Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURTYET 7 M \RT 1379 B E Ş KONUT İNŞAATİ İLÂNI Istanbul S.S. Çatalpınar 2. Kısım Yapı Kooperatifi Başkanlığından 1 ISTANBUL SS Çatalpınor 2 Kısım Yapı Koopirotıf aoına 35 ade f ıscı konutunu ıhtıva etmek uzere yapî rılocok konut ınşaotı kapalı zarf usulu/e ve goturu bedel esaslar no gore eksıltmeye aıt teklıf şart names rdek sartlarla eksıltneye cı<arılmıştır 2 Işın hesaploncn bedelı 11568 235 lıra 90 *uruş tjr Bu bedele eksıltneye aıt tekl f sartnames rdekı ve ınsaot sozlesnesı tosarıs ndok, şor*lar oltmdo ko nutların Em ok Alınn Vero sı ıle ıskan ve ışletme ruhsatı harcları dahıld . 3 Bu ışe a t scrtnan eler ie t"ale evrak Sos/al Sıgor'a ar Kurırnu Genel Mudurljgj insaat Islerı Mu du ugu e So=yal S gortalar Kurjmu Istanbul Errlak ve Inşaat Mudurlugunde go ulebı'ır 4 Eks Itme 22 3 1979 gunu saat 1130 da Sosyal Sıgortalor Kurumu Istanbul Emlak ve Inşoat Mudurlu gunae ış sa i pıerı tarafırdan <urulacok hale koii svonu marıfe y e yap lacak kesın ıhale Sosyal Sıgorta lar KjruTU Genel Mudurlugurce netıce\enaır lecekt r Vuteahl ıt ınşaat sozlesmesını ış sahıb Kurı,m ve Koo perat rle muş*ere*en c'tedecek odeme er kurum tara fından d rekt olarak nuteaMiıde /apılacak r 5 Eksıltrreye g rebı mek ıcın ıstek ılenn a Muteaht tı k Karresını C gurubundan ışın hesaplcncn bedel n 2 3 u kadar) b) Te<n k aracıor b Idırısın cl Sozleşrre tascnsınm 5 maadesınde ka/ıtlı f ekn k elemanlorın çalıştınlacag na da r taohhutnames nı (noter tcstıkııj d Sermaye ve kreoı olonaklonm ocıklayan malı djrum bıld rısı (Banko dan) e) Mıracaat tanh nae toahhudu devam eden ışle rını acıklayon bıldırıs nı f) Muracaat tar hıne kaaor tam o'orok başor lan ış er b Id rıs nı ekleme Sbretıyle ıhale tarıhınden (hale gunu harıç) en az uc gun evvelıne 119 3 1979 gunu mesaı saatı so nunal kadar Sosyal Sıgorta ar KuruTu Istanbul Eaila< ve Inşaat Mudtrlugune yaz !ı muracaatta bulunrraları Yeterl k Be ges amaları ve yeterhk belges nı kopalı teklıf zar lcrına koymalan sartt r 6 Gecıcı temınat m kiarı 360 797 08 TL olup ıs tek ı'er n Sos\a! S gortalar Ku'umu Istonbui Emlak ve Inşaat Mudurlugune \otirarak makbuzunu veya gec c temınat mektubunu kapal tekl f zarfına koyrraları şcrt tır 7 Isteklılerın kapalı teKiıf zar'ını makbuz Tuka b I nde Ihaıe Kom syonu Baskaniığına ıhale saatınden engeç b r saat evvel vermelerı şar'tır 8 Kurum Yeter k Belges nı ^erıp ı/ermemekte ve haley sapp yapnamakta veva d ledıgıne yapnaxta Ecevit: "Türk Yunan ikili sorunları bir ANKARA (a o ) Başbakan Bulent Ecevit ın TurKyey rı/a r e t eden Yunan s an ı gazetec erle yaptıg Konuşma dun ac k lanrrıştır Ecevit /unanıston aazetecılere Tjrkıye e Yura f stan soruniarı konu^urda «Bunlorın tek tek ya da parça porca degıl bır butun olarak e İe olınması geregıne ınanıyo rum Çunku ıkı ulke arasındakı ıkılı sorunlor bır butundur ya nı Ege nın ogelerı oldukların don bunları ayrı ayrı sorunlara bolmek yapa/ bır yoklasım o lur » "lem ştır BGSbakar Ecevit ve Ybno rıstan ın destegı teşvıkı olmo dan Kıbrıs so ununa cozurı ae t rılemeyecegını belırtm st r E cev t bır S C J jzenne Yura n stan ın N'ATO ya çen donme sıne Tırk ye nın ^arşı o n o d g nı soylemıs Je «Ancak Yuna nıstan ın ıttıfako gecıcı bır co zumle donmesıne prensıp ola rak karşı cıkıyoruz, cunku on gorulen gecıcı cozum 1974 yazı oncesı fıılı duzenlemelere do nulmesı anlamına gelmektedır * den sıir Ece^ t a,nca T j r k ye ı e YL narıston arasında bır saldırnaz lı« paktının ımza armas na da karşı olmanıg nı belırterek on cak ıkı muttefık aras nda boy e bır pakt i oUs'uru nas n n ce I SK olacagın b Id rm st r Ece v * bu «;onuaa kt uıke aras n do karşılı< ı gu/en guvence a tına alacak bı r s yasal belgen n mzolamo le eg n so^lerrıştır «Turkıye ıle Yunanlstan ara sındakı Ikılı sorunlarda zomon unsuru cok onemlıdcr Cunku sorunlar bır kez askıya alındı mı sık sık yenı sorunlar ortayo ckar ve genel sorunlar cozule memış oldugu ıcın bugunluk kucuk sorunların da cozumu ge reksiz yere guçleşir Kaldı kı bütündür,, li sorunlarırrıza karıştırmomaktır Gazetecı arkadaslanma sık sık anımsaltıgım gıbı yakın tarıhımızde TurKiye ıle Yuna nıstan aras ndakl sorunlara bos ka ulkelenn KOıştıgı veya ge regınden cok ılgı gosterdigı donemlerde bu sorunlar agırlasmıştır ve cozumlerı gucleşmlstır Zamon zaman da aramızdo gerılımlere ve hntta Sinncl Danya Savasından sonrakı gıbl catıçmalara neden o.muştur Ama ne zaman ıkı ulus kendı halıne bırakılm ssa sorurlarırı cczmek ve lyı ılısk ler kurmok bckımından buyuk yetaneklerı bulunduginu kon tlamıslardır Bunun doha once de değındiqım bır ornegı yıllar suren acı bır savaştan sonra bıle Ataturk İe Venızelos un ıkı ulke arosında yakınlasma scglamakta ve cok lyı ılıskıle' kurmakto quçıuk cekmem s olrralandır Bu, baska ulkelenn kendı so unlarıyla çok yuklu oldukları ıcın bızım sorunlor mızla fozla ııgllenemedıklen bır donemde olabılmıstır » Başba<an Ecsvıt sında Ba'ı Trokya da Turklerın sorun arına da dpği nerek her ıkı ul^ede ycşavon ozın ıklara eş t bıcımde dTıa nılnası gerektıg nı belırtnıştır îaman gectıkce tpmcl sorunla rın do cozumundeki gucluk ar tor Ozen gostermemız aereken bır nokta da baska ulkelen ikl • •• Islâm Konferansı Llkeleri ıızmanlannin katıldığı Deniz Hukııku toplantısı başladı I" a n Koiferansı u es ul'e erın Denız Huku<u jzmar ar top'artısı d j n Intercontnsntal OtPİınde baslamıştır Kur an ı Kerım ın okunnasi s oasıa^an »opıantının açıs konuşmas nı yopor D Sıslerı BoKanı GundLZ ÛKcun «Islam Ulkelen Denız Hukuku toplantı sının Istanbul da duzenlenmış olmosından buyuk mutluluk duy moktayız Bu vesıle ıle Turx ha'kının ve hukumetının en ıc ten dıleklerını Islam olemıne iletmekten kıvanç duyuyorum» aen ış ve sunları s o / e n ş t i r «Konfpranstakı danışmalar sonucu ortaya cıkacak Denız Hukuku sozlesmesınin gecerll ve uzun sure devam edecek bır sozlesme olabılrresı ıcın sozlesnenın butun ı'gılı tarat lann cıkarlorını gozeten cok dıkkotlı bır sekılde hazırlanma sı gerektıgıne ıncmıyoruz Bu cerçevede daha odıl uluslora rası hukukı ve ekononık s stem kurrrak yonunds atılacak so mut bır adım olacak sozlesme hakların kullanılmasını ve yu kumluluklerın yerıne getırılme sının lyı nıyetle yapıfmasını sag layacak hukumlerı ıcermelıdır Konferansın gecerlı bır soz lesme ortoyo cıkorobılmesı ıçın adalann tobi olocoğı reıım ya rı kapalı dsnızler u\usmazlık lann barıpçı yollarla cozumu gı bı sorunlcra gereken onem ve rılmelıdır Ikıncı Komıtede halen cozum fenmemış bulunan belırgın sorunlara tatmın ed cı cozum lcr bulunmadıgı takdırde bır cok ulkenin gelecektekı Denız Hukuku Sozleşmesıne katılmak ta gucluk cekecsgı gorusunde yız Sorunların ayrıntıları Ile tar tısılması ve vakıtsız oylamalar dan kacınılmasına ınandıgımı zı bu vesıle ıle belırtmek Iste rırp Coğrafı vescr npde > erle Denız Hukuku Kon'eransı onundekı sorun'ara fork'ı yakiGsımlcrın olması do galdır Bu etkene ragmen or tak gslen£qımızden kayno [ 'la non karsıl klı anlayıs ruhu ve Islam ulus'arının daha bılınc lenmelerıyle etkımızın artması amacına \onelık b r formulun bulunacagı ınancındayım » Okcun konuşnasın eBu amacın gerceklesmesı icm Islam dayanısması rehberımız olacaktır» aı/erek tamamlarış tır VEFAT Vîerhum Fofor Mastala Paşariın toıunu merhum Ismaı' Hakkı Paşanın \e \ü İe Fosfoı un üglu Saı 'et Fo>for un eşi Ic Mımar Sedat ıosfoı un babası Sabıha Guneş ın kardeşı Faı uk \e \e f ıse Gune,ın Belkıs ı.e Zı\^ En»ur ıle DneA \e Zek Demıreı n da\ıUıı ^dalet \ ahap ' e Dı Haluk \\an07lu ie \!vnıre ve Ozderr r "^aidi ın anralaıı Doçent Dı Sem ha Tulus Bedıı Vecıhı \e D'^tabıbı Vman Pe kıiıeı ı'c Ş°fknt ie \ c ı h Ba rak'aı ın enı^ eleı. Prof Dr Rpsım l u jsun oacanagı e^> /. ınian "i uksek M ma r TEŞEKKÜR Ho/oaroasa Gogus Cerrahısı Merkezınde bosorılı bır Ka p ame lyatı İe benı sag ıgmia kavuştuıon ABONELERIMIZE DUYURU Enerjı ve Tabıı Kavnaklar Bakanlığı nın oluru ve p etrol Islerı Genel Mudurluğu nun talımatı ıle rafınerıienn kalorıfer yakıtı uretımı durdurulmustur Eu sebepten oturu kalorıfer yakıtı kullanan mustenlerımıze 5 No fuel oıl teslımatı yapılabılecektır Bu husus ve 5 No fuel oıl un evsa'\ 1 Mart 1979 tarıhlı yazımızla mustenlerımıze bıldırılmıstır Sayın Muster lerımız gereğı ıcın duvurulur Opcıator Doktor Savın Hüseyin Çetin'e Kardıol^g Dr Sa\ ın serbest! r 9 Teıgraf ıle muraccatiar ve postadakı vakı qe c kmeler kabul ed mez 10 Beled yeıerce ıianlaraan alınacak vergı vs re s rrler fv'jteahhıt Fırmalara aı* olacaktır AncaK ıhale yapılmadıgı takdırde Be'ed yelerce ılanlardan alınacak vergı ve resıın er Koopera'ıf Larafırdan odenecektır Keyfıyet llan Olunır (Basın 1712) 2064 ARİF HiKMET FOSFOR P mar* 1979 salı jrjnu ^ efatetm ,t ı Ccna^esı ~ maı* 19~9 çai5,amba sunu og e namazından bonM ^ksara\ \ alıde Carruınden ka'di'narak BaAiı k^v kabn>'amndd ebedı ıs rahatgahma te\d edı e cektır AILES1 Ayhan Caner'e o°ğer 1 yardımarrı esırge s\eı Operator Dr Sayın ÛZGE SE2E9MAN a Operator Dr Sayın BESIM YIGITLER e ve , U T hostonane 1 gı ıler ne teşekkuru borc bıl rım NURAN OKTAR (Alt n Reklan 265) 2059 TERMOSHELL SERVİSI kücüküaıîlar... Q£leman 0 ÜVEB Deıcoras\on ma ti s çal şacai Kadı«o ya kasmda ofurar dınar ka f.dı kaplai a ustaiarı ar»nıyor So 21 73 kelimesı 7,5 lira telefon 28 97 03 28 66 29 kucuk üaıilar... kucuk ılaıilar... kucuk üanlar Tunelden Şlşli'ye ıtad^r anacadd» üîe^nde Do^tor \Ua enen»n»<ı ola bı eceK nıtelık e gınş featî arannor Er lii V U L n «DIL ARVof I TokJtliTan I%hanı Kat i Nn 2 RpTnilu t^tanhnl Trl 44 41 I» 4ifi'"4 Q Emlak satıbk DAKTİIO, STENO \m HHJHASEBE Asağıdakı adreslerden başka hıçbır y«rde şubemız yoktur . satı ık Kuçu«e«ıat a depo u duk kan 13 "6 "1 18 75 37 0 SAHIBINDEN «atıl k telefonıu daıre 18 76 "1 18 ,z 3# %RI\ merkez ». nnde 1 kat ı Hna Deru? manzara ı Sat 1 k ~i % 40 # K4I.AMIS ta daıre 17 2« 88 # SILI\"R( pak k«rds «ahıbınden satılık vılla denn ars^'i ino m2 71 71 89 71 »0 89 Gece 71 51 04 0 SAH1BINDEN >ıadou 4 1 *ar nda "fte m2 bahçel ar^ap e '» » F K IK ka"alıza?>on ımar dJnorn u 64 S« 81 ' ULUDAG BÜYÜK OTEL 11 15 18 22 M a r t ; ; , l > w , , ; n , , , l i S n Adil Araslı takdim eder 0 FFNtRTOLI Grz epKaptan «,ıJ \e Bos an<ı da kalo*iferlı a«ansorlü Mdroforlu daıre er 0 ACIBtDEMde Arma»a a*'al ı uzennde Ac badeiı koprasü yanmda ka onf*»n daıre 0 *.\Ş4d2 Kımbırr>j da 2 C ve 220 m2 IK dem&> rok laıtn mustakıl paT=e İe' 0 T O P Ç l H R d a ans^ari n<ne cephe i 0S1O m2 a*^a • KERE«TECII ER Mte nde "12 m2 meı ar'a^ı 0 F*BRIH\ h.r.aı 21 88m bovut arında 2 katı çok k u lan şlı ~ 0 *OGUR hava depo» ı "1 ma%a masaıt lS3o m2 erer ka* rda r ndrt mod#Ti ırşaa^lı vtizme ha%uzlu vaıi Emlak "^Tı a rt ADIL ARAM.I TnkatliTan t«hanı Kat l Nn 2 BeToslu Ittanlral Tel 44 44 06 4İ 83 74 ÖKavıp 0 tım EHIIIFTtMl ka\ aet Hükum jzdur MLHLI*. FfVFR 0 \ t L "oe.ıemı 2 adc BaJtarlıs kjını:ı n e>it tanh 1 2 kım ı&unı kavoetfem Gc er ^.aır Bahatlın K\R\HAN 0 ARDUUN Kz ^a^at f Or aoıculundan a'dıfi m dıp loroanı kavbett tı Geçer iŞiNiZ HAZIR 8 Halsskârgazı Cad \o 35 1 Harbıyelst BEY«ZIT^3K0Çr d «70604745 72 0 J^TIM AJ Csde^ınde Isl narii maâazal 6 ka h Em a i M u « ı i 1 ADIL 4RASLI Tokatlıvan İvhanı Kmt 2 \« Z Bfvoiiu Istanbul Tel 44 44 M 45 62 74 Marmaris'tc B\H(Flt DtBIL\ \ II 1 ILtR Odu Iel Cad V 211 Kat 4= Ti LALELİ 1 KADIKÖY,V'li^'lo' Cad Bu olçude bir ilan DUYURU I r n c r teli Kadıclar D*r reın Mertezı P'of»«oner Sresı A 7 Etıîe'der ^ı= bet ve Caddesı " 2 Le\en e rakıl edılmıstır lonetım Kurula KÜÇÜK İLANLAR İÇİNDE 400 TL. dır % EMİNÖM3 Bevoğ u Tak«ım Haraı e Osmanoev ve t ı ae I«hanı \9 Işhaıu ks lat aranıvor Errl'»lc Müjav ri AD1L AR*SLI Tnkatlıvan l.şbanı kat 2 No 2 Berogla I«tanbul Tel 4J S2 U • 44 44 M Ultramodern yalı dairesi Boîaz ın Id tarai'na hakım çıkın'ı ı noktası Kan ıca barnunda fürn ır^aa' tıaı zemesi A n ı p i . Son d€"ece modern avnca vtızme ba MIZ j yal da Tek Bir Daıre & ı acaktır a Em âJc V!ü=av rı ADR. ARASLI T o k ı t l ı r a n tstaanı K ı t 2 Nn Z B^roffla t^tadbni Trl 4î «2 "4 44 44 0« uzdır Ouldfirn O7DEMIB 0 ! U : F ve I E T T *ar temı lcavb«ttım Hukirrvuz dur »ItMDlH TOPLANTI GORKFM *RS* \ E kOOPFRATIFI TAP1 Ilânlaıınızı Karako^ de ALP Reklam'a v'er n z Tel 45 62 29 0 T T O O gınş ka tımı fcaj be'tım Ccçer' zu r «flcuk D*"'MIRnEs 0 AVKAR* ^k=an T a•et Lıses nden almıç o dagum '92ı No lu dıploma mı lıayb»t ıra HüKum^uz iür ADİL FK 0 Vt'Fl « cazoan mı k=.v se'nm Hukamsuzdıl SELAHATTIN IShtNDER Kooperıtıfımız r yı ht 1 Gen» Kural top antısı 2n 0 io~1 pazar gunü «aat 0 on da I7mı Caddesı 34 11 o» vapılacaıttır Ek^erve r teırın ediımftdıa tokdırde ikıncl top ant 419"9 tanhınde avnı gun \e «aart« eksenjet» baKjlmajcsız n Tapılacautır Durum ı'gıhlere ve or t«k a'a auvuru ur İONETIM KCRLLÜ B4SKAM GI \ PFM 1 \çı ış ve yoklaroa S Başitanhk Dıvanıriın seçını i Yonetırn Kunı'u ça1 =ma denet erne kunılu d»n«"leme apo annın otun n a ı nüzakeresi, açık an rraîl 4 Y°n Tonetun Kunılj n.«n * ı*e5" re seçımi Dene eme huulunun seçıtnı 5 Dılek \e ı«tek er orijinâl KLASİK PLAKLAR MÜZİK CALERİJİNDE i ahkonag, Cad 42 4 Nrsantaşı Ist 402139 0 T\hSIM Be^ren «oıtaa n n de~arrırda dukkâT depo atoİTeV3<w 000 4ftO rif ,nt) onc Gurcan Inşaat Î7 14 18 72 3o 81 ıı •asarruflu 0 BOGİ7 ın Anadolu ya jaıi ToKatliTin Ishanı Rat 2 No 2 Bevnflu • Istanhnl Tel 44 44 0« i>«* 4 i Nisantaşı Emlâk Caddesinde ?v> m2 lint Tel rrarjaralı da re 47 7" 39 Ilânlarınızı Kadıko de ALTUG Ilânlarınızı AKORT Reklam'a \ara*o^ de Boğaziçi'nin ikl \akasınd» ve Ada ar \radolu Bavarroe u Kum burza* semt ennde \ al lar aran \ or Erlaıt M0 av rı 4DtL ARASLI Tokatlıvan İçbanı Kat 2 Nn 2 Beıotln tttanbol Tel 44 44 0« 45 62 74 Buro V"jc 0 DENİZ nanzaal Br. 1 eaz ı* her ıkı tara'ında KaDrı'**~ ı asan^örlu • bıo. o 'or \A iıcak sı. u 1 Jk* oaıreler aranıyor Emlâi Mu'« rt *DIL 4B4SLI TnkatliTin Inhanı Kat 2 Nn 2 Bevoslu I«tanbul Tel 44 44 06 • 45 K "4 Tt> 3R 6S ~fi kiralık • KlÇCKTM.Ids Bralık oepn e ı« prl wı ar m3 Tc 9 12 arası 34 0* 1* KONGREYE ÇAĞRI «IMRLr «ORCMLC T4PI VF TEKNİK IİSE MENSlTLUU \API KOOPERATIFt Kooperatifımızm TI lık oia?ar . Genel Kurulu top lanısı 26 3 1979 Paza<t<*i gü nj ^aa 14 00 de 7 nci'hkü 7» ^ aoı Me'lek Lıse=ı kon f»rans salonunda \apı a caktıÜvel«re duymıur GIADEM. 2 Dıvan BaşkanlıÇı seCiral 3 Çanşma rapo' arının okunması e eşt.ri;er ve a i arna 4 ^ enl vonetım Kunılui m «eçıımes' DıleJer Kapanıs 0 S ü \ D I T E Lıoas Ku ılbtl Deme*ı adre*ırun Kadıkcy 41ti}ol ÇıleK Sokaü \r> 2ı 2 olarak deîlştıtınl du urur Bambu Kâğıthane Barrbu tıpi moDilva Bamba bızırn ısımııdır 0 AracıSiî "=atış § I« anbul hancıiM toptan satış 0 Ozel sıparş kaou edllır BarrbJ Kâğıtiıane PTT van 0 CORFIKS (Mantar> e\ı r zae \e ış\enmzae dekos II ta m n d r ı t kapla mas •îes \e ısı geçımez l'ner Dekorasvon 58 21 73 Duru Turizın Dünyayı Gezdiren Acenta GAZETEMİZE VERECEĞİNİZ İLANLAR İÇİN SİZE EN YAKIN REKLÂM AJANSINI ARAYINİZ Aksaray Aisa'ay Rek ân Arıunoav Reklâm Doj • E T Aians Fıkret ReKlârn Paker » Şah A ans Burak Rekı&m 23 43 .» 2D 86 21 23 13 12 26 59 64 ' 5 2 48 44 05 17 23 33=8 28 37 01 72 71 71 71 71 33 77 77 67 10 43 71 86 07 63 Yl£lt Tu «a Ajans "1 • i 44 73 n İ2SS10 28 3« 37 ÎS43 65 2~ 08 •>2 SI 2" 39 22 26 2" 48 22 51 2 60 2S 22 2~43 22 92 26 75 15 S0 77 75 09 89 11 59 18 34 71 ULUDAG BECEREN ve KAR Otelleri Perşsmbe gunıerı 4 gun 2 400 TL Kadıköy Akan ReKİam Bato Tıca'et Bı gın Rek ara Buro V Erxan Reklâm A~Dike Re^ â*n Gıîn RuKiârn Ka e Tıca'et Mura» \ an' Orrıir Rek âm Seren Reklâm Ençoe Rek an 17 IZ ReUS.11 Tan ReK ârr 18 M S5 36 °2 49 16 4 1 •• >> Mecidi'v ekby A n.8 Rek Sm Çetırtas Pe^ An Ka^abu Reilird Ivar Reklârn Cağaloğlu Çıçek R°*>am Ekın A ans Gazetecıler Reıclâm Gulluler Tıca^et Gokfian RekJâm Grafıkel Peılirn Hacgl K ars Oda f,jans rbo Rekam Vfoîıf ı Oz A1an« PeKlânı Aians Ak Reslâro 5 19 45 496231 4TIH 3 00n fiHTARALF " noo L A D I K O \ 4=1 000 slŞLI 4D 0 W < lETO&Llı 6 0 ^ 0 •RENKOT 86 0*10 IE$IKT*5 40 000 E\"ENT 40 000 VTRETTEPF 44 W) IEBEK : 000 HHIRKOî 4. 000 OFK\P1 4^050 YALÇIN r IZOLASYON DERTLERINESONM ' ? 68 7« S 1 10 *8 16 3S =4 13 3h ^1 2« 37 60 4 36 41 47 3' 3o 13 36 i l 87 •>* 40 in 37 bl 29 Ü6 S6 86 40 ! 6B 20 38 ı 66 71 47 1 66 27 52 | Osmanbey Sîbti Re,lam ** S9 67 47 33 62. 54 »0 50 2* 1 8* ;s89"5 " «1 58 52 H 24 "" 76 13 2» 47 43 ' ] 1 J 1 1 J | J 9RPI İ2DLH53DN Catıkaplamalan cris j\gulamalar ve I7olas\xın ma'zemelertnde DA'» •' 33 33 64 r Ilânlarınızı HERIŞ Reklâm a ve rız Tel 46 28 99 r Ucokla ner corşamoa SALAMIS ve DOME Otellert 8 er gun 5 100 T L Bej azıt Pendik Fri Bakırköy Ajans "6 AKSU RekJim Balorkoy » Trıkva > Tmartepe » TTınt Ajans Re^Iim Sirkecı Ser Reklln tlan'1 k ^rabııl Pek aro 0 n « 1 ( ç iian^ Terer Rek âm Haro ye de LONDRA Hergun uçak tronsfsrer otel ve kon valtı dohıl 9 900 TL ve 90 Pound Ma/ stan ıtbaren otobusle 21 LONDRA /a kaaar buyuk Avrjpa tura Cemberlitaş Eminönü ' ATI^HRIMIZD* nıa=al axıc i' STİKL\r t ard" i L? e Sı rrrv*! u u I ? e Han Bayrampaşa Eelde Rekıâm 22 83 01 27 5' 7« 2» 65 3) 22 72 69 46 P1 "8 46 30 3 4O~2M 46 28 99 31 11 03 ;•, f n 78 11 07 Karakoy Alp PekiS'n Araı PpklSm Fr Ret am « ^ fi"> 7<* 44 • ) Q Snltanahmet 1 76 23 87 f 0 47 61 03 19 SI IM01 31 95 S9 44 44 0* 49 71 .0 4S2187 4ı 80 W 43 09 R7 40 01 ttü 44 48 84 40 m 42 44 09 7 41 f S 75 41 l i 75 49 23 90 0 LNKI p aıîların z panaion'arınız a ra; 33 .6 IS Besiktas lETOf.LL Fi r">n TL TL *TRETTFPF M XKI TL TILER BFBFK > 000 TL TL AKIRhOT noo TL TL VTIH RFNKOT nm TL n * ahıîdı Her »er en > efon ar \uWk f a! a anır Çiıcmı« BamKoy mJ acaatı arpr ^or el 4o «t. >3 k \ r T M S 4rk a l' 1 Kandemir Kışı nedır? <jşı kımleredenır Bu ölçude bır ilan KUÇUK İLANLAR İÇİNDE 800 TL.dır. Özel koşullar için bilgi isteyiniz. ALTIN BOĞA , OKTAY DEMİRAG a=et ıjJen a eo e e Ma/ stan tıbaren Den z>ol an gem e rıyle Iskeaderun ve Bcrcelonaya kc dar 'um Akden z I man an gez len Ay nca Amerıka Uzakdogj aunya turu ve Bodrum aa /atlarla no;ı gez ler LJt'en broşur ısteyınır Besıntaî Reslaro Siî>ahıc&îu » Ma1!!! A ar« O^« R^Jdsm Tarn Rek aı Bej koz Ancan Reklans O7lern ^ ans Adıl Ara^lı Anten Reklâm A >ın Reklim Ara» • A an« B Bevo£lj » Lır > FsKer Rek am Ractır S»! Elmadağ Form Reklâm M=rkez Rexlâm K vı cım Rekıan Tnpnapı Rpklaia Tpkrık P»l« an Yaprak ^ ^ns 4« 1 Tî 41 T != 41 Oı «1 40 hl14 4"î i0 4f) 4« »7 98 43 36 25 Şisli Grafika Mava Kjzev Reı. m 40 " 0B »6 73 53 ( ı [ | ] 1 ' j 1 ^iîhane ZeTen Tıcaret 4» 4 88 45 «4 44 43 9M t) «7 " "1 ' 46 Beyoğlu Harbiye Onjr Rek am HPIJÎ Rek am Fatih Bs'= n P»k 5ı SE TO RAK Sm Kaıtal T"a'^ım •H oj aU 29 o r R«*,s îrı C.ra'ık Patin ReklaT Ankara M Kemal Bulvorı, 13 Tel 25 17 38 Çaş ar * Gaziosmanpasa Topcpor Reıv âm Eren Re^lim Cao Reklâm Dersc R»' Sm 4 an Ri ara 2>! 7 R 22 b9 23 S* 71 T 64 >» 00 l* kudar O;»n Re\ âm 38 22 4* 72 2*S5 FİLİZ Jçfn RP] » 1 Kuçukçekmece 79 18 79 A1an« Incill Kjaa» R"ü STI 7" '1<nhurıu Dza" A =r5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog