Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURİYET 7 MART 1979 Maraş katliamını kınamak amacıyla ögrencileri saygı duruşuna zorladıklan iddiasıyla yargılanan iki öğretmene birer ay ceza verildi Cumhuriyet Haber Merkezl Vloraş kathOTr ndon sonra Vatan Lsesınde ogrencılerı 5 dakıkalık sa g duruşuna zor > ladıklar ıdda=ı/la haklarmda Sıkı/onetm Mohkemesınde da va acı an Emıne Cermıkh e Necla Şen atil oğretnenler o ^ ce bırer ay hapse mahkun edıt m ş'er daha sonra da bu ceza ları ertelenmıştır Ögretmenler savunma'nrmda suc amaları reddetmışler tan k olorak dırnenen ogrencıler de «Ogretmenlerinın kendılerıni hıc bır sey ırin zortamadıgını» beli'tmışlerd r F zık oğretmen Em ne Cermık'ı «Soykınmı de nebilecek Kahromanmoraş cı noyetlerı nedenıyle ınsan olan herkesın btı oioyı kırramosı icın ogrencıl«re saygı duruşu yoprr.olan ger*ktı§lnı soyledım Bır ogretmenın ogrencrsme bıraz da ınsanlık duygusu o^ıla mok gerektıgı kanısındayım» de m s Necla Sen de sa\gı c*urj su c n k mseyı zorıomadıgmı soylemıştir B J riava/a oice cd' ^or ş tu r rra sonj aa takıpsızlık t ara r veren daha sonra Aa Komutan K Adlı Muşavır ıq ıın ıste rrıne u/ara* ıJaıaname haz'ila yan A=<erı Sa LI YÜZDO^ Tur Lassa'da direnişçileri Jandarma sungu takarak dağıttı KOCAELİ {Cumhuriyet) Toplu 's sozlesmesındek bazı maddelenn uygulan madıgı ve 19 arkadaşlannın kanunsuz se kıide ısten otıldıklarını Merı surerek dırerıse gecei LASSA ışc lerı ıle landorrro ku/ve » rı aras nda dun sabah meydana geıen olay da landarmo sungu takmıştır Bu arada ba zı ışcılerın yaraland'ğı bıldınlm şt r Saboh fabrıkoya gelen ıscıle ın arasında buluran ve daha once de ısverence 'ş lerıne son verılen 19 k sı kapıaa bekle en guvenlık ku/vetlerı tarafından ıcen SOKU mamışti'' B u i j n uzerıne d ger ışcıler «Ya hep beraber gırerız ya do hıc gırmeyız d» ıroslerdır» Dana sonra dırerıscı ıscılerle gorev ı landarralar arasında ıtısıp kakısTa olmuş bu sırada |andarna sungu takmıştır Bu arada da bazı ışcılerın hafıfce yaralond ğı bıld rıimıstır Oiay fazla buyumeaen vo tıstırılmıstır Bıraz sonra d remşçı ıscıler n olav yerıntten 'opluca ayrıldıkları ve 42 Ev ere kodar yurijaukle ı goru'rrtstur BL. oro do olay ^erıre gelen Lcst k ls Sendıkası Baskanı Durmuş Alı Yalnız ıscılere bır konüsma \oparak kenoıernı teskın etm s je haklcrını kanur yoldan ara/acakların be lırtmıştır Dırenıscı şc ler doha sonra se, sızce doğılmıslard r Ote ,andan o aylar jzeme bır bı aı \a,ınc\an LASSA ışvefenı tur ışc le naen 8 rrort pe'sembe scba'i saot 8 e kador ş baş' yapnaıa'in o tc ıhe «ador ışbaşı yap mıyanlonn ış okıtlerınm feshedıleceg rı b ' dırm çtır Tekel'in yaprak tiitün dışsatımı <xeçen dönemlere oranla iki kat arttı Istanbul Haber Servisl Tekel Genel Mudurtjgbnur ycprck tutun dışsotırm geçe dönemlere oranla ıkı katı atış gostermışı r Yaprck tutjn dışsatımı 1977 1378 do nemınae 35 mılyon kı'o olarak gercekleşfi!^ 1 en bu donerr 80 m y o i kılo ıc n baglanî ar yapılrrts ve bugjne radar 46 mılyon kı o yap'OK "utun satımı yap Irrvştır Ceşıtlı o ıc lara gonder len yapıak tutun ler n /ı zae 90 ın n Ege bolgesınden saglan dığ b Id n'mıstır Tekel Genel Mtduru Orhan Ozet \CD ak Utun dışsatımının artır Imas ıcn gerek ı onlem erın a ınn akta oldLğını ve oncek ıkı donem 1976 1977 ve 1977 1973 ı.non er n e o'onla buyuk basorı saglanöı ğın 5o/!em < ( r = ıeE Gene1 Mjdu r o venı ac lacaV" 4 sı gara *obrir<as ıcın aereKİı tutunLi ontm'iz de<ı yıllo da bu tabnkalara avnlmosınn tutun dışsatımmızı azaltacağını sanmadıgmı belırtmıştır Yaprak tutun dışsct mı eylul ve mart ayları arasınHaKi sureyı kapsayan donemler mbarıyla cege lenoır ımektea r Eyijı 1978'de 3 mılyon 172 bın k lo ekım 1973 de 6 mıiyon 283 oın kılo kas m 1978 de 8 m lyon 894 bın kıio aral k 1978 de 5 nılyoi 516 bın k lo o cak 1979 da 6 mılyon 830 b n kıio ve şubat 1979da ıse 3 mılyon 751 an kıio yaprak tutun dışsatımı gerce< eşmıştır Dışsatımdan 1976 1977 donemınde 29 mılyon 045 bın 5S0 dolar dovız elde edıln s 1977 1978 doemınde de 95 mılyon 782 bın 820 dolar sağ anmıştır 1978/1979 done rrınae bu kaynağın ıkı ka'ından fazla arta cağı donemın ılk oltı ayında d ssat mdai 124 mıl/on 092 bın 754 dolor kazonıldıgı bıl dırıfTiıs'ır r hınde «İstanbut Ataturk Eğitim Enstıtusu Oğrencı Dernegı*nı k ırmaktnn sanık ulkucu Meh rret Besgu' Mehmet C^ar Za fer Harput Musîafa Toru Sa adettın Başbug ve Mehmet Re sat Uraf S kıyonet m Mohk°me sınce utuklanmış'crd'r • Istanoul Barosu Yonettm Kurulu nun ulkucjler 'orafın don Katledılen Savcı Dogan Oz un Ankora Sıkıyonetım Woh kemesmde gorulmekte olan du rusmada mudahıl durumunca bu unan esı ve cocuklanna ge reKlı tum yasal /orcnılaraa buljrma kararı aidıg belırt I rrıstır ANKARA DA Arkara S kı/onetırr Mahke mesırde bır a, ıcmde 174'u sag egtımlı loplaiı 339 kış n n /ar gılandıgı belırlenmş onemlı SJ yı acak uc karar alınmıştır Bun lardan ıkısınde 3 ulkucu aaı ceza'ara carpt rılm şt ' • Haaandede ^oyunde 7 o cak gecesı soraMarda «Vurun bozkurtlar tılkıye kurtulacak Turklyeı «Basbug Turkeş» g bı sloganlar atarken koy beî^cıs nın ıntar na karsı ık b çak ce ken Alı Dogcr ve Bayram Do gon adh ık ulkuCi kardeşın ,a r gılarnasına aun Ankara S kı voiPt m MohkeıTies nde aevam edıln ıstır DurısTiada c lırk =ı o arak dınleren ruh saglığı uz man sanık'ordan Ba/ram Do gan n Ik ^celemeaen sonra zeka duzeyı açısırdan dusundu rucu b r k ş I a oldugunu bu vuzaen musarade oltna aıınmo s gere"t gım soyiemıştır Moh ! eme Bcvrom D'gan ın m ısa hade altına alnmasna korar vemıstır 33. DÖNEM YEDEKSUBAY ADAY ADAYLARI SİLAH ALTINA ALINIYOR Istanbul Haber Servısı 33 donem yedeKsubay aday a dayları s loh alı na alınmayo başlan ı ış ır A>r ca Askerlık Subeler re goide'ien emırde tabıp dış tab bı eczacı ve ve tennerler ıle bazı koşullarda og retmenlerın b r bolumunun < e 1 vedekaubay aday adayı olarok sılah a lına alınacakları bıldırıl m st r Mı I Sa/tınma Bakarl gı ta rnf riar &s*»r k Sub°l? ne dun ulaştırılan emırde 33 grup an 30 Kasnı 1977 gurune ka dar askerlıkler cın karar aı Jırmış bulunanlann sılah allı na alınacakarı be rt Imıştır Kanşık sınıflordan oluşan 33 grjbun yanı»ıra. bazı sınıflar dan dcha sonrakı donenler de sılah artına alınmaları bek lenenler de emre gore Asker lık Şubelerıre basvuracaklar dır MM Sayuirra B3<an ıgı nın emrıne gore "Î1 Ocak 1979 gu nune kadar askerlıkler c n ko rar oldırmış bulu^o do<tor ve sağ IK mensubu yedeksuba\ aday adaylan 35 38 37 38 ve 3S grup an olup 30 hazıran 1978 gunune kadar askerlık'»rı ıc n karar aldırmış d s tabıp lerı 35 36 37 grupîan clup 30 nıson 1978 gunune kadar as kerl klerı ıcn karar alaırmış eczacılar 33 3" 40 41 42 43 grjotan olup 31 ekın 1C78 gu nune kador as'erlıklen ıcm karor a d n s veterınerler sı 'oh altıno alınocaklardır Err,ır de 34 gruptan 47 gruba kodar olanlardan 28 2 1979 gurune ka dar askerhkıer ne karor aldır m s olan 1948 ve daha ya? ı do gumluıarın aa ogretmen dok tor dış tGbıb ve eczacı ar da dahıl oima< jzere Askerlık Su beler "e bas/urmaların n zorun Iu oldugı vurgulanmışt r 33 gruptan 30 ka&ım 1977 gunjn° kadar askerlık erıne karar aidr rr ş olanlarla daha oncekı grıp lardan M Eqıtım Ba<anhg na oaglı ılk ota lıse .s dengı o kullarda bu'ııl caiısan oa e> nsnlerden M lı E a l n Bak~r ğmca ek 7 kıml k belges y e c eV K tfhın teklıfı vaD'İTiam s og eımeı er de = la'ı oltına a I nmcKtad r y M I ı Egı'm Ba kanlıgı tarafından ek 7 belges / e sevk ten rı teklı* ed Imış olan'a dan ogre'menl k gorev isnnden ıs' fa suret/le c m o n iorın do s'ıfa edprek aynldiK orın be geleiie en kosuıuvıa os^ ere alınacakları ac klan Tistr N I ı Sa.unma Baranlığ nca " Askerl k Subelerıne gonder 'en emrın ayrıntılı oldugu ve as<e re cl nmatorı oiosıltğı bulunon yurttaşlarm kısa sure cmde şubelerıne başvurmaıarının gerektıgı bıldırılmıştır DİYARBAKIR UNİVERSİTESİ FEN FAKULTESİ DEKANLIĞINDAN Okutman Alınacaktır Fokultemız n ocık bulunon kaorolarıno korşılarınbo gosterılen sayıda 1750 1765 sayılı kanun u/arınca Okutman alınacoktır Isteklılerın gerei'l belgeler eklenmıs fotoğraflı bır dılekce ıle 21 mart 1979 gunu akşamına kcdar Fokültemze başvurrroları rij.urulur Imt han gunu vı> yerı adovlara vazılı olarak bıldırıtecek'ır BAŞVURANLARDAN ARANAN NITELIKLER A Yı lik Yuksek Okui (Brcnşmdo) veya Fckulte mezunu oimaları Adı Ingıl ?ce Okjtmanı Almanca Okutmanı Kodro Derecesı 8 6 Adedi 1 1 gut Gozen «Sanıklaın ÎKIVOnetım yasaklarını dmternenek kasıt ve iradesıyle hare<et el medıklen konjyu ogretmenlık gorevlen ıçensınde begeıiendır mıslerdır Musnet suc yasal unsurları ıtıbarıyle olusmamıs tır Bu nedenle her ıkı sanıgın da beraatlarını talep •derım » den ıstır Mat keme daha sonra karar rı oc klarış ve b rer ay lık cezoları erte enm st r • «Hergun» çazetes rın 11 o cak aunlu saytsındo yer olan «Esgudum Komutanları» başl k n vazıdan dolayı TCK nun 153 ve 159 maddelerıne gore ceza londırılmalan ıstenen Yazı Iş lerı Muduru Vey s Sozuer ıle /a zar Doç Necmettın Hacıemın og u dunku savunrnalarındD suc lamaları reddetrnşlerdır Yazar Hacısrojcogıu «Ben Turk dilı ve edebıyatı hocasıyım Bırcok mahkemede bıltrkısılık yaptım Neyın tahkır ve tezyıf oldugunu bıiırım. Turkıye Cumhunyetının variıgı bolunm«zlıgı, Turk milletinın butunlugu. bu gaye ıle calısıyorum Turk Sılohlı Kuv vetlerı™ tahkır ve tezyıf benim fikır yapıma uymoz» dem s ' ' • Iz nsız o orok 23 ouak ta Hastabakıcı ve pansumancılar da tam süre yasası'ndan yararlanacak ANKARA (ANKA) Yard mcı lıızmetle sı" fında bulu nan hastabaK cı ve pansjn cn cılar da tam stre yasas ıu kumlerınden yorarlanab lece^ lerd r Sagl k personel nın tam su re çalışma esuslar na ışkn 2"62 sa/ıl Yasa n n bes rcı maddesınde ver alan benzer lar» deyımı cıne kınle' n g re ceğı vardımcı h zmetler ^ m nda bjlunan nabtabaKrı ve pansumancılann bu de/im kap samı cıne g rıp g rmeyecekle rı /oljnda Ma ı,e Bakanl qı ı ın 'Sterttı uzer ne Scy stay Gerel Kurjlu tarafından bıldırılen go 'UŞte hosıabakıcıljr ıi yura cı hızmet er smı'ı cınde b u ı n duklar > *a/dedılerek lıoato bakıc lann hem^, re va a rıt, s be ize o arak kabul ed Imeler •e ue'ek' o'ekı koSLİıan to^ v mak ka,dı le soz konjsu be şınc madde kapsanı"a aln malorn fı ,asaı acıdan murn kun goru d j g ı» behrıilmekte d ' Sa/ışıa/ Genel Kurulu qo rusunde cvrı oır kad'osu bu 'uımn/an pansjman&ı ar haK <ındc bu koman br karar c ınmosıra gerek olmadıgı bıloı rılmekted r (Basın ı2170, 2042 Hisse Senedi ve Tahvil İlanları • AK CIMENTO 650 000 • UN'ROYAL 700 000 • YAPI KREDI BANKASI 1 000 000 • GARANTI BANKASI 300 00( BANKER SEMIH (Semıh YILDIZ) 4 Vakıf Han Atmo Kot No: 8/1 Sırfcecı . Istanbul • • • MEBAN YAYINLARt 1977 MEBAN SERMAYE PlYASA YiLLIGl 7URKIYEDE ILK DEFA YAYINLANAN YILLlGlN F NATI 250 TL MEBAN SERMAYE PIYASASI BULTEN ayda bır yayınlanır Ay rıco haftada bır fıyat lıs tesı gonder I r Fıyatı 10 TL Y llık A bone 120 TL Yurt dı s abone 240 TL Abonman beaellerı sırke tım ze ve/a YAPI ıvREDI BANKASI Gola a Sıoe= 5000 5C ,e yatın cbı ır HİSSE SENEDi NEDIR"? Fıyatı 25 TL TAHVİL NEDIR? Fıyotı 25 TL SATIŞA SUNULAN MENKUL KIYMETLER: ASLAN CIMENTO Serma yesı 207 mılyon TL 'dır 1977 Vİında 10 mılyon kar sag ladı °o 4 87 temettd dagıttı SeTna/esmı 300 mılyon TL ya yukselttı DEVA HOLDING Sermayesı 200 mılyon TLdır 1977 yı lında 43 9 kâr sagladı °0 10 temettü dogıttı FURSAN Sermayesı 75 mılyon TL dır KARTONSAN Sernayes r 140 mılyon TLya yukseitt 1977 yılında 83 4 mılyon kâr sagladı %40 temettü dagıt t KOC YATIRIM PAZARLA MA Sermayesı 400 m lyon TL dır. ^ 2 0 temettü dagıtt MAKINA TAKIM Serma/esını 125 mılyon TLya yukselttı % 35 temettü doğıt'ı OLMUK Sermayesı 150 m Iyon TLdır 1977 yıl nda 69 7 mılyon TL kar sagladı °0 30 temettü dagıttı RABAK Serrravesını 280 mılyon TL yo yukselui 1977 yılında 132 3 mılyon kâr sag ladı %35 temettü dag ttı POLYEN Serma/esı 115 m I yon TL'd r 1977 yıiında 65 8 mıiyon kor sagladı %35 temettu dagıttı TEZSAN Sermayesı 100 mılyon TL'dır 1977 yılında 34 mılyon kar sagladı % 25 temettü dagıttı TAMSAN Sermayes 60 mıl yon TL dır 1977 yılınao 5 m lyon kar sagladı YTONG. Sermayesı 12 m l yon TLdır 1977 yılında 13 4 m lyon kar sagladı %30 temettü dagıttı ARANAN HİSSE SENETLERI EGE BIRACILIK EGE ENDUSTRI KOC HOLDING KOC YATIRIM PAZARLAMA KORDSA KAV NASAŞ NUH CIMENTO TOZ METAL UNIROYAL CIMSA Konut Inşaatı İlânı Istanbul S.S. Altmkcnt Sos. Sig. Yapı Kooperatifi Başkanlığından 1 Istarbul S S Altırkert Sos Sıg Yapı Koope ratıfı adına 30 ade' ışcı konutunu ıhtıva etmek uzere yaptırılacak konut ınşoatı kapalı zarf usuflıyle ve go turu bedet esaslarına gore eksıltmeye aıt leklıf sartna mes ndekı şartlarla eksıltmeye cıkarılm şt r 2 Işıtı hesapıanan bedelı 9 200 250 I ra 80 ku ruştur Bu bedele eks Itmeye aıt teklıf şartncmesındekı ve ınşaat sozleşmesı tasorısındakı şartla r alt nda ko nutların Emlök Alım Vergılerı ıle ıskân ve ışletme ruhsatı harcları dahıldır 3 Bu se a t sartnoneler ıle ıhale evrakı Sosva Sıgorta ar Kurumu Genel Mudurluğu Yapı Islen Da re Baskarlığı ıle Sosyal Sıgortala' Kurumu Istcnbul Em âk ve I ışaat MucJurlugu nae goruleb lır 4 Eksı'tme 22 3 1979 gunu saat 10 30 da Sosyal S gortalar Kn'jmu Istantj Em ck ve Insaat Mudjrltğunde s sarıp er tarafından ku'Lİacak ıhale kcmısyonu mar fet vle yapılaco* kesın nale Sosyaı Sıgcrtalor Ku rumu Genel Mudur ugunce net ceiend rı'eceKı r Muteal hıt ınşaat sozleşmesını ış sohıbı Kurun .e Koopera ı fıe muştereken oktedecek odemeler Kurum tara* ndcn dırekt olarak rruteahhıae yapılacakt r 5 Eksıltmeye gırebılmek ıcın ısteklılerın a) Muteahhıtlık karnesını (C gurubundan ışın hesaplama bedelm 2 3u kadar). r bl Tekn k aracla bıldırısmi c, Sozlesme tasarısının 5 maddesınde kayıt lı teknık elemanların calıştırılacagına daır taohhutnomesını fnoter tasdıklı) d Sermaye ve kredı olanakla nı acıklayan mall durum bılaırısı (Banka danl e) Mjracaat tarıhınde taahhudu devam eden ısler nı acıklayan bıldırısmi f) Murocaat torıhıne ^adar tan o arak basa rılan ısler bıldırısm eklemek suretı\le ıhale tarıhınden (ıhale gunu harıc) en az uc gun evvel ne (19 3 1979 gunu mesaı scot sonuna kadar Sosyal Sıgortalar Kurumu Istcnbul EmlaK ve Inşaat Mudurluğune yazılı muracaatta bulunmaları yeterI k belgesı almaları ve yeterlık belgasını kopalı teklıf zarfloma kovmalan sarttır 6 Gecıcı temınat mıktarı 289 757 52 TL olup ısteklılerın Sosyal Sıgortalcr Kurumu Istanbul Emlâk ve Insaat Mudurluğune yatı arak makbuzunu ve/a gec c temınat mektubunu kapalı le«lıf zarfına koymaları şart tır 7 Isteklılerın kapalı teklıf zarf nı makbuz mukabılınde ıhale kom syonu baskanlıgına ıha'e saat nden engec bır saat evvel vermelen şarttır 8 Kurum yeterlık belgesını verıp vermemekte ve ıhaleyı yapıp yopmcma^ta veya dıledığıne yapmakta serbesttır 9 Telgraf ıle muracaatlar ve postadakı vakı gecıkmeler kabuı edıltıez 10 Beledıyeierce llâTİardan alınacak verg ve re sımler muteahhıt fırmalara aıt olacaktır Ancak, ıha e »opılmadıgı takdırde beledıyelerce ılanlardon a ınacak vergı ve resımler kooperatıf tarafından odenecektır Keyfıvet ılân o unur (Basın 1665) 2046 ISTANBUL 14. ASLIYE HUKUK HÂKIMLIGINDEN 1978/578 Davacı Evantıya Kostantınıdıs vekılı tarafından davalı Anastas Kostantınıdıs aleyhıne acılan boşanmo davasında Davalı ANASTAS KOSTANTINIDİS'ın Beyoglj Taksım Turan cad no 12/6 aaresme yapılan teblıgat b latebllğ tode olunmuş ve zabıta arocılıgı «le ae yenı adresının tesbıti mumkun olmadığından dovo dılekcesı 2 3 1979 tarıhlı celse tc n ılaren teblığ olunmuş ve bu oturumda do hozır bulunmadıgmdan kendısme aıyaD kararının do ılanen teblıgıne ve yargılamanın 30 4 1979 gunu saat 930o bırokılmasına karar venlmış bulunulmaktadır Korar gereğınce yukarıda yazılı duruşma (junünde bızzot mahkememızde hazır bulunmanız veyo kendınızı kanunı bır vekıi Ile temsıl ettırmen z gelmedığlnız tokdırde yargılomonın fliyobınızdo devam ve sonuclandırılacağı gıyop kararı yerıne kaım olmok uzere bır ay muddetle ılanen teblığ olunur. 2 31979 (Basın 1647) 2043 ADANA İ.T.İ. AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN Adano I T I Akademısi ve baglı yuksek okullora 7334 soy lı yaso ve ılgılı yonetmelıkler hukumlerıne gore aşağıdakl dısıplınlere kars'larmdo bel rtı'en sa\ıda asistan adayı ve kadroiu ogretım uyesı alınacaktır. 1) Adana I.T.I. Akademısi ihtiyacı ıcm işletme Kursusu Muhasebe Kursusu Iktısat Kursusu Malıye Kursusu Ist Ma*s~ıotık KLrsusü Hukuk Kursusu Okutman (Ing Fr Almonca) Muhasebe Kursusu Danıstay karannı uyguiamayan Ankara Belediye Baskanı Dinçer yargılanacak ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Ankara II Idare Kurulu Da n stay <arannı uygulamayan Ankara BeıeC >e Baskanı Alı Dinçer m mahKemeye venlerek yargılanmasın karorlast rm s t r Ankara Beled yes Fen slerı Muduru Cenap Terzıogıu nu gorevınden alan Ankara Bele dıye Baskanı Alı Dıncer Cenap Terz oglu hakkında «Yurutme yı durdurma* *ararı veren Da nışta/ Besıncı Da resın n ka rann u/gulamomış Cencp Te' z oglu Sa/cılıga basvurnus Alı D nçer ın merrur Oıması rede nıyle Ankara II Idare Kurulu konuyu goruşerek karara boglamıstır Valı Yord mc sı Selahattın A pdogan ın bas><anlıgında top lanan Ankara II Idare Kurulu durumu ınceleyere* 660 10071 75 sayılı kara'iyla A!ı D ncer ın lma r ve Iskon Bakanlı gının da yozılı ıstemıne rag men Dan stay karannı uygu a maa>gı gerekcesıvle TCK nun 230 maadesınden yargılanma sın n gerekh ıg ne yargılama n n da Ankara Aslıye Ceza Mahkemeıer nden bınnde yapıl masına 6 2 1979 tarıhınde o/ b rl gıyle karar verm ştır Karar 15 şubat 1979 tarı hnde Belecı/e Baskanı A! Dıncer e tebl g ed Imıştır Cenap Terzıogiu 14 aydır a lamad gı mcas ve ozluk haK larını odemedıg ıc n Alı D n cer hakkında adlı yargıda 150 b n I ral k maddı tazmınat da r vası actıg nı da bıldırmekted BANKER SEMİH (SEMIH YILDIZ) • H =se sene'ler ntzı en vuk sek borsa rayıcı uyguloyarak alıyorum 9 Şırketlero ve şahıs ara aıt tahvıllerı faiz oranı tefrık et meden en yuksek pıyasa ravıcı uygulayarak ol yorum • Satın alrrak istedığmız hısse sened e tahvıllerı mues sesemızden uygun fıyatlorla temın edeb lecegınızden emın olobılırsınız. ADET As stan 6 4 As stan 4 Asıstan 4 Asıstan 4 Asıston Asıstan 5 4 Asıstan 1 Öğetırn Go'ev • 2) Tarsus Isletmecilik Yuksek Okulu ihtiyacı ıçin Işetme Dısıplını Muhasebe Dısıplıni Iktısat Disıplını Molıye Dıs plını Ist Matemattk Dısıplıni Hukuk Dısıplıni ADET 5 5 5 3 3 4 Asıstan As stan Asıston Asıstan Asıstan Aststan MENKUL BANMBtÜKve • • ARANILAN KIYMETLERDEVA HOLDING POLYLEN BURSA CIMENTO AK CIMENTO BATI ANADOLU CIMENTO CIMSA CIMENTO EGE BIRACILIK GUNEY BIRACILIK SUNTA YAPI KREDI BANKASI IŞ BANKASI GARANTI BANKASI SINAI KALKINMA BANKASI VAKIFLAR BANKASI ITTIHAT DEĞIRMENCİUK ŞARK DEĞIRMENCİUK PEGA GAZ AYGAZ PEGA PETROL SıFAS MENSUCAT SANTRAL DEMIR DOKUM NOBEL KAV UNIROVAL Ist klâl Caddesı Odakule Iş Merkezı Kat 17 Tol 44 28 36 43 09 32 45 17 65 45 54 20 Te!ex 23111 MBAN TR ANKARA ŞUBESI Gazı Mustafa Kemal Bulvart IŞTAŞ Han No 8 10 Tel 25 29 82 17 42 66 IZMIR SUBESI Cumhurı/et Bulvarı 1378 Sokak No 4 4 Alsancak Tel 14 71 45 14 01 64 MEBAN IN SIZLERE SUNDUGU HIZMETLER Yotınm Damşmanlığı (UCRETS1Z) Hısse senedi ve tahv I alınn satınrı Hısse sensdı vs tahvil kupon 'ahsılatı iKOMISYON SUZ) Portfoy yon»tımı Portfoy Analızı Srketler ıcm H sse Senedı Tahvil ttaocı ve plosmanla rı ıle ılgılı tum hTzmetler YUKSEK VERIMU SAGLAM MENKUL DEGER YATIRIMLARI Meban portfoyunde bulunan yurdumuzun onde gelen çeşıtlı sınal ve tıcarı ku••uljşlanna aıt tahvil ve h sse senetlerı tasarruf sohıplerının ıstıfades ne sunulmaktadır • Vades z °0 21 yıllık kazanç • Bır yıl vadeiı % 24 yıllık net kazanc • Ikı /ıl v a d e i ı n ° 3 0 yıliık net kazanc. MEBAN ORTALAMASI Oncekı gun (TL) 3041 Bugun (TD 3023 Deg s m 18 Degıs m (%' 06 • ARTIŞ DÜŞÜŞ Artan 9 HISSE Duş«n 2 HISSE Sabıt 39 HISSE TOPLAM 50 HİSSE • 3) Malatya I.T.İ. Yuksek Okulu ihthacı için Işletme Dısıplın! Muhosebe Dısıplıni Iktısat Dısıplıni Malıye Dısıplını Ist Matematık Dıslplınl Hukuk Dısıplını ADET 2 Prof 2 Prof 2 Prof i Prof " Prcf • 2 P'Of veyc \e,a eya ve/a /eyo veya Doc Doc Doc Doc Doc Doç • • • • • 4) Ankara İrtibat Bürosunda gorevlendirilmek üzere ADET Şofo1 llgılenenlerın ozgecmısler r>ı ve asıston adoy annın sına ına gırecekler v^boncı dılı be1 rtır basvurularını, 23 mart 1979 gunu colışma saa sonuno kadar Akademı Başkonlığıno yapmolorı ve 25 mcKt 1^^ gunu saat 10 00da Adana I T I Akaderrısmds vaptlacaK \obancı dıl sına/ında hazır bulunmaları gerekmektedır As stan adaylan ayrıco bılım sınavına alınacak'ordif • • • • • • • • • • • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyır Hıdrogrofi vt Osınografı Doıresı Baskanlıgındcm Bildlrılmıştır ALTI N Cumhı ı ,et Reşct Resat Kulp u Hanıt AÜZ Napolyon Irgıl z 2 4 Ayar 22 Ayar 3000 3100 5°00 5400 4200 44u0 3200 3300 3000 3050 2700 2800 3300 35C0 376 00 376 50 344 40 344 90 • SATILIK KIYMETLER: • EGE BIRACILIK 100 Htsse (°« 100 sermoye artırımı yopıyor) • AYGAZ 5 Hısse (%1 000 Temettu kuponu uzerınde | • DEMIR DOKUM 110 HISSE O ( o65 temettü dağıtacak, %50 sermaye artırımı yapıyor • NASAŞ 100 HISSE ( O D35 temettü "İİ50 sermoye artırımı totbıkatı başlıyor. • AROMA 40 HİSSE (%35 temettü dağıtacak Sermaye artırımına gıdebılır.) • KORDSA 125 HISSE (%40 Temettü dağıtacak • KORUMA TARIM 150 HİSSE o ( o40 temettü dagıtacok) • SIFAŞ 115 HISSE (Surp rızler bek'eniyo • POLYLEN 300 00, • BURSA CIMENTO 550 000 • CIMSA 3 000 000 • • • DENİZCİLERE VE HAVACILARA 32 SAYILI BİLDİRİ 18 ıle 21 mart 1979 tarıhlerı arasında 08 00 den 22 00 yp kadar osağıdakı noktaları bırlestıren saha ıcmde seyretme demır eme avlanma ve bu sal anın 10 000 metre ye kadar olon yukseklığı can ve mal emmyetı bakımından tehlıkelıdlr AKDENIZ A 78 SAHASI 30 derece 15 dakıka 55 sanıye dogu 30 derece 17 dak ka 15 sanıye kuzey 30 derece 21 dakıka 15 sanıye doğu (3) 36 derece 12 dakıka 00 sanıye kuzey 30 derece 25 dakıka 00 sanıye cogu (4) 36 derece 12 dakıka 30 sanıye kuzey 30 derece 30 dakıka 00 sanıye dogu (5) 36 derece 07 dak ka 50 san ye kuzey 30 derece 30 dakıko 00 sanı,e dogu DENİZCİLERE VE HAVACILARA DUYURULUR. (2) (1! 36 derece 07 dakıka 50 sanıye kuzey {Basın 12103) 2054
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog