Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

S E K İ 7 CUMHTRtYET 7 MART 1979 Cumhuriyet Vilâyet tarafindon verilen bır emir uzerine gazeteciie'in polis müdürluğu binasına girrreleri tamomen yasaklanmıştır. Gozeteci ! er yalnız istihbarat odasına bırakıimakta ve mer kezden verilen ufak tefek vukuat raporiannı clabılmektedirler. Efkân umumiyeyi alâkadar eden ve zabıtadan tahkıki ıcap eden hadiseler hckkında izahat olacak bir makam kalmamıştır. Gczetecılertn yanlış lıkla şube mudurlerinin odasına gırmelenni menetmek ıçin nobetci msmuriara da emir'er verilmiştir. Dün muhabırlerimizden bıri şirrdilık mahrem tuttuğu bır care kesfederek Po lis Müduru Şerif bey i'e göruşebilmıştjr. Şenf bey buhaberımize demıştir ki. cGazetecıienn polis er kânı, hatîa ben,mle temas etmemeleri icm vılâyetten emir oldım. Gazeteci beyler ya'nız ıstıhbarottaki vukuat raporlarını alacaklar baş ka hıc kimse ıle ternas ede meveceklerdır. İstihbarattaki raporlcrdan goyrı mesail hakkında ancak Vaiı be y9 muavın beve muracaat etTıeleri lâzımdır.» • Güzellik musabakasına geien resimleri yaymla rr.aya başladık. Bugun ıik res:m 1 Numaralı Neclâ Re fik hanımın portresidır. Dıkkat: Evvelce de yazdtğımız gibi musabakcvo iştirak edecek güzelleri i'k intihab edecek hakem heyeti karilerimiz olacaktır. 50 YIL ÖNCE 7.3.1929 RESSAM AKSOY: "NAİF RESİM, ÇOCUKSU DUYARLIKLARIN EGEMEN OLMASIDIR.. Hikmet CETİNKAYA Ressnm VB Yozar Fahir Aksoy'un izmır İş Barıkası Sanat Galerisinde act:ğı resim sergi si ılgıyle zlenivor. Fahır Aksoy'la Naif Resm san'atı ve ki şiüğı uzenne bır söyleşı voot.'k. Aksoy sorulcrımızı şö/is yo nıtladı: • Sayıp Fohir Aksoy sonat yaşamınızdon söz eder misiniz? Resırr calışmalanna ö"ce len bir hobi o!aıak hasianıs tım. sonraları b>r tuîku haüne dönüşiu ve 195S vnnüa kendımi bir resım okvanusunda bu! duTi. Bu dÖPüşu olmoyon bır voleuluktii. Soyut. somü. f i g j ratıf. nonfıgüratif bır cok cenemelere aıriştım amc n.zac:m bem dönüp do'astnp DUgün yapage!diğ:m resim anlaFahir Aksoy naif resmı an'attı vışmo surukied.. i'k oelc i'jrgay Goneiic olmcık uze" 1 d =.la'inı iierı surdüler. Neydi Naif danılen bu sa ta ve icteki tum eieştiriciler bu • Naif resim sanctına kısana; 7 Öğrenmek. bılnek ısteyapıtlcrın naif nıtelikte oıdukca deginir misiniz? dım yaptığım şeyi Konuyu deş tıkce artan bırtakım zcrluklar la korsıiaşıyordum, Önce bu sanatm bır akım ya da bir ekol olmadığı ortava cıktı Böyle o^unca ılkeler, kurallar da söz konusu olamazdı. Öte yan dan bu sanatın yandaşiarı olan ılkel resim, halk resmi, cocuk resmı, akıi hastala r :nın res mi de karşitmza dikilince sorun busbutun karıştı. Bu sanatın dcvandığı temel neydı, ötekı yenda$!orıyla ners • erce birieşıyoriar, nerelerde birbirlerinaen i'.opuyoi'lcrcı? Bu nu soptomak. sorunu ccıklığo ka v uştu'i"ak sınır'annı ciz msk, avncalıklannı belirtmek sanıldıği kodar kolav olmaG'ı Y.llarcn uğrcstım, durdum. Noif resımle yandaşlannn da yandığı ortak temelin en oneırı ı Linsuru butunj''ls ıcgüriüse1 ouşlarıdır. Naif resmin. batı'ı ausunürlerin de katıldığı düsunceye göre başlıca özelliğı b j kişilerin yitirilmemiş cocuk SLI duyarlıklarının sanatlarıra egemen olması biciminde özet ienebiiır. Asli unsuru budur. Bırcok kişınin yanlış olarak bellediği gibi klosik eğitimden gecmemiş olmak, bilqisizce. ocemice resım yapmak. naif res mın sınıriarına girmez ama ıç gudüsel o!maları nedeniyle bır ckrabalıkları söz konusu olab;!ir Peki. bunları nasıl "itelen dıreceğiz. nereye oturtacağız aersen.z ışte vanda> soncitür dedıklerımizder. hangisine vokmsa, hangis.ne yakısıyorsa o na '.esiim edilır. Üstelik oto dıdcktiarın da bir bolümu yam icgudüsel olanlan bunlann yanlarında yer aiır. Bundan baş.<a kimılen de bır resn.ın naif olup olmadığına hükmedebi'mek icm vapıta de ğil de. yapanın özgeçmışine gozierinı diker. Kımdır, nedır. koyden mı. kasabadan mı, kent ten tnı ge'medir, okumusiuğu var rnıdi", yok mudı.T. ona go re ahkân keserler v» naiftir. ya da aeğıldir dıye karan basur lar. Polis Müdürlüğü ve gazeteciler Bunun icin guzellerın yayınlonan fotoğraflarını kesıp sakiamalıdırlar Hepsı vayınlandıktan sonra beğendikleri güzelin isım ve numarosmı bıldirmelerım rıca ecerız CUMHURİYET in kendierine tansis edece ğ> hatırayı kazanmıs olacoklardır • Dun Tükıye ıle Buigaristan arasmdo bitcraflık hokem ve uziaşma muo hedeflerı Ankara'da ımzalanrrıştır 9 Haber oldığımızo çöre v unanıstanlo Sırbistan aro S'ndo Selânik meselesı hal ledilmistır. iki hükümet arosında bır hakem ve m j hadenet misokı okdedılecektir. • Bugünden itıbaren bü tün Türk, ecnebi ve ekallıyet mektepleri bayram er tesıye kodar tatıl edilmıştır. • Troçkı. gazeteciiere verdiğı bır beyanatta «Stalın fırkanın mezonnı kaimaktadır. Fikir itibaüe o? umumi her türlü ıcat kabıı yetınden mahrumdıjr. Ve her şeve muhalefet etmek tedtr» aenistir. İstihbarat: Haber aiıro Efkân umumiye: Kamjayu Hadise: Oiay Temas: Dokunmak. görüşüp konuşma Bitaraf: Yon tutmamck Emtia: Mallor Muhodenet misakı: dostluk anioşması Ecnebi ve ekailiyet. Yabanc ve azınlık Kari: Okur Iki galeride dört sanatçı LEYL GAMSIZ, ZERRİN BÖLÜKBAŞI. NADİRE ÖZALP VE ZAHİR GÜVEMLİ SON ÇALIŞMALARINI SERGİLİYORLAR! O. Zeki ÇAKALOZ Ressan Leylâ GAMSIZ, yontucıi Zerrin BOLUKBAŞI, seromıkc Nadıre OZALP (Hattatoğlu) 216 mcrt arcs Taksim Sanat Golerisinde. Zahır GÜVEMLİ. yıne 214 mart arcsı Rumeli Caüdesı. Akbank Sonat Galerisi nde yenı yapıtlarını serg;lıyorıar. Leylâ Gamsız, ulkemizde, tutarlı sanat ureten, calışkon bir kaç kadın sanctçımızın ilk sıralarında yer alr.. Gamsız da. Bedri Rahmı'nin öğrencısı. Son yıliarda boylesme topiu ızleyememiştim sonatcıyı . On altı yapıtının ver aldığı bu sergi kanımca, 19781979 plastik sanatiar sergileme süreminın (mevsim) ilerde sürekh anınsanacak. etkin sergilerinden biridir. Ikincisı, sergüeme oıoynda bir boyutu da vurguluyor,. Yığınla işi dizi dizi ponoiara asma yerine. ozla ne yapılabıleceği ve de soyiu yapılabileceği gerceğıni.. Kişisel gözlem;m ve kanım, en güclu lekeci sanatcılar mızın Akademiden, Bedri Rahmi atölyesmden cı<tığında odaklaniyor.. Anımsatmağa çerek yok. gecen yılki yitiğimiz Orhan Peker. ışte bir Turan Erol. Burhan Uygur.. Ve de işte Leylâ Gamsız Sarpturk.. Sergisinde ycnyana bır görünü, bir olüdoğa ve bır portreii yer alıyor. Pembe boşluklu lekeye atılan doğa ogelerı, buyuk mavi lekeden oiuşan çanağmda ikı sarı sıcak çıçek ve ucucu bir renk skalasında betimlenen kız portresı.. Usra îben herkese hemen «Usta» dernyorum, Gamsız da usta mı değii mi? Sergiyi bir görun) bu uc ayn temde bir renk, leke ve duyarlılık butününden oluşan bir k ş>lıâi. ayrı ayrı bolümlerden butunleşen bır tek senfonık şiırmışcesine tum boş&lımıyla duyuruyor. Ansmsadığım eskı yopıtlorıyla arasını sağlam bır aşamayla ve bilgilice aşmış Leylâ Gamsız bu son yapıtlarıyla.. Sanatımızda yerı olan ikincı bir kadın sanatcırnızın, vontucu Zerrin Bölükbaşının on uc yapıtı. Gamsızın >%• Isnyle bir'ikte eş salondG yer aiıyor. İlk izlenimimde. sonotcının figuratı^ ışlenyle. rol'vef (kabartmal ışleri arasındaki bağlontısızlık oidu. Kabcrtmalar. daha bir fantasya ve dekoratif tasayla yuKİuyken, figurler oyaklarını sanctın b3lii ve scğlam kurallarma basıyoriar Kabarimalarda ysr alan doku tasası. sanırım scnatcmm denetiminder, cıkarck bır geeksiz coklLğa yonelmişler. Bu gözlemim ozellikle, «Yaşann Öyküsun adlı yapıtda. üst ve a'A parca arrnonismin aranışı s rosındo kendini gösterıyor. Ama, yanında. başı ortuiu bır bustte. ağız ortas; an!;k b>r tusla kapctılırken. dudok keiarlannjr delir,roe=ıyle vanlcn ekspresif değer. fcrm biriiği sanatcının gercek becerisinin konıtı. Genc kuşak seramikcisi Nadire Özalp bu ilk kişısei s^rgısmde o:uz beş parca işinı ızîetiyor Kendisinin de Lolirttiğı gibi sonatcı. bicemine temel olacak bir tema V9 vorumu orcmak ve secmek savaşımı icinde.. Soyut ırotıfiere v£ yarı naif işlere. oradan deniz kabuklarından gelisen dekoratif tasalı işlere dek.. Disipiinli ve temiz bir işc'lik ve beğeniü bir renkcilikte ışler. ilk cık'S ana. geleceğine güvsnce veren bir ilk cıkış. Zahir GÜVEMLİ, kırkı aşan basılı yapıtıyia sanat kuitjrümüz ve birikimımiz icinde kuşkusuz yadsmamaz bır eskı emekcı.. Bu birıkimindan ve bılgıden kaynaklanon, belli bır yeteneğini de iceren otuz ikı yagıı boyası yer clıyor sergisinde Cevresinden sectiği bir dızı portre, bu tasa vs cevreye donük bslirli olc''r icinde ve ictenhkh. Görünüier1. portrecıl'ğim aşıyor kanımca. Örneğin, (17) ve (13) nunuralı sokck aörünüler yanık toprak renkler'vie. yanınca karş tlı mor gölgeierıyle, (15) numai'alı deniz gcrunusu, Prusya mavisi, rnor, yeşil renk uyumlarıyla. deçjındığım bu brikimın ve becerının tutarlı ornekleri. : Reşat Fehmi I Erdoğdu'nun 1 1 ! Heykel Sergisi bugün 1 Ankara'da 1 ; açılıyor I 1 CTOBETCİ ECZANPIR"") BAKIRKÖY. Zülal (İstosyon Cad. 37), Yıldız (Atakoy, 4. Kısım Çarşısı, 25). Merkez (Yeşilköy, istasyon Cad. 62), Cıhon (Kanarya, Birlik Cad. 1). Can (B. Evlsr, Menderes Cad. 33/2), Yıldıztepe (Bağcılar, Ccrni Sırası, 41), Unal (Merter, Kınalıteps Sok. 50), Kuleli (Kuleli Çiftliğı. Birinci Sok. 2), Unal (Sefaköy. Halkaiı Yokuşu, 114), Gul (Cennet Mah. Alpaslan Cad 34/5). Kutlar (Esenler, Köyıci Ccd. 88) i BEŞİKTAŞ. Sağlık (Ortabahce Caö. 28). Nursun (Dıkılitaş. Albruz Sok. 5), Levent (4. Levent, Selvili Sok. 15!, Derebovu (Ortaköy. Dereboyu Cad. 93/1) Mert (Bebek. Cevcetpaşa Cad. 210) BEYKOZ: Paşabahce iPaşabahce iskele Cad. 13) BEYOĞLU Tezol (Büyükparmokkapı Cad. 7 1), Aynalıceşme (Aynalıceşme Cod. 35''A). Saray (Gümüssuyu, Saray Arkası Sok. 29) EMİNÖNÜ Büyük iSirkecl, Büyuk Postane karsısO. istikamet (Cemberlitaş, Pevkhane Cad. 5), Turkelı Cad. 132/2) EYÜP: Sükran (Eski Yeni Cad. 11/1). Blrsen (B Paşa. Devrim Mah. Tuna Cad. 39/A). Alıbeyköy (Aübeykoy. Atatürk Cad. 5). Irıcı (Rami, Reşadiya Cad. 34/1) G.O.PAŞA: Ömur [Pczorici, Ordu Cad. 302). Ümıt (Kücükköy, Namık Kemal Cad. 30) FATİH Knradeniz (Karagumrük, Kurtağa Çeşme Sok. 63/4). Sezen (Horhor Cad. 127/4). İstanbul (Şehremini. Ördek Kasap Sok). Silivrikapı (SMivrikapt Cad. 86), Fener (Fener. Yıldınm Cad. 27/29) KADIKÖY: Dünya (Kuşdili Cod. 83), Kızıltoprak (Kızıltoprak. Bağdat Cad. 76). Soydan (Suodiye, Kaptan Arıf Sok. 34/2), Gölebeyi (Bostancı, Vükela Cad. 23/2) KASIMPAŞA Bahriye (Hastane Yokuşu, 12) KARAKÖY: Fugen (Eskl Gumrük Sok. 13) SARIYER: Tülin (Buyukdere. Çayırbaşı Cad. 168! ŞİŞLİ: Sezen (Abideı Hurriyet Cad. 210). Füsun |Nışantaşı, M. Kemal Cad 2) Nesrm (Gültepe. Talatpcşa Cad. 356/B ÜSKÜDAR: iskele (iskele Mey, 89). Oenız (Kuzguncuk. icadiye Cad. 40) ZEYTİNBURNU Gürel (58 Bulvar Cad. 38) | > ı J ı ı J j ı ı [ ı ! [ ı , 1 ı î ' ı | | ı | ' ı [ 1 ı | ! \ Reşat Fehmi E'dağdu'njn M kırk beş l^evkslındsn oluşan m sergisi bugünden M başlayarak 22 marta dek 9 Ankaro Cankaya daki • Artisan Sanaî Gaiensı rde m ızienebilecektr • HammGade oıorck doğal 9 camuru (seramık) kullanan 9H K • • % • • .^HBHIBIBI sanatcı vapıtlannda konj • clarak iosan. grrit ve 9 doğoyı oimaktaöır. « •••K ^ ^fe^ ' " «••••^•••••l 1976 yılr.do istanbiil Devlet S Guzel Sanotiar • Akademisi'nı bitıren Reşat 9 Faiirnı Eraogdu aavip9 bursuyla gittiğı Alrr.onya da 9 öğrenım gormuş, bünun • yanı sıro Almonya ve 9 italva'dakı ccsitn se;uı vo m yarışrralarda yer alnrştır. • 9 Erdoğdu ilk sergisini • gectiğ'nı z yıi. Goztep« 1 Oya Sarat Galerisi'ncl'î • acmıştır Sanatçımn 1976 1 GSD Sercmik YHın Genc 1 Sanatcısi, 1977 5 İstanbul • Festivalı Arkeoloji Müzesı • Yarışmasi Seramık • bırincüığı, aynı yı! Istarbul • Sanct Bcyramı Seramık • Dalında altın madalya, • 1978 Dekorasyon Serg=i 1 seraTik ıkinciiiği ve GSD ™•••••••••••••••••••••••••••••••İBM 2. 1 Mayıs Sergisi HevKel birircıliği ödüllerı vardı.'. Erdoğdu'nun sergide yer c!an ynpıtbrındaı biri ' ••B \ ^•••••••••l ' ! • Bu turun Batı'do gecirdiği evrelsr? Bu karışıklık Batıda do su r up gittiğı ıcın B.aı.sio/a dakı trıer.ale'ds bir bürün o. yınlandı ve naif resmin yerıne cocuksu. yaıın. saı anlamıno peien insitus sozcuğunden uretilerek ınsıte sanat deyimınin kullanılması onerıldı. Sorun tcrtışıiıyor ve yavaş ya 'as kesu>JftBE îanımo doğru yönel miş bnl^nuyoıtar. Sonra bellı e.kot ve akıniiara bağlı ressam... larda da naif unsuriarın ağ:r bastığı goj m°kte^:r Crnecın Brughel, Chagall, Gauguın baş ı co ornek cı'.lr B.zd:^ Cihac Burok, Oya Ka;oğiu, İlısan Cemal Koraburcak, Eşref Üren de bu faiTiiiyadandır. Bir gun brj sanotı kucumsemek ıste ye.ı birıne Eşref Üren şöyle de mışîı: «Bu scnat seh!i mum ter.idir yanı ımkânsız kolaydır» sözüyle ycnıticmıştı. Ancak sörunu ettiğim bu ressamiar gene ce bağlı oidukla rı ak:nlarda yerlerini aiıriar. H H ÜIH : HH : •İK ^S^^^ailim i ; ' Sovyetler Birliği'ne gönderilen 85 tablonun nerede olduğu bilinmiyor Cağdaş ressamlarımıza ait seks6n beş parca yapıt aylard:r aranıyor. Ve bütun cabalara karşın buiunamıyor. Başbakan Ecevıt'in Rusya gezısinde kültur alışverişını sağlamak amacıyla Rusya'/a gonderılen bu yapıllar, Rus ve Turk Dışışleri ile Kültur Bakan lığı arasında «Ycnlışlıklar Komedyası»na taş cıkartacak bır oyun haline geldi. Sanatcılonn coğu rnüşteri erının satınolmak icin sabırsızlıkla bexledıklerı bu tablolor. k.mden soracaklarını şaşı'mış durumdalar. Bir tualın • in liraya satıldığı bır devırde. hpie bu ressamıanmız gecmv 'er;n : yapıtlarını satarak sağhvoriarsa, haklı olarak akla uyç,urı geien her yere başvuruyor </& kesin bır yanıt alamıyorlar Onlarm yerine ilgiiilere b:z baçvurmayı deneyel m dedık. ilk önce Kültür Bakanlığı Musteşarı Prof. Şerafettin Turan'a sorduk yapıtların âkıbe Leylâ UMAR tını. Çu yonıtı aidık: «Tablolar saym Ecevit'le birlikle Rusyaya gittiler. An cak oylardan berı Dışışleri. Rus Elciliği ügilileri ile bizım cramızdo surekli bir arastırm'; yapıldığı holde kesin bir bilgiye sahip olamıyoruz. Yordımcılarımdan Murat Katoğlu, Rus sınırıno gidip bizzat araştırma yoptı ve bunların tumünün Kerz adlı bir Rus limanında postalanmak üzere beklediğini soyledi. Ruslar da bu konudo oynı bilgiyi verdiler. Eğer bu yopıtlar kaybolursa bizim sanatcılara uc bucuk rnilyon liro tazminat ödememız gerekiyor.» ikınci Başvuruyu Dışişleri Kültur Müduru Yıldınm Ksskin'e yaptık. Oyun yazan Yıldırım Keskin sanata duyduğu saygı yanısıra sanatcı!arın uzuntülerine ortak olduğunu belirtıikten sonra, «Biz de bu tab loların âkıbeti hakkında kesin bir bilgiye bir turlu sahip olamıyoruz. Aylordan beri her kafadan bir ses cıkıyor. inşallah son duyduğumuz «limanda bek leyen yük» haberi doğrudur da biran once sanatçılarımız tablolarma kavuşuriar.» Dışışierı Bakam Gunduz Ökcün de bu konudo başka bır bilgiye sah p olmadığını acıkladı. Bovlesine riuzenlı b'r kuitur ahşveriş.nin yakın zamanda Yu ncn^stan'la başlayacak her turlu alışveışe ornek oirnamasım diieru. Tablolanni sabırsızlıkla bskleyen saiatcılardan goruştuklenii'Z ıse: Bizim tek derdimiz toblolarımıza kovusmak. Evet, Kul tür Bakanlığı, kaybolduğu zaman parolarını odeyecek ama bir sanatçı yapıtının herhangi bir limanda curumeye bırakıldığını b ! lirse yeni kültur alı?1 verişlerine katılmayı ister mi? dedıler. r BULMAC/V cğrenimin sağlandığı yer. 9 Kınakına kabukiarndan cıkarılan v© sıtma ılocı olan beyoz algaloıt. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Guçlükle tutuşan ve koku, cıkarmodan yanan bır cesit taşkömür. 2 Yakıt olarak cevre havayı kulîanın, tepki ile culısan ıtici. 3 Varlığı başka bir şeyin varlığına bağ'ı buiunon, mutlak olmayan. ç?rece. 4 Teme! n'teliği bır olan, dil havvan ya da bitki toplu'uğu. Buğdcy. crpa, vulaf gibi tsnelerden cıkarılon ve ardıcıa ko'<ulan dırılan bir ceşit alkollü ıcki. 5 Konusunu tarıh yo do efsanelerden alan. acıklı sahna yapıtı. 6 Tersi taş, tunc. kil, alcı, bakır gibi maddelerden keskin bir aracla bicilerek, kalıba dokülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan yapı. Bır renkte koyuîuk, acıklık yönünden göriilen ayrılık. 7 Tersi iridyumun simgesi. Bir nota. 8 Ter 123456789 KÜÇÜMEN OLDüĞÜMDE HASLET SOYOZ SOLDAN SAĞA. 1 Bir mıknatısın iki kutbu orasında, kuvvetaktmını toplu bir duruma koy1 mak ic n bu kutuplar aras na yerleştirilen dexir parco sı. 2 Olumlu eyleme, olumsuzlu'; cnlamı veren bır sözcük. Eski dilde b.r noktanın deniz yuzeyincen olan yüksekliği. 3 Gulgitlerden, yaz kış yeşilliği olan ve süs btkisî oiarak bahcelerde yetiştiriien kucük bir ağac. v iğit. kar>raman 4 Tersi kriptonun sımgesi. Tersi tırnak cılası. Tersi b r kurk hayvcnı. 5 Gelecek zamcn. Olumlu ya da o'umsuz o'arak zoman kavramı taşıyan va da zaman kovramı üe birlikte kişi kavramı veren sözcük. 6 Bir vo da birkac sesten oluşan «nlomlı ses va da esas birıe^iml. 7 Tersi ucuz maı olıp pahalıya satarak orcdaki farktcn paro kazanma ile Ilgili. Tersi bir sayı. ?. Eskiden tarih okunurken yanlarına k:'t;l?rdı, Ceşitli derecede '.op!u olarak si eski dilde acınma, yerınme. Bır peygamber. 9 Bıiarda oyununda staka ile vurulan bilyanın öbürierina dokunması. OSMAN HAMDİ ÖDÜLLERİ SERGİSİ İ.D.G.S.A.'NDE AÇILDI OsT.an Homdı Sanot Ödülleri Sergsi 3 martto istcnbul Devlet Güze' Sanatiar Akademisi Osman Hamdi Salonunda acılmrştır. Sergı hergun 9.00 17 30 arası gez;lebılms<ted,r. DÜNKÜ BULMACANIN CÖZÜMÜ SOLDAN SAĞA. 1 Varyant. 2 Ar. Alto. 3 Rapscdi. 4 Ulaşım. 5 Araf. tO. 6 Serce. Con. 7 Yan'ukluk. 8 Oyuk. im. 9 naT. ifade. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Varyasyon. 2 Aro Reaya. 3 Armut 1 Yusufcuk. 5 Ol. Ek. 6 Nadas. Lıf. 7 tüŞ. Cuma. 8 ıtoK. 9 Hormon. R». GARTH S0MÜNC7A 3 P VaPK \ &ÇMAA BAŞA2DİM. Wl&'A CALIŞÛ MARTIN STORM O s r c n Hamdi Sanat ÖdJllen Sergisıniı heykel dalındo Önder Buyükerman odul. Raıni Aksurgur monsiyon. teks tılde Necde' Artunc Kültur Bakanlığı ödülu. Süheyla Söylemez DGSA odülü, Balıar Rahimoğlu Kültur Bakantığı nianssyonu. Sabha Bayhan DGSA mansiyonu, sahne gbruntü sanatlannda Nesr^n Kâmil İbrahim ödul. grafik sanotlarında Ahrr.et Süreyya Koctürk ödül, Cıhang'r Özbek mansiyon özgun baskıda Sahın Erkocok odul. Zekı inlenrmş mansıyon kazanmışlardı. Sergimn resm bölıimunda ;se yirmı bir sanatcının ceşıfii boyutlardakı yapıtlaı yer almaktad'r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog