Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 6 MART 1979 DOKUZ ARTHUR HAfLEY'lN ROMANI Türkçesi: Azize BERGIN Resimleyen: Hikmet ANDAÇ Nım F at arabasının surucu koltugundan kansına, «Hıç kımienın adını sanını anımsamadıgı b r Yahudı bayranu varsa senın annenle baban bunu mutlaka anımsavıp kutlamak ısteıler» dedı \anınds oturan Kansı bu sozleıe guldu Nım o ax şam eve dondugu zaman 1e sohaga çıkmak ıçm hazırlanırken Ruth un uvsal \e de neşelı gorundugunu farketmışü Ruth un bu gonınu»u son haftaJardakj huzursuz ve sık ntılı havasıyla lam bır zıtlık oluşturuyordu. Ocak ayının ortalarındaydılar boşanma konusunu tartışan aradan uç ay geçLgı halde Ruth un bır sure daha bekleme' onensı yuzunden ıkısı de bu konuya bıı daha cegınmem.ştı Fakat hıç kuşkusuz pek yakın b r geleceKte ıster ıstemez konuya el atmalan kaçınıimaz oıacaktı Gezıel aniaında karı koca arasındakı geçıcı barış ha vası surup gıdıyordu N.m kendıhgınden daha anlaMşlı olmaja başlamıştı E\de daha fazla kalma>a dınkat edıyor, çocuklana da daha ÇOA ılgıleruyordu Belkı Leah ıla Benjy nın mutlu oımaıan babalannm tutumundan hoş landıklannı açıkça beJİJ etmelen Ruth un da kocasıyla son konuşmayı gecıktınyordu Nım kendı hesabına bu çıkma7dan kurtuımak ıçın ne yapmak ı^tedıgını pek kesüremiiordj Zaten kurumun sorLnları onu fazlasıyla meşgul ettıgı ıçm kijissl sorunlannı dusunmeve de pek iaxtı kalmıyordu Ruıh «Şu Yahudı ba\ramlapnm adlannı hıç ak'ım da tutamıyorum » dedı Babam bu bajram içn ne bayranu dem'ştı?» «Lzun bir adı \ardı Buronun kıtaphgındak eskı kitapları mceledım Agaçların Yenı Yıl Bayramıymış • • Ağaçlann bayramı olur mu'< •Ne b le/ım? Babana sor1» Ruth un annesıyle babası kızlanvla damatlannın gehşıne pek seiıım 5 görundaler Ozellıkle Nım 1 gormek ten çok meTinundu ar \aron Neuberger damadınm ehr>ı h»rare*le =ıktı Rachel Ruth un aınesı Nım e sanldıktan soııra, •Kzım seni aç mı bııaKiyor?» dıye soıdu Nım karısına bu gece Ruth'un doktorluk sorunu neydi acaba? • Bır den bır kem k kalmışsın Neyse bu gece seni tıka basa doyuracagız O kemüdenn uzen etle otulmeh » Nım neşe enmıştı aynı zamanda duygulanmıştı da . Kansıvla aa&ının ı\ı olmadıg.nı Neııbe'ger lenn de ogrendıklennden kuş^usu jo.tu \&^l\ varı koca kenaı duvgulannı bır \ana bırakıp kızlar nın evlı'ıgını kur tarmak ıç n çaba harcıyorlardı Nım yan gozle bu şatafatlı karşılana torenını ızleyen Ruth a baktı Gn ma\, renkte ıpeklı bır elbıse gıymiştl Kulaklanna mcı kape'er takmıştı Sıyah saçlan her zamanki gıbi gayet guzel taranmıştı Tenl de biraz solgun görunmesme ragrren puruzsuzdu Kan koca dığer konuklarla tanışmak içm salonun ortasına dogru yururlerken, Nım karısına «Bu gece çok guzelsın • due fısıldadı Ruth bırden kocasına baktı alçak bır sesle «Bu sözlen bana so\ lemeyelı ne kadar zaman oldu farkında çok guzel olduğunu soyledığmda Ruth da «bu sozleri Içltmeyell çok uzun zaman gectl» dlyerek Nlm'e kaifilık verdl nusın''» dedi Daha fazla konuşmaya zaman bulamadıla' Bır an da çe\relerı konuklar \e akrabalarla sanlıvermışt] Bır ara yaşlıca bır adam Nım in dikkatinl çek" Onan Veubprgerlenn eskı bıı a'le do=tu cılugunu b ııvordu ana bıı den adını çıkaramamıştı \darn karşıdan ona Xa aehııu icalaiıınca Xım de bu hajeketı karş.ıiksız bıra^ madı Bellegınj biraz joklayınca da kım olduğunu anım sadı «tyi akşamlar Doktor Levın • •îyi akşamlar Nım SenJ çoktandır aramızda göromiyorduk » •Dındar değılım Dr Levln, bu tur kutlamalara da katılmaya zamanım olmuyor» •Bemm de » Iki erkek konuşurken, çevrelerlndeki kalabalık da artmıştı Doktor Levın gozlerını salonda gezdırerek yeni gelenJerle selamlasmaya çaiışıyordu Bırdea gözleri az üerde baş^a oır kadınla kcnu"=an Ru'n Goldman a ta kıldı Nım karısının yamndakı kadını anımsamıştı I > = raılh bır pıvanısttı bu D" Le\ın «Kannın bu geoe guzelhfı ustunde» de db •Evet Buraya gehrken ben de Ruth a aynı şeyi söy ledım » Doktor başıru salladı «Sorunjnu ve tasasım gızle meyı gayst ıvı becenjor Benım>vinı de » K m nıerakla doktorun yüzune baktı «Ruth dan mı 7 soz edı^osunuz sız » «Tabıı » Dr Levin ıçım çektı «Bazen senın kann gı bf ç^k cc^aıgım hastalan tedavı etmek keşke bana duş a meseydı dıve "5O, endıgım olujor Onu kuçuK.lugund n ben tanınm, Nım Lmarım elden gelen her şeyın japıi dıgma ınanıv orsundıj Her sey » Nım b rden tela?Ipnmış mıdes ne bır kramp gırmı betı benzı atmısıi Doktor bu soyledıklennızden hıçbır şey anlamadım > «Anlarıadın mı'» Şaşırma sırası ş'mdı de yaşlı ada ma gelmı^t. \uzunds sj v lu!uk du\gjsa%îa karışık br 1 şaşkmlık ıfadesı be ırdı «Ruth sana anlatmadı m ''» 7 • Bana n=ji anlatması gerekıy ordu » Dr Le\ ın b r elını N m ın omzuaa koydu «Ba^ dc; f tum az once b.r hata ^ap un Bır hasta k m olu'sa o' sun doktoıuidan «ırlannı g'izlomesmı ısteme hakkınd sahıptır Fakat sen Ruth un kocasısın Sanmıştım kı • Nım atıldı •Tann aşkına. buraaa neyı tartışacasn 9 mızı soyler mı<; ni7 Bu e^rar nedır°> «Kusura Ukma ama sana açıklavamam » Dr Levm başını salladı Ru h u sorguya çeKmek zorurıdasın Bu nu yaparken de boşbogazlıgımdan oturu pışmanlık du\ dugumu belırt Ayr ca senın b'lmen gerektigme 'nand ğımı da sovlevıver» Doktor utanç \e sıkıntı lçınde daha fazla sorguri çekılmesıne fırsat bırakmadan yunıdu gıttı Nım ıcın bundan sonrakı ıkı saat tam bır <şkenr« oldu KonukH'la tanıştı konuş'u kendısme >on°ltıleı sorulara karş.hk ve>dı Faka* akh fikn Ruth daydı Le\ i o sozlenyîe n° d»mek ıs*em ştı' N m ıkı kez kalabahgL j a n p Ruth un yanın» gıtm°iı r denccl ancak bu o tamda kansi' la baş baa go Tişnei ne o anak >OKtu Bır ara Senj.le konuşmak ıstıvorum • dıyebıldı ama hepsı o kadar Uım eve donmek uzere yola çıkmadıkça kansyla konaşamayacagını anlamıştı Scnunda konuklar bırer ıkışer ajrılmaya başladılar Nım de bır f sa'ını bulur bulmaz Ru»h a, «Haydı bız de gıdo m • deaı Rjtlı aonesı ve bahas \Ia öpuşuken S z biraz da 1 ha ' ? im=i7 m vi nız" dıye jahardı Ruln Hc\ r an'arrına başını salladı Çok geç o'd 1 anne tv \mız dr yorgun ız Nım son gunlerde çak çnh^ tı» Rache1 Kocan rok çahşıyorsa sen de onu daha tn beslcme ? baı • ded \>m pulumsedı <Bu eece yedıkİMim bana bir hafU yeter K^^ınpederinp elını uzattı Buadan a\nlmadan once s • ıvı hır h>h^r > ermek istivoum. dedi •B°v v = yı bır Musevı okıılune vermeyı ve gerçek bir Mu<;e 1 gı b; yeüştı mesı kararlaştırdım » (Arkosı 11 Soyfado) FELEVİZYON 18.30 HABERLER 18.33 FLANDERLERİN KOPEĞI 19.00 YARIŞMA RADYO TV'DE YERLİ SINEMA 05 05 06 07 07 07 00 Açılış ve progrom 05 Turku'er ve şarkılar 02 Gunaydın 20 Koye hoberler 30 Haberler 40 Sabahtan sabaha Turkuler geçıdı Dılden dıle Turk hafıf müzıfll Arkası yarın Bolgesel yayın Okul radyosu öğle uzerl Haberler Bolgesel yayın Yaşayan bestecılorlmız Yoreler mız ezgılerlmlz | I 1 Kl 1 geleneklerimlz Şarkılar Bolge haberlerı Okul radyosu Aksumo doğru Çocuk bahcesl Bolgesel yayın Izmı Te'evızyonu'ndan Bora Ucor'ın hazırladığı ve Hulusl Özuduru tarafınacn sunulacok ılKokullorarosı bllgı yarışmasına Hatay Necotibey ve Dıklll Ataturk llkokulları katılıyor 19.30 20.30 21.15 ANADOLU'YA HABERLER VE HAVA DURUMU 5 DAKIKA 09 02 09 20 09 40 10 01 10 21 1105 12 10 1300 13 30 14 32 15 01 15 20 16 00 16 C5 17 18 18 19 02 01 26 00 Hoberler 19 30 19 55 20 02 2015 20 40 2102 21 30 22 02 22 02 22 22 22 35 23 00 23 10 23 10 23 40 00 02 0100 Bo'cssel vnvm Çevreniı»de yarın Çocuklar ıcın oı dakı<r Koy dağa r cı^ı Turkuler gecıdı $a k lar StJd,o sızın T B M M saatl ŞarK lor Tjr^uler Ceşıt'l muzık Haberler 01 00 Bolgesel yoyın Şarkılar Turkuler Gece conseri 05 00 Gece yorısı TRT3 • • • 07 00 07 02 08 00 09 00 09 30 1000 1030 11 00 Açılış ve program Gune başlarken Sabah konserı Barok muzık Aphrodıt s Chıld Toplulugu Savaş Yurttcş Ihsan San var, Şener Kokkaya Met n Coşkun ıle Yoşar Akın ın rol aldıkları cYurüyen Ağaç» başlıklı oyun kırsol kesımden gelen zleyıcı mektuplanndan yolo ckılarok hazırlandı ve başlıco sorunlardon bırl olan sınır anlaşmazlığını ışlıyor «KANLI DENİZ»aen bır sahne 0S 03 P9 09 10 10 12 12 12 13 13 14 14 16 00 02 00 30 00 C0 00 20 45 00 15 00 30 00 Acılış ve program Gun boşlıyor Olayların 'cnden Snban konserı Sdkılar Kad n sanatçılarımız Turkuler 11 00 rRT2 16 20 16 40 16 45 17 45 1815 Arkası yarın Haflf muzık Ses ustalan Yurttan sesler Kültü' sorunlan 20 30 19 00 19 30 19 45 20 00 Kuçjk konser Haberler Hcfıf muzik Turkuler Urıversıîe korosu Gıtar soloları U'keler ve r^zıklerl Oğıeye doğrj 1200 Sızın ıçın sectıklenn / 1300 Konser saatı 1430 Caz muzığı Avustralya coz beşl s 18 00 Oda muzlğı 17 00 1800 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00 Gençler ıcın Studyo FM Akşam konseri x KANLI DENÎZ Yonetmen Orhon Elmos Yopıt Yarran Koroy (Denız Ago eı). Senaryo: Sadık Şendıl Goruntu Yonetmen' E'dogan Ergin Oyuncular Tarık Akan, Hale Soygazl, Orçun Sonot, Halıt Akçotepe, Ihsan Yuce Mumtaz Ener, Tekın Akmansoy, Necdet Yakın, Altan Bozkurt, Leman Çıdamlı Le man Akçatepe, Ahmel Kostonka Yapım Arzu Fılm/1974 Gecifnını kılıcbalığı avıyla saglayan bır genç'e aynı koyde yaşoyon b r genç k zın ask ve seruven oykusu Bır Batı Anadolu kıyı kasabasında oksuz bır bolıkcı delıkanlısı Ahmet (Torık Akan) kılıçbalıgı avlayorak geçımını soğlamckta dır Kücuk motorunda yordımcı sı Osman la buyuk teknelerın cvloyamadıkları kadar balık avlayan Ahmet tek bacagı ke sılmış ağabeyıne onun cocukla rına ve annesıne bakmaktadır Ahmet ın sevdıgı ayni yorenın guzel kızı Meryem e, balık aga sının oğlu Azız (Orçun Sonat) de tutkundur Amca yanındo kalan kızın sevgıllsini aradan cıkarmak ve ona sahiD 0 abıl mek ıçın Azız Ahmet e yapma dıgını bırakrraz Motoruna şe ker atarak ekmeğlne engel olmaya kalkar K zın babası ıse Meryem'ı parolı oıana degıl dengı olana vermek ıstemettedır. Bu yuzden çatışma buyur Sonunda Azız kotulugunun co zasını yaralı bır kılıcbalığının ofkesıyle dogadan gorür Engel ortadan kalkınca da, sevgılıler bırbırlerıne kavuşurlar Turk sıneması'no «Duvarların Ötesı> «Boş Beşık». «Ezo Gelın» gıbı gerçekçı yapıtlar ka zandırmış olon Orhan Elmas, ıddıasız bır calışmayla kaderi nı denıze bağlamış denız adamlarının zor ve cetın yaşam larıni dsmz fonundan da bol bol yararlanmo olanagı bularak ılgınç bır bıcımde goruntü iemış Kılıç avı sahneleri etkın, başarılı ve özenle ış enmış Esınlenmış oldugu Yoman Koray ın ıDenız Agacı» romonından haylı uzaklaşılrnasıyla, fılme seruven havası egemen ol nuş Sınemamızın buyuk oo gunlugunu oluşturan agır me oaranlı aşk oyküerıri9 k yas ia fKanh Deiız» sesıldığı or tamla da Izlenebılır bır fılm ha lıne gelmış 21.20 MEDIHA ŞEN SOYLÜYOR Dunya folklorundan Şarkılar Bır pınar kl Haberler Ceşltll klasık müzik Halk müzlği Yabancı dll öârenellm Hafif müzlk 21 00 21 30 21 45 22 00 22 30 23 00 23 30 23 35 23 55 Sanat olayları Turkjler Şarkılar Dans muzığl Şarkılar Cağdaş Turk sanat muzıgı Haberler Saz eserlerı Program ve kapomş Müzık eözluğu 20 30 Caz muzığı Solodcn orttestrava Gecenın getırdıkıen 21.45 TELEVIZYONDA TÜRK SİNEMASI: «KANLI DENİZ> 23.15 HABERLER 24 0100 Salı konserı 00 Gece ve muzık Program ve kopan ş SİNEMAİ BEYOĞLU AS (47 63 15) Metres B Loncar R P OUNYA (49 01 66) Ihanet Cemberı F Fawcett R I. EMEK (44 84 39) Çıvl J Collıns R I FİTAŞ (49 01 66) Metres B Loncar R p GAZI (47 96 65) Uşak ve Metresı V Lançuk R. P. INCİ (40 45 95) Boba Kortal C Arkın KONAK (48 26 06) Iranet Cemberl F Favreett R L SARAY (45 64 27) Geç d A Ouınn R İ. SİTE (47 69 47) Yadeller F Toyfur YENİ MELEK (44 42 89) deller F Tayfur Yahsi AKSARAY BULVAR (21 35 78) Kartal C Arkın İPEK (22 25 13) Akon Baba KADIKÖY AS (36 00 50) Kas,rqa R T ATLANTIK (55 43 70) Boba Kartal C Arkın K E N T (36 96 12) I b r e t R T SUREYYA (36 96 12) Yac'el'e F Ta/fur USKÜDAR (33 24 75) 1 Seytan Koşeyı Dondu B Kayabaş 2 Topl oru ı K Inanır FLANDERLERİN KOPEĞI Bjyukbaba borcunu ödeyebılmek icın şıfalı ot toplayıp satar ve bu nedenls de satıayia buluşmakta gecıkır Nero IS8 Noulette Teyzesı icın dedırmene gıtrmştır Satıcı parasını alamayacag nı sanarok Nerolorın evme gelır ve Patrash 1 olır goturur Oedesı Nero'ya kopegı yıne gerı aiobileceklennl soylemesıne karşın cocuk çok uzu!mek»edır Surü T ŞAFAK (22 25 13) Yade'ler F Tayfur YILDIZ (21 M 37) Kodın De R T TIYATRO FATIH (26 53 80) Fu|l Yama Cuma, Cumarîesı 21 00 Cumartesı Pazar 15 30 HARBİYE (40 77 20) Sersem Kocanın Kurnoz Konsı Cor., Fer Cum a 21 00 Vatan Severler Pazar 15 30 19 30 Yarın Bütun Dunya C Tesl 15 30 21 00 Emek Köy C Tesı 11 00 KADIKÖY (36 31 21) Dılekce Car. Per. Cuma C Tesl 19 00 C Tesl 15 30 Ayak 8acok Fabnkası Pazor 1530 TEPEBAŞI (44 79 58) Marat Sorln P T««si <5nlı Tuma C Tesı 20 00, C Tesı zar, Salı 15 30 Pa0SKÜDAR (33 03 97) Patovatsız Hanımefendı Salı, Cuma, C Tesı 2100 C Tesı 15 30 Besıeme Pazar P Tesı 21 00 Pazar 15 30 ALI POYRAZOĞLU KORHAN ABAY (49 56 52) leteye nın Bır Yuzu Kara Vermıyen Zencl P Tesl horıç her gun 21 00 Cumo 18 30 C Tesl 15 30 Pazar 15 30 13 30 ANYA VA ( M Mediha Şen'den 5 şarkı var Istanbul Telev zyonu nun gercek leştırdığl Turk Sanot Muzığı programında dinlenebliecek olon Mediha Şen «Ey lpek Kanatlı Seher Ruzgân», »Ne Bıldın Kıymetım» cDolaşir Dururum Boş Yere Neden» cBoyle Kac Yıl Gececek Goz Yaşlı Gonul Kırık» ve «Yoilarına Gul Dıkt m» adlı şarkıları soyluyor Yeni kooperatif modeli izleyeceğiz cAnadolu >a» adiı dızı prog ramın bu akşam yoyınlanacak bolumunde yenı bır koopera tıf modeli olon Manyas Gol Kooperaîıfı Bırlığı n n uretım pazarlamasına ılışkın calışma ları yansıtılıyor Oyun boluf münde yer alan Vas l Uckan ın «Kadın Ano» 3dlı yapıtnın «Kuma» başlıklı uçuncu bolumunde D bekç Salıh kızının, karısı ve Kadın Ana'nın yar dımlarıyla kaçtıgını ogrenır Karısını evden kovdugu g bı aracılar gondererek Kadın Ana nın başlık parasını taksıt taksit gondermesını ıster Beyhan Hurol Yalın Tolga Gulyuz Tol ga Ertan Savaşçı Canan Mete ve Oyo Çekıç ın rol aldıkları o yundan başka Hemşın Kultur ve Dayonışma Dernegı nden yorenın iıalk danslarını ızle/ebı leceğ.z. Bu Herıf Car horic hergün 21 30 C Tesı Pazor 18 30 DELET TIYATROSU (45 53 36) Oda Tıyatrosu Yuk Car 18 30 Cocuk Oyunu Car Pazar 14 00 Cuma 16 00 Buyuk Salon Guneşın Co cuklan Cumo 20 30 C Tesı Pozar 15 00 OEVEKUŞU KABARE (44 46 75) Biz B te Benzenz P Tesı horlc her gece 21 15 Cor, C Tesl Pozar 1815 DOSTLAR TİYATROSU (AKM) Precht • Kabare • Car C Ta sı Pnzar 18 30 LEVENT KIRCA ARKA DAŞ KABARE (25 01 78) hi ,Ti,e Bır Hayat Ver P Tesı Salı nar ç her akşom 21 30 Ca' 16oO C Tssı Pazar 15 ^ KENT OYUNCULARI (46 35 89) »Van,a Da/u ou •na 21 15 C TeSı 1^f0 . 18 '5 «AY He'Kese Gulumser» Cor Pc a 5 00 • 18 15 Per şerıbe 2' 15 NEJAT UYGfff TIYATROSU (22 41 12) Napolyon P lesı harıç hpr akşcm 21 30 C t««ı Pnmr ift nn ? v 1 MANYA Incnlal KUMPANK,m 7 7 S(1 B ? l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog