Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

İKt M •• ««w aayılı Devlet Memurları Yasosı eskl ^1J ğ Memurın Kanununun ,erını alırken ter sonsl reıımınde bır oevrım amaçlanmaktaydı rv"emurın Kononunda bellı yıllarda be l| derecelere vanlmoK IIKÖSI esostı N'enurlor no.nai oloıaK uo v co n j N^ ne OOHÜ>ICI na sahıptıler Boz, kes.m'erde görevlenn önerrı esas alınarak ıkı yı do bır yukselme olanağı d j tanınmıstı (hakımler ve savcılar gıbıj Eğıt n auzeyıne gore ae baslangıc derecelerı soptanmıştı Yuksek okulu bıtıren devlet menuriormdan çalışmo surelerı 30 yıla yaKİasariar s o i derece olan 150 lıro aslı maaso kador yukse ebllıyorlordı Devlet memurlan durogan b r rejıin ıcınde oulunuyorlardı Ancak nerkes ,osalara r uygun olara* calıştıgı surece bellı Dı SLreae bellı bır dereceye va'abıhyor ve bu dereceder ^e emeklı olabılıyordu Bu durum rremur yete g reı lerce onceden bılınıyor ve yaşam volları Duna go rs seçıiebılıyorau Bo gunur bınncı derecesın n dorduncu kademesme esdeuerae olan 150 lıra asli maaşton emeklı olanlar eşıtl k cınde moasa boğlanıyorlardı Dsv et n en ust kademesme kcdar gorev vererek Cıkabılmış deOet nerrurları orasında hıç bır ayncalık soz konusu degıld bolum mftmurları Insacrlık cnurLino ydraşır blr yaşama kavuşturmok uygulaTası çaga ayk n duşer Kot sov I ' T bja "iku uvaulamcdn ocr'anen lolordo pol t k nedenlerle ekonomık konıorkturun nyaı ende. tlcı n n bel ettıgı duzeyın COK altındo olarak saptanmaktaoır Genış rremjr toplurru en az gecım s rırcnnda cabalomckta r dr 0','sa bazı kesımlerde cc' sai de;let pe so nelı yukardo be'ırtı'en ayıcclık'ardan yararldnabı mekte~ırle' Sop auruma gore carpıcı bır c nece goz a'.alım Ye~t vasa,a go'e ek gosterge sız \e yan ociemes z er vutsek de>ecelı bır oev let memuru ne' oorok elıne ayda 8 127 lıra alır ken ek gostergeler •e yan cdemeıerın yansıma Sıyla en yukcek derecelı de^ıeı rrem ır arının eıı ne oecen paraya csıt para a\a^ parlamenterlerın rroaslor 37 200 lırcya /araoı •ne'tedır Eme'.n liKte ıse OJ aynconk omur boyu surmektedır B r başka dev m e ayıcal.klardan yararlanoma \an en yuks=k oerecelı oldjgu belıri len b r dev let memuru as ırda 2 ya da 10 dereceden emek lı OITUŞ g'b: bır duruTia dusuru nustur Boy'ece r pırarrıdın uslure o tL,iu olarak 9 10 dcece ek Isnm.s savılmaiıd r Yasam kosul'crı ağır'astıkca boy es ne bır sıstem ıcersınde Temuriprın buyuk bır boluTiu caresıznk cer«; rc'e kıvrcnmaktad rla' Core olarak tum memu'lor b r derpce yukseltmekle ya r oo en al' kcae reyı ka aırmakla bır sısten o'us turularroz Yasada ongorjien son değ sıklık bo/ lesıne v f s r s z b r j oulnmadır B J çıtncel ve c'urrsuz ıslevler devlet per=onel re iminı busbu tı r cmden cık'lmaz bır hale get rm stır CUMHURtYET 6 MART 1979 Devlet Personel Rejimi Merih SEZEN n emesı amacanmıst He'Kes ragdas bır personeı eımıne navuşu ocogına morn a>a baş a Hasta Bir Adam unes'ıydı sabah Pencereden baktım Bir kucuk cam Bır salkım sogut Bır Japon gulu Camın yop rakları hlc doku'mez Salkım sogut yesıllenmsye yuz tutmus Japon gulu acmıs mıydı? Acmaya hazırlana dursun Japon gulu, ben gazetelerı oçtım. Suleyman Beyın demecını okudum « Bu hukumet soyguncudur * Camın yaprakları dokuldu, sogudun yesıllıgı sılındı, Japon gulunu unuttum Fotoğralına baktım Suleyman Beyın O ne guluş oyle? Insan dedıg'n gulumser, Demirel gulurrseyeceğim diye dlslerlnı gosterıyor. Kın gudusunun hamuru, duşmanlık duygusunun oklavas'yla yuragınde açılmış; lcmı kemıren kırkayok, yuzunun cugılerınde dclaşıyor, Cıgerıne oturmuş okrep, zehrını soluguna aşılıyor « Bu hukumet soyguncudur » Ya? Kımden ogrendı bu gercegı Suleyman Bey? Hocı AH' den mı"> Yahya'dan mı? Kııvı fısladı kulagına' Soygunculuk kotu şey Ama para kazanmok baska şey 1520 9 yıl once neydı Dsmıre! aılesının varlıgı Sıfıra sıfır, elde 9 var sıfır Şımdı nedır 50 mılyon' YOK canım şana et9 meyın 100 mılyon? Eh 150 mıl/on Belkı? Z00 mll9 yon En lyısı Hccı Alı'ye so'a'ım Ya da yurt dısına ka9 can Yahya ya mı sorsak Cunku Suieyman Bey soruyu ısıtmıyecck bos gozlerle bakıp bozuk plak gıbı yınelıye cek 1 « S riiMjmoi soyguncudur » Sonra gerdcnını kırıp kafasını gerıye otocok blr ıaga bakacak bır sola, tepesı kızaracak ofkaden N» yop 7 malı o sıra Cevresınde kım var bu Dem'rel'ın' Kımle 9 duşer kalkar Dıyelim ilkyazın kokusunu ıceren guzel bır sabah bır şıır verseler bu adomın elıne Oku' Sıır okusa anlar mı Sulevman Bey 9 bır plak dınlese, ışıtır m ı 9 bır resme boksa gorur m u 9 Hanı goz hekımı duvardaki horflerı gosterir hastoya Oku1 A B C Bır sıır verıp desek ki Suleyman Beye: Oku Okuyabılır m l ' Okuyamaz, okusa da anloyamaz, o zaman nıcın yasıyor Suleyman Bey 7 Zeytınyaglı dolma yemek ıçın ml"> Ceyrek yuzyılda mılyonlarca lırayı tum haİKin gozleri onunde banka cuzdanlanno yazdıran b r aılenın şohretlı kısısıyken Ecevıt hukumetıne «soyguncu» demek ıcin mi"> Yoksa duşmanlık tohunu ekmek, kın kusmak sovmek ve ıcmıcın kendıkend.m yenek ıcın m ı 7 Yazık degıl mı bu Suleymon Beya 9 Nıçın dogmus' Neden 120 okka olmuş? Tum omru polıiıkada yugrulmus Ismet Pa^a, konsere gıdıp yuruyuşe cıkmoz mıydı 9 Gazetecilerı yanına alıp sormaz mıydı Bu ne çocuklar 0 Agac Ne agacı 9 Kayın ağacı akosya agacı cevız ağacı söğut agacı, ve Suleyman Bey gıbı polıtlka agacı Yazık bu Suleyman Beye1 Her oksam bedenınde dolasan kırkayakların ayoklarına pabuc'orını ter* gıydırmek icın ugra»a uğraşa sabahı bulduktan sonra, her ogle saatınde Ipesapa g«tmez demecler vermek ıcın yasamava deger mı? Gercekten bır şıır vermelı bu adamın elıne Oku! . «Yaşamak şakaya ge.mez bu\uk bır cıddıyetle (•aşayacaksın bır sıncap gıbı meselo» Ne anladın 9 Suleyman Bey ne anlayacak k l 9 stırl okuduktan sonra da kurulu bebek gıbl yınelıyecek « Bu hukumet soyguncudur, bu hukum»t bltmlştlr bu hüRümer gıdecektır bu hukumetin kuroluş«nd«fesat vardır, bu hukumet dayanamaz, bu hukumtt gıtmelldır» Insandan toplumdan cogdon uzakta, karanlıklardan geler, sayıklamalarla polıtlka yapmaya cabolayon bu adamdan korkulur Bu adam bahceye girse, once yeşıl camı keser sonra salkım sogutu devlr.r, ardından tomurcuklanmaya başlayan Japon gulunu kokunden söker Yazık bu adama1 Bu adam hasta, bu adam mutsuz. G a Nasıl Olcîu? Ge ın gcrun • Dev et Memurlcrı Yasası u/ > y j o.na crı I ıç oe duşunuıdugu gıöı gerçeklcş n fcııştır Pırarıtı olustuıan desce ve kade meıere atanalarda olçekler yonlış o orok ee almmıs ce^ıtlı po ıtı* neden'erle de ı keîer yo* ed h ıştır K'rnı kışı ere ve kuruışiara oyrıcaliK r lor tanırmıs, bu ayrıcatıkla yasalarla ve kcrarnaTieler e sureklı olarak peısoaeı re|imıne /aTIO 3nma< /ontem yıe dev et persone ın n duru iiu ıC ı br KeŞTiekeş ıçme gorrulnıustu' r Iş s s gucu elerran temın ndek' guc luk adı alt nda bozı kssımlere ve kışı'ere yon r oaeme e yontemı/le oho tatla pcra odenTe r ys baslaiiıistır Buna ka sı dıger Kesıiı'er'n pı rcrı dın be'lı ka jerrele' rc'e krjcerleny'e bosrjo sa bırakıldıkları ooLirrekted r He'e ek gos'er ge aaı altınaa eneklnğe de tcşan yenı b ' re I ın ı, o b^ijruimas sısiemı busbutun kar st r r m su Boyıesıne oavrantşla bazı kesımlsre ade îa ozeı maaş boglanabılı,ordu Paılarrento or oa sureklı yasa deqıs k! klerıy'e bu e < goste'ge > lerın basanoklon coğaltııarak devlet merru la r.ia Dulundukları dereceıere gore ayncalık ta nınaraK 10'a yaKin ^en ek gosterge eMenm ş ı r B J ek gcstergeler yasoda bu^uK hoksızlı^lo nn dognosna neoen olmustur Ekonom'nın /uklerjıgı ogır şortlardan bu rald gı b l'ien memurlann yasam dnzeylernn o o : r ' o cek ere dayalı uygulamalar'a duzsa einiEs o'dsı/ken etkmlıg nı d 'e çet rebılen ku iuusardan bır bolunu yan odeme ve goster g3 L."5*U ha'<lardan sureklı o arak /arar onno o bulmayo bas ndı ar Dığer yonieT b ' persoieln ıse devlet c nde gorevle r ı Yeni Yasa Memurın Kanunundo kodroların bulunmama8i nedenıyie Dır ust dereceve cıkamayan meftıurların durumian cozurrıenememışt! Bu durum yoğun yakınmoloro neden oluyurdu Eerı yandan bıl&ı yetenek dınormk gorev gorebı me Olanagı yukselme cın ozel durumlara ozel olasılıklar tomnması gıbı ılkeier ışıgında doho cag doş b r per&onei (epm nın ele ahnması dusjnces ycygınloşmoğo basladı Yenı perscie' re ı mınde eş cal şrrayo eş ucret anlayışınm getınleceğı soylenırken eşıti'k ılkes ne tarafsızııK ve obıektıfl k ılkelerı eklenıyordu Oylesıne bır yasa getırılecektı k genış toboniı bır pıramıt oluştu rulacak ve bu pıram'dın tobonından basla>arak uc yılda bır ya da ıkı yılda bır ust dereceye yukwleb Ime yanındo her yıl yan kadeaeleıde yol alma olasılıgı da ongorulecektı Yabarcı d 1 bılgısme ve meslek kuruluşlannın ozeiiık erıne göre bu p ranıdm ıcmde daho yuksekce bır de receden bcş'ama olasılıgı tonınocaktı P ram dın en vuksek noktası olan bınncı derecede dort kademe kabui edıiıyor .e bu derecenın dorduncu kodemesıne varabılen dev et personelı bo.lece en vuksek noktoya erısebı'eeektı Bu sıstem ıc n de her yılın ekonom k konıonkturune gore le kat soyıları soptanarak rremurlarm yasam duze.le rının sureklı olarok bır çızgıden oşagıya dusurul oakımndan son derece oıem taşıdıkları halde b r koşeye t Id K erı ve yaptıkları şıenn gor me:l kten geımd'ğı de br o gucur <Br one< olarak kamu kesımı avuklannın durumunu ele 1 uıco ı D J u ,J 003*0 3 . ya^nT ; J Ü .şlene cektır • Ob|ektıf alçekler oır yana atılır 657 soyılı Dev e. î ' ı r u r . a ı " > ; ; : : r, p cna ?r~zç'c ro z t cevr ıırse eskı deyım e « dareı moslanat' ş eme/e bas ar EKononı* ı<;oT|onntı.re gore pıra nıtı o.uşturan t j m derece ve kademelerde gor re* aıa ı pesoieh" gecım sıktntıs'/ıo başpaşa bırcısilmamosı oev e!,n bırıncıl gore^lerındendr Y IIIK endeks'e'e gore a/arlanabiıecek br b c Tde kaı soyıları saptonırken ben /ar ıan p ram d n daho alt derece ve kadenıe'ennde bu lunan personeln e! onom k durumlan gozonun ae u t u orak a,n orcnlarm u/guormos olas dır Bazı gorevler cın memurlor n yonetım sorjmuİLkları ve de.'et cın tasıd.klc deger gozo nünde CL'unourularok bu persoıei n gorevlerde r buiuiduk crı sureis aynca t ete ıı y j i odeme le' ve'i ebıl r Ancak c ddı bır şekı de personel reıımı u/Istenıyorsd enieklıııkte pırcmıdın son • do « derece ve pcı neıı crasındo hıç oma hıcbır ayrıcaıiK lan.nmamal d r Aki t gorev sırab ndo g^'ev n oc og yaşam ıcın masraf karşılıgı van odeme /apılabı' ı r Devlet meTur'yetınd» yasann r n ore~ı'ı b r •'ismını geç.rnıs ve durumuna uygun obıent f o cek erle soo t anmış bır derece ve kadeneaen »msk1' o'mus kıs 'er crosında aynı derece ve kodemele'de fa'kl odeme'er yaoTiak k.m sıne ek goste r ge hakkı tanımak k mıs ne bu nakk laniTcmak bu/uk bır o/ncol ktır Devlet perso np| re, m ne bu s stem oet r nnemelıdır Enek ı l'kte bı r bolum memuı'ları aclık'a basbaşo bır Sonuç Parasol ocıdan 4 5 mılyon k s vı ılgılenrtı ren k a r u gore lerının ıslerresı acısmdan tumu 1 iiuzu ve dev'et kapsoyan boy'es ne onernlı bır vasanın cıgrından cıkanlmosına =eyırc kalına moz Kısa surede ve uzun surede >apılması ge rek! oirjn 9 e n erı ele almpnız gerekır Kısc surede per^onei re;ımını baştan sona kadar yenıden ele alacak cbıekt f olceklen hıc aczden jzo* t u t m d a n es calısrraya es jcret ve yetenek tle etkınUkler de gorev suresmce degerlerdrrrek ko3ullarıylo gen s tabarlı b'r pıra rnıdın yenıden 0 usturu'ması gerer<lıd r Aynca lıkıarın kesmlıkle kaldınlmas' kosuluyla ıvedı o'Tak yenı b r yasa cıkarılmal dır Bu yasadtı e^oiomiK konıonk'U' ve yıl'ık fıyct enc*ekslerı nır ıs'ğ ndo kat sayıların n ve cesıîl oerer» ve ı<r c'nf ı»rr*e deö e ı k orarinnn ^Gptcnnası yort te*n tıi 'lıkle uynulonrnoı ri>r U»L n sursde (onu muzdekı donen'srde] ıse bu sorun oncok dev Ipt memuHcrın'n sendıkalasrnası tle coziımlene bılır HESAPLASMA SAĞCI BASIN NE DİYOR? Alpay KABACALI Doğuştan Mimar!,, Burhan ARPAD Demokrat Partl değlşmez boşkanınm Imarcılığa hevesl«ndifll yıllar. O P 'II başbakan guneş doğarken Istanbul sokaklarında ıse baslıyor Aklına esen yerde otomobılt durdurup bır »eyl«r soyluyor Kımı zamon elını kaldırıp bır yerlerı gosterıyor. Beyefendi'nm her davranışı, ıki dudağı arasından cıkan her soz kutsal bir buyruk' Butun gorevlıl«r, yetkılıler, yuksek duzeyde teknokratlar, Beyefendi'nm agzının ıçıne bakıyorlar Ne vor kı, B»yef»ndı arada bir duraksayıp çevresındekılere danışacak olta, tek seslı bır koro «Beyefendı daha lyı bılırler1» cevabıylo karşılaşıyor. Beyefendı bu tek sesII korodan oroda blr ku»kulanıp: «Sayın hocalarım, ben mımar değilim, kararı sızler »ereceksınız » deyınce, koro bası, y«rler« kadar »ğılerek «Beyefendı sız dogu»tan mımorıınız!» ctvabını yapıstırıyor Bu cevabı veren klşl, Osmanlı sarayı «mudahını» degil, Cumhurıyet Turk'yesl nln gunluk politlko dışı olması gereken bır yuksek mlmarı «öluler hoyırlo onılır » Islam sozunu duşunup odını oçıklomıyorum Toplanlılorda bulunon ve hepdı de hoyatta olan o gunlerın genç mimarlarındon dınledım. İstanbul'da tarıh deaerlerının tabıat guzelllklerının v« anıtların, Hk deyımle 'Kultur mırası nın yokedılmesı boyl» başladı. 'Doğuştan mımar beyefendi'nm aklına esenı yopmasına boyun «ğmekle kalmayıp daha da şımartmakla Btyazıt Aksaroy yolunun yapımında alanlorın yokedılmesı, Valıde Camıı nın çukura gomulmesı, boyle oldu Tophone Dolmobahce arası yolu genışletılırken Anit yapıların korunmasından «azgeclık, çırkm gumruk ambarlarımn dıkılmesı de Gunumuzde de suren acı ve çirkın Istanbul gerçeklerının altında ya bır çıkor hesabı vardır, yo da «Doğuştan mımar beyefendı» yaltaklanması Acı ve çırkın tstanbul gerceklerınden Tophon» geşmesı nı son aylarda bılmem gordunuz m u 7 Ben o ceşmeyı yanm yuzyılı askın bır sure her geçıçımde hayronlıkla amc her goruşte bıraz doha uzulerek seyretmışımdır Ikıncı dunya savaşı yıllarında yaldızlan ve sanırım lacıvert, zemın boyalorı dokulmuştu 'Beyefendı'nın buyruguy.a cukuro gomuldu Sonra kursunları sokuldu. 1732 yılında mımar Mehmet Aga nın Rokoko stılı esen olan Tophane ceşmesının en son durumunu yazmaga kalem m varmıyor Cukuro ıtılmış o guzel mımarlık anıtının musluklan koparılmıs, su yalakları eopluk, ya da esrarcı barınogı Fakat öaho korkuncu da var Cesmenın topragı otopark olarok kullanılmaga baslandı Agacto koskoca bır tabela, otoparkın yasa'ara uygunlugunu belgehyor «Istanbul Beledıyesl Otoparkı». Mımar Mehmet Aga'nın 1732 de ozene bezene yaptığı o guzelım anıt ceşme, copler ve esrarcılar yetmıyormus g.bı Beledıyece otopork kohyalarına kıraya verıldı Bu son durumdan Istanbul Beledıyesı'nı borumiu tutmak hlc bırseyı değistırmez Zıra bu dıs gercegın altındo yatan daho derin ve daha acı bır gercek var: Duyarhgı kutleşmış aydın kesımı Bu «Tophane ceşmesı olaymnın geçtlgı yerden sadece bır kaç yuz metre otede Guzel Sanatlar Akademisi var O guzel Sanatlar Akademısınde asıstonlar, docentler profesorler var Mlmarlık, heykel ve resım bolumlerı, hatta sehırcllık kursulerı, enstıtulerı var. Bu asıstanlar, docentler profesorler her hafto en azından bır kez olsun Tophone Cesmesı' onunden gecmezler mı 7 Gecerler de 1732 de ozene bezene yapılmış blr rrımarlık anıtının 1979'da çopluk esrarcı yuvası Beledıye otopark'ı dıye kul!anıldıqını gormezler m ı 7 Gormez olurlar mı* Btzım gorevimiz Akademi yapısmın dort duvorı arkasında genc kafolara bılım ve sanat doldurmak, bundan otesı bıze dusmez dıyebıllrler m i 7 Dlyebılenler bulunocagını sonıyorum Yoksa, 'Beyefendı doğuştan mımar' yaltaklanmasıyla o sona suruklenmez ve duyarlıgı kutlesmiş aydın cevrelerın bunalttıgı gencler, ıtKarsıt goruşlu» yokıstırmasıyla polis bultenı konusu durumlarına Itelenmezdi Sn Turkmenoğlu SAMSUN <S Al Olay > k'tobın Yemgun Yaymları Agnhefendı So' Uca rian 8 5 Ankara, odresınden snğ!ayobıl!r=.ınız BİR İFLÂSIN BELGELERİ Sağcı partılerle onların dumensuyundakı basının «bu hukunıet gıtsın» ısterısı her geçen gun artıyor, yenı boyutlora ulaşıyor Boylece, Turkıye nın bırtakım donemeçlerden geçtıgı su zoman dılımı, «sag' ın akıbetmni belırleyecek oluşumlara da ıvme kazondırıyor Ve cok yuzlu sağ'ın icyuzunu tanımamızı saglıyor Bunun somut orneklennı g*c«n hafta sag'ın sıkıyonetım uzatılırken ve Genelkurmay Başkonının demecı karşısında takındığı tavırdan ızledık «Görünmeyenin rüyasını görmek»! Demırperde uşagı yaza" ar şunu lyı bılsınler kı yann o koselerden bı r b r sepet.enıp yerlerıne Sovyet yazarları getırılece; Adına demokratık derılan sahte ku ru/uşların başkanları da oyle Dernek yonetıc lerı de oyle Sırayla gtdıyoruz Iş pıromıdın tepesıne gelınce haydni. planlamgcılara do sepet havası TRT kadrosuna aa sspet havası A lah Bakanıar Kurulu na oo sepe' havası calınocnk gunler gostermesın Zıra b'r aaiT sonrası «Gule gule Kerenskndır ( «Blzım Radyo» aenen kurranda merkezı artık gelıp Ankara ya kurulmalı TÖBDER'ın, DISK ın yermı Dogu Almanya dakı bılınclı orgutler aimalı Dış olım dış satım bır prezıdvum kontrolundan gecmelı Bız komunıst de olsak, vme bjgunku zevat yonetmeyecek mı u'keyı 9 Yanı o reı mm de cılkı cıkmayacok rnı"3 Oyleyse buyursunlar efendım Rauf TAMER (Tercuman 26.21979) dusuncelanm btnlardan baret Pek coklarının, hele dıllerınden «Kultur amperyalızm » aenen şeyı duşurme/enlem bu duşurcelerı de Da/laşmadık orını gavet ıy bıl yo r bm Pcylasmasınlar onemı yok onlarla bemm aramdokı fark şuroda Onlar cevreler'ne bakıyor '.e gcduklerı karşısında soruvor ıNıye 9 » Ben ıse cevreme bakıyor ve gorbnmeyenlerın rüyasını gorjyo'UT «Nıye oırrasın'?» Ne|ot MUALLIMOGLU (Ayrıntılı Haber, 28 2 1979) Ağababaları... Yukarıdakı yazı, aynı zamonda MHP ye «ulkucu mu halefel»ı tımgelıyordu Şimdı d« 1 mart gunlu AYRINTILI HABER'den sozde bır guımece yazısı Gercekte Ahmet Gunar'ln bu yazısı «ulkucu» sanıkların agabobalanmn da yakalanması gerektıgım vurguluyor <Radyo Te'evızyon Tatara Tıtır nın gecen gunku p r og r amtnı seyrettınız m ı 9 Kactıysa yazık Muthış bır şeydı 16 17 18 yaşlormda uc cocuk son ya rım as'rdır Istanbjl Ankara Izmır ve cumle vılayetlerımızdek faılı meçhul cınoyetlerı kendıler nın ışledıklerını ıt raf ettıler ı. ' Bu arada Istan b j l un ışgal yıllarında zavallı Hrısantosa yakıştırılan bazı cır o , e t ' e m de bu çocuklar tarafından «sag eg lım'ı» bır sekılde ısleiaığ kanaatı oneinlı cevrelerae yayı ma/a bosla aı ı ı Nasıl da yakaladık ama şu sag goruşlu ke r ataıarı CıkardiK ekrona, anlattık, tesnır ettık » Yandaşlar ofsaytta! Kimı sağcı yazarlar Sıkıyonetımın uzatılması sırasında uc sagcı partımn aynı dogrultuda oy kullanmoyısları uzerınde durdular v* bunun «hukumet gıdiyor» gurultusuyle nmoral» verılen yandaslarda duş kırıklıgı yarattığını belirttıler. Orneğın 27 şubat gunlu YENI ASYAda Yusuf Demır «Bun larla mı?» baslığı altındo soyle dedı: tHertıalde MSP ıle MHP bündan bo^le hukumetın duşmes ne ılg lı olarok Adolet Partısı nı kolay kolay suçla•na hakkını kendılerlnde bulamayacaklardır Bıze kalırsa, yı ne suclomaktan gen kaltıczlar, yısı rr 1 agızlarına pamuk tıkarlarsa belk ılerı gen konuşmaKtan kurtulurlar ve sık sık tutarsızlık orneg. vermezler ' . . ) Ister ıstemez «Haclorı cıktı» demek durumunda kaiiyoruz Hocı gorunup Hoc cıkarmak. buna denır her halde dıye duşunuyoruz Bılmıyoruz acabs yanılıyor muyuz'' ( • MHP de son oylamadan once îSıkıyonetım bu hukumet ıle yjrumez» tarz,nda bır goruş beyan edıp yayın organlama «Muhalefet aleyhte o/ verecek> gıb s nden mansetler attırdKtan sonra anıden CHP den \ana çıkıverıp kendı yandjşlarını ofsavtta bırckıverdı MoşşaMah nazor aegmesın bu anla/ışa 1 " Daha ıkı hafta once «Adalet Partısı bu h j kjnetı duşurmuyor» dıyerekten ıst srrarcı ık vapıp ta'af r ta larının AP lı secmere rıucum etmesı ıç n takt>k verenıer ne rede 7 » Ticaret Bakanlığından Tıcaret Bakonlıgı Standard zas\o>' Da resı Bcşkanlığı lller Orgutune sınavla 1 Istanbul ve Karadenız Bolgesı IVacat Başkontrolorluklen ıle Kontrolorljclennde calıştırıimaK uzere Kontrolor adayt 2 Istanpjl ve Izmır Tıcan Tahutler ve Standardızasvon Laboratu^a r mda calıştırılmak uzere Kınvager 3 a) Irmır Pamuk Basecsper! gı ve Ege Bolgesı Pamuk Kontrol Merkezlennde cahstır.imak uzere bı ArJana P C ^ U K Basoksperlıgı ve Cukuro^a Psniuk Kortrol Merkezlerınae çalıştınımak uzere, eksper adoyı. alınacaktır 4 Sınavda oasarı gostererek ışe aiman adaylara, 657 Sayıiı Yasa hukumler ne gore ucret odenecektır Snova gırebı mek ıcın A 657 Sayılı Dev'et N'emurları Kanunu'nun "327 Sayılı Kanunla değışık 48 ıncı maddes ndekı Genel şartları taşımaK B 301S Sayı'ı Korunun 16 rraddesı geregınce en az Lıse veya oengı Tıcaret Lısesını Fakulte veya Yukse< okul bıt rm ş o ' r o k (KiTyage'ler ıcın bu dal ıle ılgı ı Fakulte ve Yjksek okul b'tırmıs olmak> C Sınav gunuTce 30 yasını btırmemış o m o k D Kont r o or ve Eksperltk nızme'lennın ozellıgı bakiTıındon Kor.trolO'iyk ve E^sosrliK Kaorold'na y o n z erkekler almccoğıncan er'ek jda,lar oske k goıevını yapmış olmak E Sınava gırecekler DU konudakı d leKce'erm nufus kâğ dı orneğ' le oğren n ve askerlık terh s belgelerını üe eklıyerck en gec s ıavın laplacugı gurden bır gun evvel Istarbul ziw ve Aa u ra Bolgs Tıcaret Mudu ukleme vernelerı. gs r ekmek;eo ' F S'navlor 1 istcibu Bolge Tıcar » Mudur uğunde 23 Mort 1979 Cuma g u i u soat 9 da 2 Adana Bolge Tıcare* Mudur ugunde 23 Mart 1979 Cuma gunu saat 9 da 3 Izmır Bölge Tıcaret Mudürluğurde 3C Mart 1979 Curra gunu saat 9 da, yapılacaktır I gılılere d u ^ r u l u r (Basır 12066) 2031 «Akıncılar Ordusu»ndan... .. Cuma namazından cıka r ksn faşıst ulkucü haınler tarafından şehıd ed'"en kardeşımtz Metın Yuksel e Cenab Hak tan rahmet dılerken kozmopolıt ırkcı faşıstler tarafından şehıd ecnlmıstır sozde musluman dryo gectnen ulkucu, ırkcılar, ABD Lşaklan tarafından . duzenın paralı askerlefl torafından kahpece tuzağa duşurulup . kaüeşçe şehıd edılmıştır Kozmopolıt nas/onol sosyalıst, ırkcı faşıstlen nefretle iönetlıyoruz Şehıdımız© rahrret, aılesıne ve buyuk akıncılar ordusuna bassağlığı dılenz «Boşsağlığı» ılanlorı (Mıllı Gazete, 1 3 1979) Çelişki yumağı Şımdı de Genelkurmay Başkanının demecı uzerıne yazılanlardan bırkac cumle TERCUMAN'ın Ah met Kabaklı sı 1 mart gunu soyle dedı Geneikjmay Başkanı gerek lı olan konusrnasında, «es>gj dum» denılen cırkın kel meden hepmız gıbı ve ordumuz adına t ks ndığını ortaya koydu < * Kenan Evren'ın haylı gec kalmış da olsa bu sozle'nden ve aynca sıkıyonetım haKımlerı ıle savcıları hakkınlerı ıle savcıları hakkmda gosterdığı «Husnusahadetten» son derece memnunuz » Rauf Tamer, aynı gun, aynı sayfada şunları yazdı«Her fırsatta 12 Mart'ı sa belı bır devr o arok gosteren ve ışkence ıddıalcından ban seden asırı sol, Kenan Pasanın Du denecıyle resmen rak I'IK kazanmış, cumlelerı eibette nolmcı kesen g bı kend.na yoitmuş TRT ıse demec n hemen ardndon sankı b r yeşıl ISIK gcrmuşcesıne y ce ... Ey ehli vatan!.. «Millı Mucadele» gunlerınde olduğumuzu ılan eden AP bildirisıne paralei olarak bırçok sağcı kalem «Kal kın ey ehli vatan» kıskırtmasına hız vtrdı Ornegın 26 subat gunlu HERGUN de, Cağrı Alp Kara Imzalı bır yazıda şoyle denlliyordu. «Hala susu acak m dır 9 Irzımıza gacllmek ıstenmek'edır, nalım z gasp edhmek carm,za kast edı'me«; ıstenmektedır Bu g dışe «dur» dıyecek bır yetkılıyı yıllar oncelerı bır kadm aramıştı «Kalk ey ehlr vatan» dı/erek Şımdı Den bır erkeğın boylesıne gur ve tok ses la haykırmosını beklıyoruTi Kalk ey uyuyon bahtım Kalk ve senın ırzına gecmek ısteyen ere hak ettıklerı cevabı ver1» AP sozcusu SON HAVADIS te 28 subat gunu yer olan Gungor Yerdeş ımzalı yazıda ıse şu cumleler vardı: «In^anı dslırtıp bogon bır sınışın tımsalı OITIUŞ bu şehır Ağzını açıp, tek kelıme edenm bulunmadıgı bır şehır bu . Al sano Yumrugu halâ yıvor, tokat halâ suratında donup bır cıft lâf etmıyor Res men alay edıl>yor. resmen tuKuruluyor da cekılmış bu Istonbullu ho'c koldırıma yol venyor boyuna ( ) Demır ass nı alınır ele demır carık mı gıyılır yo<so duşulmelıdır Anadolu nun tekrar vollanna Ve bu yolun sonunda bır (er ken söcım) olmalıdır Hem aa vdkıt geçırmeden Bu sonbaharda » Sanık yavrular Ve butun bunlar yazılıp cızılırken ya «ulkucu» sanıklordan hiç soz edılmıyor. her şey solun uzerme yıkılmaya çalışılıyor, ya da duzınelerle adam oldurduklerı hıcbır kuşkuya yer bı rakmayacak blcımde ortoya cıkmıs katıller, «ulkucu sanıklar» korunuyor 28 şubat gunlu ORTA DOGU'dan, Necdet Sevınc'ın «Selımıye den ızlenımler»ı. «Yıllaraan berı goremed.ğt mız goruşemedığ mız dostlarıimız), ulkudaşlariTiız, muca dele a'kaaaşlarımızla doluy du Se'ımıye nın korıdorlan C > 15 16 1718 yasındakı gençler ke epcelerle de bırbınne bağlanmış. başıarına sayılarınca nobetç dıkılm.ştı Loş korıdo r ıarda mıgfer ve makınolı tufeK ramlusundan oluşan b'r sı uet bel rmıstı Bıyıgı terlememış co cuklar vardı ve s luetın berı sınde o/un çagınao sanık o rıuş yavrular vardı. ( ) B J gençlerın hayatı bu kadar ba sıt gorjlmemelı. boylesıne u mursamazlık olmamanydı Ben ona ınanıyorum kı. tjtuklu u kjdaslamıız her sevıyeden ie r kesın Igıs'ne susamıştır II gı gostermeye mecburuz on ara Avukatıa r ı/la davaiarıyla mahkemeler ve her turlu problem erı/le ugılenmsge rrecburuz » 12 Mart özlemi Sıkıyonetımin uzatılacağı gunlerde sagcı bosının genış bır kesımi «Sıkıyonetım demokratık olamaz» goruşunu savundular ve fasıst terorden yana olduklarını açıkca belirttıler Bunloro da bır ornek. 24 şubat gunlu SON HAVADIS te Tekin Erer'ın yazdıklorı fEşgudumcu Ecevıt askerı s <ı lleştırmek ıstemektedır Halbukı asker her yerde askerdır S v 1den mutloka farklıdır Davranışları sertlıgı gerektınr Ondakı baslıca fıkır sılâhtır Nıtekım Sıkıyonetım 12 Mart donemınde cok basarı'ı olmuş ve temel kaynaklaro ınmıştır Eger Ecevıt Af Kanununu cıkarmo saydı anarş stler bu kador a zomazaı Adı uzerınde Sıkı /onetmni O n j gevsetmektense toresını, ananesını yıkmaktaisa kaldırmak daha fa,daiı olmaz m ı 9 » azmıs oznnış, azmıştır » • On y Idır sıkıyonetırrın lafına tohammul edemeyen er. ş md neden bırdenb re sıkıyonetım sevdal sı oluverd'ler. orası pek an'aşı madıydı. . Demecın'zden sonra anlasıldı e'endım » 1 mart gunu SON HAVADİS'te Gjngor Yerdeşın yazdıkları «O'general Sa/ın Evren, sı k /onetım u/gu amasını ele alma/a ve <baş komutan^ın ken oısı oldugunu kamtlama/a çaI S3 i hukumetın başına, net ve kesın b r cevap vererek bu havaller n ne kadar geçesız vs ne kadar tehl kelı oldugunu be 'ırtm st r » Aynı gun, aynı gazeted« Atilla Onuk ıse şcyle dedı: «Mıllı Guvenl k Kurulu bıldı ' sınden sonra, Gene!kı.rmay Başkarı rın yay nladığı de Tiec polıt k a r n cok dıs rda ve ustunde kolnası gereken bı kı tarafSıZ de\let rruesse sesını zedeley cı nıtelıktedır » ACI KAYBIMIZ Sı^as tucccrla ndon sevç, I ancam a e bu<L.gurıjz A.LÜTFÜ HARAÇÇI 5 mart 1979 gunu vefat etmıstır Cenczesı 7 mjrt 1973 carsamba gunu ogle namazndan sonra Sışlı Camıınaen kadrılarak KczJu aıle mezarl gmdo toprago yerııecektır Allah rahmet e/lebin i Yegen ADNAN HARACCI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog