Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 6 MAET 1979 AET'nin petrol dışalımı harcamalarının yüzdeiOO artarak 10 milyar dolara çıkması bekleniyor BRÜKSEL, (ANKA) Avrupa Ekonomik Topluiuğu (AET) üyesi üikelerm bu yıl toplcm olarak petrol dışalımıno harcayacokları poranın gecan yıla oranta % 100' !ük bir ortışia 5 rrnlyar doiardan (yaklaşık 200 milycHlira>, 10 miiyar dolara (yaklaşık «400 milyar liro) yukselrrvesinin beklendiği belirtümektedir. AET temsilcisi Gudo Brunner'm Brüks9i de yaptığı bir ac!klamaya çöre, «İran'daki olqylar ve bundan k a y noklanan petrol bunolımı, yolnızco petrol dartığı yarotmokla kalmayacak, yariT sıra AET'nin büyume hızını do % 1 oramnda geriletecektir.» Aynı zomanda AET Yürutme Kurjlu üyesi de olan Brunner, Topluluk üyesi ülkelenn ivedilikle ortak bir enerji politikası saptcmalarının da zorunlu olduğu görüşünü sovunmuştur, Brunner, «Topluluk üyalerlnin petrole bağımlılığının azaltılması Için yıllardır caba harcanmaktadır. Bunlara •k olarak, şimdi enerji tasarruflorının da ikl katıno çıkartılması gerekecektir. Gerektigi yerlerde, petrol yerine kömür ve bir dereceye kadar da nükleer enerji kuiianılmalıdır» demiştır. Başkan Carter Mısır'a Ortadoğu konusunda yeni öneriler iletti Dı* Habarler Servtel ABD Başkanı Jimmy Carter ile İsrail Başbckanı Menohem Begin arasında hafta sonunda VVashing ton'da yapılan goruşmelerden sonra Carter'in Mısır Dovlet Başkanı Enver Sedat'o tyenl Amerikan önerilerinl» telefonia ilettiği acıklanırken; Israıl Başbakanı da göruşm8lerin yeniden cıkmaza girdiğinl ilerl sürmüştür. CarterBegin görüşmeleri sırasında ABD Başkanı'nın «çok önemli ve ilginc» bazı yeni one rileri isroil Başbakanına ilettiğı de belirtilmektedir. israil yet kiKleri, Begın'in hükumei:ne danışacağını ve ABD'den ayrılmadan yonıtını Carter'e ileteceğinı de ileri surmektedirler. Bu arada, Carter ile Enver Sedat arasındakı telefon goruş rr.esini «yakından Izlediğlni» be lirten bir ABD yetkifisl de tSedat bunlardan hic de memnun olmuşa benzemıyordu» demiştır. ABD'nin İsraıle sunduğu yeni bnerilerle, Carter'in Sedat'o getirdiği önsnler konusunda to raflardan hicbiri acıklama yapmak isiememektedir. Ancak, Begin, ABC televızyonuna verd ği demecinde: «Görüşmeler glderek daha derln bir cıkmaza sapmoktadım demekle yetinmiş ttr. Begin: «İsrail, n« şimdi ne de gelecekte. kendisi lcin utanc verlci bir belgeyi Imzalomayacaktır. Yeni gorüşmeler yapmak zorundayız» şeklinde konuşmuştur. Ote yandan Kahire'deki resmi yetkiliier. Enver Sedat'ın ABD Büyukelc;si Hermann Elits Carter Begin görüşmesinden olumlu sonuç elde edilmediği bildirilirken, Begin, «Görüşmeler yeniden çıkmaza girdi» dedi. Carter'in Sedat'a Uettiği yeni Amerikan önerilerinin Mısır tarafından olumlu karşılanmadığı haber veriliyor. l« uzun bir görüsme yaptığını ve doha sonra: «ABD'ye gitmern konusunda bir ça$r> sözkonusu değfldlr. Başkan Carter'in önerilerirH gârüşüp IrdelsoTkten sonra daha oyrıntılı bir ocıklamo yapabilirim» denıekie yetindiğini beürtmektedirler. Ancak dlplomatfk Sedat'm Washington'a grtmesi icin «kopılorm orolık turukiuğu nu» ileri surmektedirler. Beyrut'takı ceşıtli yetkın çev reler de, ABD Mısır israil gö ruşmeleri kopsamna, «jran so runu ve bunun Orta Doğu so rununun bütününe getirdiği ye ni boyutlontın da aiınması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bu cevrelere göre, Mısır Dışişleri Bakan Vekili Butros Glioli, konuya değgin demecinde: «Mısır İran'ın yerinl alıp Orta Doğunun yeni landarmosı olmayacok tır» demiştir. TANZANYA BİRLIKLERİ UGANDA BAŞKENTİNE 85 KM YAKLAŞTI Dıs Haberler Ssrvtsi Guney Uganda'dan ilerleyen Tonzanya biriikleriyle onlann desteğindeki Ugandalı sürgünler'n oluşturdukları guclerin. Ugardo başkenti Kcımpala'va S5 kilomoî re yaklastıkları ılen surü'Urken Bat'lı aözlçmciler de «ldi Amfn son gunlerini yoşamaktadır. Re jimi çokecektir; sorjn bu çökü şün ne kadar zaman olacağındon başka bir şey değildir» gö ruşunu payioşmaktadırlar. Amın'ın reıımını devirmeyi amaclodıkları ı!srı suıuien gücler. Vıktorya Goıu kıyısındakı Lu/aka kenti"i sureKli top ateşı altında tutmaktadırlar. Luyo <a. daha once Tanzanyalılarlo Jgonda surgunlerının ei;ne gec tığı belirtrnn Mbara ve MosaKadün sonra Güney Uganda'rtckı dığer bir buyu< kenttir ve Daşkenıe uzakhgı da yalnızca 85 kıiome'redir. B ı araza, ceşıt'ı Batılı görlemcıler. GOHGV UcaıidT'mn cok Djyjk bir bo.lu.nunun idı Amın' m elıncen cı'<t;gını ve Uganda Devlet Başkarıının djşrrek üzere oldfğunü i;erı surerek. «Amin ve rejimi eon gunlerir.i yoşamaktadırîar. Ancak bu. son altı saatte de, altı gunde de, altı av da da gelebi'ir. Bu bir zaman sorunudur» dPmgktedirler. Cesitli ye!Kih cevre'er de, Tanzonyo Csv^et Başkanı Jıılıııs Nivaree nm Anin'; devırmeyı amac'cmociığı konusunda kı tum ccıklamalanna karşın: i'lı Am:n tanhndan devrüen va Tanzanyayr: sıçı.ıan eski Ugon rio Devıe! Boşkanı M l'on Obote'nn Nyerere'ırn «klşisel dostıı» o'masının Tanzanva Devlet BaşkoPTnın nsoruna duygusal vonden bakmosına yol acablla ceğine» değinmektpdirler. En oiaylonn orosında, Ugandn Rac'yosunda b r konuşma vcpan Ani'n. cOrdtıınuzurt en ba scrılı birüçi cn genc pslm Sarcı'nın kox"tcsı adndcki birllktir» deı^'S!•:". Upondo orousunrlo kariiPİarrian kurulu bir birii rj'iı olı.'D o'midığı bılınmediği cıbı. Amın'ın 21 ynşindaki esinm gorevmin n« clduğu konusunda rin rır hılaı yoktur. Butto, affedilmesi için bir dostunun Ziya Ül Hak'a başvurmasını kabul etti İSLAMABAD (a.a.) Gecen vı! mar» a/ında olum cezosına çarptırıldıktan bu yana hayatının bağışlanması yo lunda çeşitli siyasa! girişimlerde bulunan Pakistan'ın eski Basbakanı Zülfikor Ali Butto. nihayet öncekı qun, Ab dül Hafız Pirzade'nin doğrudan doğruya Pakistan Askeri Yönetiminin Baçkanı General Ziya Ül Hak ile görüşmssine izin vermiştir. Butto'nun başbakanlığı dönemında Pakistan'ın Maliye Bakanı olan Abdül Hafır Pirzade'nin aynı zomanda Butto'nun sağ kolu olduğu kaydedilrr.ektedir. General Ziya 0! Hak i!e Pirzade arasmda yapılan iki saatlik goruşme.P i r zaaenin deyimıyle. ttcm bir acık yurek lilik hovosı iclndeı gecmıst'r Pırzaae, Ziya Ül Hak ile vaptıgı gorüşmede, Butto icin verılen olüm cezcsı nın hafifletılmesini istemiş, ayrıca But to'nun idam edilmesinden kaynaklanacak ulusal ve uluslararası vankıiarı anlatmağa çalışmıştır. Bu görüşmeden sonra Pirzade'nln Rawalpindi'ye gidip Bvıtto i!e bir goruş me yopocağı ve Ziya Ül Hak ıle goruş mesı sırasında kaydedıien gelişmelerı es ki haşbakana Hetece^li haber verilmek te. önümüzdeki günlerae. P:r?aae nın yeniden General Ziya Ül Hak tararındcın kabul edileceğı beürtMmekte'iır. Pakistan'ın eskı Basbakanı Butto' yn vakıniığıvla bilinen kaynaklardon öfı renildiğine göre, şimdüerde Rawa!pındı' de cezaevi hücresinde bulunan Butto. kendisi icin verilen ölum cezasınm ha fifletılmesınden başka, daha lyı b>r ce zaevine sevkedilmsyı ya da ikametgnhın do goz hapsınde bjkinnavı ıstsmekte, aynca surgune gönderilmeyi kabul etmeTiektedir. Brejnev : "Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi fena değil,7 ANKARA. (ANKA) Sovyetler Birlıği Komunısi Partisi Genel Sekreteri ve Yüksek Prezidyum Başkonı Leonid Bre|nev, Moskova'da seçim bölgesı seçmenleriyle görüşürken. yaptığı konuşmada, ic ve dış politik konulara değinmiş, bu arada, Türkiye ile SSCB ilişkileri konusunda do. «gelişme fena değil» demiştır. Sovyvetler Birliğında beş yılria bir yapılan milletvekıli secimlerinde Yüksek Şuraya mılletvekili adayı olarok Baumons ki seçim bölgesinde seçmenlerine hitoben konuşan Brejnev, dünyada cbanşcı işbirliğlnin eoğrafyası genlşletllmiştir» demiş. dünyodaki yurrıuşamonın •skeri alano da yayılması gerekliliği üzerinde durarak, CmVietnam catışması ile l'gili olarak da şöyle konuşmuştur «Çin yönetlciierinln tutumu bu emperyalist politikayla gitllkce darıa cok birleşiyor. Kucük komşu bir ülke olan sosyaHs1 Vietnam'a karşı emsalf görülmemlş küstohçasına, eşkiyoca soldırılarıyla bugunku Çln yönetlellerl bütun dunyo karşısında büyuk devletçi hegomonyacılık politikalorırın sinsi saldırgon özünü tum olarak ortaya koydular. Sovyet halkı dunyanın tum barışçı holklarıyla birllkte, Vietnam'a karşı Çin saldırısına derhol son verilniesini, son askerine kadar bütün mudahatecl askeri guclerin Vletnam top raklarından cekilmeslni talep ediyor. Kardeş Vietnom, holkıyJo dostluğumuz uzun yıllor boyunca eylemde sınonmışhr ve Vletnam halkı için bu cetln onda kendlslyle tümii tiimüne bir doyanısmo hallndeylz ve hic klmsenln kuşkusu olmasın ki, ulkelerimizi. blrbirimizi blrblrlne bağlayan dostluk ve işbirliğl ontloşmosına Sovyetler Biriiği boglı kalmaktadır. VlVetnam, Sosyalist Cumhuriyeti adil, soy Uı bir savaş veriyor. Yeryüzunun tum nomuslu ve barışçı gucleri ondan yanadır. Onun icln Vietnam'ın davası yenilmezdir, saldırganlorın nlyetlerl rflasa mahkumdur..» BAHREYN, ÜLKEDE AMERİKAN ÜSSÜ KURULMASINA İZİN VERMEYECEK PARİS (a.a.) Bahreyn Dışişleri Başkanı Şeyh Muhammeri Bin Mübarek. Pans'te Arapca olarak cıkan «En Nehor» d«r gısine verdiği demecte Bahreyn topraklarmda, haberalmcı yo da gözetleme yapmak ampcıyla Amenkan üsleri ya do tesislerl kurulmasına Izın verilmeyeceğinl bildirmiştir. Bahreyn toproklarındo hıcblr Amerikan oskeri üssü veya tesisr bulunmadığını koydeden, Bin Mübarek, Bahreyn'in herhangi bir askeri blokta yer almosının söz konusu olamıyacağını ve bunun icin bu turd«>n onerileri her zanan reddedeceklertni beürtmistir. Tayland, Kamboçya ile olan sınırını kapattı BANGKOK (ANKA) T a y Kamboçya askerlerlnln öncekl gün Tayland topraklarına yapland Basbakanı Knongsok Cha tıkiarı saldırı nedenıyle alındımanan, ülkesınin Kambocya ile ğını belirtmiştir o'^sn sımrının kapotıldığını aAnceki gün Kamboc askeriecıklamıştır. Tayland Başbakcnı karann. rinin Tayland sınırında giriştik leri hareket sırasında bir Tayland askeri ölmuştu. Toyland Başbakanı, soldıran Kamboc askerlerınin yen yonetîme bağ'ı bırlikler mi yoksa Pol Pot yonetimtne bağlı bıriikier mı olduğu konusundo bılgı vermemistir. Kriangsak, Tayland'ın bu catışmada raraf olrnadığını s^ylemıs, fakai. eaer katılması gerek:rse tuna hozır oHupunu be lirtmıştir Öte yandon Kambocya'dnkı kllit nokto Poı Pet kasabasmı eie gecirmek ı c n ulkerle =avoşan gucler orasmdakı koniı catısmolonn dun Toylond ?mı nno rioğru kaydığı bıldırilm.ştir. Devrılen Vo\ Pot repm ne hnq lı kuvetier 21 subal 2 nart tarihleri oro?ındo Kamboc/n' nın ceş.îü kes'mlermdekı cntışmalarda 200'den fazlo v/ıetnamiıyı oldurduHerınl ıddıo otrrektedirler Poı Pot radyosunun bir yaymındo. «Hergön 15palcileri öldürmekte ve sureklı olarak oniardan silah vs diğer savaş molzemeieri eie gecirmekteyiz» denmiştir. Brejnev: "SALT2 anlaşması yakında imzalanacak,, MOSKOVA (a.o.) Sovyetler Bırlığı parlamentosu uvsierinin behrienmesı amacıyla dünku oy verme ışlemınde sandık başından oynlır oyrılmaz basın mensuplannm sorulannı yanıtlayan D«vlet Başkam Leonid Brejnev kısa adıyla «SALT2» olarak anılon. strateıık silahların sınırlandırılması onloşmasının önümüzdeki günlerde ımzaionocagını ve kendısinin Boşkon Carter ile korşılaşacaQmı bildirmısti r SALT2 cnlaşmasının imzaiaııması icin Moskova'rian ayrılacağını belirten Breınev. imzo tarihı hokkında kes^n b^r şey sovlememiş, anlasma metnmin ABD re Sovvetler Birliğı Dışişleri Bakonlarınca surdurulecek ortak çolışmalar sonunda kesin bicimini kazorocagını hatıriotmı$. bu arada, imza törenl icin VVashıngton'a gidıp gitmeyeceğı yolundakl bir soruyu yanıtsız bırakmıştır. Umman da petrole zam MAFPAT yaptı <a c ) Um Hisse Senedi ve Tahvil îlanları ÇAĞDAŞ YAYINLARI 3. Bası Çıktı Goz/ M. Kemal Atatürk İdehiyat ONBEŞGÜNLÜK EDEBİYATGAZETESİ Yöneten: Demirtas CEYHUN Behçet Necatigil (sür). Fahri Erdinc (sür). Müjdat Gezen (öykü). Tan Oral. Nezih Danyal. Haslet Soyöz (karikatür desen), Kemal Özer. Yalcın Kücük. Nurer Uğurlu. Onder Şenyapılı. Hikmet Altınkaynak, Özgün Coşkun (yazılar)MEHMED KEMAL (ANI) BANKER SEMIH fSEMİH YILDIZ) • Hısse senellerinizi en yüksek borso royici uyguloyorok olıyorum. • Şirketlere ve şahıslara oit tohvilleri faiz oronı tefrlk etmeden en yüksek piyasa ravici uvgulavarak alıyorum. • Satın almak istediğiniz hisse senedi ve tahvilleri tnües sesemizden uvgun fiyatlorlo temin edebileceğinizden emin olabilirsiniz. • SATILIK KIYMETLER: • AYGA2 5 Hısss (% 1.000 Temettü kuoonu üzerinde.) • DEMİR DÖKÜM 110 HISSE (%65 temettü dopıtacok, %50 serrnoye artırımı yopıyor. • NASAŞ 100 rilSSE (cc35 temettü %150 sermaye artırımı tatbıkatı başlıyor. AROMA 40 HISSE !%35 temettü dağıtacak. Sermaye artırımmo gıdebilir.) KORDSA 155 HiSSE (%40 Temettü doğıtaca< KORUMA TARIM 150 HISSE (%40 temettü doğıtacok) EGE GUBRE 75 HISSE (Prım bekleniyor) RABAK 110 HISSE n i 3 5 temettü dağıtacak) SIFAS 115 HiSSE (Sjrprizler bekleniyor.) POLYLEN 300.000 BURSA CİMENTO 550.000 CİMSA 3.000000 AK CİMENTO 650.000 ÜNİROYAL 700000 YAPI KREDİ BANKASI 1.000.000 GARANTI BANKASI 300.000 BANKER SEMİH (Semih YILDIZ) 4. Vakıf Han Asma Kat No: 8/1 Sirkeci Istanbul • • • • • • man Petrol Bakanhğımn b;r yetkilı?i. dıger petrol ureten korfez ulkeleri iio birlikte Umman ın da petrol fiyatlanna yiızde 7.3 oranında zam yaptıgını acıklamış'ır. Umman Prttrnl Bakanhğı ycîkilısi S M. Şaban fiyat arrışmın 15 şubat tarilıiııdon itibaren geçerü olduğunu açıklamıştır. Bu şekilde bir varil 34 gradbk Umraan ham petrolü 13.94 dolardan 14.96 dolara yökselmekt«dir. Petrol İhra.ç Eden Ülkeler Orgütü OPEC'e üye olmamakla birlikte Umman OPEC in fiyat hareketîenne katılmaktadır. Dieer OPEC ulke!eri gîbi Umman da 1 ocakta petro! fiyatlannı jnjzde 5 oramnda artırmısfîr. Ocak ayından beri. Iran'da petrol üretiminin dtırması ile birlikte potrol fiyatlanna zam yapan petro! üret:ci üîkeler arasmda Birleşik Arap Emirlikleri. Kuveyt, Libya ve Katar vardır. SÖTLEV BUGÜNE DEĞtN BU BÜYUK YAPITI OKUMAMIS OLANLARIN KOLAYCA OKUYUP ANLAYACABİLECEĞ» B1CIMDEBOLÜMLERE AYIRAN.YER YER 02ETLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN: llksayısı Ç I K t l Genel Dağıiîm: GEDA Adres: Cagaloglu. TasvirSok. Kul HanNo: 1618, Tel:22 59 95 Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Ederî: 50 Lira İsteme adresi: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Cağaloğlu, Türkocağı cad. No: 3941 Istanbul (Cumhuriyet: 2029) Türkiye Zirai Donatım Kurumu tarafmdan nakliye yaptırılacaktır 1.4.1979 tarihinden bir yu süre ile Teklrdag Limauından ithal edilec«k Kurumumuza ait sun'i gubreler muhtelif mahallere naklettirilecektir. Şartnamesi Istanbul Bölge Müdürlüğünun ve Tekirdag, Çorlu, Babaeski. Çatalca, Edirne, Gelibolu Havsa, Hayrabolu, IpsaJa, Kesan, Kırklareli, Luleburgaz, Malkara, Saray. Silivri, Şarköy. Uzunköprü. Yalova, Muratlı, Lalapaşa, Meriç, Vize. Pmarhisar. Demirköy. Pehlivanköy. Enez Şube Müdurluklerinden temin edilebilir. Kapah teklifler 13 MART 1979 Salı ffünü saat 14.00'e kadar Karaköy Rıhtım caddesi. No: 7 adresindeki istanbuJ Bölge MüdürlüJüne verilmiş olacaktır. Kunımumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 12123) 2027 ARANILAN KIYMETLER: DEVA HOLDİNG POLYLEN BURSA CİMENTO AK CİMENTO 8AT/ ANADOLU CİMENTO CİMSA CİMENTO EGE BİRACILIK GÜNEY BİRACILIK SUNTA YAPI KREDI BANKASI IŞ BANKASI GARANTI BANKASI SİNAI KALKINMA BANKASI VAKIFLAR BANKASI İTTİHAT DEĞİRMENCİLİK SARK DEĞİRMENCİLİK PEGA GAZ AYGA2 PEGA PETROL S:FAS MENSUCAT SANTRAL ÇİN'DE İNGİÜZCE OLARAK YAYINLANAN DERGİ VE GAZETELE.RİN TİRAJI SON 2 AYDA 3 KAT ARTT! HOSC, KO.VG fAXKA) Cin H&lk. Cumhuriyeti iie ABD arasında dipiomatik ilişkilerin kurulmasından sonra. Çin'de yaymlanmakta olan Ingilizce gazete ve dereilerin £jrajia.'inın uç kat arttıgı bildirümektedir. Veni Çin Haber Ajansı, •English Moııthly» adındaki derginin *Yaba;,cı dil öğretTmc!: i<:eyenlcrin cogalması nedeniyleson üç ay içinde 500 b;n tıraid^n 1.5 milyon tiraifı yükseldiginı bıidırmışîir. Çin iHallt Cumhunyeti'nde haien 040 s:a?ete ve derginm yaymlandıgı. bunlann toplam tiraiJarın:n 11 miiyoı nlduğu kaydedilmsktedir. Ga zete ve dergj^er arasında o/elliklo sosyci! biümler. dosa bilimlcri ve genrlik konulanyîa iigilj olaniarm çok satış yapîiğı b^lirtilmektpri'r Yrr.. Ç;n Haber Aian3im eor<? Çi'i'dr dergj ve ça/e'eler ın kultiir de\Ti, ınüiin baslangıcından bu yana iki kat artmıştır. Çin'in halen 86!î müyon nüfusu bu iunrrak'd 30 ki^ıve I ^a?e Uğur Mumcu BÜYÜKLERİMİZ Buyuklerimizin gelmişleri ve gecmişierinl öğrenmek istiyorsanız okuyunuz. Beşinci baskı?ı yapı'dı TEKİN YAYINEVI İSTANBUL, Tel ; 27 69 $9 Cjmhuriyet Reşat Reşot kulplu Homlt Azız Napolyon ingiliz 24 avar ALTIN DEMİR DÖK'üM NOBEL • ' KAV ÜNİROYAL 5 Mort 1979 Kodıkoy Evlendirme Dairesi 3175. 5200. 4150. 330. 3000. 2700. 3500 328 00 • 3275. 5350. 4350. 3400 3050 2800. • 3500. 383.00 Cumhui yet: HEDEF, DEV BİR DENİZ GÜCÜ! TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAGINIZ YARDIMLARLA Bü HEDEFE ULASABTLİRİZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog