Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI KEMAL ÜSTÜN MENEMEN OLAYI VE KUBİLAY 2. BASISI ÇIKTI Eden 25 llra Isteme Adresl Turkocağı Cad 39 41 Cağaloğlu İSTANBUt 55. Yıl; Sayı: 19614 Cumhuriy Kurucusu: YUNUS NADÎ üniversiteli .z için DERSANE BAŞAR KAZANDIRAN KADRO İLE Beklemeli ögrenciler için «SÜPER FEN SINIFI" 12 Mart 6 Mart 1379 Salı halatkargazi cad. kent sinaması karsı sok. sisli/istanbul tel:472487 350 Kuruş SANAYÎ BAKANLIĞI "LASTİK DIŞALIMI ÎZNİNt TİCARET BAKANLIĞI VERDİ,, ANKARA (Cumhuriyel Burosu) Sanayı ve Teknoloıı Bakanligında ust duzeydekl bır yetkılı «Lastık Ithalatıyla llgill Izinl«r, yenı tioaret rejlml yururluğe konmadan once Ticaret Bakanlıgı larafından verılmışllr Konunun Bakanlığımızla IIgısl yoktur» demıştır Aynı yetkıll, bazı flrmaların yuzde 1 den yuzdo ylrmiye cıkarılan gumrük vergısi karar namesınin Bakanlar Kurulu uye lerınce ımzalanmakta oidugu nu kaydetmış vo «Bu fırmaların daha once Ticaret Bakanlıgından aldıkları ızna doyanarak, zamaninda gumruklerden çekomediklerl lâstikler icln ek sure taleblnden bulunduklorını» soy lemlştir Bakanhk yetkılısı «Y«nl Ithalât re|lmi yururlug» girdlkten sonra Bakanlıgımızca blr tek lastik İcln bıle ızln ve rılmedı» demıştır Ticaret Bakanı Teoman Kop rululpr Lıbya da Bakanlık Mus taşaıı Turgut Çarıklı da gorev IB Sovyetler Bırlığınde bulun (kıkları ıcın konuyla ılgılı ayrın tılı bılgı elde edılememışlır Ancok sızan haberlere gore o cak ayı ıcinde Ticaret Bakanlıgına haşvuran fırmolar, gum ruklerde bulunan 650 bın adet ceşıtlı turrle lastıkloıın çekılmev ıcın «ek sure» ıstemışlerdır Ticaret BTkanlıgı Musteşarlıgı nın bu konuda «Uygun mutalaa» bıldırdıgı ogrenılmlştır Bu arada Ticaret Bakanı Teoman Koprululer Sanayı ve Teknoloıı Bakanlığına bır yazı (Arkası Sa 11 Su 8 d«) (C SEÇ/ME KATILMA KOŞULU DEĞİŞİYOR ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Seclm yasalanndo değışıklık 6ngoren portılerarası ozel ko mlsyon tarafından hazırlanan yasa onerisı dun Mıllet Mec lıs1 Başkanlıgına sunulmuştur Önerı, Meclıslerın ara verme tctlll sırasındo Anayasa ve A colet Komısyonlarında goruşu lecek, latılden sonra da Mıllet Meclısl Genel Kurulımdo ele alınacaktır Yasa onerlslndö yer alan on onemlı dofjışıklık, sıyosı par tılorın gonel vo yerel secımle re katılabılme koşullarının ye nıden duz&nlenmesıdır Tek lıfte secmen yaşının 18 e ındı r Inıesı, onsecım sıstemının d« fyştırılmesl dış ulkelerde bu lunan vatandoşlann seçınılerde oy kullanabılmesınl sağlama ıle ılgılı ılkelere yer verılmerr ış bunların daha sonra ya pılacak partılerarosı komısyon CC'lışnıolarında ele almacağı vr ıkıncı bır yasa onerisı bıcı rrınde hazırlanacağı bıldırılmış tır Merlıs Başkanlıgına sunu lan yasa onerısıne gore sıya sı partılerın genel ve yerel se cımlere katılabılme koşu|lorı yenıden duzenlenmektedır Ye nı du/enlemoye qore «Son milletveklll ve Cumhurıyet So natosu genel ve ara seçımlerlnde kendı llslelerlnden Mec lıslerden blrıne secllmış en az bır uyeye sahıp olan partiler ıle ılk genel kongrelerını yapmış olup mevcut lllerın en az (Arkası Sa 11, Su 6 da) Sıkıyönetim Komutam Llrıığ'ıın otomobilini MIIP'li Elazığ Belediye Başkanı'nın aracıyla izleyenler gözaltına alınrlı Istanbul Haber Servlsl Bırıncı Ordu ve Sıkıyonetım Komutam Necdet Uıuq un aracını ızleyen Elazıg ın MHP lı Belediye Başkanı Behcet Uzmaz ın makam o tomobılı tJun sabah bulunmuş şoforu ve ıcmdekıler (Arkası Sa 11, Su 7 de) Anarşi ve terörün planlayıcısı bazı çevreler sıkıyönetimin taraf tuttuğunu ileri sürüyor,, I Adana, Kahramanmaras, Gaziantep ve Urfa İllerı Sıkıyönetim Komutanlığı, yayınladığı bildiride okullarda öğrenim ozgurlüğunün mutlaka sağlanacağını belirtti ADANA (a a ) Adana K. Maraş Gaziantep ve Urfa ıllerı Sıkıyönetim Komutanlığı Komutan Korgeneıal Hakkı Akansel ımzasıyla yayınlanan bıldırıde cıkarları bo/ıılanlaıla anar şı VP terorun planlayıcılarının Sıkıyonetıme karşı çıktıklarını bı mış OKullaırla ogrcıııııı 02 gurlugunun mutlaka saglanaca gını vurgulamış ve bazı dergılerle gazetelerın bikıyonetım bolgelorınrle basımını dağıtımını yasaklamıştır Komutanlıqın bu konuları ıceren 14 numaralı hıldırısı şoyledır «1 Sıkıyönetimin ılanını muteakıp ıkl ayı aşan bır sure icln de komutanlıgımızca, sorumluluk sahasında yasaların verdlgl yetkılerı kullanarak, hıc blr si yasl goruşe baglı olmadan mut lak blr torafsızlıkla vatandaşlarımızın can «e maı guvenllgını ogrenim ozgurlugunu ve 'iu zurunu saglamak ve suc iş'onmeslnı onlemek gorevını oncelıkle yurutme faalıyetlerl >le beraber sıkıyönetimin ılanına sebep olan yayqın şıddet olaylarının sorumlularını ve bunların mensup oldukları orgutlerl &ucların aslı ve fer'ı faıllerlnı delillerıyle tesbıt edıp sıkıyönetim askerı mahkomesınde vargılaıımaları ve sucları sabıt gorulenlerın cezalandırılmaları va cezaları kesınle^sn hukumlu lerin cezalarının ınfazı hususun da v~ ın calıoına va^ılmaktadıı Butun bu calışmalar sırasmda komutanlıgm tutum ve davranışlarından kaygı duyan, çıkorları bozulan yıırdumuzda anarşi ve terorun planlayıcısı VP uygulayıcısı olan bazı cevrelenn sıkıyönetimin taraf tuttugıı ve ozellıkle okullardo can guvenllgl ve oğrenım ozgurlu<iunun saqlanamadıqı yolunda bazı nsılsız haber yaymaya calıştıkları esefle oğrenılmıştır Sıkıyönetim Komutanlıqı yuk lendıgı gorevın yerıne getırll(Arkası Sa 11, Su 1 do) TÜRKİŞ ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN SAPTANMASI İÇİN BU KEZ DE BAŞBAKAN'A BAŞVURACAK ANKARA, (Cumhuriy et Burosu) TurkIş, Asgari Ucret Komısyonunun asgan ucretlorı yenıdon duzonJomek uzere topltıntıya çagırılması ıçm bu defa da, Başbakan Bulont Ecevıte başvuracak. Çah'jma Bakan lıgına aynı amacla dalıa once yaptıgı çagrıyı da yıneleypcektır Konuyla ılgıli olarak gonjştugıimuz 'furkIş Genol Sekreten Sadık Şıde, Asgan Ücret Komısyonunun cn kı sa zamanda toplantıva (.a gırılması ıçın Çahşma Ba kanhgına yaptıkları çagıı va olutnlu vo do olumsu/ bır cevap gelmomesı u/eııne bu defa Basbakan Bu Ipnt Ecevıt'e başvurmaya karar verdıklerını Çalışma Bdkdnlıgına yaptıklaıı ;agrıyı da yıneleyeceklerını soylemışfır Geçmış ıkı donemdo gu nun ko^ullarını dıkkate alan huUumetleıın Asgan Ucret Komısyonlarını olağan sure sı olan 2 yıl dolmadan top ladıklarını ve ycnı a^g.tn ucıptleıın saptandıgını bc lnten <j>ıde 'Asgan Ucıet Komısyonunun daha once saptadıgı ucretlenn suresı (Arkası Sa 11, Su. 4d«) ÇİN SALDIRIYI DURDURDUĞUNU AÇIKLARKEN VİETNAM HÜKÜMETİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ Dış Hoberler Servısl Çın Halk Cumhurıyetl Vıetnam'o sal dırıyı durdurduğunu ve tum bır lıklerını cekmeye başladığını acıklorken, Vıetnam Hukumetı soferberlık ılan etmı;? ve sava şa gırebılecek yaşta tüm Vıet namlıları sılah oltına cağırmış tır Cın Halk Cumhurıyetl nın Vı pmarn a 17 şubatta başlattıqı saldmya son verdığlnı açıkla yan Yenı Cın Habor A|ansı. «Gereken amaca ulaşıldığını» bıldırrnış «Vletnam'ın yenı sınır kışkırtmalarına girişmesı dııru munda yenıden mudahale hak kının saklı tutulduğunu» da eklemıştır Çın ın acıMamasım dogrula mayan Hanoı dekı yetkılıler Vıetnom hukumetının bır «topyekun savaş» olasılıgına karşı başkentı savunmaya nn/ırlandı gını ılerı surmektsdırlc r Öte yandan askprı gozlemrı ler de Vıetnam bırlıklerının ce kılen Cmlılere saldırılarını burdurecpklerını bellrterek «Cın icln bu saldırısının en zor yanı gerl cekllmek olacaktır» denıek tedırlpr Hanoı den yapılan acıklama dn «savaşabllecek durumda olanlar» dışındakı tum yaşlılar kadın ve cocuklann kentı ter ketmelorı ıstenmektedır Öte yondan Vıotnam başken tındekı yabancı tem&ılcılıklerdp calışan VR «varlıkları zorunlu olmayan» fa/la personelın de Hanoı yı terk etmelerı ısten mektedlr CAĞRI Bu aradn Vıetnam Ko munıst Partlsı Cın yetkılılerının sovaşçı maceracı polıtıkas.ına karşı keeın bır tutunı takımlma sı yolunda bır ca^rıda bulun muştur Hanoi Radyosundan yavımia nan ve tum dunyadakı Komu nıst ve Işcı Partılerı devrımcı hareketler, uluslararası demok ratık orgutler ve barışsever tum hukumetlerle halklaıa yapılan bu coğrırin Cınll gerlcl saldırganların kınanması ve Cınlılerın tumuyle tehlıkelı ma ceracı polıtıkasına bır son ve rılmesı yolunda kesın tutum ta Gozlemcıler bu cagrının Msr kez Komıte&ınce ımzalonması nın buyuk onem taşıdıgını ıta de etmışlprdır Japon ka/naklı haberlerde Cın ın komşusunun toprakların dan askoılerını cekmeyı planla (Arkası Sa 11, Su 4 de) Ankara'da 4 banka soyguncusu trafik sıkışınca yakalandı • Urfa'da sağ görüşlü bır genç olduruldu ANKARA (Cumhurlyet Burosu) • Ataturk Bulvarı uzerın dekı Vakıflar Bankası Genel Mudurluğu'nun yanındakı yıne aynı bankanın merkez şubesi dun saat 14 30 biralarında sılah lı klşllerce soyulmuştur Soyguncular olaydan hemen sonra alınan genış guvenlık on lemlerı sonucunda yokalanmış lardır Uc sılahlı soyguncu dun snat 14 30 sıralarındo bankaya gıre rek personel ve banka ıcınrie bulunan muşterılerı etkısı^ hn le getlrmışlor bu arada bonka da gorevli olan bekcıyı tehdıt pderek tabancasını almışlar ve vezneye dönmuşlerdlr Soyqjn cular veznede bulunan yaKh şık 80 bın lırayı aldıktan &on ra «Klmse kıpırdamasın, bu slyasal bır soygundur» demışle> (Arkası Sa, 11, Su 4 de) Güneydoğu'da iki aşiret çot/şt/, 14 ölüvar 1 Yunanistan'dan 65 bin ton fueloil sağlandı Cumhurıyet Haber Merkezl Petrol Olısının Italya dan aldığı 18 bın tonluk motorının dagıtımına dun sabahtan ıtıbaren Mersın de başlunmıştır Dun 500 tankere motorın ve rılrnış ve guney ıle guneydo gudakı 11 ıle gonderılmıştlr Ay ııca bır suıedır motorın sıkıntısı cekıleıı Elazıg ve Malatya ya da dun sabah molorin sevk edılmıştır (Arkası Sa 11, Su. 1'de) ; Iran'da 7 gorevli daha kurşuna dizıidi, halk oylaması 1 30 mart'ta yapılıyor | ' ! 1 Anadolu Gazete Sahıpleri: "Yenı duzenleme ılan somurusunu sona erdırdı,, ANKARA (a a ) Anadolu ga/ptp ı.ıhıploıı adına dun yayınlanan bıldıııdü kanun gucuncıe Kaıaııict me ıle Basın llnn Kurumu Yübdsın da vapılan degıjjiklık ıleıı bır adım nlaınk nıtelonmıs Bu kaıarname ıle navlon ve korsan baiın clevtctı ımelmvı halfcı somurerek senurme olanayııu yıtımıış bulunmaktadtr* dpnılmıstiı Bıldındo •Anatlolu batıinı vofe cdılınek ıstenı\oıbıçımındekı soyIrmtıİPiın Ankaıa VP Istanbul dakı kvıçıık ga/otoleı taıafından çıkarıldıgı ıfade edılnuş ve iuylo donılmıştıı (Arkası Sa 11, Su 6 da) DIYARBAKIR URFA SINIRINDA IZOL VE NASUMLU AŞIRETLERl ARASINDA KIZ ISTEME NEDENIYLE ÇIKAN ÇATIŞMA DORT GUNDUR SURUYOR.. ' Cumhurlyet Haber Merkezl Dıyarbakır Urfa sınırmda I /ol ve Nasumlu aşıretlerı ara sında kız ısteme nedenıyle cı kan catışmada son dort gun ı cınde 14 kışınln olduruldugu bıldırılmektedır Slverek e bağlı Gevur koyunde cuma akşamı bır baskınla başlayan catışma dan sonra bolgede gorev yapan Crgani landarma komutam ıle bır onbaşı yaralonmıştır jan darma Genel Komutanlığına bağlı blrlıklenn bolçede genış nrama calışmalanna gırıştıklerı ancak oatışmaların alınan on Ipmlere rağmen devam ettıgı oq ronılmıştır Cuma gunu akşomı ba&layan çatışmanın karşılıklı baskınlar şeklınde devam ettıği bıldırılmektedır Dıyarbakır Urta sınırındakı Izol ve Nosumlu aşıretlerı arosında gecmışe da yanan bır kan davası oidugu da ılerı surulmektedır Nasumlu a $ıretındon Mehmet Karadag ve emrındekı 30 kadar sılahlı ya (Arkası Sa 11. Su 8 de) i i ' ı | ( BAKANLAR, GOREVLERİNDEN BİR GÜNDEN FAZLA AYRILIRLARSA BAŞBAKAN'DAN İZİN ALACAKLAR ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Bakanlar Kurulu nun calışmalarını duzenlıycn «ictuzuk» taslagı hazırlanarak go ruşlerı ohnmak uzere bakanlık lara vo ceşıtlı kuruluşlara gon derılnııştır Başbakanlıkta rın zırlonan ıctuzuk taslağı Bakan lar Kurulunuıı calışmaları, Plan Butce ıllşkılerı, bakanlarm do meclerı ıle Ankara'don aynlma larına ılışktn konuları ele al makta ve blr duzene baglamnk (Arkası Sa 11, Su 5 de) ı ı J ı ! 1 ı [ ı ! 1 Demirel ve Bilgehan, Danıştay kararını uygulamadıkları için tazminat ödeyecek ANKARA. (Cumhunvet Buroiu) Ikıncı MC Hukunıetı Başbakanı Suleyman Dcmırel ılo Malıye Bakanı Cıhat Bilgehan Danıştav kaıarını uyuİAmadıklarından rmeklı Sandıgı Yonotım Kurulu uvesı Oılmn (Arkası Sa 11, Su. 3 de) ! Dış Haberler Servlsl Iran da dordu general olmak uzere yedı kışı daha kurşuna dızılerok ıdam edılmıştır Boyle lıkle devrımden bu yana ıdam edılenlerın sayibı da 23 e yukse'mış olmaktadır Iran uzun bır aradan sonra dun ılk kez yenıden petrol dışsatımına başlamış ve ılk olarak bır Japon Mıtsu fırmasına oıt tankerlere 1 7 milyon varıl (230 bın ton) hampetrol yuklendığı ve fıyatın va rıl başına 10 dolar oidugu bıldırılmıştır Başbakon Mehdı Bazerqan satılan petro lun ılk bolumunden saglanan gelırın Şah reıımının yıkılmasında yaptıkları grevle buyuk rol ovnayan petrol ışçılorıne da (Arkası Sa 11, Su 2 de) ı j ı \ ' ı ı ] ı ı ' ı GÖZLEM UĞUR MUMCU Anda Şirketi... OLAYLARIN ARDİNDAKİ GERÇEK cplumlararası goruşmelerın ne zoman başlayacağına ıllşkln bekleyiş surmek tedlr Blrleşmiş Mllletler Genel Sekreten Kurt VValdheim'ın cabolorına karşın tarafların tııtumunda değışıklık bellrtıleri henuz ortaya çıkınış degildır Tıkanıklıgı açma yolundakı dlp lomatık girışimler ozellıkle Rum toratının Maraş konusundakı tuturrrundo dugumlenmekte ve aşılamamoktadır Kıbrıs Rum yonetlmı, gorusme masasıno oturulmazdan once Maraş'la llgill «ongoruşme lcrnde ısrar etmektedir Bu goruşmeler sonucu Maraşın yenl statusunun saptanmasını ısteyen Rum yonetıml, toplum lararası goruşmelere qecllme den Maras'm tumuyle Rumlarc acılmasından yanadır. Kıbrıs'ta Durum Ancak Turk tarafı, toplum lararası goruşmelerden once Maraş konusunda blr «ongo ruşmeıınin kesınlıkle soz konusu olamayacagını yınelemokte dır Maraş'ın toplumlararası goruşmelerden ayrı olarak ele almamayacagı, masa başına oturulduktan ve anlamlı muzakerelere gecıldıkten sonra Maraş'ın aşamalı olarak Rum yer leşımıne açılabılecegı Turk ta rcıfınca belırtılmektedir Tarafların Maraş'la llgill ta vır'arı tumuyle uzlaşmaz Lır ruktada bulunmaktadır Bas konttek> dıplomatık cevreleı bu noktanın yakın gelecektc aşılabılecegı konusunda pek iyımser gozukmuyorlar 12 mart gunu Ankara ya gelmesı beklenen KTFO Başkanı Rauf Dcnktaş blr çok kez Maraş'ın nıhai statusunun dıger konu larla birlıkte ve eşzamanlı ola rak toplumlararası goruşmelerde ele alınablleceğını, tersinln kesınlıkle mumkun olamayacagını vurgulamıştır Kıbrıs Turk cevrelerlnde dıkkatı çeken egllım şudıır Runılor Maraş'ı gun luk deyişle «cantada keklık» gormektedlrler Ongoruşmeler voluyla Maraş 1 aldıktan sonra Rum yonetlml işi yeniden yo kuşa surebilecektır Toplumlararası goruşmelerln ycnlden başlayabılmesi icln Turk tarafı, Maıaş'tan ayrı ola rak iki koşulun daha sahibı go zukmektedir Goruşmelerln baş lomasıyla blrlikte «slyasal bir ateskes» yapılmasına ve ozel llkle Rum yonetımlnin Kıbrıs • * • • * • • * • TRT, Eurovision şarkı yarışmasına katılmama kararı aldı ANKARA (Cumhurıyet Burosu) TRT Genel Mudurluğu 1979 Eurovision Çarkı Yarışmasına katılmama kararı vermıştır Ge nel Mudurluğun konuyo ılışkın acıklamasında Kudus te yapı larak yarışmaya katılmama kararı «Israll'in işgal ettıgl top roklardan cekilmemesi ve Ku dus'un statusunu değlstırmeyo yonelik glrlşımlerıne» korşı ve rıldığı belirtılmıştır TRT Genel Mudurluğunun acıklaması şoyledır «Turk kaınuoyunca da bilındıql gibi. Fllistınlllerin devlet kurmo hakkını tanıyan Turkıye Cumhurlyetı Hukumetlerl, Israll'ın 1967 yılında ışgal ettlgl butun topraklardan cekllmes! goruşunun yanısıra, ozellikle Kudus'un statusunu deglştirmeye yonelik glrlşımlerıne karşı (Arkası Sa. 11, 8u. 1 de) Müezzinoğlu Alman Başbakanı Schmidt'le görüştü BONN Bonn da bulunan Maılya Bakanı Zıya Muuzzınog lıı dun rederal Almanya Başba kanı Helmut Schmıdt ıle bır gu ruşme yapmıştır Muezzınoğlu bır saat suren qoruşmo ıle ılgllı bllgı verırken cuma çunu Parıs'te yapılan top lantının genel bır qoruşme nı telığı taşıdıgını. Schmıdt IIP yaptığı goruşmede ozellıkle yar dımın verılışl konubunda Turk hukumetının goruşunu açıkla dıgını bıldırınlştır Müezzinoğlu sozlerlni şoyle. surdurmuştur «Şlmdlye kadar Batılı ulke ler Turklye ye yardım konusıın(Arkası Sa. 11, Su 4 de) T Demirel ekîm ayına kadar sürecek gezilerine başlıyor ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) AP Genel Başkanı Su leynıan Demirel dun akşam toplanan AP Başkanlık Dıvanı toptantısındo bu hafta sonunda başlamak uzere qozılere cık mak ıstedığını acıklamı>,tır AP llerı gelenlenne «Ne dlyorsunuz?» dıye sornn Dprnlrol P AP (Arkası Sa 11, Su 3 de) (Arkası Sa 11, Su 6 da) »Ando Ana Neşııyat ve Dağıtım A Ş » kltap. dergl ve gazete dagıtımı Ile kırtaslye ve buro malzemelerl imalat ve lc dışsatım yapmak İcln kurulmuş bir ticarl şlrkettır Şırket 1 9 1973 tarihlnde İstanbul Ticaret Slcll Memıırluguna kaydedilmlş olup, kuruluş sermayesl 500 bln liradır Anda şirketını MHP yandaşı «muhterem zevat» kur muştur Şlrketın Yonetım Kurulu Başkanı MHP Erzurum Milletveklll Nevzat Kosoglu'dur Kosoglunun şırkettekı sermayesı 105 bin liradır Ötekl kurucuların adları Ise şoyledir Mustafa Pektut, Ahmet lyıoldu, Suleyman Kurkcu, Nurhan Alpay, Ibrahım Metın ve Tallp Arışahın'dlr Son MC hukumetınde Devlet Bakanlıgı yapan MHP Nıgde Milletveklll Sadı Somuncuoglu da bu şırketın «Murakıp Uyellğını» ustlenmıştir Şırketin Genel Muduru Anmat lyıoldu MHP Genel Idare Kurulu uyesıdir Yanı şirkette blr tek Alpaslan Turkeş ekslktir, Anda Şırkotı, 1112 1974 tarihinde Diyanet Işlerl Başkanlıgına başvurarak Diyanet Işlerı yayınlarının da gıtımını uzerlnb almak ıstemıştır. Diyanet Işlerı yayınlarını dagıtmak demek, koy Imamlarına kadar ulaşmak derrektir 633 sayılı Diyanet Işleri Başkanlıgı Ile ılgili yasada ve «Dını Yayınlar Doner Sermayesl Yönetmellglnde» Diyanet Işlerı yayınlarının ozel şirketler ellyle yapılaca gına ılışkin herhangı blr hukum bulunmamaktadır Bu acıklıga karşın Diyanet Işlerı Başkanlıgı 16 1 1975 tarihinde Diyanet işlen yayınlarının dagıtımıylo ılgili bir «şartname» hazırlamıştır Bu «şartnameye» gore, «Anda» ve «Bateş» dağıtım şirketlerl «teklif moktupları» getır (Arkası Sa 11, Su 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog