Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 7 MART 1979 DOKUZ ARTHUR HAİLEY'İN ROMANI 1 1•••Mi Türkçesi: Arize BERGtN £\GEIIİIİM Resimleyen: Hikmet ANDAÇ Ruth cSodalı Bourbon Içsem lyl olacak» dedl fZahmet olmazsa, lckımı hazırlayabılır mlsln?» Evlerının kucuk oturma salonundaydılar, lambalann hep slnl yakmamışlardı Soat nerdeyse blr olacaktı Blrkaç taot once yatmış olan Leah ıle Ben|y yukarda uyuyorlardı. Nım «Ne zahmetı» dedl Şaroptan boşka blr lcklden hoşlanmayan Ruth'un boyle sert blr ickl lcmeye nlyetlenmesl hıc de olağan değıldl Nım bar olarak kullandıkları dolabın onune gıttl, kansına sodayla Bourbon vlsklsl hazırladı, kendısl lcin de bır bardağa konyak doldurdu Gerl dönunce karısının karşısına geçıp oturdu Ruth Içkısınden uç yudum aldıktan sonra yuzunu buruşturarak bardagı elınden bıraktı. Nım. «Pekâlâ» dedı «Şlmdl başla bakalım anlatmayo > Ruth derin blr soluk oldıkton sonra öykusune başladı. tHanı birkac yıl önce bır ben alriırtmıştım anımsadın m ı ' «Evet» Ne garıp Nım o ben ı henuz kısa blr sure önce aklına getırmıştı Evde bır başına kalıp da Denver'e gıtmeyl kararlaştırdığı gece yanı Rulh un salonda asıtı duron portresımde o ben dıkkatıni cekmıştl Nım tabloya tekrar goz attı, Işte bon orada, kahverengi bır nokto halınde duruyordu Sol omzunun uzerınde kuçuk koyu renkll bır bendı bu Nlm sordu «Ee benı aldırttın sonra?» «Bu bır Melonoma ymış, yanı renk dokularının bır oroya toplanmasından oluşan blr ben'mlş» «Ne dedın"?» «Melanoma da kanser hucrelerı de bulunablllr Işte bu nedenle Doklor Mıttelman ben I aldırtmomı onermıştı Tabıl kobul ettım Ben ı bır başka doktor, bır operator amelıyotla aldı Öyle buyuk blr Iş değlldl Daha sonra ikl doktor da ben'ln gu/elce cıkarıldığını vucudumda herhangı blr yayılma belırtlsl bulunmadığını açıkladılar» «Evet doktor Mıttelman ın bu sozlerml anımsıyorum » O zaman Nım bıraz teloşlanmıştı ama doktor bu Islemln sadece uzun vadelı bır onlem olduğunu tasalanmayı gerek sız bulduğunu soylemıştı Ruth'un da acıkladığt gibl. bu Iş altı yıl once kapanmıştı Nım şu ana kadar da olayın ayrıntılarını aklına getlrmemıştı Ruth'un sık sık evden ayrılışının nedeni kanserdi Ruth seslnl daha da alçaltarok «ikl doktor da yanılmıştı» dedı «Bende kanser hucrelerl vardı ve başka taraflara da yayılmışlardı Şımdl Hucreler daha da cok yayıldılar Senm anlayacoğın her yanımı sardılar» Ruth sozlerlm guclukle tamamlayabıldı Sonra da Iradesını tumuyle yltlrıp hıckırmaya başladı Nım birkac sanlye Oylece kalokaldı Bu duyduklorını lylce anıadığından emln deglldı Belkı de ışlttıkierıne Inanmak Istemıyordu Sonunda acı gercek katasına lylce yerleştl O ando bır duygu kasırgasına dehşet, suçluluk, ıstırap acıma ve sevgl kanşımı. garıp bır duygu kasırgasına kendlnl kaptırdı Karısının yanına gıdlp onu kolları arosına aldı Ruth a sımsıkı sarılmış kadıncagızı yatıştırmayo calısıyordu «Sevgılım bır tanem benım n ye bano her şeyl anlat madın? Tanrı aşkına so/le neden? » Ruth ağlamaklı blr sesle «Bırblrımize yakın deglldık . Evet Nlm, daha önrekl İkl t'o''for da yamlmış Sen i\ onlıyacağın, kanser hucrolorl butun vücuduma yoyılmış bulunuyor Artık sevmlyordun benl» diye mırıldandı «Esklsl glbl deglldık Bana sadece acımanı ıstemedlm Senln başka ılışkilerın vardı başka kadınlar » Blr utanç ve tlksıntl dalgası Nlm'l ta derinden sarsıyordu Bırden kollarını Ruth dan ceklp karısının önunde dlz coktu ellerinl tutup yalvardı «Bağışlanmayı istemek lcln belkl cok geç kalmış sayılırım ama yalvarırım bağışla benllı de dı «Ben aptalın, sersemın, körun, dangalagın blrlylm» Ruth başını sa latJı Iste v'nfl kenciıs nı tutup duygularını kontrol altına almışt\ «Bütun bunları söylemek zorunda de ğllsın kl » «Dedıklerlmln hepsl de gercek oldugu ıclrı sano söylemek i8tlyorum Oaha once anlomamıştım Ama şlmdl her şe yln farkındayım > «Az once de soyledım ya kendlml acındırmak Istemıyorum Sadece acıma duygusu yeterll değll > Nım (Yuzume baksana > dıye ısrar ettl Ruth agır aflır başını kaldırınca Nım gayet yumuşok bır seslo «Senl sevıyorum.» dedi «Emln mısın'* Sakın bu sozlerl soylemenın nedeni » Nım «Senl sevdığımı soyledım Gercekten de sevlyorum Yıllardan ben de bu duygularım defllşmedı sadece pusulayı şaşırdım aptallık ettım Gerceğl anlomam ıcln boyle blr şey gerekliydi » Nlm sustu sonra tekrar «Cok mu gec koldım?» dıye yalvaron bır sesle sordu «Hayır» Ruth belli belırsız bır şekllde gülumseyerek «Acı masız davronışlarıno ragmen senl sevmekten oslo vazgece medım » dedı «Kotu davrandığımı kabul edlyorum » «Eh belkl de Doktor Levln'e blr şey borcluyuz » «Dınle, sevqılim» Nım kansına güvence verebilmek lcl" guc'ü gorunmeyo calışarak «Bu duşmana karşı blrlıkte sa vaşacagız Tıp açısından mümkun olan her şeyı yapacaflız Bundan böyle de ayn yaşamaktan boşanmaktan soz etrreyeceğız » dedı Ruth sesınl yuksHttl «Ben bunları hlc Istememlştlm An Nlm, sevgılım Sorıl bana Öp benl > Nım karısıno sanlıp optu Aralarındakl ucurum da blrden kayboluvermıştl sankı hıc boyle bır şey var olmamış gıblydı Nım sordu «Çok yorgun musun'? Bu gece bana her şeyl anlatacnk halın var mı? Yanı şımdı1 » «Sana her şeyı onlatmak ıstlyorum » Ruth blr soat kadar durmadnn konuşlu olup bltenlerl bır blr anlattı Sekız ay kadar önce Ruth boynunun sol yanında blr elş klnlık hlssetmıştı Doktor Mıttelman blr yıl önce doktorlugu bırakmıştı Bu nedenle de boynundaki şışkınllğl göstermek lcm Doktor Levın a başvurmuştu Doktor o şışlen kuşkulonmış ve clger röntgenl aldırıp ko racığer ve kemlk testlerı yaptırmıştı Sonu gelmeyen bu test ler Ruth un gıınduzlerl evde bulunnıamasının nedenınl ocık lamaya yetıyordu Testlerın sonucunda renk dokularının bırı kımınden oluşan melanomo hucrelerlnın altı yıl bekledıkten sonra blrden bıre Ruth un vueuduna yOyıldıkları anlaşılmıştı Ruth «Haben ald ğırn rjun ne yapacaflımı ne duşunece ğımı bılemedım » dedı Nım «Aramızda ne gecmlş olursa olsun durumu bona blldlrmellydln » dlye mırıldandı «Senln kofan başka sorunlarla meşguldu Walter ın Ln Ml8slon Sontralındo olduğu gunlerdeydı Sırrımı kımseve ocıklamamayo karar verdım Sonra da sigorto sorununu ve dığer Işlerl halletmeye calıştım» «Annenle bobanm haberı yok mu?» «Yok » Ruth testlerln sonucu alındıktan sonra blr hastanede kemoterapı bolumune dışardan hasta olarak katıidığını ve ba gışıkhk tedavılerıne başladığını anlattı Gunduzlerı coğunlukla evde bulunmamasının nedeni de boylece anlaşılıyordu Kenüısıne uygulanan tedavı yonten ı yuzundsn zoman zn man bulantılardan yakınıyordu b raz da zayıflamıştı Fakot ikı sinı de glzlemeyl başarmıştı Nım ın sık çık evden uzak kalması Ruth un ışlnl kolaylaştırmıştı Nım başını elerının orasına aldı lc ındekl ulonc dı/ygıısıı glderek şıddetlenıyordu Ruth un baska bır erk«kle buluştugu nu duşunurken zavollı karısı Ruth daha sonro Doktor Levın ın onn N«M York tn Slonn Kettrlng Enstltusunde yen. bır tedavı yontemınm ırygulandııjını (Arkatı 11 Soyfado) FELEVİZYON 18.30 HABERLER 18.33 ARI MAYA Çlzgı fllm dlztslnin yayınlonacak 26 bolumunde butun gun Maya'nın peşınde koşan VVIIII artık yorulmuştur Öte yandan Flllp'ln akrabaları gectlklerl mısır tarlalarının yağmalomaktadırlar RADYO NURTEN İNNAP 0>5 00 05 05 06 02 07 20 19.00 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA Hılml Akyalcın'ın hazırladığı ve Levent Oktem Alı Ipın Şahın Çellk Ile Zuhtü Erkan'ın katıldıkları okul öncesı cocuklara yonelık programda «Leyleklerın Göcü» adlı blr clzgi oyku anlatılarak tavşan, kurbaga. domuz, kangutıı deve kaplan ve sebzegıllarden patlıcan tanıtılıyor. Turk Halk Müzlglnln sevilen sesi Nurten innap, bu akşam ekranlarırhıza gelıp 5 sevilen turkuyu seslendırecek Istanbul TV sl yapımcıların dan Kayhan Öztepanın Izmlr TV sı studyolorında yapımcılı gını uslendigı «Nurten İnnap» programında senaıcı şu turku lerı okuyacak «Yaylanın «"oğuk suyu » «Sobalarında kuru da meşe yanıyor » «Sabohınon esen seher yell mı' » «özüne özum gurban » «Kurban olam ben o knş> karaya » Nurten İnnap 07 30 07 40 09 02 10 01 1021 11 05 12 00 12 10 12 55 13 00 13 30 14 C2 Acılış ve program Turkuler şarkılar Gunaydın Koye haberler Haberlrr Sabahtan sabaha Kadın dunyosi v Arkası yarın Bolgesel yayın Okul radyosu Bolge hoberlerl Ödjle uzerl Radyo TV haberlerl Haberler Bolgesel yayın Turkuler Şarkılar 1Rl 1 .. 19 00 19 30 19 55 20 02 2015 20 40 c\vc Haberler Bolgesel yayın Cevıemızde yarıı Çocuklar lcm on daklka Köy dağorcığı Turkuler gecıdl Şarkılar Turkuler Kısa haberler Şarkılar Turkuler Haberler 01 00 Bolgesel yayın Beraber solo şaıkılar Turkuler gecıdı Unutulmayanlar 05 00 Gece yansı TRT 3 07 00 07 02 08 00 09 00 09 30 10 00 10 45 11 00 12 00 13 00 14 30 15 00 16 00 1700 18 00 19 00 20 30 21 00 21 45 22 00 23 00 24 00 01 00 Acılış ve program Gune başlarken Sabah konserı Barok muzık Tony Clırısl e so/lu/or Senfonık muzık Istanbul Radyosu Cıgan Orkestrosı Oğleye doğru Sızın ıcln sectıklenm z Konser saatı Caz muziğl Gunun kon 3 erl Oda muzıgı Hafıf muzık dunyasında gezıntı Studyo FM Blr kanser Caz UBtaları Caglor akımlor ve muzık Ankara Radyobu Coksesll Korosu Gecenın getırdıkleri Carşamba konserı Gece ve muzık Program ve kcıpanı» 1501 15 40 Turkuler gecldl 1600 Bolge haberlerl 16 05 Okul radyosu 17 02 Akşama doğru 18 00 Kısa haberler 18 01 Çocuk bahcesl 18 16 Lof 'afı acar 18 26 Bolgesel yayın 2130 21 45 22 00 22 02 2? 40 23 00 23 10 23 10 23 35 00 02 01 00 19.25 NURTEN İNNAP SÖYLUYOR 19.45 BİR KONU BİR KONUK Devlet Bakanı Lütfl Doğon t u nucu Julide Gullzar'ın Dirlık ve mezhep konularındak. sorularım yanıtlıyor BİR YILDIZ KAYDI Ücüncü radyoda blrblrınden guzel, acıklamalı müzlk prog ramları ozellıkle pazar sobah larımızı renklendirıyor örnegin her pazar 'Blr Yıldız Kaydı' başlığı altında sunulan program dunyanın en önemlı ses sanat Cilarının yaşam oykülerlyle blr likte şarkılarını da sunuyor özelllkle Edlth Plaf'ın yaşomı ve şarkılarının sunulduğu program tek kelımeyle buyuk kucuk herkesten tam not alacak nıtelık teydi Piaf nın şarkılarının Turk ce olarak açıklanması ve Plaf ın bu şarkıları hangı ortamlarda 8öyledlglnln beılrtllmesl bir devrl ve o devrin dev sanatcısını anlatmak açısından çok yararlı oldu. 20.30 HABERLER VE HAVA DURUMU 21.15 SAZ ESERLERÎ 21.20 TELEVİZYON FİLMİ: «BAĞRI YANIK ÖMER ILE GUZEL ZEYNEP» 22.30 NOTTİNGHAM FOREST GRASSHOPPERS lnql!tere'de Nottlnrjhom Forest Ile Isvlcre nın Grasshoppere takımları arosında yapılacak olan Avrupa Şamplyon Kulupler Kupası ceyrek flnal blrıncı macı naklen yayınlanıyor 08 00 Acılış ve program 03 02 Gun başlıyor 09 00 Olayların ıcınden 09 30 Sabah konserl 10 00 Şarkılar 10 30 Uluslar ve bız 10 50 Turkuler 11 05 Şarkılar 11 40 Yaşayan hukuk 12 00 Kucuk konser 12 20 Şarkılar 12 40 Yorelerımlz. ezgılerlmlz 13 00 Haberler 1315 Ceşltll klâslk muzik 13 30 Olayların Içlnden 14 00 Şarkılar I R! 2 14 30 16 00 16 20 16 40 17 00 Yabancı dll öğrenellm Turkuler oyur havoları Arkası yarın Şarkılar Buyuk eserler 18 00 18 30 18 50 19 00 19 45 20 00 20 30 20 45 21 00 22 00 22 30 23 00 23 30 23 35 23 55 Yurtton sesler Anıların gelırdıklorl Hafıf muzlk Haberler Turkuler Karma fasıl Turk hafıf muzığl Turkuler Radyo Tıyotrosu Turkulor gecıdl Sollstlerden secmeler Turkuler oyun havoları Haberler Çeşıtlı sololar Program ve kaponış SİNEMAİ BEYOĞLU AS (47 63 15) Loncar R P Metrea B Metresl V Lancuk R P INCİ (40 45 95) Baba Knrtal C Arkın KONAK (48 26 06) thanet Cemberl F Favvcett R I 8ARAY (45 64 27) Geçıd A Ouınn R I SİTE (47 69 47) Yadeiler Tayfur AKSARAY BULVAR (21 35 78) Kartal C Arkın İPEK (22 25 13) Akan Baba KADIKOY AS (36 00 50) Kasırga R T ATLANTIK (55 43 70) Baba Kaıtal C Arkın KENT (36 96 12) Ibret R T SUREYYA (36 96 12) Yadeller F Taylur USKUDAR (33 24 75) 1 Şeytan Koseyı Dondu R Kayaboş 2 Tophanoıı K Inonır 00.15 HABERLER DÜNYA (49 01 66) Ihonet Cemberl F Fovvcett R I EMEK (44 84 39) Çlvl J Collıns R I FITAŞ (49 01 66) Metres B Loncar R P GAZİ (47 96 65) Uşak ve Surü T Yode ler F F ŞAFAK (22 25 13) Tayfur Kendi ağızlarından yaşam öyküleri Edeblyat ve sanat tarlhlmlz Içın kaynak nltelikte bir program ılgıyle ızleniyor TRT H'de Guneş Bulıaralı nın hazjrladıgı «Bır Sanatçının Cunlugu iki açıdan IIgınç ozellıkler taşıyor Bınncisi sanatçılanmız yaşamlanm anlatırken yapıtlan üzerine bazı Ipuçlan venyorlar okur, izJeyic), seyirci onun sanatına daha zengın bır bilgiyle yaklaşıyor Ikincı öneml ıse kendi agızlanndan yaşamlan 1lerde edebiyat sanat tarihimız, lçin binnci elden belge olacak. Bu tür programlarm sanat ve edeblyat dünyamıza büyıik yaran oldugu lnancındayız. Ahmet Mekln, Boğrıyanık ömer Ile Guzel Zeynep'te oynuyor. YENİ MELEK (44 42 69) Yadeller F Tayfur YILDI2 (21 11 37) Kadın De llsı R T Tarık Dursun K.( 4<Bağrıyanık ömer ile Güzel Zeynep,,i anlatıyor 'Bağnyanık Omer ile Guzel Zeynep'. öncellkle bır küçılk hikâyedır EskinJn taş basması halk hıkayelennden kaynaklanmıştır Olay, genelde gunümüz lurkıyesı'nde geçor ama bu denll geri kalmış. bu gen kalmışlıktan kurtulmak lçin ulke dışına emek •thraç* eden nl ce benzer ülkelerın bıreyleri içın de geçerhlige sahıptır Hıkâyenin baş kahramanı Ömer ulkesi dışına ışçı olarak glder Ekenomık bağımsızlığa erlşme çabası öylosıne olaganüstüdür ki, bunun gerçekleşmesl uğruna kislliglnden, çevreslnden. çevresıyle olan her türlü bag lanndan, kopma reddesme gelecek bile olsa binbir fedakarlık etmokten kaçınma/ Flbet her fedakârlıguı 6den mesl zorunlu bır •fatura.'Si olacaktır Beş yıllık blr ayrıhktan sonra yurduna dönen Omer gelenek açısından kabullenılmesl imkânsız blr durumla karşı karşıya kalır Ahmet Beyazıt'ın yapımını Yucel Çakmakh'nın da yonetiminl ustlendıgi fılımde önemll rolierl Ahmet Mekıa Neslıhan Danışman ve Cemal Gencer paylaşıyor FATİH (26 53 80) Hltler Faşızmınden Hayatı Haklkiye Sahnelerl P Tesl, Perşembe, Cuma, C Tesl 21 00 C Tesı Pazar 15 30 Pazar 18 30 HARBİYE (40 77 20) Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Çar, Per, Cumo 21 00 Vatan Severler Pazar 15 30 19 30 Yarın Bütün Oünya C Tesl 15 30 21 00 Emek Köy C Tesl 1100 KADIKÖY (36 31 21) Dllekce Car. Per. Cumo C Tesl 19 00 C Tesl 15 30 Ayok Bacak Fabrlkası Pazar 1530 TEPEBAŞI (44 79 58) Marat Sade P Tesl Salı. Cuma, C Tesl 20 00. C Tesl, Pozar, Salı 15 30 Ü8KÜDAR (33 03 97) Patavatsız Hanımefendı Salı, Cuma C Tesı 2100 C Tesl 15 30 Besleme Pazor, P. Tesl 21 00 Pazar 1530 ALI POYRAZOĞLU KORHAN ABAY (49 56 52) Isteyenln Bir Yuzu Koro Vermlyen Zencl P Tesl harlo her gün 21 00 Cuma 18 30 C Tesl 15 30 Pazar 15 30 1830 ANYA MANYA KUMPANVA (M Inselsl 37 80 82) Klm 8u Heril Car harıc hergun 21 30 C Tesı Pazar 18 30 DEVLET TİYATROSU (45 53 36) Oda Tıyatrosu Kurnaz Avukot Çar C Tesı, Pazar 14 00 Cuma 16 00 Buyuk Salon Gözlerıml Kaparım Vazıfeml Yaparım Cumo 20 30 C Tesl. Pa/ar 15 00 OEVEKUŞU KABARE (44 46 75) Blî Bıze 8enzenz P Tesl haric her gece 21 15 Car C Tesl Pazar 1815 DOSTLAR TIYATROSU (AKM) Breeht • Kabare • Car. C Tesı. Pazor 18 30 LEVENT KIRCA ARKADAŞ KABARE (25 01 78) Ha yatıye Blr Hayat Ver P Tesl Salı haric hor akşam 2130 Car 1600 C Tes Pazor 15 30 NCJAT UYGUR TİYATRO8U (22 41 12) Nopolyon P tesl harıc her akşam 21 30 C tesl Pazor 18 00 21 30 TEVFİK OELENBE (37 87 94) «Hadı Yine lyısın» Pa. yartesı harlc her gece ?1 30 Carşamba, C Tesı, Pozor 18 30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog