Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

1 VAPORUB BUHARLASAN MERHEM 55. Yıl; Savı: 19616 Cumhuriy Kurucusu: YUNUS NADÎ 350 Kuruş Işık KANSU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) lcişleri Bakanlığı, yurt capında gezici olarok görev yapacak yeni «İstihborat ve Operasyon timleri» kurmuştur. Teronst eylemlerin ulaştığı bo/ut lor ve boşvurulon yeni yöntemler karsısında yenı birırrler kurulmosı zorunluğu duvulmus e bu amaçla Emn:yet Vüdürlüklerj dışında yeni ekıoîer kurulmasına ilişkin cohşmalar tamamlanmıştır. 20 EKİP KURULDU lclşleri Bakanlığı'ndan a!ınan bilgilere göre, her biri dört kişiden oluşan 20 ekip yeni sllahlarla, modern arac ve gerec lerle donatılacaktır. Bu ekiplerden 15'i devreye sokulmuş bulunmaktadır ve ötekı bes ekip de çalışmalarmı tamorrtlamak üzeredir. Otomatik silahlar. Almanya'dan yeni satın alınan hız yapan arabalar. helikopter ler ve balistik araclan i!e terörstleri izleyecek olan ekipler, doğrudan doğruyo icişlerı Bokanı'no bağlı oJacaklordır. TERÖRİSTLERE KARŞI Terörist gruplann, ceşitli IIlerde cinayetler işledıkten son ra başka il ve ücelere gectıklerinı. buralarda venı cinayetler jşledikierini kaydeden yetkilile', yeni kurulan ekipîerın, bu terönstlerm olası eylemlerini önleyicı nitelıkte colışmalor d<j yapacağını bildirmektedir. 8 Mart 1979 Perşembe Doğrudan İçişleri Bakanlığı'na bağlı tımler, otomatik silahlar. helikopterler. hız araçları ve baiisük aygıtlarıyla donatıldı. Yurt çapında ii gezici görev yapan "Anti terör timleri,, faaliyete geçti Cerrahpaşa soygununa katıldıkları ileri süriilen 7 kişinin adları ve eyleınleri polisçe açıklaııdı • • • TRABZON'DA DR BULUT'U ÖLDÜRENLERDEN BİRİ DAHA YAKALANARAK TUTUKLANDI RİZE'DE OLAY CIKARTAN 15 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI ANKARADA DÜH BİR KUYUMCUDAN 3 MİLYONLUK SOYGUN YAPILDI . Petrol ürünlerine yapılacak zamlar 8 ayrı seçenekten 2 seçeneğe indirgendi. Her 2 seçenekte de süper benzin fiyatı 17, normal benzin ise 15 lira. BAKANLAR KURULUNA SUNULACAK 2 ;IAM LİSTESİ 1. Seçenek Süper benzin Normal benzin Gazyağı Motorin Fuel Oil Tüpgaz 17 15 10.50 10 7 130 2. Seçenek 17 15 10.50 9 6 120 ANKARA TBMM'nde gun de 170 bın ira)sk benzın satıl ması uzerıns Başkon Cahit Ka rokas, benz'rı karneye bcğlavacağıru soyiemıştır. TBMM Başkanlik Dtvannın korarı uyannca, par'âmento bahcesınde kurulan ıstasyonoa senator ve mılletvekilleriyie parlamento nv.ıhabırlerine ve TBMM personeline süper v* normol benz'n satılmaktadır. (a.a ) muhab.ri ıstasyonjrı acı'dığı 30 günden bu yana Mec ; is'te aşırı derecece benzin satıldığım saptamş vs dururı hokkında Meclis Başkanı Karakaş'ın gorüşünü sormuştur. (Arkosr 3a. 11, Su. 4 de) Parlamento üyeleri benzini karne ıle alacak Tüpgaz 120130 lira, fueloil 67 lira oluyor AS'KARA. (Cumhuriyet Bürosu Petro! ürünlerine yapilması öngörülen zamların sekız ayrı seçenekten iki seçeneğe indirgendigi, zam 3ranlarınm yüzde 40 ile yüzde 100 arasmda degiştiği öğrenilmiştir. Tüpgazın da 120. ya da 130 liraya yiikseltilmesi öngörülmektedir. Sekiz ayrı seçenek uzmanlann hükümet yetkilileriyle yaptıkları toplantıdan sonra ikiye indirilmiş ve bu iki seçenek üzerinde çalışmalar yoğunlaş.ınıştır. Edinilen bilgilere göre. iki seçenek şöyledir 1. Seçenek: 12 lira olan süper bfn;'in 17 liraya. 9 lira o'an normal benzin 35 liraya vükseHlmektedir. 510 kurui olan gazyagı 10 lira 50 kuruşa çıkanlmaktadır. 525 ku ruş olan motorin 10 liraya. fueloilin litresi de 7 Hraya yükseltiimektedır. 75 lira olan tüpgazma yüzde 73 oi"anmda zam yapümakta ve 130 liraya satışı öngörülmek tedir. Bu seçenekte süper benzine yüzde 40. normal benzine yüzde 67. gazyagına yüzde 100 zam onenlmek tedir. 2. Seçenek: Bu seçenekte de super benzin yıne 17 lira normal benzin de yine 15 iira olarak belirlenmektedir. Benzer biçimde gajyaşı 10 lira 50 kuruş olarak sap tanmaktadir. Yetkihler. <Her ıkı seçenekie de super ve >toT>iai benzin ıle gazyag' Toksim Anıtı'nın karsısındaki Sular Idaresi binasının yüksektigine dek carşı ve otopark yapıldıktan sonra ustüne cami inşa edilecek. Cumhuriyet Hober Mefkezl İstanbul Emniyet Müdurlüğü'nden dün yapılan acıklamada, 15 milvoniuk Cerrahpaşa soygununun, faillerinin Kerim Metse Sonatılgan, Hasan Şensoy, Ömer Ci^neken, Şemsi Özkan, Fehmî Gökcek, Zeynel Altındağ, Hıdır Aykır ve arkodaş ları oldukları bildirilmiş ve ya kalanmaları icin calışmalann sürdürülduğj belirtîlmiştir. Olayın yosa dışı aşırı sol bir örgut» uyesi 10'dan fazla kı şi tarafındon gercekleştirildiği ve olayda en oz 5 oîomobilin kullanridığının scptandığı acık (Arkosı Sa. 11, Su. 1 de) • Taksim Alanı'na bir dernek cami yaptırmaya çalışıyor Belediye'nin îmar Planı Bakanlıkça değiştirilerek 2. MC'ııin düşmesinden 3 gün önce, Çavuşoğlu ve İshakoğlu"ların önderliğindeki der neğin isteği doğrultusunda «cami alanı» onaylandı. Taksim Alanmda Sular Idaresi'nin de bulunauğu alana cami yaptınimasınm ka rarlaştınidıgı ve bu amaçla *Taksım Camıi Şerifi ve Kiı'liyesini Yaptırma ve Yasatma Derneğı*nin kurulduğu öğreniimiştir. 2. MC'nin düşmesinden 3 £ün önce 28. 12. 1977 tarihinde onaylanan Beyoglu İlçesi İmar Planı'nda, İstajıbul Dışışleri ; Eurovısion konusunda Bazı dost Arap ülkelermin başvuruda bulunduğunu doğruladı J J ANKARA, (Cumhuriyat Bürosu) Dışışleri BakonIıö;. cEurovlsion yorışmosının Kudüs'ta yapılacağının, üye ulkelerln İsrall'deki bu yarışmayo kotıtacaklannı bildirmelerinden cok sonra bell! olduğunu» biidırmiş, tTürkiyenin finallere katılmama karorıno bu durumun etken oluşturduğunu» acıklanıstır Dışış'er: Bakonlığı sözcüsu Medn Kuşdaloğlu, konuvia ilcjiN olarak, tBazı dost Arap ulkelerinin başvuruda bulunduklorını» doğrıılaniış, «Ancak bu başvurular kororın olmmosından sonra oldu» dem ştır. (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) nm fiyatlannın aynı olmnsı, hu ürunlerde fıyatlann belır ientniş olduğunu, bundan sonra degişme olasılıgımn da çok küçük bulundugu>\U' söylemişlerdir. Bunun dışmda motorin fiyatı 9 lira. fueloil fiyatı 6 lira. tüpgaz fiyati da 120 hra olarak ongorulmekted'.r. Bu seçenekte. ilkine göre rno torine yapıian 7arn yvızde POdan yuzde 70 e ınmekted:r. Tüpgaza yapılan zam da yuzde 73ten yuzde 60a ihmektedır. Petrol ürünlerine zammın bu aşaraaya varmış olrna.sm dan sonra. uzmanlar. •Kesm hararın Bchanlar Kuruluna kaldığını hu ıkı seçenek ar asm.da karar verilecegıni* b.ldirmışlerdir • Sovyetler'e, petrol karşılığı verilecek buğda/ın fi/atında anlaşmazlık çıktı ANKARA fCumhurlyet Burosu) Buğdoy karsılığında Sovyeîler Birliğınden petrol ah mına ılışkın Moskovada surdu rulen goruşmeisr «flyatta anloş mazlık cıktığı» gerekcesyis curmuştur, Ankorodan surekli tclımat a!an Türk heyetinın bu nedenie Moskova'da kalıs suresi uzomış. Ankarn heyeîtsi «anlaşma yolunda caba goste rilmeslnin devamını» ıstemiştir. Gecen hafta Ticaret Bakanlığı Müsteçarı Turgut Ca'iklı bas kanlığında bir heyet Moskovo' va giderek Turkıye ile Sovyetler Birliği arasmda Saşbakan Bulent Ecevifin geîısı sırosm(Arkası Sa. 11, Su. 2 de) • Deniz SOM BeiecLyesinin kat otoparkı alanı olarak grosterdigi yere, cami alanı ionksiyonunun verildiği ortaya çıkmıştır. 515 dosya no. 182 evrak no ve 3401, 34484 sayıh Beyoğîu İlçesi İmar Plan'.na göre Anıtlar Yüksek Kurulunca uygun gönılecek avaxı proje ilkesinde bir cami yaptınlacak ve altmda çarşı ile otopark bulunacaktır. İSHAKOGLU ÇAVUŞOGLU Taksim yöresinde yeni bir caminin yaptırılması için İs hakoglu boyah.nnm sahibi Süleyman İshakoğlu ve ÇBS boyalannm sahibi Abdulkadir Çavuşoğlu'nun öncüîugünde •Taksim. Camii Şerifi (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) Savcı öz'ü öldürmekten sanık Çiftçi'nin MHPMi avukatı "reddi hakim,, isteminde bulundu • «REDDİ HAKİM» İSTEMİNE YANIT VEREN YARGIC ALBAY SEVİNC: «İSTEME NEDEN OLAN CUMHURİYET GAZETESİ'NDEKİ YAZIMDA YER ALAN İLKELER ANAYASANIN ANA İLKELERİDİR» DEDİ.. Humeyn'h hükümeti sert bir biçimde eleştirdi GÖZLEM CEZAYİR, PETROLÜN VARİLİNİ NİSAN BAŞINDA 18.5 DOLARA ÇIKARIYOR • LİBYA DA PETROLE % 5 ORANINDA IKİNCİ BİR ZAM DAHA YAPACAĞİNI AClKLADI Seviniyoruz... UÛUR MUMCU Dış Haberler Servlsi iran Devnminin önderi Ayett'llah Hu meyni'nin Bazergân Hükümetini ilk kez sert bir dille eieştırdiğı bıidinlirken, adî suclardan hüküm giyen 16 kişinin daha kurşuna dizildiği acıkianrnıştır. Kum kentinde dün çok sayıda öğrenci ve din odamına ses lenen Humeyni, Bazergân Hükümetini özellikle «zayıflığı. lukse düşkünlüğü ve Batıcıiığından aolayı» e!est;rmiştir. Ba zı bakanları Botılı olmaklo suclayon Hurreyni, «Zayıfsınız. Za yıf oiduğunuz sürece kımse siz; dınlemez. Her şeyin Batıdakı gibi olmasmı istiyorsunuz» derriçtir. Humeym'nin eleştınlerı dün ıkı buyük akşam gazetesi olan «Ettiiaat» ile cKayhansda yayımlanmıştır.. Kurtler.n sürek!.' özerkl.k istenelerı karşısında, Humeyni'nın sağ kolu olarak kabul edi•en danışmanı Abdülhasan Ba(Arkası Sa. 11, Su. 5 de) OLAYLARIN ?ARDINDAKİ 6ERÇEK Dt.dan «taze paro» bekleyisiyle bir yıllık bir zaman kesitinin yitirildiğini yinelemeye artık gerek yoktur. Ecevit yönetiminde genel bir görüş birliği bu konuda gecerlldir. Ancak hukümet; Batıdan gelebilecek kredilerin önemini yadsımak gibi bir tutum icinde de değildlr. Ama bu kredilerin miktarı, koşuliarı ve ne zamon ger cekleşecekleri konusunda kus kulara sahiptir. Kısır Döngüyü Kırmak ışimdilik» devreden cıkarılması, Ankara'da hazırlanan ekonomik programın uygulomoya sokulmasıylo birlikte taze para akışının başlatılmasını Islemektedir. Bundan sonraki oşamada İMF ile yeniden masayo oturmanın mümkün olabilecegir.i belirtmekte ve «devaluasyon onkoşulutnun kesinllkle kabul edilmeyeceğini vurgulamaktodır. Poris ve Bonn'dan başkente gelen ilk haberlere bakıiacak olursa, Batının bu konularda bir öiçünün ötesinde yumuşatılması mümkün degildir. Bonn' un daha uzlaşıcı bir tavır icinde gözükmesine karsılık OECD' nin, ABD ve İngiltere'nin İMF koşulundan vazgeçmeleri uzok bir ıhtimal olarak degerlendiriliyor. Muezzinoğlu, Ecevit yönetiminin hazırladığı ekonomik program hakkında Paris ve Bonn'da ilgililere bilgi vermiştîr. Önlem ler paketi programının Baîılı merkezlerde incelemeye alınacağı ve değerlendlrmenin daha bir süre devom edeceği anlasıl maktadır. Nitekim Malive Bakanı Ziyo Muezzinoğlu, Federal Almanya Başbakanı Hel(Arfcası Sa. 11, Sü. 6 do) •*•••*• Haberi 6. sayfada İSTANBUL'DA TAKSİLERDEN TAKSİMETRE KALDIRILDI Haberi 5. sayfada ATAŞ rofinerisindeki Mobil Şirketi paylon, bir Devlet kuruluşu olan TPAO'ya devrediliyor. Petrol bunalımının doruk noktalanna ulaştığı su dönemde bu girişimi bütün yurtseverlerin desteklemesi gerekir. Bakanlığo geldiği gunden beri bu yolda uğraş veren Enerji ve Tobii Kaynaklar Bokanı Deniz Baykal ve yanındakl yurtsever burokralları yürekten kutlanz. <Milliyetcilik> budur. Yurtseverlik, devletten ve halktan yana olmak da budur... Bizde «Müiıyetcilik» ne acı ki, yabancı sermaye ortaklarının. ithalatcıların, ihracatcların, vurguncularm elinde kirletılmıs bir kavromdır. Milliyetçilik, ulkemizin, dünya uluslar ailesinin onurlu bir üyesi olmasının, insonlarımızın özgur ve mutlu yaşomalarının amacı olması gereklrken, «Koırprador Kapitolızrrn Inin ve acıkgoz «Es(Arkosı Sa. 11, Su. 7 de) KARAMANLİS: «ANKARA'NIN YUMUŞAMA İSTEĞİNİ GÖZLEMLEDİM» ATİNA, (a.a.) Yunamstan BasbaKanı Koramanlis, Bakor.lar Kurulunda yaptığı konuşınada, «Ankaro'nın iki ülke arasında yumuşamo ve göruş ayrılıklarınin giderilmesi ICİn diyalog Istediğini gözlemie diğini» bi'dirmştfr. Yunanistan'm Balkanlarda Cm Sovyet rökabeti ile ilgı(Arfcası Sa. 11, Sü. 7 de) B NEW YORK, (a.a) Cezayır hukümetinın. urettiğ' petrolün varil başına fiyatını 1 n> san tarihinden itibaren 18,5 do ! ara cıkaracağı bildirümektedT. Cezayır hukümeti, bu konuda yaptığı acklomoda. petro! fiyatlarına yuzde 25 o;<3Tnda zam ycpma kcron c!dıklorım kaydetrniştır. Gercekleştığı takdirde Ceza(Arkası Sa. 11. Su. 8 de) MAHKEME, BUTTO'NUN DURUŞMASINA PAZAR GÜNÜNE DEKARAVERDİ LAHOR Devrık Başbakan Zulfıkâr Ali Buito hakkında verilen idarr kararını inceleyen Lahor Yu.ksek Mahkemesı. dur'jşniaya pazar gününe kaccr r a a vermişîır. Karar. Zülfikâr A!i Butto nun avukatı Yahyo Bahtıyar'ın sc Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Paris ve Bonn ziyaretlerlnln bu kuşkuları dağıtobildiğini söylemek olası değildir. Ecevlt yönetiml; İMF'nin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog