Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 7 MART 1979 Karamanlis bu ay Yugoslavya'yı ve Romanya'yı ziyaret edecek BELGRAD, (o.o.) Yunanıstcn Başbakanı tantın Karamanhs'ın mort oyı içinde Yugoslavya ve Romonya'yı resmen zıyaret edeceğı açtklanmıştır. Başkan Tıto ve Yugaslavya Boşbakanı Veselin D|iironovıc'fn coğnsına uyarck Yugoslavya'yrı gidecek olan Kcramanlis'in bu zıyaretının, ıkı ülke arasındaki dostluğu gehştirme amacınc yönelik olduğu ifcde edılmiştir. Öte yandan Kıbns Rum Yönetiminin yenı Belgrad Büvukelcisini kobul torer.iode yaptığı konuşmacia. Yugoslcvya Başkan Yardımc;sı Fadij Hozda. Yugosiav/anın Kıbns sorununa kalıcı bir cözüm bulunmasını arzulodığını soylemıştır. Yugoslovyc ve Kıbrısm, Akdenizdek! bunalım kavnoktonnın ortadan kaidırılmasına onem verdiklenni kaydeden Hodza. Yugoslovyanın soruno BM ve Bağlantısız ülkeier kararlan cercevesi icinde topyekun V9 kalıcı bır cözum bulunmosından yana olduğunu be'irtmiştır. Karamanlıs, Yjgoslavva y: zıyaret ettıkten bir knc aün sonro ıkı günluk bır zıyaret ıcın Romanya'nın başKentı Bukreş'e gıdecektır. Carter'ın bugün başlayacağı Ortadoğu gezisinde Mısır Israil anlaşmasını sağlaması bekleniyor Dış Haberler Servisl ABO Başkanı J.mrny Carter'ın bugun bcşiayoocgı israil ve Mısır gezisi sırasındo, ıkı uike arasında Ortadoğu sorununa çozum getirecek bır anlaşmanın ımzalanmasını sağlayacağı ıleri sürulmektedir. Bcşta Amerıka Bırleş k Devtetlen olmak uzere tum dunyada «sürprizı o!crak nıtetendınlen Carter'ın gezisinı yorumlayan Mısır Başbakan; Mus tafa Halil: «ABD Başkonı böyle bir geziye karor verdiyse, mutlako somut bir sonuç alma yı ve işi şanso bırakmamcryı korarlaştırmıştjr» derken; israil Başbakanı Menahem Begin de «İsrail hukume'.inin Başkan'ın barış konusundaki önerilerini kabul etmesinden sonra alınon bu karar, büyük olasılıkSa bartş onlaşmosının imzalanma smı sağlayocoktır» şeklınds konuŞTuştur. Bu arada irak ve Sunve DıSislen Bakanlon ııs FKO S yasal Buro Başkanı Kaddurfi, Ccrter ın gezısme karşı çıkrn.şlardır. POLİTİKM SORUNLAR .ERGUN BALO. İSPANYA'DA BİR GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ MADRID (AP) Ispanya'do öncsH cun bır Tuğgeneral dort silahlı kışl tarafından öldurulmüştür. Polıs. 65 yaşındaki General Agustin Vazquez'ın oğie yemeğı icin boskentte evıne geidığı sırada saldırıya uğradiğını ve SılâMtı kışüerın ola/dan sonra kercdılennı beKleyen bır otomobille kaçtıklarını bildirmiştir. Boylec9 ulKede son yedl ay lcinds sekız yuksek rütbelı subcy öldurülmüş oimaktadır. Gozlemcıier, oldürülme oloyınm Boşbakan Suarezh secimlerl kazcnmasından Oç gün sonra meydona geidığıne dıkkati çekeıek amaci" I'.L«Umetle ordjnun aasını bozmak ve orcuvu bır darbe icın kışkırtmak olduğunu be'irtmişlerd r. OPEC, BÂ7TDAN SANAYI TEKNOLOJİSİ İSTEDI ABU DAB! (ANKA) Petroi fhroc Eden Arcp Ülkelerı Batılı Ülkelerden. kendilerine endustriyel teknolon ven;mesınl ıstemişlerdir. Abu Dabi'ds calışmaiarıno devam eden Arap Enerıı Konferansında konuşan, Petroi İhroç Eden Ülkeler Orgutu (OPEC) Genel Sekreter Yao.mcısı Abcuiaziz Alvatarı, petro! ur(v o n u'veler ve Battlı geiışmış ulkelerm «Yaşamsal olarak birbirlerine bağımlı» olduklorını belırtmıştır. Alvaton, dunyado şu anda kullonılan enerıinin yuzds cö'ını sağlayan petrc! rezervlerının yüzyılın sonunda tOksnmeye başlayacaöı go/önüne alınarak. Batılı üfkelerin petroi üreten ülkelere tekroloj! verme'erınm gereklı olduğunu söylemlştır. Ne Yapmalı? TÜRKİYE 1$ BANKASI A.Ş GENEL MUDÜRLUGüNDEN: VEFATLAR İÇİN Acı günlennizi povlason İSLAM CENAZE İŞLERİ Bir telefonla emrinızdedır. Gazete, ılân ve umum munmeleler. doktor. rapor. defın ruhşatı. hatım duası, de vir dualan. helva. şeker ış lerı yapılır Hassasıyetle ve titizlıkle işiemlennızi derunte eder. Uğur Mumcu BÜYÜKLERIMİZ Bu/uklerimiz'n gelmışleri ve gecmişlennı öğenm«k y'O'samz okuyunuz. Beşıncı boskısı yaoldı TEKİN YAYINEVI İSTANBUL, Tel,: 27 69 69 müfettiş yardımcılan alınacakür Bankamız Teftiş Kuruluna yapilacak sınavla Müfettiş Yardımcılan alınacaktır. A) Sınava giriş koşulları Sınavlara katılabclmek için adaylann 1 Hukuk, Iktisat, Işletme, Sıyasal Bılgtler Faküftelen ile Ege, Boğaziçi. Orta Ooğu ve Atatürk Üniversitelerinırr idari llimler, Iş Idaresi ve fktisat Bölümleri. Hacettepe Universitesi Ekonomi Bölumu, Iktisadi ve Ticari llimler Akaderniierini veya Milli Eğitim Bakanüğınca bunlara denkliği tanınmış Yabancı Ülkelerdeki Fakülte veya Yuksek Okullardan birini bitirmiş olmalan, 2 Sınav günü olan 17 Mart 1979 tarihinde 30 yaşım doldurmamış bulunmaları. 3 Askerlik görevini yapmis, sınav gününde erteletmis veya halen askerlik görevini yapmakta olup Nısan 1979 ayında terhise hak kazanmış olmalan, 4 Herhangi bir d3ire veya kuruluşa karşı is sözleşmesi veya yukümlülüğü altında bulunmamaları, 5 Ingilizce, Almanca ve Fransızca ditlerirKMn birini iyi derecede bilmeleri. 6 Saglık yönunden Türkiyo'nin her yerin^e ffîrev yapmaya elverîşli olmalan ve haricen ğ'özle görunür fiziki bir noksanlığı bulunmamalan, gerekir. B) Sınavlar yszılr ve sözlü yabancı dif ve rnesleki bilgi stnavları oimak üzere iki bölümlüdur.Yabancı dil sınavlarr eleme pitelığinde olup, adaylarırı, sadece yabancı dil sınavında başarılı olanlarının mesleki bilgı sınav kağıtları değerlenclirİlecektîrT ' Yazılı sınavlar 17 Mart 1979 Cumartesi v« 18 Mart 1979 Pazar günleri yapılacaktır. • Sınav konulan vo adaylardan istenecek belgeter hakkinda bilgi almak isteyenlerin: 1. Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığına, 2. Istanbul'da Beyoğlu Şubemir binasındaki Teftiş Kurulu Başkan YardımcOığına, 3. Izmir'de Tepecik«Şubemiz binasındaki Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına, A. Adana. Bursa ve Trabzon'da, bu şehirterdeki Bölge Müdurlüklerimize sahsen veva mektupla. diğer şehirlerde ise Türkıye İş Bankası Şube Mudurlukletine bizzat başvurmaları ve sınava katıiacsSc olanîsnn istenilen belgelerle birlikte en geç 9 Mart 1979 tanhine kadar müracaat etmeferi gerektiği, C) Yazılı ve sözlü sınavda başan gosteren adaylann sağlık durumlarının Türkiye'nin her tarafında görev almağa ve teftiş görevmın gerektirdiği yolculuklara elverişli olması gerektiği duyurulur. İSLAM CENAZE İŞLERİ TEL: 47 20 06 40 68 86 NOT: Bütun muameleier fşletmeye aıt olmak üzere vurt ıcl. vurt dışı yurt dışın dan yurdo cenaze naklı yopılır. Günün her saatınde emrinlzdedir. Turkel. 2050 Gayrimenkul Açıkarttırma Ilânı Manyas İcra Memurluğundan Dosya No. Q76 '350 Satılmasına karar verilen g^ynmenkulun c:nsı, kıymetı. adedi. evsafı Manyas Tapu sıcihnin Bolcoagaç koyu cilt 24. Kt Sh: 2312. pars: 2334de Sınırdere mevkiinde kavıth. 14 993 m2 miktarında gayrimenkul GISTAŞ GIDA SANAYÎİ YAG FABRİKASI. içindeki müştemilaîl ile: 978''350. 214. 215. 336. 337, 3C9, 339, 340. 341. 357, 358, 339. 380. 361, 362. 365. 366. 487. 499. 979'' 22. 23. 39, 978'386, 387, 539. 540 sayılı dosyalardan satışa arzedilmiştir Mevcuî yapıların. makina ak<.amın ve diğerlerinin lisre ve değerleri: Kantar bınası (Yıgma mş. tek kat bekçi kulubesi mevcut). 29.75 m2 3000 TL'dan 89250 TL.. Idare binası. 263 m2 3500 TL.'dan 920500. TL.. Fabrika binası (Çelik kostriksiyon) : 533 m2 4500. TL.'dan 248S500. TL. Msmul madde amban (Çel. kons. ,. 4 5 m. yuk.) 191 m2 4000. TL.dan 764000. TL, Atölye ve malzeme amban (Çelik kons. 4.5 m. yuk.) : rt 191 m2 4000. TL.dan 764000. TL.. Sosyal tesis bina.=ı (Çelik kons. 4.5 m. yük.) 191 m2 4000. TL.'dan 7S40C0 TL.. Tıafo binası (Betonarme 2 kat) : 39 m? 3500 TL'dan 206500. TL.. Ayçıçek deposu (Prefabnk. betonarme. karkas) : 2180 m2 4500 TL'dan 9810000. TL, Kazan Dairesi (Çelik kons.) : 300 m2 4500 TL.'dan 1350000. TL. (Ihata Duvarlan, çevre çitleri. saha betonlan) : 1250000 TL. Buro Eşyaları (Masa. sarıdalye, dolaplar, yazı ve hesap mak. vs. ) 100000. TL, Arsa: 14993 dönum . 70000 TL / donüm: 1049510. TL., Kantar: (40 ton kapasiteh); ı adet 250000. TL., Buhar santralı unites:: (Komple) 1 adet 4000000. TL. Elektrik santr?h unite&i (Trafo ve eneni hattı komple): 1 adet 1900000. TL. Presler Ünitesi (Rose Dowa tipi komp!e) 1 adet 3200000. TL. Yinterizasyon Ünitesi (40 t/'gün kapasiteli) 1 adet 1500000 TL., Solvent ekstrasyon ünitesi (demdnte) ı adet 1000000. TL, Distilasyon Ünitesi (30 t/gun kaps.) • 2 adet tamamı 300000. TL.. NötraJizasyon Ünitesi (80 t/gun kaps.) : 1 adet 800000. TL. Deororizatör Ünitesi (80 t/gun kaps.) : 1 adet 400000 TL, Laboratuvar Ekipmanı ı Komple) : 1 adet 200000 TL, Fabrika sıhlıi tesisati: 1 adet 800000. TL.. Kusbe kıncı (4 t/saat kaps.) : 2 adet tamamı 40OO0O. TL., Çopsatör (100 t/gun kaps.) : 1 adet 250000. TL., Çekiçli kınci: 2 adet tamamı 100000. TL, Sogutrna sistemi (Küsbe bantı ve tel kafes demonte durumunda): 1 adet 400000. TL.. Otomatik yag doldurma baskısi: 5 adet tamamı 200000.TL.. Ezici vals: 1 adet 300000. TL., Kabuk ayırma grubu 1 adet 350000. TL.. Elevatör 4 adtt tamamı 200000 TL. Miscella tankı (10 tonluk) . 60000. TL.. Yakıt Tankı (50 tonluk) : 2 adet tamamı 600000. TL.. Hegzan Tankı (10 tonluk) : 2 adet tamamı 130000 TL.. Ham yag Tankı (10 tonluk) : 3 adet tamamı 180000. TL. Mamul Y'ag Tankı: 4 adet tamamı 200000 TL.. Hurda malzeme (boru. profil, deırur, vb./> : 50000. TL.'dan müteşekkil tamamı 37.325.510. TL. degerinde YAG FABRİKASI SATIŞ ŞARTLARI : 1 Satış 9. 4. 1979 pazartesi gunu saat 13.30dan 14.00'e kadar Manyas icra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin <^75inı ve ruçhanlı alacakhlar varsa alacakları mecmuunu ve satış ma.sraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhudü bâki kalmak şartiyle 19. 4.1979 perşembe gunu 13.30dan saat 14.00 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da ruçhanlı alacaJdıların alacagı ve satış masraflarmı geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin c.ci0'u nisbetinde pey akçesı veya bu miîitar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu vennelerı lazimdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek uzere mehiî venlebiür. Dellâliye resmi iha'.e pulu. tapu harç ve masrafian ahcıya aıttir Birikmış vergiler satış bedehnden ödenir. 3 Ipotek salıibi alacaklılarla diğer ilgılilerin (f) bu gaynmenkul üzerindeki haklarını hususjyle faiz ve masrafa dair iddialarmı dayanağı belgeler i!e onbeş gün içinde dairemize 'oüdirmeleri !âzımdır; aksi takdirde hakları tapu sıcilı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan haric bırakılacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve Iflâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. Iki ihale arasındaki farktan ve ^10 faizden alıcı ve kefü'eri m»sul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendiierinden tahsil edileceklir. 5 Şartname. üö.n tarihinden iübaren herkesin görebilmesi ıçin dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcı ya bır orneği gonderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnamevi görmuş vs münderecatını kabuJ etmiş sayılaraklan. başkaCÜ bilgi almak isteyenlerin g'S/SSO savıh dosya numarasiyle memurlugumuza başvurmalan ilân olunur. (Basın 1419) 2045 Gıyabî Hükmün Tebliği BAKIRKÖY VİNCİ SULH HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN Dosya No: 978'223 Davacı: İsmet Tural Vekili: Av. Türkân Lara Dovalı: Gul Gumüş Mahkememizde acılan Tescıl davosının yapılan duruşmasında. 2/2/'979 tarıhlı celsede ış bu davanın mahkememızın görevt dışında kaldığından Mahsemenın yetkisızliğine dair verılen karar, davahnın gıyabında tefhırn edilmlş olup bu husus teblığ yerine ka:m olmak uzsro ilân olunur. (Basın: 1645) 2044 v llirsinlz, «Ne Yapnaiı?» Lenin'ln Boişevlk örgutlenme ve Parti kavramlarını ayrıntılı biçimds incelediği yapıtının ismi. Lenin bu adı Chernyshevsky'nln aynı istmli romanmdan esınlenerek koymuştur yapıtına. Asyada sosyalist uikeler orosında 1,5 ay gibi kısa surede peşpeşe iki kanlı savaşım patlak vermesi, solda kutuplaşmayı daha da artırdı. Kimi yorumlara gore Vietnam Kambocyc ve Cin Vietnom savaşlorının nedeni Amerikan emperyaSizmi fle işbirliğine girişen «Çın revizyon;zmi>; kimine göre d« asıi sorumlu '<Sovyet Sosyal emper/alizm.». Sorunlara koiay çczum geliren klişeleşmiş deylml&r vs formuller kişıyi bır sure icin rahatlatobilir. Ama bu rohatiık gecicidir. Duşunen beyin, klişe ve formuilerln sınırlan icinde sürekli kalamaz. Bir sure sonra bu $inırların kendıne dor geldiğini anlayacak ve onları cşmok isteyecektir. Asya'daki son gelışmeierde de böyle oldu. Ne «Sovyet Sosyal ei"peryalızmır. ne de «Çin revızvonizm") d«yimleri sosyalist uikeler arasında 1,5 ay gibi kısa surede iki savaşın cıkması olgusunu acıklamoya yeterll degildir Bu durumda ne yapmalı? Galatasaray • Fenerbahce rekobetı havasından sry rılorak, sorunun uzcrine derinliğine gitmeye col'şmalı Komboc Vietnam ve Çin • Vietnam savaşiarının okla getirdlgı bir sorun, cagımızda milliyetci komünizm olgusudur. Kokenl Sialin'in 1924 yılında ortaya attığı «tek ulkede sosyalızm» ilkesine kadar uzatıiabllecak olcn bu clgunun uzerinde duruidu. Akla gelen son derece onemli diğer bir sorun )»« günumuzde sosyalist ulkelerde parti, işci sınıfı ve deviet arasındaki ilişkiler, diğer bir deyişle proletorya demokrosis:dir Önce şu noktayo ışaret etmekte yarar var. Marksist ogretide proletaryo dıktotorlugu, proletarya demokrasisini de icerir. Bu kavramlar bir madalyonun iki yüzu glbidir. Mulksuzleşmış, azınlıktaki burjuvazinin karşı • tievrim girisimlerine karsı kurulan pro'etarya diktatörluğü, isci sınıfı icin en geniş özgurlukieri öngorur. Bu ezgurlükler sodecs ekonomik değil siyasaidır da. Gerçek bir eleştiri ve ıfade ozgurluğü ile hükümeti tabandan denetleme hokkı, marksist öğretida proletarya diktatöriügunun, ya da proletcrya demokrasisinin vazgecilmez ogeleridir. Kimi cevrelerce, Lenin'in disiplinli, seçkln, profesyonel devrimcilerden olusan parti kavromının, proletorva demokrasisini ortadan kaldıran bir etken olduğu ileri surulrraştur. Boyle b:r deâerlendirme bi^.cs, Lenin'e karsı haksız'ıktır. Lenın, portinın işci sınıfına onculuk eîmesini, onu aydınlatmasını ve cıkarlarını en iyi biçimde yansıtmasını ongorür. Carlık Rusyasmda Carın polıs ve ajanları tarafından surekll hırpalanan işci sınıfı, kendi icinde de henuz yeterll bilince sahıp, gellşmiş ve butunleşmiş olmadıgı icin Lenin işci sınıfına cnculuk etme görevini ancak seçkin ve disiplinli bir partinin yuru'ebileceğini anlamıstı. Ama Lenin'in partisi hiçbır r.aman, işçl sınıfının uzerine cıkmıs, tabanın deraî'ninden kurtulmuş, ifade ve eieştiri ozgurluklerini ortadan kaldıımıs bir parti değ.ldı Boisevikler arasında eleştiri ve fikir özgurlukieri en genış biçimds kullanılırdı. Lenin parti toplantılarında sık sık eleştiriür ve coğu kez azınlıkta kaldığı olurdu. Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bucharin, Preobrazensky doğisik gönişleri yüzunden Lenin'le bircok kez catışmışlardır. Trotsky, anılannda, Lenin'in bircok kw« onemli lopiantfMrdan once yonma ğeferek, «Toplantıaa su onerıyı neri S'jreceğım. beni destekler m.sırı?» diye sorduğunu anlotır. Sovyel devriminin boyuk mimarı, Bolşeviklerin tartışılmaz »Ustasi» Lenin toplantılarda kendine guvenemiyordu; çunkü tartışma ve eleştiri ozgurlüğu vardı ve azıniıkta kaiabilirdi. B Lenin'in «derro''ratık merkezc !k» sistemi buydu. Kanlı ıç savaş, Batılı ülkelerin müdatialesi ve ekonomik ambargo gibi etkenlerle Lenin döneminin sonlarına doğru sarsılmaya başlayan bu sistem Stalin'in iktidorında rayından saptırılarok «buro':rat k merkezcıl ğe» dönüştu. Stalin'in olumunden 26 yıl sonra gunumuzde sosyaiıst uygulamalarda, ozeliikle bu kampın iki devi Sovyetler Birliği i!e Cin'de, «or.rokrot,r< merkezcilığin» yerini, tabanın denetimine izin veren, eleştiriye ocık «demokrat k nıerkezcılığe» terkettiği soylenemez. İki ulkede de işci sınıfını yoneten partılerin işci sınıfıyla tümuvle butuni&şmeyi boşardığını ileri sürmek guçtur. Boisevikler orasında sağ muhalefetin ünlu temsilcisi Bucharin 1920 yılında, «Sosyalist demokrası ian en buyük felâket parti ne devletın butunleşmesıdir» diyordu Trotsky ise 1923'te oluşturduğu sol muhalefette, parti icl demokrasisi ve eleştiri özgürlüğünü savunuyordu. Oysa Bucharin'in uyarısından 57 yıl sonra, 1977 yılında Sovyetlsr Biriiği Komünist Partisinin Birinci Sekreteri Leonid 3re|nev, deviet başkanlığı görevini de ustleniyor, boylece parti iie devletin butunleşmesi tamamlanıyordu. Sovyeiler Biriiği Komünist Partisinin otoriter yola yonelmesi, asamalı biçimde ve Staiin'in yaptığı geniş coplı tasfiyeler sonucu gerçekieşmiştir. Bcişeviklerin demokrctik geleneğine sohip olmayan ve 20 yılı aşkın ic savaş scnurıda iktidara geldiklerinde askeri disiplini de birlikte getiren Çin Komunistleri ise, yonetıme baştafi oyle başlamıslardır. İki partinin de otoriter ve eleştiriye acık olmayan tutumu, tabanın denetiminden sıyrılmış bulunmaları, dış politikacla da ktırar'or.n ufak bir grup tarafından alınmasmo yol acmıştır. Bu kararların tumünün de dogru ve işci sımfın:n yararına olduğu söylenemsz. Ornek mi istersiniz? Stalin'in 192C'lerin ortaiannda müli burjuva^i İle işbirliği ilkesi uyarıncc Çin Komunistlerıni. Çan KayŞek'in Kuaınintangının icinde kalmaya zorlaması, bu diktatcra Komunistleri gafil avlama olanağını vermiş ve 1927 yılında «Shangiaı Ka:1 amında» onbinlerce işçi oldürülmüştur. Yine Staün'in «Sos/a1 Fos st» dıye nitelsdiğı Sosyal Demokrat'orla Komunistlerin işblrııgı yapmalarını yasoklaması yüzunden, Almanyo'da Komünist Parti ile Sosyal Demokrat Parti, Hitler'e karşı ortak cephe kuromamişlar ve Nazi diktaîoru iki partiyı de a/rı ayrı tepeleme olonağını bulmustur. Kruschev'in 196O'ta Çin'e tüm yardımlorı cnsızın keserek bu uikenin ekonomisini felce uğrctması ise gerek iki ulus orosındoki dusmanlığın buyuk boyutlara ulaşmasında. gerekse bugun Çin in scıiayıleşmesi icin tek umudu Baîıda görmes.nde her iıoide oneır.i; ro! oynamıştır, 1968'de Çekoslovokya oiayı Sovyei ışçi sınıtının yaronna mıydı? Vietnam'ın Kcmbocya'yo girmes'ne, ya da Çin'ln Vietncm'a saldifrıi^sıncı iiiskin kararlan accba kac kişi almıştır? Çin'ın Vietnam'a saldınsının ilk gunlerinde Pekin'de bir duvar gazeîesinde K 3ızm V'etnam'dc ne S'"ız vari'i diye yazı cıktığını ajanslar bildirmiştir. 150 yıl once Çarlık Rusyası tarafındon işgal edilen toprokların geri alınmasının acaba Çin işcısine yo da koylüsune ne yararı olacaktır? Sovyetler'e karşı baslo'ılan kamoanyada bu sınıflorın göruşü soıuimuş mudur? içte mııholefet kabul etmeyen Komünist Partileri, dışta do aynı tutumu ?urdurunce bir sure sonra sürtüsme kacınılmaz olmaktadir Pekine gore Sovyetler Sosyal Emperyalisttir Mcskova'va gore Çin revizyonist vs şovenisttir. Yugoslavya'va gore ise Sovyetier'de deviet kapitaiizmi uygulanmaktodır. . Sosyalizm ancak ekonomiyl denetleyen devletin, toplum tarafındon denetlenmesi hallnde, sağlıklı blcimds gelişebilir. Aksi takdirde icte ve dışta puruzlerın cıkması onlenemez. HEDEF, DEV BİR DENİZ GÜCÜ TURK OONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ Yeni Aıans 264 204S YARDIMLARLA BU HEDEFE ULAŞABJLİRİZ Hacettepe Universitesi Beytepe Kampusuna Personel Alınacaktır Aşağıda nıtelikleri bel rtilen kadrolara 26'3<"I979 Pazartesi gjnü saat 14.00de yapılacak Yeteriik ve Yarışma sınovı Ü9 personel a'ınaccktır. 2 Adaylar 657 Sayılı Deviet Memurlan Kanunundaki genel ve özel şartiara haiz olacoklordır. 3 Tayin edılecek Personeie Bckonlar Kurulunca tesbit edi lec&k miktarlar üzerindsn yan ödeme verilecektr. 4 llgılilerin 22/3/1979 Perşemoa günu rnesai saati sonuna kadar sınovın ycpıiacağı yer olan Beytepe Kampusu Personel Müdurlüğünden alacakian ış tsteme formunu doidurup, ıki fotoğrofla smavo gınş belgssi olmak uzere avnı yers vermeleri gerekmektedır. DUYURULUR. Sınrfı Soğlık ve Yardımcı Sağiık Hiztr.etleri Gorev Unvonı Dokto' Derec« 46 Adet NHeJfklerl 4 derscsll kadroya tayirt edileceV olari'P 160 sovılı konunurı 4, maddesine tabı kurumiorda geçmiş 7 yıi hizmetı buîunması. Darıilıye ve Psıkiyatri dalında uzmonlığinı vermış olanlar tercih edilecektir. Lıse mezunu Diş Üniesnde mesleki tecrubeye haiz. Muhendıslik ya da Fızik, Istatistik, Matematık dollannda Lısans dıp'oması olTiak, Bılgışayar Programlama dılienne ıiıSk!n bilgt ve deney sahıbi olmak, bilişim dizgelerinin tasarrı ve işletimine ılışksn bilgi ve görgü sohıbı olmak. Ingılızce bilmek. Lısans ya do Mühendıslık diploması oimak, Bılgisoyar Programlama dıllerine ilişkin bilgi ve gorgü sohibi olmak. Ingılizce bilmek. Lise ya da Lise d&ngi mesiekî okul mezunu olmak, bu duzeyde İng.lizce bilmek. Llss veya dengi okul mezunu. on parmak Alfabstik kart delgısi yapabilmek ya d 3 on parmak daktiio bilmek. < Fakülte veya Yüksek Okul mezunu. Erkek adaylann askerliğTii yapmış olması. Lise veya dengı okul mezunu. serl daktilo bllmesi, Erkek adaylann askerliğini yapmış olması. En az ilkot'ul mezunu askerliğini yapmış, Ağır Vasıta ehli\et ! ne haiz. Sanat Enstitüsunun Kımya, Elektrlk Elektronık, Makına ve Ağoc işleri bolümü mezunu. En az İlkokul mezunu, askerlığtnl yapmış olması, murocaatcıların mestekleri lls ılgill bonservis Ibraz etmeleri gerekmektedır. fBasm 12153^ 2041 1 Genel idare H.zmetlerı Tfkrt'syen 11 S'Sîem Çozumleyicı 7, 8 Prograrrcı Sistem Operotörü Delgi Operotörü Memur Sekreter Memur Sofor Teknik Hızmetlen Hiznıetleı. Teknisyen Aşcı 7 7 8 9 10, 12 12 9. 11. 12 12 Yordımcı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog