 1 | ] 1 Muhsin Ertuğrul yarın İsîanbul'da toprağa verilecek İZMIR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Kolp yetmezlığınden oturu oncekı gun sabaha karşı İzmir'de yaşama gozlennl kapayan buyuk tıyatro adamı Muhsm Ertuğ'ul'un yarın Istanbul da yapılacak bır torenle toprağa verıleceğı açıklanmıştır. Edınılen bılgıye göre, Ertuğrufun cenazesı yarın sabah ılk ucakla Istanbul'a goturulecek ve Levent Camıınde kılınacak öğle namazından sonra Zınclrlıkuyu mezarlığında hazırianan mezanna gomülecektır. Aılesının Isteği ve vasıyetı üzenne tören yapılmayacak ve cıcek gönderilmeyecektır. | | | Kocaeli Tütün piyasası 85 lıra başfiyatla dün açıldı IZMIT, (Cumhurı/et) Kocaeli Tutjn Piyasası dLn 16 a'ım merKeztnde b rden açılmş ve alımlara başlanmıştır Kocaelı'dekı bu yılkı pıyasa 85 flra başfıyatla acılmış ve ılk kez merkeze baglı Aslanbjy koyunde Mehmet Demırsoy'un tütunlerı alınrrııştır Tekel ilgılılerı bu yılın başfıyatının 85 lıra, ortalama fıyatın 75 lira ve en duşuk fıyatın da 60 lıra oldugunu acıklamışlardır Gscen yıl 69 1 ra başfiyatla açılan bolgenın tutun pıyasasında bu yılın tutün ekıcılerı 100 l.ra başfıyat, 90 lıra ortalama fıyat beklerken 85 lıra baş, 75 lıra da ortalama fıyatla karşılaşınca hayal (Arkası Sa. 11, Su 6'da) ] i \ i i [ ' • J • J ı \ ' J • • J • ( ı [ ı ı ] ı | 1 ı | ı ı | ı | ı 1 1 1 ağır yaralanan l»d Müslirfı Soner öncekı gecd tedavl eılıldıği hastanede olmuştur. Yetkılılerden alınan bılgıye gore. ölen ışçının T«kel Fabrıkasmdo çalıştığı syasal eğı'ımının henuz bei'rfenemedıgı bıldırılmıştır • Zıraat Muhendısı Sefa Yılmaz dun gece evıne gıderken henuz kımlığı belırlenemeyen kışılerce yaylım ateşıne tutular ak öldurulmuştur Istıklâl Manallesi Erkek Usesı cıvarmda îaat 20 40 sıralarında meydana gelen olayda olen Zıraat Muhen dısı Sefa Yılmaz'ın yanında bu lunan Zıraat Teknısyenı Ihsan Altınsayan da ayağından yaralanmıştır GAZİANTEP Bır ışci Silahlı saldırı sonucu öldurülmüştür. Dün saat 09 30 sıralarındo meydana gelen olayda. Karayılan caddesınden gecmekte olan ve ODTU kampusunda ışci olduğu bıldırılen Cemıl Cucük adlı ışcı, sılahlı kışılenn saldırısı sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılırken yolda can vermiştlr. Saldırganlar olay dan sonra kacmışlardır • DCztepe semtınde dün gece bır kahveye kımlıklen belırlenemeyen kışılerce yaylım oteşı acılmış olay sırasında ıçerıde bulunanlardan bırı olmuş. (Arkası Sa. 11, Su. 6 da) Dışişleri Bakanı Okçün yarın Ispanya'ya gidiyor ANKARA, (Cumhunyet Burosu) Dışışlen Bakanı Proı Günduz Okçun. mayıs avmın önemlı bır bolumunu >oırt dışında yogun temaslarla geçırecektır. Prof Okçun, sırasıyla Madnt. Rabat Strasbourg Manıla \e Lahaye gıdecektır. Prof Okçun, mayıs ayınm ılk dış temasını 25 mayıs tanhlen arasında Ispanya Dışışlen Bakanı Mercelıno Oreıaaguırre'nın çag niısı olarak Ispanyaya yapacaktır. Zıyaretm agırlık naktasım ekonomık ışbırhgi ve tıcan üışkılenn gelıştırılmesı konulan oluşturacaktır Okcun, Madnt'te bu lundugu sure içmde îspanya Devlet Başkanı Adolf Suares tarafmdan da kabul (Arkası Sa. 11, Sü 3 de) Borç erteleme ve taze para görüşmeleri Ankara'da başladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Uluslarorası Bankalar'lo Merkez Bankası arasında 3 milyar 100 mılyon dolar borç ertelemek, 400 mılyon dolar da taze para almak amacıyla göruşmeler dun Ankara'da başlamıştır. Çeşıtlı aşamalardan geçen gorüşmeler Turkıye i!e İMF ara s noakı gelışmelere koşut olarak zaman zaman kesılmış. zaman zcman Londra'da sürdürül (Arkası Sa. 11, Su. 5 de) LE MONDE: «İMF YÜZDE 30 DEVALÜASYON İSTERKEN, TÜRKİYE YÜZDE 5,7'DE DİRENİYOR» (D ş Haberler Servısi) Fransa da yayınlanan Le Monde gazetesın n 28 nısan tarıhlı başyazısında, Türkıye yı «Kay gı dolu gunler bekledığınden» soz edılmış'ır Le Monde, yorumunda, Başbakan Bulent Ecevıt ın gerek ekonomık gerek sıyası alanda gücluklerle karşı karşıya o dugunu vurgulamaktadır Başbakan'ın salt bu yıl ıcın bır kısım borcların odenebılmesı ve bazı temel maddelerın ıthalatı ıçin 1 5 milyar dolara gereks' (Arkası Sa. 11, Su. 6 da) GÖZLEM TÂRİHÇE.. UĞUR MUMCU mt urkıye'de ilk sendıkal eylemter ne zaman başlamış1 tır">.. Araştırmacılar, 1S71'de Istarbul'da «Ame• leperver Cemıyetifnın kuruluşunu sendıkal eylemlerın başlangıcı sayarlar. «Arr.eleperver Cemıyetnnin kuruiuşunu, 1889'da clttıhadı Osmanı Cemıyetı» ızler. 1895de kurulan, fOsmanlı Amele Cemıyetı», bır yandan sendikal eylemlerı yonetırken. ote yandan da sıyasai calışmalara gırışıyordu. Osmanlı Imparatorluğunun son zomanları. istanbul'da Batı kapıtalızmınin tam anlamıyla egemen olduğu yıllardır. Istanbul'da ışçılerin orgütlenme cabalarının, «Tatllı Esgal» ad!ı Yasayla ensellenmesı uzerıne, bu gıbı örgütler, merkezlerını Selanık'e taşımışlardır. Bu dönemdeki bütün yasaklara karşın, cOsmanlı Mesai Fırkası». (Amele Fırkası», (Müstakiı Amele Fırkasu, tTurkıye işçl Sosyalıst Fırkası» gıbi, sendıxal nıtslıkleri ağır basan örgütler ışcı'er arasında orgütlenme olanaklorı bulmuşlardır. 1819'da, «Osmanlı Mesai Fırkası» tarafmdan destekıenen Zeytınburnu fabrıkasın dan» tNuman Usta», Istonbul Mılletvekıli olarak cMec'ısl Mebusan»a glrebılmiştir 1919 yılında kurulan «Turkıye İşci Derneğı» de 1922 yılına dek, Işcller arasmda sendıkal calışmalar yapmıştır.. Kurtuluş Savaşı yıllarında, Türklye Işcl sınıfı, bütün (Arfcası 5. sayfada) TRT 1 MAYIS NEDENİYLE BUGÜN TV YAYININA SAAT 11'DE BAŞLAYACAK TRT Televızyonu bugunkü programına 1 Mayıs doiayısıyla 18 30 yerme 11 "de başlayacaktır Dış kaynaklı bır sınema fılmı ıle aoılacak yayında haber ler. muzık ve gulduru programları yer alacaktır Telev zyonun 1 Mayıs özei programı 18 30"da sona erecek ve normal yayına geçılecektır (AYRINTILI TV PROGRAMI 8'İNCI SAYFAMIZDA) Asgari ücret saptamasında işçi ailesi de gözönüne alınd ANKARA (Cumhurıyet Bürosu) Asgari Ucret Tesblt Komısyonunun yenı asgari ücretı saptarken işcmın bak makla yukümlü bulunduğu kışılerı de dıkkate aldığı acıklanmıştır Işcı icın gereklı asgari harcama tutarı 3550 lira o'orok hesaplanmış. buna bakmakla yukumlü bulunduğu kışı tcin saptanan 1836 lıra eklenerek toplam ortalama 5 bin 400 liralık yeni asgari ücret saptanmıştır. Asgari Ucret Komısyonunun kararma ısveren temsılcllerl muhalıf kalmışlar ve yazdıklorı karşı oy yazısında tlş yasasında ve ılgıli yonetmelıklerde asgari ucretın bır ışcı 'cm tesbıt edıleceğı yönunde sarahat mevcuttur, bu açıkltğa rağmen asgari ücret tesbıtınde komısyonun ışCinln gıderlerl Ile ıktıfa etmeyerek mevzuatta ongörulmeyen bır şekılde bakmakla mukellef bulunulan kışı ıçın asgari ucretı yukseltmek yönjnde ılâveler yapılması hatalı oimuş, her ışcının mutlaka. boyle bır mükellefıyet altında bulunduğunun farzedil mesı yapılan hatcyı daha da ılerıye goturerek katkamıştır.» denılmıştır. İstanbul Sıkıyonetim Savcılığı, terörist girişimlerin, «Anayasa'yı değiştirecek nitelikte bulunmadığı» görüşüne vardı • GAZETECILIK YÜKSEK OKU LU ÖĞRENCISI TAMER SAATCIOĞLUNU OLDÜREN UL KUCU NUH SEMIZ 25 YIL HAPSE MAHKÛM OLDU • GAZIOSMANPAŞA DA İKİ YIL ONCE BIR BAKKAL1 ÖLDURMEKTEN SANIK ULKÜCÜ IÇİN SAVCI ÖLUM CEZASI ISTEDI. 14 ve 15'incî derecedeki memurlar bugünden itibaren maaşlarım asgari ücretten alacak ANKARA, (*NKA) Asgari ücretın 1 Mavıs'tan ıtıbaren yü rurluğe gım osı nedenıyle 'A V3 15mcı derecec; bulur.art remurların bugünden it'baren maaşlarım asgari ucret du^ey ndo alacaklan bi'dırilmıştır. Asgari ücretın yenıden btut 5 bm 400 I ra olarak beıırlenve bu kararın bugunde(Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) (Haberi 7. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog