Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

SE K î Z CUMHUKtYET fi MART 1979 Cumhurıyet Btvı llfıveler ve ya?\ tarzındo yapılan degışıkllkler Vuzunrlen tabı ve neşrı tooh hıır eden «ırnla lugatunın altıncı ve son fasıkulu bugun cıkmıştır Lugatın sonuna (A) haıfı ıle başlayan kohmolordon (Y) ıle başla yanlarına kadar yenıden bır takıın kehmeler ve bazı mofhum lahıkaları ılave edıl mı^lır Lugattakl yanhşlar tashıh edılmıştır Ayrıca da vılâyet va kaza ısımlerının Inılası tespıt orlıldıkten sonra bır do ynzımız hakkında uzun boylu ızahat verılnııştır Yapılan tadılât meyanında «guzol guzel», «cıvıl cıvıl» gıbı tekıar edı lon kelımeler ayıı yazılacaktır Mıllot ısımloıı sıfat olnrak kullanıldıgı zamcın ku cuk harflerle yazılacaktır. Turk dılı Fransız ruhu gıbı ıhtlram makamında isım yerınde kullandığımız terkıplenn butun kelımelerı bu yuk harflerle yazılacaktır Zatl âlılerı gıbı, rutbe ve Bifallar muayyen bır şahsa delâlet etmedıklerl zaman kucuk harflerle yazılacaktıı • Bayram yaklaştı. Faknt her seno oldugu gıbl bu sene ne carşı ıcmde ne Bahcekapı ve Mahmutpa şa da fazla mıktardo alış veriş gorulmemektedır. Bunun boşlıca sebebı hayatın hergun bıraz daha pahalılaşması va kazancların ıhtl yaclara kâfı gelmemesldır. • Heyeti Vekıle tarafından kapatılan Rumca Hromlka gazetesl sahıp v» mu 50YILÖNCE 6.3.1929 Düşünen Kafalar ya da Yuvarlak Kafalılarla Sivri Kafalılar,, S. Günav AKARSU 1930 ekonoıııık bunalımın Al mauya'aa doruk noktasına var dıQı yıldır 6 mılyoidan fazla a cık ışsız ortalıkta dolaşmaktadır Gıttıkce şıddetını arttıran enflasyon butun emekçılcrı bas kı altında tutar Orta sınıf da yanılmaz guclukler ıcınde ınlemektedlr Entlasyonla zengın ık lerı daha dn artan buyuk «sanayırıler ezılenlerdon gelnn dırenışı bognıok ıcm her volu deneıler Yoıesel &osval'st yo netım kanlı bır şıddet e bastırı lıı Tam bu sırada Hıtler'le bır avuc yardakcı^ı bu şıddPtı kan lı terore doruşturorel' surdur mek gorevını yuklenmeye aday lığını koyar Buyuk destek gorur ve gunden gune guclenır Durumu gorenlerın uyarıları so nuc^uz kalır 1933 yılında pskı nsker Hındenburg Hıt'er'ı baş bakan sccmek durumundadır I n^ı/m ıktıdarı ele gecı r nı ş tır artık Breclıt de butun duşunen kn falar gıbı yurdundan ayrılınak zoıunda kalmıştır 1934 yılında faşızmın nasıl ve kımın adına ıktıdara qetınldıgını acıklayan uç oyunu yayımlanıyor «Yuvar lak Kafalılana Sıvrı Kafalılaı» «Horasyalılarla Kurasyahlar» «Arturo Uuı » «Yuvarlak Kafalılarla Sıvrı Ka fahlar» da Brecht Shakespea TİYATRO EVRENİNDEN Yeni yazıda bazı tadilat dırı mesulu Madam Elenl'nın Turkluğo hakaret davasının gorulmesıne mevkufen başlanmıştır Muddeıumumı uc aeneden oz olmamak uzere Madam Elenı nın cezalandırılmasını ıstemi1? Madam blenı Turkce bılmedıgınd«n bır tercuman vasıtası ıle ıfodede bulunmuştur Maznun mahııt tefrıkada «Yunan ordusu Ana doludan kacarken dort a/aklı hayvanlar gıbı Yunan lıları takıp ettlgm ve «!zmırin ıstırdadı», «Medenlyetın halı bedevıyete donmuş oldugu» g bı cumleler hakkında np dıyeceqı sorulunca damıştır kı «Hakaret kns tı yoktıır Rumca avrıyetera kolımo&ı valışel ınanabina tercumesı dogru degıidır Bu kelıme (Hırs) demektır Madam inhlıyesını ısteıni'? se de mahkemece reddedıl mıştır. • Yenı gumruk tarıfesı ne pore, her şeyın gumrugu coğalmaktadır Bu v1^' den spekulasyona monı olmak ırın her tuccnr elındpkı emtıa mevı uclun J hır bsyanname ıle hukumete bıldlrecektır Todllât Deojşıklık Tabı v» neşlr: Basım ve yayın Taahhur: Ertelenme M«fhum lahıkaları: Anlam eklerı Tespıt: Saptnma Hoye»i Veklle: Bakanlar kurulu Mudlrl mesul: Sorumlu mudur Mevkufen: Tutuklu olarak Muddeiumumı: Savcı Maznun Sanık İstirdat: Gen alma Medenıyet. Uyqarlık Bedeviyet Gocebfilık Kör çomağı ile beceri Engin KARADENtZ ;vo; kı Rus kokenh dans ustatı Nuıryev. «] utku ık seıı c.ckıli', arasmda bıı denge kurmaja «.alısıı ım Mı/acım daha Qok Diomsos a yakın flina ^pollon u oı nok alııım GPI tekle yaşamH gu /p| duvudnn (csiotıkton) daha onem vcuıım Danspimek bu dovumduı Dnn«ptmomın nedenı bu do\um dcgıl Ncdeıı n,ımdodır Ln aşkın anlnrnı ılo bıı veı ı bır o/vpııdıı dctn.et.mek Danspderken Ipktanıılı dınleı on.»sı bır tapınma toı cmnde\mı,, cosıne d ı n a ı ı m kcndımı Bu torenın vonetıcı^ı dp kuıbanı da ben oluıum Inaıltpre ye yerlcşen, ba's evıpıunm savgııı so /ıs/ı Nuıpyev •Dansotmpk dıı ımsel bır •îo\ Snluk alır voıır gıbı \ pnı bır bedensol olanak bulabılmek i(,ın duımacum devınırım kor gıbı sagımı solumu voklanm sınırlanrm /orlaıım Benım ıcm oturmak, ba«kalannın soluksu/ kalması gıbı bır şpy» dıvor Bır vanılgı degılsc. *Çıplak Dagda Kara Tann Toreni'Vdı bzguıı adı Mutsorgikı'nın muzıgı uzpnne Ankara Devlet Konsrıvatuaıı Bale Bolunıu ogrpncılennın sıınduklan aıasmda yer almıştı Ko leografısını Ingüız pyıtmpn MoU\< Lakp yapmıştı Gosterı demetmde bchubeıt çeşıtlemelen ve Çaykovikı nın •Fındıkkııan~ından bır kesıt de vardı Mphnıet Balkın ı ılk kcz orada ızlemışıın meger Sanırım 1074 vılının hahaı ortası nısan başıvdı Ya <Çıplak Dagda Bır GCCP, va da 'Kızkaıdeşım Bır Cadı • bat)hgı ÜP sıınulmuştu Molly Lake • m koıeogra'ısı htkılennııştım Mmkus'un ;njaın dolu ~Don Kışot'iı da klasıklspanyol folklorunun dokusundan uzr.k lunulmu^tu \ e aradan bps vıl gpçtı Ankara Devlet Bale?*'ınn yırmnkı yaşındakı solo dansçısı Fedeıal Almanya'nın Munıh kenrındn Ulusnl Tıva'roda du<.eıılrnçn bale şolpnına çagırıl dı Bu solende Turkrye'den ılk kcz bır tembilcı var, kıvanç vprıcı bır okıy . Munıh Ulusal Tıyatro,\u'nun duzenlcdığı bu ;olen nedır bılıı ıtTSinız'? Heı vıl düzenlPnır vp duzenlendıgı vıldan bır oncekı \ıl ııluslcırarası heıhangı bıı van^maya katılnw:, \a da odul alnıış \eçkın sanatçılar (.agrılu Hcr yıl yıı ınıdort yıımıallı martta vınelenır bu şolen Sanatçıımz Mchmot Balkan ın çagnlış nedeni OVIPSMP onur veııcı Balkan uzun suredır bır vıl \aınada. bır vıl Moikova'da vaptlan Uluslaıarası bale varışmasına ıkıncı kcz katılışında uçunculuk odulu aldı Ikı \,ılda bır on yırmıbeş tpmmuz ara<sı gpı çeklesen Uluslararası Varna Bale Festıvah'ne ılk kez 1976 da katılmış ve cvrenın dort bucağmdan ppnç kuşak sayıh dansçılar ıle yanşmıştı Mphnıet Balkan Turkr'e den bugune degın kattlan hıç bır sanatçı (ınnle kalma bajon.suıa erı^ememıştı Ikı yıl sonıa 1978 de BaleDansor Balltan, Çekoslovak Kafka ve Sovvet Igorun ardından uçuncu oldu Boylece 1979 vılında Mânıh'ta Ulusal Tlyatro'da duzenlenen Uluslararası Bale Şolenuıda i)ir de Turkıye'den iemsılcı var artık Sevımlesı bır olay, ama'tehıU bır olav' , D AST ın serglledıği Brecht'in rn ın «Kısnsa Kısar.» arilı oyıı nuııdan yola tıkıiıışlır Ne var kı olde edllen metın artık Sha kespeare'ın metnı degıldır el btt Brecht Almanya'da yaşa non ve bır sure faşızmın yen gısıyle sonuclanan kavga su recını ele alnıış oyununu bu surocın ırdelenmesıne oyırmış tır AST ın sergı sdığı oyun AKM de oynadı «Yuvarlak Kafalılarla Slvrı Kafalılar»mdan bır sahne . nıtelıgı koktcn değışır Iberın olcuyu kacıımış »e mulk sahıbı bır Tık ı de olduıt meye kalkmışt ı Oysa sorun mulk sah.plerı ,cm Tık ya cla Tak olmak deoıldıı kı Sorunun temelı ekonomıktır ve «cul suzsun blrı, bıı mulk sohıbının atına konmaya kalktı mı yanı duzenın tekerlne taş koymaya kalktı mı, Iber'ın go.evı de bıt mış demektır At eskı sahıbıne veıılmelı. eskı duzonın koruyucusu Devlet Başkanı da yerıne dondurulmolıdıı Mulk sahıplerının cıkarını kım lyı kollarsa gorunen ıktıdara da o Ciknialıdır Bu yapı, karmaşık ve bııbırıne geçrnış ılışkıler dızgesıyle seıgılenır Brecht, boylesıne yuklu bır temayı (savundugu gıbı) ılgıyle ızlenıt oglendırıcı bır tıyatro oyunu ıle ışlemeyı başarmıştır. Ve bu ıkılem oyu nun sahnelenmesını deyım yerındey&e guçleştıren bır ogedır Heın yapay Tak Tık ırkt.ılıgını gostermek hem de bunun geıı&ınde yatan daha doq rusu bu ırkçıhklo maskclenen asıl cehşmeyl seyırc ye mutlaka anlatmak gereklıdıı Bu bakımdan Ankaıa Sanat Tıyatrobu nda oyunu sahnele/en Rutkay Azız ın kışılıklı, yorumu olan bır reııyle bu guclugu ko layca aştıgını soyleyebılınz Goster. butun oğelerının bırbırını tamomlaması uyum ıcınde zengınloştırmesıyle başarıya ulaşıyot Tımur Selçuk rnuzıgıyle Altan Tekın dans duzenıyle, Peyman dekor gıysı ve masklan/la oyuna gercekten onemlı katı^ılarda bulunmuşlar Can Yucel ın yenıden yaratma dero cesına yukselen cevırısının, do ha doğrusu oyunu yenıden soy lenıesının katkısırı da unutmu yoruz elbet Boylesıne elbırlıkçı bıı çalışmaya, AST cahsanlarının zaten ahşkın olduKİarı elbırlı^çı oyunları da eklenınre gercekten uzerınde durulması gereken bır Brecht gosterısı ka zanmış oluyoruz. r Oyunda Brecht'in sanat goruşune uygun olarak, kışılerın o/el durumlarının yarattıgı ya pa/ uyuşmazlığın ardındakı e konomık çellşmelerı somut ola rak goruruz Ele alınan ulkede her ne kadar Iberın adlı ırkcı bır faşıst yuvarıak kafalılar (Tak'lar) adına ıktldara gecer ve sıvrı kafalılorı (Tik lerı) e/or se de Tık lerın ıcıne zengın mulk sahıplerı de gırınce ışın Kışlah: 4<Ders programları belli olmayan okula, okul denilebilir mi?M ANKARA (Cumhurlyet Burosu) • Istanbul Turk Musıkısı Devlet Konservatuvarında i bazı oğıetını uyelennın sozleij.nelerının foshedılmesı ve nıudurlukten Ercument Ber ker ın alınara'< yerıne Gultekın Oransay ıtı atanması uzeııne Kultur Bakanı Ah oet Ta ner Kışlah olayla ılgılı bır basın toplantısı du^enlemıştır Kışlah. Mıllı Eğıtım Bakanlıaından Kul tur Bakanlığına devredılen konservatuvtjrın bugune kadar bır mufredat programı olrna dığını oğretım uyolerının kışısoı begenı vo pğılımlerıne gore degışen bır b cnnda ders lerın surduruldugunu behrtmıştır Kışlah ayrıca sozleşmelerı feshedılen ?2 oflretmenden bazılarına da ucretlı deıs ver me olanagını tanıyacağını behrlmış ve ş>oy le demıştır «Soz konusu ogretmenlerden 15 ı, emekII olduktan sonra kendileri II» sozleşms yapılan kışllerdlr Oysa gerektığinda kendılerından ucretli olarak yararlanma olanagı vardır va Mallye Bakanlığı hoklı olarak bu yolu onermektedır Oysa kondislns kadrolu fjorev verildıkten 9 ay sonra kendı istegi Ile emeklıye ayrılan ve hemen arkasından, haf tada 2 saatllk ders karsılığı nyda 11 000 TL tıcretle sozleşms yapılan personel bulunmaktodır Sozleşmell ogretmenlerden blrcoğu, ba?ta Konservatuvar Başkanı olmak uzero derslere gelmemekte, dolayısı Ile gorevlerıni yerıne getlrmemektedlrler Vcrılrn ornekler dışında bazı ogretım uyelennın yalnız dcrço gırmpmpk e kahıayıp bazan haftalarra derslere ugraırıadıkları dn soptanmıstır Ercument Berker 102 saat der se gırmemıştır Kultur Bckanı tariışmalar vn ıddıalar ko nusunda da şunları belırlmıştır « SozlesmeH ogretmenlerden blrçoğu Bakanlıgın ıznını almadon dışandakı kurum larda aylıklı ya da sozleşmell olarak gorev yapmaktadırlar Tlp sozleşmelerln 1 Maddesi, sozıaşme lller lcın, «Konservatuar dışında sanatını lc ra faalıyetinde bulunmamayı ve resml ve ozel başka bir gorev almamayı kabul eder» hukmıınu taşıdıgı ve başka gorevı surdurme yı Bakanlıgın ıznıne bagladıgı halde, gerek Baskon ERCUMENT BERKER gerekse dıger sozleşmelllerin bircogu gprekll ızni al.nadan dışarıda resml ve ozel işler gormektedirıer. K ş olı kon&ervatunrın yenı duzonlenme sınde bakanhğına baglı kuruluşlardan Klasık Turk Musıkısı Devlet Koıosu Istanbul Dev let Konservatuarı Istanbul Devlet Opera ve Balpsı Istanbul Devlet Senfonı Orkbatrası plrnıanlarındon da ocjretım uyesı olarak yarnrlanmak amacında olduğunu sozıenne ek lemışlır Ç NÖBETCİ ECZANELER ) BAKIRKOY Yenı Mahalle (Y Mahalle, 10 Temmuz Cad 24), Öztan llncırlı Cad Ahu Sok 11/3) Ozlem (Yeşllkoy, Ziya Erderrı Sok 17 C) Murat (Kanaıya, Şahın Cad 47'A) Lokman Hekım (B Evler, I Çalışlar Cad f)0/B), llkyuva (Gungoren llkyuva Cad 22), Aktun (Merter, Meto Sok ?6), Şırınevler (Mahmutbey Koy Yolu, 20) BEŞİKTAŞ: Ihlamur (Ihlamur Cad 49), Jale (Gayrettepe, Bahar Sıtecı 3) Pınar (1 Levent, Ankara Sıneması ustu), Ayfer (Ortakoy, Muvakkıt Sok 54/A) Amavutkoy (Arnavutkoy, Beyaz Gul Cad 12) BEYKOZ: Çubuklu Genç (Çubuklu Cayır Sok 2 G) BEYOĞLU Tugrul (Sıraselvıler, 98). Dıkınen (Gumuşsuyu, Şelık Sok 1), Azım (Taksım, Feııdıye Cad 87) EMİNONU Park (Dıvanyolu Cad 56) Sağlık (Gedıkpaşa, Gedıkpaşa Cad 53). Başaran (Nışancı, Tuccar Asya Sok. 2) EYUP: Eyup Sultan (Kalenderhane Cad 4?), Dostlar (Bayrampaşa, 27 Mayıs Cad 60/A), Guner (Ramı. Reşadıyo Cad 20), Sılahtar (Sılahtar K Karabekır Cad G O PAŞA Yıldıztabya (Yıldıztabya Cad 61/2). Gulec (Kucukkoy. Eskı Edırne Asfaltı. 158) FATIH Tırebolu (Kaymakamlık yanı, 53), Sultan Sftlım (Fener, Sultanselım Cad 63), Bılgın (Tailıpınar Cad 4^), Ogu/han (Fındıkzao's, Oğuzhan Cad 77) KADIKOY Altıyol Huzur (Altıyol Kuşdılı Cad 1), Na2if Cetın (Acıbadertı Cad 19/D) Gunoş (Bohanye Sakızqulu Sok ?2), Sedc (Çıftehavu7İar, Bnğdat Cad <M2/1), Cıcek (Goztepe, Bagdat Cad 254/7), Aydeğmıış (Ki7iltoprak, Mazhnr Bey Sok «5 B) Afıyet (Eıenkoy Istasyon Cad 33) Gur (Suadıye, Ayşe Cavuş, Hnlay Sok 1/3) KASIMPASA: Dfinlz (Mutfak Kapısı Cad 1/2), Yonı (Hahcıoglu, Abdusselam Sok 2) KARAKÖY Kuledıbı (Medrese Sok 3/2) SARIYER Alaaddın (Ortaceşme Cad. 27), Merkez (Istınye Iskele Cad 100) ŞİŞLI Huseyın Kârnıl (Şışlı Meydanı, ?01) Panenltı (Hnlaskaıga7i Cad 46/1) Elmadağ (Flmadağ Cad 2/10 C), Adıvar (Okmpydanı, H Eclıp Adıvar Cad 67) USKUDAR Altn (Zeynep Kâmıl Hast Doğum Pnvyo mı kaışrı) U!ku (Hak mıyetı Mıllıye Cad 184) Yunus (Bağlorbaşı Cnd 16) Şenay (Ceııgelkoy, Hnlk Cad 68) 2EYTINBURNU Solılı (Vellefendı Mah 75/3 Sok 30) Kaza Geçîren Tolga Âşkıner Çelik Yelekle Prova Yapıyor ANKARA Bundan b.r sure dn re ftve donerken apartmanın dış kapı eşığıne takılan ve ıkı metre yuksekllkten boşluga duşen Tolr;a Aşkıner «Omurqasında kırık ve çokuks olmasına karşın gıydığı ce lık yelekle 15 martta başlayacak olan «Şenhk Var» adlı oyunun pro valarını surdüırmektedır. Doktorların dort ay kımıldamadan dinlenmeslnı salık verdıklerl Aşkıner, rahatsızlığının gecmesı halınde ellı gunluk bır Anadolu turn«sıne cıkılaca^ını turneye cıkılmazso Ankara'dakı temsıllerını 30 rrnyısta bıtlreceklerınl soylemektedır Sanatcı donem sonunda Istanbul da terri3ll vermeyeceklerınl belırterek, gelecek tıyatro donemı başlarında yenı oyunları ılo Istanbullu tıyatro beyerlerın karşısına oıkacaklaı ım rla bıldırmıştır Toigo Aşkıner ın salınc>e koy dugıı poı ıatıf yutuKtan yonetıneye ı^a lıştıgı Aiierıkalı Ya7ar Youıs llynn' ın «Şenlık Var» adlı yupıtında N sa Serezlı Melek Tutun loıınio O& < alp Ayşe Sonmez. Yaşar Guner. Nusret Cetınel Tayfun Coıagan ıle Salıh Kalyon rollerı paylaşmaktadırlar «CIFTE KUMRULAR» BAŞLADI Nısa Serezlı nın Aldo Nıcolal den p?,ınlenerek yazdıgı. Tolga Aşkıner îaranndan yonetılen ve dekorları Os man Sengezor kostumlerı oe Betul Mardın ce hazıılanmış «Çıfte Kumrular» adlı oyun başlamıştır (a a ) Neden, derienız1' Yıllar vılı devlpt eltvle sarıata dnem venlmezse 'tekıl* basaıılarla ovunuruz yalnızca Oysa, Hındemıth ve Carl Ebert hocalar Devlet Koııservatu an nın kuruluş hazırhklarını yuruturlerhen vafelasık kırk kırkbps vıl once bu kurumun başına getınle cek bale egıtmenlerıru. Rus gelenegı ılp Batı Avru pa dan3 sanatını bagdaştırabılecek kışıler olarak dusunmuşlerdı Çunku her ıkı.iı de eklektık eqıtımın saUıncalaımı bılenlcrdendı. Yanı, Dıonısosun şarap tantısı \pollonun gunpş ve ifife tanrın olduğunu bılıyoılardı1 Oylp ıse° Bır Merıç Sumen. Gulcan Tunççekıç, Binav Okurpr hır Saıt Sokmen Tan/u Tuzel Ozkan As lan, Ovtun Turfanda vp sonunda mce Mehmpt Balkan lara ama kor çomagı ıle değıl'. "Sanat ve Bilim Adamları Arşivi,, oluşturuluyor ANKARA (Cumhurlyat Burosu) Tuıkıye Iş Bankası, bu yıldan ba ? loyaıak bır Sanat va Bilim Adamları Arşıvı duzenls meyı karaılaştırınıştır Arşıv ıçın yaşayan, alanlarında ya pıt calısınn ve etkınlıklerı ıle kendılerını kanıtlaınış olan sa natçı ve bılıın adamlarımızın yoşamları, ozellklerı, sanat ""•"••••••••••••••••••••»* Tolga Aşkıner anlayışları onar daklkolık rerıkh fılmlerla soptanacaktır. Bu fılmler fılmlerln ha/ırlıgı ve ce kımı sureslnce toplanan tum belgeler seî baniları. fotoğrnflar Iş Bankası Kultur ve Sanat Muşavırlıgınca arşivleno> . ektır Bu konuda yapılan acıklamada «Bu glrlşlmlmizle yazın, muzik, reslm, heykel, tlyatro, opera, bale va bıllm alonında, varlıgını, klşıhgıni alanındakl ustun gucunu kanıtlayan sanatçı ve bılım adamlarımız se« ve goruntulerlyle belgelenecek, belgoseller bır aışivds toplanacaklır» denılmıştır. CBULMACA SOLDAN SAĞA1 Bır yol şrbokesl 07nrlnde bellı bır noktarlan n\ ı ılarak bajko blr nokta rlan aynı yolla bırle^erı ıkıncl deror.Rriekı yol 2 Utanrrıo, utaııç duyma Kadın seslerının en kahnı 3 Çogu halk turkulorınden secılrnlş ezgılerin bır bırlne eklennıesiyle oluştululan muzık yapıtı 4 Koy lf>r, kentler, ulkaler aracıncıa bır yerclon bır yoıe gıdış pcl ş ya du bır şoyı bır yuıden başkn bıı ynre nktarma 5 Dın kıtaplnrın cla coıınet ıle oehennem arasınria bulunduqu bıldırı Ifn ypr Teısı toprak u i tu bolumlerl odunla?nıayan kucuk bıtkıierın ortak adı. 6 Kışın gocmeyen koyu boz renkll, kucuk bır kuş Yaşam, yaşaına ılkcsı ya da Insanın kpndl varlığı. 7 Bır yana doğru egık olnio dıııumu & Kesprek. yoıitorak .^azıyarak cukur yn dn r'olık acılnnış olnn Anlaınlı ız ya da do\ rn nıç onlam yükletllen çev. bellılık 9 Tersı guneş doğmadan öncekl alaca korcırıiık Zıhinds tasarlanan bır konuyu soz yo da yazı ılo bıldırme YUKARIDAN AŞAĞIYA. 1 Bellı bır temayı deglşık armoni, melodı ve rltımle susleyerek yenıden calma. ceşıtleme 2 Ikl olguyu blrblrlnden ayıran zaman Osmanlı Imparatorluğu nun Muslurnan olma yan uyruklarınn denırdı 3 Gulgıllerden cıceklerl beyaz bır ağac VP bu ağacııı tatlı yumuşnk ufak ce kırdeklı, rengı sarıdan yeşıle kadar degışen meyvesı 4 Sınlrkanathlardan. parlak renklı, kanatlan buyuk, ayakları k.sa, karnı uzun bır bocek 5 Bır emır Dılbıllmlnde sozcuk turetmek ya do sozcuöun gorevını bellrtmpk icın kulInnılnn bıclm verıcı ses yn dn sesler 6 Surulerek dınlondlrılıneyo bırakılan 123456789 KUÇUMEN HASLET SOYOZ • • • • • tarla Tel 7 Tersl mac larda kazananlara verılen plaka odul Bır gun 8 Tersi kuşların mıdeden son ro gelen sındırım organı. 9 lc salgı bezlerınden kana gecen ve organların işlemesınl duzenleyen uyarıcı madde. Bır nota İlk ve Orta Dereceli Okullararası Halk Oyunları Şenliği 78 nisan günleri yapılacak IZMIR (a a) Iznilı ilk va Oıta Derccolı Okııllararosı Halk Oyunları Şenlığlnln 78 nısan taııhlerı arasmda Ataturk Spor Salonunda yapılacaÇ)ı bıldirılmıştır Organızasyon Komıtesınden yapılan acıklaına ya qore, l'nıır Mlllı Eğıtım Mudurluğu ıle Genclık ve Kultur Morko^ı tcııafındnn du/en!enen Halk Oyunları Şenllğınde yarışmalar ıkı grupta duzenlensceklır Ilk bolumdfl 7 nıson gunu sa at 1100'de dunya cocuk yılı nedenıyla ilk ve ortaokullar orası bolgesel nıtolık taşıvan ve dunya c o r j k yılı kutlamalaıına katı'arak pk.pler seclecok'ır Ikını ı bolumdo Ise B nl' on pn/aı gunu Genclık vp. Spor Bakanhgının IJIuslararası 3 Halk Oyunları Şenlığııın katıln rok lıss ve dengı okulların II «îfirnıeİPrı vanılarnktır DUNKU BULMACANIN ÇÖZUMU SOLDAN SAĞA. 1 Kloıofıl 2 Rıvnyet 3 Iz zA Su. 4 Zoralım 5 Alaka olA 6 Kımız 7 Ilk akoR 8 Kalem. 9 Asa Rest. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Krızalıt 2 Llzol 3 Rakkas 4 Razakı 5 Oyalamak 6 Fe ıkaR 7 It Mozole 8 reS 9 Budak. nıT. GARTH MARTIN STORM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog