Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

ON CUMHURÎYET 7 MART 1979 K.Yaka'nın, Beşiktaş'ı yenmeleri için Yenişehir Meysu'lu oyuncular'a para verdiği öğrenildi Pertev ATASAY ANKARA Karşıyako Kulübünun Yenişehir Meysu'lu basketbolculara. Boşiktaş karşılaşmosından sonra gallbiyet plrlmi verdlğl öğrenilmiştir. Bazı basketbolcular parayı almak Istememişler ve yöneticilere durumu bildlrmişlerdlr. Yenlşehirli yöneticiler konu ile llgili soruş turmo acmışlardır. Meysu Yenişehir Kulübü YönetlClsl ve Bnsın SÖZCÜRÜ Beklr Ciftcl konu İle llgili şu acıklamnyı yapmıştır: «Basketbol Iakımımi7in bazı as oyııncularına Beşıktaş maçını kazanmolon karşılığı olarak Karşıyaka Kulübünun prlm vadettiği ve mactan sonra do öde me yapıldığı Yonetim Kurultımuza duyıı rtılmuştur. Kazanmak ya da karanmak Icin caba göstermek sporcunun ana gorevidlr. Amo, ücüncü kişllerln bu ana görevi yerlne getirmoleri icln amatör sporr.ulara parnsal olanak sağlamaları ayrı bir tutumdur, Yönetim Kurulumuz ve kulüp divanı ihbar uzerıne olaganüstü toplantıya cağrılmıştır. Kulübümüz olaylo llgili olarak gerekll kararları alacaktır. Ancak olayın clrkln bir Iftlra olınası olanağı yüksektlr. Dogruysa liunun sorurnlıııorı yonetmeliklere göre cezalandııılacaklardır. Sanıyorum kı olay çirkın bir iftıra detyl do gerçekse. sporcularımızdaıı vo gayrı meşru prınıı veren Karşıynka yönetıcilerinden önr.e cezalandırılması gerekon kişi. partislnde ki dirıjanlaro güc sağlama hevesindekı ve hosbelkader spor politikasına etken olan çirkin polıtikacıdır. AVRgPA KUPALARINDA îî kÂRŞIİAİjîrtA5 VÂR,. J Türkiye Kupası'nda yarı finalistler bugün belli oluyor • ÖTEKİ MACLAR; KIRIKKALE DİYARBAKIR, KOCAELİ BURSA VE ORDUALTAY.. Türklye Kuposindo yarı flna1e cıkacak dört tokım bugün yapılacak karşılaşmalarla belirlenecektir. Günün maçları: Beşiktaş Fenorbahçe, Kırıkkalespor Diyarbakırspor, Kocaellspor Bursaspor ve 6rduspor Altay arasında oynanacaktır. Karşılaşmaların başlama saotl 15.00'dlr. BEŞİKTAŞ FENERBAHCE İkl ezeli karşıtın rövanş savaşımında favorlyi çıkarmok oldukca güctür. Ligde 6On Eskişehir yenilglsl ile durumu krl tlkleşen Beşlktaş son kozunu bugün Kupada oynayacaktır. «Tek dayanağımız Kupa olacak» diyen Beşiktaş teknik direktörü Doğan Andaç, mactan cok ümltll olduğunu belirterek, «Fenerbahce önünde bir patloma bekllyorum» derken, Fenerbahçe teknik dırektöru Necittot Niş, Ise ligin yanı sıra Ku pada da Iddialı olduklorını, yarı flnale yükselecek takımın da Fenerbahçe olacağım iddta etmiştlr. Beşlktaş'ta sakatlığı gecen Şaban llo Fenerbahce'de Engin bugünkü macta tokımlarındakl yerlerinl alocaklardır. Kupanın diğer karşılaşmalattnda ise Kırıkkale Diyarbakır; Kocaeli Bursa ve Orduspor Altay karşı karşıya geleceklerdlr. FENERBAHCE Mİ BEŞİKTAŞ Mİ ? NOTLAR NOTLAR. NOTLAR • Trobzonspor korşısında takımında yer alatnayan Enoin, arkodaşlarına morol vermey» çalışırken, «Beşlktaşı eleyeceğiz. Bundan hlc kuşkunuz olmasın. Geçtiğimlz dönem oynadığımiz karşılaşmayı anım sayın. Bu kez de benlm otacagım gol İle yarı flnale yükseleceğlz» şekllnde konuştu. • File bekçlsl İvançevlc. dzelllkle yan toplara coltftı. Calışmada sağdan, soldon ssrt toplara hedef olan Yugoslav oyuncu pür dikkat kesilmiştl. Onun bu hollnl gören bir yönetici, «Aman kardeşlm iyi calış, dikkatll ol. Gollerl hep bu topların sonrosı yiyiyorsun» demeden edemedi. • Beşiktaşın llgdekl kötü gidişlnden en cok Süleymon Seba ile Doğan Andaç hed«f oluyorlar. Seba kompto bir ara, Dogan Andac'a, «Hoca, Ikimiz birer zırh yaptıralım, öyle Fenerbahce macına cıkalım. Ne olur ne olmaz» deyince, An daç, «Sen hlc meraklanmo Seba'cığım» dedl. Nottlngham Forest'in 1 milyon pound (yaklaşık 55 milyonja transfeı eltlgl Trevor Francis (solda) bir macta. N. ForestGrasshoppers Televizyon, îngiliz ve İsviçrc takımlarınııv •micadelesini 22.30 'dan itibaren naklcn yayınlıyor. I Avrupa Kupalannda ceyrek flnolin ilk maçları bugün ceşitlı kentlorde yapılacaktır. Şanıpıyon Kuluplerde NottingI l ı a m Forest (İng ) İle Grasshoppeıs (isviçre'. en zorlu karşılaşmalardan blrlnl yapacaklardır. Yugoslav hakeml Rauş'un yoneteceğl ve Türklye saatiyle I 2 2 . 3 0 ' d a başloyacak macı, 14 ülkenin TV'leriyle blrlikte, TRT da nnklen yayınlayacaktır. Taraflaıın kadroları ıse şoyledir: NOTTİNGHAM FOREST: Shllton Anderson, Mc Gowern, Lloyd, Barret Burns. Gemmill Bovvyer, VVoodcock, Blrües, Robertsln. F.C. GRASSHOPPERS: BarbıgBecker, Bachmann, Montandon, Wehrl Herrmonn CHey). B. Moyer. Basco Sulser. Ponte, Elsener. sener. TOKAT SAHNEDE Polonya Şanıpiyonu Wısla Krnkow ile isvec Şampiyonu F Malnıö arasında oynanacak Avrupa Şampiyon Kulupler maçını, Türk lıakcmi Tnlât Tokat yönctecektlr. Günun programı şöylodir: SAMPİYÖN KULUPLER Wisla (Polonya) F.F. Malmö (isvec). F.C. Köln (F. Almanya) G. Rangors (iskoçya), Austria (Avust.) Dinamo (D. Alm.) KUPA GALİPLERt inter (italya) SK Beveren (Belcıka), F.C. Magdeburg (D. Alm.) Banyik (Çek), Fortuna (F. Alm.) F.C. Servette (isvicre), İpswich (ing.) F. C. Barcelona (isp.) U.E.F.A. KUPASI Hertha <F. Alm.) Duklo (Çek), Honved (Mac.) MSV Duisburg |F. Alm.). Kızıl Yıldız (Yug.l W. B. A. (İng.) M. City (ing.) B.M.C. Bach (F. Alm.) I I I • I I • I ' I I ' I | . I I | I I . I Fenerbahce ile Beşiktaş kupado son kO2 larını oynayacaklar. Fotoğrafto ikl takımın son maçından bir görünum. ANKARA'DAN OTLAR BİR MUSİBET BİN NASİHATL Hıncal ULUÇ ürklye Cezaylr maçını TV'den anlatan Hallt Kıvanc, yayını çok anlamlı bir cümle İle bağladı: «Eğer gereken dersl alablllrsek, belkl bir gün Cezaylr'e teşekkür blle edeblllrlz.» Amo alablllr mlylz?.. Ders almak icln bugüne kadar elimlze o kadar fırsat gecti ki.. Blrlnden alabllseydik,: şlmdl burada olmazdık. Atalarımız «Bir müsibet, bin naslhattan evladır» demlşler. Vazgeçtlk.. Bln müsibetten bir ders çıkarabllsek. Sabrl Klraz «Bu mac. Avrupa Kupası elemelerl içln ölcü olamaz» demlş Doğru olamaz.. Ama Klraz için bal glbl olur. Geçenlerde Mllllyefe telefon eden Molnar «Klraz Milll Takım hocosı olmuşsa. başka konuşacak şey yok» demiş. Yok aslında Molnar Icin.. Ama blzim İcln var.. Hele göreve başlar başlamcız «Nabza göre şerbet dağıtma» konusunda, Feyzloğlu hocamızı 20 yıl sonra yeniden çileden çıkaracak şekilde davranan yeni Genel Müdür Vsklll Ergün Aymergen'in «Antrenör konusu kendlllğinden halledildi» demeslnden sonra... Hangl, hal Aymergen, hangl hal.. Sebzeci halinden söz etmlyorsan, bu konuda cok konuşmak gerek. Şu Cezayir'e karşı çıkan takıma, ona verilen taktiğe, oynadığı tutbola bakıp nasıl «Halledildi» dersln.. Fatlh'in orta sahada oynamadığını, oynayamadığını Bursa'daki sağır sultan duydu ama, blzlm Milll Takım Başantrenörümüzün haberi yok. Fatlh, onun yerinde orta sahada.. Yanında kim var: Erhan Önal.. ilk kez Türkiye'de top koşturacak, arkadaşlarının adını blle bilmoyecek kadar takıma yabancı birl.. Bir de, klası İle değll formu İle futbol oynayan önder.. Var mıydı, sahada, orta sahamız.. Yok olduğunu. olacağım görmek Icin ille de 90 dakika mı geçmellydi?. Ankara Hipodromu çocuk bahçesi öluyor ANKARA Her yıl Ankara'do yapılmakta olan İlkbahar At Ynrışıarı yapıhnova. oUu Bir eüre önce Ankara Beledlyeslnin, Turkıye Jokey Kulübune actığı tartlıye mahkemesi sonuc lannııştır. Maykeme, Türkiye Jokey Kulübünun onbeş gün iCinde hipodromu tahliye etmeslni kararlaştırmıştır. Mahkemenin nldıgı karor üzerine Türkiye Jokey Kulübü ycneticileri Kültür Bakanlıaııın başvurarak hipodromun tarihl bir anıt olduğunu one suınıuştür. Ankara Belediyesl yetkllileri de hipodromun tüm boşkentlilerin yorarlanacağı, cocuk bohçesi yapılacoğını söylemişlerdir. Ankara Belediyesi mahkemedon cıkarttığı tahliye kararı Oerçekleşirse, 14 nisanda yapılması gereken İlkbahar At yarışmaları yapılmayacaktır. I ANKARA Sovyotler Bir <jı'nin «Alma Ata» kentındo. 1217 mort tarihlerinde ynyapılacak uluslararası turnu vaya katılacak Bokr, Ulu sal takımımız, buqün Moskova'ya gldecektir. 51 Kllo: Nurı EroQlu, 54 Kllo: All Can Ay. 57 Kllo: Fnhri Sumer. 60 Kilo: Mikail Bozoğlu, 63.5 Kllo: Yener Durmıış, 67 KİİO: Turan Çum ragıl. Bok5; Fedcrrryonu Başkapı Hasan Rü/gar. bokftorlerırr,!7in bu iki tıırnııvaya kcftılmnları konusunda şunları söylemlştır. «Amacımız, mayıs ayında Köln'de yop(la,Çjqk Ayru.. pa Boks Şampıyonasına katılacak Mılli Tokımınıızı olıış tıırncak ekibi bu tur flış tenıoslarla belirleyebilmektlr. ULUSLARARASI ALMA ATA TURNUVASINA KATILACAK BOKS MİLLİ TAKIMIMIZ BUGÜN GİDİYOR L Karagümrük finallerde ilk yenilgisini aldı IETT KARAGÜMRÜK 21 (7), Turgut Odaboş (7). Llder Karagümrük ilk yenilgiyl İ E T T d e n aldı: 12. Kırmızı • Siyahlılar, İETT önünde beklenen oyunlarını gösteremedller. Özellikle ilk yatıda cnk kötü oynayan Karasurnruk ikincl yarıda toporlanmasına karşın yenllgiden kurtulamadı. Sahaya ikl puan İcln cıkan İETT. atak futbolu ile ilk yarıda iki gol attı. 20'don sonra lüzumsuz yere deîansa dbnuk HAKEMLER: Sina Özcan Arif Pamuk (5) I İETT : Seyfı (5) Aşir (7). Arif (7). Tayyip (6), Nırlni (7) Mustafa (b), Necati (6), Burhan (7) A. Sa.m (6), Türkay (7). Sükrü (5) KARAGÜMRUK: Alı (5) Erdogan (5), D?niz (4). İskender (5), Hcıluk I (6) Yakup (5). Recep (6). Erdogan II 4) Alpny (5), Vedat (5). Haluk II (4), (Ünal 5) oynaymca gallblysti güc korudu. Maca İETT lyl girdl. 7. dakikada Burhan takımı 10 öne gecirdi. Golden sonra bastıran ylne İETT oldu. 13. dakikado A. Salm'in sağdan yaptığı oıtayı iyi izleyen Arif topıı filelere gönderdl. Ve devre bu skorla kapandı. ikincl yarıda tüm hatları ile bastıran Karagümrük 60. dakikada Haluk l'ln ayagından tek gollerlni kazandılar. PAŞABAHCEYILDIZ: 10 HAKEMLER: A. irfan Ada 7. Arif Pamuk 6. Taytur özcan 6. PASABAHÇE: Erol 6 Komal 6, M. Alı 6, Kaya 6. Ali 6. M. Alı II. 6, Abbas 7. Husamettin 6 Cengiz 6, Kenan 6, Yusuf 6. YILDIZ: Fecir 5 Tuncay 6. Erhan 6. Feridun 6, Fethi 6 Metin 5, Muzaffer 6, Erol 5 Ahmet 6, Selçuk ?, «Ergün 6». Hakan 6 Paşabahce, Yıldız'ı Ikınci yarıda attığı golle 10 yendi. Pa şabahce'nın daha başanlı o! duğu macta tek golü 75. dakikada Abbas attı. Çağdışı mantık Halit DERİNGÖR Pazar gunü yapılan Fenerbahce Molı Kongresınin gundemiıiln bir maddesl de kulupten ihroç edilen Ali Şen'in tekror kulubo iodesi hakkında genel kurulun oylamasını öngöruyorau. Genel Kurul, kulube porasol aayanaklardo bulunan, kulübün piyango biletlerinin satılmasında caba gosteren, lederasyonda genel sekreterlik yopan, Fenerbahçe'de muhalefeli gotüren All Şen'in suçunun ne olduğunu meraK ederek yönetim kuruluna sordular. Yonetim Kurulunca açıklanan suç şekli belki de dunyada eşı gorulmsmiş derecede ılgınçtı. Ali Şen blr yönelici hakkındo onun siyasal blr portlden ınllletvekilliği adaylıgını koymak Icin Fe neıbahço yönetim kuruluna girmek ıstndigini; acıklamış kulube kendlsinin 450 bin lira verdiğini basın yolu i!a duyurmuş kulubün manovi şahsiyetine hako rct etmışti. Bu yüzdcn de Ihraç edilmosi gerekiyordu. Böyle bir mantıkla All Şen ihrac edllmekle kurtulmuş olmasına duo etmeliydl. Göruyorsunuz ya dromı, özgürlükcü demokrasi yanlısı bir partinln üyesi olduğunu acıklayan ve bir halk takımı olan Fenerbohce yoneücisı 1979 yılındo duşun özgurlügu karşısında gazabo gelip değerli bir üyeyl ihrac ettlrobillyor. Ve genel kuruı da haysiyet divanının bu kororını onaylıyor. Bu durum karşısında düşünmek gerekiyor. Acoba dünya nereye, Fenerbahce nereye gldlyor? AT YARIŞLARI 1. KOŞU: Favori: Moruke. Plase: Karabulut. Sürprız: Yaman. 2. KOŞU: Favori: Sinan. Plase: Hllalüzaman, Sürpriz: Cüneyt 3. KOŞU: Favori: Vosvos Plase: Evren Fillz, Sürprız: Hay bet. 4. KOŞU: Favori: Hamra, Plase: Özcete, Sürpriz: Aslıhan 5. KOŞU: Favori: Tigor. Plase: Arclight Sürpriz: Galetoa. 8. KOŞU: Favori: Last Klng. Plase: Arvika, Sürpriz: Panriorn 7. KOŞU: tavori: Hurol, Plaso: Celil, Sürprız Şayh Şamıl Yüksel ERÜC İETT, Karagümrük'ü 2 1 yenerek fl'nin blr kurtarışı... şamplyonlukta Iddialı duruma glrdl. Fotoğrafta İETT kalecisi Sey I Beşiktaş'ın gençleri ilk kez yenildi Türklye 1. Futbol Llfjl İle birlikto sürdürülen gencler mücadelesindo haftolar sonrası önder Beşiktaş, Esklşehirspor önünrle ilk yontlaisırti aldı. Sıyah Beyazlı yençlor Ziyo ve luaftan yoksun kadıoları ile yenilmozlik ünvanlarını yitırmelerıııo karşın 32 puanla lıderlık koltuğunrio otunıyorlar. Buna karşılık olarak Orduspor gonçleri 19 haftalık maratonrlo lek yongl zevki blle 13damadılor. (iuneyin guçlu takımı Adonnspor ıse öncierin 4 puan gerisındo \ılovıciliğinı surdüruyor. Gencler lıginde son puan sıralaması şoyle oluçmakta: O G B M A P Y Tnkımlar 1 43 7 Beşıklaş 19 14 4 32 Adonaspor 1<) 12 4 3 29 13 28 G Saroy 10 11 5 3 39 14 27 4 4 26 16 26 F. Bohco 19 11 Trahzon 5 3 31 16 25 13 10 Kırıkkalo 19 11 2 6 21 16 2\ Bursaspor 19 8 6 5 27 16 22 Go^tepe 8 7 33 29 19 18 3 7 4 Ad 0. Spor 19 8 26 ?6 18 4 9 19 Altcy 6 19 21 17 Eskişehir 19 6 3 10 18 30 15 4 10 15 25 12 Zongulaak 18 4 4 11 15 34 12 Diyarbakır 19 4 4 12 18 43 10 19 3 Boluspor 7. 4 11 14 38 Snmsun 19 8 Orduspor 18 8 10 5 30 8 Ya lleri üçlu.. Son dört maçtır tek gol atamamış bir takımın ilerl üçlusune bakın: Necdet, Sedat ve Mustafa.. Bu üçlüden golün çıkmasının muclze olduğunu 10 yaşındakl çocuklar blle blllyor. Bakıyorsunuz, Türkiye'de bugün bir tek kanat oyuncusu var. Bir Iklncisl de yok: Önor.. Kadroda blle yok.. Pekl nlye yok?. Hele bir de tutturdu mu, rakip sovunmayı tek başına perlşan eden aaamı, kadroya dahl alma, sonra da santforu sağaçıkta, oıta saha oyuncusunu sanlforda oynatarak gol bekle.. Hadl canım sen de.. Daha 18 klşlllk kadro acıklandığında yenilmlştlk, Cezayir'e. Blr gece önce son 11 duyurulunca, yenllgl kesinleştl. Bu mu çözümlenen antrenör sorunu?.. (Arkası 11. sayfada) NIŞANTAŞITEKEL. 10 HAKEMLER: Keınal Agay 7. Arit Pamuk 6. N. Corrahoglu 6, NİŞANTAŞI: Haydar 7 Tun c.ay 7. Hayri 6. Osmon 6. Ünier 6 • Ahmet 6, Uınlt 6. Zekâi 6 A. Osman 6. Hasan 7, Serdar 6. «Sabıt 7», TEKEL. Kemal 5 Abdullah 6, Erol 6, ismall 6. irton 6 Varol 5, Turküm 6, Oguz 6 Tahsin 5. Sinan 5, Şenol 6. Denk kuvvetlerin mücadelesın de Nişantaşı, Tekol'i 10 yendi. ilk yarıda Tekel'ln, ikinci yarıda Nişantaşı'nın üstün oyna dığı magın golünü 52. dakikada Sablt attı. Halk Koşusu Izmir'de 2. kez düzenleniyor İZMIR. (Nüvit TOKDEMİR bildiriyor) Kitle sporunu gerçekleştirmek ve kil lolero yaymak amacım teşıyan Halk Koşusu»nun ikincisi ile ilgili çahşmalara hız verilmiştir. Eltopu Ligi'nde, Sarıyer Pertevniyal'i yendi SARIYER PERTEVNİYAL 2523 HAKEMLER. Necdet Topçu (6), Eşref Korkmaz (6) SARIYER: Sadi (5), Ercan (6). Alımet (6). Muhammed (61, Turan (7). Ertuğrul (6), Asil (5) PERTEVNİYAL: İbrahlm (4), (Ayhan 4), Gayret (6). Cevat (5), Soner (6), K. Murat (6), Mehınet (6). Seckln (6). B. Murat (5) İLK YARI: 148 ÖTEKİ SONUÇLAR; Yük. Dz. Okulu Ferahspor: 398 (174); Bağlarbaşı Ümraniye: 2714 (1315). L Beşiktaş'ı İlk kez yenen Esklşehlrsporlu Eskişehirsporlu gencler görülüyor. ror. I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog