Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

DORT CUMHURtYET 6 MART 1979 ROLİTİKA VEOTESİ .MEHMED KhMAL ? \ ANLAT5ANA $tf «Zı£NDAMtTT.NAMIL. Mevcut Düzen Mevcutlu Düzen IR sogcı parlamenterlmlze göre, bugünkü uygulamoya bakıp da bu duzene, «Burjuva duzenı, egemen guclerın cıkarlarına hızmet eden duzen... demek. bugunku Anayasa nızamına karşı cıkmak»tır. Belkl dlll biraz daha kaysa, cAnayasayı Ihlâl» d« tjlyebllecektır. Pes dogrusu!.. Şlmdl bır de Anayasaya bakalım. Yurttaşlara tlyasal hoklar tanıyafl moddelerini geclyorum. Ekonomık va •oayal haklar Için oyle moddelerl var ki hlç blrlnkı uygulondıâıno uygulanabildlğıne tanık o omad.k 1961de cıktı bu Anayasa yıl 1979'dur hâlâ buyuk çoğunluk avuclarını yalamaktadır Bir mutlu azınlık da bal tutup parmağını yolamaktadır. Maddelerf sıraladıgımız zaman klmın «mevcul rıı/aıııoo uymadıgı daha lyı anlaşılır «Madde 35 Devlet ve dığer kamu tuzel kışılerı aılenln ananın ve çocuğun korunması lcin gerekll tedbırlerı alır ve teşkılatı kurar» Nerode ananın, cocuğun korunması içln duzenlemal«r, nered« kurulan Örgütler? Bu kadar ana bunun Içln mi surunuyor, bunca cocuk bunun lcin ml sokaklardadır'? «Madde 36 Herkes mulkıyet ve mlras hakkına sahlptır » Blr mutlu azınlığın ele gecirdiğl maldan, mulkten, araziden, tarladan, fabrlkocılıklan, holdlnglerln Karun glbl zanglnliğinden klme no kalıyor ki mulk sahibl olsun, bu dunyadan goçerken de mlras bıraksın? Mal da, mulk de mlras da mutlu azınlığın tekelındedır «Madde 37 Devlet, topragın verimlı olarak ışletılmrjitv oerceklestırmek ve t^ornk ı? oinn vcvu v<. leıı top rafy bulunmayon clftclye toprak sağlamak omaclanyla gereken tedblrlerl alır» Bunca yıl gectl hanl toprak, ya da tarım reformu? Topıf ekgnın su kullananın >'>o "d> > tn 'o n«c tlk Şu Urfo uygulamasını blle kimler •llerine yuzlerine buloştırdılar soyler misınlz? «Madde 33 C'ftClnın topraklandırılnıası ormanların <1I?J etltplırılmesı yt m ( nnon r < . ı ı n n « > i' ın proielerının gercekle$tirıimesı amac'anyla kamulaştınlan toprak bedellerının odeme şeklı kanunla goaterıllr» Hangl dağın ardında ıskan, konut yerlesme pro|elerl bana gosterir mielniz? Klralara ne buyurulur, klralcra? <Madde 40 Herkes rtı'edıgı a.andu calı^ma ve ioz leşme hurrıyetlenne sahıptir» Iş nerede, Is? Alan nerede? «Madde 41 Iktisadl ve sosyal hayot adalete tam calışnıa esasına ve herkes ıcın ınsanlık haysıyptıne yaroşır bır yoşayış sevıye^' sağlanmosı aınacına gore duzenlenır » Ne dıyeyim? Ört ki oleml «Madde 4^ Çalışma herkesm hakkı ve odevıdır Devlet caMşanlann ınsonco yaşaması ve calışma hoyatı nın kararlılık ıcınde gellşmesı lcin sosyal ıktısadı ve malı tedbırlerle calışonları korur ve calışmayı destekler lesızlığı onleyıcı tedbırleri alır Anrçarya yasaktır » Ne buyurulur9 Honglsl yapılıyor? «Madde 43 Kıms" yaşına gucune ve rınsly«tine uygun olmayan blr Işte calıştırılamaz Cocul ar gençlpr vp kodın'ar colışmo şnrtlnrı bakı mından 070I olarak korunıır > Hanl nerede bunun orneklemesl, uygulaması, yerine getırılmesı, saglanması'' «Madde 44 Her calışan dlnlenme hokkma sahlptlr» " ^ Kıyı yağmaları lle kondurulan luks dlnlonm» yerlerlnde klmler yazlarını geçirıyor? Dertız kıyılarını blle par ••lleyerek klmler halkın denize glrmeslne ongel oluyor' Ülkemlzın yuce, gorkemli dag ve ormanlarında klmler dlnlenme evlerl yapıyorlar'* Sırtıkalınlar lcin dınlenme yeri dolu, basarsın parayı gıdersln1 Ama her çaltsan, karnınr guclukle doyuran ne yapsın? «Modde '49 Devlet herkesın beden ve ruh sağlı ğı lcmde yaşoyabılmeslnı ve tıbbî bakım gormesını sag lamakla odevlıdlr Devlet, yoksul veya dar gelırlı aılelerln sağlık şart larına uygun konut ıhtıyaçlarını karşılayan tedbırlerı alır» Nerede o devlet? Nerede sağlık şartlarına uygun konutlar? Bu gecekondular ne? «Maddo 50 Halkın oğrenlm ve eğıtlm Ihtıyaçlarını »agiama devletln başta gelen odevlerlndendlr llkoğrenlm, kız ve erkek butun vatandaşlar lcin mec burldır ve devletın okullarında parasızdtr Devlet maddı Imkanlardan yoksun başarılı oğrencllerin en yuksek oğrenım derecelerıne kadar cıkmalarını bağlama amacıyla burslar ve başka vollarla gereklı yardımları yapar Devlet, durumları sebebıyle ozol eğıtlme ihtıyacı olanlan topluma yararlı kılacak tedblrlerı alır Dovlet tarıh ve kultur degerı olan eserlerı korur » Ha, nerede bu devlet? Yıllardır beklerlz, çogunlu ğun elinden tutup da, onun ıstemlerl doğrultusunda hlç bir şey yapmadı? Ama mutlu blr azınlığın butun Istemlerl yerine getlrlldl. Anayasa Içtenllkle uygulanmazsa, Anayasaya, bunu yapanlardan blrl olan Cemal Gursel'ln dediğı gibl «yazılı bir kagıt» gozuyle bakılırsa, böyle olur Mevcut nlzam bu Anayasada gosterıienlerln yopılmosını Istemek midir? Yoksa mutlu bir azınlığın daha mutlu olmasını sağlamak mıdır? Ne dlyor mutlu azınlığın temsllcısl Demlrel, «Zengın daha zenqın oluyor fakır daha faklr oluyor » Anayasa boyle Isledlkçe boyle olacak tabiı! Neymış efendlm' Burjuva duzenl, egemen guçlerln çıkarlanna hızmet eden duzen dememelıymışlı Ne dlyecek mlşlz? ağzımızı Iki yana gere gere, unutulan anayasayı anımsatmadan «ınovcut nı/aııı» diyecek mlşlz Mevcut nlzamdan blr hayır gelseydi Imparatorluk yı kılır, Cumhurlyet doğar mıydı? Demokrat Partl yıkılır 7 27 Mayıs sonrası bu anayasa cıkarılır mıydı Iran'dakı de «mevcut nlzamndı. Blr ulkenin butun artı değerıni calıp cırpıp Isvlçre, Amerlka, bllmem ne ulke bankalarına taşımadı mı İran Şah'ı? Karun gibl zenginliğine karsın dunyada yerl yok. Ahrette Ise bu calıp çırpmaya karşın hıç yeri olmaz ilhon 9elcuk. «toplumlar da ınsanlar qlbl gunun blrınde patlar» dıyor Uygulcınmayan anayasaya «mevcut nızam» dedlğlnlz lcin sızler de blr gun çatlayacakcınızl BîZE. B Kırmızı Mektuplar Şevket Süreyya ATDEMİR 800 milyona yakın insanın uyanışı, çağımızı çok önemli ölçüde ctkiliyordu... hern topraqa bağhdır Çunku Çın Feodallerının Çın toprak beylerlnın zengın Mandarenle rın Generallerın ıkl meslekle rınden btrı de açık setık tefe c lıktır Ve ozgur sayılan koylu bu efendılerıne karşı atadan dededen berl bitmeyen, eksllmeyen blr borc mlrosı Içındedır Bu mlras içlnde toprağını kıme ve diledlğlnce satabıllr^ Atadan, dededen bağlı bulunduğu ve bınlerce yıldan berl ya bır avuç pırlncle doyduğu yo aclıktan olduğu Işınl bırakıp da nereye gidecektlr'' Her şey ve her yer ona kapalıdır Iş ucretl dıye de blr şey yoktıır Yazgısı (kaderl) boş bır toprak dam altında doğmak ve cok kez henuz yaşamının 30 ya şını bıle aşamadan, ya aclıktan ya vebadan kolorodan hastalıktan olmektedlr Ama butun bu yaşam blçlml. gelenekler ve geleneksel kuruluş lar da gene blzlm, yerleşıklık duzenlmız ıcınde gellştı Çunku blz, yerleşık btr mılletlz Bızlm sınırlarımızı aşıp bızlm topraklarımıza glren ve bızlm 'eodal kurallarımıza tum den yabancı olan bozkırlı ya da coban istılacılar da, yapabı leceklerl yağmalorı tamamladıktan sonra az zamanda blzo karıştılar Bızım yerlı (Otok ton) yapımızın iclnde erıdıler ve bızımle kaynaştılar Başka bır mektubumda da belırttıgım gıbı onlar bızım sınırlarımızı, ya da taş orgusu setlerımızl at larına yol ocıp, mızraklarıyla aştılar Ama. sonra bızım icimızde erıyıp, bizlere karıştılar Bızden oldular Bızım uygarlığı mıza katıldılar. Çunku onların atları kılıcları mızrakları var dı ama, alfabelerı yoktu Yer loşık devletler kurmamıştılar Otokton değıllerdı Geldıklerı yerlerde butun bozkırlar. butun yaylalar gercı onlarındı ama bozkır demek, yayla demek, goçebe boylar, uruklar demektır Otokton yanl yerleşlk uygarlık ve yerleşlk duzen demek degildlr Oysa Çln topraklarında yaşayan ve belkı, 5 000 yıldan daha once de, toplumlar, devletler kurup yerleşen bızım atalarımız daha o zamanlarda da, toplumsal tabakalaşmayı mul kıyetı bılıyorlardı Feodal da olsa geleneksel toprak hukukunu cetın ama yuzyıllor boyunca Islenmış bır yazı dilinl, Yonptım ve bılım basamaklarını (hlyerarşlsinl), kısacası devlet'ı bılıyorlardı Çın devletınln yonetımını el'erınde tutan ama nlce yıllar lcinde yetlşlp nıco devlot sınavlarından gecen ay rıcalıklı bir Mandaren'ler azınlıgı yonetımde rol oynuyordu Ordu Beylerı de olan Feodaller ıle tapınaklan ellerınde bulunduran Dın Hlyerarşısını de bun lora eklemek gerek bir avuc topraktan hem devletı hem efendllerını yaşatıyorlardı Çok yıllar da kendllen ve cocukları, aclıktan, vebâdan koleradan, mılyonlar ve mılyon larca oluyorlardı Evet ya bu köylu blr gun bu toprakta uyamrsa, bir gun gelır de o nun, o her gorduğune başeğen, her gorduğu yerlı ve yobanrı efendıye yerlere değln eğılerek, onlara dın halıne getırdı ğı tapınmasından sıyrılır ve baçını gururla ve onurla kaldırırsa ne olurdu? Şu olurdu ki Napol^onun da mal edeblllr mlydlnlz? Hatta sızın Turklye'de. toprak mese lesl ve Toprak Reformu, blr n.asal ve blr golge oyunu halı ne getlrmenızo rağmen? Işte bız bu noktadan hareket ettık Devrimimizin temeline, Çln koy lusunun azatlığını yerleştirdik O zaman uyuyon dev, ya da sız lerın masallannıza korışan Ç ı n E | d e r l blrden uyandı, blrden harekete geldl Çunku yltırecegi hıçbırşeyı yoktu Toprağının tam sahlbi olanınmıştı kı, bu 9 sahıpll<5ın ardından aOlasın Ve boyleca hem de daha Çın de devrlmımızı tamaırlamadan, devrlmımızi yaymadan, ele ge Cirebıldığımız her bolgede her toprak parcasında ılk ısımız, toprağa yonelış oldu Ve bu ışı, uc dort a ş a m a d a co zumledık Tarıhı gorevımın ba şında celen hamle buydu Egor devrlm önceslnde Çlnda toprak dağılışmın durumunu ve topragın dağıfışını bllsenız, bi7e hak verende ve önder olan toprak devrimlmlzln anlamını cok lyl anlardınız Bunu blr basko mektubumda sana acıklayacoğım Ama şlmdı sadece belırtıyorum kı bızım Dovrımı mlze «Koylu Komunlzm»ı ve Mao ya «Koylu Komunlst»! dıyenlerın hakları vardır Eğer ve ılk dnce toprağa yonelmeseydlk yuz mılyonlarca koyluyu, belkı de saflarımızda bulamazdık Şımdi Ise onlar vaktıyle atalarmın düşlediklerl \Gİnız blrer avuc topragın defjıl bu tun Çın toprağının sahıbı olarak calışıyorlar Ama o kadar da değll Bugun Çın blr Sonayıı mamullerl Ihracatci'iidır da «Kısacası Aydemır 19?2rle bıldıgın şarllar altında ve lif men hepsını tanıdıı^ın orkcıc'nş larla Çln e donup o zaman bırkac yuz kışıhk bır kadro ıcındekl ılk orgutumıızde yerlerım zı alırken, kendımıze daınıa sorduğumuz îorun şuydu Ya bu Çln koylusu eğer uyandırılırta? Ya bu Cln koylusu eğer harekete gelirse9 O arkadaslar kl, bugun onlar, tek elın pormakları lle sayılacak kadardırlar Ama ne var kı Cın koylusu uyanmış, harokete gelmıştlr Selomlarla ıı Dostun Lİ YoU rılen dunyanın yüzyıllor boyu kaonlı kalan yuzyıllar boyu bılinmeyen en buyuk ulkeslnde bizım atalarımızın da ba/ı aşa malarına katıldıkları buyuk blr seruvenln llgınc oykusu ıdi. Evet, ta tarıh oncesınden baslayan akınlar, yayılıslar Isadan daha ıkı yuzyıl önce (88 36) Hun'lar (HsıyungNu) Imparatorluğu Topa Devlölı (M S 450) oz be oz atalarımız olan GorUurk devletı Tatcrlarla karısık Kıtan devletı (M S 1150) Moqollar nıhayet son Çın imparatorlugu halıne qelen Ku^oylı Mancolar ve bu dlzlnın Icınde daha nıcolerı? Bunlar ıc alemlmızde gecıt torenlarıne devam ettıler Ama butun bu bozkır ve sahra dovletlerl lle, onların kalıntıları ne oWu? Hepsl de Çlnll oldular Li Ya U'nun anlattığı değlrmen, yanı yerleşıklık, uygarlık. Cın alfabesı ve butun bunlarla bırlıkte Budha dlnl, Taolzm, 1 «Duzene uy », Konfuçyus'un oğut ve oğretılerı bu gecıt torenıne katıldılar Şu 5 000 yıllık Feoclalızmln potasında enyerek, nlhayet bugunku Çıne, aynı hamurda yoğurulmuş aynı kaba dokulmuş, ama artık tarıhsel omrunu tamamlayan bır Imparatorluğun ınsanları olmayon bu yenı duzenin saflarında ver alan yuz mılyonlarca Insanlık bır potansıyel'' Gorcl en son yoğruluş daha doğrusu son hesaplaşma ve duzen derjlştlrme, tam 50 mllyon Ineanın kanına ve yuz mılyonlarca insanın gozyaşlarına mal oldu Ama anlaşılıyorkı sımdl dunyada bır başka Cln var Hatta yarmkl vuzyıl, belkl bır Cın yuzyılı olabılır Fakat bugun de dunyanın terazısınde buyuk ağırlık Uzakdo^u dadır Dunya nufusunun ucte bırı kadar Cmlıdır Dunyada doğan her dort cocuktan bın C nde doğuyor Ve yüzyılımızın sonunda, yanı 2 000 yılında Çın dunya terazlslne, bır mılyarlık nufusunu koyacak tır! Lı nın mektııbu bende bunları ve bunlara benzer nlce duşunceleri uyandırdı Ben bunların İclnde bunalırken, benım 50 yıl onceki soğukkanlı dostum, Butun Asya Anamızın 10 bin kılometre uzağındakl obur ucundan, sankl bana, her zamankl o blraz da donmus, ama sabıt ve derln Çln gulumseylşl lle, bakıyor glblydi Lİ YaU ... Li Ya U'dan Aydemir'c Mektııp tAzızim Aydemır, Mao ya «koylu» ve Çtn komunızmıne «Koylu Komunlzmıı dedık!erı doğrudur Ama bız bunlaıı yadııgamıyoruz Cunku bu yakvştırmaların, tumuyle doğru olmasalor blle yıne de gercekle blr lllşkllerl var Du şunmelıylz kl, Çln devrlmınnı koklerı elbette kı devrım once 6i Cm'ın toprak llışkılerıne ve fe odal yapısına dayanır Zatfiı Cın ı yalnız somuren değll en haysıyet kırıcı kayıtlarla koleleştırılen emperyallzm lle butun Çın koyluluğu ustunde bınlerce yıldan berı surdurulen yorlı toprak ağalığına, Feodalizme karşı mucadele, Çın Mıllı Kurtuluş lıareketının temel nedenlerlnden Ikısldır. Ama bu mllll mucadelenın başlayışından kısa bır sure sonradır kl hareketln Mılll önderı olan Kuomıntang partısı ve onun dayandığı yerlı Burıuvazı, bu kurtuluş hareketine de ıhanet edıp hatta dış duşmanlarla bıle Işbırlığıne gırınce, o zaman Çın Komunıst partısı hem kendı ozguıluaunu, hem ozgurluk mucadeleslnın ana davalarını, kendı acısındcn ele aimak zorunda kaldı Ana hatlarını zaten bıldlğıni bu oluşumlar uzerınde HerideKi mektupkırımda sana ayrıntılı bılgıler vermek Isterlm. Feodalızm ıse blzim eekl toplumsal yapımi7in yerleşmış kabul ecillmış hatta kutsallaştırılmış duzenıydı Bu duzenin ıse bizlm tarıhlmızde 5 000 yıl oncelere degın ınen bır gecmişı vardır Evet. toplumumuzun kanısında Cın uygarlığı lcin benımsenen şu 50 000 yıllık qecmışl bır tarala bırakırsak bıle en az 5 000 yıl oncolerlne kadar uzanan bır toplum duzenl"'... ..VE KÖYLÜLER Nlhayet en alt basamakta Çin ın temel gucu en yaygın ve uretıcı gucu olan Köyluler ge lıyordu Bunlar toproga eğıimış ve yazgıları değı^mez olan koy lulerdl. ÇİN DEVRİMİNİN İÇİNDE YER ALAN Lİ YA U, COŞKUYLA KÖYLÜ KOMÜNİZMİNİ ANLATIYORDU... Devrimimizin temeline Çin köylusunun azatlığını yerleştirdik. O zaman uyuyan dev bir uyandı harekete geldi. Çünkü yitireceği hiçbir şeyi yoktu... M. EMİN DEĞER'İN GÜNUMUZ OLAYLARINA IŞIK TUTAN YAPITLAR1 CIAKontrGerilla ve Türkiye BASIM GELENEKLERİN DİLİ Gercek Çın Feodallzml lle Ortacağ'ın Avrupada cellştlrdığı Feodallte kuralları arasında bazı farklar vardır Örneğın Çın Feorlalıtesınde koylu, gelenekler hukukuna gore kole değıldır Dılerse calıştırıldıgı derebeyı topraklarını terkede bllır istedlğl yerlere gıdobllır Hatto bır parco toprağı varsa onu satabllir Ama bu duzen ancak gelenekler hukukunun dılıdır Gercekte ıse Bey ve Aga toprağındakl koylu hem kole, Bir Bilim Adamının Savunması TANİLLİ DOSYASI 2 BASIM DAĞITIM: GE DA O Çln köylülerl kl, efler uyandırılırlarsa, dunyanın en çalışkan ınsanı ve yarının en etkin (aktıf) gucu olurlardı Dunya halkının ucte blrlydiler Dunyo uygarlığının en eskl ve en Ince yoratıcısı olan blr ülkenın cocuklarıydılar^ Ama, yozgılarına ısyan etmeyı ve egemen guclere başkaldırmayı, Tanrıya şl kayetı bıle duşunmuyorlardı Oysa topragın çercek sahıbl ve uretımln yaratıcısı onlardı Sözun butun kavramı ıle her aıleye Derebeylnın kıraladıgı dedlğl gibl (Çln uyanırsn, dOn ya yerlnden oynarı dı Çln'm uyanması Ise, devrlm öncesın de bıle dünya nufusunun ucte blrlni oluşturan şlmdl Ise dunyo terazlslnde, dunya halklarının yıne ucte blrl demek oinn Çın de Çin koylusu, once kendının ve blrgun de belkı, artık bozulmuş yozlaşmış (dejenere) bir dunyanın efendisl olurdu . HEPSİ ÇİN OLDU Lı'nın bu mektubunu a'«dığım zanan ceşıtll duygular iclnde kaldını Mektup cok düşundurucııydu Ll'nın butun mek tuplonndo olduflu qlbl bu satırlarda da Çln In tarlhı harekete gecıyordu Hatta o kadar da degıl, bu mektupta dlle getı UYANAN DEV Böyle blr potanslyell slz, Ih YARIN: AYDEMİR'İN YANITI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog