Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

^MMHtllllllllllllIllllftHfifinilIHIIftlinftllftillllllffffffntflfnffHnfnffllllillHI HIIMIIM|IIUt:iMMMIIIfMM Cumhuriyet ii e biriikte peırdiiz ÇOsayfa Bugün Cumhuriyet dergİ 'yi dağıtıcmızdan isteyiniz SAYIN OKUYUCULARIMIZ DAĞITIMDA OLABİLECEK AKSAKLIKLARI LÜTFEN ŞU TELEFONLARA BİLDİRİNİZ. ISTANBUL ANKARA İZMİR ADANA : : : : 28 97 03 28 64 56 17 58 60 25 57 01 25 47 09 13 12 30 14 550 19 731 FılHnUllllllilllllllllllIlllllllllllllirrirUIIIIIIIIIUtHllllllllllllllltlllillllllllllliUlllllllllilillllillılllllllllllllllllllilUIİUIİIIIIIIIIIIIillllllllllil ÇAGDAŞ YAYINLARI YUNUS NADİ Kurtuluş Savaşı Anıları Ynkın îaniıımize ışıK tuton b'J car\!ı anıları ılgıyle okuvacaksınız. Ederi: 50 lira. İsteme adresh Turkocagı Cad. 39'41 ] Cağolcğlu ISTANBUL umhuriyet Kurucusu: YUNTS NADİ 350 Kuruş 5 Mart 1979 Pazartesi VAPORUB BUHARLASAN MERHEM 55. Yıl: Sayı: 19613 Türk ve Rum Dısisleri Bakanları 20 marta dek biraraya gelecekler Kıbrıs Turk Federe Devleti Dışışlerı Bakanı Kenan Atakol ile Rum Yönetımı Dtşışleri Sakanı Rolanöls, Birieşmiş Mılletler Genel Sekreterı Kurt VValdheım'le toplumlararası görüşme lerin yeniden başlctılmasıyla ılQili gündem konusunda on temaslar yapmak üzere önümüzdeki günlerde New York'a gideceklerdir. Kenan Ato<o! ve Rolandis'in, Genel Sekreter VValdhetm'le on temaslarını 20 morta kadar yaoabilecekler' beiirtümektedır Turk tarafının. Atakolun N«w York'a g<deceğini acıklomas rtdan sonra, Kıbrıs Rum Yönetırri, «VValdhelm, Rolandise dog rudan doğruya cağrıda bulunur sa, Rolandis'in de ön temas'cr yapmak üzere New York'a gitmeye hazır olduğunu» dun aksom duyurrnuştur. Kıbrıs Turk Feoere Dev'eu Baskanı Denktaş «Dışisieıi Bokanı Kenan Alakol'un, Ankara ya gitmeden dogrudon New Vork'a gidebileceğinin hukume;ce kararlaştırıldığını» belırtmstir. Lastik dışalımında bazı kuruluşlara çıkar sağlanıyor ANKARA I Cumhuriyet Burosu) Lcs! k SiŞGiırıındo yuzde b:r oian gürnruk vergısını .•uzcie yirm 'Jo'aylorına cıkaran karornarre yururlüğe konmodan önce bazı firmaların düşuk gjmrük vergısi uzerinden dışalım yapmck uzere olduklan bğreri'lmiştır. Gümrüklere getiriiip de bugüne» kador cekilmeven vokiaşık 650 bın lastık icın ek süre başvurusundn bulunan fırmaiar. korarname ımzacan cıkmadan once bu las;.'k;erı cekerlerse /uzde yirmı yerine /uzde bir üzerınden gümruk vergısi öcieyecekierdır. Lost k clışaiımmda dıger norrnal ve:gı ve resım dışındckı gunırük vergisi oranı yuzde 40. >st;nsal vergisi oranı yuzde 25 iken. Bakanlar Kurui'jnun 10.8 1973 gun ve 76959 savılı kararnamesi ile gumru< vergısi yüzde 40'don yuzde Ve ındirilmıştir Daha sonra oynı kararnamenin yururluk süresi 15.11.1977 tarih ve 16114 sayı!ı kararnama ile iki yıl icın uzaîılmışlır Lastik dışalımıyia ılg'lı konu Yuksek Planlama Kurulunda (Arkası Sa. 11. Su. 6 da) şevket süreyya AYDEMİR son yapıtı Haberi 5. savfada Iran'da Kürtler özerklik verilmesi için Humeyni'ye başvurdu TAHRAN Iron Genel Kurmay boşkanı Korani. ülkenin İsraile korşı olon ülkeler orasındo bulunduğunu belirtirken, İran'da yaşayan Kürtler, kendilerine özerklik verilmesi icin Humeyni've başvurmuslcrdır. Bu arada Iran hükümetinin. Şoh'ı uîkesine kabul etmemesi icin Mısır'ı yeniden uyardığı haber verilmektedir. İran'tn toplam nüfusunun yaklaşık yedida birıni oluşturan Kürtler dini lider Ayetullah Humeyni've başvurarak kendilerine özerklik tanınmasmı ıstemişierdir. Kürtlerin coğunlukta bulundukları Mahabat kentinde de önceki çun yopılan bir gösteriye 200 bin kişinin katıld'ğı bildirilmektedir. Kürdistan Demokratık Partisi lideri Abdurrahman Gossemlou mitingde yaptığı bır konuşmada Humeyni'nin. ıdoallerinı destekleyeceğini umduklannı belırtmış ve Kürtler'tn ayrı bir devlet istedikferi yolundaki soylentileri ise kssinükie yalanlomıştır Bu arada Reuter ajans:na bir demeç veren Gassemlou. iran'da 56 milyon Kürt vasadığını bu nedenle Kurucu (Arkosı Sa. 11, Su 4 de) Bazı Çin bırlıklerinin Vietnam'dan çekilmeye başladığı bıldıriliyor • VlETNAM. CİNİ LAOSA KARŞI BUYÜK BIR SALDIRIYA BAŞLAMA HAZIRLIĞI İCİNDE OLMAKLA SUCLAOI . Dış Haberler Servisi Cın birlıklerinden bır bölürnunjn Vıetnoın topraklanndan cekildiğı bildiriürken: Vieînarn, Cn'ı. Loos'a karşı buyük bir saldırıyo başlama : hazr ığı ıcinde oimak^a suc'omıstır. (Arkası Sa. 11, Su. 2 de) Müezzinoğlu bugün Paris'ten Bonn'a geçiyor. Maliye Müsteşarı ve Merkez Bankası Başkanı, IMF'nin yıllık toplantısı için Washington'a gitti. KIRMIZi MEKTUPIAR Pans'te 4. sayfada yine IMF koşulu öne sürüldü PARİS (Cumhuriyet) Mali ye Bakonı Ziya Muezzınoğiu'nun Ekonomik işbırliğl ve Kal kınma Örgutu (OECDl Genel Sekreteri Van Lennep ve Federal Almanya Dış Ekonomik Ilişkiler Sekreteri Hermes ile yaptığı toptontıda, Batılı ülke lerın veniden «İMF koşulunu» öne sürdüklen bıîdırilnekteDört Batılı ülkenin Türkiye' ye «ivedi yardım» konusunda yaptıkları gırişım sonucunda Turkiye ile dört Batılı ülke Po ris'te ilk kez bir araya gelmış lerdir. Batılı ülkeler adına Federal Almanyo Dış Ekonomik ilişkiler Sekreteri Hermes toplontıya katılırken, yardımın esgüdüm görevini yüklenmiş olan OECD Genel Sekreteri Von Lenneo Batılı ülkelerin «Türkiye'nin isteklerine ters düşmesine rağmen yine de İMF ile gönjşmelerde ısrar ettiklerini» Muezzinoğlu'na aktarmıştır. An cak. İMF koşulunun «mutlaka yeni bir devalüasyon olmayabileceği», en azından İMF ile ilışkilere gecılmesı yonunden Ankara'nm ginşimde bulunmasının «gerekliiiği» vurgulan'r.ıştır. Yardımın gercekleşip gercek leşmemesi konusunda yetkılıler aŞu anda bir şey soylemenin erken olduğunu» beiirîmışler air. Yardımın buyuk ölçude «İMF ile ilışkilere» dayandırılmasının, onumuzdekı günlerde !MF ıle resmı vo da gaynresmi görüşmelere gecümesinde o (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) ANKARA, (o.o.) Başbakcn Yardımcısı Hikmet Cetın bugun Bulgaristan Başbakan Yardım cısı Lukanou ile göruşmek uzere Sofyaya gıdecektır. Atalay: "Şellefyan ve \ahya'dan sonra Denıirel de Isviçre'ye çeksin gitsin., ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Konyu Bağımsız Mıiletvekıü Oğuz Atclay, dün AP Genel Bcşkanı SüleyTıun Demırel' in son basın topiantısında soyledıkleme karsılık vererek, «Kanaatlmce Demirel, Şellefyan ve Yahya'dan sonra İsviçreye ceksin gitsin vatana sn büyuk iyiliği bu olur. Biraz da İsvicre hukümeti kohnnı çeksin» demiş tır. Oğuz Atalay. Cumhuriyet rr.uhcbirinin, 'iDemirel'in son bas:n topiantısında soylediklerıni nasıl değsrlendiriyorsunuz?» bıcir>iindekı sorusunu yanıllarnış ve şöyle demişîir: «Konuşmanın derinliğine inmek lazım. Demlre!, pcrtisini mil liyetçi göstermek istiyor, MHP' ye kaptırmıştır. Mukaddesatcı gostermeye colısıyor MSP'ye kaptırmıştır. Sosyal adaletcilik zaten CHP'nin sloganıdır. Demirel'in aslındo Inanmadığı bu slogonlardan kendisıne bır foy dası kalmamıştır. O halde, tutunabilmesi icin teK yol vardır o da. herşeyi kötulemek ve vatandaşlar arasında ikilıgi. duşmanlığı köruklemektir. Vatanın buna tahammülu kalmamıştır. Kanactımca Demirel. Şsllefyon ve Yohya'dan sonro. İsvicre'ye ceksîn gitsin. Vatona en buyuk iyiliği bu olur Bıraz do İsvicre hukümeti kahrını ceksin.» (Arkası So. 11. Su 4 de) Devlet Bakanı Çetin, bir günlük ziyaret için Bulgaristan'a gidiyor Sofya'dan Filibe'ye gececek olan Cetın. burada Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Lukanou ile ikili ekonomik ılişkıleri gozden gecırecektir. Cetin LuKonou goryşmelerınde, ıkı ülke arosında bır sure once ımzalonan ekonomik işbırliğl protokolu'nun ıslerlıği uzerinde durulacağı oğrenilmış tır. Başbakon Yardımcısı HiKmet Cetin'in Bulgaristan ziyareti bir gün S'jrecektır. «Gençliğinde çapkınlık yapmayanlar yaşlanınca azgınlaşıyor» fmde çapkınlık yapmamış erkeklerin. yaşhlıklannda cinsel duygularınm hastahk derecesinde arttığı. bu njdenle fazla duygulu ve saldırgan olduklan öne sürülmüştür. Ogretmen Emruyet Müdtırü Arif Kızılyalın tarafından hazırlanan ve Genel Müdür luğe sunulan •Sapık Eğiiimler ve Suçluluk» adh raporda, sorun 'ycşiı azgmlık* (Arkası Sa. 11. Su. 7 de) IZM1R. <aa.) Gençü PARTİSİNDEN İSTİFA EDEN KORKUT AP'YE DÖNMESİ İCİN YAPILAN GİRİŞİMLERİ VANITLADI: J B E N GÖZLEM UĞUR MUMCU İMZAMIN SAHİBİYIM» : İslanbul Haber Servisi A'< I saray TÖB DER lokalınde on 1 ceki gün yapılan aramado Sı kıyöneîim Komutonlığı tarafından yasaklanmış yayınlar e'e ı gecirildiği bildirilmıştir. Edınılen bilgıye göre, polısin | genel denetimi sırösında Aksa | ray TÖB DER lokalinde önce Asık suratlı ihtiyarlar yoga ile tedavi ediliyor YENİ DELHİ (ANKA) Asık suratlı ihtiyarlarla. uyuştüfucu madde kuüanonların «Yoga» hareketleri ıle kolayco tedavı edıldiklerı bıldırilrnektedır. Yeni Deihi'üe toplonan Uiuslararası Noropsfkoloji Seminennde bu konudo yapılon cahş (Arkası Sa. 11, Su. 5 de) ı ki gün yapılan ararnoda Hat1| ce Türkoğlu'nun cantasmda «Kurtuluş» adh gazete. Füsun ı Cırakoğlunun uzerinde de «Emeğin Birliği» odlı dergı bulunı mustur. ı Aynco Aksaruv'do Dılciın da | ğıttığı öne sürülen Hüseyin ı Gür. Sibei Fıdanboy ve Nevzat [ Dayıoğlu adiı kişüenn üzerınde ' T T ^ S R 1 ^ î" R •V/Dt^fcr\ I I I * lOKdll 3t*2inOl^ , # 3 5 klŞI * A if Ş 2 , r 3 Y ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Son gunleıde ardı ardı na meydona gelen soygunlar konusunda bu hcfta icmde iciş • erı Bokam Hasan Fehmı Guneş'm başkanlığı'nda bakaniıkta bır toplant; yapılacağı ve soygunlcra karşı alınacak onlemlerın belirleneceği öğrenil LİBYA PETROL FİYATLARINA 1,2DOLAR ZAM YAPTI ABU DABİ 1 Arap Üikelef Enerji Konferansı dun boşlamış. bir konuşma Yapan OPEC Boşkanı ve Bırleşık Arap Emırlikleri Petrol Bakanı olan Mana El Otebia. dunva pczarlarında meydana gelen gecici oet.'Ol sıkıntısından yararlanarak karaborsa fiyatlar varatan ş'rketlere petrol verilmemesi ge'ektiğini acıklamışîır. Otebio. 26 martta yapılacak OPEC toplantısına söz kopusu oneriyi götureceğlni ve İran olayları nede,*^,'ie meydana gelen petrol sıkıntısını kendi cıko.iarı icin kullanan sirketieriü «kara liste»ye alınması ıcin caba lıarcayacağını belirtmıştT. O'.ebia, bazi ş^rketlern petrol urunlerine yuzde 80e ulaşan zamlar vaotıklannı belirtmistir. (Arkası Sa. 11, Su. 1 de) Lastik Uzuyor... İcişlen Bakannğı yetkılilerin den ohnan bilgıye göre, ozelmu kuruluslarındo calışan memurlann maaslannın taşır.T.ası icin zırhlı mutemed araclorınırt alınması düşunulm'jş. ancak, bu önlemın maddi vükunün ağır olduğu anlaşilmıstır. İcışler, Bakanl.ğ, yetkiillerı. zırhb mutemed araclarınm yal.nız bir tanesinin bir milyon lı(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) lıkle av başlannda ceşıti ka mştir • • ı • Q«*|# t v A ö s * K 3 n i I g l nO3l SOVSUTIISir !<OnUSUnCİ3 ^pnî^ o c " "? L jl f » tnnl^nti ** ^vp*«»llvı • . /dpilâCâK ' , ' ı | \ Içışlerı • a Ikemizde her turlu tekerlek lastiği pazarını eünI I de tutan uc yaboncı firma bulunmaktadır. Bunlar, " <Goodyear»!<Uniroyol» ve «Pireüh firmalarıdır. Ordu Yardımlaşma Kurumu, bu yabancı firmolardan sGood yeoria ortak olmuştur. Bu yabancı firmalar yanında, lostik uretiminin kamu onculügunde yapılması icin ceşitli girişimlerde bulunul muş ve Devlet Planlamo Teskilatı, 17.9.1973 gün ve «!pd Sek533 i 30 3 7736916» sayılı yazı ile yerli lostik üretimi ile ilgili colışmalarm devlete baglı bir şirket olan PetKim tarafından gercekleştiiileceğini bildirmiştir. Aynı günlerde, uc yabancı firma, yatırımiarını genişletmek amacıyla Ticaret Bakanlığına başvurmuşlardır. Milıi Savunma eski Bakanı Melen. Bakanlığa gelir gelmez, 8 nisan 1975 gun ve «6048575Koord/1001» günlü yozısı ile Bakanlar Kuruluna başvurarak, Goodyear firmosı yarcrıno Bokanlar Kurulu Karornamesı cıkartılmasını istemıştir. Yine aynı günlerde üretime gecsn bir yerli firma. Sobancı kordeslerin «Lasso, Lastik Sonayı ve Ticaret A Ş.» lastik uretimi icin yatırımlara girişmiştir. (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) «Devrimci Savaşımda Sanat 1 Emeği» adlı dergi bulunduğu | bildinlmistir (Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) pÖZâltlHS. O alınrlı allllUl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog