Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

tEt on yıflardakl âkonomlk bunalımo gelinceyt kadar, yurî dı^ır.a ışcı göçu. bır umut şığı olaras göruimuşiü. Işs.zler kitlesne bü! uk bır olanak, dış oderneier dengesme unıuinodık bır katkı olarak gorulmuştu ışcı gocü. îökmeye yakın güçsuz ekonomıye kur'.cncı )ulunmuştu! işcıierın b'rktirmieri umulmadık bovutiara ıriştikçe, yurtaişınaakı ışcınin kurtarıcı mısvoıa doha da pekışti zomanla. 1969'do 141 mılr on dolar oion «ışçj aövzı». 19?4'te 1.425 m I'ort doiara erışıvt ştı 8u da ülkernn bır •11 R /1> üm dışsatımlanndan sağiadığı dovize denk 5ir tutordı. CUMHURİYET 7 MART 197» S Ayrıcalıklılar ve Obürleri Y. Prof. Dr. Ali S. GİTMEZ ODTU Ögrelim \ar ımıj f turm^Ma devletin turn amcciiıın «dovıi sagioyaıij ii znıeti ılkesının geuşınesıne koclar v3'makıa. Bu tutumun haksiziık yo.atması o r ycna topıumaa derin yora(ar acacaK uyguiamaıara kaynakhk etmasi de öeklenır. YLn öı3•ndciKİ ışciye sağlona:ı oyncolıl'lann k m erın sırtıncion sağıondığı ıçe rjyrı bır gercek Işcı bırıktirımlerıne yuksek kur uygjlcmak, yuksek taız odemeK, ışçıle'ce acvnion DCM hesapıorı karş'iığmoa kredıler sağıamak ve bedeısız ıthalat iznı vermek gıbı aengeiı Dir BKonoTipolıtika (ve deviet onutuı ıle bağdcşmayacak ozeno rıclerln gel şt r'lmesi başlangıc dı Dcha sonra. u!ke icındekı emekcı Mienın yarattığı değerierin yurt dışında canşanıara sunulduğu da gorüidj. Bellı tutarca dovız karşılığı, banka kred'lerıncen ycrorlonnıo konut kred;ien. 1972 ıkili anosmalarına oore is kurma kredıerı g'bı ayrıcal:klor da yurt oışındakı ve donen ışcüerı dana cok •tuccari sırııfına yaklaştırdı. onlarla ozciestTdı Son bır yıl ıcmde ve yoksul kıtlelere daha yak:n o duğunu acıklaycn bir yönetın'ue bu oyrıcalıklar daiıa da artt; Donenlere en son ucret kademesıroe emekls hakkının sağianması, bu donem n ılk tsosyol icerikli» uvgulaması oldu. SSK'na yılların zenginlîğini kazüntiıran «vsrli» ışciye sağlanan hakların cok otesinde kolaylık'arla oldu bu Sonra gecmişm tüm «döKIZ sağlayıcı» uygulamaiarı, icerrklerine bok"laksızm ve «tüccarco» bir görı.s'e ynelendi. Dana ıler: gidilerek. haksızlık da varatıldı üstelık Dövızle yerli otomobil sotışı tüketine ıti m ş topiurrun bu kesıtıne, venı bır «iiavadon kazanc^ sağladı Dövızi o l a i bsklemesız aldığ' o:omobFİin satısmdan. kendıs üe yakını içın hemen anında 75100 000 TL yöresinde b:r <ovanta> sağ!oma:ta. Bır önceki yoneiımce formOle edllen bu uvguiamanın perce< karan da ayrıcalıkiaro haksız kazanra karşı olduğunu programmda veren şirrdiki yönetimce Uyesi aynmış djru:nda imar iskân Bnkanlığı'r'co öngo.'jlsn tVurıta Vuva» g.nşırrü ds oynı n:teiçe aonuşrr.esı gsreken tıcar. b:r uygulcrna; Üikede miiyonlor konuî sıkmtısı icınde karabasaniar geci r rken. boyle bır proje olmador. da bu olanağı soğlıycbilecek gelıri oîao. yurt dışındaKi ışc:. Oevlet ^edıier. de sağlonar olanakları kuNanmokta. «Altın yumurtlayan tovuk» konumuna gıren 'urtdışındakı ışçıler, ou cok onemiı ış.evıerınien do'ayı «ayrıca.'ıklıı b.r k'tle oluşiurduiar, 3li konumurdan oturu, emekcı kıtleden Kopma jururnuna da düştu bu ışcıier: goreli o'arak 'orhklı ve pekçok yonler y e ayncalıKn yenı y,r emekçi kesım. Bu Kesırr.. eiir.de ttlsımlı ınahtor bulunduran değeriı yaratiKjar konumu10 sokuldu ve bjnda kendi.enrvn nıc bır so•um!uluk:arı yoktu. Ekononrii, dorboğazlara gırdikce yurtto kaar\ milyonların geçrrren ıcın oniem alamcyan ievlet, bu yenı emekci kesıme yenı olanatıar lazırlama yonşmo gırdı. Ekonomı dovızle yasayacağıno göre. dövzl eiınde buiunduramn jike o!ana<!snnı sonuna dek kullonmoEi dcğal jorülmeye başladı. Deveı hesapsız narcamaarının faturalar.rtı odetırken. Ou fatura'an o•Jevenlere öze! ıve haksızı b r 'şlev yükled ; cy'icaiklı bır kıtlenın oluşmasmı tbizzat* sağia•jı. «Jen Igçllerden oluşon Işçi göcünOn, ö!V« ekono mısınn ge ışn.esini yavaşlatma, verimı duşurme. yatırım olanaklarını czaltmc yanırKlo, ulkede kc lan aar gehrli kesımierın yuklerini ağ.rlaştırma, gelısmenin yukunü tunıüyle geride kaan dargelırlıye vükler.ie gıbi bir sonuc doğurduğu oc biInrrıek gersı; Bu yetmezTiıs aıbi, Clke e''onomisine cok büyük bir katk; olarak gbrülen yurtdı çmdak! işçı gsiırlen. ulkede eniiasyonısl üır etkı yaratmakta ve abnaan en cok zarar gâren de gene uargelırh emekci'er olrrakta Yurtdısından gör.derMen ışc' b..:Vtirimle;riı'> cc!< buyuk bir tutara er stlğı 1960 sonrası dönemde. en cok Tuık yerli eTekc smuı zarar gordjğu unutumarr.ciıdır. Dahası, bu yitirılnıış insarigücunürı verini rfo'durmayo ı!,skm eyıii:n yukü. gerıce kaian ucreîlere yukisnnıekte, çjıderler, ancak buniarın vergi ve kaîk.lorr/ic kirstlanmakta Cu:icı dısordalti scı. kazanoını net doviz olorak !o da gondenrseı go:",3orrrıektg. bL...acn cie^let iek '.u:us ^erç a.omamokta. Yani bu kıtle. ulkenın ke:"ıdı!erı ıc o riarcad;ğı gıderlerı verg leriy'e karşıic::amakta. vuk, ge;de kolan'crın cıiız omuzlarına birmekte Üıkedekı toplaTi gelir ver gıs.nın "»68 gibı çok yuksek b;r oranı ışci me mur kesirnmden sağ'andığına gore. ka kınmonın yukünu taşıyaniarın jerıde kalan ucretiı nıaaşlı kesım oiauğu ccı^ca gorulmekte. Durum boy!ey*en. yanı ulkede yarattığı değerden cok az pay alan bu yüzden de aurumu ^ıderek Ho tulessn «geride kc;an emekcı kesım yainızco u!ken(n verleşık sermaye sın:fına aeğıl. kendı sınıfndcn cıkn'MŞ ıgöcmens ışoıye 03 kend'nı somurtmekte Bu kesir"n, yarottığı degerden ken c.sı varorlanc'Vadıçiı gıbi. vorattıâ değer sor>u cu daha da ogır vergı yukü ve er" usvon bas kısı ıle karşıkarçiva kolmakta Sonuc oiarak. tu"n ekonomii' ku'kınmanın vukuni; toşıyon bu kesım'.er. bir ce vurt dışındo^ı sınıfdaşiorı \uzunden yoksulia;;!nakta yarattıği degerden DOV aianaz dururıo riüşmekte B;ır"ıdan do ötecis. «vctcn bekcılığıtnı de :ek bas:m vapmak dııru n^undo şmıd. Gene Mcmet nobete! Uvarı... apalı kopılar ordında politika, 12 Martta Turklye'de geçerli olmuştu. Şimdi « c f i dediğim zaman hepinlzin anımsayaccğı bir eski «buyuğumuz» mercimek buyukluğündeki beyniyle dosyo açıp dosya kapardı. 12 Mart döneminde Modanoğ'u Dcsycç!» boyle acıldı. Ben de sanıklar arasındaydım. (îlerde o günlerin onılarını yazacagız.) «Erenkcy'dekı gizl köşkte» bir süre «mişa'ir» edlldim Yatağa zincirli, gözler bcğlı, işkence ve sorguloma odalan arcsında dolastırılarak... Kim yapıyordu bu işleri? Eyup, Hulki, Hiram gibi kucukleri bir yana bırakıyorum. (Bunların turrü emir kukıydular.) Bu yozıyı da eski gunleri anmak için yazmıyorum. Bir savaşımı goz» olan, kin güdülerine mantığım kaptırdı mı, yandı demektir. O gunden bu gune rjers cıkcrmak için 12 Mart'ı giındame getirdim. Tum işkencelsre ve vfırtına hor^kotlart» na karşın, Turkiye'de dirlik duzenlik sağlandı mı? AP ile MHP ye bakarsorıız : 12 Visrt'ın ıceri tiKtıgı korpuTStıeri ChP a' kanunuyıa sokaga saidığı ıcın onorşi hortlamıştır> Yalan!.. Bugun hangi yonden gelirse gelsin yoğunlaşıo d«rinleşen teror örgutlerinin referlarine bakın! Hicbiri 12 Martton ka!rna değü. Kımi 17 yaşndo, kimi 13, kimi 20... Bunlor sekiz yıl önce cccuktulcr. Bu gerceğe bir mim koyalım ikinci nıirn daha onerîili bir gerçeğe konmalı: Kapalı kapılar ardında politika, crtık asılmıştır Yalnıı Turkiyede docü; cİL'nyantn cogu yerinde. Bugun çağın gercekleri^e t:.s d'.şen yoneîim hele Ortcdoçu'da yasayanıoz işte Lübnan, iste iran Akılsız Ziyo Ül Hak do tutturmus «Bı.'Ho'vu asncağıms diye... Peki, sonro ne o'acak? Adam asmakla ulke yonetilse, Türkiye çoktan köş»yi donerdi. Az mı daroğrjcı kurduk? Neye yarodı? Şah kac kişiyi idam elmişti? Sonuc ne oldu? K Ve «Bedel»li Hizmet Ş mdı gündemde, yurtaışında çaiışonlar için votan nizmeti karşıiğı cbedel odenmes: var: Dısarda ca'ışan askerlık coğındaki ışci, kaışılı ö:m doviz olarak odernek koşuiu iie «bede's ode yerek askerlik hızmeti dışında tutulacaktır Dsv let cio'dıystı ile bağdcştığı düsünulss biie, k.sa dönsrrdı bır yarar ıçin yoranian Ou avrıcalığ.rt geiecsKte toplurrı kesıîiermı naî;l etkıisyecsğı. ne ö'cude bir eş;lsıztiğe kay.nakiık sdeceği nıç mı h;ç hesaplanmamtş g.bı Bır kez para ıçin odun verdımz mı sor.u nun nereye varacağını kestırnek guc Önce. kuisal dıye topluma tanıtılan askerlık hızmeiının ku'sallığının ne ölçüde zetie!eneceqi dı^.ür.rlmek gerek: Cebmae dövızi olmadığı icm kutsa! br gorev yap;;gma, ne e gunumjgencuğım ınondırmok guc Sonra. bu kutsal görevden kur U.lmak ıcin »ışci» olabiiecgk varlıkıı. o ; anakıı aı!e genclerinm engelieneb: mesı cs güc. Bu ka P'mn gelecekte kîmlerın sömürüsüne acık olaca gmı auşunrrek ıse, oldukca r.clay. Bu acık haksızlığa. bu celişkiye bır mantık b'jlabı.mek guc gıoı. Yokiuk pahasına ulkesina her türlu hizmeti veren büyük coğunluğun üstün de ayrıcolîklı bır azıniık y'oratmak. cağdaş bır anicvışla pek ocğdaşmaz gıbi. Baştakı csosyai odaletcı» anlayıstaki bir hükümetin böy.e fc>ır jyguiama yaratması ise. ışrjnssızlıkia bne ıfade edılem.verek bır ,' o r t • a ı gıoı. Hesapsız plonsız ve öngörüsüz dev'el s>/oscsımn sanucu. bır yando <varlıklıyı daha varirkl'» yaparken. obu' yantla do «vur abaiıya!» coğunluğunu ezen bır devlet goruntusü cıktı ortaya. Bölünmüş Emekçiler Yurtdışındoki işcinın yoksul ya da dor gelirli kokenı duşünülünce, yaşamında iik Kez ınsanca yaşamaya yetecek geiır sağlonıası gercekJen sevsndırici. Ulkesınde bulamadıgı surek1 bir iş ve oldukca yeterli. düzenli bır gelır bı1 le bu kimse ıcın yeterli bır ayrıca.ık oslında. Gerıc:e ka:a<i!orın bu olanaklon da yok. Cunku. iE buiobılmenın otesınde, goreü b:r re'aı •= < ge:eceğin guvencesi bır kıs'm yatırım olanağı. b j kttleyi gerıde kalaniardar oyıran yanlcr Gidenlerle gidemeyenler orasında bu de r ece bır ayrım. doğal olmok gerekir. Ne vor kı, yurtdışındakilerm tdöviz sağloma» özelliğ>. bun lara hizmet yansına cıkan yönetımleri de birlikte getirmış durumda. Bu yonç geride kolan Sonuç Toplumsai rabanı dargeliriı kesimlere davntı hukümetler, ekonomiyı kısa bsr süre yopay ya şctacaK ön em'.erı almaK zorundo kalabiUr. Ancck. bu oniem, toplumsal sonucunun hesaplanmasını zorunlu kıicır. Ekonorrv.'e kısa bi' nefss cidırmak pohasına, onlenemez topiji'sai yaralar ac'imomak gerek Yurtdışmrlokı yo da donmüş isciye e'bet deviet el uzatrrak örgutlemeli Ancok bu s! v,?a tış, daha eşitlikci. daha yaygın ve daha dengcli olmak zo.anda Devletin yopacaqı. pianîı bır orgüt'enme He. kaynak saölamak, yaP'Sd! değişımin cekırdeğini olusturmcktır. Geridekiler Açısından En üretken yaşlornda ülkeyi terkeden. coâu nitelıkli ve gorevli olarak iyi eğitilmiş goce Doğu Anadolu Mektubu OKTAY AKBAL Neden söylüyoruz butun bu sözleri? Cünku efendim; «Sıkıyonet^m yurt capınrJa geniş'etiimelı, Cuırhurbaşkanı ağ:rlıgını koymalı, DöİLCuiuğa korşı bulcczer g b i davronmalı. Doğu'yu tırponlamal1, alabndiğ rs sesi o m a l n diye üstuste yoyın yapıp okıl verenler vor devlet buyuklerine; ve de elinde guc bulunduranlarc. ;Doğu SO'UT ı nu 1920 Irrdski, 1930'lordaki kafayla cozumlemekten yana olaniar da eksik değil Bu tipler boiııcü. ,ıi ve ayrılıicıların ekmegine yağ surmek isteyen CİA »..lar: değilse, okıllorını p«ynlr ekmekle yemiş okıl hocolorıdır Turkiye'dekr «cv'ilıkcı'ann'da isteği aynı değil mi? En sert ve konlı yontem'erie stratejik bir saldırıyo gec«cek olan yonetim, ulkede ic savas isteyenlerin, ya da celişkilerin adamokıllı derin!eşmesine çalışonların taktiklerini beslemekten başka bir ise yaramıyacaktır. Hels 1979 dünyasında. bir yandon Kıbrıs'a cıkmış Türk Ordusu, bir yondan Egede uyorı düzenindeyken; barışçıl yontemlerle cozumlenecek ic konufan, askeri sorunlor niteliğine dönuşturmek akıl kârı mı? Evet Hayır BÜYÜK KAYBIMIZ Kars eşrafmdan Gevez Aytemiz'in. eşi. Mehmet .Cçmile.. Jşmail. Ali. Hüseyin Aytemiz'in ve Makbule Nadiroğlu'nun babaları, Hasan Nadiroğlu. Bilge. Aynur. Sabiha Ayten1'': in kayınpederleri. Süleyman. Hüscyin. Cengiz Ergintan'ın amcaları. Bülent, Gökhan, Serdar, Ash Aytemiz in, Armağan, Arzu, Ibrahım Nadiroğlu'nun dedeleri; ors'ın Kağıtmcın Mceslnln koymokomı Astm Aslcn'dan aldığım bir mektubu olduğu gibi sizlara sunrııok ıslycrum bugun... 3elg»nl incalemelerıyle da kendını tanıtmış gene yönetim ocamımız bu kez Dogu Anadolu soruntarına ısık tutmuf. Okurlonmın ve yetkili kışilenn ilgi Guyacakları şorurüara değiner bu gereekcl gorlemlerı, düşünceleri, komuoyu önünde sergilemekte yarar var. Genç kovmakom Asım Aslan diyor ki: Kağızmcn'da bir luz işletmesi vor. işletme, kapasıtesının cok altında ve az ışciyle calıştTilıyo r . Aracılar. tuzladan 15 kuruşo oldıklorı tuzu, basit bir işlemaen geçirdıkten sonra cok pahalıyo satıyorlor halka. Kağızman'cJa, Kars'ın başka ılcelennde haikm gereksinmesıni fozlasıyla karşılayacak tuz madenı olduğu holde bunu yeterince ışletmiyor, ayrıco tuz ithal edip avuc dolusu doviz ödüyoruz dışanya. Tuz işletmolerinın yanıboşında luz rafinerılerı kurmak. kıraathcnelerde bos oturcn yurttaşlara yenı ış oînnc : i c ı yaro"rak. hilkı Tu? knrohnr<!n.~iir>rının Plınden kurtarmak, yurdo doviz kazandırmak cok mu zor? Kigızvurı Hetıoi Gdsı sa'.ıcıs.rıdan yogjn ş,Kayetler vor Petrolü. tüm petrol satıcılıklarını devletleştırmek, bırtakım aracıların halkın, devletin sırtmdan rniiyarlar kazannıolarını onlemek. halkcı bir girışım oiomoz mı? Olur, Oı.ıo uraciıOnrı. VütouııoüıGr,;, .'etne hn!k aev ot kazonırsa. komünizm gelebilir!. Üstelik mevsim de kış.. Tom komünizmin tsinıe zaman:!.. Cc5u'va ka'ckis ge'c'i fakat yeterli kömur gelmedi hâıâ Bır avuc körnüre hosret binlerce yLrttaş bekleşiyor Dogu nun oyazında, Pek' Turkiyede kömur yok mu? Olmaz olur mu. karcborsacıiarda ;s!edığinız kadar komur var. Kbmür oracılarını, koraborsacı ( armı devreden cıkartarak. halkın komurünu doğrudan doğruva halka iletmek ha'kcı bır girişım değıl mi? Eibetts Ama oimaz, komür karGbors^c lorı hnlkın sırtmda cınt atacak, halk soğukton tir tir tıtreyecek Komur scrpjrusu onlenırse komünizm geie K Clausemitz'in kitobından Mao nun öğretlslne, Giapton Napolyon'a degin tum büyukleri bir yana bırakın; sıradan yurttas bile gereksiz duşman yoratmanın ve cepheleri coğoltmcnın dangaloklık olduğunu öğrenmiytir. Bu gerceği bellemek için MİT uzmanı olmaya do gerek yok. Hele durup dururken genlş halk yığınlormı Jedirgin edecek yöntemleıi kim öneriyorsa, bilin ki, Turkiye'nin bolünmesini isteyenler asıl bu kafada olanlardır. 1974'te Türkiye Kıbrısa çıktı. 1975'te MC ottaklan Içerde «İkinci Cephe»yi açtılor. Bu bir raslantı mıydı? Ve Türkiye'de «fikir özgürlüğu» diyenlere kulak vermiyenler, sonunda pişmon olocaklardır. Eğer Türkiye'de ic politika tartışnıalan smıtsallığa (yani emek sermoye celişkisine) oturtulamazso; «nnezhepsel v.8 etn '< cel.ş'<;inr» öncelik kazanacaktır Artık MİT in boşındakiler de bu cağdaş mantığı cğrenmelidirier. Mllll Mısak sınırlarında butünlük, ic siyasayı emeksermaye tartışmcüna oturtmokla olosıdır. Yoksa tüm ikincil ceiiskiler anaforunda, toplum kendi&ini yitirecek ve dagılacaktır, KUNDURACI Hacı GÜLAHMET AYTEMİZ Ü 6.3.1979 salı günü Hakkın rahmetine kavuşrrmştur. Cenazeşi 7.3.1979 çarsamba günü (bugün) Bağlarbaşı Askerlık Şubesi yaııında, Seyit Ahmet Camiinde, ıkındi namazını müteakip kaldırılacaktır.. blİT.. Ooöulu yurttoşlara. Bakaniar Kuaılu karcny'a piyasadan daha ucuza buğday verılyor. Ancc<, Doğu'ya yeterince buğdov çonderrlmedığı c n , ha!k, buğdavını zonanmda ve tam o'arak alamonıakto, buğdov. un koraborsacılarırm ınsafsızlığıno terked'lmekte Peki Türk:ye'de buğday yok mu? Oîmaz olur mu, ic Anado u'daki. boşka yöre erdekı siiolar ambarlar buğday dolu. Trenierle. trenlerie gereksinım korşılanomazsc kamyomarla. TIR'larla Doğu'va buğdcy yağdırmak o'osı Ama olmaz, buğday bolduğu cmde yokluk cektinlecek kı. yurttaşlar ccnlarından bezdirılsır CHP oğıriıklı hükümetin aldığı bazı kararlar. bazı cevreierce uyguictılmıyor, engeüemvor Bu engeilemeyı yapanlar arasmno bukalemun benzeri eyycmcı bürokratiar da var. 12 Mart ve MC laçizmmın T.asalığını ycpmış pek cok bünDkrat, CHP'nın iktıdara gelrresiyle. yüzierine hemen bır CHP maskesı gecıno köşe bcslarını tuttu. Şimrjı onlar CHP'den daba CHP'iı gec r.ıyor. Dışı baska içi başko bu evyarrcı burokratlar, aeviet orgutünü calıştırman"ıak ic'iı olonca quçief v'e colıştvcrlor CHP iktidardar ceküırse kuruiacok yeiı b'r htikur.'e"© de bir koltuk kopmak iCın 'kiii oynuyor. fasızmden yana cevrelere göz kırpıAracı, karaborsacı. vurguncu sömurücü takımı 6a, temei gereks nim madde'erim o vasadan cekerek, 'stifc'ük yGparak. yapav oiarak mai darlığı yoratorak, kitleieri sıkıntıyo sokuyor. 'aşizm heveslflerini desteklıvor Aracı, karaborsacı, somürucü takımı; rüşveici. hırsız hürokrat takıms ve teröns'Jer takımı bi' koaltsyon kurrr.usiar ara:anr.da Amaciar; holkla umutsuzluk beza nlik yarotrrni< «Oemokro«iyle işler yürümüyor, Eüsopalıbîr adom gerekli bıze» ueöırtmeK. tos/i'fc O'taT naiı'iaıııa^. CHP ağırlıkh hükümet. haikton. ezılenlercien yona tavrını acıkca ortayo koyocağı. aracıların, kcraborsocıiarın, vurçunculann, rüşvetci'firin ve teröristle'in üzerine kcrariı ve ptk1!: bır tutumic vüruveceğı. söTnCriicüler, hırS'zlar, katilier koalisyonurtu bozacağı yede, s'!rve sütlüye fazia kan ı :ti"mok. ne siç yans>n ne kebop poiitikasım Iziemek ve olup bitenlerı se/retmekle yeliniyor. Bu craoo b'r a i once vfci'n duzeme reısre. orgüllenmeiere gıdsrek temel gereksınim maddeieri doğrudan doğuyo uretıciden tüketiciye ulastrı'rıalı ha'kın emeğyle. tuzuy'o. oczıyta şekerıyle, kömürüvie ovnoyanlar dize getırümelıdir Her konuda olduğu gıbi, Doğu Anado'u sorununur» cözumünde de venl bakıs acıi^rına yeai düzeniemelere oerek var Vıiiarco unutuion Doğu »nccîolu «orununa yeni bokış acılanyia CÖZÜTI buluiab l | i r onr.oV (Arkası 11 sayfaöa) AİLESİ NOT : Çelenk gönderilmemesi. isteyenlerin Türk Eğıtim Vakfma bağışta bulunmalan nca olunur. OZEL MENU Sevdiginiz Türk yemeklerı Hızlı vc özenli servıs... MAHMUT YSLDİRİM (1954 ) Geçen yıl Erzurum'da faşistler tarafndsn katledildi. Anısı. omırumıız olacpktır. AŞKALE MADEN IŞÇİLERİ ve DEVRİMCİ ARKADASLARI (Vizueı Komunikosyon 23) 2058 ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZt VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (E.G.O.) 1 Kuruluşumuzca, 5000 Kğ. Kurşun Oksit ( + ) 5000 Kğ. Kurşur, Oksit ',) önerge alma suretiyle satın alınacakîır, 2 llgili'er hazırlayacakları onergelermt a\ım koşullarında belırtilen gecıcı gu/ence ile birlıkts tfj.?. 1979 Cüma gunü saat 17 30'o dek Kuruluşunıuz Yaz; İşleri Müdürluğüne vereceklerdır. 3 Bu işle ilgilı alım kosulıorı Kuruluşumuz Tıcaret Müdjrluğunden ucret?ız alınob'lir. 4 Guvence venlmeyen onergeisr dsğerlerdırlmeyecektır. 5 Kuruluşumuz isterse kısmı sıpariş yanabıl.r. 6 Her türlü gecıkme'er iie tegrafla vapıiacak önegeler kabul edılmez. 7 Kuruluşumuz 2490 sovılı yosavo boğlı değidır. 8 3179NE refercnsMiiızla ve ılarla Tıcaret MudOruğune rnuracaat edı'ecektır. çocuklar için imza günü MÜJDÂT GEZEN 7 Mart 1979 çarşamba, saat 16.00 CHP İstanbul İl Başkanlığından Duyurulmuştur Maholle ve Köy parti gcrevlisi ve delege secimlerine bcşionılmıştır. Koylerdeki ve çevre ilcelerdekı secımler 19 mart 1979 tarihine kadar, ılcelerde ılân edılen gun, sact ve yerde yapılacaktır. Mahaile delege secımleri ise, Istanbul'un Beykoz haric 13 Tserkez ilces^r.de ve Kcrtcl'da, 17 . 18 mart 1979 ciinleri yapılaccktır. Bütun ilcelerirrJzde ve il merkezmızde, her maholledeki sec'nın' hangi gun. saat ve yerde yopılacağı ilân edilmıştır. Herhangi bır tart.şmavo reden vermemek içıp uveleriTizın ılcelerde ılân edilen gunlerde belırtılen yerlerd© kimlikiprıyie hazır bulunrnolarını ciemokratik bir işlem nlan göreı/ yarışmas ra katıımaiorını saygıiarımızla d.lerız. çeeuk ürünleri tkaret ve sonoyi 0.5. ı İK sık ict. 8/A U Si^ {AvAI: .' 2047) evrım HEDEF, DEV BİR DENİZ GLCÜ! TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAGINIZ YARDIMLARLA BU UI7TMTFIT I I A « A RfT \\i\7.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog