Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

• Sahıbı Cumhurıyet Matbaacılık vo Gnzeteulıl TAİp adına NADIR NADİ • Genel Yayın Muduru OKTAY KURTBÖKE • Soıuııılu Yazı işlorı Muduru CETİN ÖZBAYRAK • Bcı^an vr Yayan Cumhurlyet Matbaacılık ve Gaze tecıhk T A Ş , Cüqaloqlu Turkocagı Cad No 39 41 • Posta Kutusıı <Mb ISTANBUL Telo on 28 9/ O T CUMHURİYET B A Î I N AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHUT EDER • BUROLAR Ankara Atatuık Bulvarı Yener Apt Yenışehır Tel 17 58 66 25 b7 01 • IZMIR Halıt Zıya Bulvarı No 65 Kat 3 Tel 25 47 09 13 12 30 • ADANA Ataturk Caddesı Uğurlu Pasaıı Tel 14550 1973J ABONE UCRETLERI AYLAR Yurtıcı Yıırtdışı 1 3 6 12 105 315 6301230 180 540 1 080 2 180 I T AKVI M I | I 6 Iklndl 16 H7 MART 1979 Gunsş 7?6 Imsok 5« Utak postası ıle a.ruplarına gore gor« ıır ıırnk urrelı ayrıca alıııır Aksam iqor> Ûflle 13 25 Yatsı ?0 35 ıt ve 3 saytalar (banlmıı) Dovam sayfası (santlmıl llon uyfalnıı (santımı) Istanbul baskısı (saniımı) Ankara bask sı (santımı) Ölum Mpvlıd Tobekkur I') a ılııııı) Nışan Nıkah Evlonme Doquın 1/ ır Acinnn baskısı (sıutımı) 0 Lıra 1b0 100 600 600 50 Anarşi ve terörün fBostarnfı 1 Scıvfndn) mesinde kaynağını Anayasa ve yasalardan aian yetkllerlnı aziz vatandaşlarımızın ve yuce mllletlmlzin yararlarını on plan da tııtarok hlç bır slyasl goru şe bağlı kalmadan sadece Dev l*t Cumhurlyet ve Ataturk ılke lerınln korunması Istlkametinde kııllanmıştır Komutanlık gorevlnln bundan boyle devaın cde ceqı surede de aynı şekilde uy gulaına yapılacaktır 2 Hangı sıyasal egılimde olursa olsunlar bııtun oğrencı lerın aynı çatı altında ve huzur ıçınde ogrenimlerlni surdurebil melerı ıçın oarenım kuıumla rında gereklı tedblrler alınıııış tır Komutanhgın 3 şubat 1979 gun ve 12 numaralı bıldlrıslnde de açıklandığı uzeıe yonetlci ler tarafından alınan tedbırle re ragmen ogrenım ozgurlıifju nu hedef tutan eylemlere engel olunamıyacağının anlaşılması uzerlne en serı vasıta ıle gu venllk kuvvetlerı haberdar edı lecektlr Okullarda bır kısım ogrencılerın sııııflara sokulma ması dahM moydana qolen en gelleme olaylarının gızlendigınl bılen oğrencı velileri bu husu Su ıvedı yazılı veya sozlu olarak guvenllk makamlarına ılettıklen takdlrde ve bu ıddıaların doğru lanması halınde olayı haber vermeyen ılgll, ogrenım kuru mu yonetlcllerı hakkında 1402 sayılı kanun gereğince ışlem yapılmakla bırlıkte anılan kurumlarda aksaya n ogrenım ozgurlugu guvenlık kuvvetlerince derhal ve kesln olarak sagla nacaktır 3 Sıkıyonetını bolgesınde haklarında yosaklamalar uygu lanan bazı gazete ve dergılerın degışık Isımlerle yenıden basıl dıgı ve yayınlandıgı ogrenılmiş tlr Komutanhgın 9 10 ve 11 nu maralı bjldlrllerı ıle odları açık lanan 14 gazete ve deıgıye lla veten haklarında dıger sıkıyo netım komutanlıklarınca da ya saklomalcır konulan ve ıclerın de Islm deglşıklıgı ile yeniden basılanları da bıılunan «Halkın Kurtuluşu Yolıında Genclık Dev rlmcı Gençlik Dev Genç llerı Cı Yurtsever Genclık Lıseli Gençlik Sureklı Devrını Bagıın Sız Turkıye Gonç Işçi Kıtle, Guney, Genc Arkadaş Kon, G»nc Öncu, Genc Sosyallst Devrlmci Demokratık Gençlik, Devrimcl Mllltan Gençlik Hal kın Bırlığl Partl Bayragı Den ge Kawa Empâryallzm ve Olı garslye karşı Devrımcı Genc llk Emeqın Kuıtulusu Yolunda Işık ve Devrimcı Mılıtan» ısımlı gazete ve deıgılerı de Adana Kahramanmaras Gazıantep Urfa lllerı sınırları ıçıne sok mak basmak dagıtmak sat mak ve bır ypre asmak 1402 sa yılı sıkıyonetlm kanununun 3/C maddesı gereqınce sııresız ya saklanmış olup akslne hareket edenlsr hakkında anılan kanun gor*qınce ışlem yapılacagı dııyurulur » TRT (Baştarafı 1 Sayfada) cıkmıştır 1979 Eurovızlon Şar kı Yarısmasıntn Kuduste yapıl mcsı ve bu yarışmaya Turklye nln katılmasına gsıek devletl mlzln bu polıtikası gerekse, A rap dunyasındakı yenl gellşme lerın ışıgında uikemızln dış ilışkilerı yonunden bir deger lendırmeyı zorunlu kılmış ve bu ncden ıle 19/9 Eurovlzlon Şar kı Yarışınasına katılmanıa kararı alınmıstır TRT |urısının ve halkın takdırlerinı kanıllayan oylarıyla ulkemızı bu yarışmada başarı ıle temsıl odecsğl saptanan Maria Rıta Epık va arkadaşları ulkomızı ve Kurumumuzu yurt dışında bu yıl ya pılacak bir başka yarışmada tenısll edeceklerdlr » ANKARA ( a o ) Turki /e Gumhurıyetı emekli sandı gı nın ışt rakçı memuriara v&ımekte oldugu kredı mık tariun 1 rnart 1979 larıhın den ılıbaren yaklaşık yuzde J J ıle 14 arasında artırılmibtır Emekli Safldıgı Genel Mu duru Orhaıı Arıkan dan alınan bılq yc gore yenı uygılamay la bırıncı derecedekı bir me muıun borc alabılecegı mık tnr yaklabik yuzcle 33 oranın du ortlınlarak 3T bın 576 Iı rüya cıkarılmışlır 12 ve 15 (ierorfidekt memuılorın alabı loıeklerı kredı mlktarında ıse jayloıuııı yu/de /'l luk artışla dokuz bın 576 I ra olrnuştur Arıkan Emekli sandığından daha once borc almış me ıı urların yenıden borc ıstemın cle bulunabılmelerı ıcm «^kı borclcırının en az dort aylık takbltını sanclıga ödemib olma luıınııı qtreklıqını bıldıımıştır Yenı odeme koşulları vs faız orunlaıındu bıı degısıklık ya pılmadıgı bıldırılen yenı uygu lumcı uyarınca afet halınde borç alınan paro mıktarları ıkı kat arltırılncaktır Emekli Sandığı'mn memuriara verdiği kredi artırıldı Ankara'da 4 banka dır Soycuncıılar drıha sonra bcın kadan cıkarak 06 AU 4İ>J pkı kah beyaz Murat marka bır luk sıye blnmışlerdır Soygunculor so? konusu araba ıle kacarlar kan Selanık Cadde9fne teıs yoldon gınııışler ve bu oirada tralık sıkışmıştır Bunun uzerı ne bovguncular arubayı leık e derek kucmaya ba^lcımijlaıdır Eoyrjuncu'aıdan ıkısı Bukanlık lardakı Mıllı Egıtım Bal anlığı onundp gorcvlı ek plerce c lah ları ıle bırlıkte yakalannııckır dır Selanık Caddesı nde bıı a kıları tcıksının ıçınde bır olo ınalık tabanca ıle bır adet as kerı yapı savunma el bombası ele geclrılmıştır Ucuncu soy guncu ıse olay yerınde suç ale tı le yakalannıştır O'omob'lın şoloru Alı M de yapılnn arnmalar soııında yakalanaıak go/altına alınıııış tır URFA Kımlıklerı belırlpnı» meyen 3 kışı Urfa Egıtım Ens tıtubune gıtmekte o an Alı Ütır muş adlı oqrencıyı Haleplıbah çe mevkıınde tabanra/la yay lım atesme tutarak oldıırmus lercJır Oldurulen oörennnın sağ qoru n lu oldııgıı bıldırılmış tır TRABZON Cumhurlyet ma hallesındekı lskendt,r pasuıın da uzerlerı aranmak ıstenen bır grupta bıılunan Trabjon Yurtsp/er Yuksek Ogrenım Der negı u esı ve KTU ele Hrık bolu mu ogrencılerınden Sezgın Alp oguz kacmak ibterkon aya^ın dan vurularak yol alannıştır Polıseıe ates eden Aıpotjuz hastaneye kaldırılmıştır YYÖD de yapılan aramada yasak ya (Baştarafı 1 Sayfada) yıı lar bul ınmuş ve Dernek Baş kanı ve KTU makıne bolumu oqrencısı Hayrettın Sonsuz ve * > arkadaşı gozaltına alınmış tır ISTANBUL Fatıh te Nevşe hıı ı Ibmhıııı Pava Cadrlesı nde 24 sayılı eıkek berberıne on cekı geoe kımlıgı bılınmeyen kı şıler tarafından patlayıcı mod de atılmıstır fıkret Kıvanc a aıt bpıbere atılan patlayıcıdan bır oiıre bonra uynı roddede bıılunan Ozkaradenız Taksı Du rugı da kurşunlonmıştır Tak i>ı Dıırüyında bekleyen surucu lerdan Yavuz Soylu ı e Meh ınet Çotınbay kurşunıarla hafıf o arak yaralanmışlar ve ayak ta yapılan tedavılerınden sonra taburcu odılmıçlerdır • Deulet Bukunı ve Başba kan Ycırdımcibi Orhaıı fcyuboq Iıı du i V ayelte Islanbul Valı sı Ihsan Tekın ve Cmnıyet Mu duru Ha/rı Ko/akcıoglu ıle bır toplantı yapmıştır Edınılen bılgıye goıe Devlet Baka ıı ve Başbakan Yardımcı sı Orhaıı Eyuboglu Valı ve Emnlyet Mudurutıden bır sure oncp meydana gelen 15 mıl yon lıralık so/gun ıle ılgılı bon gplışmeler ve bugun Inter Contınenlal ote ınde basiayacak olan Islam U kelerı Denız cılık Hukuku Konferansı hak kındo bılgı almıştır • Ulkuculerın barındıgı Nevşehır oğrencı yurdu dun tamo nıen boşaltılmış ve burayu as ker yerl«şmı&tır Npvşehır oğ rencı yurdunda kalan ulkuculer le Vakıflar Yurdunda kalan A kınrılar arasında geçen haftn catı ma olmuş bu arada Akm cılar Demeqı eskı Başkanı Me t n Yuksel de camıden cıkar kerı ulkuculer tarafından vuru lorak okluıulmuştu OLAYI ARIN &RCEK (Baştarafı 1 Soyfada) sorununu uluslararası forum lara goturmekten vazgscmasi nın bır gundem maddesl olarak benımsenmesinı Turk larafı ıs temektedır Ankara da Dışışle rı çevrelerınde dlkkatl çektn bır başka hosnutsuzluk kaynagı cıa VValdheım ın gundem maddesinde yalııızca Rumlarm «Insancıl» sorunlarının yeral mış olmasıdır Turk tarafına gore bu bır eksıkllgı oluştur makla ve gundemde Rumlarm yanısııa lurklerin de ınsancıl soruıilarına yer verılmelıdlr Tuık tarafında belırgınlesen egılımı şoyle ozetlemek olası dır Üzunde Amerıkan onerıle rınden farklı olmayan Wald heim gundemlne yukarıdakı ko şulların eklenmssı kaydıyla Turk tarafı toplumlararası go ruşmelere hazırdır Maroç ın oıigoruşmelerde ele alınması konusunda Rum yonetımi ısrar ettıgı surece de Turk tarafı nın buna «evet» demesl kesın lıkl» beklenmlyor Şımdıllk Turk tarafında tıkanıklıgın aşılabılecegıne ıllşkın pek bir lylmserllk dlkkatl çek msmakte ve dugumun çozul metl yolunda adımlorın goıulebllmesı Içln daha zamana ge rekslnlm duyuldugu surekll vurgulanmaktadır *** GÖZ LE M (Başlaıafı 1 Sayfada) mlsler sonunda dağıtım Işi yuzde kırkboş Indlrlmle MHP" lılerln oluşturdugu «Anda» ş rkstlne verllmlştlr 17 2 1975 tarihınde Dıyanet işlerln n bulun yayınlorı Anda şırketlne verılmıs bulunuyor ve bu yayınlar Alpaslan Turkeş In Agah Oktry Guner m Necdct Sevlnc In kı taplarıyla bırllkte kııkbln koyun imamına kadar ulaşıyordu MHP hlerden oluşan Anda şlrkotıylo nnlaçıp bu şırke te koy ımamlanna kador ulcışmas nı saglayan Dıyanet Iş lerı borumiıılarını da taınmak Ir.ıersıiilz lıeıl 3ıde Dr Lutfı Dogan evet Dr Lutfı Dogan Ecevlt hukumetının Devlet Bakanı Lulfı Dogan, Tcyyar Altıkulaç, Evet Tayyar Altıkuiacl Oiekı sorumluların adıcııı da şoy le Mehmet Kervancı M Salm Yeprom Samı Uslu Adamlar nasıl orgutlenlyorlar? Işte boylo orgutlenlyorlar Kımlo'den yararlanıyorlar? Ecavlt hukumstlnln Devlet Bakanl.ğına getırdigı Dıyanet Işlerl eskı Başkanı Dr Lutfı Dogan lardan ve Dlyanet lalerl Baskanlıgına oturtulan Tayyar Altıkulaç larcla ı Anda sırkptı ıle Dı\anst işlerl Baskanlığının aniaşmcibi Dıycınet Işleıı eski Başkanı Doc Dr buieyman Ates zamanında 13 197/ tarıhındE tsshedılmlştlr Şımdı bir CHP Mılletveklll ya da Sonator yazılı ya da sozlu bır soru onergpsl veıse de bu şırketln Dlyanet Işleıl Başkanlırjı yayınlarının dagıtımını nasıl uzerlne al dıgı şlrketın bu dagıtımından na kadar para kazandığı, ne kadar vorgl odedigl anlaşılsa lyl olmaz m ı 7 Devlet Bakanı Sayın Dr Lutfı Dogan bu konunun ay rınt sını once Sayın Eceut c sonra da kamuoyuna açıklar mısınız 7 «Nicın"'» dlye sormayınız sak ıı nıçln olacak'' Allah rızusı ıcın Prof. Ersek Alman Hastanesi Bashekimi oldu İran'da yedi • ) (Baştarafı 1 Sayfada) ğıtı'nrngını soylem 3tır OLAYIN GELIŞIMI Iran Gecıcı Devrım HukumeMarıa Rıta Cpık ve arkadaş tlnre \0 un o^ n y 9 laıının Kuduste yapılacak 1979 idam edllen generoller şunlarEurovısıon Şarkı Yarışmasına dıı I r I Mı LC ııs (€o ı ı en katılınaması karanna yol acaıı mahkeme başkanı) Alı Ekbsr gelışmeler gectıylmız gunlerde Ya7dıcerl (Meşhed Valısı) AhDışışlerı Bakanlıgının TRT Ce mst S«yıt ALadı (Tebri7 eskı nol Mudur ugune gonderdıgı Valısl) ve Abdulloh Hacınuri bır yttzı ılf» boşlamıştır (askerı mahkeme e"»kl bfışkaDısıvlerının yazısında 359 sa •rvı) bunların yanı";ıra Kasar yılı TRT Yasası nın 18 madde hapishonesınln eskı muduru AP' sıno gore Kurunı un dış ıliş brıy Mansur Zamanı eskı par kılennde hukumetın dıs polıtı lamento uyelerınden Sallar Car kası doğrultusundo hareket et ve SAVAK ın baş ışkence uımesınııı yasal bır zorunluk ol maıı C haııqır larık da kurşuduğu belırtılmıştır TRT Genel na dızılmışlerdır Mudurluğune gelen yazıda HALK OYLAMASI Turklye nın Kuduste yapılacak Dıplomatık kaynaklnr halk yarışmaya katılmasının Turkı oylamasının 30 martta yapıla ye nın Fılıstın konusundakı po cağının acıklarımasını «İran ın lltıkasına aykırı bulunduqu vo kısa surede dengeye kavuşabibu durumda yarışmaya katıl leceğının bellrtısı» olarak yorum mamanın terclh edılmesının lamışlardır gerektıgı belırtılmıştır SAVUNMA SOZLEŞMESİ TRT NİN TEPKİSİ Ingıltore nın askerı dış satış TV Daııe Başkanı Yılmaz larını duzenloyen uluslararası Dacjdevıreıı konııya ılıskın so hızmetler şubesının yaptığı ışler ruyu «yorum yok» •?eklınde ya den yuzdo 00 ınl Iran a yoneltnıtlamibtır Edınılen bılgıleıde mış o'duöunu belırten yetkılıler TRT nın 13 bın Isvıcıe Frankı yenı Iran yonetıcılerının ABD yatırarak katılınak ıstedıgı ıle olan savunmcı sozlesmolerm 1979 Rırovısıon Şarkı Yarış den sonra yakın bır gelorekte masına 1980 yılında «katılaInglltere yle ola n bozloşmelerın mama durıımunun» soz konusu de fefeh edıleregıne lnanıldıgını Olduğu belırtılmlştır vurgulamaktadıılar TRT Yonetım Kurulunun bu Daha once Gunoy Atnka \a yonde bır knrar verrriBdıgı TRT yapılacak tum petrol batışları Genol Muduru Cengız Taşer ııı nın sureklı olarak durdurulaca Ise kararı yonetım kurulu uye ğını acıklamıs olan Iran gecıcl lerının bllgılsnne bundugu oy devrım lıukumatı yenı bır acıkrenılmıştır lama dalıa yaparak «ıık ayrımı polıtıkasını en kOyu şeklı/İ8 uygulayan» bu ulkeyle dıplo matık ılışıklerın de kevldıgını duyurmuçtıır Ancak ce^ıt lı (Baştarafı 1 Sayfada) dıplomatık kaynaklar durumda AKUiyakıta yapılmabi bekle kl gelı^meleı knrşısında Guney nen zamdan sonra Izmır de pı Afrıka nın «son /anıanlarda yo yasanı suı*ulm< k uzere depo landığı one surulen 150 ton gun ham petrol stoku yaptığı nı» ılerı surmekledırler benzln stoku ele gccırılmıştır Bu arada Iran gecıd devrım Karşıyaka Emnıyet Aınırlığıno hukumptı bir acıklama dcıha baf,lı okıpler a dıkları bır Ihba yapmış ve 19^3 yılında Şah a ıı degerlendırmek uzera Meno karşı bır darbe ynpan anrak nıen Jandarnıa Bırllgınden de bır sure sorıın CIA (ABD Mer \ardım alarak Tu/la yakınla kezı Haberalma Orgutu) tara rında bıılunan Dagas tersane fından duzenlenen bır karşı slnı basmışlnıdır darbeylft duşıırulen ve 12 yıl Öte yantlan Turkıye Petrollo onre de ölen pskı Başbnkanlar rı Anonım Ortaklığı izmır Rnfl dan Mııhammed Mu&oddık ıcın n»nsınde 63 bın ton ham petrol bır anmo torpnı duzenlendlgını stoku bılundugu tum unıtele behrtmıstif rlnın de taın kopasıte ıle calış IRAN A ET SATACAGIZ tıfiı acıklanmıştır Iran a et ıhrat ulı konubiında Yunanlstan darı 65 bın tnn calışmalar yapıldıqı bıldlrılmış fuel oıl saglandığı bıld rılmls tır Konuyla ılgllı bır acıklama tır Yunanıstan dan Renoult kre yapan Et ve Balık Kurumu Ge dısl çerçfvesınde saglanan fu nel Muduru Muammer Bulent el oll ın ib bın tonluk bolumu Bırol Turkıye nın Iran a onar Izmır Alıaga ya boşaltmıştır 40 bın tonluk bolumunun ISP. bu bın ton sığır ve koyun etı ıle 100 bın baş canlı koyun ıhrac qun Ipraş a gelmesı beklenedebıleregıni soylemış plan moktedır lanan ıhratatla ılgılı koşulların Bu nrada Irak tan saglanan Iran dan alınacak revaplardan 5 bın ton ham petrolun ı&e Ata sonra kesınlık kazanaca<5ını bıl tankeıı IIP bugun gpleceğı ıta dırrnıştır de c lılını tır Istcınbul Habar Servısı Hay dcupasa Gogus Cerıahısı Mer ke/ı e^kı Bashekımt. Prof Dr bıyaını Ersek clıın Istanbul Al nıan Haotanesındokı başhpkım Iık qorevıne başlamışlır Prof Cısok bır «ure once Tam Sure r Ya a'5ina ılışkin olarak Snğlık Bakanlığıyla aralannda cıl an cjurus ayrılığı nedenıyle başhe kın Iık qorevınt)en ayrılmıs ve emeklılıgını ıstemiblı Prof Ersek yenı gorevıne baş laması nedenıyle bır toplantı du /enlemıs amaclarının kflr sart lan n olmadıflını so" pyerek "Hastanede kapalı kalp rtn^ar v» akclğer amellyatlari'uıı \a nısıra G ay 1 yıt ıclnd»1 acık kalp amellyatlarını da r alıatlık la yapablleceğlz Hattane boy lece Turktye'de llk kez acık kalp amellyatı yapan ozel hastane olacak » demı^tır Sıkıyönetim (Baştarafı 1 Sayfada) Merkez Konıuianl qı tarafından gö70ltına alınmışlardıı Oıurkı gece saat 2.} birala rında hencrt ıhcedckı a&kerı tesıslerden ayrılan Bıı ncı Ordıı ve Su lyonetım Komutanı nın makam otomobılının 2J AR 849 plnkalı yıne resmı bır arac ta rafıııdan ızlendıgı Merkez Ko mutunlıgı na ıhbar edılmışlır Olay u/eııne Bolge ve Kont Tra fık Ekıplcrı Asayış Şubfs vs Merkez Komutanlığı Ekıplerı harekele geçııılmı c tr Kpnt ı cınde aramalar burdurulurkpn bıt yandan da cevre ıllüre bılgı veıılmıs ararın gorulduçju yerde yakalanmusı ibtenmıştıı ELA2IG DAN BILGI Gece yarı ından bonıo t l a zıg ıle yapılan kentler arabi tel sız goruşmesı sırasında 23 AR 849 plakalı aracın MHP Iı Elazığ Belediye Başkanı nın ma kam otosu oldui>u başkanla şoforunun uc gun onre Ankara ya gıttıklen •uplonmi'.tır Ha ber uzerıne Ankara Emnıyet Mu durlucju ıle de bağlantı kurulmuş bu ora< ın çalınmış olup olmadıgına da r bılgl ıstenmıştır DUN SABAH BULUNDU Bırlncı Ordu ve Istanbul Sıkı yonetım Komutanı nın aracını ızledığı ıddıo olıınan beyaz tek kapılı Opel marka makam oto nıtbılı dun othuh Polıs tarnfıti dan bulunmuştur s>ofor ve arkariasları "orıışturma yapılmnk ııztre Mcrkez Konnılanlığı na goncleıllmışlerdır Izlemenın bır rastlantı olup olmadıgı yapılacak soruşturma sonucu belırle nsrektır Sanıkların amacla rın n gczmck oldugunu klmseyı ızlemadlklerını soyledıklerı bolır tılmıştır Seçime katılma (baştaıatı 1 Saytada) uçte bırınde oy verme gunun dan en az ailı ay avvel ıl ve ılce orgutunu kurmuş bıılunan purtileı» beç mlere katılablle ceklerdn306 sayılı Mllletvekıll Secıml Yasasının onuı>tu muddesınde ongorulen dcgışıklıkle de «Se çlme katılabllen slyasal paıtı lerın mevcut ıllerın en az uçte blrınde aday gostermelerl, ak si halde butun lllerde seçllme haklarını yltlreceklerl» ılkebi getırılınektecllr OY PUSULALAKI Onerıde bırleşık oy pusula larına ıllşkın yenı duzenlemeler de getırllmlş bağımsız aday ların bırleşlk oy pusulası ıcln de yer almalaıı sıyasal partı lerın Ise jmblenj ve ısımlerlnın yu/ılıp adaylarının ısımler nln lıstede yer almaması oy pusu lalarının zarf kııllanılıııadau zaınklı kenarları yapibtırılaıuk sandıga alılması ongorulmek tedır SEÇMEN KARTI OLMAYACAK Onerıde ayrıca secmen kartları sıstemının terkedılerek hu vıyet cuzdanı ıle oy kullanma ları bağımsız olarak adaylıgı nı koyanların en yuksek de recelı menıuıun brut ıkı aylığı kadar paıayı adaylık ıcın baş vurdugu zaman avans olarak yatırmosı baraı sayısı kadar oy alamadığı takdırde bu poranın Hazıneye gelır kaydedılmesl esaslarına da yer verılmıştır CEZALAR Yasa onerlsınde secım sucları ıcin ongorulen para cezalarının on mlsll hapıs rezalarının ıse belll ölculerde ar tırıtması konusunda bir madd»ye de yer verilmıştır Oneri yasalaştığı takdırde secım so nuclarını etkıleyebılecek görev lerde bulunan memıırlar herhangı bır secım c»vreslnden aday olabılmek ıcın secımın başlangıc tarıhlnden Ikl uy on ce ıstıfa edceklerdır Bu me murıyet yerlen madde metnı ıclnde tek tek sayılmıştır ÇİN * (Baştarafı 1 Sayfada) dıgı bılriırılmeye devam oclılmek tedır Ancak Hanoı den bu ha berı do<5rulayacak hıcbır be Irtı gelmemıştır Bu arada Vıetnam ın resmı habpr kaynakları hafta sonun da Vıetnam halkma cagrıda bu lunarak halkı Cınlı'ere karşı dı rennieye cagırmış ışga de ya rım mılyon Çınlı asker 500 tank ve 700 top bulundugunu one surınu'jtur Oncekı gun ya pılan bır başka rosmı acıkla rnada 17 şubatta başlayan ış galden 2 mart tarıhıııe kariar Hanoı bırllkls/ıoın .42 000 a&ke rı yaraladıgı veya oldurduqu arasında 259 tank zırhlı arac lar ve 66 topun bulundugu 381 askerl aracı tahrip ettlğı bıl dırılmıştır Bakanlar (Baştarofı 1 Sayfada) tadır Yetkılıler ozellıkle Plan ve Butce konularında «son gun son saat uygulamasına» | bon verıleceö nı bıldırmışlerdır «lctuzuk»te P an Butce ılış kılerı konusunda bır «zaman lama cetveli» de bulunmokta dır Hangı ayda hangl Işlerln yd pılucnyı ıctuzuk cetvelınde be lırlenmekte bellı yasa tabarılnrı nın kosınlık e Bakanlar Kuru lunda goruşulmesı belırtılmek tedlr IZİN VE HABER VERMC Genel polıtıkanın belırlendığı konularda sadere Babbakan a oıklamada bulunabılecek Bakan ar bununla celışen aemecler ve acıklamalar yayıniıyamı yacaklardır Bakanlar ıctuzuğe gore ayrılına an bır gunu geçn ezse ayrılırken başbakana haber verecekler bır gunden fa^ln ayrılmaları halınde ı e baçbakcından ızın alacaklardır Bakanlar Kurulu çalışmalarının bır duzene sokulmasını ongoren ıcluzuk eskı deyımıyle «nlzamname»nın Osmanlı hukumetlerı zamanında uygulandı ğı bılınmnktedır 1909 yılında çı karılnn «Vukela Mtclısi Nlzam nameı Dahılisı» Meşrutıypt doneml hukumetlerınde ııygulan mıştır Basbakonlıkta yenı hazırla nan ıçtuzuk taslağı Turk Anayasası Hukümlerı ve ıçtuzuâun den yararlanılarak hazırlanrııış tır BAKANLAR KURULUNU RAHATLATACAK Öte yandan Bakanlar Kurulu nun daha tahat cahşması amacıyla Bakanlar Kurulu nun bazı gorev ve yetkılerının bakanlıklara devredllmesıne ıllşkın tasarı Meclıste Anayasa Komısyonunda bulunmaktodır Tasarıya göre Bakan ar Kuru lu* Bakanlıklaıın yapabılccegl işlerle ugraşmıyacak «Gtn»l Polltıkayı Olusturma» «Kanun Mukumund* Kararname Cıkar ma», «Uluslararası Andlaşmalar Yapma» «Sıkıyonetım llan Etme» gıbı işlerle uğraşacaktır. Buna gore bır cok atama ışIpmlorı Bakanlar Kurulundan gecmıyerektır Bıı yasa tasansı Başbakanlık ta hazırlanırken değıglklık qe rpktıren 960 yasa maddesının saptandıgı tasarı gerekcesın de belırtılmıştır Güneydoğu'da (Baştarafı 1 Sayfada) kınının daglarn cc^lldlklerı soy lenmekiedır Olenlerın lOunıın koye yapılan bn^kın sııa'îinrta oldurulduklerl dıgor dort klşl nln rie kacınldıktan sonra kur şıına dı^ılriıklerl snnılmaktadır Bolgeye hpnuz |ondarmn blrllk lerı yetorınro haklm olamndık laıı Icın oldurulonlnrln lerı saptnıuimaırı şlır Yunanistan'dan '' • ' (Baştarafı 1 Sayfada) Okay a \r>cr bın h ı a odemeyu mahkum olmu^laıdır Kaıar AnkaiA Ll jncı Aslı >e Ilukuk MdhkemeMnce verılmi'jtır Emekli Sandıgı nın obuı Yonetım Kuıulu uyesı Mustala C,alıkoKİu nun De mııel ıle Bılgehan aleyhıne /ırtıgı dava ıse Ankara 6 nrı Aslıyp Hukuk Mahkemesm de suımektedıt BIRINCI MC DEN DE M\HhUM OLDU Demirel Bıııncı MC Hu kumetınin başındayken t ıncklı SaıuliKi Yonelım Kurulu u>ekıınden Oı Imn O kay la Mustata ÇHİıko^lunu göıevloıındon almıs yerİpııno Hasatı Dlnçpı ıle Or iıaıı Cpma! Feı*soy u ata mıstı Oıhan Okay ıle Mus t t Ua Çalıkoglu Danıştay a basvuıarak Bnınri MC Hu kumptınin kıuaıı IIP ıİRiIi ıp tal karaı ı »Imışlaı anrak bu k s t a r hukılmetçe lanmnmı^tı Bunun Oıhan Okay ıle Mustafa Çahkoglu Demirel aleyhıne ta/minat rlavası açmı^lar Demııpl Ikf ııyeve B3 er bın Iıı a odcmeyp mahkum olmusttır Mustafa Çalıkoglu D e m ı ı e l d t n 63 bın lııayı tahsıl elmi!)tır Orhdn O kay la ılgılı kaıar ıse Yargıtav CİH bulunnıaktadıı Demirel Sanayi (Baştarafı 1 Sayfada) ya/arnk dovlote bağlı bir ş r kel olan «Petlasnn lâstlk dışalırn Iznı verılmesınl ısıomı&tlr Bıı gelışmelor burerken DovItt Bakanı ve Başbakan Yardımrısı Dr Faruk Suknn las Iık dışalımı ıle ılgılı olarok qenış bir soruşturma actırmıştır Türkİş (Baştaıofı 1 Sayfada) nonnal olaıuk 1 ocalı lüttu de dolmaktaclır Ancak ar tan lıyatlar \ e gıcleı ek agır laşaıı geçıtn şaıtlan haı ?ı sında bu suıayı bekleme olanugı lıalmaınıştır* dpınış tlr Asgaı ı ucıetleıde no ka daı bu aıtıs be'<lrndıgı yo lundakı soı uya !jıde >Gc(fiı asgun ucıet saptaınaiındcııı bu \ana <a;)(arıan fı\cıt ar GERİLİM (Baştarafı 9 Sayfada) Kısa bıı sessı/lık oldu Sonra Ruthun annpsıyle ba baM N ı m e sevıti(,le snrıltlılar Ruth hıobır SPV dompdi l akat dısarı çıkıp da BiHba ya bındıkloıı zaman Az önrekı so/lenn bpnı duvgulaıı dırdı • dpdı «Spnın ınançlarını tors duşmesıno karşın boyle bıı k a ı a r veımen tok gu/ol bıı davranış» Nım onıu/larını bilkti «Bazen noye ınandıgımı kpn dım de kestııemiyoı um Ayrıca senın şu Doktor Levın ın de duşunfolenmı drg şhrmemde katkısı oldu • Ruth alçak bıı sosk .Evet Onunla konuştuğunu goıtium Koıuısmani/ pok u/un surdu > Nım dm.ksıvonu sıkı sıkı kavtadı Bana anlatmak istectıgın bır şpy vat mı?« 9 • Sözgclışı np gibı » Nım m sdbrı t ıstı «So/grlı,l Doktor Lovm e ni(,ın mıuıyeno olduRunu ncdpn tnsalandı^ını ve butun hun laıı bendı ıı nıçın Ki/lcdı«ını anlatmnk Ribı Ah pvot doktoıun boşboga/lık ettlpı ıçın sr nd( n özur dılorlıftinl de srtylememı ııca otmlştı AyiHa (fcrçcÂı benlm de bılme» mın ynttiılı nltıcaKi k<ını>ında Butun bunl ıı np domck olu\oı '» Ruth Evf>t s a n ı ı m hoı &ty| öjtıenmcnln /amdnı KPİdı • Ruthun spsinde dııha öncckl IKSPII lfadeden p«.pr kalmamıştı Bıraz daha dişini sık eve vnrıncaja karlnı bokle O /nman sana lıer şpyı anlatıuagını • ive k a d u hıe, knmı^madılaı (DEVAMI YAR'N) (iflan \ude 74 tur cpvabı nı vprmı^'ıı ÇAU$MA BAKANI Nt DIYOR? Otc yandan konuyla llgill sotularımı/ı cevaplandıı an (,»lı^ma Ba'^aııı Rahıı Fısoy da Iutk lb ın asgatı ucıet leıın ı pnıden saptanmatıina ılışkin gırışımlerınln doğa) oldujfiınu sojlemı; Sanıyorunı konuyu kısa surede çözebıhr duıuma dsnııstıı Demirel ekim (Baştarafı 1 Sayfada) lller «iyl olur» karşılığım ver mıslerdır Demirel halktan bir cok şıkayeller geldıgını onları yerınde gormek ıcın gezılere cıkmak ıstedıgını bıldırmıştır Ögrenıldıqlne gore AP Genel Bn'kanı Demirel ılk gezısını bu hufto sonunda cumartes.1 ya da pazar qunu baslatacak Ege de bazı ıllerı dolaşacaktır AP yetkıl lerı Demırol ın ekıme kadar onar gunluk gezılerı surdurece ğını bıldırmısler «Kısml Senato seçımine kadar gezıler dtvom edecektlr Genel Başkanın da soyledlğl odur » demlşlerdır AP yetkılılerl Cumhurlyet nıulıabırımn sorusu uzerlne «Erken ssçlm Istiyoruz Blz 19B1 e kadar bugunku »artlarla gıtmeyi yararlı gormuyoruz» demışlerdır AP Başkanlık Dıvanı toplantısında Gerede secımını AP Iı adayın kazanması da goruşulmuş bundan buyuk sevıng duyulducıı belırtılmıştır Müezzinoğlu (BaştaVofı 1 Sayfada) da bir ortak Irod» oluşturmaya COlıştılar Bu o»ama gerçek leşti v» Turkly* y« yardım ya pılmasıno karar verlldı Şımdi söz konusu olan bu yardımın yontemıdlr Bu konuda bazı noktaların açıklıga kcıvuçturul ması gereklyor Bu zaman alabıllr Ancak bunun ne kadar za mon alablleceglni soylemek «Imdlllk erkendlr » Anadolu (Baştarafı 1 Sayfada) • Ankaıa \e Istanbul da *kor»an ve (naylonJ basın bu\ lesme ^avgara knpaııılalt Itamuoyunu yanıltmalı amacındadıı lar Tıra/lan bu kaç yuzıı geçmeyen clfvh t kesesınden nulyonlan alma sına karşın emekçüere \an sıtmadan cabıne ınduenla rın salianatlan bu kaıarnu me ıle y ılılmışUı Yavçcııa nın gerekçesı budur Na\ lon ve koiban baiın rfev/c tı emphçıyı halkı loınuı? ıeh lemırmp ulunagını, \ıtıımış bulunnıaktadu Bıldınde avııca Ba.sın tlan Kutumu GpnRİ Kuıulu na Anadolu ga/rte snhıplo nnı temsılen Meı bın Son Hnbor Cıa/etpbi sahıbı Tan kııı l u f a n ı n seçıldıgı do bt ırtılmıstıı İLAN SÜMERBANK MERINOS YLJNLU SANAYII MUESSESE3I MUDUnLUĞUNDFN ELEMAN ALINACAKTSR Muessosemi7 Hcızı Gıyım Unılosı ıcın asan rln y ızı Iı ozfilhklerı haı/ ele ııanlar aranmaktadıı I IŞLETME MUDURU Erkek dış qıy ıı ıııtlrn Kb'lrı le çalışnış ırlorı ya teneg olnn lecru'ıell tek<tıl veyo knnfp^m/on mulıı.ıı (1 sı MODE1 VL KALIP HA/IRLAMA TEKNISYCNI Erkek g yım model va kolıp hazıılnnması knlıpların corjaitılması teknlklpmdp yotışmıs tormbclı ve mosle gı de yuksek tahsıllı o mcık Hoı ıkı qoro,/ c n 6J7 1327 ayılı D. /lol M muılmı Kcıınuıuın 48 maddcsındp onaorulen şaıtlan haız ol mak ve askerlıdjlnı yapiıış olmak Lısan b lenlor lc cılı sebebıdır Kteklılerııı tahsıl yfrlon bıldıren b r dllp 1 nııne kadar Mprınos adres ne ba v vurmalaıı tecıubo ve ovvelco calıştıkları CP Ile 16 3 1H79 qunu mosoı bı Yunlu Sanayıı Mue,sesesı BURSA rıca olıınur (Basın I I//6) Konfeksiyon Sanayicileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Baskanlığından Deınegımızın olağan Genel Kurul toplantısı aşağı dakı gundemı goruşup karara bağlamak uzere 19 3 1979 Pazartesl gunu saat 14 00 de Merlısı Mebusan Cad 519 521 Kat 5 Salıpazarı ndakı Dernek moıkezımızde yapılaraktır Bu toplantıda «;alt cogıınluk saglanamadığı takdırde Genel Kurul 2? 3 1979 Perşembe gunu saat 14 00 de aynı yerde ıkınrı kez toplanacaktır G unde m • 1 2 3 4 •i 6 7 8 Kongre Dıvanı spçımı Yonetım Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması Bılanconun tetkık ve onaylanması ıle Yonetım Ku rulu ve Denetlpme Kurulunun ıbrası Yenı butcenın onaylanması Yenı calışma programı onerılerı Ana tu7uk degışıkhçjı Yenı Yonetım Kurulu ve Denetleme Kuıulunun secımı Dıl»kler Nscdet (Baştarafı Spor Sayfasında) nunda dışan çıkaıkpn Tıabzonspor uzuntuvu Fenerbahçe ıse sevıncı ay nı anda ^aşıvordu Karşılaşmadan sonra Sarı Lacncrlh füe bek çısı Ivançevıç •Nccdet topa vurduktan sonra go remedım Çızgıye \uıup Mtkselen topa Onuı un hanılriı çok hajanh nldıı Tirn Yuqosla\ \ a da bn\ln rluı umUırta <,ok kaışılaş tım.' Uedı cocuklar içîn imza günü MÜJDAT GEZEN 7 Mart 1979 carşamba, saat 16 00 • fecuk urünleri ticaret ve sanayi a.}. Vı k ag t ı i Is k Apt 8 / N j i r t «s Istanbul evrım (Ay Al ... / ANKARA (ANKA) Gerede' dp yapılon Belediye Başkanlığı seclmıni AP adayı Ahmet Ba dem kazanmıstır 3262 kışlnln ka*ıldı(5ı secimde AP adayı 1294 oyla Beledıyr Başkanlıgı nı ka'anırken CHP adayı 858, MSP adoyı 639 oy almışlardır. Gerede Belediye Baskanlığı seçimini AP adayı kazandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog