Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURİYET 6 MART 1979 Ülkücü bir sanık, mahkemede ÜGD Başkanı Öztürk'ün Cezaevine gelerek kendisine para verdiğini açıkladı Cumhuriyet Hober Merkezı Cezaev frar.lerındeı u*ucu Mustafa BQKI Gu'cart djn aort ayrı yer bombolama<tan yargılandıgı Isîonbjl Sıkryone tım Mahk«mesînde ütkucu Gencler Dernegı Bas^am Recep Ozturk'u/ı cezaevıne ge Is'ek kenaı'eme para verdı gını soyiemısrır Sanık Mustafa Bakı Gulcar hokkında 1978 yılnda Gaz.osrranpasa semtınde b.r evı a/nı evın sanıb'nın dıs mu avenenanesırr TIP ılce b nasnı ve Pıle.ne Lısesmd&n Yetısen le1* Derneg T bombalamok su curHon acı'on ve öun ıtk an rusması yapılcn oavada !sma 1 Kes^ır Bıiek Gjsel Ceieo ve Met n Tekmdağ ısm ndekı sorıklar da suc ortakları olarck yaı gılonmıslordır. MHP'/e ve MHP G»ncltk Kol lorma ve UIKJ Ocaklarına devomh gıttığırı an'cton sanı< «Ben sog goruşluyum. Ancak MHP ve Ulku Ocakiarına kayıtli değilım Ancak bu goruslerîn sempetizanıyım Bombalodıgım yerler soloculanndı, onun icin bombalodım» demış tır Yargıç Aloa/ Levent Aky^zun D r sorusu uzenne ulkucj samk Mustafa Bakı Gulcon «Ulkucu Genclsr Dernegı Baskanı Recep Ozttrk'den para a'dırr rezoevın'! z varecnızs oe 3ğırtfe b z'ere ps'a verırd > demstr ' Ulkucu scrrk verılen poran n mıktariT acıklafok ıstemen'S «ihtiyacımız kadar» de,ne*le yetınmıştır Askerı Savcı Mustafa Bakı Guluan ve arkadaş'arına Turc Ceza Yasosınm 264 moddesı re gore se;ız /,ıdan az o.n.a nok vzere hapıs cezası ıste mektedır Djruşma cezaevnden getır I meyen sanık Metın Tekındağ ın sorgusunjn ycpılmosı ve tanıklarn dmlenmes ıçın 20 mart gunjne ertelenm.ştır Ulkucu Mustafa Bakı G j ' : a ı S'lah'a yakalannaktor (Musta;a YıimaZ) ad yla kapatı dıg Sa<5 na'cılar Cezasvınden • «a ? sın 1973 ounu 12 a r k a ^ s ı ıle bırııkie rırar etr"istı Fiıordan sonro KucukcekTiece'de /okn ionan sanık uıkucunun, coiıs gs'Cek kmılğının Musto'a BÜKI Gu'ccn o'auğunu saptam ş ve hohktnda yedı kısıvı o durrae< ten tutu l f | anan ve sorusîırma >opı an u küdası Velı Can Oour.cu ıle bırlıkte gır'stıg1 e,'lerrlen meydara cıkcrmıstır SıkıyonetiT Savcılıgı sanık Mustafc Bakı Gulcan hakkındG<ı cnavet davos. sonjs'urms'arırın devonı elt gını bı!dır'Ti,5tır ELİNDE BOMBA PATLAM1STI 11 kcsın1 1977 g u i j Fınaık••ade'dekı Gazıan'ep /'jrdunun onunde elınds bomDC pat cvan ulkucu Yasor Topcu'.'u oldurcijğu ıdd asıy'a H'tuksuz o'arak yargılanan devriTirı sonık Bayrorn Akran'ın istanbul Sıkıvcnetım MarkçmcS rde dun bnsla/on duruşmasında Askerı Sav cı 1? vı'dcn az olmamak uzere hopsını ıstemışt.r. Istanbul Sıkıvonetım Savcısı A'bcy Ref k Karo, ıstanbul Sıkıyoneîım Mahkemesınn dunku otufumunoa Adaiet Bakanl.ğıno basvurulduğu halde Anadolu ıllerının cezaevlenne dağıtılan tutulJu saiıklann sımdıye ka| dar Istcnbul'a ge' nlmedığını açıklamıştır Tutukluların mahkemede hazır buiur.maması uzerıne Istanbul S'kıyonetm Mahkeması sorgu.arı yo^amadığ. ıçın durusmcları boska tanhlere ertelensktedır Bu nedenle IstanbU Sık.yonetım Ma'ıl'err.esınde gun de en az ıkı duruşma e".elen Selim YALÇINER İSLAM ÜLKELERİ DENİZ HUKUKU KONFERANSI BUGÜN İSTANBUL'DA BASLIYOR ANKARA (Cumhurty»< Burosu) İs am Korfsransına uye ulkelerın katılocaklar DenıZ Hukuku kor.uıu top'antı bugun Istonbufda boşlayacaktır Isıam Ulkelerı Dışıslerı Bokanlorinın orıcekı yıl Dckarda oloıklon koror uyannco düzenlenen toplonlı 19 mort 1S79 tarıhınde Cenevre'de boşlavocok olan sekızıncı donem Dsnız hukuku Konıerans nöon once Islom ulke er nın bılgı ve goru? o.ışverışınae öulunup konferansto ortak tutum saptamaları amocına yoneıtktır Topıantıyo Islam Konferonsna uve devlet'enn temsılcıler nın yanıSTa Norvec Denızcılık eskı Bakonı Evensen ıl» merkezı Yenı Delhı'de bulunon Asyo Afrıka Hukuk Danısmo Komıtesının Genel Sekreterı Dr Sen de konuk konuşmacı olarok katı'ccoklardır. Dort gun sürece* olan toplontıya katılacak Turk heyetıne Moskova Buyukelcısı ve Denız Hukuku Konferansı Turk Heyetı Başkanı Buyukelçı Nomık Yolgo boşkonlık edecektır. \ Toplantıryn giinçiemırvda Denız Hukuku Konferonsı bırıncı komıtesı'nde ele olınon ve okyanuslardokı derın tleniz yaîaklarmda madenlenn bulunması ve ışletılmesıne ılışkın sorunlar, konferansın rkıncı komıtesmdekı yarı kapalı denızler, adalar ro|imı gıbı onemlı konuiar ve ekonomık bolgenm dış sınırı. denız alanlannın sınırlandırılması konu arının gözden gecın'mesı ve Denız hukuku sozleşmesı tasansınm tumu uzörirtde gorüş alışvenşı gıbı maddeler yer almaktodıı. AmeriKa. . «Insan Hoklon» ulkesı.. Carter'ın «Ounyado insan haklarını koruyacagını» .an eîtıö' ^ " < e Aıi'ıarıka nır Oregon Unıversıtesınd* Tıp og renırnı vapan TUIK gencı Ero O a / ın boşına gelenler. «Insan Hoklon» konusunun Ameıka'da ne olCJde dıkkate alın 3iğına ornek Insanı kobay oıa rok kullonan Nazı Aimanyasıi a taş cıkar'ıOn den«melerın Amer.na'da halen uygulanrnak ta olduğunu. şu ando tum sıiırsel şlevlerını yıtırmış. hem de «bılımsel defiey» ugrurta y t rmış 20 yoşmdakı Erol Orcr, Kanıtlıyor TRAFIK KAZASI Erol Oroy. bır MZ arkodası nın kullondıgı oîomobılle gı de'ken ters /onden gelen D.r ccşKa otomobıtm carpmosı so rucu agır bıçımde yaraıanı yor Oroy'ın bulundugu oroca çarpan otomobılde bulunan Wa/ne Wel(s hemen converıyor otomobılı kullonan eşı Ver gıe VVells ıse hofıf yaralan^o r Oray'ın Kız arkoaosı do haf f sn'rıklorla kazayı atlatıyor 7 ekım 1977 gunu saat 23 15Jte meydana gelen kazadan son'a, Ero Oray 8 eK m 1977 gunu saat 10 30'da amelıyota aImıyor AMEÜYAT Amelıyat sonuclonıyor. Operasyondan sonra hozırlanan ra po'da, yarolanon Erol Oray'ın b^sndon «kırık k«miklenn, kan pıhtılannın cıkarıldığı» yer ohyor Raporda, çıkarılan kemık parcalQrır\ın yenıden kofatasıi o konulacağı beiırtıliyor, ancak bıt parca ar yerlestırılmıyoı ÇiKarılan kemıklerın yerıne yerloştınlmedığı, operasyon ocrı sonra Erot Orcy'm bobas' Kcya Oray'ın çabaîarıy'a cekı len rontgen fılmlefiyle soptanr\or. Fılmterde ayrıc.ı. beynın sağ cn boıumunun yer omnosı ge Bir babaoğlunun Amerika'da bilimsel deneye kurban edildiğini öne sürdü yerde buyJ^ bır bosİJ'. gorulmeKted,r Acılı oaba Ka/ Oroy. olaym bunaan sonraM gelıSTioler.nı şoyle onlatı\or «Doktorlar, rontgen fılmlerinı inceledikten sonra şaskınlıklarmt giılemedıler Erol'un beynınin sağ bolumu fılmleras gorunmuyordu Unlversıte hastcnesı cervesınden goruştugum doktorlar da, Erol'un ameiiyatın do «b ı msel aene/ yapıldıgını soylediler. Oglumun hayatının hıc* soyılarak boyle bir deney yapıldıgına once ınanmak isteınedim. Ancak, Erol'da gun gectikçe gorip degişiklıkler mey dona geliyordu Ayrıca. amelıvot tan hemcn sonra Ameriko'ya gıden eşımın, bır gazetecıyle zorlo gorüşturulduğunu ve Oregon da yayınlanan tek gazetede kazayo iliskın cıkan haberd« Erol'un başımn durumunun gizlendıginı, sagiıgının lyi olduğunun belfrtildiğini oğrendım. Gozeteyi buldum Haberdeki fotoğrafta, Erol'un başımn sağ yanı, annesi one dogru egiltilerek gizlenmisti ve annesi ıle Erot'a. Amerrko'dakı yarchmseverier tarafından buyuk maddi vardımlar yapıldığı yozılıyordu Halbukı tum masrafları bız odemistık. Sonradan, bu haberın gazeteds hastantdeki doktorlar tarafından yayınlatıldığını oğrendım Bu aroda Erol durmadan değısiyordu Unutkanlık başlamış, sozlerde ve duşunce lerde garıplık ortaya cıkmıştı. Kazcda suclu oldugu saptanan Amenkolı kodmm sigortası, Erola tayın edilen avukat, Unıversıte ve Hastane, gıri«imlerimı ogrendıkten hemen sonra benımle illskı kurdukır » HUKUK VE AVUKAT Eroı un babası Kaya Oray'ın oglunun «bi'imsel deney» ugruna harcandıgını oğrenmesınden sonrakı gırış mlerı uzerıne avukatı Donald N Atchıson Erol a bır belge gonderdı ve ımzalorıasını ıstedı Belgede, «bana verılen 150 bın doiarı alıyorum ve kazayı yopan Bayan Vergıe VVells t»n ve harhangı baska bir.nden hic bır yasol v» maddi talepte bulunmayacagımı taahhut edıyorum» sozlerı yer almaklaydı Erol a susması ıcın 150 bın dolar tekl f edtlen ynz1 da kaıSi tarafm ımzasının buİjnmaıTiosı uzerıne Kayo Orav. ovukattan, bu belgeye ıl,şk n bır d'Zı soruya yazılı yanıt vermesını ıstedı Avukat da. bu be ge uzerme sorulan soruiar , belge/ı kend.smın gonderdığıne en ufak bır kuşku bırakmayaCOK bıcımde yanıtladı Emeklı Subay Kaya Oray an'a'maya devam edıyc sonrakı gel.sn^elerı «Boylelikle, bilimsel deney ugruna beynınin onemli bir Istanbul Haber Servisi Denızcıl k Bankası Genel Muauru Nezıh Neyzı. 18 Nısan 12 Mayıs tarıhlerı arasında 24 gunlük bır gezıye cıkacak olan ılk Turk yuzer serg'Sı konusunda bır aciklama yapmıştır Ulkemızın ıcmde bulündugu dovı z oorboğazını aşmak amocıylo duzenlenen «Expo^79» adlı yuzer sergıde Denızcıl,k Bankasının gen s capta ısbırlığı olduğunu belırten Neyzı şu b Igılerı vermıstır «Son yılkırdo coğalon ftıar ve sergıl«r tek ulkeye hitap etmesi bakımmdan bazı sakıncalor doguruyordu Oysa yuzer serpıier bır çok ulkede sergilenebildığinden pazar sonsını arttırmaktadır Ayrıca bu sergı Denizcilık Bankası'na olu sezondo tstetme olanokları da sağlamaktadır > KUZEY AFRİKA ULKELERI 18 N,san 12 Mayıs arasmdo 24 g^.nIUK bır programı kapsayan vuzer serg» K'izey Afrıka lımanlamdo tarım ve sanayı urunlerımız. serqılevecektı r Istanoul Fenbotu ı'e yapılacak clan < E x p o ^ Tnpoh Cezoyır Tunus Matta ve Iskendenye'de se r g ienecektır Npzıh Nevzı 'star.bul fenbotuiun b'r yuzer serg durumuno qet'rılmesı ,cm vcDıl m değışiK ıklerı de acıklamıs ve bu konjdc da su bılgıy vermıstır «Gemının goraı bolumu fuar holine getiril«rek bu alan halı ıle koplanmıştır. Estetık acıdan onem taşıyan stondlar yerlestirilmış ve yenı bir aydınlatma ve ses duz«nı kurulmuştur.» Yuzer sergıde tan.tımı yapııocck o'on maMor başta g.da maddelerı olrrok uzere şoyle sıralanmaktadır Tekstıl ve oıreksiyon urunlen. ınsaat malzemeler eek'r, 1 '! araclar. mobılya rretrusat seromK t orselen ve cam esyaları, plastık malremele'i oîomotıv sanavn mamullerı Kamu kuruluslarıntn da dan l OHLQU 90 buvLk kuruluşun katı ciığı Sergıde A'opco ve Inaı'ızce bılen 4ü pe'sonel ıle b r î.ınzm tamtna burosu bır 'olklor ekıbı va oır defıle grubu bulunmaktad'r Yüzer Sergi Expo79 Kuzey Afrika limanlarında 24 günlük geziye çıkıyor bolumu tahrlp edilen oğluma ve bana, susmamız icin 150 bın dolar oneren, bızım avukatımızın bu teklifini kesinlikle belgelemiş olduk Avukat, sorularını.zı yazılı olarak, bizim belgeyi imzalayacagımızı sonarak yanıtlomıştı. Ben, oglumun bu belgeyı imzalamayacoğını soyleyince, ış çıgırından cıktı. cinsan Hakları» j.kes. Anerı<a acn bır goruntu Bu, bızım bıiebılaığımız Bnnıedığımız yan larıyla, bır ozgurluktur gıdıyor bu ulkede herha'dp Istanbul Hober Servisi Istanbul da kaçak inşaat yapımını onieyeceklennı soyleyen Istanbul Belediye Başkanı Aytekın Kotıl 1978 yılında Imar ve Planlama Mudürluğunun 33 bın ımar 12 bın ruhsat. 4800 ıskân, 3C00 ınceıeme, 2300 statık. 1100 of basvuru ^şlemı yaptıgtnı oCiKıamıştır. Belediye Başkanı Kotil: ' Vatandaşı kaçak inşaat yapmaktan caydıracağız, r Kotıl yazılı acıklamasında. bundan sonra İmar Mudurluğu calışmalannın, alınan kararların holka acıklonacağını soylemıstır Istanbul'do kacak inşaat yopımım oileyeceklerıpı, ka cok vapıları yıkocaklannı b?lırten Kotıl ozetie sunları soylemı$tır. (Vatandoşa estt davranı locoktır. İskân ve ruhsat islemleri bir ekıp tarafmdan bir defada yapılacaktır. Bugunden itibaren yapı kontrol deftsd uygulamasının hazırtıklort basloyacaktır. Kacak inşaat yapmayı ne kadar onleyebilirsek o kadar huzur duyacağız. Vatandaşı ka cak inşaat yapmaktan caydıracağız. Yapanın yomna kâr kalıyor Inoncı s.linirse ve koçak yapının yıkılacağına hoHc Inanır»a pcrasını bil* M* sofcaga atmaz.ı Kotıl, İmor ve Planlama Müdurluklennde gorevlılerın adeta bılnece cozer gıbı calıştıklarını soylemış ve müdurluklerın bunyelennde yenı çalışma düzwılerı getıreceklerinı acıklamıştır. GÜNÜN KİTAPLARI senhicoguiemzirdinmı korkursun? Özgurluk sava9tmırxl« Genel dağıtım Geda ALİ SARACOĞLU SEÇKIN KİTAP YAYIN DAĞITIM SUNAR vaşamlarını yitiren gançlarımızın anısına adanmıs güldast* 40 lira / Bütün kitapçılardc Orhan Çevik Genel Bılgıler Kuruluş tşl«mleri Esas Mukavele Değişiklıklerı Idarc Mec11S1 Müdıirler Murakıplar Genel Kurul Hesaplar Tasfiye. 1520 sahife lüks ciltli 600 Orhan Çevik Genel Bilgıler Kuruluşu Yonetılmesı Işletmenuı Teşkılatlanmas: Ortaklarm Haklan Ortakların Değiçmesı Ticari Defterler Envanter Biîanço Tasfiye Şirket Nev'i Değistirme Şirketlerin Birleştirilmesi. 80S sahife luks ciltli 250 ANONİM ŞİRKETLER BEKLENEN VRGi KİTAPLARI Genişietilmiş boskısı çıktı kompozısyon 16 yıllık eğitim deneyinin üriinü \c aianmda dcvrim yapan yapıtın genişlettlmış yeni baskısı 240 sayfa 35 Lira Tek »pıriflerde posta ucreti eklenk. çagdaş ESEN YEL BiRiKiM ALPASLANjlŞfKLf' KOLLEKTİF ŞİRKETLER SENDİKACIUK VE ISIYASET : tzEtm OAĞmi^ ı i"nxix . AVSIH SAS^I Uyuşmazlıklarıyla OKAR YAYINLAHIP.K. 1365 Istjoeul YENJ ÇIKTI Dergâh Yayınları'nın Turk dılı ve gromerme yenı hızmetı: Ana hatlarıyla Türk Gramerı «Klavuz kitap» Prof • Dr. Tahsın BANGUOĞLU bngısi» «Soz Turkçenın csesbılgısı», «Yapı dız'mıt bır arada. • Turkce gramerının terımlerı, Uluslararası karşılıklan. • Oğre^men ve ogreno.ler içın Genel Doğıtım DERYA DAGiT.M Babıalı Cad. 52 C2« ocftk 1679 tarihli degisikliiiyle) Yaşar Ispır Muhasebei Umumiye Kanunu S«yıştay Kanunu Harcırah Kanunu Avniyat Yönetmeliğrı Devlet Harcama Belgelen Yönetıneligı Bayındırlık Bakanlığı Kontrol Yönetmeliği. 240 sahife fiyatı 100. Açıklamoh Içtıhath F. Karagözoğlu I. Mumbuç 1230 sahife lüks ciltli 400 ARTIRMA EKSİLTME ve İHALE KANUNU 1971727374757677 ve 1978 Hazırlayanlar Şükru KIZ1L0T Süfcrü AVCI Ge.ır Kuoımlar v« Vecgi Usul Kanunıarına aıt bugüm d»gin hlç Hr y»n*« yayınUnmamı* 1978 vüıra ılışkjn 430 adet Malıye Bakanlığı Muktezası ve Danıştay Karanmn ılavesıyle topıam 2 i * î a d « Mjkteza v» D»nışt*y Kararına yer y»nlrmştır 1084 tav4a 1879 B u k ı . LDks Bez Ctlilı 450 TL MUKTEALAR ve DANIŞTAY KARARLARI Uluslararası Çocuk Yıh'nda İMAR KANUNU UYGULAMASI Beklenen Vergi K'rtabt... En Son Şeklıyle ÇOCUKLARIMIZİÇİNSEÇKİN VE EĞİTİCİ BİR KİTAPLIK ÇAĞDAŞ ÇOCUK EDEBİYATI DİZISI KrtABINADI 1 KliÇUKŞEYTAN 2 CEYLANLARSUYAİNDİ 3 ÇOCUKLARYONETIMOE << INC! NIN MACERALAPI • BİR INSAN DOGliYOR . 6 KIMYAPA9BEZİDOLA8I KİTAB 7 VISKA B YHŞAMAYA0AİB 9 OKUUAKISTIYOBUM 10. NO£L SARKtSI 11. GUNESE DOGPU 12 ERKE>JÇIÇ£KLENeNELMA AöACI 13 PETER PAN 14 AYILAR Y Ö N " I M D E 15 Ş I Ü ' D E N E i e R O L O l P '6 BİRŞEFTALIBINŞEFTAÜ 1" MDTLUPBEN5 18 KUÇUKTRAMPETÇİ 19 YOLARKADAŞIM 20 Y*WHINBÜYUKUERİNEŞh«LER 2" KOYÇOCUKLARtNDANANttAR YAZADI TWSIO) VERGİ UYUŞMAZLIKLARIYLE İLGİLİ MUKTEZALAR VE DANIŞTAY KARARLARI Şukrü Kızılot Şukru Avcı 1016 sahife luks ciltli 450. 1971 1978 TOPLUCA TÜRK VERGİ KANUNLARI YtntÇıktı... Fıyatı. 60 TL. A.Ş. Cağalog'luİst. ZERBANK KOOP MÜF DER YAYINLARI TARIMSAL URETIM KOOPERATİFÇIÜGl SEMINERI Yenı cıktı. Ederı: 100. TU 2 TARIMSAL KOOPERATIFCILİK SEMİNERI Mevcudu az kalmıştır. Ederı: 50. T L 3 KOOPERATIF DUNYASI Aylık yoyın organı. Yıllık abone: 200 T L Adres. 4 Cad. No. 1c9 Kat. 2 Bahç»!'«vler ANKARA 1 Vıdalı, ciltli. değişebilir yaprakh (Vergı Kanunlarında olacak değişiklikler adresmıze gondenlır.) 828 sahife luks ^dalı cılt 450 TOPLUCA TÜRK VERGİ KANTNLARI Kıtapta Vergi Kanunlarının tamamına yerverilmiştir. İÇİNDEKİLER: Gelır V Kurumlar V Vergı Usul K. G Kiymet Artış V. Emlak, Emiatc Ahmv» Bın» İnşaat V. Vtrasetv» Inttkal V. MotoriuTaşıtlarTajıt Aiım V Harçlar K D»mgaV. Deje'lı KâğıtlarK ManDangeV Fmansman K Işletme 'J Dtş S«yahat Harcama an V Spo'Tcio V Gıder V ittıhaal V HızmetV. NaniıyatV Barka ve Sıgort» Muamal«leri V. Şektls'ıtı'aK V Arrme Alacakları K Rıhtım Resmı K Beledıye Ge rlen K ve avrıca Koopera*ıf'«r Muha»be ydneimelıj( ıle En Sor Arorlısman Nıspetlen ' Ffkr»IO1yam Gormander OrtMdKamal Uaktım Gortıi Arnı» S»gh«r» MBıaıl Seloho» Nanm Hıkm«t Cubao Charles Dıckans Jıefc London frtfni Pamtyak M. larrM. Dıno Buzatli Eva M«ta KeM S « m l Sttırtngl O«carWild« Artadı Gaydar MrtıımGoAı Bottoit Br»ch1 Eriuğrul FİYATI VAYMEVİ 22. L CURTMAM SAVAŞTAN KORKUAZ ^^ 23 KURTULJŞ SAVAŞIMIZ 2i B SKAY KORFEZİ KAPTANİJkRI ** Alkld»^ 23. A^AGU'J COCUKLARI 30 ArfcldM 26 SİŞKOLARLASISKALAR 25 Arkada$ 27 PAL SOKAĞt COCUKLARI 20 Artrntoş 2» HAYDUTOeLUHAYDUT 20 Gözltm 29 K JCUK KARABALIK 20 Oaıltm 30 NürlUNGEMlSI 15 M.y 3 KUCÛK IZO MİZO 20 Göılem ;2 BENIM K O Ç U K Û Ç K  РI T C I M 15 Arkada^ 33 6 J GELEN KOROÛLU OUfi 20 May a YAZIıJkR EEVEN AYI 15 May ; 0 KJVDAH BETONA 25 Afk»d»ş 38 ÇCCUK VE SİIR 30 May 37 PUSKULLU DE/E 20 May J». K A R A M İ Ğ ! Y I Y E N KEÇİ 20 GAztcm J9 YEŞİL KOPEK 20 Gftztem 40 CANLAR SAVASI 15 May « DOME DONEGİDER G I J N E Ş 25 May i2 KAR YAGARSA UŞURUM 15 May « ADANINKUŞU 20 Göıl*« a COCUKUAP GP.EVOE X Art»d»f 45 AL BALOM ILE MOR BALOK Vıetnam Çocırilfarı Cezaır Cocuklan Slanısll» Slralrev Nezihe M»nç Andrt Mauroıs Fer»nc Molnar Kartl Capek Semet Bchmnsı Marccl Aym* Anflel Karaliyçe» Vı/emstrom Semet B ^ n n g J Fazıl Husnu Daglarca Rılaz llgaz Ismııl Uyaro^lu Sem«t B*tlreng< Fazıl lsk*nd*r Stanlslar Slarit»» Gıanni Rotiari Jursıel«wicz Ozgur Coşkun Demlrtaş Ceyttun Gonnander UmH Deninr 29 20 20 25 25 49 20 20 30 :o 30 20 25 25 25 20 20 20 20 3G 20 20 20 20 Gözl.m Gozlem AritMlat ArkadM Arfcada? Gozlem Gozlwn Atadsş Arkadas Arfcadas Arkadas Artsdı, Arfcadas Arkada» Arkada*. Gozlem Arkadaş Arkadas Artada; AtHada} G*zl»m Mustafa Reşit Karahasan 1722 sahıf» uç alt bir arada luks ciltli 750 İNŞAAT İMAR İHALE HUKUKU Hepsi birarada 1979bask.ı450TL. p, değışebıtır (tO>volanı olvaK vıdalı şekılcta cıltlsnmtş olup, değışlkiFk oiduğunda ayrıca «k olarak gönderı'ır. i 39vazj 45 kıtap * Toplam 1000 TL. + Taksil larkı alnudan. p«*im<z «yda 200 TL lakjıtlt • Yamız oesın alnnlarda kı»ı)ere % 15 oku kıtaolıKları, s«n<fikal2r. mesiek ^urjlusiö r mâ c > 20 tndırım yaptl.r. « Restrnler ve desenier kıtapiarm kapaaniı v« •r(Qtyfeo2oeş vesomut özetlık'er taşımak"ao!up k tap'ar luks Krone kapakîı ve go2 eı arnayacak o£«itiKle ofset tdknıgıyle basnmışttr * Taksıt odemelefi posta ceKi as'tasıyla yapıîır. + Posta masafıarı kuruljsunuza aıîtır # Yı.rt dtşma taksıt'ı vm odemelt paşm satıs yaptfamarraKtadır • Yurt dışmdan peşınaîın >apmak tstey»nle("tn tos*a maaraf'an b»zeaıtolrnak üzce 1250 TL. vı adresımıze yollama'arı ye'eriıoır. * O z ı ı j d e lst«m«aiHİr, ; vey» sizd» bulonan h,lap(arı yuturıdtld ycyıncvıenrır IıgeHlaplırı ıl«deâıjlirm«o*nağ'mıVar<j.r. , CAGDAŞ ÇOCUK EDEBİYATI OİZISİNİ • PEŞIN ADI, SOYADI, ADRESt IMZA QT/IKSİUE ALMAK İSTTYORUM TÜRKÇE FRANSIZCA BÜYÜK SÖZLÜK A Z Yalçın Kocabay 1212 sRhife 1. hamur luks ciltli 1200 ODEMELÎ ISTEME Kocabeyoğlu Pasan 75 GENEL DAGITIM va ÖDEMELİ ISTEME S^tcln Ptsafı No: 75 T»l 18 57 91 BASIN^YAYIN Çağdaş Kitapçılık ŞEHİR YASA CAD. KOHIEK SOK. (Danlıcllık Bankuı van taka«ı) 6ÜVEN HAN NO: 1. D 9 KAOİKÛY ISTANBUL T»| 3153 11 3* 16 ?8<»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog