Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINXARI YUNUS NADİ Kurtuluş Savaşı Anıları Yokm to'ihıTiıze ışık tulan bu canlı am\arı ılg yle okuyacaksın z Edelı 50 lıra Isteme adresı Turkocagı Cad 39/41 Coğo'oglu ISTANBUL 55. Yıl, Sayı: 19612 Cumhuriy Kurucusu: YUNUS NADİ 02lı. 350 Kuruş 4 Mart 1979 Pazar Ekonomik önlenı taslagını açıklıyoruz jımnımnıııııııııınmın lllllinilllMIIIIIIIHIllllllllllllllllllHIIIIIIIIIllllllllllllllllllllHH!^ Gümrük vergileri yeniden düzenlenecek, kıt mal üreten bazı kamu kuruluşları günde 23 vardiya çahşacak İşçi dövizlerine kur garantisi tanınacak ve resmi değer değil dünya piyasalarındaki fiyat ödenecek Turizm Bankası dövizle satılacak tahvil çıkaracak, turist dövizine de katlı kur uygulanacak İÇ TUKETİM VERGİ VE ZAMLA KISITLANACAK ANKARA (Cumhurıyet Burou) Ecevıt hukumetınn 1979 içln ekonomiyl guclendır ıs programı taslagıının ıçengı eliı olmuştur Once Bakanlor urulunda goruşulen ve per embe. cuma gunlen CHP Ge el Yonetım Kuaılu nda tartı lan «1979 ıçin ekonomıyı guc 'ndırme programı taslagı» u îrınde bazı duzeltmelenn \o pıldıgı oğrenılmışt r Program taslagı, d>ş ödemelerdekı darbogazın aşıtmost tu nzm geiırler nm artırılması e! dekı dovızlerın kullanımının (Onlendırılmesı. Kamu Iktısodı Kuruluşlorındo yeniden duzen lemeve gıdılrresı. taban fıyatla rını be ırlemede ııkelerın sao tonması uretımın ver'ıftftg n artması ışsızlıgın gıderılmesı Yalcın DOĞAN g bı ait başlıklar taşımakta ve malı ve ekonomık alanda yenı iıygulamalar yonterplennı on gormektedır «Ekonomıyı guçlendırme prog ramı taslogı» başlangıcta hı.<j rret n agır ekonomıl sos/al ve sıyasal sorunların devraldıgı be lırtılmekte bunlann bır bölumunun «yapısalı, dıger bolu munun ıse «Kon|onktureJ» olduğu vurgulanmaktadır 1978 dekı soruniann ogırlıklannı 1979 başında do tasıdı a belırtılmekte ve bır vı ı aş > kın suredır tBüyuk çoba gost«rılm«kle bırlikte» kredılerın fccklenen olcude geımetjığı yı nelenmektedır DÖVIZ DARBOGAZ1 Dovız darbogazının asılması ıcın tasıakta ongomlen temel ılke(er ozetle şunlardır • Gumruk vergileri yeniden duzenlenecektır • Dış satıma /onel.k urLn Iprde ve uretımde kredıler daha duşuk faızle verılecektır • Dıssatımlo ılgılı olarak (Arkası Sa 11, Su 1 de) Petrole yüzde 50 zaın yapılıyor • AKARYAKIT ZAM ORAN LARI HUKUMETE SUNU LAN SEKIZ SECENEK ARASINOAN SAPTANA CAK YEN! FIYATLARIN HAFTA 'ÇINDE ILANI BEKLENIYOR Füsun OZBİLGEN ANKARA (Cumhurlyet Burosu) Hukumetın hazırladıgı onlem paketı ıçınd» akaryakıt fıyotların n ortır Imosının da yer Oldığı okoryokıt tıyatlarına or talama yuzde 50 cıvarında zam yapıİTiasının düşünulduğu ogrenılmıştır Super benzın bcnzın, moto rın gazyağı fueloıl gıbı urun 'erın f.yatlarında yapılacak ar tışlar 8 ayn secenek halınde "lukumete sunulmuştur Bu se ceneklerın ulaşt.rma gırdısı o lorak kullanılan motorırt ıle o zellıkle sanoyı gırdısı olarak kullonılon fue!oıl gıbı ürunle nn kullonımında ızlenecek e konorrık pol tıkaya gore ceşıtl formuller lc«rdığı bıldırMmek tedır Bu formullere gore duzenlenen 8 secenek henuz Bakonlor Kurulunda tartışılmamıştır Ancak akaryakıt f yatlarında ortalama yuzde 50 cıvannda bır artış yopılmasının duşunul duğu ogrenılmıştır Çesıtlı for mullerın tercıhıne gore bozı u runlerde fryat crtışla'i yuzde 50 nm de uzer nde oloo lecek tır HuKumete sunulan 8 sece nekte oka'yakıt fıyatlonnın mol lar ıtıbaryle global artışını ve mallar arasmdokı dengeyı ıce rece< bıcımae hczırlandığı bu arada hukumetın sececeğ polı tiKalar. gore fuelo I ve moto rın fyat'arında oırb rınden ol dukça ferklı rakamlor onerıldıgı Dehriılmektedır Bu secenekler den bazılarına gore sonayıde fueloıl kulianiTiını azaltmok ve KOTiur kullanımını ozenoır mek polıtıkası secılırse fuel oıl fıyatlan onemlı olcude yuksel tılecektır Bu polıtir<a secılmez veyo fuel oıl fıyotlannı oşır yukseltmenın sanayıde komur kul'anımını teşv k edecegı \er de sanayı urunlerının fıyatları nı yu^seltecegı go r usj be nımsen rse fuel oıl fıyot'arın doha az artıracak bır başka a îerna* fm sscımı so7 konusı (Arkası So 11, Su 8 de) Ordu Valisi akaryakıt satışlarını karneye bağladt ORDU (Cumhurıyet Haber Merkezı) Akar yakıt dar ıg nedenıyle Ordu Val lıgı bır qe nelge yayınloyarak akaryat ıt alımlarının karneye baglandı gını acıkiamıstır Ordu Val lıgının 381 sayılı ge nelgesı ozet'e şoy'ledır ıOzel otolara cumartesı gun lerı en fazla 225 llralık, ılden transıt geçen yabancı plakalı araclardan Samsun yonune gıt mekte olanlara zaruret halınde en fazla 125 lıralık mazot verilebilecektır Tıcarl plakalı aroçlara 2 31979 tarıhlnden itıboren plakası tek numaralı olanlara ayın tek rakamlı gunlerlnde, cıft olanlara ıse ayın cifi rakamlı gunlerınde olmak uzere dolmuş otomobil ve taksı(Arkası Sa 11, Su 3 de) Cumhuriyet Ayın önemli olaylannın perde arkası Yaşamımızı etkileyen bir konu: MİT'TE HUZURSUZLUK SÜRERKEN, ERSÖZÜN İSTİFASI YALANLANDI ANKARA (Cumhurıyet Buroı) Kıso odı «MIT» olan Mıl Istıhbarot Teşkılatı MusteşoAdnon Ersoz un ıstıfa ettıgı ı ılışkın olarak dun başkentte ığunlasan soylentıler dogrL imamış ve bu konuda bosı ı yansıyan ıstıfa haberlerı yo nlanmıştır Basbakanlık Boı Muşavırlığı aun öğleye doğyaptıgı tek cumlelık aciklc3 ıle Adnan Ersoz un gorevmden ıstıfa ettığıne ılışkın haberler n «Kesınlıkle g«rcegı yonsıtmadığı»nı bıldırmıştır Ozellıkls dun akşama doo ru MIT Musteşor Emeklı Orae noral Adnan Ersoz un gorevn den st fo ettıgı konusundo scy lentıler yoğunlaşmıştır Başbo kan Bulent Eca.ıt ın CHP Ge nel Yonetım KLTUIU toplantısı no boşkanlık ettıgı saatlerde ya/ııcn soy'entılere MIT Mus teşarı Ersoz on a,nı sıralard3 ıstfasını Başbakana uloştırmak (Arkası Sa 11, Su 4 de) in birlikleri, tratejik Lang Son întini ele geçirdi Dış Haberler Servısi Vınam a ıkı hafta once saldıa gecen Cın brlıklerının ateıık onemı buyük sınır ntı Lang Son u dun ele ge dıklerı bıldırılmıstır Vıetnam başkentı Hanoı n n 0 kTi kuzeydogusunda b j Tan Lang Son kentı dem rlu kavşagının duğum nOK 3ını olusturmaktadır Washıngton do bır ABD n yetkılı «Vıetnomlılar Long (Arkosı Sa. 11, Su 5 d«) VVALDHEİM. TURKRUM TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME İSTEDİ (Dış Haberler ServisO LEFKOŞE BM Genef Sekreterı Kurt VValdheım Kıbrıs Turk ve Rum top lumu temsılcı'erı ıle Kıbns sorununun cozumune yonelık topiumlararası goruş meler ıcın bır gurdem saptonması ama C! ıle New York to goruşmek ıstegmı (Arkosı Sa 11, Su 4 de) YUNANİSTAN BÜYÜKELÇİSİ: «İKİ ÜLKEHALKI BARİŞ İSTİYOR» ANKARA (Cumhurıyet Burosu) Turk ve Yunan oosın kuruluşları arasın dakı dıyalogun surdurulmesıne ılişkln program cerçevesınde Ankara da bulunan Yunan gazetecıler heyetı ıcın Yunanıstan ın An<cra Buyukelcısı G«orge Papuhas ın oncekı akşam verdıgı re (Arkası Sa 11, Su 7 de) BAYKAL: «VERIMLt ENERJ; KAYNAKLARINA PARA BULAMAZKEN JENERATÖRLERE 400 MİLYON DOLAR HARCANDI» AHKAF4. (ANKA) Enenı >e Tabu Ka\naklar Bakanı Deruz Bajkai beled\eler tarafmdan uvgtüa nan gunluk elektnk kesmtı ler nın pazartesı grununden ı'ıbaren tamaraen kaldınla cagını açıklamıştır Deaız BaykaJ, dun duzen iedıgı basm toplantisinda e lektnk kesmtılennden dogajı (Arkosı Sa 11, Su 7 de) KONUT SORUNU IIMIIIIHIIIIIHIMIIIIllllllllltMIMIIIIIIIIHIIIIMIIIIIIIII Yarın Dağıtıcınızda IUIIIIT OLAYLARIN ARDINDAKİ errahpasa sygununu apanlardan i görgü ınıklarınca işhis edildî KARS IN ARDAhAN ILCE SINDE DUR IHTARINA ÜY MAYAN BIR LISE OĞREN CISI GUVENLIK KUVVETLERl TARAFINDAN OLDURUL DU EMNIYET MUDURLUĞUNUN ARKASINDAKI BOŞ ARSAOA 5 TANE PATLAYIC\ MADDE BULUNDU GERÇEK ıkıyonetım duzenıne gecıs ıkı ayını doldurdu Bu su re ıçınde tum yurt duzeyı gozonune alınırsa orantısal bır guventığın sağlandıgı soylene bllir Ancak Turkıye nufusunun yuzde 10'unu barındıran ve karmaşık bır metropol nıtelıgınde yogunlason Istanbul da bazı btreysel ve kanlı gtrlşımlerle soygunlarm son gunlerde goze çarptığı goruluyor Kuskusuz stkıyonetım duzenıne geçışın de aşomaları vardır llk haftalan orgutlenme surecı saymak gere^cır iki oy lık bir donemde, yılların bırıkımiyle kok solmış teroru durdurabilmek olosı değildır. Bunun yanı sıra sıkıyonetımin Bavulla Para Taşımak? basarısızltgını bekleyen cevrelerın varlıgı da ortadadır Bunlann basında AP ıle MHP gelmektedır Bu ıkı partı sıkı yonetımin başarısızlığıyla hu kumetı ozdeşleştırmek polıtıka sını gutmektedirler. AP • MHP ıkılısıne gore eger sikıyonetım leror karsısındo çaresız kalır sa, hukumet çekılmek zorunda kalacoktır Pekı, o zamon n« olacoktır1' Bu soaıyo yurt sorunları a cısından yanıt aroyan yoktur Hangı yonden gelırse gelsn terore karşı ana/asal ve ae nokratık bır cephe» anlayışına AP ve MHP kesinlıkle karşıdırlar. Bu durumda terörculerın ıstedıgı karanlık şemsfya Turkıye'nın politıka yaşomında acılmaktodır Devlet ıstıhbarat orgutlerı ıçlndekı huzursuzluk da artık elle tutulur nıtelıge enşmıstır Sıkıyonetım nem sıyasal ortamın ve partılerın olumsuzlugu hem istıhbaratın yetersızllgıne karşın gorevını yurutmek durumunda kalmak tadır Gun geçtıkce teror orgutlerının ıcyuzu de daha carpıcı bıçımde ortoya cıkmaktadır Şoyle kı a) Hangı sıyasal manca baglı olurlarsa olsun lor teror eylemlerınm sanıklo ' yokalanmaya hatta cezalaioırılmay'a baslanmışlardır b) K tle ey'emlerı ve soykırırnlar • •• (Arkası So 11, Su 6 da) şevket süreyya AYDEMİR •son yapıîı S DEMİREL: «LÂZIMOLDUĞU KADAR AKARYAKIT İTHAL ETMEKTEN BASKA CIKAR YOL YOKTUR» 4\KARA (Cumhun Pt Burosu) ^P Genel Başka nı Su'evman Demırel dun duzenled gı basın toplantı sında 'Her ıdarenın kendı de\ rınden sorumlu» oldugu nu so\ lemış hukumeün bu gunahları ıçınde bogulup gı dpcegı göruşunu >ınelejer&A 'Hukumet uzun lahn kısası ulaenın aelecepıne (Arkası Sa 11 Su • rt.) » KIRMIZI MEKTUPLÂR yarın Cumhuriyet te Habcri 6. savfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog