Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

DÖRTLER DERSANESI BEKLEMELI^ER 12 MART HIZLI DEVRE 14 MAY1S CaŞa'oaL 22 24 60 55 Yıl. Savı: 19617 umhuriy Kurucusu YUNUS XADİ 350 Kuruş AMNK INIERS"E H»2 RLIK KUCSUII T El 3 3 56 8 4 P1SAKAPIS USKUDAR 9 Mart 1979 Cuma Lıse sonlar 10 Mart 6»klemelt!er 26 Mart 9 24 Nısan * »^ yu ı/Z. Yargıtay Köprülüler: bu kez de, «Lâstık fazla mesai dışalımı gibi hakları için artık sözleşme imza özel tarihinden firmalara Koruturk: Ordu politika izin geçerli sa/an dışında tutuSmalıdır verilmeyecek» bir karar verdi TRT Genel Müdürünün istifasını Ecevit kabul etmedi CENGİZ TASER 'N TRT"Yİ ISTEDIĞI BIC1MDE YÖNE TEMEDIĞİ GEREKCES1YLE, 2 AYDIR GENEL MUDUR LÜKTEN AYRILMAK IC1N GIRIŞIMLEPDE BULUNDUĞU BILDIRtLIYOR ANKARA (Cumhurıyet Burosu) TR ı Gene rt Cengız Ja^er Basbakan Ecev t le goruserek TRT Ge nel Mudjrlugunden ay'lmok ıstedıg rı b !d rmışt r Ta çer ın bu ısteg BaşbaKon Ecevıt tarafından KOOJI ed I memıstır Toşer ın ozell'k e son ıkl aydır TRT Genel Muaurlj ğunden oyrılmak ıc n ceşıtl' gırşmlerde buljndjgu son olarok da bu ısteğ nı Ecevıt a bıldırdığ ogrenılmıştır TRT yı sted gı ve ozedığ bıcımde yonetere yönetım bmmlerı arasında huzursuz'uk or cıktıg (Arkası Sa 11 Su 1 de) Koruturk 1 «Partılerın özellıkle muhalefette, Cumhurbaskanı gorevlerıni anlamak ve hatırlatmakta bırlestıklerını gormekten memnunluk duymaktayım» • . • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaş<anı Fahrı Koruturk sıkıyonetım u/gj orıas nda askerlenn Anayosa ve konunlara tıt zlıkle uyduklar nı bel rtm = «Sılahlı Kuvetlenmızi her turlu polıtık mulahazanın dısında tutmaya buyuk bır dık kot ve ozen gostermek hepımizln basta gelen gorev! olmalıdır» demıştır. Cumhurbaskanı Fahr1 Koru turk dun saat 1100de Karc Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Nurett n Ersın ı mokomında zı varet etmış Genelkurmay Ba* KOM Keran Evren de b r sure sonra toplant /a katılTişt r Korutur* Evren ve E< n ıle b r r= «aat 15 aak ka suren top artı sından sonra ^aptıg ccıHona da (Sılahlı Kuvvetlerın çeşıtll sorunları lle sıkıyonetlm uygulamalan hakkında ayrıntılı bılgl aldıgını» belırterek şoyle ddn ıs'ır «Askeri sorunları goruştuk Genelkurmay Başkanı Orgene ral Sayın Kenan Evren de tes rıf ettıler Bana haftalık tak rırlerıni verdıler Özellıkle 79 Kıs Tatbıkatı hakkında bılgi al dım. Sllahh Kuvvetlerlmlzln blr k n mının askeri gorevlerı yanında ıki ayı askın bır sureden berl almış oldukları sıkıyonetım hızmetı hakkında da ayrıntılı bıl gl edındım Askerlerlmızın Anayasa ve konunların cızdıgl sımrlar ıcm de buyuk bır tltızlık ve tam blr 6orumluluk duygusu ıcınde hiz (Arkası Sa 11 Su 3 de) CCumhurnet Bürosu) Tıcare* Bakanı Teoman Koprululer lastık dışahmı konusun da Cumhurıjet e \erdıgı demecte Tanm&an m da çınde bulundugu O7el fırmalara \1C hukumetlen donemİTinde Lastık ıthal ıznı* \enldıgım 19"8 lı ıç nde Ia,tıl d ş a . m ı ıçın baAanugın herhansıı bı n?el fırnıasa ızm vermedıeını açıklamıştır Koprjluler bundan sonra ozel f ^malara lastık (Arkası Sa 11 Su 4 de) A\KARA •Yargıtay Dokuzuncu Hu Kuk Daıresi 'Toplu ış so*. ızşmesırde lo^leşme tanhr ien oncekı fazla mesaı gıbı fulı durumlann aıkkate a hnabılmesı ıçın açıfe hukum bulunması gerektıqıne ka rar eımiş aksı b r duıum da ımzd t a n h nın baslang r kabul edjlecegını bel ıtm > tı Humeyni çarşai zorunluğu koyunca 15 bin kadın Tahran'da protesto gösterisi yaptı H Modern gıysıler gıymış baslan ortulu kadınlar «Çarsafa Hajır^ «Ozgurluk baslangıcında bızım ozgurlugumuz sona erıyor» dıye bağırdılar. Gosterıcılen Devnra Muhafızları dağıttı. özgurluklennı kıs'namas nı !stemıştır Goster ler sırasında vurıuei kad nla r ı dag tnıak ıcm Devnm n uhcfızlar ravaya ateş c c r s lardı r Olav n tanık an o ' o r n tık tufeK sesler run duvjmaai uzenne bınlerce kadırın panık ıcmde kaçıştıgını b d r n s e r dKad r gosterıc 'er Tah n On versıte^mde tODlana k'an ' o ı r a Sah R za Caddesıne aog r j «Carsafo hayır» «Ozgurluk boslangıcında bizım ozgurlu gumuz sona erıyor» =ioga z r nı atn slard r D nı lıder A,etullah H^npy n nın kadıı devlet memurar nn carşaf gıyneerı kararna karşı c kan goster cıler çarşaf g ymıs ve sayıları 200 kadar olan kars t grupla korşılasm s laroır Karsıt grup sureklı t.AI lahu Ekberv. s'oganlarını atTis cncaK o ı ola, cıkmarmsı r Ots ,cidan Hu"ne\n n r Men d Baz rgan Hükjme i «Za(ıf hk ve Batı hayronlıgıyla» < c . Imır uzer ne Iran n er bı bjna ın ın eşıqne aela g ıs «Bazergan Hukumetının ıst fa sın n an meslesı oldugu» et Daslanm st r MATARACI: "SIGARA DARLIĞI İDAREDEKİ FAŞİSTLERİN SABOTAJLARINDAN OLUŞUYOR,, ANKARA (Cumhurlyel Buro«u) Gum uk ve Tekel Baka nı Tuncav Mataracı sıgara dar lığ nın ne zaman g der lecegın soran Cumrunyet muhao rıne «Martın 25 ıne 6000 ton sıgara II» gireceglz Nısanın llk hafta sında mşalloh sıgara stkıntısı kalmayacaktır» karş lığını \er m şt r Bnkan, Yugos avya ya 2 b n 'îOC ton Bjlgarıstan a do 800 ton tutun volandığını bunun s gara olarak gelmes nın bek lendığ nı bel rtırıştır Mataracı yur dışında s gara yap nr mas rafların i y ne tu'unıe karşılan dıgını acıklam ş ozetle şoyle «Turkiye dekl tuketim ortış oranına karsılık buvuk olçude uretim duşuklugu vardır Sıgara ocığı do burodan gelmektedir 1968 de temeli atılan Malatya Sıgara Fabrıkasım uretıme sok tuk Bız gercekte yurt dışına tutun gondererek orada sıga ra yaptırmayo karşıyız Bızden oncekı hukumet Yugoslovya ıle anlaşma yapmış ve her ay Yu goslavya ya 500 ton tutun gon rienp bunu sıgara olarak gerl getlrtmıştır Bız bu 500 tonu bln tono cıkardık KIRTASIYECILIK Fakat bazi bakanlıklararası vazışmalar, burokrasl yuzun den dısordan ayda blr kılogram sıgora gelmedıgı oldu Kırtası yecıüJc yuzunden anlaşma hu kumlennin uygulanması gecıktı Doho oncelerı fıltrpsıze ragbet yoktu Sıgara gelmeyince bu kez flltreslz slgara do aronır oldu » «ORGUTTE FAŞISTLER VAR. Teke Bakan Mataracı «Bı zim dağıtım sıstemınde de ak saklıklor, ıdarede sobota|lar var» demıs «Faşıstler calış malarımızı eigellemek ıcm ıda rede sabotojlar duzenlıyorlar S garo sıkıntısında bunun da rolu var» dıye eklemıştır Karara konu olan davada. da\ acı 19 temmuz tanhın ae ımzalanan toplu ış soz le^mesı ıle haftalık çalışma ijresırun 40 saate md^nldıeını bu toplu jş ^ozleşme s n n Mirurljk tarıhın'n 1 n san 1977 oldujrunu \e \ar ırluk tanhı ıle ımza lanhı haftada 40 .aatten b r suıe çanş ldıgını sa\unarak bj doneme a.t fa/la (,ahıma para^ırun oden mes ıstemmde bulunmuştur Konuvla Igı lı 'VargıUv ka 3ında '27o savıh toplu ış *o:leşmesı grev \o lokavt knnununun dirduncu rrad desme gorp ^urr<n belırh (Arkası Sa 11 Su 4 de) Dış Haberler Servisl Iranın Başkentı Tahran da dun kar yağışı o tında rrodern gı/sıler aı,mş ve bcşlarını orimuş o lon 5 bn kadar kad n v u ' j yuş yaparak Iran Devrımınıo Öğretmen öldüren 2 ülkücü yakalandı Fahıcttın Yılmaz'ın katıllerı vanısıra ele gecırılen 11 ulkucu sanıktan bırı, MHP Duzce Ilce Baskanınm kendılerıne sılâh gonderdığmı soyledı. Is orbu FK rtep° A atur». E a ı i E ıstıtusu Muaur Yardım cı an ndon Fahrett n Yılmaz ı oaurneKten san k k v e Us «udor bolges nde cok 3 o ıda sı ahl sald rı ve bomba oma o a^arının so UTIUSU oaı.klan b d rıien 1 1 ulkucu yaKa annı ş tır l O d u ve Istorbul Sık yo np rr Komu'an ıgı ıa gonderı len san rclar ı sorgula ında suclar nı t raf ett k'er ac "'an Tiştır Türkİş, en az ucret saptama sureierinın kısa tutulmasını önerdi A\hARA (AVKA) Turxi}e I^çı bendıka'an Konfederasvonu hızla artan fıvatlar kaışısında ışçılenn durumunun koı unabılmesı ı çın asgarı ucretın IAI J ıl \e rıne uçer \a da beşet a^hk surelerle saptanmasiru = temışt r Turk Iş arafmdan hazır anan 'Asgarı Lcreıadlı laporda fı\atlaıın anormal bır hız a yuaselmesı sonu cunda saptanan asgaıı i'" ••etlenn çok kısa b r su^ede reel olarak b r oncek te=.bı (Arkası Sa 11 Su 1de) f Sanayi Bakanı Alp, Ecevit'i alkolle çalışan arabayla gezdirdi ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Sa 1 o/ Ba*i ı O I an A p cArabalardo benzıne yuzde 5 alkol korıştırınco normal ben zın super benzm gıbı oluyor» ae^i s r Ort an A p sodece cl koıle ışlıyen otonobılle gı OİG ok gect jmız pazcr o j n j Başbakan Bu eı t Ecev t e ge nış b Igı ve mış Basbakan E revıt 4 rrart pazar gunu alkol le ça'ışan aruoaya b nere* gez Tiıştır Egzos ojTan c kirma,cr oraba le gezen Ecev t sHafıf bır alko! kokusu yoyılıyor» 6P nışt BcsoaKan Ece^ ı o» ca aUoı ure mın n i a 3 I artt rı ab leueg korusunaa croşt r mo /ap In cs nı stem şt r Oıhon A p ir adet Rerc^l' (Arkası Sa 11 Su 2 de) Sa ıay ve Teknoıoıı BONO qore b r dz ope rasvon sonucu ele gec rılen u kucu sanıklardan b rı MHP Duzce I ce Boşkan nn kerdıe • ne s lah gonderd gın soyle Haberi 6 sa>fada Isıanbul ET n yet Mudurlu au ide d j n b j <onjda /ap lan • GÖZLEM UGUR MUMCU Yahya Demirel'in vergi iadesi borcuna karsılık gosterilen bir arsa Ankara Belediyesi tarafından alındı ANKARA, (Cumhoriyet Burosu) Yahya Demırel ın haya ı n o bı ya ıhracında vergı lades p den dogan b c c j n a Karşı ı< Da bası Hacı Alı Demırel tarafın dan temınat gosterilen 17 bm metrekarelık arsa Ankara Belea yes tarafından kamu yara rıno kullanılmak amacıyla satın alınmıstır Ankara Belediyesi rce 7 mıl yon 900 b n lıroya alınan arsa V Hac Aı Demırel oğlu Yahva Demırel ın hayolı mob lya h rac ndan cldıgı vergı ladesn n gen odenmesı ıcm tem nat o iarak gostermıştı Yahya De mırel ın 6 5 mı'yon lıralık bor cundan sımdıye kador ya nızca 500 bın lıra odendıgı oğrenıl mışt r Hayalı ıhrocattar alnan ver aı ades n i gen a ınması ıcn A 'ara Defterdarlıgı ve M tnat pcsa Verg Da resı nca o uştJ rulaı kom syon borcun ZOTO n rda odermed aın Harı A ı (Arkası Sa 11 Su 1 da) Yağışiar önümüzdeki hafta doğııya kayacak =tanbu ve ceves nl etkisı altına alan yagıslı ha an\n onumuzdekı hafta sonuna kadar su reccgı bei rt Irrıştır Yes Ikoy Me'eorolo ı M J durluguiden alıran bılgı/e gore yagışl ha van n yarn da sureceaı rL.zgarların kuzsy den orta ş ddette eseceg" b Idınlmıştır Me( ARAMA YAPILAN EVDE BIR OĞRENCI HEYECANDAN OLDU Cumhunyet Haber Merkezı Istanbul BesiKtas a devriye ge zen polıs ekıplerıne ates eden ık kısm n aranmas sıras nda bır eve ,ap lan baskında ena 1 k gecıren bır ogrencı hastane ve kaldırılırken a nuş Tarsjsta bır bonka bırı k z 4 <ışı ta rafmdan soyularak 435 bın I ra olırm ştır Istanbul dakı oioy Beşıkîaş ta devn/e gezen po s ekıbı nın D kı! tcs Karakış «OKakta (Arkası Sa 11, Su 3 de) Ilıcak'ın Mektubu (3) teorolo ı Mudulugunden a ınan b Ig ye gore hafta bonuTa kadar yagı^ deyan edecek Is tcrbul ve cev esınde hcv3 s caklıgı deg şmeyecektır Yetk lıler \oq s ı havo k t'esının onumLzaekı hafta ıçınde Doğu yo Kayacoğını bel rtmış erdır KOTIL«TAKSIM'DE CAM! YAPILAMAZ; YENİDEN PLAN DEĞISIKLIĞINE GIDECEĞIZ» (htaroal Hnbcr T staibul Beledı.e Aytekan Kotı! TaLk^ım \lanina caraı japtırmak ıste\en demeıi vonet cılenn n ken dısme sureKİı olarak ba?vur dLıguna \e olum^uz ' anıt icdıgım ^o>lemi3 •Bakan lıktan plan degışıkiıgı yopıl Ctgını buçun ogrendım \ en aen plan degtşıkiıgı \apa cag^r» demıştır \ ak'flar Genel Mjduru Fuat Ln\er (Arkası Sa 11 Su 3 de) OLAYLARIN ARDINÖM GERÇEK vrupa Ekonomık Topluluqu ıle ılışkılerdekı tıkanıklık henuz asılabılmıs değıldir Topluluk, Turkıye ye donuk tu tumunda herhangı bir esneklıgı gostermek nıyetınde olmadıgı nı oncekı gunku Bakanlar Kon seyı tcplantısıyla bır kez daha ortaya koymustur AET nın en onemlı karar organı durumun dcrkı Bakanlar Konsevl ozellık le Ecsvıt yonetımının ekonomık yardım istegıni askıya alarak zamana bırakmıştır Ekonomık yardım konusunda Ecevıt yonetlmınln Istegl lle Ba/ '1umcj Genel Ya,ın Mudj'unuz sa> n Ok'o/ Kurtboke /e d » « te efonla soy eaıg m gıb kosen z ısgal etmek'en 1 c de me r nun deg lım Ne var kı b r su'u pe sapa ge T ez laflar etmey ku'hanbey ere has ta« lar tak narak ne/ dar okuTa/ı ve de ı^ojk uk g j n er m zde ,edıg m z aa /ak jzer ne «Sen bızım maholleye gel o zaman gorur sun gununu» a b soz en hatır atar «Ben TUSIAD ın top lantısına geidım Sen de kendıne guvenıyorsan gel DISK ın tertıpleyecegı bır toplantıda hesaplasalım» deme gazetec 1 k &3rn ıs sutunların z gene kulaktan do X\Q cjm e erle do durmjşsunjz Halbjkı gecen defo oku y u cular nızo mahcup duşmeK ıstem /orsanız b roz araştı roral kalem o/natmanızı cok eskı ve cek rde^ten yet s m ş b r gazetsc o aa, s ze tavs ye etm st m (Arkası Sa "I, Su 5 de) AET ile İliskiler AET nın vermek nıyetınde oldugu mıktar arosında buyuk bır ucurum oldugu gıbl ongorulen tarihler arasındo da kapatıl ması pek olası gozukmeyen farklar bulunmaktadır Bu ko nuda ortak bır yaklaşıma yo kın gelecekte ulaşılabllecegını one surmek gerceklere uygun duşmeyecektır Ayrıca Turkıye ye, AET cercevesınde bır yar dım fonu oluşturulması duşun cesınln gercekleşmesi de zayıf blr olasılıktır Ecevıt yonetımınln AET den anlayış gormedigl tek konu ekonomik yardımla sınırlı degıldır kuskusuz Turk tekstıl urunlerıne ambargo uygulama smdan vozgecılmesı yolunda kı onerımız de şımdılık karşı lıksız bırakılmıstır Tarım urun lerımızın daha lyı koşullarla AET pazarına satılmasına llışkın Isteklerımız her zaman ol dugu gıbı Franso nın ve ozel lıkl" Italya nın karsı cıkışlarıy la sonucsuz kalmıştır Turk Iş gucunun serbest dolaşımıyla ılgılı onerılerımızın gecmıste ol •*•••*• A Kayseri'de 1. Sube Müdürıi, çeşitli patiama olayları nedeniyle 2. Sube Müdürunü suçladı KAYSERI (Cumhuriyet) I" oyserı Enn yet Orgutunde sogcı saniKİar ı korunur^en oo cu genc ere gunierre ışKence ed Id ğı one SJ u l n j ş oze I kle Sıyası ve 2 Suoe Mu nur Lğu e<ıp prın n sol gruplara karşı tam b r cepheleşme ıç n(Arkası Sa 11 Su 1 da) IIOŞAF... g u kösede ortoklıklarınız VP kısllıklerınlz hakkında K sergılenen gerceklerden sonra dogrusu ne yuz • * le Cumhurıyet okurtarı onune cıkacagınızı merak edıyordum Son mektubunuzla bu merakımı gıderdınız teşekkur ederım O Sızde para bol amo bılgı cok kıt1 Bu konuda sıgındıgınız semşıyenın blle sıze yararı dokunmuyor Anonlm şırketler, Tıcaret Hukukunda «Sernıaye şırket =r» olarak adlandırılır Genel Yayın Mudurunuz Gunerl Civaoglu ıle bırlıkte kurucusu oldugunuz «Tanmsan TQ r msal Arac ar Sona/ı \e T coret A Ş» «MOTSJ Sanayi Urunlerı ve ıthalat AronTi Sırke* » ve tSaba Otokırklar O'omc1 lcı' k T caret A S » lle ortaktır Tıcaret Hukukun rla oriTklıkları sırın gıbılerın demago|llerı değıl, hukuk k ırolları saptar O Kemal l'ıcok sız gczeteci degıl işodamısınız (Arkosı Sa 11 Su 7 de) (Arkası Sa 11 Su 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog