Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYfcT 6 MART 1373 B EŞ 25 yılını dolduran sanatçılara ilk emekli çekleri nisan ayında verilecek ANKARA {a.a.) Sosval Guvenl k Bckanı Hıinı Işguzar, mesiekıerınde 25 yılını rioldunTıus sonaîcıiaro iik emekli cekierinin nısan ayındo verıieceoını söylemışür, Işgüzar, emekli oyiığıra hok kazanan yaşh saratalaro «Emeklı çeklenmrv.) ls:onbul'da düzenlenecek oicn bu/uk bır torenle oağiMacağını bıldırmıştır. Nison ayının ılk hafiasında ses. soz perde, tıyatro. deKorct.f. heykel sanatcıları ıls yozar ve ozanlardan, mesleklennde ortalama 25 yılını do'ourcnlcn.ı e;v.e': ı cskıerının veriı» C6Qİni H p ^ r î n i : r f r Tapulama hedeflerinin toprak reformu ile çeliştiği öne sürüldü ANKARA (Cumhuriyet Burosu) TMMOB Harta ve Kadastro Mınenaıslen Ocias: 25. Gene! Kurulu sonjclorı dun bır bıidirı ıle acıklanmış, yurt ve dünya sorunlanna değınierî k;sa bır bölume yer verılıniş. aaha sonra iıgiıi rrühendisîık alanıno ılişk n sorunlarda, «Ülkemızde yurutuımekte c:an tapulama calışmalcrının temel özeiüğı ve uygulamaları deTokratık nıtelikli bır toprak reformu hedsfıye cslişmektedir^ oenılmıştır. Hcnta ve Kadastro Mü'nendisleri Odası Genel Kuruıu sonunda yayırr.larıan brdiride czetie şcyie deniimiş'ır: 'Üü'.enrzds vOrütülen tapulama calıSıno'orırvn lensl oze!!;ğ! ve uyçjulamcicırı. drmokrat.k nıteükii b:r tcprck reîormu hedefleny^e cenşmsktedır. Tapulama yanı. arazı kaaast' rcsunun Anayasanın özune uygun. k c m j ve roplum yararına btr ıcer.ğe kavuşturulması ve demokratık refcrrr rıeaeıierıyle uyumiu bir tcp rak kadastrosur.n donuşturulmesının zorjnluiuğuna inar.an Odamız, topraksız ve az toprak ı koylülerle konutsuz aileler dışında kalanlcra zıiyedlik huk.üm'eriyle kamu topraklarının verürresinin sor.a erdırılmes'nı sovunmaya clevam edecektır. Kai'iulaştırmalarca taşınrr.ozın verg; değe'inm esas alınorak b3de' odsneceçıre I'IŞkın Anayasanın 33 maddesının 2. ve 3 (ıkralarımn ipta.den =opraki yenı bıcımi bu konuda veni duzenlame'erin yaoıl'vosına engel değ'ldir.» 66'sı emekli olmaya hak kazanmıştır. Mesleklerınde uzun süre emek vermiş olon bu yaşlı sanotçılor, genye dogru prımsiz 10 yıl ii;ınet bcrclanması yapmışlar ve beş yı! ıcin d« prım odemek suretiyle emekliliğe hak kazanmışiardır. Beş yıl prım odeme gücü oimoyan sonatçılor icin ise. bazı sanat vokıfları bu konuda yardımcı olmuşlardır.» EMEKLİ OLACAK SANATÇiLAR Co;,;.; Cver.:':. EJol.om i: ~.Z"~"" ılk emekli ceki alacak sanatcılor arastien Müzoyyen Senar, Hcrmyet Yuceses Zehrc Bılır, Muhterem Nur. Sabite Tur Kardeşle, Muzoffer Akgün, Nubar Terzıyan Muazze/ Akcav. Abduıioh Yuce ve Toîo Kcroc" g b unlu ısımlerın de bulunduğunu soylemıştır. KTFD, Nevvyork'a gitmeye hazır olduğunu VValdheim'in özel temsilciisine yeniden duyrurdu Rız3 YALIN LEFKOŞE Kıbrıs Turk tarafı toplurriararosı gorüşmelenn başiatumasıyla ılg^ı gunden hazırlıklan kom,3unda, New York'a gitmeye nazır olduâ'jru. dun yeniden duvjrmuştur. BM Genel Sekreteri'nın Kıbrıs Gzel Temsilcisı Rsınaldo Galındo Poh; ve Yarciırr.CiSi Remy Gorge'yi dun sabah kabul eden KTFD Boskarı Denktaş. «Hafta sonund^ çeşüli ocıklamalar yapıldığını ve Turk tarafının VValdheim'ın oluşturr.ak isîediği temasior korusıında olumiu bir tutum icinde olmadığı izlenimi yoratı'maya cciisıidıgıras değınmiş, «Buru ocıklamalarımızla bertaraf et<ik. Olumlu bir tutum icinde ol duğumuzu ilk gunden duyurdiik» den.ıştır. «VVoldheimın tem?ilcisine ve yardımcısına, bu konudaki goruslerini yeniden duyurduğunu» belirten De.nktaş. «Boylelikle Genel Sekreter, KTFD Hukums tinin Dışisleri Bokanı Alakolu gormek istediği an, Atakol Nsvn York içln Kıbrıs'ton hareket etniis olacoktır» demiş'ir. Denktaş, oncekı gece, Dışışleri Bakanı Kenan Atakol'ia uzun süren bir göruşne yopmıştır. KTFO Başkom Denktn?. «VValdheim'ın KTFD Dışiş!?ri Bakanı Atakol'u görmek islodiğb an dyerek. «Nev» York'laki göruşmelerin Dışisleri Bokanlorı düzeyinde olacaâmı» vurgularken, Ruın ^oneınıı ?cz cusu, «Kıbrıs Turk toplumu lideri Denktaş'ın, temsilci olorok Kenan Atokol'u gorevi^ndirmesi üzerine, VVoldheim'ın, Dışisleri Bakanı Rclondis e daveti iletmesiyle, Kıbrıs Hukümeünin de Rolandisi Nev» York'a gondermeye hazır olduğunus b;ldırmıştır. c . . c ' ~ V t r eKalen emekli olabilecek durumdo 240 sonatcı bulunmaktadır. Ilk etapta buniarın TBMM lokantasında pazarları «Dostluk Günü» yaşanıyor ANKARA, (a.a.) Poriamenterlerın. oze liKle oneTi!, bırisşım ve oylama çunieri.nde siyaEQI gerılim icınde yaşod'klnrı Turkıye Buyük Mıl'et Mecl = sı, pazar aünleri bir cdostluk yuva sı»na cönuşmektedi Senatör ve miıletvekılleri, oa 2rr aun'erı eş ve cocul;ic.:nı TBMM okantosıia yemeğe oe î'rmekte, bu sırada bırbrlerır^ en nazil; s e s to"!n'iyia «afiyet olsun» demektedırler. Mıllet Mec:i3 Boşkcnlık D1vanırvn bir sjre örıce aioığı ka rar uyarınca. TBMM iokantas1. par,amenterler,n eş ve cocuklcrını yemeğe getirebılmeleri icın pazar gunleri de acılmaktadır. Lokantcda bugun ıcr 1 özel yamekler yapılma<ta yı/enler orasında nammlar 6a buiunduğu icin. aşcılar ozeı bır ozen göstermekted.rier TBMM lokantcsnda gecen paznr MHiet Mecîisi Eaşkanı Ca hıt Karakaş, eşi Sırel Karakcş. cocukları Can ve Muammer, korukları n.imor karıkoca Beh ruz ve Altuğ Cin^ci yemek vem.ş lerdır. Bir başka mosada Cum huriyet Senatosu Başkanvekıllerınden AP lı Mehmet Ünaldı'vla eşi ver almışlc r dır. CHP'li ve AP'lı Başkan ve Başkanvekılı Karakas ve Ünaldı. yemeğe başlamadan önce, oteki parlanenterler gıbi b rbi. ierir.e «ofiVet clsun» demışlerdır. Avrı ma s ı ara oturmalarına karşın, raslantı sonucu ikı a:!e de aynı ye mekieri ısmarlamışlordır. TBMM !okantasında oncek; gun, Tabii Senatör Sami Kucuk de, eşi Yıldız Kücuk ve cocuk lan Sıbel, Gülden ve Babür'le bır'ıkte vemek yemiş'.ir. TBMM lokantaşında en çuzsl tabloyu ise, CHP Artvin Serıatoru Recai Kocaman'la, AP istanbLİ milletvekili ve Gsnel ida re Kurulu üyesi İsmoıl Hakkı Tek nel o!uşturmuşlardr. KocaT.on ve Tekinel lokonîaya bir likte gelmşler ve aynı masada oturup, aynı y^meKİeri yemişlerdir. AET BÂKANLAR KURULU, BUGÜN TÜRKİYE'YE YARDIM PAKETİNİ GÖRÜŞECEK BRUKSEL, (a a) AET Bakanlar Kurulu bugun yapacoğı toplantıda Türkiye'ye yardım poketıni göruşece< ve bu yondekı göruşmelerı destekleyen bır deklarasvon vav'nayacaktır «Dokuzlar» Dıştşieri Bakanları Topiuluk Ko'nısyonu. Türkiye'ye ekorsomik ve rna;i yardurla ılgl'l onerıler uzerındekı goruşrrelerı geneı bır yonlendırme bıciminde e:s alacaktır. Bakanlar Kurulu. bu top!antıda bazı uve ülkelenn ısbirliği fonunui ystersızliÇji uzerındekı ıtirazlarını da mceleyerek böyie b;r fono başvurulmadan, Türkiye'ye dcna etkili bır mali yadım yapabilme olanaklarını araştıracaktır. AET'ye yakınlığıylo biünen kaynaklardan oğrenıldığıne göre, Bokaniar, Turkıye'nın icinde buunduğu guc ekonomik ve mai' koşuilarm bu ülkeye acıl yardım yapılnası gerektiğini belirten ve topibluk olarak bu yöndekı gırişimleri destekleyen sıyosa! bır deklarasyon yoyınlayacckla'dır.. AMERİKALI KADINLAR İÇİN TÜRKİYE'DE ÖZEL FAYANS ÜRETILDİ CANAKKALE, (Cumhuriyet) Amerıknii kodmların hafta tctıllerını değerlendırebılrr.rDİerı amacıyia, bir yapı f ri"">ası toraf ndan Turkıye'ye ozsl fayans sıparışınde bulunulmuşiur. New York kentindeki b:r Amerı.kon yapı firmdsının ev kodınlcrı crasında yaptırdığı aroştırmoya gore. Ame'ikan kadınlarının en büyuk zevklennin. konut crınaa yapı ve dekorasyon ışlerıyle uğraştnak o!duğu belırlenmıştir. United Ceramıc Tıle f rması. bu anacla AET ulks!eri arosında ka ıte, fiyat ve ıhracat uns'jriarını değerlendirsrek, bu Konudaki siparişmı TurKiye'deUı bir seram:< fabnkasına veriüiştır. Amerikalı ev kadınlarının dekorasyon işler nde kolayiıkta kullonabıleceklerı ozsllıkte bır fayans urettik en nı belirten Çcrakkaie Serom k Fabriknsı yetkıiıieri. «Özel olarak yaptığımız bu fayansiarın doşemesi icin hiçbir ustalık gerekmemektedir. Faycnslarm özelliği her ev kodını tarafındon kolaylıkla doşenebilir turde olmaaıdır» lerdır. D^mirel: ^Bizim zamanımızda bolluk vardı,, ANKARA AP Gsnel Baskonı Sjleyman partısinin eğıtım semtnerınde yaptıgı kapanış K sındd "Bızim zamanımızda Dolluk vardı» demıstır. Demıre! Turkiys'de kjruimüs 70 siyasi pö'tı icer sınde secm'e tek başına iktidara gelmiş ı.<, pd'tıden b.rının Demokrat Pcrtı orekisının de Adaiet Partısı Oıduğunu soyierriiş, özetle şöyle konuşmuştur: «Ada;et Partışi bo'luğjn, bereketin refahın. saade t r pa.'tisıdır. > • Adc'et Por;ısı'n;n ikt dar oiduğu donen; icinde yokluktan eser var mıyoı? Adaiet Partısınm ıktıdcr oıduğj donemde kıtlıktan eser var mıydı? Aaa let Partısı dönemmde ışkenceden, hoksızlıktan, vıcdansızııktan eser var mıydı? Boüuk vardı. Hak vardı, hukuk vordı, vıcdan vardı.» Öte yanda.ı AAP Mıllet Meclıîı g'uc baE:aivekıllen Esat Kıratlıoğlu ve Turgut Toker, 1979 yılı butcesinm yatırıma değıl Ch'P'nın parlızan tutumuna hiznnel edşceğını öne surmuşler, t4(X) mi;yariık bütce bu hal y!e Merkez Bankası motbasındc bosılacak karşılıgı olma yan parayia oyakta tutulacok ve enflasyonu en ust seviyeye cıkrtacak Turk miiletine şımdıkinden de ağır bır pahaHık getirecek» demişlerdır. kücük üanlar TAMGİN M»5aî yapabiîecek BAY BAYAN eicman lar alınacaktır. Seçme ve *lemeler içın şahsen mürscaat. Soysal S:te?i Kat: 1 yo: 110 KIZILAY 0 ÜKER Dekorasyon ma»ş4» çalışacak Kad:köy rakasmda oturan duvar ica{rdı kaplarr.a ustalan aranıyor. 53 21 73 . . . keNmesi 7,5 lira telef on • ;• * 28 97 03 " ' • 28 66 29 ^^r ^^F mw M^ 10^ ^^r 4^ kücük üaıilar... kücük îlanlar... kucuk üanlar 4r 4^T ^^r J^r mw ^^r ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^r ^T ^^ ^^ ^^ ^Km ^^r ^^ 4^r ^^ ^^r ^ ^ r ^ ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^T. ^^K ^^F ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ r~ ^^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ • • • tLAVEV TEBLtdAT İctaabul Merkez Hal Û(Q komi«yoncnlarından Raşit BUyükkıIıç 9 ay evvel öİTnüştür. Bugür.e kadar miraşçılanncan hiçbirinm mürtcaan olmanııshr. 12 raart »7S arihine kadar mirasçüanran İstanbul Haller MüdürlüMine müracaat etır.emeleri Sıa'.inde :üm haklanndan feragat Ptmiş sapiacaklan ilanen duyarulur ve tcbiif olunur. 0 İSİM Düreltmesl İstanV u 20. Ashye Hukuk hakim>i iiçtir.in 192197S tarih E. ?79 193 K. 979'423 sayıL karan ıle Omer olan ismim Omer Lütfü olarak deşiçtinlmijtlr. Ömer I.ütfü VATANSEVER la ULUDAĞBÜYÜKOTEL M3rt l kodj«iln»lb«şı3S50. A SOYDAN EMLAK 0 SAYIN müş:enlerıne datrr.a iyisin:, ucuzıir.u bulup surıar 9 CADDEBOSTAN Bagdat Caddesi denu tarafında beş oda. bir salon. yatsk odasında ozei banyclu. der.j maazarah. jeneratöria. çift a«ansorl'J çahane 'üper liıic.' daire. may.s'a te?Iim. 0 EREVKOY Sahrsy.cedif :e uç oda bır salon. ka!orılerli. asansorlü. otoparklı fcıtmiş daireler. 600 nao pe (in Beri?i 15 ay vadeyi» ">fi.ooo ve RöO.OOC'e. 0 ERENKÖY Etetnetendi Caddesi üzerinde yapılmakr» olan. 130 m2, üç oda bır s?lcn, kalori'erli. asansbrlü otoparkh daireler 700.000 peş.n gen?i 15 ay vadeyl» 1.000.0CO v» 1.100.000e 0 ERENKÖY Tüccarbsşında 130 m2, üç oda bir saîon, kaloriferli. a=Ensörlü, o'oparklı, iskam alınnuş daireler 1.150.000e. 0 ERENKÖY Etemefendı Cadde=i üzerinde 160 m2. kaiortfersiz daire 350.000 peşine. 0 ERENKÖY Etemefendi Caddesinde inşaaîı bıtmiş v.ç oda, bir salon. çilt asansbrlü. jenaratörlü. çocuk bahçeli. otopaıkh lüks daireler 800.000 peşin bir yıl videyl» 1.350.000 ve 1.400.000'e 0 ERENKÖY Suadiye, Bostancı, Kalamış ve Fenerbahçede inşaatta ve Inşaatı bitmiş muhre'.if îi»t ve ebatlarda daireler ve dükk&rlar. 0 MraSSESEMtZ Curr.arîesi ve Pazar günleri de v ç:ktır. 0 ADRES: Erenköy. Etemefendi Caddesi No: 7 (Baîdat Caddesine yakındır.) 58 63 53 3İ0SM 0 4 DÖNÜM bahçeda 5 kath yalı. Rumeli yakasında 120 na2 rıiıtımlı, muazıaın salonlar ve 20 odalı yalı. Emlâk Müşavin ADtL ARASLI Tekatlıyan İ^ham 3 2 Tel.: 44 44 0S • 45 6! 74 DEVREN SATILIK ANAOKULU Ankara'dan nakil nedeniyU (Çankaya'da) anaokulu devredılecektır. Başvoi'u I? ssatlerinde 27 33 88 Iş dışında: 27 54 03 Adil Arasla sunar 0 BEBEK te Artfl Pa^a koru?und» 175 m2'lik ' liiits da:reler. 0 YENIKÖY de 150 m2 iüks daire. 0 YENİKÖYde yah dalrr«ı. 160 m2 sahaoe. 0 TARABYAda Kalenrier mahailesinde nazine ıle ıhnlâfstz Boğaz manzaralı vılla a: =aları. B KALENDERde BoCaz manzarsb 2 kath lılks .;;:». 0 FIARBİYE Cumhunyet caddesinde 340 m2 Işyeri olmaya müsait daire'.er. 0 NİŞANTAŞInca lüks caıreler. 0 BEYOCLC'nda 25P Hş:l:k tam faal lüks kajeterya. kelepir fiyatla devren. 0 TARL.*BAŞI'r.da 30 m2 dukkân ve 3 katlı bina 1W*I m2 bahceli. W! m2 tnkomple. şaat sahaîı 3 kat;ı, rıhtımlı yalı. 0 ŞİŞLİ Abıdei Hürriyet Em'.ik Müşavirt •addeslnde kalorilerl:, asanADİL ARASI I sorlü İ5y?ri. TokalliTan İşhanı 2 2 Tokatlıymn İşhanı Kat: 2, Tel.: 41 41 0« • 45 62 74 No: 2, Beyofclu Tel.: 4i 62 74 44 44 M IZOLAŞYON DERTLERİNESON! Manzaral Lüks Daire ÜRPI 1Z0LH5H0N t.âtıkaplamalan Tcras uygulamalinve Izolasyon malzemclerindc "•': 33 33 i* ':•'. Halasârgazi Csd No: 35/1 Harbiyelst. « 70 6047 45 72 0 ŞıAMFIYON O/.EL Dakllo S^kreter kur<lannda Daktilo, Steno ve Muiıasebe kursUnncîa ışimz Iıazır. Beyazi'.: Mi'harpaça Cad. 14 Tel: 22 21 « Beyoğlu: I^iklal Cad. 87,7 Tei: « 9 0 11 Kâdıköy. Altıyol. Ku=dill Cad. 8 Tel: 36 11 50 Başfca yerde vjberriz ?nxt*n. % MESLFKSKI. i'ueAi KONGRE S.S. Hesap Uzmanlan Yapı Kooperatiii 1978 yı!ı o!a5aı genel lcunılu 28 m«rt ' 1979 çarşamba günü s»at 17.Wde Karaköy Xec»tibeT Cad. Hesap Uzmanlan İstanbjl Gıjp Baskanlığı yeni bına terasmda yapılacaktır. nt'NDEM: 1 Açıll» 2 Bafkanlık divamnın 3 Yonetim ve kuruiu raporlarınsn ması 4 Eleşüriler ve aklaoma Seçimler 6 Diiekler v« kapanış TÖVETİM KÜRCLT BAŞKANLIĞI İlânlarınızı Kücükcekmece de YALÇIN 4S 19 45496231 FATİH 50000 TAHTAKALE 70 000 KADIKÖY 49 000 S İ Ş L İ 45.000 B E Y O Ğ L U 6000n ERENKÖY 86.000 BEŞİKTAS 40.000 LEVENT 40.000 GAYRETTEPE 44 008 BEBEK 5S.0O0 BAKIRKÖT 42 C K K) TOPKAPI 42 000 GAZİOSMANPAŞA 42.000 SATIŞLARIMIZDA m a s r a ı hariçtir. İSTtKLAL Caddesl Lal« Sineması üstü Lale Han. CAN Reklama ysnnız. Tel: 79 38 79 0 ADRES detişikUjl Koruba^ı kbyu Kalicınd'.nr.a DemeSl Bereke'^ade Mahailesi Haraii Sok. Sorekcr Apt. No: 2 4 Karaköy> taTönetim Kurulu • TAKSIM Beyn.en Soka. Cının clevamında dükkan, depo, atölyeler. 300.000 400 .000 500,000. Gürcan İn?aa:: 27 24 18 72 35 31 0 AKİŞ Gayrettepe'de 100 m2 900.000 kat 48 38 08 0 SİPAHİOĞLUNDA 61 03 19 Beşıktaç Çarş: içın rie Dükkanlar daireler 61 03 41 0 SİLİVRİ park koyde ıahibinden saııhk villa deniz arsası 300 m2 71 71 89 71 90 89 Gece 71 51 04 ADİL ARASLI SATIŞLAR1 FIRSATTIR 0 KERESTECİLER S.esi'nde 733 m2 ışyeri arsası. 0 BAYRAMOĞLL'Ddı sahane ya.ı. 0 FENERTOLC GOZJÎ 0 ACIBADEM'de Ankara aâfaitı uzertnde. icıbacem koprUtü yanında kalonterlı daire. 0 BOĞAZın Anadolu yakasmda yalı. TOKATLIY.AN 1» Hırn, Kat 2. No. 2, BeToila Tel: 45 63:4 44 44 M Yeniköy'de yalı 0 I . I . Ö . O , Sçbekemı yıtlıdim, gcçcrsizdir. Hasan HARÇCI 0 ESRO Kırr.ya Sanayi Limıted şırkeînıe ait Sarayl ve Teknoloü Bakanlıjından aimış clduîum (534i N'oluı Sana>i siçi; derglsinı kaybettık. Hükümsüzdür. KAREL Kimva San. ve Tıcaret Ltd. Şi 0 014Î2 r.ıımaralı San Basın Kartımı kaybetüm. Hukumiüzdür. Fikret DAGLIOĞLÜ 0 EGE ÜrüveTsitCfi İçletme takültesitıcen aldığun çebekerr.i y.t:rdim. Hakkı TOPLICA 0 TSK Saş'..k fışimi kaybettim yenisin: alacaSimdaa eskisi Hükumsüzdür. Z>ki BAGATIR 0 TÜ.AŞTIRMA Bakanlıîır,dan aidıgım 1911976 tarihli X.M. 4245 sa;.h yakın yol rnakına zabitlişi yeterlilîlc belgemi kaybetMm. HükümsuaJür. tshak ERGÜN KONGRE TÜM ÖĞRETtM tTELERİ DERNEĞt GENEL KURl'L DCTntCSU Demeîimizin 4. Olaîar. Ge nel Kurul toplantısı, 3. mart 1979 jünü yapüan ilk toplanf.da çofunluk «allasamadigıcdan, 10 ma. 1979 cumartesi günü saai 14.00da InlaınuT Sok. yo: 10. l'de »saŞıcto'Kİ gundemle yapılacaktır. TÜMÖD. MERKEZ TÖNETIM KCKULD GINDEM: 1 Açıü? 1 Başkaniık tKran seçıral 3 Genel başkan. şube başkanlan v« konuklann konuşmalan 4 Merkes Yönertm Kunılu ç&Iışma va denetâm ktıruln rtporlarmıo sunulufU 5 Raporlar üzerinde 6 Seçimler 1 Yenl döceaa bütçesi nin kararlastınlmaa 8 Diiekler Kanlıca Koyunda yalı Yeni inş» haiınde " katlı, talı toptan vey» » k bir kat;. Emlak Mu«ıriri ADtL ARASLI Tokatbyan İ$hanı Kat: 2, No: 2, Beyotlu İsianboı Tel: 44 44 06 • 45 K 74 pe Erenköy • Bosrancıda kaloriferli, asansörlü. hidroforlu daireler. • AVŞA »dasında Kıımbumu'nda resml ıfraziı par•eller, tamamı 4.300 m2. 0 SANAYİ bölgelerinde (ab nka binalan. 0 GEBZEde «anayl »rs»sı. 0 SİGORTALI'lara tam». nı: 500 OOO'e bitmiş daire oto ile de takas yapılabilır. Halaskârgazi Caddesine nazır, modern inşaatb işhanı 0 TOPTAN veT» dükkanlar, katlar. Emlak Mu$avlı1 ADİL ARASLI Tnkıthyan İfhanı 2 r3 Tel: 44 44 0S 45 t>2 74 Kalender'de lüks villâ Poîsz ve dofa ır.anzaralı 2 kath lüks v:Ua. ADtL ARASLI Totatlıran İçharu K a t : ! , No. 2. Tel.: 44 4t (K 45 62 74 sunar Mralık 9 OR . A\>ta ::o m; nw işletınesiz Mesaıde 17fi75S AKKARJ. 0 DEVREN krahk b3kkai dııkkanı. Tatlıpmar C5d ri»sı 44 i A PehremiTii fGuraba Ka?t&nesi yemekhane karşısif îlânlarmızı BATO Ticarefe Kadıköy'do İlânlarınızı Kartal'da BASIN Reklama veriniz. Tel: 53 32 59 İ ; ! j l ı ' ı ' j GAZETEMİZE VERECEĞİNİZ İLÂNLAF! İCİN SİZE EN YAKIN REKLAM AJANSINI ARAYINIZ Aksaray Aksaray Reklâra Ahucbay Reklara Desirhan > Doz ı Er A;ans Fikret Heklanı Paker a Şah Aian25 «2 49 22 48 18 25 86 31 25 13 13 36 5? 54 25 72 a 44 08 1723 39 58 28 37 01 72 33 77 71 77 67 71 10 «5 71718* 71 07 S3 71 46 99 7S23 81 61 m 47 61 03 19 S1O9 01 31 05 59 44 44 M 49 79 1» 45 21 87 45 80 30 «3 09 87 49 93 31 44 4ü M 49 S 42 O 44 rıs :7 «3 15 75 Yigit Tu • ka verınız. Tel 36 92 49 Cağaloğlu « > 44 73 93 42 68 70 2S56 37 28 43 65 26 55 6« 27 08 16 22 81 80 27 39 77 22 26 75 27 48 09 22 51 89 27 60 11 26 22 89 27 43 18 23 92 34 26 75 77 23 82 91 27 51 78 28 66 80 22 72 69 46 60 78 47 96 60 46 30 13 40 72*1 46 28 »9 23 33 03 Kadıköy Akan Reklam Bato Ticaret Bilgın Reklam Büro v Erkan Reklam Aybıke Reklam Gün ReSlSm Ka!s Tıcaret Murat Ajans Ömür Reklam Som Reklam Seren Reklim Yosun Reklam Ençor» Reklam Filiz RekJam Tan Reklam M0K8S 36 92 49 3€ 49 35 38S5 7« 58 13 10 38 16 38 3? U 77 31! 5? 53 35 54 03 36 91 26 37 < 0 54 S 36 41 47 37 35 93 3«51 37 3« 40 30 37 61 29 KONGRE TÖBDEH Kartal Şubesi'nin S. o:a?an kongresi 3.3. 1?79 cumar.esi çoŞunljk saîrlanamadığmdan 10.3 1979 cumartesi günü s«at U'de Karta! Belediye Düjün Smlonunda yapılacaitîır. Tyelerimize önemle duyuruiur. TOBDEE Kartal Şübesi Yonetim Kuruiu GÜNDEM: 1 Açılış 2 Bafkanlık diranı seçiml 3 Çalışm» raponnmn okunması 4 Denetteme kuruiu r», poru 5 ÇaHçma raporu uzerlnde eleştirîlet 6 Yönetira Kurjhj eleftirüert ynnıtlam» 7 Tönetün Kurulu Ailamasi 8 Geçid Bütç» taslafınuı kabulu 9 Düekler 10 Seçımler 11 Seçim sonuçtanniB açıkla^ır.ası. kapanış 0 CORFİKS (Marnarı evinızde TB işyerinizde Kandemir BEYOGIX 80 900 TL. ŞİSLİ 60000 TL. GATRETTEPE 60.000 TL. ETİLER BEBEK 70 000 TL. TAHTAKALE 85 000 TL. BAKIRKÖY 70 000 TL. FATİH 65.000 TL. ERENKÖY 120.000 TL. Satışımıza tüm mafraflar dahildir. Her semtten eski telefonlar yuksek fiyatla alınır. Çıkmı; Bakırköy müracaatı aranıyor. 0 NETSES Ankara 11 19 49 Teî: 45 95 22 Telefon alımr satılır. 0 BEBEK Arifipaşa Korjl'jrjnda 616 m2 arsada 3 katlı vtlla apartman katları veya toptsn. Emlak Müşariri ADIL ARASLI Te!: 4* 44 M 45 62 74 i 1 Beyazıt Bakırköy Burak Reklam A'ans 76 Aksu Reklam Bakırkoy » Trakya > Tınaztep* » Yitik AJans Bç.de ı İlânlarınızı SERGIN Reklama Tel verinz. io .59 S3 • 43 54 '. Taksür.de ÜÇÜ KÜÇÜK İLANLAR Cumhuriyet'te 0 Hukuk Fakültesi nü ve IZTT kanımı yitirdlm. Hükümsüzdür. Hüsryin Rahnıl fiZER 0 PA.MIKBAMİ Istenderuı jubestr.ce tanzimli 1971978 452396 Nolu 12 327 dolarilk ve 196197S 382023394 .Nolu 3n.CO0 dolarhk ikı adet kali döi"iz alım hordro'.ar; kay Kelimesi 7,5 Lira ı . no D.G.S.A. veya D. Tatbiki Güzei Sanatlar Akademisi mezunu veya öğrencisi bay ya da bayan isteklılerin, 49 03 8249 33 91 np'lu telefonlaria Altan Bilim'den randevu alarak başvurmaları rica olunur. Censan yardımcı iç mimarlar arıyor. 1 ' 1 ı 1 Alans 71 Ba$turk Ajans Ciçek Re's'.am Erkin ASans Gazetecüer Rekîan) Güüüler Ticaret GSkiıan Reklam Graliksei Rskiâm Hangi Ajacs Oda AJans İbo Reklam Motif ı Öz Aiacs Reklam AJıms Alfj; Rek'.lm Cetintsf Reklam Ksrabs6 Reklam Kar Reklârr Mecidiyeköy Osmanbey Pendik PS ?H 10 ' Ffi ^n 3ft (fi 71 4" & 27 52 ] f "Z 25 4fi 59 67 47 33 S3 54 10 50 37 Uffl 2CB9O5 ?~ 3! SH 22 1? 24 Ccnk Aian* Fc7 Rek.âm Sıt?i Reklia: £rk Rek'ftm ı | i ' ! l ] ] Sirkeci S»r Reklam İlannlık Arabul RekUm Doruk Ajan^ Terer RekîSm Çemberlitaş Ak Reklam ı I Bayrampaşa Reklam Eminönü Mahir A]ans Ofis Rek'.&m Tara Reklam Karaköy AIp Reklam Ara: Reklam Akort Reklam Er Reüiam Karajtöy RpXlsm Topkapı Reklam Tez Ajans Telmfk Reklftm Yaprak Ajans 27 76 13 1 2li 47 43 [ !Su!tpnphmet Tacel RjTk'.âm 45 62 29 44 97 ?8 49 17 97 43 07 55 G:afi(ca M n s Kuzey R ' i c r n 43 05 fi& 49 Sİ 94 R?pter Rek!Sr. 4" 50 40 Sisli P?klam 45 ?7 »8 43 36 25 Zeren Tıcaret 40 33 r« j ! 1 Beşiktaş Beştkta; RekiAm Sipahio*lu > Ancan ReklAre Özlem AJans Adil Araslı Anten Rekiam Alhn Reklam Artsi > A'ans B BeroSlu > Ca*laı » Ltr ı Pi=kj, FAklSm R»ktas • , ı [ | Beykoz Elmadağ Harbiye ı oo ec oo censan Tâksırp. Osmanlı Sokak. 19 J I I j 1 • ! I 1 ] Beyoğlu Form Reklam Merkea Rekl&m Kınlcım Rekiam Onur Reklam Keris RekiSm 47 r.fi .; | 4« 27, 23 1 46 73 83 ] 49 74 88 ' Şivlıane Talfsim Kartal Basın Reklim SETO Reklam Fatıh 53 32 59 Aka Grafik 53 50 39 Net Pradüksi. O7«*T Rejclam 45 59 59 ] Farüı Reküm Gaziosmanpaşa Topspor Reklâm Frpr, R»)t!»m Lâleli 2S 27 78 22S9 23 44 »7 87 44 ŞŞ nı 1 J Henr» Pçküm 73 43 17 Alp.n R?klim 7S 11 97 Turka» Rekiiır Ö~en Reklam 45 95 46 38 53 V) ı ı Kücükcekmece Levent Usküdar 7.,ı;«ı,,,™,,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog