Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 7 MART 1979 YED î İstanbul S.S. TİM Mensupları Sosyal Sigortalılar Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığından 1 Istanbul S.S. Tim Mensupları Sosya! Sigortalı'ar Konut Yapı Kooperatifi odına 52 odet ışc konutunu ıhtıva etmek uzere yaptınlacak konut ınşaotı kapalı zorf usuljyte ve göturü bedel esoslarına gore eksiltmeye aıt teklıf şartnamesindekı şartlarla eksiltmeye çıkcınlmıştır. 2 Isın hesaplonan bedelı 16 054.020,00 lira kuruştur. Bu bedele, eksıitmeye aıt teklif şartnamesindeki ve mşaat sozleşmesı tosarısındakı sortıor attında konutların Emlâk AUm Vergılerı ile ıskân ve ısletme ruhsotı harcları dahıldır. 3 Bu ışe ait şartnamelor ile ıhale evrokı, Sosya! Sıgortalor Kurumu Genel Mudurluğu Yopı İşleri Daıre Boşkanlığı iie Sosya] Sıgortalar Kurumu istanbul Emlâk ve Inşaat Mudurluğunde gorulebilır. 4 Eksiltme 22'3/1979 günu saat 1100'de Sosval Sigortalar Kurumu istanbul Emlâk ve inşaot Mudürluğunde ış sahıplen tarafından kurulacak ı h ale komısyonu marıfetıyle yapılacak, kesin ıftoie Sosyol Sıgortalor Kurumu Genel Mudurlüğunce netıcelendırılecektır. Muteahrvt Inşoat Sozlesmesını ış sahibi Kurum ve Kooperatıfle Tiuştereken oktedecek, ödemeler kurum tarafından dırekt oıarak muteahhıde ycpılacaktır 5 Eksıltmeye gıreoılmek icın ısteklılenn, a> Mutearthıtlık karnesını (C. gruDundon ışın nesapkıma bedeJının 2/3'u kodar» b' Teknik oraçlor bıldirısını, c' Sozleşme tasorıstnın 5 moddesmds kayıtlı teknık elemcnlar;n caiıştırılacağına dair taahhutnofneslnı (noter tosdıklı> d> Sermaye ve kredı olanaklarını açıklayan maii durum bıldırisi (Banko'dan) e) Murocoot torıhinde taahhudu devam eden ışlerıni ocıkloyon bitdırısıni. f) Murocaat torihıne kodar tcm olarok boşarılan ışler bildirismı, «kleme suretiyle ıhole tarıhınden (ihale gunu honçı en az uç gun evvelıne (19/3/1979 gunu mesaı sooti sonuna) kadar Sosyol Sigortalar Kurumj İstantoul Emlak ve İnşaot Muduriuğune yazılı murocootto bulunmolorı Yeterlık Beıgesi almalorı ve yeteriik belgesml kopalı teklıf zarflarına koy moları şorttır. 6 Gecıci temlnat miktorı 495.670 60 TL. olup, ısteklılerin Sosyol Sıgortalar Kurumu istanbul Eniök ve inşaot Mudur'uğüne yatırafak makbuzunu veya gecıci teminat mektubunu kopalı teklif zarfına koymaları şarttır. 7 Isteklılerm kapolı teklif zarfını rrakbuz mukabilın0e ihale komısyonu başkanlığma ıhate saotınöen en geç bır saat evve) vermelen şorttır. 8 Kurum, Yeteriik Belgesını verıp vermemekte ve ırmleyl yapıp yapmamakta veya dıledığine yapmakta serbesttir. g Telgrof ile mürocaatlar ve postadakl vaki gec kneler kobul edılmez. 10 Beledıyelerce ilânlardon clınacak vergı ve resımler Müteohhıt fırmalora aıt olacaktır. Ancak, ıha'e yapılmadığı takdırde Beledıyelerce ilânlardon ahnacok vergi ve resımler Kooperatıf tarafından odenecektir. Keyfryet ıldn olunur. (Koraboğ Reklâm: 904) 2061 KONUT İNŞAATI İLÂNI Kamu kesimlnin yürüttüğü 87projede 1 ile 12 yıl arsında EĞİTİM Atatürk Eğıtım Enstitüsünde 5 öâretm*nın görevden alınmak ıstenmesı oğretmenler ve oğrenciler arasında tepki ;ie karşılanmıştır. Öğretmenler bu konudo aralarında bir imza kampanyası duîenlerken. oğrenciler oralarmda oluşturdukları bır heyetle, oğretmenlertn Qörevlenne donmeeinı saglamok üzere girişımlerde bulunmayo başlamışlardır. Ögrencilef adına bu Konuaa yapılan yazılı açıklamado Bakanlığın tutumu kınamrken. faşıst komandoların okullarında uslenmesını engelleyemeyen, cinovet islenmesıne, öğretmenlenn, oğrencılerln vurulmosına cözum bulamayan Hukumetın. cözüm yolu olorak demokrot ogretmenleri görevden o'sTiıyacağı sovunuiT'UŞtur Öğretmenlenn görevden a'ıımasını haksız ve a ıtıdemokrat k bır uygulamo olarak yorunlayan oğrencıîer ayrıca Bakanlığa gıdeceklenr.i ve kıyımlar; teşhır ödeceklennı söylemişlerdir. ÖGRETİM ÜNİVERStTEYE GlREMtYEN ÖĞRENCİLERÎN SAYISI YAKIN GELECEKTE MİLYONLARI BULACAK • BU GENÇLERÎN YARATACAĞI TOPLÜMSAL SORUNLAR IÇİN ŞIMDiDEN ÇÖZÜM YOLLARINA GÎDÎLMEZSE, ZATEN DUYARLI OLAN TOPLUMSAL YAPIMIZA ÖNEMLİ SARSINTILAR GETİRECEKTİR. • LISEYİ BİTİREN ÖĞRENCİ. BİRKAÇ YIL SINAVLARA KATILARAK ŞANSINI ARARKEN. İŞ VE MESLEK EDİNMEYİ ERTELEMEKTE, AİLE BÜTÇESİNE YÜK OLMAKTADIR. Şükran KETENCİ gecikme var ANKARA, ia.a.) Turkîye' de kamu kesımıne bağlı bazı kuruluşlarco gercekleştırilmesı ongörulen 87 proıede, 1963'den bu yana 112 yıl arasında değısen gecıkmeler olduğu oğrenılmiştir. GECİKEN BARAJLAR Yetkılılerden alınon ve Devet Plânlama Teşkılâtı'nın raporiarında da belırtilen DSI'nın yuruttüğü 16 projede meydano gelen gecikme şoyledır: • Aşağı Yeşılırmak Projesı 6 yıl. 0 Aşağı Yeşılırmak 3. Proıesı. 1 yıl. • Aslantaş Baraıı ve hes. ProieSı: 7 /ıl. • Aşağı Kızılırmak 2. Proıesı: 2 yıl. • Yukarı Yeşılırmak 2. Proıesı: 1 yıl. • Dogankent 12 HES Proıesı. 10 yıl. • Karaka/a Pro>esı: 8 yıl • Karababo Baroıı ve HES Proıesı: 4 yıi • Oymapınar Projesı: 4 yıl. • Aşağı Buyuk Menderes Pro|esı 1 yıl. 9 Ankora lcme Suyu Proıesı. 11 yıl. 0 Guneydoğu Ancdolu 1. Proiesi: 1 yıl. • Aşağı Ceyhan Aslantaş 1. Proıesi: 10 yıl. • Konyo • Cumra 3. Proıesı 2 yıl. • Asogı Ged'z Proıesk 3 yıi. • Igdır Proıesi. 11 yıl. TEK VE TKİ'NİN GECİKMESİ: 56 YIL [a.a.i muhabırınin aidığı b'lg've gore, Turkıye'de kamu ke snvntie DSI proıelermden soir3 en buyuk gecikme. Turktye Elektrık Kurumu ile Turkiye Komur İşletmelen Kurumu'nun vjrüttuklerı proıelerde qorulmuştur. Bu ıkı kurumun 19 prolesınde. 15 yıl arcsmdo aeğışen gecıkmeler rneydano gelmıştir. Tek ve TKI proıelermin toplam gecıkmesi 56 yılı bulmuştur. Gecıken proıeler arasında Tekel Genel Müdurlugu de 8 proıe ile yer alrvvştır B J kurulusun yurjttüğu proıelerde de toplom 15 yllık b.r gecikme soz konusudur ( Atatürk Eğitim Enstitüsünde beş öğretmenin görevden alınması kınandı Kız yurtlarından polisin çıkması istendi istonbul Cemberi'taç ve Sıte <ız Yurtlorı'nda kalan oğrencıler, yurtlarındakı ceşılll gorunıar ve polis boskısı ile ılgilı yakınmolarını dHe çetlrmişler. /onetıcllenn sorunlarına cözum lcın cabo göstarmedlğıni söylemişlerdir. Her ikl yurtto da ısletüen kanttn!enn cok pahalı olduflunu, ciddi bır yemek sorunu ile korşı korşıya bulundııklarını belirten öğrenciler. koloriferienn yanmaması. banyo sorunu, anons vencismin bozuk olmosı. etüdlerin yetesızlığı. ecza dolabımn bulunmaması qıbı saglanması olanakiı, kucu^ ancak ogrencının yosomını gucieşt'ren sO"jnlaro dahi cozum getırilmesı ıcın yoneî cıler.n cabo gostermediklerm bel'rtrrvs erdır. İkı kız vurdunun crtaK acıklamasında ayrıca vurtloro ysrieşmıs olan pcnsin tovrından ve basksından yakınılmokta, sarkmtılığa kador voran davranışiar, yerll verslz aramalar dışında. pclıslenn yurttaro odeto ysrlestığı. konvn ve telefonlonn kullonıldığı kondorlarm ıçgo! edıldığı vurgulanmoktoOır Sıîe Kız Vurdu'ncıo bır blokun tcrramen polıs tarafından kullan Idığı do hatıriotıiaro< yurtta kaian polısler nedenı ile. kız ogrencıle'ın ne bahceyı ne de korıdorları kudanamadıkları. kıziann kaldığı bıcı.larla polıslerln kaldığı blokların bağınlılı olduğu bellrtıımektsclır K'z yurtları öğrencııeri, başta polısın cekümesl olmok uzere yonetıci'er.n soruniarma çozum getirmelerini istemışlerdır. İlköğretim yöneticilerinin atanmaları yönetmeliğinin değiştirilmesi önerildi i'köğretlm yöneticiliklerıne atanma, bunların yerdeğiştırmeleri ve görevden alınmalonna illskin yönetmeligın, getırtiıjj; ılkelerin obıektif değerlendirmeyı ortadan koldırdığı. cel;şkiler ve oksaklıklarla dolu oıauğu öne sürülmüştür Yonetmelı«ın yeniden gözden geçirllmesinı. çelışkı ve sokıncaların ortadon kaldırıimasmı ısteyen eğltimcıler, özelllkle «takdir hokkı»nın sokıncaları uzerinde durmakto, yönetmelıkte düzeltllmesıni Istedlkleri oksaklıkları şöyle «ırolamaktadırlor: A) 2'lnci madd» «Bu yönetmeiıâin amacı birincı moddeae yazılı yöneticiliklere yetenekh, deneyımli, meslekı ve genel kultura sahıp, kurumu yeterlılıkle yonetecek nıtel.kte kışiierin seçılmesını scğlamoktıı» demektedır. Değerlendirrrse ölcütlerını belırleyen 20'ıncı madden'm (d) fıkrası ise meslekteki kıdemın 15 yıldan fazlasını puanlama/a katmamaktadır. Bu durumda onbe? yıllık bir mesl&k kıdemı ıte, yırmı, yırmibeş yılltk bır nıeslek kıdemı arosında bır fark kalmamaktadır. B) Yönetmeligın 7'inoi maddeslnln (c) fıkrası üclu öğretım yapan ve 700'den fazla öğrencisı olan okullara üç mudur yardımcısı atanır emrinl taşır. Doğru dürüst binası bile bulun mayan cok okulda. gerektiğinde asıl kadroya öğretmen bulamazken, böyl« bır okuldo bır müdürte üç yardımo ki dort öğretmenin sınıftan alınması savurganlığın bir örneğidir kanısındayız. C) Yönetmelığin 13'üncü mod desınm Vıncı fıkrası «Yonetıoi atamalarının, değerienairme so nucuna gore yapılmasi asıldır» emrinı taşır. Buna karşın aynı BÜYÜK BİR AN0NİM ŞİRKET ELEMANLAR ARIYOR Şirketimizin Mecidiyeköy Merkez Büro ve Gebze Fabrikamızda çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen şartlarla elemanlar aranmaktadır. 1. Vardiya Mühendisi: (Gebze Fabrika) Makina veya Kimya Mühendisi olup 30 yaşını aşmamış ve askerliğini yapmış. tercihan İngilizce bilen bir eleman. 2. Eğltlm Nezaretçisi : (Mecidiyeköy Merkez Büro) «Sanayide Eğitim»konusunda müfredatt olan yüksek öğrenim kurumlarının birinden mezun, aynı konuda 2 yıl iş tecrübeli ve çok iyi İngilizce bilen, 2535 yaşlarında bir eleman. (Erkek adaylann askerlik görevini tamamlamış olmaları şarttır.) 3. Elektrik Formeni: (Gebze Fabrika) Erkek Sanat Enstitüsü Elektrik Bölümü mesunu, tercihan Elektrik astsubayltktan ayrılma, ikinci sınıf elektrikçilik ehliyetii ve en az 5 yıl ustabaşılık tecrübesine sahip, askerlik görevini tamamlamış ve tercihan Elektrik dışında pnömatik ile elektronik konusunda bilgili bir eleman. 4. Daktilo: (Gebze Fabrika) Asgari lise mezunu on parmak daktilo yazabüen ve ingilizce yazabilecek derecede lisan bilgisine sahip, (çok iyi ingilizce bilgisi tercih sebebidir) 30 yaşını aşmamış bir bayan eleman. 5. Laborant: (Gebze Fabrika) Lise fen kolu, tercihan Kimya Sanat Enstitüsü mezunu, 30 yaşını aşmamış. askerlik görevini tamamlamış ve vardiya çalışmayı kabul eden bir eleman. (Konuyla ilgili 2 yıllık iş tecrübesi tercih nedenidir.) 6. Enstrümancı: (Gebze Fabrika} Tercihan Erkek Sanat Enstitüsü Elektronik Böiümü mezunu, askerlik görevini yapmış, benzeri bif işte 3 yıllık iş tecrübeli ve pnömatik konuiarında biigili bir eleman. 7. Elektrikçi: (Gebze Fabrika Erkek Sanat Enstitüsü mezunu 2. sınıf Elektrikçilik ehliyetine sahip, askerlik görevini yapmış, 30 yaşını aşmamış ve benzeri bir işte 3 yıllık tecrübesi olan bir eleman. Gebze Fabrikasının İstanbul, Kadıköy ve îzmit yöresine her çalışma düzeni için Personel taşıma servisleri olup, ilgilenenlerin yeni çekilmiş bir fotoğrafları ilışik kısa özgeçmişlerini (ilgilendikleri işi de belirterek) P.K. 156 Mecidiyeköy adresine «Eleman» rumuzu ile en geç 18.3.1979 tarihine kadar göndermeleri rica olunur. Tüm müracaatlar kesinlikle gizli tutulacaktır. 'Reklam Moran İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1557/11534 sayılı mezunlyet diploması kaybolan Makina Fakültesl 1972 1973 Eklm dönemi mezunlanndan Mehmet Fazlılar'a duplicat diploma verileceğl. bu husustokl Yonetmeliğın 6. maddesi uyarınca ılân olunur. fBasın 157T» 2052 I L Â N SARIYER SULH HUKUK HÂKİMÜĞİNDEN Sayı: 979/109 Mohmet Feridun Arsoy tarafından Safiye Güzide öktem aleyhine Ikame olunan vasl toyinl dovastnda Sarıyer Emirgân cilt 003/ 06, sayfa 4, kutük 555 de nüfusa kayıtlı Safiye Guzlde Öktem'e Mehmet Feridun Arsoy'un vasi tayln edildıfli ilân olunur. 1/3/1979 . . / 2065^ yonetmel'ğın 2i'ncı maddesi İl Mılü Eğıtım Mudurune yalnız Dir aday icm (5) takdir puanı kuüanma hakkı vermiştir Gercı bu takdT hokkı bazı gerekcelere bağlı gostenlmek ıste nllmişse de durum Yönetmelığin 13'uncu maddesinin Tinci fıkrasına ve idari tasarrufların hukuka bağlı olduğu prensıbıne de aykırıdır. Ç) Yönetmelığin 24'üncü mad desı İlköğretim Müdür ve Yardımcıları hanc dığer İlköğretim kurum müdürlüklerıne «Değerlendırme sonucunda, en cok puan alan ikı adaydan uygun görüleni Mılli Eğıtım Muduru nun önensı ve Valilık onayı ıie atanır» demektedir. Bır iıkokul mudurlüğüne ıki veya atıha fozla kişinın başvurduğunu kabul edelım Adaylardan bırı 30. dığerı 20 puan almış olsun. 20 puan toplamıs k'Sinin toplam puanı icmde Milli Eğitim Mudürünün takdir hokkı o'on 5 puan da bulunsun. 24'uncu maddeye göre 30 puan olan değil 20 puan alan mudürluğe otanabillr. Bu durumda Yönetmeliğe hic gerek yok. D) Gene Yönetmeliğin 32'incl maddesinin binnci fıkrasında yazılı bulunan ehlzmetin gerek li kıldığı dığer durumlardo, yö netcılerın gorev yerlerı. yasal yetki sınırları ıçınde Mıilı Eğıt'm Mudurunun onerısı uzerıne Valilıkce değıştırılebilır» cumlesı ne Anayasa ile ve ne de hukukun usîunluğu prensıbı ııe bağdaçamaz. E) 31'ıncı maddede ise «Acık veya acılacak aynı türden bir yönetıcihğe yer değ.stirme yoluyla atanma istenebıleceğ'nı ve bu isteklerin Müli Eğitim Mudurlüğunce uygun görutduğu takdirde Valiiikce yerine getırıiebılır» denrpektedır. Bu mad de ise gerek duyurma ve gerek se değerlendırme konularına aykırıdT. TÖB DER ŞUBELERİ, ÖZLÜK HAKLARI İÇİN ORTAK AÇIKLAMA YAPTJ TÖBDER'.n İstanbul'da bulunan 6 şubesi adına yapılan ortak yazılı açıklQrmıda. kamj kesıminde calışanların yararlandırılması amacı ile herkesın bır ust dereceyo otlamasım on gören uygulamanın bazı haksızlıklara yol açtığı beürtitm.ş. vapılması istenilen duzeltmeler şöyle özetlenmiştır: «Bu yasanın uygulanmasındo 1. derecenin 4. kademesine gelmiş memurlara bir hak sağ lanması söz konusu değildir. örgütümüz TÖBDER olorak. bu durumda bulunan tüm kamu görevülerine bir derece yükselmiş görevliler» ödenen fark kadar bir ödemenln verilmesfni önerlyoruz. 1979 bütcesiyle befirlenen ek ders ucretlerinln, öğretmenier arasında ayrım gözetilmekslnn ödenmesmi Istiyoruz. İlk, orta ve llselerde görev yapan tum öğretmenlerimlzin ek ders ucretlerlne yapılocok artıçın ay nı olması g«rektiğinl vurguluyoruz.» Eğitim ve öğretımle iigıll sorunlardan soz acıidığındo konuyla ilgili olarak hemen her öğretmen, ociklayıcı y a da temellendlrici bir takım göruşler öne sürecektlr. Bu göruşler buyük bır olasıIıkla ve özetle şunlar olabilır. «Halen uygulomakta ofcuğumuz 1968 tlkokul prograTiı ulkemiz koşullan karşısındo gercekcı değlldir. Alt yapısı yoktur. Okuliarımızın öğrencj sayısmdaki nicel artıs. ögretim yopmayı oJanaksızlaştıracak boyut lara ulaşmıştır. Araç gereç du rumu son derece yetersizdır vb... Bazı öğretmenlerimiz ise soruna. bilımsel anlamda yaklaşacak, Eğitim sorununun yapısal olduğunu vurgulayacak. bu sorunu, ülkenin. ekonomik politık. Ideoloıık yaptsından so yutlayamıyacağımızı söyleyecektir. Bu eleştirilerin bağrındo, bir doğruluk, bir cıddiyet. bır haklılık bulunduğuna yurekten kotılıyorum. Ama ben şunu do görmek Istıyorum. Bugun, Kuramsal on lomdo doğruları söyleyen bir öğretmen. aynı doğrulorı uvgulamodo da gösterebilmeli, koyduğu tavırlar sağlıklı olmalıdır. Bu halfyle kendisine en yakın olan işci ve emekcllerden gıderek koptuğunu. demokrot özünün boşaldığmı görebllmekte mldir? Hangi Soğlık koşullorındo. EĞİTİM VE ÖGRETİMDE ÖĞRETMENÎN İŞLEVİ OLMALIDIR nerelerde, nasıl yaşadığım bılmediğl, bilmek (htiyocını duymadığı, bir öğrenciyl, başındo bıt cıktı dıye sınıfın orto.8ino cıkarıp orkadaşları korşısındo rezil eden. beslenme getirmed1 dıye pctaKİoyan. deftersız ve kalemsiz geliçinîn nedenlerinı göremeyen, nkşama kodor simit satıp blrkac kuruş kazonmaya uğraşan bir cocuğu ertesı gün ABD'nln başkentin! bılmedi diye, aptallıkla niteleyen. sınıfındakj birkac varsıı oile cocuklarının etkinliği ile övunen. sayfalar dolusu ödev sayfalar dolusu ezberleme metinleriyle o kucucük yavrulara cdunyayı dar» eden, psikolojı, felsefe, sosyoloı't. pedagojl gibı sosyol bılimlerle pek tonışık lığı olmayan. bir ÖĞRETMEN korkunc bır celişkı Içlnde değl midir? Bugün Öğretmenin görevl, birkac öğrenclye kırmızı kordela takarak mutluluk oyunu oynamak olomaz. Bugun öğratmenîn görevl, mufettiş için eğitim yapmak, müfettişin eğılimlerirte koşuilanmak (sınıf hazırlamak, koşe ıer hazırlamak, susler yapmak) olamaz... Atatürk, «öğretmenler, Yenl nesıl Sizin eserinız olacaktır» derken, öğreîmene olan guve." nı ınancırn vurgulamak ıstıyordu. Acoba şimdi yoşomış olsaydı, ve bu martzara karşısında aynı sözleri yineiemek ıster miydi?. Yokso şöyle tnı söylerdi: «öğretmenlerl Yeni nesille swn olakciız voktu1'1 » Son olarak şunu önemle vurgulamok ısterim. Dogru bildığl eğitıml uyguladığı içın, gercek bir demokrat olduğu için, sorumluluğunun bilincınde olduğu içın, 3urulen, kıyılon, öldürülen ÖĞRETMFN!M Sözlenm asla sano değildır. Nazmi ŞENTÜRK Lise ve dengı okulları bltiren yaklaşık 400 bln öğrenci bu günlerde smava katılmak icın fjereklı hazırlıkları sürdürmekte dirler. özel dershonelerın adeta sektor halıne geldiğı ülkemıioe, üntversite kapılarında bekleyen oğrencilerin ancok S10'u yüksek ögretim kurum lanna girebılmekte, %90'ına yokın kısmmın tse unıversıteie rın kapılarında giderek yığıld.klcrı gorulmektedir. Unıversıte ve yüksek okulla ra giremıyen öğrencılerin saVısı bu gıdışle yokın bir gelecakte mılyonları aşacak ve so run, daho önemli çıkmazlara gırecektır. Milyonları aşacak o ian DJ genclerın yoratacağı top lumsal sorunlar ıcın, şimdiden cozum yo'.lorına gıdiimezse zaten auyariı olan toplumsal yapımıza onemlı sarsıntılar Qetıreceği acıktır. Ülkemızde orta öğretimin ya psı incelendığınde özellikle li seler ıcm carpıcı yanlışlıkların pclıtık cıkarlar ıcın sürdürüldü ğjnu gormekteyız. Lise öğretım proğramiarı yalnız teorık genel kültüre dayalı akademık oğretım içın (Ünıversite ögretirri ıcm) temel olabılecek niteliktedir Bu acık gercekten yoa cıkarsak, lise oğretiminln ha yata hazırlayıcı hıc bır yanı ol madığı ortava cıkmaktadır. Bu na gore; Lıseyi bitirıp üniversi teye gıremeyen yüzbinlerce öğ rencı ıçm yapılan harcamolar buyük olcude bosa gitmekteoır Bu oğrencıler yaklaşık üc vıi sure ile üretimden çekilıp tuketıcı olarak topluma yük ol maktodırlar. Lıseyi bıtıren öğrenci bir kaç vıl sınavlara katıiarak kazanrra sonsı aramoktadır. Bu süre ıcınde genclerın ış ve mesiek edinmelerı genelllkle ertelenrrektedir. Aile bütçesine katkıarı olmadığı gibi aileye yuk ol maları. genclerle oileieri arasında genellikle olumsuzluklar yaratmakta ve bunun sonucu olarak genclerın ailelerinden ko pup kohvelere. sokaklara ve sonuc olarak terorıst eylem ce te.erıne kaydıkları gözlenmektedır. iş ve mesiek sohibi olma yan. aılelerıne yük olan gençls rın psikoio|lk yapılan doğal olcrok bunu getirrnektedir. Kısacosı bu gençlerın kaybedecek hiç bır değerlerl olmadığı gıbı kendılerlnı yaşamo boğloyan etmenlerden de yoksundur lar Bunun sonucu olorak oa duyorlı. oktif ve yaşları gereğı soldırgan tavırlannı düzene karşı yönelttikleri, çoğulcu de mokratık düzen yerine otokrattk devlet özlemcilerinin ortaya cıktkiarı gozlenmektedir. Ünlversiteler Yaso Tasansı tortısmoları sürerken belki da ha onemlı olan bu konunun da enine boyuna ele alınması ge rekmektedır. öteden beri sınavlorın obıektif olmadığı, genellikle öğretmen. ders araç ve gereçlerı bokımından yetersız olan doğu illerimizdeki lise lerden cıkan oğrencilerimızın vuksek oğretim kurumlarına or tolamalara göre giremedlğı bıiınmektedir. Tüm bu olumsuzluklorın ortadcn kaldırılabılmesı elbette zamon isteyen ciddi çalışmalar ışıdir. Konu. eni ne boyuna gözden geçirilirse daha sağlıklı cözüm yoliarı çı kabileceği gibi. ülke gerçeklerınden yola cıkarak bazı pratik cözumler önerilebilir. Politık yatırımlar Için ocmış bulunduğumuz bir çok !ısenin kapatılması gerekecektır. Ancak kapatılacak olan lıselerın meslek okullarına dönuşturülmelerı ulke gereksinimı icin zorunlu gorulmektedir. Bu yolla sanayileşmek ve tek noloıide ılerlemek isteyen ülke mızde ara teknıK eleman yetiş tirılmesine yeni olanaklar cıkmış oluyor. Yıne meslek okullarından yüksek oğretim kurumlanna gecış ise kapalı tutulmamolı, akademik çalışma yapobılecek meslek okulu öğ rencileri kendi alanlarındo yük sek öğrenime geçebılmelidir. KIYASETTİN AZAKLI Köy okulu yapmak için kampanya açıldı Yoksullara Yordım Demeği iki köy okulu yapımı için yardım kampanyası acmıştır. Dernek Başkanı Leman Arbat lı, okul doğılımmda Anadotu'nun olanaksızlıklarını göz önune alarak, yapılacak okullardan biri İcin Hakkari'nin Şemdınli Beyyurt köyunün secildiğını ocıklamıştır. 150 haneli ve 55 ilkokul çağında öğrencınin bulunduğu, yolunun ise Köye Ulaşım Proıesı kapsamında henüz yopıldığı Beyyurt köyündeki ilkokul icm proıe calşmaları nın tamamlanması aşomasına gelinmiştır. ikinci köy okulu icin İse, Pen dık Kaynorca koyü seçilmiş ve okuiun arsası oynlmıştır. Arbotlı, 1150 civartnda cocuğun ayrı ayrı kiralanan oda ve dükkonlorda bu ders yılını sürdürdüklerini belirterek, cocuklan dükkan köşelerlnden kurtormak çabcsında olduklarını söylemiştır. İkı okul yapımı İcin yardını toplanması amacı ile özel kartlar basılmış, Tıcaret Bankcsmda bır hesap açılmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog