Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

1 • • • • • Sohıbı: Cum.hurıyet Matbaocıiık ve Gazetecıiik T A.Ş adıno: NADİR NADİ Genel Yovm Müdürü OKTAY KURTBÖKE Sorumlu Yaz, işlerı MudürO Bülent DİKMENER Basan ve Ycyan Cumhuriyet Matboacılık ve Gazetecilik T.A.Ş., Ccğaloğu. Turkocağı Cad. No 3941 Posta Kultsu: 246 İSTANBUL Telefon 28 97 03 CUMHURİYET BASIN AHLÂK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDEP. • BÜROLAR: Ankora, Atotürk Bulvarı, Yener Apt Yenişehir, Tel : 17 58 66 25 57 01 • İZMİR: Ha.'ıt Zıya Bulvarı No.: 65, Kat: 3, Te.V 25 47 0913 12 30 • ADANA: Ataturk Caddesi, Uğurlu Pasaıı. Tei.: 14550 19731 ABONE ÜCRETLERİ AYLAR: YurtiCi: Yurtdışı: 1 3 6 12 105 315 630 1.230 180 540 1.080 2.160 T AKVI M 7 MART 1979 Ucak postası ıle gruplanna gore LICQ< ucret cj'/rıca aiımr imsak 5 43 ikindi 16 33 Gunes 7.25 Akşam 'S.06 öğle 13.25 Yatsı 20 37 t ve 3 sa/TGlar ;>cntımı) Devanı sayfası isanıimı) llcn sayfaıarı isontimı! 'stanbul baskısı ısanıinıı Ankara baskısı (sanîimıi Ölum. Mevlid, Teşekkür 5 sontirri) Nlşan Nıkâh, Evlenme. Dogum izmir Aaora boskısı tsantırmi 320 Ltra 380 » 230 » 160 > 1 ^0 » 600 » 600 > 50 • GÖZLEM 'Baştarafı 1. Sayfada) letümiş Komuta Konsey»in« hukukso' gecerlik sağlayacak hıcbır hukuk kuralı sonrodan yurürlüğa konmadığına gore, bu kurulu bir <devlet kuruluşu» olarak nitelemeye olanak yoktur Slrrdi görünüşe bakın Yasal olon <Eşgudum>« karşılar, fcrsoi olmoyan «Gemşletilmış Komuto Konseyıinden yanalar! 12 Mart döneminde, her iki aydo bir «otomatiğe bağlonmış gibı» sıkıyonetimin uzatılmosı icin el kaldırırlar, şimdl 'SKvonetırrı k aydo olayian öniemedı» diye kabadayılığa 6zenin?r! Oyunları bu: Orduyıı kendi omaçları doğrultusuno sokmak. Sokamayınca da deliye donüp, sağa sola s*dırıyorlar. Amacları yalnızca «Esguoürr^e karşı eıkmak değil; kon gucuyorlar, kin guduyorlcK . Oemirel'in ve Türkeş'in Eşçjudumü, klnle yuruyor, konlo yuruyor... fueloil e mazot karıştırdıkları savı ile 5 kîşi yakalandı Bakırköy, Kartaltepe'de dun gece 6 numaralı fueloıle mazot ka'iştırarak kaionfer yakıtı (iprcyak) elde ettiklerı savıyia beş kişi polis tarafındon yokalanmıştır. Enıniyet Müdürlüğü yetkılılerinoen edinjlen bilgiye gore, Karîaltepe Demırhan Cad<Jesınde bu cece litresi 281 kuruş olan 6 numoralı fueloil yüklü bir tankere, başka b:r tankerden lüresi 496 kuruş olan 150C lıtre mazot nakledıldiği gorülmuştur. Bunun üzerıne 5 kışiden oluşon iki tonkerin görevlileri soıuşturma ıcrn yakalonarak gözoltırıa alınmışiardır. İPRAYAK NEDİR? Yetkililer. litresi 340 kuruş olan kaionfer yakılı (İproyak)ın lıtresı 231 kuruş olan 6 numarolı fueıC'le yüzde 20 oranında'litresi 496 kuruş olan mozoî ya da litres! 475 kuruş olan çazyaği kar ştırı^arak cide edildıg ni cncak burun gaz ve mo îo^în ısrafının önlenmesi amacıyia Petrol Ofısi Gsnei Mudürloöunce yasaklandığını belirtmislerdır. E;nnîyet yetkılıleri, soruşturmanm henuz 'anıomlonmoTası nec'enıyle tcn.erierın plokaları ı:e sanık!ar,n adlarıın acıkiomcmışiardr Bakırköy'de ATAŞ devralındı 1 c ~ •'''z: kezine .letmış, Genel Merkez dun Ankaraaaki temsılcılige an laşrnonn onaylonması ve imzalanrnas' yonüfae talimot verniiştır. TürKiye'nin ATAŞ rafinerisıni devralrrpasını öngö r en anlaşn'aîiın önemîı maddaierı şurlaraır: © Rafineri 24 nıilyon dolor : ka rj [ :o . '. î;r. • . : . " lik hissesinin TPAO larafındon satin aîmmasıyla gsrceklesmiştir. Odeme Tıırk lırcsı uzennden yapılacaktır. Hicbir bicimde doviz odenmeyecek, cdenecek dövizin karşılığındaki Türk lirası odemenin yapılacoöı tarihteki kur uzerinden ba'irieneceklir. 3) Halen 44 mılyon ton kapasiresı bjiunan ATAŞ rafınerısı şu ando c.s mı.yoıı ton kapasıteyie çalışmamaktadır, haiTi peîrol 'le peîroı ürün^eri urasındakı fark ojnyc p yasas.ndc bugun 20 doİGrciır Do!oy.sıyla raiineri tam kaposite ıle cal.şiırıldığı takdira'a petroi ürurü e'de edı!m ş oiacak ve 20x2.5 mılyon eşîî r 5ü niıiyon aoiar lutarmda Turkiye ek bır kar sağlamış olacaKtır. (3) Mobil'in yurt içınde 1,5 milyar lirayı aşon çeşitli alacaklcrı bulunmcktcdır. Bu alacak TPAO tarafından 1 milyar 250 milyon lira kcrşılıgınoa '..ı. , . . ,. A J r.. M ' n & ' •• • • :••'• 1 Urfa'da 12 kişinin ölümüyle sonucianan olaylar nedeniyle 8 kişi yakaiandı URFA (Cumhufiyet) Urlaaa 12 kıs r.jr, oiumuvie sor.ucanon oi.",'ioriu ıigi;ı olarak 3 r.ts.nın yükalanuiok gözaltına ai.ndiğı bı:dınlrr,,ş;ır. Jrfo Vausı Eroi Tjncer d=n aimcn bılgiyo gore. 12 kişi ıkı ayrı o^oyui ü : muştür. Cunıa gunu S.' e.'ek ılces.ne bagiı As iıccı koyurıOn Guilucon mtzra&11ıa oc3.;ın ycpan Eilahli 4 kışı k;z yuzuiicen 2 sı kao;n. 2'sı cocuk tcpian yed' kışıvı tarayarak öldjrn'ustur Bu oiayın fai,ı olan 4 kışı pazar gıınu S'.ere!< ılcesirae bir operoâyon so nunda yol'alar.nıışîır. Vaii Tuncer, ıkıncı clayın ıse yıri3 pazar günu Sıverek ılcesme bağiı Gavur koyu iie Erganı ı cesms boğlı b:r ko1/ merısupları arasıııda rreydar»a gsidiğ'nı ve bu oic/da do 5 k.şı oidü&uru soyle nişür Bu oiayio ugılı oarck aa 4 kışiriin gozoltına a ındığı ogrenilmiî'ır. Çin Vietnam'dan (Bastarofı 1. Sayfada) az bir sır.ı' boiçesir:!e SCVCŞÜ" aevarn etuğnj. rianoı b,.: erınin pazariesı çjnkj cai sn.clarda 700 Cm az'rit nı yjraıodığı veya oiciürdjçünu bitd r mistr Bonçkot :a'i iyı hcher ohn kaynak ara gcre Pe;.i:ı >n paza.tesı günu Vıe;.na':ı'cia<ı bu;jn dırmeS'ncjen scnrj Çin asksrîsrının toplu naide geri cik I'İS1nı gö9teren iîicbır beiırtiye raslanmoT.at<ta"ır. Gozlemciıer, Çin'n bu k r r u da cok ıyj n.yetli o!sa b.le onbınlerce rsker.n çer, cekılrresının cncai: özenit b r plar.'ama ıle gercekiesebıiecegır.ı bunun da zarr.cn alocagr'i bür^ırTiişlerdır. Aynı kayi:klcr, 1.300 f'.i!ometre!,k smırca Cinülerın ciı;rumlarını luvve'lendırcıkie! mı haber vermışlerdir. Anca>< bu harekeî n Vieına."ı"'clal.i yaklnşık 80.000 Cn askç.rinin gsri CBkiimesmi guvence altına almak ıcin b r örrem oiabiieces 1 ' ni de behrtrrı.j erdir. Öte yoncian Vıetnom 8a5bakanı Phan" Van Oorg. H6:s nk as, «Vietnam'ı destskieTi* Uıus lararası Konferansinno go.idsrdığı bu mesaida. tuın duivo uluslorından ve tıükjTıel.eriTden Om'e sı'öh verme'.ielfi' nı ıstemıştır. Çin'm Vietnamdon cekıineye baslad:ğı yo'undokı acıkiamosı, Moskova tcrafın^an «ihti yatlı» karşılonmış'.ır. Sovyet resm: TASS Aıonsı bu konuao yayınlociığı yorurraa soyle demıştT«Cin'in Vietnam dan eekilmeya basiadığına illskin henuz so mut bir haber yoktur Önümuzdeki gunler Cin'in açıklamasının doğru olup olmadıgını gosterecektir.» kuvveiler.ni ger; CSK9CS.O Iİ bil Adana'da iki öğrenci (Bostarafı 1. Sayfada) Mutiendıslik öğrencileri olayı protesto icin dün derslere oirmemişlerdır. TRABZON 15 hozıran 1973 günu unıversite!erarası s^novına katılmak uzere kenlımızo geien Görele'nın Seferlı koyunden 19 yaşındckı Hatıce Sefer'ı. Maraş ccddesinae sağso! cotışaıasında tabancayla oldurdüğü iddıosıyla aronan Engm Kalfa, özel bir pc.is ek bı ta"jfından yakafanm;ştır. Tonvo Mo! Müdüriüğü'nde aıuhasebe memuru olcjrak calışan sanığın sucunu ıtraf ettığ: ve sağ gorüşlü olduğunu bıldırdiğ; ac>kIamrı5ır KAYSERİ AiatLrk Lısesıni taşa tutan sağ goruşîu bir grup, Mudur Yardımcsı Hasan Taşcı'nm yaralanmasına yol ocmışlardır. Olayla ilgüı olorak 8 ülkucu goza tına ciınmıştır. • Yavuzlor Mahallesınde, Sumer Lisesi öğrencılennden sol gorüşlu Holıl Sabur. okul dcruşü kimliklerı soptanamayan kîş.lerce açılan ateş 50nucu ağ.r brcımde yarolanmıştır. ANKARA Erzurıtm Ülkj Ocak'an Derneği eski Boşkcnı Hayretın Kjtangü, patla ,'ıcı rrtadde buiuncfurmak ve otrnakton scnık olarak vakolar.arak Ankoro'ya gelırilmıstır GAZİANTEP Bir sure once siiah zoruyla b'r otcmobıli gaspeden uc kışı 20'şer yıl oğır hapis cezosına çarpîır:tmışlardır. Gaziantep Bırınci Ağ.r Ceza Mahkemesi. ilhan Aytsn. Mehmet Doğan Denızdelen ve Aü Taşkesen adlı san;k:arın ayrıca mchkumiyet surelen kadar gözetim altıncia bul'jndurjlmalarını da karar.aştfrriıSlır. AYDIN Cezaevindsn bir süre once 5 tutuklu ve 1 hukürnlunün kacması olaymda .hmalı görulsn 3 ga'd.yan tut.ıklanmıştır. ADIYAMAN Kapalı cezaevınde bir huKumluye getırılen yoğurt dolu baKracın ic ne konan patiayıcı madde kontrol sırasında patlamış, bır; ağır olmak uzere 3 gardıyan yaralanmıştır. İZMİR Bornova Beledıyesi kcrşısında bulunan bir kuyumcj dukkânı silahlı üc kişi tcrafından soyularak cok mıktarda mu cevherat, altın ve pora almmıştır. Soyguncuiordan Mehmol Bakır ve Reşıt Oruç gu^enl k kuvvetler^yle girıstıkleri catışma sonunda yarolı, Fıkret Savaş da gizlendiğı bir eve yapılan operosyon sonunda ele gecirJmıştır. Polis<n ovnca soygura yataklık ettiği ileri sürülen Yıimoz Tunedi adlı bır kısinin de gözoltına alındığı bi'oirilrrıştir. Catışma sırasında Rıza Aikış adiı trafik polisi de elinden yaıolanmıştır. • Sıkıyöneti'n aleyhine ve haikı böiucuiüge iten yazılor bulunduğu gerekçesıyle cHalkın Kurtuluşu* ve «Savaş Yolu* adlı dergüer hakkında 3. Suüı Hukuk Mahkemesince top lotılma kararı verılmiştir. İSTANBUL Yeşılkoy Havolimam Gumrük Kargo Mudur Pvlıjavinlerınden Cergiz Topaloğlunun Kucukyolı'daki evinde önceki gece yapf.an aramada iki subay elbısesi, 4 mermi, b>cak ve b'r mıktar dovız bulunduğu büdirilrr.iştir. Polıs Topaloğlu'nun gözaitına a'ınd:ğmı ve bugua mahkemeye cıkarılacoğını belirterek evde bulunan subcv eibiselennin Cengiz TopaloâİJ iie kardeşine ait oldjğunu bi'dTmiştır. Topaloğlu ifadesinde elb'selerin usteğmenlikîen koidıg:nı öne surmüstür. • Bolu Öğrenci Yurdu saat 00.45 sıraiannda polıs taranndan aranTi.ş ve yasaklanmış ya yınlar eie gecırilmiştir, 10 öğrenci gozdtına alınmışt ı. • Londra asfoltının Cooonceşme hava limonı kavşcğında Bırsen Ozbal adlı bir taksi şoforü dün sobcha karşı olü olarak bulunmuştur. Polis cesedin morga kaidirıldığını, taksi şoförunun boğularak clduruidüğünün sanıldığinı bildirmiştir. Olayın nedeni henüz sap tanamom ştır. 0 Güngoren semtınde gecen ay bir ekmek fabrikasını soyarak 35 bin lira alan üc soygııncudan ikısi Avcıiar'da yakalanmıştır. inşaat işcisi olduklorı soylenen Hasan Özhan ve Atasoy Dağlar'ın daha önce de Gebze ilcesinde bır bokkalı silah zoruyla soyarak 10 bin lirasını aldıkian öğrenilmişîir. DFV GtNÇ İN AÇIKLAMASI DevGenc Gene' Başkanı Yasin Ketenoğlu r^jn Hr acıklama yoparak, Kovsk'rdP'e dek: banka soygunuyla ügii' olarak gözîitina oîıran revf;k Toker'ın olayla ilgisi bı.lvnTadığını soy l«Tret;r. Katenoğ; >. Tevfik Doğcn Tcker in De^'Gönc yönetır.üe';r)den oldi'gijn'.ı b€!:rtsrek, «Toker, polisin trnıdığı bir devrimd olcrak Kıı'ay'dan olayla iiiCbir ilgisi bulıınT.odığı halrip almıp suclu ilân edilmiştir» go rJSj.T.1 ST.\;nn~uş vo serbest bıraKiinasını i3ter,iıştır. Irak fBcştarorı r Sayfada) mcya kalılrr.cma kararını buyük saygı ile degarlendiriyoruz. Turkiye Cumhuriyeti Hukjmetın.n Kudus'un Aroplıgı, tarihi, dini ve kültürel değerini korumasını teyid eden tutumunu şukrar.la kars'lıyoruz. Cunku bu kararm Turk Arap ve İslam dunycion arasındaki iyi ilişkileri daha da kuvvetlen direcegine ve Turkiye Hukümeü ve TRT'nin Eurovision'a katılmaktan vazgecme nedeninde acıklondığı gibl gerek Kudus'un İsrail'ın baskenti olamayocoğı ve gerek statusunu değiştirmeyi omaclayan pian lara karşı duracağma inanıyoruz » Suriye Büyukelçrlıgıncc bu konuda yapılan acıklamc se şoyledir »isgcıl altmdaki Kııdus kentinde yapılacak olan Eıırovision 1979 şarkı yarısmasına Türkiye'nin katılmama kararını duyarck Ortadoğu »orunu konusunda takındığı tavrı takdirle karşılıyoruz Bu tutum İsrail'ın işgal ettigi Arap topraklarından cekilmesi Fllistln Arap halkının bütun yasal haklorının saglanması, Kudus'un statusunde herhan gi bir degişiklik yapılmomosı. kentin tarihi ve kültürel kalıntılarının aynsn korunmosı ve bu konulardaki Birleşmiş Milletler kcrarlarının desteklenmesi yolundaki Ortadoğu politlkaEJ ile.Aiyum ic'ndedir Türkiye' nin bu kararı Ortadoğu sorunu ile ilgili olumlu bır tutumu yansıtmaktadır.ı İSRAİL BÜYÜKELCİLİĞİ İsrail'ın Ankara Büyukelcısi Shiiiıson Amir ise. ANKA'yo yaptığı acıklamada. Türkiye'n.n Eurovisıon Şarkı Yansmasına katılmama karorından uzüntü ciuyduklarını belırterek, c500 milyon TV izleyicisı bir Türk şarkısını dinlemekten niye mahrum ediliyor?» şeklinae konuşniustur Büyükelcı. şarkı yarışmosına po'ıtık a karıstırılmasını doğru bulmadıklanm beItrtmıştir. İran'da (Bastarafı 1 Sayfada) vıcre Hükumetmin bu korarını yemcien gözden gecırebıleceğını soviemiştir. Bıı croda, yeîkilı ce/reler. res.ni bir aaklama ycpılnvş oîmaiıasına karşın, Şah ve aüesinin «ihanet, yolsuzluk ve yurt dı şıiıo yosa dısı yollardan para kacırmak» suclarından yargıla nacağı goruşundedirler. Öte yandan, iran'ın dun de bır Batı.ı şırkete varılı 20 doiardon petrol sattığı bıldirdmek tedır. Haber: veren aıans. bunu beklenmed;k bır gelışme ola ra>< değerlendirmıştir. Şah'o korşı gösteriler şırosın do bir askeri oldurınek ve ışkence yopmak suclcrıyla yargı icnon oiijme mahkum edılen bır polısle b;r SAVAK aianı ogönullı'crden oluşan bir idom mon' gası» tarafından kurşuna dızılmışlerdır. AP ajansma göre yetkılı cevreler, iran'da en az 200 kışinin daha kurşuna dızılıneyı bekledıklerını ilerı surmektedırler. iran Savunma Bakanı Gensral Ahınet Madanı, televizyon aa yaptığı Konuşmado. ABD'nın Avrupo Kuvvetlen Komutan Yardımcısı General Rober Huyser'in ocal< ve subat aylarında «İran'da Batı yanlısı bir darbe planlamak amacıyla» Tahran'a oeidiğini ıien sürmuş'ür. Generol Huyser'in Şah'ın son Brjsbokanı oian ve devrımden sonra tiim aramaloro korşın bulunanıavan Şahpur Bahtiyar'a askeri deîtek sağlamaya calıştığını da ileri suren General Madani ayrıntılı bılgı vermemıştır. Bazı flfrika (Boslorafı 1. Say.'ado) Ayrıca Makina Kımva Endüstrisı Kurumunun yine Kenya'do 14 tar.e cay fabr kosı kurması konusunda tolumlu» görüşmeler yapıimıştır. Bunlora ek olorak, Sudan'daki bir şeker labrikasında, Etyopya'dan da prefabrik konutiarın yapiTiı konusunda teklıf alınmıştır. Ayrıca Etyopya 50 bın, Kenya da 10 bin ton çimento tolebmde bulunmuş, fiyatlar üzerinde anlaşmaya varılmıstır. TEKNOLOJİK YARDIM Turkiye bu yı| bon Afrıka üll:ır'::iı"e 10 nvl/on dolcyında'teknolojık yordım yapnayı tasarlarraktrjdır. Aralannda Tanzanya, Etyopya'mn da bulunduğu ulkelere yapılacok tek nolojik yardımın daha cok tarım. tekstıl. sutama ve bazı diger alanlarda uzman, ayrıca doktor göndermek. Bayındırhk ve Sınai Kalkınma olanlarında teknık ycrdımdo bulunmok suretıyle gercekieşeceğı bıldınlmıştir 10 AFRİKA ÜLKE5İ Öte yandon. Turkiye. 1979 yılır.da 10 Afrıko üıkesı ıle d p!omatık ılışkı kuracaktır. Bu uikeler Kongo Holk Cumhunyoti. Ruwanda Bunnd', Orto Afrika imparatorluğu, Krv.er, Şeysel, Cibutı, Angola, Ek^ator Ginesi ve Sao Tome Pnncıpe'dir. Söz konusu üikelerle d plotik ilışkı kurulması ıçın gereklı yazışmclar Dışışlerj Bakanlığı'nca gectiğımiz oy başlotılmıştır. Bu üikeierle birlıkte. Turkiye. ücü üışında bütün Afrika ülkelerı ıle dıpıomclk ilişki kurmuş olscaktır TürKiye bu yk! sonuna kodar Somalı ve Tanzanya oo Büyukelcil'k ocacaktır. Somaiı'nin rle Ankara üa Buyukeiçilik açmcsı beklenmektedır. Ankara'dan Notlar (Baştarafı Spcr Sayfasında) Ulusal taktmı bırak, Aymergen, Kulupler» gol atmayı, unutmuş, ve yapacağını şaşırmış, yığınla odam, bir formayı sırtına gecirip sahaya fsrlıyor. Türkiye de futbolu zevkle izlenen ne bir tek tokım. ne bir oyuncu kaldı. Bu mu cözumlenen antrenor sorunu. Çözumden kastın, yabancıyı yasaklayıp, yerlilsrin maoslarını 50 bimr liraya çıkartmaksa, sorun yok? Ama Türk futbolu ne olacak?. Kim yetiştirecek kulüplerdeki gencleri? Kim öğretecek ulusal takıma, çağdaş ve uygar futbolu? Sabri Kiraz mı?.. Coşkun Özorı mı?.. Doğan Andac mı?.. Necdel Niş mi?.. Listeyi uzatmaya gerek yok . En önde gelenlerl sayıyorum, gerisini tahmın et artık . «Futbolu icad ettimn diye burnundan kıl aldırmayan İngiltere dize gelmiş, Yugoslavlardan medet umuyor. Fransa unuttuğu futbolu Romenlerden yeniden oğreniyor. Hollanda Romenler ve Polanyalılar Ile bir futbol ekolu haline geliyor. Almanya'da. Alman hoca kadar Yugoslav var nerdeyse.. Futbolu icad edenler, dünya scmpjyonu olanlar «El elden ustundur» diyor ve bilime kopılannı ardına kadar ocı yor, biz Milli Takımı Kiraz a, Galatasaray'ı Özarı'ya, Beşiktaş'ı Andac'o, Fenerbahce'yi Niş e ayda 50 biner liraya emanet edince, sorunu «Halietmiş* oluyoruz oyl« mi?.. Sevgili Ergun, Bana bir tek antrenor adı ver. «Su takımı, su oyuncuyu yarattı. Şöyle taktisyen.. Oyun bilgisi ve zekası ile, şu mgcı eıkmazdan çıkardı, kurtardıs da, üzur dileyeyim. sHaklısın antrenor sorunu çözumiandiü dıyeyim.. Ama bu bir tek adı veremezsen, o zoman biraz yureklen ve sorunu gerçekten hal let.. Holleden.ezseıı, seni hallederler sonra. milyar 250 milyon lira ödeyecek bunup uzerindeki alocnklaı icin Mob<| hicbir hak ta'.ep etmeyecektir. •£j Mouii m petrol ıtnalotında ı doioyı Turkıyeden 111 ırılyon aclar a acag bulunrr;aktadr. Bu paronm TPAO toraf.noan ödenmesi icin mrjbil ukıslararası para pıyciosından ı<ı'eai cu ; ocoktır. Bıılunacak kreciı 7 vıi vadelı, ılk uc yılı oriemssız, kc.an 4 yılı da e^,! toksitierde odenmesını öngormektedir. Kredı buimak bu koŞLİİorln mobii'n gorevı ol.T.aktocır tX Mobil'in rafineri afanı icin de Mersin'de yoklaşık 2 müyon ır,s;re karelik aıaz;3; bulunmak tadir. Raünerids calışmakta olcn 300 işcinin kıdem tozmina tını TPAO usllenmis, bunun kar şılıgında mobil bu arsayı TPAO ya verıniştir Ancak, kıdem \az(ninatları icpiamı 215 milyor lircyı gecerse bunun fazlası mo bil '.aradndar. kıdem tazminatın da kullamlmck uzere TPAO'ya odenecakîir. (£) IV'ODI'III yurt ıcndekı petrol ooğıtımı 10 yıl süre ıle sı nırlandırı!m:Ştır. 1989 yılına ka dcr mobıl yurt ıcinde petrol dağıtırnını surdurecekiır. 1979 yılında dcığıtccogı mıktar 1977 yılırdo doyıtınış olduğu rivkian gecrrıeyecektır. Önuınuzdekı yıldan ıtioaren ıse yurt >> c petrol pıyasosında petrol dcgıtımının genışleme oranı her y,l sap'anocok mobil'in doğıtacağı mıktar bu genışleme oranı nın üctebirı kadar artabıiecektır. Bır başka deyimie mobılın dağıtacağı mıktar 10 yıl icinde oro.ı olarak artarken, toplam da ğıtım ıcindeki payı mutlak o^a rak gittikce azalacaktır. YPK KARARI GEREKİYOR Anlaşmanın karşılıklı olarak ımzakınmasından sonra ATAŞ' ın fıilen caıştırılması icin yüksek planlama kurulunun kararı na gerek bulunduğu bıldırilmiştir. Anlaşmanın yürurlüğe girmesıne kadar gececek zamcn cin ae rafinerinın kulanımını sagloınak uzere, oradon gececek zamanı israf etmemek amacıyla onumüzdekı gunierde bır yuksek planlarna kurulu kararı cıka rılacak ve böylelıkle ATAŞ'.n TPAO tarafındon fılen calıştırıi ması sağlanacaktır. ATAŞ'takı yuzde 51'lık mobıl hissesinin yanısıro BP'nın yuz de 27. Sheli'in de yüzde 17 oranında payı bulunmaktodir. Yuzde 5'lık kalan pay ıse yerlı bır petrol kuruluşuna aıttır. Mo bıl'den yuzde 51 bölümun satın olmması, ATAŞ Rafinerısı üzerinde Türkiye Cumhuhyetı'nm her turlu tasarruf hakkını doğurmaktadır. Öts yandan Kamoocya'mn, Vetnarn'io oırlikte bir Cmhindı Federasyo.vdna katılmoyacağı. Krnıbocyo Başbakan Yardımc:sı ve Savunma Bakanı Pensovcn tarafnacn ccıklanrr.ıştır. Bakor, Prom Penh'ae yaoi'ğı Kcnuş.Tıasında, bu konuaakı ıddiaiarnın «KızılKhmer»ler tarofından, ha.kı Vıeîncm'a karsı avrjklcndırmak amacıylo ortaya at'lci ğını soylemıS, Kambocyo'öa rşoaşına cecen yenı ycnetimın ılk aîTicciftıo, ıUülKnmerlerden devaîınan harabeyı orlacaT :;o'cı:T.rk vs 0ii>'9n.T,.kaikınmasıiı sagıa'iıak beiırtnvşt.r. Libya (Baştarafı 1. Sayfado) 20 cen: ;am yapnıştır. Djnya'ya uygjladıkiarı ba ye "i f.yat'.ar önceki gun onılan ül keler tarafından Ecevıt huküme tne ds •istiİTiistir. Lıbya ve Irak, «Yeni fiyotları en son Türkiyeye b'ldird*lerini, yeni kararlar n dlğer ulkelerce banimsendl glni vg Ankora'mn da bu durumu kabul edeceginl bekledtk lerini» b«l'rtmiş!erdır. Hsr iki ül ke fiyotmın dıS'nda, ayrıca yeni fiyat'orın yurüriük tcırihini g« riye donuk olorak soptomışlar v« korcnn 1 şubct 1979 tarihin d»n basiavorok gecerli olacoğinı bildirmışlerdır. 100 MİLYON DOLAR Yenı fiyatlar sonucundo Türkıvs Irok'a yılcla yoklaşık 50 mılvon dolar, Lıbya'ya da ya< İpşiK 30 milyon dolcr daha faz la dovız odemek zorunda kolacaktır. Ek ahmlaria yeni fiyotlann Türkıye'ye yılda topiam yjz m.lvon doiara mal olacağı hesaplcnrrıarctadır. Korutürk (ojş.aroı 1 rrusteşarlaria, buyuke.cıierı ku^o iı Ö .71 bıra..0 ^L*U mevk.de &orev aıaniarın ek güstergeler.nin 500'den fazla ol ıııayrjragı ııkes ni yeı.rrnıştı. Oy sa oynı yasayia bakaniık musteşorlon ek 600 gostergeden ya raricnmıslardı. B J arada CumnurbaşKan Korutürk memur ve emeklilerın cuornoi.1* oıü.ak DU ust dereceye yukseltrmesi ıle ııgı I 2182 sa, 1 it yrjsanın da «Bazı adaletsizlıkiere» neclen olduğunu b.ldır.re* bu duruT.un da ouzeltılmesi ıc n Başbakanlığa bır başka yazı gunoeı.mşor. u :e yancian ust duzeydekı mul ki ıdare amirlerının ek göstergeienn;n yetkı yasosı cevre smde Bakanlor Kurulu kararna mesı ile oe duzenieneCılecegı öğrenilmıştir. MİT VE DPT MÜSTEŞARLARI Porlamentoda bır sure once kabul edilen ve gectığım.z gun lerae yururluge ö.ren ust ÜUzaydekı mulkı ıdare amırlerınin ek göstergelerini yenıden auzenleyen 2183 soyıiı yasa soz konusu ust düzeydeki mülki ıdare amrierıne ek 600 gösterge ıle maaş artışı sağlamıştır. Ancak yasa palamentodc goruşulurken, bckanlık dı şı musteşarlıklarla buyükelcilerin bu yasadan yararlonama yacağı ilkesi getirılmiş, bu gö revlerde bulunonların Bakanlar Kurulu kararnamesı ıle ancak *en cok ek 500 gostergeden» yararlanobıleceklerı kayded.'lmştı. Bu aroda bokanlık dışı müs teşarhklardan oian Devlet Plan lama Teşkilatı 1İDPT) musteşarı, Millı istihbarat Teşkılo tı (MİT) musteşarı ile Toprak ve Tarım Reformu musteşarı da bu durumdc en cok ek 500 gostergeden yararlanab:lecek ler sm.fına girmişîerd.r. ANKA muhabirinin aldığı bilgi ye gore, yasa ımzalanmak üzere Koruturk'e verildiğınde. Korutürk bu durumu bir «adaletsizlik» oiarak nitelend'rmış, ancak soz konusu yasanın valilerle birlıkte genış bir memur kıtlesının maoşlarında ortış sağ iayacağı gerekcesiyle yasayı ırrza ışlemni gerceKİeştirmıs tır. Korutürk yosayı imzaladık tcn sonra d ırofl CJPO gunu Başbakarlığa bır yazı gönderrrnş, ek 500 gös^srgeden yararlandırılacoK olcn kesımın de ek 600 gostergeden yorarlanmaıa rniın sağlanmrjsını isîemıştır. Biiindıği gibi pariomenterler de bu yasacian yararianmışınrüır. Öte yandan Cumhurbaşkam Fahri Korutürk, dun saat 17.00'de Ankara Gazeteciier Cenniyetinın 20. Genel Kurul top! antısında yeniden secilen Cem;yet Başkan: Beyhan CenkCı ve Yonet:ni Kuruiu üyelerın\ kabul ederek. btr süre goruşmüştür. Cumhurbaşkanlığı Basın vs Halkla İl'şkiler Muşavirliğinden veriien bilgye gore, kabul sırasında bır konuşma yapan Cumhurbaşkarıi Korutürk, Basının demoKratık sistemin vazgecilmez ve en etkıiı unsurlarındon biri olduğunu hctırlatmıştır. Cumhurbaşkam Korutürk. bu arada Basın İlân Kurumu Yasasında değîşikl:k yopan kanun hukmunde<ı kararname hakkındaki goruşlerini ncı* larken de, şoyle konuşrr.ustu«Basın İlön Kurumu Kanununda değişiklikler yapan kanun hukmündeki kararnamede, bu kurumun esas kurııluş nedeninin zedelsnmemesi icin tarafımızdan da biiyjk or özen gösterilmistir Bv. nedenle de, Resmi İlönlann ^iıkümetler larofından Basjn jzerinde bir baskı aracı "lcruk kulıonılmoması ana Hk«sinin kıı'ursuz bir ş<»kilde inanıyorum.» EVET HAYIR (Boştorafı 2. Sayfado) Doğu Anadolu'ya üvey evlât g.bı tı^vroniirı.ş y.Uar yılı. Sermcyen:n gudümundeki fıyasa' iktıdsrlar, Doğulu yurttaşlarımızı oğaların. beyler.n, şeyliıerin zulrr.üne, sefaletın vs cehaletm kucağır.o terketmisler. Doğu ile Batı Anadolu arasıncak; adaletsiziikleri gcerecek önlemler almak yerıne, t>j ccialetsi?lıkleri dile getirenierı susturmayı yeğieT.ısier Doğu Anadoiuyu görunce. Doğu iie Batı Aradolu acaştncakı oyrımın, şıyohla beyaz arasındckı ayrım kadar belirgin olduğunu aoha ıyı anlıyor :iısaTı. Gittiğırrı köyferde raağara çıbı evj*tö« âtuatıı* kar sufii, daVo'suyu H ı n ı yolsuz, okuisuz, ışıksız, her türiu yaşam koşullanndan yoksun koylü'eri gordukce ınsanlığımdan utcmyorum. Doğuiu yurttasîanmızı bır an önce devlet hlzmetlerine kavur.turmak ıcin mevzuatın esrı o.'mamak, katı burokratik kurallorı yıkmak, yeni yöntemler buîmak gerekli. Cunku bucunkü uygulax,ada halka hızmet goturmek, köylüleri okula, yola. suya, elektrığe vb. kavjşturmak uzun formaütelen ve cok uzun zamcnı gerektiriyor. Örneğin, bır köye okul yopılması icin. o koyün okula gereksinlm duyauğunun kcymakamiık veya va'ılıkce saptanıp ıl genel meclisıne onerıcie bulunulması, cdı gecen meclıste goruşülup programa aunmosı, bütceye yeterli ödenek korrnası gerekiyor. Ancak. is bununia bitmiyor, bazen ödenek olduğu halde, yapılacak iş cok kârlı değilse, ihalece talıpli mutechhit cıkmıyor ve ertesi yıla kalıyor. Muteahhıtler de. genetlıKle. cimentodcn. demirden vb. ca^arak ustür.korj vv. cok DChcl.ya yaoıvc.lor köv hizmetlerinı. Cysa. köylüye hizmeüeri katı burokratik kuralları yıkarak, dağrudan doğruya devlet elıyle göturrrek. hem kovlülen kısa zomanda ozıedıklerr hızmetlere kavuşturacok, hem de müteahhıtlerm haıkın. devletın sırtıidan mılyonlar, mılyarlar kazanmaları önienecek. Dogu AnaOoıu sorununo co;u:n nulnnok ıcin ulusal gelır dağı'ınıında do yepyeni bir politka ızlemek gerekmektedi'. Ulusal gelırin yandan fazlasmı yıilardan bsri bır avuc egemen sınıfın, mutlu azınlığın mides ne, cuzdamna akıtan cağ dışı. insonlk dışı bır poiıtıka yerine, ulusal geüri âdH dsğıtarak Doğu'nun ezile1 yurttaşlarına da ulusa; gelırden haseîtıklerı payları veren yeni bir polit.ka iziemek, Doğuya devlet ananın sefkatlı kucGğını acmak. Doğu sorununiın cozumande en büyuk etkenlerden b.rı olocaktır şüphesız. Ağaların, bevlsrin, şeyhlerin. asıretlerin eçsmenliğİTcen kurtarnm'Ş yola, oku'a, suya, elektri^s, oğretmene ücktora. Jabrif<c/a ksvucturjlmu^ /sr.ı b r D C İ J Anadc!•> yaratıldığı zaman, uıusal bütunlük rte gercek anlamdo sağ iaıımış ve çuzeı yurdunıuzu porcuı3."r.cn ü'iysn e.Tpsr,'ilıstlerle yerü uşaklannın oyunları da boşo cıkarılmış olacak'ır. Sovyethr (Baştarafı 1. Sayfada) olduğu ham peîrolu boru hattındcn okıtmok yoluyla Turkıye' ye vereceğı. boylece tankerlerle denız yolunaan gelmesine ge rek kalmadığı biidır imekted;r. BULGARİSTAN UZERİNDEN ENERJİ Oîe yandon Sovyetler Bırliği' nın Türkıyeye Bulgaristan üzerinden elektnk enerjisi vermeye hazırlandığı ve bu koruda temaslar yapıldiğı öğreni'mi.ştır. Bir süredir Turkiye. Sovyet ler Birliği'nden elektrik enerjis1 alT,ak istemekte. ancak Bctuın uzerinden alınacok elektrİK enerjisi. Türkiye'nin o bölgesinde enterkonnekte sisteme ye'.erlı bağlantı ycpıinıadığı icin gercekleştirüememekîeydi. Sovyetler Birliği bunun uzerine enterkonn.ekte sisterne öc'n]\ edılecek bicimde eiektrik enerjisıni Turkı/e'ye Bulgaristan üzerı.'iden göndermevı ör,ermıştir. Sovyetler B'rliği aynı zaman da Batum Hooa hattından da elektrik enerjisr verecek. ancaK b j enerjı hatlorı ye'ersizlıği ne denıyle entsrkonnekte sîsteme devredilemediği icin Doğu Karadenız böiçssinin gereksinimlerinde kullanılocaktır. TÜRK BULGAR NAKİL HATTI Sovyetier Bırliği'nin enterkonnekte sisteme aktarılacak bicim de elektrik enerjisi sağlamaK icin Bulgaristan uzerinden enerji vereceği. Türk Bulgcr enerji nakif hattının bu enerji yi aktorabilecek kopositecie oiduğu belirtümektedir. SEYDİSEHİRİ CALISTIRMA Sovyetler Birliği'nden ener; alışverişinin baslamasıyleSovye; ier Bırliği tarafından Türkiye'de yapılan ve MC döneminden bu vana enerjı yetersizliği nedeniy • bozı bölümleri devreden cıe <arılan Seydişehir AluTiİTyuoı tesislerinin yeniden tam kcpof=ite ile caiıştı r ılmoya boşlanoo leceğ. hesaplanmaktadır. SDP ve (Baştarafı 1. Sayfada) mesı icin, buyuk paralar harcaması gerekmektedir. Bu koşul, ağır bir engeldir. Parlamentodaki sağ partilerin seçıme katılnıa koşulları hafıfleştırilirken, Parlamento dışındaki sol partilarln soçime katılnıa koşullarının ağırlaştırılması cok partili rejimın yok edilmesi onlamına gelmektedlr.» Aybar, teklıfin yasoırjş.Tıası halınde solun tumüyie yeraıtı faaliyetlenne itılmek io.'n ortam hazırlanrnış olacagıpı da one surmuştur. TBP Genel Sekreterı Luîfi; Guzel ıse, yasa onerısmı hazırîayanlar aıasında CHP'n:n bulunmasmın düşundurjcj oiduğunu belırtmış. kucuk ve radıksl cozum cneriieri getirebılecek partıierin meclıse gırme.erınin getırilmek istenen değışikliklerle engeîlendiğini savLin mustur. 1970 öncesi (Bastarofı 1. Sayfada) la'inın yeıııden yapraiok, taiısıl tavaaı bulunmosı neaer.iyle değeriendır.imenrş o!an hszmetierın oeğeiendır.lrnes.r.in sağio.ıacüğı ve Dovlcce 1970 oncesı ve sonrakı emeklüer arasınoo surmekre olan eşıîszlığin glüsrılrr.ış olacağı ıiode eailirştır ŞİMDİKI DURUM 657 Soyıiı Yasamn 1SS7 Sayıl; Yasa ile değış k nt bok hü kurr,ie::r,e göre, 1 mart 1970 tarıhınaen sonra emekl.ye ayrılanların ayiıkları. aynı ycsanın 87. maddesı kapsamına giren kuruluslarda gecen hızmeî sjrele'ınin her yiiı icin s;r kademe. her üc yılı icin bir derece verilmek ve oğrenim durumuna göre yüksel neb;tecek dereceye bakı'mcksızın artırıl mıştı. Bu orada 11 haziran 1976 gün ve 2013 sayılı yosa ile de. 1 mart 1970 tarıhinden önce emekü olanların hizmetlerinın her yılı icm bir kadenne, her uc yılı 'Cin bir derece verilmek suret vie ın'ibaklonr.ın ve niden yaaılması kabul edilmış. oncok, tohsıl tovanmı aşan surelerin deâerlpndirılm.emesi iikesi qet:'ilm i şti. Vsliye 8okan : ığının hozırladıöı ve Basbokanhâa gonderdiği venı tasanvltı bu «siîsizllk g ; der i lmîş ve 1970 öncesi emekli olan i'k. o r îo ve l^se mezuniarının tahs ı tnvaıı nedenivl» meydana aelen aksaklık onarıimış olacoktır. GERİLİM (Boştorafı 9. Sayfada) anlatmıştı. Ruth'un orcya gidıp yenı toaGvı naKKinaa Dngı eaııv n^esıni ıstiyordu Ruth aa ooktor'jn ısteğfine uymuş, IKI haftalıgır,a Enstıtu'ye g;dıp bir lest bombardımanıra tabı tuîulT.uştu. İSte, Nım'.n h:c de hosuno gıtmeyen o ssrarengız kayboimanın nedeni buydu Nım soyleyecek söz buloTivordü. Ruîh. «Arîık olan oldu » dedı. <Serin bjrslorı tatTiin etmen oicnaksızdı.* Nirr sonunda zıhninı kurco.'ayan o soruyu so r Tak zcruncia kaldı. «Gelecek ıcin ne dıycrlar? . Doktonarın dtişuncesi ne?» «Onceükle iyıleşme ur.udu yok İkıncsı amelıya! ıcin artık cok gec kalmışız.» Ruth un sesi goyet sakmaı eskisı kadar dsğilse bııe kendı.ne hokim olmayo başlamıştı «Fokat dcha uzun yıllar vasayabilir misim Tabı. bunu do önceden kestirmek olaroksız SloanKettrıng Enstıtüsürdek' ledavıyı vonda b'rakmonın mı, yoksa surdürmenin mi doöru o.ocağın, da bilmıvorum. Daktorlar tümorün ısısını yukseltmek ıcin mikro daıgalardan yararlanılan bır yöntemı gelıştirmeye calışıyorlar, Tümörlerm ısısı artırıldıktan sonra, radyosvon ıjyguicnıyor. Bu aa tumörlü dokıjiarı ö'durebılir de o!.jurmeyebi!ir de.: Rufh hnfıfce gulümsedi. «Tahmm edeceğin gıbi hastalık ve tedcvisı hakkındo olanaklor siverdiğiıce fazlo bügı edrnreye cclıştım * «Do.ktor Levın ile bir de ben oorusmek istPrmı Yarmoan t«zi yok, Ynni bugün, daho goc saotlerds ona gıdenm. Şence bfr SC^.riOCtı .'0' r:'ı;">> »Ne sokınccsı o'acpk' Hc»n kfjT.ıkı» vc.k irısanın davonacaV. güverecek b'trm, bulmnsı ne güz»l. Ah Nim, sano öylesıne mjr'tcc.m kı. » Nm konsıro tekrar sjrılcı nerr.en bıraz sonra do ışıklaıı sönnürüp Ri'th'u yukarı cıkaroı Nin üe Rutii oyıardan bs'i 'k km T/T yaloğı Dayloştılar v» sobahlsyin, safak sökrken de sevıştıler fDEVAMI VAR) îstanbul (Baştarafı 1. Sayfada) la ilişki er Şubes nden vapılan aci'<iama aynsn şöyledir: «1. İstanbul'da yayınlanon ba zı gazetelerin 6 mart 1979 tarihli nüshalarında istanbul Sıkıybnetim Komutanının otomobilinin, başka bir arac tarafından takibedildiği şeklinde bir haber yeralmıştır. 2. Basınımıza yanlış intikal ettiği anlaşılan olayın oslı şöyledir: 1. Ordu ve istonbul Sıkıyönetim Komutonı, makcnı cracı ile giderken Fenerbahce bölgesinda 23 AR 849 plakolı oto ile kar sılasmıs, sürucüsünün mutered dit kullanma sekli makam arncı olmasına rağmen otonun tipi ve icinde dört kişinin bulunması dikkati cektiğinden güver» lik kuvvetlerine, otonun bulunup durumunun incelenm«sini bildtrmiştir. Saygı ile duyurulur.ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog