Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CI7MHTJRİYET 6 MART 1979 YED f Madrid Büyükelçiliğimizin başkavası, 1930 yılından beri bu görevi sürdürüyor c ankara kulisi Oğuz Atalay, Sezgin'e ne dedi? Bı,tce gorjşnelerlnde cok renkfı scnnelere tanık o!unH u Bunların nsps'nı yansıtmak clanoksız Fa^at baz la m ı da yozmoktan kendımı7\ alamıyoruz Bay ndıriık Bakarıı Şerafet t n Eic kursuoe, nuhalefet sozcLİer n.n Bakaniii na ılış <m esestır İer yanıîıı/or E'cı so>l8 konusuyordu«işe aldıklarımızdan bozılorının mahkem«l«rd« yargıl a i m o ı ı da t«nk>( konusu ola bilecek bır ış deflildır Biz, konunun o kı»Hsr« tanıdtgı hokloro dayanorek bunları almıaız Yuce M«clısın burado cıkordıgı yosaiara doyonı lorok ı$* olman kışılerı tankıt elm»ye hakkımız yoktur. Elb»tte bız, d«vl»! kadrolorını tafizan vayahut «II siSahlı kadrelarte doJdurmoyo m«cbur d«gık)ik.. benim aldığım dBvroldığım »manat halkın bono guventdır Ben, bano oy veren k'tleye hızmet etmeyi devroldıŞım ••na.ıet ola rak kobul ederım Yoksa hglkton oldıgı quv«ni mıdalerınl orccı yopo>» y<in«tıciler» usoklık «tmck, devralınan •manctln, e U M n burod 0 bask>maktadtr.> lsm«t Sezgin: Sensın o Elc!: Burada bunu dile getıreceğım. ismet Sezgln: Onu yapan sensın, sensln o Sezgin Ile Bakan Elcl arasındokı tariışme devam eöer ken Konyo Boğımsız Mılletekıll Oğuz Atalay'ın yerınden kolkarak Sezgın'e tS»n yerme otur eşekoğlu eşş«k* iediğı auvuldu ve bu soz tutonaklara gec" Bız de bu konudakı tutanağı slze oktarıyoruz. Pans'ten Madnd e uçakla gıdış 1929. Turhan ILGAZ MADRİD Yoşam ne.er ha zırııyor ınsana... Mustafa Topa loglu, 1922 eyldlunde Kayserı dekı koyunden çıkıp, Izmır'e ca lışmağa gıderken, uc beş kuruş para kazanrnavı duşunuyordu. Sonra. ıster «kader» aeyın, ıster trasllantı», bırse.', lenn onun de surukler.ıp gıttı ve sonunda, «sene 1930'du» kendını Madnd'te Turkıye Bu/ukelçılığınde buldu O gun bu gundur, Mustafo ToDaloğlu. Buyük elcılığm bcşkavasıdır. . Oykusj arlatıl maga değer . 1903 doğurn'U|Tnuş Mus'afa Topoloğlu ama nurusa dort yaş küçjk yazdırmışlor Ka>serı'nın Tomarza ılçesınden O zamonlar ılça değıl Torrarza bır kucuk koy... Bır gjnun bırın de «gurbete» çıkmaya karar ve nyor Mustafa Kısır ıneğı 14 lı raya satıyor, anası da, nıcedır bır koşesınde sakladığı eılı ku ruşu eklıyor, ve Mustafa cebın de Izmir'de yemışclık vaptığını duyduğu bır henşehrıs'ne yazıl mış tavsıye mekiubu. yollara dusu/or VER ELİNI İZMİR Bır oraba ıle uc gunde U I J kışla'ya ulaşabildı sonra UUkışla'dan Izrrrr trenı... Tren o yıllarda odunla ıslıyor, memieket yenı ışgalden kırtulmuş. gunduz v 0 1 al<p gece duruyor ve yolculuk tom dort gun s u r j yordu .. Sonjnda İzmır"de Bas mahane istasyonuna indi Mustofa... Yunan ışgolınden henuz cıkmış olan kent karşısında alev alev yanıyordu . Sonrasını şoyle anlatiYor «Solo döndum . Tılkılik diye blr cadde, iki uc fener yanıyordu, bır meydana cıktım. Çevrede kahvehaneler, mlllet yerlere uzanmış yatıyor.. Bir devrlye polls cıktı karşıma. "Ne ıstıyorsun" dedi. 'Sabahı et mek' dedim. Alıp doğru karoko \e goturdu..» Ve karakolda sabohlamış Mustafa Sabah gelen nobetcı merrur hemşehrı cıkınca, kara koldart yakosını sıyırtmış ve o 1922'de Kayserı'dekı köyünden çıkan Mustafa Topaloğlu, Ingilız patronuyla Lâtın Amerıka da gezip dolaştıktan soııra 1930'da kendmı Madrıd'te buluyor ve o zamanki büyükelçı Yahya Kemal tarafmdan işe alınıyor. gun ışe baslamış Yedı sekız ay sur.iıuş bu çaıışma BİR İNGİÜZ iEFENDI» O sıra ar «Bahribaba Parkı» \enı yapılı\ormuş, Mjstafa bır g j ı parkta otururken bır Ingılız «efendı» ıle karş laşı/or Vcnüe'zee seyahat acentas rda goravlıymış Ingilız, Turkce de bılıyormjş, ayak ustu lâflanış Mustafa ıle . Sonra a,nı Ingılız'e Konak'takı «beylerın gittiği» kıraatı'ianenın onjıdB yenıden rost.ı/or b r gun Bu kez Ingılız Muctafa'ya «beyler kıraathanesmde» cay ısmariıyor erîesı g j n de çolıştıgı a cenlaya ge mesını ıstıyor O gun gıttığınde Mustafa ya on ı ra verıp bırşoyler aldırıyor aı sardan, ıkı l'ra ba'nşış sıkıştırı yor avucuna. . Yıne gelmesını ıstıyor Bu kez bır Italyan'ın \a zır'onesıne bır zarf ıcmde paro gonderıyor Mustafa ıle cMeğer denermlş onuı. . Mus tafa zarfı b r tomam teslım e dıp İtalyan'a parayı aldığına daır bır de kâğıt ımzalatmca Ingılız efendının tam guven nı kazamyor... Ondart sonra' 30 ft ra oy)ık ıle «elbrse, yemefc âa TUli Inğihz'in yânmıîd 'r$& glrlyor Mustafa GUNEY AMERİKA YA DOĞRU Derken John VVebner adndckı Ingılız i Santıago'yo atıyorlar ve boylece upuzun bir seriıven başlıyor Mustafa ıcın . Ingılız onu da beraber goturuyor curk u . Once Londra, orodan ParıS. sonra Madnd ve Lızbon dan vapur. İnaılız Sılt'de fazla kalmıyor ve yenıden Avrupa'ya donmeğe karar venyor Arcok bu oradc Mustafo Santiago'da bır Tuı < kolon sı ı e karsılaşacok, hatto bırıncı sa.aş oncesı Turkıye • den Buenos Aıres'e oocmus hemşehrı'erıne bıle rastla,aca< tır. Donuşu «Gelvert» adınoa bır Hollanda gem sı ıle vapıyor ar Ancok Avrupa yakınlarında çemı fırtınodan batıyor «Bir simitle bacaya dogru tırmandım,» dıye anlottı «Bir kolosc tutundum. Yuzme bılmlyor dum Bir dalga benl denızs ottı » Erîesı gun bır Ingılız qemısı taraf.ndan kurtorıİTiıslar ve Lızbon a gel nce Mustafa Ingıtız'm de kazadan sağ sa'ım kurtulduğunu gorrnuş Ingıl.z patronu ıle boylece yen'den bu luşmuş Mustafa ama bu, COK uzun surmemış Isvıcrede cnlışmok uzere qırışımler yapan patronu bu kez bır ucak kaza sı sonunda olunce Mustnfa da Türkıye've donmekten baska care kalmadı^ıro karar vererek Madrıd Buyukelçıllg'ının kapısı na davanmrs bır oun «BURASI DA TURKİYE» 1 O sıralar (1930) Buyukelcı Yahya Kemal'dır Madrıd'de Yahya KeTal «Bak oğlum» de mıs Mustafa'ya «Bıırası da Turklye toprağı, ben sana is's dlğln porayı »ereylm kal burada. » Benlm omacım, para kazanıp Buenos Alres'e donmekt*. onun Idn teklffl kab'il edıp kal dım» ded Mustafa Topa'oğlu Ancak kaiış o kal ş oimuş... Mustafa Topaloğlu. Buenos Aıres te r ast ! adığı arnca cocuk larının yanıra çıdecek parc^ı b r turıu b rıktırememış «Aldıgım beş sterKng dayanmıyordu..» Sonra evi'lık ve Isponyoı ıc savaşı Madr'd'ı ıkıncı vctan " a p r ı ş Mustafa Topaloç u'na 1933 ae Buyukelcıl k kapandgnoa bır yıl, bınayı. ıcmdekı eşyala' ve elcllık arşıvı ıle tek basına Mustafa Topa'oğlu kcrumuş 1975 3e bır takdırnarre vermışler Horıcıye den 1S72'ae eme^lıye ayrılmıs res men 1930 da başlavan h z ^ e ' suresp 27 yıl 8 av olarok kabLİ edılınce. emeklı a lığı do ona < oore c mts tab ı «Kahvallı parası degıl, kalk da gıl Turkıyeye » d ye yakını/ordu Berı ycndan 1931 yıl nda evlendifîı Ispanyol lıanımındon o'sn bır k.zı ve bır oğ u var Oğlan ^•'ad rıd de tesvıyecılık yapıyor EvI Oğlundan uc toruru o t n u i Musta'a Topaloğlu'iun Isn^a ' A ' l j ' o Rıcardo Kızı ıss Parıs te bır Fransız teknısyer'9 evlı Onun da Olıvıer adında b r oğlu (İ6 Conne adında bır k zı var ' • **• BIR DOLU ANI MastafS1 Topaloğlu" feö"y!e*ce baglanmıs artık Mad d'e Ara sıra Türkıye'ye gezmeöe oıd yo r o kodar Elcılık'ten «Mustafa'sız olmuyor» dıye yenıden ıse aimıslar sozleşmelı ola ra< Gorevını surduruyor y a i ı Bır yanoan da ısten tu'nj,'le e 'n etegını cekınce «belki yayınlomok» uzere. yanm /uzvla yaklaşan bır sure boyunca calıştığı Ispanya Buyuselcıl gm Mustafa TooatoEİi) ]PT2de emeklı olduktan sonra da sorlcmeh olarak gore: ne dondu Yandakı foto^raf se 1958 vılına 9it 1 i TOKER'IN î KÖPEĞL ı | 1 ÇIFTÇIYE MI, AĞAYA MI? Mniet Meclis 'noe Gtöa Torım ı ı I ' ] ı ! ] ve Hcyvoncılık 8akanlığı bütcesı goruşulurken, Bakan oazı AP Mehmet Yuceier, konuşorak Zlraat yoldo mıliet/ekillerıyie ı J ı J 1 de gor^ıp gecırdıkterını kayde cnyor b.r ses alma cı'iazına Ycrva Kemal den bu yana geiıp gecen Elc ier ve neler >,cpıiklatı Nıce ılgmc ola/ların top'3Tiı olan bu a ı l a , «Elçilıkie ilışkısını kesmeden» ke binlıkıe ac \larrak leîemıyor Mostafa Topoloğ'u BasKavas lık gorevını surdjrdugu su^ece bu/uk bır hassasıye'le saklo nı^kta koıaılı gozüktjg^ anılam d c n per. az sır verdl Yah,3 Kerıal m. akşam sofrolarınr'on sonro yuksek sesle sıırler oküdLgaau o zornankı e'cılık fcınas . ın ust katındo oturan A n a ı ba r anm tam onla/amoaıgı bu sesler yuzunden Buyuı.elcıvı «cok hastas sandığırı anlatîı gjıerek Bır de Ispan^Oı ıç savoşı boyunco Fron ko /anlısı multecılerın Turk bayragı taşıyan bır oınada ko runduklarını, Karadenız gemısı ı!e Tuıkıyeye getınlmek uzere ,'Ola cıkon an bu rnuilecıle'in Italyo da sa'ıverılerek Italyanlarca yenıden, Cjmnurı yetc'e r e J<arşı. do/4§m8K,^zs. re Ispaiya'yc yollcndıkiarını an attı şoyle bır. B" ğun yayırlamağo karar veıırse an.larını Turk har <^,ye sın b r de bır «hancıya emekcisl»nın gozlemlerı ışıgıncıa de gerlsndırnıe olanagını bulabıleceğız Mustafa Topaloğlu nun Tomarzadan cıktı ckaiı gorup gecırdıklen bırıktırdığı dene/ier bu aiıiarı bır Büyukelcn'n onılonndon daho aı onemsememızı onleyecek nıteUkte ı J ı J ' ı [ ı [ 1 ı | ı Cok Dortilt hayatımızın d«rılr. başlarındon tg«nl» laban knptosuı fv"e i Toker. Yunaniı gazeteciier onuri.no unlu Pembe Ko$k salonlarında bır «kokt*yt partltı» v«rıyordj Turk ve Yunan gazetecılerı Pembe Koşk e gelırken Toker In buyuk ozenie yetıştırdıgı kopeğl. bırden bıre Tercuman Gazetesı vczarlarından Nazlı llıcak o saldırmaz m ı ' Boyan llıcak cok korktu ve köoekten kocn^cna boşladı CHP Istanbul mılıetvekllı Prof Hc'uk Ulman da lofı hemen vopıç»ııverm «HonımefentJI, ned«n kor|r.Mı«r«..r.. • ^ | Z d 4 başkalarına «oldırıyorsunuz.» \a^ ı ıi'cak bu sozlere cok kızdı, b.rşevıer soylödl ama o kodannı du/amcdık Nevse. Ulmon'o sorar. oğrenır z. buyuk cıftcılenn ofusturduğu tedı Bes AP itılletvekılı bu Odolcrı Bırlığıno oderek ayırtmak ısonerge v«rd,ler Komısyon sozcüsü Konya m1ll»tvekılı Yucel Akıncı, kendı partısının bokanı v« de bes AP milıetvekıli tarofındon Istenen odeneğe korşi çıktı ve boylece, Ap'ii Sadettln Karacabey ve Zekı Yuceturk'ün yönetımındekı Zıraat Odolorı Bırlıglne ödenek venlmemıs oldu ı ] ı ı ! ! ' { ] Sen de Gel... TRT Genei Muduru Cen gız Taser Ankara Radvo su Mudurluğune Emek'ı Us teğmen Turan Erdemgıl'ı pe tırm ştır. Erdemgıl. 21 Moyı? ıhtılal gırışımınden sonra sı lahiı kuvvetlerden uzoklaştırılmış, sonradan Basm Yayın oku unu bıtırmıs aynco yurt dışında da bulun nuştü Cengız Taşer, TRT Genel Sekreîerlığını de Or han Harbıyelı'y1 getırdı Or han Harbıyell de. 21 Mo\ ıs olayforında Harbıye oğrencsıydı Turan Erdemgıl Arkaro Rad/osu Eğltim Sube Muourlugjne cevresmde tUlku cu» olarak tonınon Mesut Ozgen'ı getırdi Özgen ın E cevlfln Kucuk Kurulta/do OKuduğu MHP raporonao ad> gecenlerden b!ri Oı'duğu soylenlyor Bu CHP, Mevlona gıbıdır Sağcı olsan da gel solcu o san do g«l gunohkâr ol san do gel tovbe etsen de gel .. , ; . , . . Ercument Yahnıcı Tur keş ın Basın Muşovırı Şevket Büfant Yohnıcı'nın veğenıydı Ve bıraz ha\loz bır u kücüydu Mall Bll'm'er Yjks»k Okulundo O'du yo pısı blr el bombasıyla yoDaho önce de sl lah taşımakton oturu mahkum olmuştu C«nglz Gökcek ,n Sağlık ve Sosyal Yar d,m Bakanfığı gunlerind» 6 noiu Verem Dıspanserınde colısmaktoydı. Yohnıci şımdl Ankora Sı kıyonetim Mahkemesmde vorgılanıyo' Avukatı Hı'mı Barlas .. Barlas, ulküculenn dcvolarına gırmekla un vapmış bır avukattır va bır e*k/ CHP'lı senatorle de ış ortağıdır Ve bu yozıhane bır zamanlor bırçok CHP'lı nın uğrok vertydl, şımdl böy le ml bılmcyız GÜNÜN KİTAPLARI BÜYÜK FİKİR KİTAPLARI no. 33 Josef W. STALİN BÜTÜN ESERLERİ * Butı/>eserlerin 1 cıldı S'al n ır1 19C tiei 1907 pısan na hadaf olan taalıvetlerım Leınızm oolı'lka ve ıdeoloılsının ışlenıp o uşturuıma dcıe^ın kapsâf452sayfa, 90Lıra * BO'ünesef erın ı c 'd'. S»al|r ır 197" 1913 yı»a aras nrîaktdevnmcı çalışma'ann n ıkı Oerrlt ööremını (Baku « Pelersburg» kapsar 406 sayfa. 90 I 'a * Butft" eserlerın i'i ıldı, S'a! n ın 1917 ekın devr m mn hazırlıkdCnemıneıllşkınen enemll vazılannı ve çalışm«larnı kapsar 464 sav'a 90 lıra. MART SAYISINDA Yenı Bır Yıla Başlarken IV. Genel Kuru! Öncesınde Turkıys Yazarlor Sendıkası Ankıtı Yanşmasındo Işçtlerle «Fu|iYoma» ya da Sanatın özü ve Işlevl Atool Behromoğlu «Yuzyuzs» Bergman v« Freud Ataman Tangor Gunumüzde Gorsel Propagando Refık Durbaş'ın Şıır, Asım Bezırcl Devnmcı Amctor Tıyatromuza Bır BOKIS U!ku Ayvaz Fazıl Husnü Doğlorca. Hasan İzzettın Dfnamo, Yaşar Mırac. Muştak Erenus, Ahmet E'han'dan şıırler. Mehmet BaraMı'nm bir öyküsu: Fobrika Kapısında Kıtoplar, SonatKultür O!oyîon, Yorumlar Yazışma vs havole: Sanot Emeğı P. K 1339 Sırkecı / İstanbul Abon« koşulları: 6 oviık: 125. yıllık: 250 Ira. Tek ıst«klerde 25 lıralık posta pulu gonderılmehdır. Dağrtım: Temel Dağıttm TANRILARIN VATANI ANADOLU C. W. CERAM'dan dilimrze çeviren ESAT NERMİ ERENDOR REMZİ KİTABEVİ İSTANBUL FÂŞtZME KARŞI BiRLEŞtK CEPHE (Tam MetinSer Yayınevi) Faş.ZTieKa.şı B 'leş.K Cephe Gerge Dırnitrov'un Fa?lîrr>« karsı ,XL zn kortusnalannı v» Antı+aşıst Cepl"eiın olustunjlnası konusuidanı görOş «ı düşOtıcelermı k«ps»makıauır 480 sayfa 90 I ra NOT. Tek ısteklerde eden kadar posta pulu göncJe'il"iesı universite adaviarma EVREN YAYINLARI P.K. 1 Tophane Istanbul Ûdeme1! ısteme adresı Feodol Toplumdan Yırmıncı Yuzyılo L. Hubermon Empsryolızmın Türkıye'ye Gınsı O. Kurmu* Aydır»lar ve Sını» Mucodelesı Casooovo Prvvost • Metzger Blümsel Sosyalızm v« Sosyal Demokrosı Vassln« Oribanov • Oundassynev Dlyalektık ve Tarıhı Materyalızm Spirkın Yakhot Kapıtalızmın Ekonoml Polıtığı Ryndina Chernikov Ik) Acıdon TOrkiy» l?ci Portlsl Davası B. Boran Yeni Devrım Teorılerının Eleştırısı J. VVoddis 3. krtop: Morcuse ve Batı Dunyası Marksızm ve Mooızm V. Krısovx (Ikıncı Bosın Latın Amerıka'da Devrım Breuer Hartmonn L«d«f«t Torımda Kapıtalızmın Gelışmesı G. Heel (2. Basımj Pentagon ve Amerıkan Uslen İ. Melnikov Teord© ve Pratıkte Burıuva DeTiokrosısı A. Mishln (2. Basım) Morksıst Fetsefe Yaztları Marx Engel» Lenln Maoızmın Ekonomık «Teorılem K. Korbash 40 Lira 40 Lıra 20 Lıra 20 40 70 30 25 60 30 25 15 Lıro Ltro Lıra Lıra Lıra Lıra Lıra Lıra Lıra 25 Lıra 40 Lira 25 Lira Bulgarıstan'da Kapıtanzmden Sosyolızme Geçış Sorunları Bulgaristan BilimUr Akademitı 60 Lira Din. Bıl;m ve Felsefe H. Selsam 25 Lıra liselihr, ÜSSadaylan! Bukitaplahaıırlanm ÇÖZÜMLÜ Genel Fizik (1978 baskısı) MahmutTezcanfLisel, II, III) 150 Tl Unkapanı D«r». Fizlk Öğr. BU KİTAP i, U.S Y M smsvına hazırla^nlar ıcın h ) BIR YARDIMCIDIR r Anlatım .e ıçenk olarak U S Y M s n a v n a en \a^ın olar cır • Lısel FI.III sınıf cq'encı'eriıC'n FAYDAul BIR KAYNAKVR * Sızleri U S Y M . sınavının ıscıs: değ I TEKNISYENİ yapacsKiK » U S Y M sınavında nuanlaminın nasıı c Cugunu açıklayan 197475 197677 Sorutan (taveH 1973 İLK KITAPTIR Bütün kitapçılarda arayınız. ÖOEMELİ ISTEME ADflESI Mahmut Tezcan Abdurtah Sok. Bengısu Ap 2/6 TaksımISTANBUL GENEL DAĞITIV. SERHAT DAGITIM Cagaloglj GEDA 61RSEN Kıtabevı Yerebalan Cad Mmnetog u KıtaoevıCaga og'u ,. Jıızaee eâe* LİMASCLL ' WC* ÖJretffî jcun.amnan Vıtıtesc deryılerj. sızı «n t.CJZ yal 2.2e Ü.&.S. sınsvına haz+rl*t/Axaktıstedığimz t>oîiM9 gıxmmn*zı »sğl&i&caktsr Ayzıca lit* 1 v« Jı*« 2 talebelerı ıçın snııf geç^rtin ciergri "SHUV j l a ç«Iı$4raJt, « ı n ı / J J * J [ prcblamaStcB gmçıp, Ü.S.S.sjnavı 2Çİ& teaelmısz JcuwetXandırebilırsinz2,Aş&$xâakİ Jcuponu doliivr&T*kt Jcurtstucıuza t*fijta7i jyran~ Sovyetler Bırliöı Komunıst Partısı 25 Kongresi (Roporlar, Kararlar, Konuşmalar) 40 Lira Slyonızm ve Dunya Polıtıkasındakı Ro!u H. Bumer 30 Lıra Marksızm ve Donek Garaudy H. Momjan 25 Lıro Morksıst Ekonomı Podtıkte Ucret ve Tur^ıye'de Ucretler A. Dorsay H. Sait 25 Lıra More'ın Düşüncesmın Gelısımı V. Vygodskl 30 Lıro Sosyalıst Uikelerae Kooperatıfçılık Uzerıne SyıHemezov Mlnkov 30 Lira Luıs Corvalan E. Labarco 20 Lıra Ounümuzde Tekelcı Kapıtalîzm I SSCB Billmler Akad«misi 60 Lıra Antı Tekelci Mucadelenln Stıat«|i ve Taktıkierı Reiissing Weigert 30 Ura Ekım Devriml Sonrası Turkıye Torlhı SSCB Bılimler Akodemisl (2 Bosım) 110 Lıra Bulgaristan'da Faşızme Korşı Mucadele ve Sosyaliîm Gornenskl • Patrovo Dimltrov 20 Lıra Grofık ve Örneklerle Ekonomı Polıtık S N. B«!|a|«va 60 Lıro Cızgılerls Insanlığın Torlhı Oktay Ekinci Gunumüzde Antı Sosyalızm Anti • Komunızm GJrglnov . Mehvonieradze 50 Ura YENİ ALTI KİTABIMIZ Mourıce Thore?: Halkın Oğlu Maurice Thoraz Eklm Fırtınosı ve Sonrosı (Anılor ve Öykuler) Sosyalfzm 60 Yıldo Neler Getırdı? Sovyetler Bırllğı Uzenne Sorular Cevaplor Bır Karagun Oostluğu (Şemsutdlnov • Bogirov Hitler Iktıdarına Karşı Antı Foçıst Mucadele K. Mommach Nazı Yonetıml Altında Işcı Sınıfı ve Ca'ışma Koşullan Jurgen Kuczvnskl 25 Lırc 60 Lfro 60 Lira LIMASOUU NACI Istiklât cad. « 3 8eyogkıM Jlcn 410 Ura 60 Lira 60 Lıra £v Adzis^v * .eya Sınıf JΫ Onto U 1 Itfitıt T.I.J148«t • : t 13 U 7 • EUZie, Gıtl U. VIH* Ç«r. J7»«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog