Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

r İNGİLİZCE ALMANCA FRANSIZCA Ljnguue Leanung Ceatre* CağŞolluJt oku|D No J9/J l e f o n 2 6 65 2 4 P K ULKESINDE L.LC. Cağaloğlu/tstanbul 55. Yıl, Sayı. 19615 Cumhuriyet Kımıcusu: YUNUS NADİ 350 Kuruş 7 Mart 1979 Çarşamba • Mersîn'deki ATAS rafinerisinin Mobıl'e ait yuzde 51 oranındakı hıssesı TPAO tarafından 24 mılyon dolara satın alındı. Ödeme Turk Lirası uzerinden yapılacak. • Halen eksik kapasite ile çalıstırılan ATAS rafinerisı, bundan sonra tam kapasite ıle çalıstırılacak, Türkiye bundan 50 mılyon dolar kâr sâğlayacak. 1 Mobil'e ait olan 2 milyon metrekarelık arazi, TPAO'ya devredilecek. TPAO da, rafinerıdekı 300 iscının kıdem tazmınatını ustlenecek.. • Mobıl'ın yurt ıçinden 1.5 milyar lıralık alacağını, 250 mılyon eksiğiyle TPAO karsılayacak. • Yuksek Planlama Kurulundan da karar çıkarılmasından sonra ATAS'ın TPAO tarafından çalıstırılmasına baslanacak. Libya ve Irak, Türkiye'ye sattığı petrole zam yaptı AMKARA (Cumhuriyet Burosu) L bya ve Irak dunyaya satmaktc olaukıcrı petrol fıvctlo rında ıkı gun once gercsKİe^. t rdıMsrı ortışı orcekr gun An kara va da /ansıtmşlardır 1 subottan başlayara* yururluge g r~ıesı isteneı f'vatlarda L.b r .a va I boşıno 138 dolar Irak se 1 20 c*ola at s tedır r Sovyetler, Türkiye'ye petrolü Irak boru hattından verecek ANKARA {Fusun ÖZBILGEN) So \et er Brlıg n n Tur<< ye ye Tur< Irak pet'Oİ boru ha! tından hom petroı Bülgar s'on uzennae i ıse elek'rık enerıısı vereceg Dildırılmektec ' Sov1 yetlsr B r ğı ncen enterkonnek te s steme gecece* b cımde e ner| a ınna/a başlcn nca MC donem nde erer]ı yok|jqu nede nı\le oazı bo unterı devrsden cıkaılan Şeydısehır Alumın/um Fobrıkalarıi.n venıden tam Ka pasıte ıle uret ne geceb leceğı hesaplanmıstır So> ve ler Bır ıg ı e gecen haf ta se best öo\ z karsmgı vılda 1 mılyon 300 bın ton ham petrol al mına ılışkın olarak ı nza lanan an oşma>a gore almacak pet olun 'rak Turkıye ham pet rol boru hcttı ıle Irak uzennden celecegı ogren TKŞI ' So^yet ler Bırlıgı n n Irak tan alacaklı {Arkası Sa 11 Su 3 de) ıstenek OPEC r 1979 vılında petrol •ı/atlarına kademen olarak yu7 de 15 oranında zam /op^o kararı oorl aydo bır LygulomayO r gırecek ıken Iran ola,la ı e denı>ıe petrol dorl g m n ba$ gostermesı ka'şısmda dunya P * \osasrca petrol fıyat an h z o crtm s ve bunaan «korsan fırmalor» kar stmeye başlamştır Bb djrurr tze^ıne ceş tlı u'ke ler pet o le ıre OPEC karcn oışıpda zcm ,'apmaya boslo m sıardtr Lıbya var I basına 1 do'ar 38 cent Irak ıse 1 do'ar (Arkası Sa 11, Su 8 de) r DEVRALIND ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Mers n dekı ATAŞ Rafı nerı = 'nın yuzde 51 oranındakı Mob I e 3 t h sses nın Tur* ye Pefo ler Anonım Ortak ıgı (TPAO) tcrofından 24 m lyon do aro satın oıınması sonucunda Turk ye ATAS ı devraımıştr Mob.l ıle TPAO arasındakı anlaşma d u i karş lıklı oraylan mıştır Kounun bugun Enerp v8 Tabıı Kavnaklar Bakonı Denız Baykal tarofından bır ba5ın toplantısı ıls aciKİanması berJenmektedır Ecevıt hukCmetı ıMıdara ge I aı sırada yabancı petrol ş rKetlerı ATAS Rafınensının once tam kapasite ı e calıştırma ko rarını almışlar ancak daha son ra zamcn zoman uret'mı dur du'up dusuk kcpcs te le ca ıs Yaicın DOĞAN tırarak TurMye de onem t petrol bur.olımına yol acmışlordr Gecen yılın mart ayında eks.k kapasite ıls caııstırTaları uzerı ne Enerıı ve Tabıı Kaynaklar Ba kaniıgı r afınerıye el ko/mak hak k n getıren yasoi sure tanıma >oiuna gıtnnş ne var kj yabancı sırketler kendıle' ne tonınon surenın bıtımıne ıkı gun kala ham petrol ithal ederek xıf ne r yı yenıden calıştırmışlardır Bo/lelkle orılan tanhlerde A TAŞ 'n «komulastırılması» /a da «devralınması» konUarı gun deme gelmıstır Bu aniacla Ma lıye Bakanlıgı, Enerıı ve Tab ı Kaynaklar Bakanlıgı ve TPAO uzrranlarından oluşan yetkıiı b r komıte oljsturulmuşlur Bu komıte gerıde bıraktıgı mız 7 8 ay ıcınde \obancı ş r ket erle sureklı goruşmeleıce bulanmus ve sonunda IM QJ p once ortaya b r anlaşna tos aqı cıkm ştır Turkıye'nın ATAŞ rafınerısını Mobıl ın yuzde 51 lık h ssesın, satın ala r ak devralmasına ılısk n anlaşma met n nun tarafların ka'şılıklı onaı le gercekleşn şt r ANLAŞMANIN ILKELERI OnceKt akşan Turkı y edekı Vobıl terrsılcılıaı anlaşma toslagın New York'dakı genel rıer (Arkosı Sa 11, Su 4 de) 1970 ÖNCESİ EMEKLTLERÎNE HAKLARIVERÎLİYOR Korutürk ek göstergelerın düzeltilmesıni istedi ANKARA (ANKA) Cu^hu başkanı Fahn Korutürk 2183 sayıtı ust duze/deM TIUIKI ıao re an] rler nın ek gos'ergale rını auzenleyen ve \ururiüğ« g ren /asanıi «Bazı adaletslzlıklere» neden olduğunu bıldıre reis Başbakanlığa b r yozı gon aerm ş ve bu adcletsızlıg n duze'Mmes nı ıs'e^ıstır Soz ko'ıjsu vasa bakonlık dısı (Arkası Sa 11 Su 6 da) Malıye Bakanhğı tarafından hazırlanan tasan Ba*> bakanhga gonderıldı Hızmeî surelennın tumu gozoniıne alınıvor ANKARA (ANKA) 1973 s ndaı orce emekl olan arla 1970 sonrası emekl ler nın a, n statuye kavuştumlması ve 1970 oncesı emeklıle'ıne ek e konomık h c l a r get rı mes.n kapsoyan yen1 bır tascrı hazır lanmışt r Malıye Bakonhgı torafından bazır ana OK gect gımız gun lerde Basba'anlıga qo"der Isn tasorı 1970 oices em=< ı 'er n aleyh re ışlemeKte oian durumun djzelt Imesını ve tah sıl tavanını aşan surele r ı n de geleidın nesını ongorrre<tedr Mal je Bokonlıgı ,et^ı1 lerı konu ıle Igılı o'arak ANKA nvjhobr ne yap' kları a~ Kla mada, hczırlanap tasarn n E •"eklı Scndığına yıldo 500 m I yon lıra ek vuk getıreceğn be 1 rtm şlerar Başbakaı ' ga gonderııen to «an ıle 1 Tart 1970 tar lımden oice emeKh olan dul ve /etın lere bırl kte sayılan 150 bın kı sıye 'SO b n dosya sanbıne 1 ulaşan hck sah pler nın ıntıba< (Arkası Sa 11 Su 1 de) Irak ve Suriye'nin Ankara Büyükelçileri Türkiye'nin Eurovision Yarışmasına katılmama kararını övdüler ANKARA (Cumhuriyet Burosu) lra« ve Surıye nın Ankara Bu \ukelcıerı Turkıye nın Kudus te yapıiacok Eurovision Şorkı Yarışmasına katı mama kara r ı ı olumlu karşıladıkla r ını acık lanışlard r Irak Buyukelcılığıroen \apı lon acılkaırıada, kararın «buyuk sevgı ile degerlendınldıgı» bel rtılırken Surıve Buyukelcı ıgınre \apilan acıklamada «Turk Hukumetınin bu karan Ortadogu polıtlkasıyla uyum halındedır» denılmıştır Israıi BLvukelcdıgı ıse vans maya katı mama kararmdan uzuntu duyu dugunu bıldırm ş tır IRAK BUYUKELCIUGİ Cı l ı u lı. O ıi II SOrU <;j t /erme vopılan o"iklorroda «Kudus te yopılacak Eurovision Şarkı Yorışmosının sıyonıst var lıgın Kudus u kendılerıne başkent yapmak omacıno uygun olarak gudulen planın bır uzantısı oldugu» kayded Inış şoyle den ın si r • Sıyonıstler aynı amacı aercekleştırmek ıcın yaboncı dıplo matik mısyonların do Kudus a nakledflmesıns colışmaktodırlar Bunun icin bız, Turkıye Cumhurıyetı Hukumetlnın almış oldugu Kudus'te yapılacak yarış(Arkası Sa 11, Su 4 do) Adana'da iki ögrenci okula giderken öldürüldü Cumhuriyet Haber Merkezı Adana do dun sabah soi go ruşlu ıkı yuksek okul oğrencısı oidurCılmuştur Trabzon do sagsol catışmosındo bır kız oğ'encıyı oldurmekten sonık olorak oronan sağ goruşlu bır rnemur vakalanmı^tır Kaysen de dun de sağ gruplarin satdırısı sonucu brr lıse mudur vardımcısıylo bır oğrenc n n >oralandığı bıldırılmıştır Erzurum Ulku Ocakıarı D c negı eskı başkanı patla c> madde atmak ve bulundurrrc* suçlarından yakalonarok aoz oltıra aiınmştır ADANA Aoano Mu ıena s I k Yuksek Okulu oğrenc en Fotıh K ral /e Cenglz Erdal d j n sobah 09 s ralarmda okul.arıia g'derken Askerı Hastane yak nınua bır tOKS> ıcersındeKı kım lıklerı belırlenepıev'en 3 kısın n actık an yaylım ateşı sonucu agır yaraıannııs kaıdır Id k or> hOstarede olrruşleröır Sald rganların oiayda kul an dık an 01 EY t>1o p nkau ta^s dcha sonra MHP ve ulkücjle nn vogun oldugu Devrım ı o halles noeVı cıkma z bır sokak ta te '^dılrrış clorak bulum uş tur Gu/enlık Kuvvetlen taks de vaptıkicı mceleme sırassii do taksı şotoru Cerıl Akcjko co > oogaıdo efier vs ko'icr< M bag1 bu n LS aıd r (Arkası Sa 11 Su 1 de) Bazı Afrika ülkeleriyle işbirliğî için ilke anlaşması sağlandı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Turk Işadam'an He/et a n gectıgımız ay N ,erya Ken/c Suaan Etyopya Uganda Tan zanya ve Zambıayı KaosQ,an ge7isı sırasında bazı on sozies melenn 'mzalanaıgı bazı alan larda da ışbımğı ıcın ılke oniaş masına varıldıgı bılaıriım st r Bu arada Turk He/etı nı kcbul eden Uganda Devlet Baskr Idı Amın «Kapıiarımız Turkiye ye oçıktır Turkıye ıle ılışkılerı mizı her aianda gelıştırmek ıstıyoruz Bu ulke sızmdır » cıe nıstır Edın len bılg ye gore kamj *•'• loronden T J J n =E . ker fabnkası ve Sumerbar" temsılc lennın yer aldığı le/p t n tenaslan s rasındo Sumer bank Kenyo da br seromiK rob rı<ası ıcın on sozleşpıe t zoo.Ti s Kcırovclla < Mo. oıı J ^ vo' bakımı, b>r ozel f ırma da Naırob kert.nın sosyaı koıutlarmın vapımı konusunaa ı ^e onlaşmas na vormısordır (Arkası Sa 11 Su 1 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Ya O Zanıan ? <Ge ı i pj l^ıs KOT utc Kor^ey » Boyle odlondınlon bır kuruıuston haberlnlz vor mıydı' Belkı vardı cGen.şıetılmış <omtG Konseyı» 12 Mart dcnemınae sık sık toplonon ve bır ceşlt <M l!ı GLveı ık Kjra'u* gıbı colıson blr kuruldu Oyieydı amma, yosodo yerı yoktu, yetktsız bır kuruidu oncok gunun koşullarıno gore etkilı bır organ olarak calışmaktaydı Genışletılmıs Kcmuta Konseyı, Genelkurmay 8aşkanı kuvvet komulanlorı, ordu komutanları ıle çeşıtlı bırl;klerden gelen korgeneralterden olusmaktoydı. 12 Mort muhtırasının verılmesıne karor veren bu kuruidur 12 Mort rejinılnin devamıno karcr veren yıne bu kuruidur1 «Gen s etiımıs Komııta Konse/ı nı anımsasanız hıle yosada yerı olmayan bu kurulo korşt cıkmts herhongı bır sıyasal portı lıdennın admı soyleyebfftr mısinız'' Soyleyemezsmız, cunku hıcbır sıyasal partı <Gen ş letılmıs Kornu'a Konse/ı»ne korşı cıkmadı cıkomadı «Tufek ıcod olunca» bi*(m sıyasal parti lıderierımlzın de tmer'lıklerı» bozuluveriyor Demokrosı, hak, hukuk ham o gunlerde nerelerdeydmız? Sımdı beylerin ayranlon kabardı. Eşgudum e korsryız.. Esgudum, yasada yerl olon bır kurumdur Esaudum sozcuğu, Fransızca <koordınosyon> sozcuğunun Ozturkce karşılıgıdır «Genısletılmiş Komuta Konsevı» oyle mı'' Değü, boyle bır kurulun yasado yerı yok. Konsey < u kuk ı bc kurulus değıl ancak <f ı'u bir topluluk Sozde hukuk devletıyiz Hukuk devletlnde vasalann kaynağı Anoyesadır Anayasa'don koynoğını almayon hicbır devlet yetkısı kullanılamaz 12 Mart rei'mınde yasaların tumu yururlukten kaldırılmodıgıno ve de <Gen s (Arkası Sa 11. Su 1 de) İstanbut Sıkıyönetim Komutanınm makam arabasının bir baska araç tarafından izlenmesi konusunda açıklama yapıldı Istanbul Haber Servısı 1 Ordu ve istanbuf Sıkı/one'ım Komu'anlıgı tarafından dun yapılan acıklamada, Orgenerai Unjqun rpakam arobasının bır başkc orac tarafından ızlenmes •e ılışkın bosında \er olan na berler auzeltılm ştır 1 OrdL ve Istonbu! Sıki/öne tım Korr.utonf ğı Basın ve ^a k (Arkası Sa 11, Su 5 de) Vletnam pıyade bırlıklerı cepheye giderken goruluyor SDP ve TBP, seçım yasalarında değışıklık girişımlerini kınadılar ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Sectn vasa arında deg sık I k ongoren yasa oner s n n M Met Weclısı Baş<anlıgma SJ nulması, Parlanentoda tersılc s bt'unmayan Sos/alıst Devrnn Part'sı ıSDP' ve Turk ye B rl k Part s <TBP tarafında^ tepkı ıle karsılanm ş «Sol partılerı seçım dısı bırakmayı a maçlayan antıdemokratık bır gırışım» oarak deger erdır I ms r SDP Geıeı Başka Vehmet Alı Ayba «Secım Yasasının Parlqmentoda grupları bulunan partiler tarafından kendı Cikarları dogrultusunda degıştırıimek ıstendıglnı» bel rt n 9 "Aralarındakı anlaşmayı demokrasının zaferı olarak nıte lemek, halkımızın sıyosı bilın" cıne saygısızlıktır» demşt r A^ba ha'kı ıc ne a ma/an b r derrokras nn «Beyler demokrasısi» oldugutu belırlerek ozet'e şo/e konusmjştur «Sermaye çevrelerıne karşı olan sol partılerın 23 ıl cevre sındekı tum ılcelerde orgutlen İzinsiz dernek kurmaktan sanık 6 ülkücü öğrenci Sıkıyönetim Mahkemesince tutuklandı Haheri 6. Sav'fada ÇIN, VİETNAM'DAN ÇEKİLMEYE BAŞLADIĞINI BM'YE RESMEN BILDIRDI Hanoi. Çın bırlıklerinın tümden ve on koşulsuz olarak çekılmesınden bonra goıuşmeye oturabıleceğmı acıkladı. Moskova, Çin'm geri çekıldığı yolundakı açıklamasım "ihtiyath* karşıladı. Dıs Haberler Servisı Ci" Halk CuTinjıvet nın Bf/ ' e n cılsıcı Zhen Zu oncekı g j n Br leşmıs Mılletler Genel Sekrete rr Kurt VValdheım o Ç n bırl k o rırtın Vıetnam'dan çekılme\s haşıadıkların1 resmen bıW rmıs tır Gerı cek Ime ışlem n n ; nart 1979 tarıhırden ıtıbaren başladıgı kaydedllen açıkiama I'e bu konuda Pek n de Yenı Çın Haber Aıansı tarofından \a pılan acık cmanın a^nı nıtel < ts oldugu görulrrüstur Ote yandan Vıetnam hukurre tı Cm'n bır ıkler nın t u r u n u ko Sdl one surrneoen derhal gerı ceKmesnden sonra goruşrne mascsına oturnayı kabul ett ğını ocıklamıştır Hanoı Rcd' o sundan yayıilaran Dışıslerı Bo kanlığının bıldırısınde Cm ' derlerının savaşı hızlandırrr>o^ ıcın gostermel k b r cekılne ha rekatı duzerlcr^e en halnd" «Vıetnam ın genel seferberhk ruhu fte savaşa devam edece gı» belırt Inışt r Vıetnan ın Sesı Radvc = u P I (Arkası Sa 11, Su 7 de) İRAN'DA SAH'IN GIYABINDA YARGILANMASINA YAKINDA BASLANIYOR TAHRAN Başbakan YardiT) cısı Amır Intızam L keden kaC3P Şah ve aılesının gıyabın ca yargılanrnolaına bır kac gun ıcınds başlanacağını ac k la^/stır Int zam dun duzenledıg ba ° n toplant s nda Isvıcrenm I 'an Hukumetın n Şah n n Gİ arlıgına el konulması ıstemm edde'tıg rı belırterek Şah n gıymesınden sonra Is
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog